-A
+A

wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie obejmuje opisy materiałów archiwalnych na poziomie zespołu (baza danych SEZAM oraz ZoSIA) oraz jednostki archiwalnej (inwentarze - wyszukiwarka nie obejmuje opisów inwentarzowych z archiwów państwowych w Lublinie i Poznaniu), a także nazwy geograficzne w przypadku ewidencji ludności (baza ELA) oraz ksiąg stanu cywilnego (baza PRADZIAD).
Przeszukiwane są nazwy zespołów, dzieje twórców, krótki opis zawartości zespołów, nazwy serii, podserii, tytuły jednostek archiwalnych, hasła indeksowe oraz nazwy miejscowości, których dotyczą spisy ludności i akta stanu cywilnego. Wyniki wyszukiwania prezentują na początku wykaz odnalezionych zespołów, następnie jednostek archiwalnych, dalej spisów ludności i ksiąg stanu cywilnego.

Newsletter NDAP