-A
+A

Simple inquiry

Archiwum Państwowe w Radomiu
ul. Wernera 7
26-600 Radom
tel: (48) 377-90-50, 377-90-51
fax: (48) 377-90-52
email: kancelaria@radom.ap.gov.pl
www.radom.ap.gov.pl
fond No.: 156 / 0
Card: A
CIVIL REGISTERS
Title/Name of creator:
Urząd Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Radom
Other names:
Category:
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne
Sub-category:
urzędy stanu cywilnego
Archival aids:
inwentarz książkowy
Language of material: łac., pol., ros.
Access conditions: tak
dates: 1810-1913 1810  -  1913
Extent: units linear (m)
total A cat.: 204 8.91
elaborated: 204 8.91
no evidence: 0 0
total B cat.: 0 0
Size of electronic documentation FILES mb DOCUMENTS
Total: 0 0 0
Elaborated: 0 0 0
No evidence: 0 0 0
Summary history of the creator: Świeckie urzędy i księgi stanu cywilnego utworzone zostały na terenie Księstwa Warszawskiego na mocy wprowadzonego z dniem 1 maja 1808 r. Kodeksu Napoleona (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. I: s. XXXVI, Nr 2, s. 46-47; Nr 9, s. 195-201; Nr 10, s. 231-236). Prowadzenie akt stanu cywilnego dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wyznania, powierzono duchownym pełniącym obowiązki parafialne (w praktyce proboszczom parafii rzymsko-katolickich), którzy w tym zakresie stali się urzędnikami stanu cywilnego; obowiązek udzielania ślubów cywilnych i ogłaszania cywilnych rozwodów nałożono na prezydentów i burmistrzów. Kontrolowanie akt należało do sędziów pokoju lub ich zastępców. Księgi, zwane rejestrami, prowadzono dla całej gminy w dwu egzemplarzach. Na terenach Zapilcza, przyłączonego do Księstwa Warszawskiego na mocy Traktatu Wiedeńskiego z 14 października 1809 r., przepisy te wprowadzono z dniem 15 sierpnia 1810 r. (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego t. II Nr 18 s. 220-221); obowiązywały do końca 1825 r. Od 1826 r., na mocy postanowienia Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. na terenie Królestwa Polskiego wprowadzono właściwie religijny charakter akt stanu cywilnego: w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi - urzędnikami stanu cywilnego byli przełożeni parafii, a w wyznaniach niechrześcijańskich - burmistrzowie lub osoby świeckie uprawnione przez władze (Dziennik Praw Królestwa Polskiego: t. 10, s. 41-84; t. 11 s. 15-29). Nowe, ogłoszone 24 czerwca 1836 r., Prawo o Małżeństwie, w przeciwieństwie do Kodeksu Napoleona traktującego małżeństwo jako umowę cywilną, której zawarcie i rozwiązanie zależało od władz cywilnych, zawarcie małżeństwa uzależniało od władz duchownych, a obrzęd religijny zyskał pierwszeństwo przed czynnościami cywilnymi tj. spisaniem aktu. Skutki cywilne zawartych małżeństw przekazano do kompetencji sądom cywilnym (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 18 s. 46-297). Wyznaniowe prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oparte na postanowieniu Księcia Namiestnika z 3 listopada 1825 r. obowiązywało na terenie byłego Królestwa Polskiego do 31 grudnia 1945 r. Świeckie urzędy stanu cywilnego jako jednolite w całym kraju organy administracji państwowej powołane zostały na mocy dekretu z 25 września 1945 r. (Dz. U. 1945 Nr 48, poz.: 272, 273).
Siedzibą urzędnika stanu cywilnego był Radom.
Do zadań urzędników stanu cywilnego należało prowadzenie ksiąg (do 1825 r. zwanych rejestrami) w dwu egzemplarzach. Wpisywano do nich, w określonej przepisami formule, akta: urodzenia dziecka, uznania dziecka pozamałżeńskiego, przysposobienia, zapowiedzi małżeństwa (do 1825 r.), małżeństwa i śmierci. Egzemplarz ?rządowy? stanowiła księga podzielona na trzy części, z których każda przeznaczona była do zapisywania jednego rodzaju akt: urodzeń, ślubów i zgonów, zamykanych protokolarnie corocznie; stanowiła ona duplikat, który wraz z allegatami, czyli załącznikami do akt metrykalnych (głównie do akt ślubów), po kontroli, przekazywano do archiwum hipotecznego właściwego terytorialnie sądu pokoju (i jego późniejszego odpowiednika). Unikat, czyli egzemplarz gruntowy pozostawał w miejscu sporządzenia (do 1825 r. w archiwum gminy); wpisów dokonywano w trzech odrębnych księgach: każda prowadzona w okresie wieloletnim (do czasu całkowitego zapisania), przeznaczona na wpis jednego rodzaju akt metrykalnych: urodzeń, ślubów, zgonów. Przepis Rady Ministrów z 29 kwietnia 1909 r. nałożył na władze sądowe Królestwa Polskiego obowiązek wprowadzania, w przechowywanych w archiwach hipotecznych egzemplarzach ksiąg stanu cywilnego (duplikatach), na marginesach akt urodzeń informacji o zawarciu małżeństwa, otrzymanych od prowadzących księgi stanu cywilnego (Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel\'stva, 1909 Oddz. I, No 90, poz. 715, s. 1474). Wpisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r., na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, księgi o urodzonych, zaślubionych i zmarłych wszystkich wyznań - w języku rosyjskim; jedynie odpisy akt osób wyznania rzymsko-katolickiego wydawano, w miarę potrzeb, w dwu językach: rosyjskim i polskim. Od 1915 r. księgi prowadzono w języku polskim.
W 1908 r. w skład parafii wchodziły wsie: Aleksandrów, Antoniówka, Augustów, Borki, Bronisławów, Brzóstówka, Cegielnia, Czerwona, Dawidów, Długojów, Dzierzków, Figietów, Firlej, Gałaszówka, Glinice, Godów, Gołębiów, Gołębiowska Wola, Groszowice, Huta Józefowska, Janiszew, Janiszewski Młynek, Janiszpol, Józefów, Jeżowa Wola (od 1901 z parafii Cerekiew), Kaptur, Karszów, Kiedrzyn, Klwatka Królewska, Klwatka Szlachecka, Kotarwice, Krzewin, Lasowice, Malczów [Malczew], Małęczyn, Mariackie Górki, Mazowszany, Michałów, Młodzianów, Myśliszewice, Natolin, Nowolipie, Obozisko, Pelagów, Piotrowice, Polesie, Potkanów (od 1901 r. z parafii Cerekiew), Prędocinek, Prijutino, Rajec Duchowny, Rajec Szlachecki, Sadków, Sołtyków, Trablice, Ustronie, Wacyn, Wola Nowa, Wincentów, Wymysłów, Zamłynie, Zenonów, Żakowice, Żyła (Wiśniewski J., Dekanat radomski, Radom 1911, s. 37, 232).

Scope and content: Akta metrykalne urodzeń, ślubów i zgonów - duplikaty 1810-1912, sygn. 1-113; allegata do akt zaślubionych 1821-1831, 1833-1912 sygn. All. 1-91. Szczegółowo zawartość rodzajową akt, wraz z lukami, oddaje baza PRADZIAD.

Files found: 186
1 - 50 z 186
Inventory
serie: Księgi metrykalne
Reference number: 58/156/0/001
tytuł i daty: Duplikat parafij Katolickiej Radom z r. 1810-1812; 1810-1812
hasła indeksu: Abrahamowicz Izzak (979); Abrahamowiczowna Sara (205); Abramowiczowna Dobra (730); Abramowiczówna Lieba (629); Adamczyk Antoni (305); Adamczyk Józef (720); Adamczyk Szymon (921); Adamkiewicz Agata (648); Adamkiewicz Franciszka (634); Adamkiewicz Tekla (678); Adamska Teresa Józefa (655); Adamski Jan (648); Akord Jan (198); Albinowska Róża (564); Albinowski Józef (992); Aleksiewicz Aleksander (565); Aleksiewicz Maryanna (711); Andzel Franciszek (638); Ankiel Icyk (359); Archibów Roman (673); Aronowiczówna Symcha Necha (411); Asdamczyk Jędrzej (897); Augustynowicz Mikołaj (918); Bałat Mikołaj (960); Banaszek Woyciech (984); Banatowska Katarzyna (1006); Baranowska Maryanna Józef (751); Barańska Franciszka (728); Barańska Justyna (777); Barańska Konstancja (666); Barańska Marcyanna (811); Barański Kajetan (50); Barański Mateusz (625); Barański Michał (652); Barański Piotr Łukasz (27); Barcikowski Jan (663); Barcikowski Karol Emilian (787); Bardzicki Jakub (196); Bartosik Kacper (602); Bartosik Katarzyna (803); Bator Franciszka (297); Bauer Erchard (201); Bąkowska Karolina Leopolda (38); Bąkowski Ignacy (764); Beniamin Maryanna (962); Berek Izrael (383); Berkowicz Izrael (956); Berkowicz Mosiek (716); Bernat Maryanna (883); Bezpiański Woyciech (737); Bezpijański Tomasz (894); Białkowska Wiktoria (301); Bielaszczyk Józef (634); Bielawski Tomasz (981); Bielecka Maryanna Józefa (755); Bieleszczyk Józef (331); Bielska Salomea (205); Bieniek Tomasz (814, 884); Bieńkowska Kunegunda (635); Bieńkowska Magdalena (366); Bieńkowska Marcyanna (565); Bieńkowska Maryanna (758); Bieńkowski Józef (293); Bieńkowski Stanisław Woyciech (977); Bińkowski Stanisław Woyciech (309); Błędowski Tiburcy (740); Błędowski Tyburcy (985); Błochowicz Rafał Jan (32); Bock Henryk (621); Bock Jan (623); Bock Stefan (662); Bock Tekla (736); Bogdanowicz Jerzy (667); Bogucka Brygida Franciszka (403); Boguńska Krystyna Zofia (284); Boguński Jan Grzegorz (284); Bojanowski Grzegorz Józef (730, 987); Bojanowski Jan Paweł (990); Bojat Róża (4); Bokrański Józef (396); Bolewicki Jan Franciszek (342); Boniek Stanisław (883); Borkowska Helena (635); Borkowski Mikołaj (45, 639); Boruch Antoni (989); Boruch Klara (979); Boruch Maryanna (764); Boruch Michał (9); Boruchowicz Reyzle (582); Borusińska Józefa (617); Borusińska Maryanna (617); Borusiński Jędrzej (427); Botuch Klara (382); Bożek Kacper (255); Brożdówna Katarzyna (128); Brzeziek Wawrzyniec (964); Brzezyńska Józefata Pellagia (288); Brzyski Michał (778); Bugayski Franciszek (18); Bujak Adam (551); Bujak Agnieszka (264); Bujak Katarzyna (790); Bujak Woyciech (925); Bujanowska Brigitta Józefa (23); Bukowiecki Edward Achilles (739); Bukowski Jakub (620); Bukowski Michał (779); Bulikowska Aniela (737); Burchard Wilhelmina (584); Burdzińska Maryanna (960); Burek Kajetan Augustyn (371); Burek Marcin (619); Buzur Jędrzej (810); Ceglińska Katarzyna (749); Charkowski Jan (622); Chełchowski Jan (956); Chełkowski Aleksander (679); Chełmoński Jan (626); Chilińska Zofia (959); Chmielewska Katarzyna (144); Chmielewska Maryanna (644); Choiński Tomasz (682); Choynacka Katarzyna (972); Choynacki Stanisław (962); Chruściński Piotr (746); Chruśniak Ludwik (709); Cicha Franciszka (311); Cicha Katarzyna (281); Cichan Ludwika (677); Cichawska Regina (679); Cichoński Stanisław (313); Cichos Jan (982); Ciechanowska Salomea (964); Cieplińska Julianna (440); Ciss Róża (4); Ciułań Maciej (975); Civchoński Stanisław (631); Cygan Agata (748); Cygan Bartłomiej (387); Cygan Maryanna (450, 717, 960); Cymelska Weronika (971); Czarkowska Katarzyna (428); Czarnecka Justyna (296); Czarnecka Maryanna (289); Czechowski Tomasz (49); Czekaj Józefa (300); Czernikiewicz Anastazja (565); Czuba Julianna (117); Czyżkowski Antoni (971); Czyżowicz Józef (754); Czyżowicz Katarzyna (631); Ćwiklińska Maryanna (437); Ćwikliński Jędrzej (429); Dankiewicz Zygmunt Leon Jędrzej (739); Dankowska Joanna Felicjanna (355); Dasdortt Wilhelm (979); Dawidowa Fayga (631); Dawidowa Perla (922); Dawiduwna Necha (631); Dąbrowska Józefa (361); Dąbrowska Katarzyna (417, 967); Dąbrowska Tekla (1002); Dąbrowski Antoni (625); Dąbrowski Jakub (369); Dąbrowski Jan (966); Dąbrowski Jan Szymon (30); Dąbrowski Józef (379); Dąbrowski Ludwik (767, 1003); Dąbrowski Piotr Antoni (327); Dąbrowski Woyciech (997); Deszczyński Jan (586); Deszczyński Marek (547); Dębicka Maryanna (734); dioniziak Józef (272); Dioniziak Maryanna (290); Dobrosiewicz Angela (330); Dobrowolski Marcin (35); Doleżyńska Elżbieta (899); Doleżyński Michał (618); Domańska Antonina (742); Domańska Ludwika (714); Domańska Ludwina (976); Domańska Petronella (972); Domańska Zofia (992); Domański Antoni (340); Domański Jan (565); Dorocińska Katarzyna (791, 1012); Dorocińska Maryanna (548); Dorociński Walenty (546); Drabik Walenty (714, 961); Droselowska Józefa (358); Drozdowska Katarzyna (970); Dryczyńska Maryanna (421); Dryjecki Józef (683); Duchalak Leszko (670); Duda Agnieszka (1005); Duda Dominik (600); Duda Snna (636); Dudkowska Elżbieta (204); Dudkowski Jędrzej (43); Dudziński Antoni (643); Dułaczyński Maciej (26); Dunowski Maksymilian (407, 671); Dutkiewicz Katarzyna (603); Dutkowa Agnieszka (967); Dutkowska angela (772); Dutkowska Antonina (751); Dutkowska Brygida (715); Dutkowska Katarzyna (649); Dutkowska Łucja (962); Dutkowski Franciszek (375); Dutkowski Jędrzej (623); Dutkowski Kazimierz (725, 965); Dutkowski Maciej (725, 965); Dyakowna Tekla (775); Dybalska Petronella (617); Dybalski Feliks (957); Dybalski Ludwik (770); Dygas Justyna (38); Dyunak Maryanna (647); Dyziak Tomasz (439); Dzielek Magdalena (333); Dziemorowska Karolina tekla (14); Dzięborowska Maryanna (736); Dzięmborowska Karolina (644); Dzimorowska Karolina Tekla (22); Ernarowski Tadeusz (626); Fabiszewski Walenty (265); Faliński Stanisław (321); Fałkowicz Freyda (968); Faryon Ludwika (388); Fiałkowska Rozalia (122); Fidziński Walenty (128); Figulski Fabian Sebastian (259); Fijałkowski Bendykt (963); Fisiak Antoni (934); Fleyscher Stanisław (968); Flont Konstancja (728); Flont Małgorzata (740); Flont Michał (258); Florska Elżbieta (633); Floryńska Agnieszka (710); Floryńska Antonina (654); Fontowicz Woyciech (313); Frey Benedykt (734); Frey Józef (904); Fritsch Julia Zofia Magdalena (804); Frytsche Bogusław (584); Fuleńska Antonina (275); Fulińska Magdalena (661); Fuliński Wawrzyniec (879); Furga Franciszka (738); Furmalska Marcyanna (720); Gabkowski Wincenty (932); Gaczkowska Anna (923); Gaczparska Birgitta (786); Gaicel Mortka (446); Gain Jan (588, 956); Gałczyńska Maryanna (661); Gałecka Katarzyna (998); Gałecki Franciszek (632); Gałecki Jan (207); Gałecki Szymon Tadeusz (410); Gasek Jan (356, 639); Gasek Piotr (356, 639, 752); Gawełek Antoni (341, 659); Gawełek Błażej Jędrzej (640); Gawełek Jan (998); Gawełek Jan Antoni (364); Gawełek Józef (753); Gawełek Konstancja (977); Gawełek Piotr (761); Gawlica Józef (999); Gawlik Maryann (921); Gawlikowska Marianna (203); Gawlikowski Karol Paweł (413); Gawlikowski Paweł (980); Gaworska Magdalena (659); Gaworska Maryanna (385); Gawrońska Maryanna (197); Gawroński Piotr (377); Gaydus Maciej (968); Gaydyszewska Katarzyna (1009); Gayn Jan Ludwik (390); Gąsiorowski Tomasz (47); Gąsowska Barbara (735); Gąsowski Feliks (575); Gąsowski Napoleon Aleksander (735); Gersonowiczuwna Race (719); Gerszkowicz Mosiek (611); Geylikowa Teresa (639); Gębczyk Elżbieta (632); Gębczyk Kajetan (762); Gębczyk Maryanna (656); Giba Maciej Antoni (278); Giciowski Franciszek (731); Gicowski Macej (659); Gliniecki Izydor (648); Głowacka Antonina Paulina (339); Głowacka Ewa (451); Głowacka Józefa (722); Głowalska Barbara (44); Głowalska Ludwika (628); Głowalski Mateusz (959); Głowińska Karolina (934); Głuwczyński Karol (792); Godek Filip (740); Godek Michał (655); Gonciarz Salomea (978); Gorczyński Woyciech (738); Gorycka Józefa (729); Gorylski Maciej (935); Gorzkowski Franciszek (451, 1002); Gowarska Maryanna (657); Gozdz Katarzyna (749); Gozdziewska Józefa (627); Gozman Izabela (810); Gozman Ludwika (445); Gozman Ludwika Józefa (1002); Goździewski Walenty (720, 965); Górecki Józef (665); Górelski Karol (1005); Górska Agnieszka (608); Grabowski Wincenty (1005); Grayselmajer Jan (923); Grebler Karolina (641); Grebner Tekla Terassa (11); Grochowska Anna (904); Grochowski Michał (18); Grochowski Michał Antoni (344); Grochulski Paweł (929); Gros Afolf Franciszek (291); Grot Apolonia (886); Grot Maryanna (588); Grott Antoni Wincenty (3); Grott Jan (201); Grott Karol (785); Grudzińska Ewa (652); Gruszczyński Jan Chryzostom (716); Grzymski Ignacy (677); Grzywacz Agnieszka (43, 966); Grzywacz Franciszka (910); Grzywacz Maryanna (282); Gurasiewicz Jadwiga (403); Gurasiewicz Katarzyna (806); Gurasiewicz Maryanna (393); Gurasiewicz Salomea (882); Gustowska Maryanna (431, 678, 805); Guza Paweł (676); Guziewicz Ludwika (449, 1010); Guziński Józef (730); Guzosiewicz Jadwiga (665); Habrylak (273); Habrylak Walenty (678); Hadycki Leopold Tomasz (53); Haimowiczowna Sora (905); Haimowna Cyna (1011); Haimuwna Perle (709); Haimuwna Resia (801); Haliburton Aleksander Stanisław (799); Harasymowicz Marcin (684); Hasmann Józef Romulus (294); Hassman Franciszka Bona (780); Haybusiewicz Dawid (582); Heilich Ignacy (202); Heluwna Sława (722); Helzman Ignacy (930); Hernik Jacek (903); Herszek Boruch (335, 636); Herszek Haskiel (397); Herszek Izrael (330); Herszek Lejbuś (280); Herszkowicz Berek (974); Herszkowicz Izrael (982); Herszkowicz Jakub (766, 995); Herszkowicz Josek (646); Herszkowicz Leybuś (675); Herszkowicz Mendel (647); Herszkowicz Mortka (605); Herszkowiczuwna Ruchla (927); Herszkuwna Sora (745); Hess Katarzyna (641); Heymanowicz Josek (672); Hirosz Kazimierz (205); Holzchandler Herszek (594); Icha Jan (450); Icha Maciej (901); Ickuwna Fayge (993); Ickuwna Feyge (735); Ickuwna Sława (735); Idzikowski Franciszek (628); Idzikowski Gabriel (638); Iżykiewicz Walenty (982); Jabłońska Maryanna (961); Jabłoński Franciszek (22); Jabłoński Jan (675); Jachinkowski Piotr (406); Jagielina Regina (642); Jagielonka Salomea (801); Jagiełła Karol (34, 36); Jagiełła Katarzyna (199); Jagiełło Anna (375); Jagiełło Antonina (346); Jagieło Małgorzata (552); Jakubowicz Josek (748); Jakubowicz Leyzor (568); Jakubowicz Zelik (959); Jakubowiczówna Ryfka (624); Jakubowiczuwna Haia (914); Jakubowna Marya (396); Jakubowska Karolina (255); Jakubuwna Rocha (938); Janczewski Aleksander Jan (753); Janicka Rozalia (620); Janikowska Katarzyna (630); Jankiel Zelik (287); Jankowski Antoni (749); Janowska Katarzyna (414); Jaros Anna (710, 989); Jaros Bryggida (394); Jarosz Maryanna (567); Jarząbek Franciszka (295); Jarząbek Ignacy (430); Jaskowicz Abram (754); Jaskowicz Józef (639); Jaskowicz Kunegunda (987); Jastrzębski Sylwester (117); Jaśkiewicz Antonina (750, 984); Jaśkiewicz Józef (289); Jaśkiewicz Kunegunda (374); Jaśkiewicz Stanisław Kostka (803); Jaśkiewicz Zofia helena (745); Jaworska Julianna (629); Jaworska Maryanna (549); Jaworski Józef Kalasanty (360); Jaworski Walenty (651); Jazwiński Marcin (418); Jelonkowski Mikołaj (663); Jeszkowa Maryanna Emilia Katarzyna (397); Jędrzejewska Maryanna (720); Jędrzejewska Rozalia (1013); Jędrzejewski Jędrzej Ksawery (46); Jędrzejowska Maryanna (34); Josek (201); Josek Szmul (312); Judka Peysach (386); Judka Samuel (257); Judkowicz Leybele (938); Judkuwna Cyrla (658); Judkuwna Maryanka (908); Jukdówna Frymitka (594); Jurek Francsizek (782); Jurek Małgorzata (674); Jurek Tomasz (715); Juzek Magdalena (298); Juzek Tomasz (986); Kacprowicz Anna (802); Kaczmarski Wincenty (25); Kaczor Błażej (707); Kaczor Teresa (982); Kaczor Tomasz (887); Kaczor Woyciech (298, 645); Kaczor Zofia (742, 980); Kaczorowska Marcyanna (716); Kaczorowski Ignacy (608); Kadysiewicz Gitla (253); Kaliski Jan (354); Kamińska Apolonia (720); Kamińska Magdalena (567); Kamińska Rozalia (1); Kamiński Franciszek (676); Kamiński Ignacy (720); Kamiński Kajetan (381); Kamiński Kasper (270); Kamiński Leonard (808); Kańska Józefa (359); Kapusta Agnieszka (925); Kapusta Barbara (433); Karasiewicz Walenty (665); Karczmarczyk Jan (349); Karulak Anastazja (900); Karwińska Justyna (415); Kaśkowicz Julianna (376); Kawęcki Tomasz (424, 959); Kędzierzuch Józef (408); Kędziorek Stefan (564); Kiepiel Maryanna (727); Kiepiel Scholastyka (199); Kierszkowska Katarzyna (325); Kierzkowska Katarzyna (980); Kirchner Jan Ferdynand (26); Kisiel Ewa (441, 443, 682); Kisiel Maryanna (714); Kisiel Stefania Joanna (444); Kitchner Jan (142, 629); Klimecka Agnieszka (126); Klimkiewicz Józef (1012); Kluziński Mateusz (778); Kłosieński Szymon (644); Kłosowski Ignacy (804); Kochańska Józefa (907); Kocisz Jan (353, 642); Kociubski Karol Jan (813); Kojanowska Helena (732); Kolanowska Agata (714); Kolasiewicz Julianna (348); Kolasiewicz Róża (773); Kolesińska Ludwina Aniela (738); Kołodziejczyk Helena (723); Kołodziejczyk Szymon (636); Kołodziejski Łukasz (784); Kołtun Agnieszka (619); Kołtun Paweł (616); Komorowski Jan (267); Komorowski Michał (110); Koniarska Małgorzata (643); Konopczeńska Tekla (672); Kopa Woyciech (974); Kopac Kacper (452); Kopaczewska Zofia (811); Kopczyńska Józefa (725); Kopczyńska Ludwika (2); Kopelmajster Paulina Joanna (351); Koper Józef (135); Koper Kunegunda (135); Kordasiewicz Katarzyna (795); Korecka Katarzyna (37, 664); Korecka Paulina (773); Korecka Weronika (799); Kosieradzki Tomasz (722); Kosionek Agnieszka (714); Kostańska Antonina (751, 988); Kostańska Rozalia (986); Kostański Kazimierz (120, 928); Kostek Karol (976); Kowalska Agnieszka (709); Kowalska Franciszka (776); Kowalska Ludika (391); Kowalski Józef Kalasanty (357); Kowalski Kazimierz (990); Kozakowski Jędrzej (906); Koziarska Urszula (207); Kozierska Tekla (132); Kozioł Katarzyna (997); Kozlak Woyciech (297); Kozłowa Maryanna (203); Kozłowna Scholastyka (293); Kozłowska Magdalena (336); Kozłowski Feliks (661); Kozłowski Józef (958); Kozłowski Tomasz Tadeusz (45); Kozłowski woyciech (737); Koźlak Woyciech (964); Koźmińska Joanna (586); Krajewska Anan (141); Krajewska Franciszka (736); Krajewska Joanna Józefa (265); Krajewski Franciszek (9); Krajewski Jan Józef (674); Krak Kazimierz (993); Krakowiak Łucja (438); Krakowiak Walenty (269); Kraszkwoska Józefa Teofila (726); Kręgowska Monika (743); Krupczyńska Maryanna (731); Krykacz Maciej (12); Krzczot Maciej (881); Krzczot Piotr (787); Krzemkowska Maryanna Katarzyna (435); Krzykacz Zofia (1008); Kucharska Antonina (985); Kucharska Helena (969); Kucharska Józefa (755); Kucharska Maryanna (1011); Kucharska Tekla (400, 990); Kucharska Wiktoria (974); Kucharska Zofia Tekla (316); Kucharski Błażej (895); Kucharski Franciszek (733); Kucharski Łukasz (983); Kucharski Mateusz (913); Kucharski Walenty (271, 655); Kuchcińska Katarzyna (881); Kuchczyńska Katarzyna (416); Kuczyński Jędrzej (429); Kuczyński Wincenty (24, 194); Kudelski Woyciech (650); Kulak Aniela (721); Kulak Katarzyna (418, 962); Kulak Kazimierz (543); Kulak Teresa (1000); Kulak Woyciech (659); Kulasiewicz Juliann (654); Kulesza Józefa (285); Kupis Idzi (392); Kuraga Jan (568); Kurdwanowski Walenty Erazm (720); Kurosz Teodor (673); Kutkiewicz Jakub (366); Kuźniak Regina (972); Kwarta Franciszka (563); Kwiatkowski Jan (994); Kwiatkowski Rafał (410); Kwiatowski Jan Nepomucen (744); Kwiecień Elżbieta (200); Kwiecień Józef (194); Kwiecień Scholastyka (268); Kycińsska Rozalia Tekla (389); Kzioł Teresa (554); Lakatosz Joanna (782); Lament Feliks (996); Lament Franciszek (782); Lament Magdalena (651); Laskowski Michał (780); Laurens Emilia Konstantia (338); Laurens oskar Leon Bolesław (739); Lawendowska Salomea (788); Lawendowski Marcin (641); Lesiewicz Sofia (201); Leszczyńska Teresa (30); Leszczyńska Zofia (206); Leszczyński Piotr (409); Lewek Abram (284); Lewek Jasek (383); Lewińska Maryanna (681); Lewkowicz Freytel (669); Lewkowicz Josek (989); Lewkowicz Leyzur (927); Lewkowicz Marek (676, 708); Lewkowna Necha (334); Lewkowna Ryfka (384); Lewkowna Tomra (442); Lewkuwna Ryfka (971); Leybusiowa Sara (263); Leybusiowicz Mendel (194); Leybusiowna Haja (308); Leybusiowna Haja Sora (354); leyzoruwna Ryfka (631); Leyzorywna Ewa (616); Lipiec Apolonia (727); Lipiec Sebastian (673); Lipiński Józef (735); Listopad Fidelis Grzegorz Feliks (290); Listopad Magdalena (936); Litmanowicz Kadyś (573); Lubelska Maryanna (278); Lubelska Tekla (781); Lubelski Franciszek (619); Lubieniecka Magdalena (812); Lucak Katarzyna (427); Łączyk Paweł (960); Łodwigowska Wiktoria (975); Łojewska Emilia Franciszka (719); Łopacińska Barbara (575); Łucak Karol (782); Łucak Katarzyna (678); Łukasiewicz Antoni (747); Łukasiewicz Maryanna (633); Łukasiewicz Szymon (912); Łukowska Franciszka (924); Łukowski Julian (708); Machniewska Katarzyna (365); Maciąsek Ignacy (363); Maciążek Maryanna (548); Maciejewska Regina (959); Maciejowa Helena (388); Maciński Marcin (37); Maciński Woyciech Antoni (738); Mackiewicz Rozalia (203, 1006); Madeyska Magdalena Anna (333); Madeyski Michał (1000); Mafejewski Szymon Tadeusz (411); Magierska Katarzyna (917); Majerowicz Ankiel (592); Majeruwna Ryfka (762); Majewski Antoni (543); Majewski Franciszek (716); Majorowicz Szlama (922); Makowski Szczepan (447, 972); Maksym Piotr (356); Makuch Kunegunda (995); Makuch Tomasz (566); Makuła Antoni (750); Makuła Kunegunda (725); Makuła Marcin (415); Malczewska Katarzyna (417); Małolepszy Ignacy (669); Mancarz Małgorzata (196); Mancarz Stanisław (323); Mancarz Szymon (789); Manczarz Stanisław (633); Manikowska Tekla (1007); Manikowski Ignacy (790, 1008); Manowiecka Maryanna (266); Mańkowski Grzegorz (132); March Icyk (342); Marczewska Katarzyna (420); Marek Joachim (620); Margules Mendel (755); Markowicz Jakub (992); Masłowska Maryanna (906); Masłowski Mateusz (197); Matusz Ewa (978); Matys Maryanna (985); May Adolf (202); Maycher Woyciech (734); Maycińska Maryanna (546); Maziarczyk Apolonia (988); Mazur Teodora (1003); Mazurek Maryanna (566); Mazurkiewicz Anastazja (279); Mazurkiewicz Marcin (793); Mendlowa Roza (263); Metz Michał (281); Meybusiewicz Mendel (198); Michalczewska Justyna Tekla (431); Michalczewska Maryanna (547); Michalczewska Tekla (633); Michalczewski Wincenty (521); Michalska Agnieszka (665); Michalska Franciszka (783); Michalska Francsizka (404); Michalska Katarzyna (196, 423, 793); Michalska Maryanna (380, 903); Michalska Rozalia (390); Michalska Scholastyka (711, 1003); Michalska Tekla (655); Michalski Jędrzej (910); Michalski Kacper (706); Michalski Maciej (669); Michalski Maciej Michał (11); Michalski Szymon (24); Miłkowska Józefa (722); Miłkowski Kazimierz (280); Mirecka Anna (347, 640); Mirecka Justyna (775); Mizera Bonawentura (754); Mizera Elżbieta (988); Mizera Ignacy (885); Mizera Jakub (663); Mizera Jakub Ignacy (367); Mizera Jan (969); Mizera Józef (647); Mizera Małgorzata (974); Mizera Maryanna (273, 995); Mizera Ragina (990); Mizera Woyciech (302); Mizerski Jakub Piotr (373); Mizerski Jan Nepomucen (324); Młodecka Marya Kazimiera (755); Molenda Agata (719); Molenda Franciszka (635); Molenda Jędrzej (422); Molenda Maryanna (8); Molęda Jan (54); Mołkowski Kazimierz (548); Morkuwna Zysla (611); Morweta Adam (675); Mosiek Izrael (398); Mosiek Syadel (332); Mosionek Błażej (718); Mosionek Ewa (55, 543); Mosionek Franciszek (405); Mosionek Helena Anna (325); Mosionek Jędrzej (555); Mosionek Justyna (347, 654); Mosionek Kazimierz (1012); Mosionek Magdalena (299); Mosionek Maryanna (629); Mosionek Tomasz (632); Mosionek Woyciech (994); Moskowicz Major (966); Moskowicz Syndel (658); Moskowna Zelda (348); Moskuwna Zelda (961); Moskwik Ludwik (963); Motyka Dominik (762); Mroczkowski Antoni (749); Mrozek Franciszek (731); Mrzerzonka Józefa (728); Murawska Aniela (765); Murawski Michał (907); Musiał Tekla (720); Nadolska Maryanna (807); Najor Icyk (372); Nakoneczna Katarzyna (421); Narkuwna Gitla (714); Narwiła Franciszka (993); Nasonowicz Szmul (314); Nawrocka Joanna (303); Niciewicz Barbara (975); Niciewicz Barbara Franciszka (436); Niewiadoma Ewa (651); NN (973); NN Agnieszka (675); NN Jan (194); NN Woyciech (981); Norwit Franciszka (387); Norwita jan (118); Noskuwna Gitla (736); Nowak Agata (635); Nowak Kajetan (382); Nowak Kunegunda (728); Nowakowska Kunegunda Józefa (283); Nowakowska Marianna (5); Nowakowska Zofia Teofila (742); Nowakowski Antoni (337); Nowakowski Józef (680, 896); Nowakowski Kazimierz (710); Nowakowski Kazimierz Walenty (727); Nowakowski Maciej (960); Nowakowski Piotr (274); Nowicki Kazimierz (996); Nowocień Jędrzej (795); Nowocień Maryanna (896); Nowocień Stanisław (893); Nowocin Jan (328); Noworniowa Katarzyna (660); Nowotni Stanisław (144); Nozionek Zofia (630); Nuczkowski Wincenty (295); Obarska Kunegunda (727, 988); Obarska Maryanna (963); Oblinowski Józef (412); Obozionka Maryanna (649); Ochocińska Katarzyna (309); Oczarski Franciszek (648); Oczarski Wincenty (260, 967); Okolus Jan (995); Okulska Katarzyna (315); Okulus Julianna (378); Okulus Tekla (329); Okulus Tekla Scholastyka (629); Olek Maryanna (556); Olszewski Józef (636); Olszowska Anna (204); Olszowski Józef (289); Organista Kazimierz (579); Orłowska Wiktoria Eufrozyna (443); Orłowska Wiktoria Józefa (964); Oryn Szyja (337); Orynowicz Szyna (637); Osiński Piotr Celestyn (327); Ostrowska Lucyanna (391); Osuchowski Mikołaj (113); Owsiana Angela (733); Owsiana Magdalena (653); Owsiany Teofil (981); Pacholska Magdalena (757); Pacholski Parcin (36); Pacyna Franciszek (898); Pacyna Jan (886); Pacyna Katarzyna (39, 1001); Pacyna Maryanna (966); Pacyna tekla (401); Pacyńska Magdalena (118); Paczyna Marcin (646); Pająk Agnieszka (712); Pająk Anna (999); Pająk Antoni (340); Pająk Antonina (661); Pająk Dorota (369); Pająk Franciszek (8); Pająk Katarzyna (50, 794); Pająk Marcin (554); Pająk Maryanna (635, 712, 961); Pająk Tomasz (49, 633); Pająk Walenty (267, 1001); Pakoszewska Barbara (732); Pakoszewska Teresa (642); Pałuba Szczepan (682); Parszewska Agnieszka (892); Parszewska Salomea (797, 1010); Partycka Gertruda (901); Paschalski Ewangelista Kandyd (651); Paschalski Jan Józef Ignacy (756); Pasek Agnieszka (721); Pasek Ewa (630); Pasek Jędrzej (42); Pasek Maciej (377); Pasek Maryanna (653); Pasek Woyciech (296); Paszewska Maryanna (7); Paszorowska Maryanna (383); Patela Maciej (725); Patos Anna (898); Pawlak Angiella (406); Pawlikowski Napoleon Józef Franciszek (785); Pawliński Ludwik (766); Pawłowska Konstancja (928); Pawłowska Tekla Angiella (399); Peysakowicz Mosiek (968); Peysakówna Łaja (40); Pękala Piotr Łukasz (670); Pękala Teodora (796); Pękała Kacper (539); Pękała Piotr (407); Pępek Maryanna (753); Piasecka Maryanna (550); Piatkowski Stanisław (322); Piątkiewicz Michał (122); Piątkowska Agnieszka (708); Piątkowska Elżbieta (40); Piątkowski Józef (800); Piątkowski Michał (774); Piątkowski Tomasz (890); Piątkowski Wawrzyniec (550); Piekarski Antoni (998); Piekarski Antoni Woyciech (749); Pietrowska Magdalena (368); Pietrzyk Ludwik (770); Pietrzyk Stanisław (319, 636); Piętak Róża (997); Piętaszewski Jan (936); Piętkowski Mikołaj Marcin (797); Pilecka Zofia (969); Pilecki Jędrzej (928); Pilecki Mikołaj (772, 1007); Pilecki Szymon (29); Piotrowski Jan Nepomucen (742); Piotrowski Józef (206); Piotrowski Stanisław (656); Piskorek Elżbieta (683); Plaszka Kajetan (656); Płachta Elżbieta (657); Płaszka Kajetan Antoni (368); Płatos Franciszka (729); Płatos Francsizka (138); Płatos Maryanna (897, 978); Płatos Wawrzyniec (379); Podsiadło Antonina (747); Podsiadło Franciszka (539); Podsiadło Ludwika (765); Podsiadło Paweł (549, 639); Podsiadło Rozalia (197); Pokrzewiński Józef (207); Pokrzywiński Jan (627, 707); Polakiewicz Elżbieta (912); Polakowska Katarzyna (317, 1010); Polakowski Franciszek (21); Politowska Petronella (979); Pomianowska Barbara Stefania (48); Pomianowska Julianna Maryanna (621); Popławski Fidelis Feliks (719); Porzyczka Woyciech (306); Posiadło Stanisław (324); Posiadło Tekla Franciszka (13); Potasińska Antonina (743); Powichrowski Franciszek (986); Powichrowski Stanisław (754); Powiślak Ewa (447); Pożyczka Julianna (379); Pożyczka Maryanna (635); Pożyczka Szymon (31); Pożyczka Tomasz (46); Pożyczka Woyciech (624, 987, 996); Praznowski Szczepan (441); Prażmowski Stefan (956); Pruchnicki Wincenty (822); Prusacka Ewa (894); Prusińska Klementyna Agnieszka (1009); Pruska Franciszka (662); Pruss Apolonia (1000); Pruss Maryanna (370); Pruszczyńska Ewa Emilianna (52); Przesmycki Józef (618); Przychodni Jan (639); Przychodni Michał (958); Przygocka Maryanna (649); Przyhodnia Maryanna (668); Ptaszek Katarzyna (932); Ptaszeńska Teresa (623); Pupan Albertyna Emilia (977); Pyaszyński Onufry (750); Raciborska Barbara (589); Raciborski Adam (51); Racisławski Ludwik (650); Racisławski Ludwik Jan (744); Raszpla Zofia (670); Ratkowski Jędrzej (41); Rembow Michał (617); Riebe Anna (760); Riebe Anna Józefa (1004); Robak Katarzyna (893); Rogolińska Tekla (201); Rokucka Katarzyna (404); Rola Salomea (887); Rolińska Katarzyna (627); Roliński Jan (746); Romanowska Katarzyna (638); Romanowski Mateusz (671); Romer Antoni Stefan (787); Romer Józef Edward (28); Roumer Józef (642); Roykiewicz Antoni (634); Rozenzweig Hana (1001); Różański Julian Rudolf (649); Rucka Maryanna (651); Rudkowska Magdalena (403); Rumer Józef (672); Rusakowska Małgorzata (973); Rusakowska Maryanna (879); Rusocka Maryanna (351); Ruszkowskai Bartłomiej (385); Rutkiewicz Józef (627); Rutkowska Rozalia (648); Ryba Joanna Józefa Magdalena (302); Rybicka Emilia Katarzyna (423, 970); Rybicki Tomasz (589); Rybka Błażej (911); Rycka Anna Maryanna (372); Rzepka Franciszek (395); Rzeszowski Karol (984); Rzońca Jadwiga (975); Rzymska Weronika (915); Sadal Agnieszka (653); Sadal Apolonia (1007); Sadal Franciszek (957); Sadal Katarzyna (426); Sadal Maryanna (765, 1013); Salonek Franciszek (20); Sałudzianek Feliks Piotr Celestyn (746); Sasińska Julianna (721); Satkowski kazimierz (892); Sawicka Maryanna (293, 637); Sawińska Agata (536); Schabowska Justyna (139); Scibis Edward (777); Scibisz Edward (999); Scis Joanna (768); Seber Woyciech (651); Siedlecka Joanna (1004); Siekierska Nepomucena (958); Siemiński Paweł (360); Siemkowicz Konstancja (275); Siennicki Jakub (963); Sier Różą (637); Sieszczelewska Elżbieta (304); Siewierski Jędrzej (933); Sikorska Julianna Fraciszka (652); Sikorska Katarzyna (804); Sikorska Katarzyna Józefa (740); Sikorska Marysia (895); Sikorski Jakub (652); Sikorski Jan Nepomucen (743); Sikorski Woyciech (307, 654); Sirakowska Rozalia (666); Sirocki Paweł (681); Sitkiewicz Ludwik Józef (333); Siwiec Scholastyka (301); Siwiec Toamsz (567); Skalska Anastazja (994); Skalska Tekla (16, 1004); Skalski Wincenty (262); Skiba Agnieszka (884); Skiba Franciszek (16); Skorzyńska Katarzyna (450); Skorża Elżbieta (1003); Skorża Julianna (981); Skorża Michał (779); Skorża Tekla Agnieszka (12); Skowronek Adam (991); Skowronek Jakub (758); Skowrońska Anna (318, 650); Skrzyński Maciej (622); Sliwiński Józef (728); Słowik Jan (654); Słowik Piotr (787); Słowik Wincenty (588); Słowińska Tekla (935); Smiśkiewicz Franciszek (634); Sober Florian (740); Sober Józef (754); Sober Józefa (728); Sochacki Jerzy (677); Sochaczewski Szymon (668); Sojecka ludwika Agnieszka (305); Sokołowska Józefa (808); Sokołowska Maryanna Heroina (771); Somperkiewicz Franciszek (41); Sonkiewicz Agnieszka (626); Sosonowski Walenty (557); Sosyński Józef (900); Sotowicz Stanisław (17); Sowińska Józefa (755); Spałczyńska Jadwigas (890); Sperl Adam (53); Sperl Franciszka Joanna (730); Spułczyńska Magdalena (656, 760); Spułczyński Jakub Ignacy (760, 1006); Sputowska Małgorzata (754); Sputowska Tekla (642); Stachowicz Kazimierz (1007); Stachurska Maryanna (602); Stanik Wiktoria (445); Stanikiewicz Barbara (634); Staniszewska Katarzyna (1006); Staniszewska Katarzyna Bona (744); Staniszewska Teresa (142); Staniszewski Franciszek (899); Staniszewski Jędrzej Jan (807); Stankiewicz Barbara (44); Stankiewicz Katarzyna (802); Stankowska Maryanna (292); Stańczyk woyciech (304); Starostka Piotr Paweł (354); Starzek Joachim (5); Stawarczyk Łukasz (627); Stawińska Tekla (918); Stąporkiewicz Franciszek (639); Stąporkiewicz Ignacy (761); Stębarska Maryanna (335); Stępień (774); Stępień Barbara (1010); Stępień Maryanna (559, 971); Stępnikowski Woyciech (973); Stępniowska Franciszka (911); Strońska Maryanna (653); Strzelecka Tekla (679); Strzelecki Franciszek Ksawery (272); Stuliński Jan (957); Styczyński Walenty (722); Stypułkowski Adam (811); Stypułkowski Antoni Franciszek (373); Subartowski Sebastian (652); Suchodolska Tekla (778); Suchodolski Karol (412); Suchodolski Michał (17); Sukiennik Jadwiga (781); Sukiennik Szymon (32, 636); Suligowska Anna (933); Sulima Antoni (745); Sułkowski Antoni (669); Sułkowski Franciszek Mikołaj (734); Supłatowicz Józef (730); Supłatowicz Józefa Konstancja (284); Sutowicz Józef (731); Sutowicz Stanisław (620); Suty Leon (736); Suwała Szymon (33); Swiech Franciszek (394); Swiech Wawrzyniec (971); Swiecka Salomea (978); Sydor Maciej (633); Symcha Herszek (440); Symkowicz Herszek (680); Szafrańska Magalena (300); Szafrański Szymon (788); Szafrański Tomasz (47); Szajuwna Fayge (977); Szajuwna Złota (976); Szanecka Teofila (258); Szeligowska Henryka Waleria (343, 637); Szeligowska Marya Ludwika (769); Szeligowski Jan Nepomucen Andrzej (666); Szelnchorn Anzelm (993); Szewczyk Angela (732); Szewczyk Antonina (345, 638); Szewczyk Augustyn (771); Szewczyk Jan (759); Szewczyk Joanna (768); Szewczyk Józef (991); Szewczyk Julianna (1005); Szewczyk Karol (790); Szewczyk Maryanna (559); Szewczyk Mikołaj (624); Szewczyk Rozalia (1); Szewczyk Tekla (7, 986); Szewczyk Tomasz (432); Szlamowa Perla (1008); Szlamowicz ichwet (638); Szlamowicz Josek (800); Szmul Abram (311); Szmulówna Marya (573); Szmuluwna Reyzle (567); Szorc Franciszka (783); Szpak Małgorzata (984); Szteyner Maryanna (113); Sztreybel Tekla (399); Szubartowicz Sebastian (261); Szufranowicz Tomasz (976); Szulim Piotr Paweł (352); Szulimuwna Ryfka (965); Szuwała Woyciech (1000); Szwarnowski Woyciech (300); Szwer Barbara (930); Szydło Agata (202); Szydło Antoni (924); Szydło Bartłomiej (991); Szydło Ewa (55); Szydło Izydor (974); Szydło Jan Nepomucen (745); Szydło Jędrzej (422); Szydło Katarzyna (555); Szydło Kazimierz (989); Szydło Maryanna (974); Szydło Salomea (551); Szyler Paula (616); Szymańska Kunegunda (281); Szymańska Urszula (885); Szymański Jan (56); Szymański Szczepan (56); Śliwińska Emilia Antonina (307); Świątek Woyciech (677); Święch Katarzyna (929); Tabęcka Stefania Józefa (775); Taborska Józefata Apolonia (272); Taborski Kazimierz (956); Tarchalski Szymon (126); Tarkowski Sylwester (595); Tarnowska Karolina (786); Telesiński Walenty Michał (21); Terlakowski Michał (773); Tomała Maciej (277); Tomaszewska Maryanna (288); Tomaszewski Mateusz (970); Trachim Jan (597); Trypold Jan (141); Tulińska Elżbieta (205); Tulińska Franciszka (204); Turek Franciszek (403); Tuszewska Barbara (809); Tuszyńska Agnieszka (717); Tuszyńska Katarzyna (287); Tuszyńska Maryanna (968); Tuszyńska Petronella (377); Tuszyńska Tekla (980); Tuszyński Filip (746, 983); Tuszyński Michał (776); Tuszyński Paweł (706); Tuszyński Wincenty (550); Ulman Franciszek (716, 983); Ulman Maryanna (973); Urbanowicz Józefa (742); Urbanowicz Tekla Ludwika (10); Urbań Lejbuś (319); Urbańska Julianna (751); Urbańska Rozalia (120); Urbański Kajetan (769); Urbański Woyciech Stanisław (310); Wachowski Wincenty (261); Wacław Maryanna (264); Walesiński Szymon (987); Walicka Zofia (796); Walkowicz Franciszka (812); Walkowicz Kacper (886); Walkowicz Sylwester (1004); Wałkowski Szymon (965); Waniek Antoni (746); Waniek Helena (886); Waniek Katarzyna (557); Waniek Maryanna (712, 734); Waniek teodor (734); Wańczak Ludwik (552); Wańczak Woyciech (563); Wańczuk Marcin (420); Wardzyńska Tekla (1009); Wardzyński Kacper (706, 957); Wasiak Adam (559); Wasiak Ewa (711, 958); Wasiak Jędrzej (419); Wasiak Józef (716); Wasiak Marcin (548); Wasztyl Maryanna (568); Wasztyl Wincenty (752); Wasztył Scholastyka (276); Waśniewska Agnieszka (928); Wąchalska Maryanna (996); Wąchalski Jacek (767); Wątorski Józef (732); Węgliński Błażej (718, 962); Wiatrowski Marcin (416); Widerski Antoni (889); Widerski Maciej Piotr (723); Wiechowska Apolonia (719); Wiechowski Maciej (276); Wiechowski Paweł (556); Wieczkowska Maryanna (292); Wien Magdalena (335); Wien Woyciech (917); Wierzbica Rozalia (6); Wierzbicka Anna (761); Wierzbicka Maryanna (282); Wierzbicki Maciej (725, 966); Wierzchowski Michał (707); Więckowski Krzysztof (999); Wiktor Jan (195); Wilich Jan (203); Winiarski Stanisław (741); Wisińska Maryanna (409); Wiśniewski Ignacy (718); Witkowska Teresa (963); Witkowska Teresa Jadwiga (405); Witkowski Stanisław (967); Władysławski Ludwik Józef (15); Włodek Balcer (253); Włody Jan (748); Włudarczyk Stanisław (320); Woińska Angiella (316); Woińska Aniela (983); Wolak Walenty (268); Wolf Marya (39); Wolska Maryanna (774); Wolski Jakub (370); Wołowczyk Piotr (406); Woycicka Angela (736); Woyciechowska Agnieszka (260); Woyciechowska Antonina (350); Woyciechowska Jadwiga (200); Woyciechowska Magdalena (743); Woyciechowska Maryanna Franciszka (395); Woyciechowski Jakub (362, 369); Woyciechowski Woyciech (736, 975, 1002); Woycieszak Salomea (794); Woycik Maryanna (1012); Woycikowska Angela (997); Woynicki Franciszek (19, 20); Wrona Tekla (401); Wrona Zofia (1011); Wrońska Zofia (738); Wróblewska Józefa (1001); Wróblewska Maryanna (985); Wróblewska Zofia (318); Wróblewski Mikołaj (992); Wróblewski Stanisław (741); Wrzesień Franciszka (913); Wuliński Stanisław (739, 994); Wulwowicz Beniamin (914); Wybranowska Józefa (725); Wychnio Aniela (595); Wydra Barbara (444, 961); Wydra Franciszka (543); Wydra Jakub (882); Wydra Maciej (723); Wydra Tomasz Szczepan (449); Wydra Woyciech (733); Wyryszczyński Feliks (957); Wziątkowska Magdalena (759); Wzolewska Maryanna (6); Zakrzewski Norbert (748); Zarzycki Stanisław (322); Zasada Mateusz (138); Zasada Tomasz (438); Zasadzińska Katarzyna (41); Zawadzki Hippolit Tomasz (3); Zawadzki Jan Walenty (270); Zawisza Katarzyna (110); Zawisza Marcin (976); Ząbczyńska Karolina (256); Ząbczyńska Maryanna (298); Zbieg Dominik (970); Zbroskiewicz Tekla (207); Zbrośkiewicz Woyciech (738); Zdziechowski Woyciech (737); Zegart Teresa (998); Zelman Barek (257); Zepchło Józef Kalsanty (358); Zepchło Józefa (726); Zepchło Kunegunda (1009); Zepchło Małgorzata (756); Zepchło Zofia (597); Ziejeński Kaeol Paweł (413); Zieleniecka Franciszka Wincencja (51); Zielińska Magdalena (362); Zieliński Michał (402); Ziębiński Maciej (915); Ziółkowska Barbara (48); Ziółkowska Józefa (731); Ziółkowska Maryanna (970); Zochowska Agnieszka (446); Zondlowicz Mosiek (908); Zuberbier Edward (969); Zuch Ludwika (54); Zuch Stanisław (740); Zupczyńska Maryanna (889); Zwadzińska Agata (425); Zwierzchowski Teodor Franciszek (732); Zwierzyński Francsizek (400); Zych Konstancja (200); Zych Wawrzyniec (763); Zygert Maryanna Teodozja (810); Zygiert Jan Sylwester (338); Zysmantowicz Ruben (905); Żabińska Kunegunda (723); Żączyński Piotr (603); Żmudziński Woyciech (139, 958); Żuchowska Jadwiga (972); Żurawiecka Maryanna (392)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; do konserwacji; ; ; rękopis; pol.; s. 1054; 24x38; ; ; ; ; ; -; całkowicie; 101556
Reference number: 58/156/0/002
tytuł i daty: Duplikat parafij Katolickiej z r. 1813-1818 Radom; 1813-1816
hasła indeksu: Abrachamowna Ryfka (797); Abramowiczówna Ruchla (523); Abramówna Ryfka (268); Adamczyk Agnieszka (302); Adamczyk Feliks (660); Adamczyk Jakub (653); Adamczyk Kacper Melchior (291); Adamczyk Katarzyna (572, 751); Adamkiewicz Franciszka (536); Adamkiewicz Józefa (304); Adamkiewicz Łukasz (668); Adamkiewicz Sebastyan (487); Adamkiewicz Stanisław (790); Adamska Agata (573); Adamska Apolonia Scholastyka (723); Adamska Maryanna (390); Adamska Teresa Józefa (499); Adamski Andrzej (463); Adamski Ignacy Dominik (389); Adamski Józef Kalasanty (384); Adwentowicz Franciszek (325); Akerdowa Marynna (251); Albinowska Józefa (19, 142); Albinowski Mateusz (185, 236); Alexandrowicz Franciszek (449); Ambroziewicz Maryanna Zofia (374); Ambroziewicz Onufry (464); Ambroziewicz Syprian Aleksander (664); Anbroziewicz Maryanna (569); Andreiowicz Agap (174); Andzel Antoni (533); Anielewska Salomea (613); Anzelm Julianna (740); Anzlowicz Wolf (568); Asmann Tomasz (165); Augustynowicz Tekla (332); Balikowszczonka Barbara (188); Balinowski Bazyli (265); Banach Maryanna (493); Banatowski Antoni (573); BanatowskiRaymund Antoni (323); Barachówna Petronella (444); Baranowski Franciszek (397); Barańska Franciszka (139, 404); Barańska Rozalia (150); Barańska Teresa (540); Barański Felicyan (185); Barański Jakub (387, 813); Barański Kazimierz (543); Barański Marcin (330); Barański Walenty (241); Barcikowski Tomasz (336); Basnikiewicz Antonina (466); Batkowska Anna (709); Bator Franciszka (536); Batorski Mateusz (663); Batory Maciej (299); Baum Antoni (569, 705); Baum Józefa (558); Baum Walenty Maciej (11); Bączek Appolonia (9); Bączek Piotr (227); Bąkowa Anna (184); Bąkowska Franciszka (316); Bąkowska Karolina (137); Bąkowska Magdalena (547); Bąkowski Antoni (547); Bąkowski Ignacy (571); Bąkowski Marcin (526); Bek Wiktoria (335); Bemiaminówna Gitla (679); Ben Antoni (310); Berenówna Chrystyna (260); Berkowicz Abram (153); Berkowicz Icek (539); Berkówna Necha (179); Bernasiewicz Ignacy (570); Bernat Jędrzej (557); Bespiański Aleksander (354); Betkowa Maryanna (524); Betlizer Emilia (26); Bębnarczonka Franciszka (187); Białkowska Ewa (157); Białkowski Józef (301); Białkowski Tomasz (532); Białkowski Woyciech (466); Biasiada Jacenty (742); Bielawski Jan (488); Bieniek Franciszek Ksawery (680); Bieniek Martyna (614); Bieniek Walenty (559); Bieniekowa Marcyanna (780); Bieńczyk Walenty (352); Bieńkowska Katarzyna (538); Bieńkowska Konstancja (162); Bieńkowski Franciszek (665); Bieńkowski Jan (527); Bieńkowski Maciej (12); Bierecka Antonina (3); Biernacka Rozalia (182); Bilecki Tomasz (535); Bilińska Tekla (495); Biliński Kazimierz (145); Billewicz Ludwik (749); Bińkowska Anastazja (435); Bińkowska Appolonia (321, 564); Bińkowska Ewa (101); Bińkowska Justyna (327); Bińkowska Katarzyna (561, 535); Bińkowski Franciszek (323); Bińkowski Jan (302); Bińkowski Karol (408); Bińkowski Maciej (539); Bińkowski Woyciech (371); Birecki Antoni (379); Bitterle Józefa Anna (334); Bitterle Magdalena Joanna (45); Błaszczewski Michał (190); Błażejówna Magdalena (138); Błeszyński Roch (530); Błochowicz Anna (310); Błochowicz Rafał (178); Błochowicz Woyciech (178); Bobrzyński Marcin (545); Bociek Piotr (87); Bogól Antonina (378); Bojanowska Brygida (533); Bojanowska Maryanna Antonina (52); Boleszczyńska Maryanna (345); Bomska Antonina (259); Boncik Woyciech (261); Boniek Franciszek (628, 789); Boniek Jan (50); Boniek Katarzyna (20, 150); Boniek Małgorzata (384); Boniek Tekla (145); Boniek Woyciech (497); Bonin Aleksander (72); Bonin Józef (370); Bonin Józefa (800); Bońkowa Orszula (163); Borek Haja (566); Borek Maryanna (482); Borgowska Maryanna (795); Borkiewicz Urszula (91); Borkowska Maryanna (72, 349, 528); Borowska Wiktoria (784); Borowska Zuzanna (495); Boruch Ewa (684); Boruch Franciszek (29, 345, 776); Boruch Franciszka (529); Boruch Jakub (780); Boruch Jan (539); Boruch Katarzyna (405); Boruch Marcin (456); Boruch Paweł (485); Boruch Wawrzyniec (722); Boruchowna Salla (160); Boruk Petronela (559); Boruńska Maryanna (187, 796); Borusiński Ignacy (294); Boruszeński Józef (625, 790); Boruszewski Piotr (547); Borycki Kacper (527); Borzęcka Agniszka (571); Botwinowski Ignacy (229); Botwinowski Józef (297); Botwinowski Konstanty (632); Bowicz Jakub (258); Bożek Bartłomiey (321); Bożek Kacper (131); Bramer Anna (490); Branwicki Mikołaj (779); Bratkowski Karol (541); Bruch Franciszek (164); Brucha Jakub (319); Bruno Maryanna (568); Bruziński Bolesław (165); Brylska Katarzyna (261); Brylska Maryanna Justyna (648); Brylski Jakub (562); Brzecki Piotr (655); Brzeska Zofia (372); Brzezińska Józefa (469); Brzeziński Stanisław (740); Brzozowska Antonina Agnieszka (378); Brzycki Michał (786); Brzyska Magdalena (535); Brzyska Maryanna (564); Brzyska Zofia (544, 566); Brzyski Jan (562); Brzyski Kacper (2); Brzyski Stanisław (373); Bucikowska Agnieszka (711); Budkowski Tomasz (689); Budzki Maciej (13); Bugalska Joanna (40); Bujak Adam (497); Bujak Agnieszka (535); Bujak Józef Kalasanty (649); Bujak Józef Kazimierz (300); Bujak Katarzyna (562); Bujak Małgorzata (454); Bujak Maryanna (307); Bujak Michał (151); Bujak Piotr (540); Bujak Rozalia (537); Bujak Tomasz (189); Bujak Walenty (295); Bujakowska Ludwika (564); Bujakowski Józef (787); Bukarol Franciszka (317); Bukowska Franciszka (369); Bulikowski Tomasz (814); Bulska Łucja (474); Bułkowska Barbara (99); Burdzińska Scholastyka (10); Burek Helena (55); Burek Łukasz (670); Burek Maryanna (363); Butetkowna Franciszka (143); Buytlicz Franciszek (169); Buzor Dorota (617); Buzor Małgorzata (781); Bykowski Karol (407); Bystrzanowska Maryanna (144); Byszkowska Tekla (662); Bzikowska Elżbieta (53); Cazplicki Antoni (643); Cegielski Franciszek (357); Cegliński Sylwester (136); Chabocik Maryanna (395); Chaimowiczowa Gitla (805); Chałubińska Tekla (564); Chałubiński Soter (371); Chałubiński Szymon (458); Charliński Franciszek (260); Chlebna Magdalena (385); Chlementowski Vłażej Ignacy (295); Chlewicka Maryanna (532); Chmielewska Julianna Teofila Maryanna (624); Chmielewska Salomea (779); Chmielewski Jacek (389); Chmielewski Longin (308); Chmielewski Mikołaj (546); Chmielowski Marcin (481); Cholewiński Mikołaj (455); Choynacki Kasper (525); Choynacki Kasper Melchior (291); Chrasińska Katarzyna (312); Chraśnicka Katarzyna (373); Chrisciel Aleksy (780); Chrusińska Katarzyna (547); Chrusiński Piotr (528); Chudzik Anna (650); Chyłkowski Franciszek Łukasz (667); Cicha Teofila Maryanna (542); Cichawa Antoni (570); Cichawa Józef (152); Cicheński Stanisław (373); Cichoń Józef (547); Cichońska Zofia (745); Cichoński Antoni (380); Cichoński Kazimierz (15); Cichowska Maryanna (720); Cichówna Maryanna (750); Cielecka Filipina (798); Ciepleński Wincenty (814); Cieplińska Ewa (507); Cieślak Maryanna (298); Cygan Józef (531); Cygan Karolina (3); Cygan Piotr (382); Cygan Tomasz (710); Cygan Zuzanna (393); Cyganiak Józefa (364); Cyganowa Józefa (779); Cymelska Ksawera (808); Cymelska Maryanna (7, 523); Czarkowska Julianna (353); Czarkowski Paweł (495); Czarnecka Agnieszka (613); Czarnecka Katarzyna (229); Czarnecka tekla (776); Czarnecki Antoni (562); Czarnecki Ignacy (63, 533); Czarnecki Józef (811); Czarnecki Kazimierz (619); Czarnecki Szymon (785); Czernecka Maryanna (165); Czernecka Salomea (790); Czernecka Tekla (76); Czernecki Józef (362); Czernecki Woyciech (746); Czernicka Magdalena (471); Czernikowska Józefa (162); Czerwiec Helena Julianna (481); Czerwiec Marcin (560); Czerwińska Salomea (243); Czyżowicz Agnieszka (343); Czyżowicz Jadwiga (167); Czyżowicz Maryanna (322, 543); Czyżowicz Petronella (813); Czyżowicz Tekla (543); Czyżowska Petronella (633); Ćwiklińska Zofia (374); Ćwikliński Jakub (563); Ćwikliska Maryanna (438); Daleczeński Wacław (784); Dankiewicz Andrzej (739); Dankiewicz Maryanna Karolina (656, 807); Dankiewiczowa Salomea (779); Dankowicz Jędrzej (138); Dankowicz Lewek (532); Dankowski Aleksander Wincenty (8); Dawidowa Hanka (790); Dawidowicz Berek (793); Dawidowicz Rasza (529); Dawidowna Łaja (567); Dąbrowska Magdalena (44, 174, 476); Dąbrowski Aleksander Józef (657); Dąbrowski Antoni (144); Dąbrowski Franciszek (326); Dąbrowski Julian (352); Dąbrowski Kadzimierz (17); Dąbrowski Leopold (328, 545); Dąbrowski Stanisław (453); Dąbrowski Tomasz (568); Dąbrowski Walenty (354); Dąda Józef Kalasanty (717); Dejowa Magdalena (783); Dekatowska Konstancja (478); Delintowski Teofil (334); Denkowski Jan Nepomucen (375); Depo Maryanna (450); Dębińska Łucja (447); Dębowska Franciszka (475); Dębska Anna (226); Dobrowski Piotr (530); Dobrzyńska Katarzyna (453); Doffgirt August (156); Doleżyńska Antonina (466); Dolińska Maryanna (166); Domańska Dorota (541); Domańska Katarzyna (564); Domańska Zofia (179); Domański Wincenty (27); Domański Woyciech (715); Domarska Katarzyna (372); Doner Fryderyka Ludwika (752); Doradzonka Kunegunda (387); Dorocińska Weronika (258); Dorociński Michał (662); Dorosińska Dorota (295); Dragański Marcin (457); Dragański Sebastyan (568); Dragański Sebastyan Wincenty (343); Dragański Wincenty (567); Drozdowska Justyna (151); Drozdowska Katarzyna (409); Drozdowski Antoni (750); Drozdowski Franciszek (476); Drozdowski Piotr (297); Dryczeńska Magdalena (640); Dryja Maryanna (318, 753); Dryjówna Justyna (508); Dubinowa Maryanna (450); Duda Elżbieta (159); Duda Franciszek (249); Duda Jan (726); Duda Katarzyna Agnieszka (673); Duda Michał (159, 325); Dudek Józef (173); Dudek Michał (433); Dudkowska antonina (775); Dudkowska Józefa (360); Dudkowska Maryanna Domicela (388); Dudkowski Jan Nepomucen (638); Dudkowski Stanisław (634); Dudzińska Katarzyna Urszula (328); Dugas Barbara (333); Dułaczyński Paweł (4); Duszyński Szymon (179); Dutkowska Regina (543); Dutkowska Tekla (538); Dutkowska Weronika Katarzyna (369); Dutkowska Zuzanna (707); Dutkowski Franciszek (172); Dutkowski Tomasz (308); Dutkowski Woyciech (308); Dworakowski Jan (482); Dworecka Zofia (350); Dybalski Leopold Woyciech (370); Dybowski Franciszek (558); Dydak Maryanna (498); Dygas Franciszek (437); Dygas Piotr Paweł (41); Dygas Tomasz (161); Dymarkiewicz Antoni (733); Dymerkowicz Szymon (180); Dyoniziak Maryanna (616); Dysputowiczówna Antonina (793); Dyszpułkiewicz Antonina (370); Dziechowna Róża (792); Dzieluch Woyciech (535); Dzienbicki Błażej (542); Eczkiewiczówna Maryanna (792); Elianisz Izrael (546); Engiel Lorens (804); Erm Anna (64); Erm Karolina (466); Erszkowicz Haim (537); Erszkowicz Szlama (268); Faberski Franciszek Wincenty (367); Fabowski Józef (525); Fabowski Piotr (745); Falińska Antonina (179); Falińska Wiktoria (571); Faliński Roman (708); Falkowska Elzbieta (442); Faryon Franciszka (367); Federowicz Apollonia Rozalia (679); Federowicz Franciszek (529); Fedorowicz Franciszek (25, 333); Ferjga Onufry (142); Fiałkowska Julianna (799); Fiałkowski Jakub (650); Fiałkowski Stefan (459); Fibikowska Józefa (267); Fiet Antoni (782); Figarska Franciszka (238); Figarska Julianna (295); Figarska Maryanna (263); Fintkiewicz Józef (468); Fisiak Romuald (8); Fitukowna Józefa (188); Flise Woyciech (311); Flond Anna (59); Flond Michał (74); Flont Anna (652, 798); Flont Ewa (414); Flont Maciej (263); Flont Maryanna (652, 796); Flont Michał (178, 401); Flont Stanisław (803); Flont Teofila Agniszka (356); Flont Weronika (569); Flont Weronika Tekla (388); Floreńska Agnieszka (572); Floręcki Józef (359); Fogiel Agniszka (536); Formański Aleksy (498); Formański Woyciech (634); Frachimo Tomasz (102); Fraj Józef (353); Franczyk Jadwiga (666); Frank Jakub (462); Frankowska Józefa (133); Frączkiewicz (334); Frączkowski Franciszek (626); Frey Aleksander (621); Frey Józef (570); Frey Magdalena Maryanna (73); Fritel Tekla Albina Katarzyna (327); Fronczyk Szymon (334); Frysiak Magdalena (641); Fugielski Sylwester Tomasz (493); Furmański Walenty (184); Gaczkowski Ignacy (167); Gadalski Jędrzej (333); Gadayska Wiktoria (685); Gain Karol Henryk (687); Gajda Szymon (745); Gajewski Józef (360); Gajewski Tomasz (103, 535); Galiniewska Franciszka (324); Gas Anna (372); Gasek Kacper (182); Gasek Kazimierz (148); Gasiński Kacper (1); Gassman Józefa (303); Gatulka rozalia (464); Gawałek Antoni (156); Gawałek Stanisław (521); Gawełek Agnieszka (713); Gawełek Eleonora (500); Gawełek Franciszka (483); Gawełek Józef (537); Gawełek Petronela (747); Gawełek Piotr (527); Gawrońska Katarzyna (324); Germanówna Ester (531); Gerszkowiczowa Taba (526); Gębczyk Andrzej (99); Gębczyk Maryanna (557); Gębczyk Mateusz (662); Gębka Ignacy (655); Gęday Szymon (727); Gielniowska Tekla (446); Gierasiewicz Banedykt (534); Gierasiewicz Józefa (304); Gieraziewicz Zofia (559); Giermanowicz Izrael (681); Giziewski Piotr (317); Glarczyńska Rozalia (147); Gleynich Joanna (477); Gliniek Feliks Jan (391); Glinka Bolesław Paulin (644); Glinka Jan (503); Głodek Bartłomiej (395); Głowacka Antonina (166); Głowacka Antonina Paulina (104); Głowacka Józefa (170); Głowacka Katarzyna (149); Głowacka Magdalena (394); Głowacka Marianna (491); Głowacka Maryanna Franciszka (413); Głowacki Franciszek (659); Głowacki Józef (546); Głowacki Józef Wincenty (305); Głowalska Barbara (134); Gnatowska Maryanna (424); Gnatowski Kazimierz (484); Gnoiński Aleksander (782); Godek Józef (361, 567); Godek Rozalia (660); Goleńska Julianna Teofila Maryanna (619); Gołęcka Katarzyna (100); Goncerowna Joanna (794); Gonkowski Piotr (143); Gorczycki Woyciech (475); Gorycki Antoni (315); Gosman Izabella (775); Gossman Józefa (357); Gotecki Andrzej (679); Gowerski Woyciech (257); Gozdz Ludwik (658); Gozdziak Wincenty (326); Gozdziewski Benedykt (533); Gozdzik Ewa (726); Gozlak Wawrzyniec (539); Goździewska Franciszka (394); Goździuk Karol (534); Górnicka Małgorzata (752); Górska Franciszka (258); Górski Alfons (314); Góźdź Maryanna (60); Grabowska Józefa (469); Grabowska Maryanna (443); Grabowski Antoni Tadeusz (505); Grabowski Edward Stanisław (674); Grabowski Jan Dukla (56); Gratkowska Wiktoria (685); Gratkowski Jędrzej (534); Grebler Jan Augustyn (396); Grochowska Justyna (504); Gronkowska Katarzyna (501, 504); Gront Magdalena (572); Gront Maryanna (680); Gront Tomasz (412); Grontkiewicz Jadwiga Teresa (670); Grontkiewicz Jadwiga Teressa (806); Grotek Karol (139); Grudzień Katarzyna (813); Grudziński Piotr Łukasz Feliks (48); Gruntowicz Magdalena (474); Gruntowska Franciszka (376); Gruszczyńska Maryanna (183); Grutkowski Marcin (538); Grybler Angela Helena (65); Grzywacz Katarzyna (132); Grzywacz Kazimierz (298, 564); Grzywacz Stanisław (814); Grzywaczewska Karolina (330); Grzywaczewska Maryanna (257); Guczkowski Stanisław (297); Gulinowa Agnieszka (186); Guliński Antoni (378); Guła Adam (492); Gurasiewicz Katarzyna (537); Guraszewicz Tekla (653); Guraziewicz Małgorzata (567); Guraziewicz Wincenty (502); Gurecki Woyciech (544); Gurska Jadwiga (138); Gusdz Józef (537); Gustowska Maryanna (572); Gustowski Stanisław (563); Gustowski Woyciech (633); Gutaszewski Franciszek (170); Gutkowicz Pesla (313); Gutowski Józef (78, 534); Gutowski Marcin (149); Gutowski Stanisław (368); Guzieński Józef (780); Guzieński Tomasz (683); Guziewicz Franciszek (661); Guziewicz Katarzyna (332); Guzińska Maryanna (323); Guziński Szymon (88); Gwodz Błażej (173); Gwodz Wawrzyniec (67); Gwozdz Anna (392); Gwóźdź Karol (6); Haimowa Cyrla (539); Hakiel Jan Grzegorz (466); Harlińska Maryanna (142); Haskiel Ludwik Roman (658); Hasman Roman (163); Hassman Franciszek Maryan (368); Hassman Franciszek Roman (801); Hassman Maria Digma Kajetana (658); Hassman Roman Albin (300); Hauk Józefa Ludygiera (365); Helcman Adam Konrad (103); Helcmanowa Maryanna (788); Helezman Maryanna Barbara (412); Herszkowicz Haja (384); Hirosz Maryanna (746); Hoffner Józef (561); Holewa Agnieszka (345); Hurazimów Władysław (383); Icha Franciszek (407); Ickowicz Abram (537); Ickowicz Izrael (560); Ickowicz Kadys (154); Idzkowicz Wolw (68); Ignatowska Maryanna (186); Itko Julianna (643); Iwanicki Teodor (136); Iwicka Józefa (749); Izraelowicz Elia (566); Izraelówna Ruchla (131); Jabkiewicz Wincenty (570); Jabkowska Katarzyna (570); Jabłoński Błażej (565); Jabłoński Franciszek (146); Jabłoński Idzi (793); Jachiewicz Józefa Maryanna (617); Jagielina Agnieszka (811); Jagiellina Maryanna (792); Jagielonka Katarzyna (715); Jagielonka Marianna (235); Jagieła Jędrzej (677); Jagiełło Antonina (541); Jagiełło Jędrzej (330); Jagiełło Marianna (319); Jagieło Benedykt (526); Jagieło Łucja (684); Jakubowicz Jakub (790); Jakubowicz Lejbuś (175); Jakubowski Franciszek Szymon (354); Jakubowski Jan (707); Jakubowski Jan Nepomucen (43); Jakubowski marcin Jędrzej (672); Janicki Woyciech (489); Janiszewski Antoni (645); Jankowska Maryanna (309, 527); Jankowska Urszula (560); Jankowski Antoni (158); Jankowski Woyciech (532); Jaros Franciszek (402); Jaros Franciszka Łucja (411); Jaros Piotr (566); Jarosz Katarzyna (330, 546); Jarosz Wojciech (802); Jarosz Woyciech (434); Jarzabek Jakub (157); Jarząbek Agata (689); Jarząbek Antoni (377); Jarząbek Józef (55, 169); Jarząbek Marcjanna (1); Jarząbek Maryanna (321, 808); Jarząbek Tomasz (230); Jarząbkowa Antonina (778); Jasieńska Magdalena (39); Jasieński Joachim (661); Jasieński Szymon (92); Jasieński Walenty Maciej (724); Jasińska Franciszka (359); Jasiński Antoni (380); Jasiński Karol Jan nepomucen (639); Jaskiewicz Aleksander Woyciech (398); Jaskiewicz Anna (570); Jaskiewicz Franciszek (532); Jaskiewicz Maryanna (683, 708, 812); Jaskiewicz Rozalia (535); Jaskiewicz Wincenty (366); Jaskiewicz Woyciech (522); Jaskowicz Anna (382); Jaskowicz Augustyn (391); Jaskowicz Szczepan (688); Jaskulski Jan (471); Jastrząb Franciszka (401); Jastrzebski Filip (38); Jastrzębska Łucja (334); Jastrzębska Maryanna (184); Jastrzębski Filip (543); Jastrzębski Jan (57, 180, 316, 545); Jaśkiewicz Franciszek (86); Jaśkiewicz Jan (51); Jaśkiewicz Jędrzej (332); Jaśkiewicz Woyciech (34); Jatofft Ludwika Róża Zofia (395); Jatofft Woktor Marcelli Jan Nepomucen (663); Jaworska Agnieszka (558); Jaworska Helena (267); Jaworska Maryanna (546); Jaworska Petronela (775); Jaworski Woyciech (738); Jelinkiewicz Katarzyna (253); Jestrowna Katarzyna (298); Jewan Benedykt Józef (625); Jędrzejczyk Walenty (135); Jędrzejewska Eleonora (777); Jędrzejewska Katarzyna (536); Jędrzejewski Franciszek (737); Joskowicz Mendel (239); Judzieński Maciej (617); Jurasówna Katarzyna (542); Juraszyński Wawrzyniec (441); Jurek Franciszek (187); Jurek Marcyanna (613); Jurek Paweł (535); Jurek Tekla (482); Jurekówna Katarzyna (241); Jurkowska Anna (320); Jurkowska Anna Ewa (557); Jurkowski Józef Antoni (251); Juskiewicz Filip (149); Juskiewicz Julianna (154); Juzwiński Franciszek (333); Kaczmarczyk Andrzej (674); Kaczmarczyk Jakub (547); Kaczmarczyk Jan Franciszek (381); Kaczmarczyk Karol (485); Kaczmarska Barbara (410, 784); Kaczmarska Emilia (28); Kaczmarska Franciszka (402); Kaczmarski Jakub (313); Kaczmarski Mateusz (568); Kaczor Joanna (47); Kaczor Katarzyna (327, 560); Kaczor Maryanna (644); Kaczor Mikołaj (329); Kaczor Tekla (77); Kaczorek Michał (486); Kaczorowska Magdalena (634); Kaczorowski Antoni (642); Kaczorowski Franciszek (323); Kaczór Łukasz (452); Kadysiewicz Izrael (676); Kalicka Antonina (50); Kalicka Joanna Maryanna (647); Kalinowska Barbara (137); Kalinowski szymon (405); Kalwarczyk Wawrzyniec (805); Kamieniecki Jędrzej (331); Kamieńska Maryanna (646); Kamieńska Zuzanna (562); Kamieński Jacenty (184); Kamieński Jakub (653); Kaminicki Andrzej (438); Kamińska Zuzanna (69); Kancinka Helena (356); Kania Ignacy (496); Kaniewska Katarzyna (673); Kaniewski Woyciech Antoni (629); Kanikowski Stanisław (545); Kapcińska Antonina (540); Kapciński Woyciech (368); Kaps Kazimierz (571); Kapusta Antoni (301); Kapusta Łukasz (159); Kapusta Paweł (454, 570, 613); Kapusta Tekla (400); Kapusta Walenty (544); Kapuścińska Joanna (706); Karańska Katarzyna Justyna (66); Karczmarska Franciszka (776); Karczor Salomea (163); Karpieńska Maryanna (656, 809); Karpińska Katarzyna (172); Karpińska Tekla (265); Karpiński Mikołaj (476); Karwińska Justyna (147); Kasperski Stanisław (544); Kasprzycka Maryanna (366); Katalińska Maryanna (256); Kawęcki Franciszek (537); Kawęcki Józef (167); Kayzer Jadwiga (403); Kayzer Joanna (639); Kędzierski Grzegorz (812); Kędziora Kazimierz (322); Kicharska Kunegunda (572); Kicińska Tekla (158); Kiepiel Agata (620); Kiepiel Appolonia (9); Kiepiel Kazimierz (298); Kierzkowska Agnieszka (142); Kierzkowska Katarzyna (569); Kieszkowski Szymon (253, 508); Kietlińska Helena (434); Kiraga Tekla (81); Kirchner Maryanna Józefa (389); Kisiel Anna (336, 570); Kisiel Apolonia (528); Kisiel Józef (646); Kisiel Justyna (433); Kisiel Kajetan (145); Kisiel Katarzyna (523); Kisiel Maciej (353); Kisiel Małgorzata (318); Kisiel Maryanna (525); Kisiel Szczepan (454); Kisiel Woyciech (714); Kisioł kazimierz (522); Kiucharski Piotr (314); Klatkowski Aleksander (366); Kliczyńska Franciszka (401); Klimecki Józef Antoni (358); Kluczyński Mateusz (547); Kłopocińska Marianna (1); Kłopocińska Maryanna (457); Kłosińska Józef Julianna (505); Kłosińska Józefa (358); Kłosińska Tekla (728); Kłosowska Katarzyna (798); Kłosowska Maryanna (140); Kłosowski Józef (143); Kłossowska Katarzyna (390); Kłossowski Ludwik (390); Kmieczak Kacper (805); Kmieńska Katarzyna (802); Knys Stanisław (312); Kober Katarzyna (632); Kochanowski Józef (243); Kochler Aleksander Ferdynand (803); Kochler Ferdynand (391); Kociubski Jan (561); Kociubski Józef (358); Kokleńska katarzyna (677); Kolasiewicz Antonina (567); Koleński Józef (358); Kolimowicz Ewa (775); Kołodziejczyk Anna (249); Kołodziejczyk Franciszek (323); Kołodziejczyk Helena (546); Kołodziejczyk Maryanna (224); Kołodziejczyk Wojciech (170); Kołodziejski Aleksander (364); Kołodziejski Łukasz (169); Kołodzieyska Józefata (5); Kołton Elżbieta (545); Kołton Stanisław (37); Kołtun Tekla (664); Kołtunowicz Maryanna (494); Kommasarowa Antonina (790); Komuńska Maryanna (256); Konarska Urszula (451); Kopaczewska Zofia (407); Kopczeńska Ewa Izabella (686); Kopczyńska Antonina (5); Kopczyńska Katarzyna (536); Kopczyński Szymon (329); Kopycieński Jan (789); Korkowski Woyciech Piotr (572); Korsak Stanisław (636, 813); Korytko Leon Korfanty (308); Korytko Maryanna Paulina (390); Korytko Michalina Józefa (682); Korytko Stanisław (259); Korżyńska Maryanna Franciszka (366); Kossowski Józef (304, 566); Kostańska Ludwilla Katarzyna (634); Kostański Ignacy Jan (64); Kostański Piotr Paweł (317); Kostuński Ignacy (171); Kot Agnieszka (305); Kotobieńska Katarzyna (546); Koton Jadwiga (669); Kotonowicz Aleksander (562); Kowalczonka Urszula (183); Kowalska Franciszka (183); Kowalska Julianna (568); Kowalska Ludwina (168); Kowalska Maryanna (801); Kowalska Maryanna Paulina (410); Kowalska Rozalia Tekla (659); Kowalska Tekla (663); Kowalski Emilian (332); Kowalski Franciszek (172); Kowalski Jakub (448); Kowalski Jan (176); Kowalski Karol (506); Kowalski Maciej (14, 534); Kowalski Walenty (352, 560); Kowalski Wawrzyniec (483); Kowalski Woyciech (474); Kownacka Maryanna (155); Kownacka Rozalia (472); Kownacki Alojzy (541); Kozicka Gelena Felicyanna Wincenta (638); Kozieł Feliks (641); Kozieł Franciszek (293); Kozieracki Kazimierz Tomasz (168); Kozieracki Konstanty (30); Kozieradzka Angela Maryanna (320); Kozieradzka Kamilla Ludwika (398); Kozioł Katarzyna (675); Kozioł Wincenty (60); Kozłowska Weronika Agata (618); Kozłowski Franciszek (320); Kozłowski Jan (262); Kozłowski Józef (397, 544); Kozłowski Leonard (811); Kozłowski Stanisław (529, 786); Kozłowski Stanisław Jakub (37); Kozłowski Stanisław Łukasz (671); Kozłowski Tadeusz (162); Koźlak Anna (654); Kragulmajór Anna Teresa (90); Krajewska Franciszka (785); Krajewska Maryanna (32, 463); Krajewska Maryanna Zuzanna (390); Krak Jan (181); Krak Józef (159); Krak Katarzyna (437); Krak Szymon (793); Krakowiak Wawrzyniec (439); Kralikowski Karol Boromeusz (543); Kralikowski Konstanty Leon (365); Kralowa Kunegunda (183); Krasikowski Jan Stanisław (312); Krasniek Ludwik (185); Krassowska Anna (628); Krauz Józef (729); Kray Piotr (540); Kreis Majerowna Teressa (802); Krolikowski Leon Feliks (630); Król Walenty (535); Kruk Walenty (134); Krztońska Małgorzata (230); Krzykacz Franciszka (159); Krzykacz Woyciech (782); Krzykalska Wiktoria (682); Krzykalski Woyciech (364); Krzyński Teofil (310); Krzyszkowszczanka Konstancja (743); Kubalski Kajetan Aygystyn (636); Kucharska Agata (105); Kucharska Franciszka (304, 534); Kucharska Kunegunda (314); Kucharska Małgorzata (381); Kucharska Petronela (247); Kucharska Petronella (647, 794); Kucharska Urszula (444); Kucharska Wiktoria (666); Kucharski Antoni (380, 573); Kucharski Jakub (176); Kucharski Jan (459); Kucharski piotr (543); Kucharski Stanisław (131); Kucharski Walenty (162); Kuchciński Franciszek (238); Kuchciński Mateusz (399); Kuchciński Wojciech (160); Kuchta Józefa (301); Kucińska Katarzyna (156); Kuciński Karol (167); Kuczer Maryanna (182); Kuczerowa Teressa (183); Kuczerówna Maryanna (164); Kuczkowski Franciszek (323); Kuczyńska Katarzyna (186); Kuczyński Józef (541); Kuczyński Karol (152); Kudelska Franciszka (437); Kukła Augustyn (539); Kulak Angela (781); Kulak Floryan (545); Kulak Franciszek (400); Kulak Jan (168); Kulak Józef (361); Kulak Maciej (442); Kulak Marcin (451); Kulak Marcyanna (344); Kulak Petronela (261); Kulak Walenty (146); Kulasiewicz Antonina (376); Kulaszewicz Franciszek (668); Kulczycki Franciszek (326); Kulesza Józefa (364); Kumciński Jakub (315); KunkowskaAgnieszka (179); Kupieński Jan (383); Kupis Bernard (526); Kupis Marcianna (344); Kupis Marcin (445); Kupis Paweł (448, 450); Kupis Tomasz (106, 540); Kupiska Maryanna (743); Kupisowa Maryanna (522); Kurasiewicz Walenty (10); Kurdusiewicz Wojciech (153); Kurek Antoni (560); Kurkiewicz Elzbieta (487); Kusieński Grzegorz (622, 810); Kutakówna Agnieszka (485); Kutkiewicz Franciszka (503); Kutkiewicz Tekla (82); Kwiatek Maryanna (536); Kwiatkowska Barbara (449); Kwiatkowska Domicella (66); Kwiatkowski Ludwik (567); Kwiatkowski Łukasz (328); Kwiatkowski Walenty (352); Kwiatkowski Woyciech Franciszek (35); Kwiecień Agnieszka (489); Kwiecień Ewa (745); Kwiecień Helena (468); Kwiecień Stanisław (135); Kwiecińska Tekla (490); Kwieciński Jakub (175); Kwietniowska Krystyna (484); Lament Leonida Justyna (307); Lament Łucja (748); Lament Piotr (184); Laryanow Nikan (464); Laskowska Maryanna (649); Laskowski Michał (522); Laurens Idolia, Silwia, Irena (375); Laurens Henryk Wilhelm Epifaniusz (33); Laurens Sokrat Kamil (644); Lawendowski Franciszek (325); Lawendowski Michał (398); Lawendowski Tomasz (414); Laybusiowna Haja (802); Laybusiówna Ruchla (542); Leicht Serafin (149); Lejbus Fiszela (185); Lejbusiówna Haja (164); Lenarcikowska Ewa (449); Lepczyński Tomasz (499); Leszczyńska Anna (735); Leśniewicz Józef (305); Lewandowska Franciszka (541, 544); Lewandowska Maryanna (100); Lewandowski Michał (798); Lewandowski Nikodem (248); Lewieńska Maryanna Angela (621); Lewkowicz Eliasz (254); Lewkowicz Felix Kacper (498); Lewkowicz Piotr Józef (636); Lewkowiczówna Sara (558); Lewkowna Fraydla (255); Lewkówna Mordla (542); Lewkówna Perla (540); Lewkówna Szymsia (563); Leybusiewicz Josek (252); Leyzorowicz Dawid (792); Leyzorowicz Jankiel (79); Leyzorowicz Pinkwas (546); Leyzorowicz Sura (269); Leyzorowna Perla (799); Leyzorówna Haja (681, 804); Leyzorówna Perla (533); Lichoński Piotr (293, 558); Lind Anna Elzbieta (135); Linowski Kazimierz (531); Linowski Maciej Kazimierz (299); Linowski Paweł (688); Lipcowa Katarzyna (522); Lipczyńska Franciszka (234); Lipiec Appolonia (530); Lipiec Jan (619); Lipiec Magdalena (722); Lipieński Józef (623); Lipińska Antonina (164); Lipiński Józef (545); Lis Salomea Maryanna (672, 810); Lisik Wawrzyniec (68); Listopad Felix (525); Liszeńska Rozalia (232); Litmanowicz Kadys (332); Liwer Franciszek (525); Locirrska Maryanna (188); Lodwigowska Maryanna Teresa (670, 807); Lora Paweł (462); Lordecki Jan Jakub (706); Lubciński Benedykt (140); Lubelska Karolina Józefa (93); Lubelska Maryanna (528); Lubelska Tekla (528); Lubryczyńska Teofila (314); Lubryczyński Józef (624); Lument Anna (80); Łabęcki (57); Łapiński Ludwik (546); Łączkowska Agnieszka (730); Łosiak Dyonizy (306); Łozowski Jan (785); Łucak Karol (161); Łucak Mikołaj (76, 180); Łuczak Grzegorz (303); Łuczak Jędrzej (728); Łuczak Józef (667); Łuczak Maryanna (806); Ługowski Kazimierz (507); Łukasiewicz Antoni (380); Łukasiewicz Katarzyna (32); Łukaszewicz Antoni (780); Łukaszewicz Katarzyna (671); Łukawska Katarzyna (676); Łukawski Grzegorz (533, 788); Łukawski Józef (788); Łukowska Maryanna (567); Łukowska Tekla (324); Łukowski Benedykt (363, 567); Łukowski Mikołaj (412); Łukowski Walenty (350, 351); Łuniewska Teressa (778); Macharska Aniela Magdalena (310); Machnicka Zofia (531); Machnicki Jakub (457); Machnik Franciszka (569); Maciej NN (619); Maciejewski wincenty Celestyn (499); Maciejowski Jakub (70); Macińska Antonina (315); Maciński Woyciech (168); Macionka Maryanna (792); Madej Szumon (542); Madeyska Magdalena (306); Madrowska Anastazja (562); Maj Maryanna (153); Majerówna Rosa (793); Majewska Julianna (565); Majewska Karolina (538); Majewska Łucja (527); Majewska Wiktoria (685); Majewski Antoni (640, 732); Majewski Jan (524); Majewski Michał (438); Majewski Szymon Tadeusz (671); Majkowska Katarzyna (311); Makuła Antoni (171); Makuła Franciszek (322); Makuła Grzegorz (361, 809); Makuła Marcin (169); Makuła Woyciech (310, 534); Malarski Jan (467); Malczewski Antoni (378); Maldmand Wawrzyniec Jan (652); Malewski Aleksander (643); Malinowska Łucja (178); Malinowski Bazyli (504); Malinowski Teodor Aleksander Ksawery (658); Malka Eleonora (534); Małecki Bonawentura (791); Małek Maryanna (650); Małek Stanisław (312); Małek Woyciech (34, 558); Małk Helena (14); Mamcarz Elżbieta (545); Mamczak Elżbieta (329); Mancarz Szymon (134); Mandlówna Sura (544); Manikowski Grzegorz (231); Manowiecka Maryanna (40); Mantorski Józef (775); Mantorski Józef Feliks (413); Mantorski JózefJędrzej (490); Marcinkiewicz Antoni (490); Marcinkowski Franciszek Hieronim (403); Marcinkówna Magdalena (246); Marczewska Maryanna Nepomucena (631); Marczewski Stanisław (331); Marczyński Ignacy (559); Markiewicz Barbara (496); Markiewicz Woyciech (752); Marszewska Justyna (248); Marzec Franciszek (753); Masionek Maryanna (794); Masionek Sebastyan (786); Masionek Szymon (784); Maskowiczowa Konstancja (188); Mastowski Norbert (483); Maszkowska Maryanna (630); Matecki Franciszek (746); Matusiak Jędrzej (562); May Grzegorz (539); May Jan (49); May Szczepan (687); Maycher Benedykt (23, 522); Maycher Maryanna (536); Maycher Paweł (348, 781); Maycher Wincenty (566); Maykowska Katarzyna (562); Maywald Tekla (532); Mazan Maryanna (446); Mazur Ludwika (525); Mazur Maryanna (734); Mazur Roch (539); Mazurkiewicz Antonina (526); Mazurkiewicz Antonina Franciszka (95); Mazurkiewicz Appolonia (9); Mazurkiewicz Katarzyna (410); Mazurkiewicz Marcin (752, 785); Mazurkiewicz Maryanna (365, 571); Melchrzyńska Maryanna (537); Mendlowicz Erszek (313, 524); Mendlowiczowa Fajga (175); Metz Franciszek (477); Męczyński Gabryel (572); Mężakowski Józef (161); Michalkowski Ludwik (545); Michalska Agnieszka (347, 784); Michalska Anna (535); Michalska Franciszka (522, 666); Michalska Jadwiga (400, 777); Michalska Katarzyna (25, 302, 534); Michalska Maryanna (65, 154); Michalska Tekla (36, 175); Michalska Zofia (781); Michalski Bonifacy (751); Michalski Franciszek (322, 402, 776); Michalski Jan (533, 748); Michalski Jędrzej (679); Michalski Romuald (8, 137); Michalski Stanisław (637, 799); Michalski Woyciech (627); Michałowa Anastazja (137); Michałowska Maryanna Julianna (498); Michałowski Dominik (789); Michałowski Jan Piotr (647); Michałowski Stanisław (718); Michleńska Antonina Teressa Izabella (645); Micikowski Tomasz (264); Miernicka Maryanna (746); Mierniczkowski Jan (491); Miernikowska Scholastyka (620); Mikieński Ludwik Augustyn (660); Mikliński Jan (709); Milida Maryanna (71); Miłek Marianna (541); Miłkowska Anna (558); Miłkowski Antoni (43); Miołkowska Barbara (680); Mirecka Anastazja (779); Mirecka Justyna (177); Mirecki Józef (354); Mirowska Helena (300); Mirowski Franciszek (666); Mizera Antoni (380, 565); Mizera Bonawentura (533); Mizera Franciszek (809); Mizera Franciszka (36, 572); Mizera Ignacy (54); Mizera Jadwiga (532); Mizera Józef (622, 623); Mizera Kacper (723); Mizera Kasper (541); Mizera Katarzyna (445); Mizera Krzysztof (150); Mizera Maryanna (301, 349, 747); Mizera Piotr (382, 571); Mizera Piotr Paweł (316); Mizera Szymon (182); Mizera Wincenty (26); Mizera Woyciech (812); Mizerska Franciszka (359); Mizerska Józefa (750); Mizerska Maryana Józefa (627); Mizerska Salomea (467); Mizerska Weronika (655); Mizerski Jan (19, 183, 536); Młodecka Józefa Tekla (303); Modrzelewski Ludwik Karol (347); Modzelewska Orszula (492); Modzelewski Franciszek Julian (628); Molenda Józef Norbert (355); Molenda Tekla (450); Molendówna Agata (166); Molendzina Agnieszka (565); Molęda Magdalena (319); Morkiewicz Maryanna (434); Mortokowicz Cyrla (254); Mosieńska Franciszka Konstancja (621); Mosionek Agata (558); Mosionek Agnieszka (266); Mosionek Barbara (163); Mosionek Ewa (158); Mosionek Franciszek (754); Mosionek Franciszk (649); Mosionek Franciszka (84, 523); Mosionek Kacper (343); Mosionek Katarzyna (92, 408, 526); Mosionek Krystyna (572); Mosionek Leon (12, 562); Mosionek Małgorzata (534); Mosionek Maryanna (136, 301, 540); Mosionek Michał (83); Mosionek Sebastyan (347); Mosionek Walenty (496); Mosionek Woyciech (626); Mosionkowa Petronela (261); Moskowicz Jakub (546); Moskowna Dacha (809); Moskowna Ruchla (239); Moskówna Gitla (675); Mostowska Maryanna (396, 788); Mostowska Wiktoria (260); Motasowa Maryanna (564); Motek Jan (381); Motyka Dominik (540); Motyka Mateusz (664); Motyka Paweł (346, 570); Motyka Tekla (749); Motyka Tomasz (813); Mowakowska Maryanna (42); Mozdyniewicz Franciszek Łukasz (668); Mozdyniowicz Piotr (328); Mozdzyniewicz Kacper (434); Mroczkowski Antoni (133); Mrozik Franciszek (325); Mrzemkowski Cypryan Stanisław (791); Mudym Wawrzyniec (314); Murawska Agnieszka (173); Musiał Antoni (49); Musiał Małgorzata (651, 799); Musiał Maryanna (348, 621); Musiał Szymon (749); Musiał Tomasz (154); Musiał Zuzanna (797); Mysliszewska Domicella Antonina (533); Nadgrodkiewicz Adam (242); Nadgrodkiewicz Katarzyna (139); Nadgrodkiewicz Magdalena (307); Nadgrodkiewicz Maryanna (790); Nadgrodkiewicz Stanisław (654); Nadolska Maryanna (557); Nadolska Scholastyka (616, 781); Nakoneczna Franciszka (223); Naramski Antoni (470); Narwiło Franciszek (809); Nichertowski Jakub (524); Niciewicz Józef Paweł (22); Niciewicz Paweł Franciszek (352); Niciewicz Tomasz (686); Nicikowska Józefa (361); Nicińska Maryanna (465); Niedziela Jędrzej (473); Niedzielska Joanna (638); Niedzielska Józefa (493); Niewiarowska Józefa (462); Nizilski Woyciech (435); NN (133, 141, 540); NN Agnieszka (787); NN Jan (778); NN Maryanna (141); NN Tomasz (783); NN Wiktoria (541); NN Wojciech (151); Norwiłło Józef Marcelli (4); Norwiło Franciszek (346); Nowacieńska Katarzyna Zofia (629); Nowacka Barbara (455); Nowak Filip (793); Nowak Franciszek (349); Nowak Jan (180, 440); Nowak Kazimierz (659); Nowak Kunegunda (176); Nowak Marcin Michał (674); Nowak Stanisław (306); Nowakowska Antonina (46, 631); Nowakowska Barbara (449); Nowakowska Magdalena (631); Nowakowska Małgorzata (48, 545); Nowakowska Maryanna (71, 190, 322, 396, 544, 657, 725); Nowakowska Róza (544); Nowakowska Tekla (399, 456, 536); Nowakowska Zofia (135, 501); Nowakowski Antoni (545); Nowakowski Jacek (502); Nowakowski Jan (58, 322, 544); Nowakowski Julian (566); Nowakowski Tadeusz (379, 803); Nowakowski Woyciech (308); Nowiciń Maryanna (53); Nowicka Maryanna (533); Nowicki Jan (456); Nowicki Józef Ksawery (357); Nowicki Konstanty Łukasz (21, 143); Nowicki Szymon Tadeusz (669); Nowieńska Józefa (742); Nowieński Jędrzej Kazimierz (678); Nowocień Ludwika (404); Nowocień Maryanna (540, 651); Nowocień Wincenty (404); Nowowierski Ignacy (794); Nowowierski Józef (494); Nowowirski Ignacy (386); Nurkowski Filip (141); Nygiewicz Maciej (300); Obarska Salomea (173); Oborska Albina Wiktoria (414); Ochocińska Appolonia (296); Ochocińska Ewa (528); Ochocińska Maryanna (395); Offmerowa Katarzyna (182); Ofirak Łukasz (189); Okolus Franciszka (321); Okolus Jędrzej (329); Okolus Józef (534); Okolus Katarzyna wiktoria (409); Okolus Magdalena (724); Okolus Maryanna (659); Okolus Piotr (530); Okoniewski Franciszek (452); Okowiński Tomasz Jakub (319); Okulska Katarzyna (572); Okulski Michał (446); Okulus Anna Joanna (305); Okulus Józef (172); Okulus Julianna (173); Okulus Maryanna (454); Okuluska Zofia (457); Okulusówna Katarzyna (188); Okuniewska Wiktoria Zofia (686); Okuniewski Tomasz (791); Olechowska Salomea (330); Olewiec Józef (304); Oliszewska Julianna (455); Olszewska Regina (524); Olszewski Aleksander (399, 798); Omiecka Agnieszka (4, 170); Opaczewska Zofia (558); Operowicz Bonifacy (539); Orłowski Benedykt (27); Orłowski Franciszek (544); Osiecki Woyciech Stanisław (627); Osińska Elzbieta (448); Osterman Franciszek (406); Ostrowska Joanna Eleonora Rozalia (648); Ostrowski Antoni Ludwik (654); Ostrowski Franciszek (151); Ostrowski Jan (319, 781); Ostrowski Paweł (228); Otto Marianna (259); Owsiana Haberman Angela (788); Owsiana Maryanna (292); Owsiany Adolf (409); Owsiany Franciszek (365); Owsiński Piotr (564); Pacholska Salomea (567); Pacholski Józef Sylwester (688); Pachołkowska Łucja (776); Pachołkowski Łukasz (403, 781); Paconka Maryanna (523); Pacyna Antonina (379); Pacyna Bartłomiej (186); Pacyna Franciszek (24, 86, 189); Pacyna Jan (155); Pacyna Katarzyna (369); Pacyna Łukasz (562); Pacyna piotr (744); Pacyna Scholastyka (296); Pacyna Woyciech (526); Paczalkowski Franciszek (159); Paczynina Maryanna (780); Paczyńska Elżbieta (318); Paczyńska Jadwiga (779); Paczyńska Józefa (23); Paczyński Jakub Ignacy (650); Paczyński Stanisław (158); Pajak Maryanna (155); Pajączkowska Maryanna (500); Pająk Anastazja (176); Pająk Anna (656); Pająk Grzegorz (232); Pająk Katarzyna (783); Pająk Klara (181); Pająk Maciej (618); Pająk Mateusz (661); Pająk Tekla (785); Pająk Tomasz (335,m 782); Pająk Wincenty (31); Palikowski Tomasz (335); Paliszewska Franciszka (406); Paliszewski Jędrzej (488); Paprocki Jan (532); Parol Józef Kalasanty (318); Parol Wiktoria (538); Parszewska Antonina (795); Parys Marcin (507); Pasek Agnieszka (356); Pasek Barbara (181); Pasek Franciszek (367); Pasek Jan (748); Pasek Józefa (356); Pasek Małgorzata (454); Pasek Marcin (266); Pasek Maryanna (348); Pasek Mikołaj (545); Pasek Woyciech (189); Pasiewska Antonina (637); Paszewski Jan (531); Patela Helena (782); Patela Julianna (11); Patrykowski Kazimierz (491); Pawelczyk Walenty (563); Pawlak Michał (325); Pawlik Ignacy Jakub (652); Pawlikowska Brygida (564); Pawlikowska Ewa (684); Pawlińska Katarzyna Maryanna (331); Pawliński Błażej (522); Pawłoska Salomea (491); Pawłoski Stefan (747); Pawłowska Agnieszka (240); Pawłowska Anastazja (462); Pawłowska Katarzyna (231); Pawłowska Marulla (315); Pawłowska Maryanna (147, 678, 794); Pawłowska Tekla (163); Pawłowski Marcin (408); Pawłowski Mateusz (478); Pawłowski Piotr (501); Pawłowski Szczepan (465); Petrykowska Katarzyna (672); Peysakowiczówna Bayla (149); Pęczyński Ignacy Piotr (656); Pękala Franciszka (367); Piatek Franciszek (753); Piatkowski Jan Franciszek (291); Piątaszewski Jan (787); Piątaszewski Kacper Melchior (292); Piątek Jan (641); Piątkiewicz Antoni (500); Piątkiewicz Jan (234); Piątkowska Magdalena (474); Piątkowski Balcer (725); Piątkowski Franciszek (541); Piątkowski Jakub (314); Piątkowski Jan (206, 547); Piątkowski Jędrzej (412); Piątkowski Józef (134); Piątkowski Michał (177); Piątkowski Tomasz (345, 563); Piątkowski Woyciech (629, 806); Piechnik Józef (750); Piekarczonka Maryanna (497); Piekarska Wiktoria (686); Piekarski Banadykt (716); Pieniążek Piotr Paweł (648); Pieńkowski Michał (747); Pietkiewicz Antoni (734); Pietrzyk Jadwiga (136); Pietrzyk Ludwik (146); Pietrzyk Maciej (298); Pietusiński Franciszek Jan (294); Piętaszewska Magdalena (526); Piętkowski Leopold (683); Pilecka Antonina (506); Pilecka Józefa (622); Pilecka Magdalena (721); Pilecka Petronella (188); Pilecka Tekla (184); Pilecki Stanisław (310, 744, 789); Pilecki Szymon (535); Pilecki Tomasz (683); Piłczyńska Teofila Julianna Anna (411); Piotrowska Joanna (382); Piotrowski Walenty (568); Piórecki Woyciech (311); Piórkowska Agnieszka (344); Piórkowska Maryanna (538); Piórkowska Tekla (664); Piórkowski Józef (311, 807); Piórkowski Woyciech (311); Pisioner Antoni (784); Piskorska Maryanna (470); Piskorska Salomea (631); Piszczek Maryanna (796); Piszczek Woyciech (495); Piszczewska Salomea Małgorzata (646); Pitusiński Kazimierz (451); Piwowar Jadwiga (796); Platos Franciszek Ksawery (680); Platos Gabryel Benedykt (509); Platos Szymon (521, 529); Platos Tomasz (102); Pluta krzysztyna (744); Plutoszczonka Petronella (497); Płatos Anna (317); Płatos Antoni (44); Płatos Jędrzej (332); Płatos Szymon (91); Płatosieńska Antonina (642); Płochy Grzegorz (560); Płoszyńska Tekla Katarzyna (748); Poczyński Stanisław (39); Podgórska Maryanna (535); Podgórska Teresa (88); Podliwski Franciszek (29); Podsiadło Jan Nepomucen (42); Podsiadło Katarzyna (148); Podsiadło Urszula (329); Podsiadły Antoni (640); Pokaszewska Katarzyna (372); Pokrzywińska Maryanna (180); Pokrzywiński Woyciech (371); Polakowska Maryanna (506); Polakowska Tekla (81, 566); Polakowski Maciej (559); Połczyński Ludwik Samuel Antoni (75); Popielowa Maryanna (789); Popowski Jan (302); Porczyńska Józefa (174); Porczyńska Józefa Konstancya (34); Porczyńska Róza (392); Porczyńska Zuzanna (545); Porzyczka Anna (532); Porzyczka Jędrzej (261); Porzyczka Józef (543); Porzyczka Julianna (569); Porzyczka Kasper Melchor Baltazar (336); Porzyczka Katarzyna (538); Porzyczka Maryanna (167, 262); Porzyczka Michał (402, 572); Porzyczka Piotr (573); Porzyczka Stanisław (736); Porzyczka Tomasz (538); Porzyczka Wincenty (306); Porzyczkówna Tekla (172); Posiadło Kacper (786); Posiadły Antoni (791); Potkański Szczepan (472); Powirska Agnieszka Maryanna (294); Pozyczka szymon (539); Pożyczka Jan (538); Pożyczka Józef Kalasanty (318); Pożyczka Józefa (299); Pożyczka Maryanna (51); Pożyczka Wincenty (160); Pożyczka Woyciech (626); Prasek Franciszeka (366); Prażnowska Maryanna (39); Prażnowski Tomasz (414); Prokop Franciszek (563); Prokop Małgorzata (452); Prokopczyk Mikołaj (469); Prokopowicz Łucja (440); Prus Maryanna (537); Prus Mateusz (567); Prusieński Anastazy Andrzej Wincenty (615, 797); Prusińska Teofila Ludwika (38); Prusnikowska Katarzyna (787); Pruss Jacek (392); Pruss Jan (447); Pruszyński Wincenty (568); Pruszyński Wincenty Piotr (335); Przedwoy Tekla Salomea (630); Przedwóy Andrzej (97); Przyborowska Antonina (182); Przybytowicz Katarzyna Antonina (374); Przychodni Feliks (166); Przychodni Jakub (152); Przychodni Jan (180); Przygocka Marianna (24); Przygodzka Agnieszka (615); Przygodzka Katarzyna (628); Przyłuska Józefa (571); Pszczoliński Michał (140); Pszczółkowska Anna (41); Pszczółkowska Maryanna (334); Ptaszyńska Helena Katarzyna (671); Ptaszyński Woyciech (626); Puchalska Magdalena (156); Puchalska Małgorzata (153); Pucholski Michał (503); Pyszczek Jakub (158); Pyszczek Kacper (735); Pytecka Tekla (80); Pytel Antoni (316); Raciborska Magdalena Franciszka (177); Raciborska Marianna (132); Raciborska Rozalia (74); Racikowska Katarzyna (536); Racisławska Józefata Franciszka (665); Racistowski Gustaw Jan (319); Racistowski Ignacy (153); Radomienczyczak Karol (544); Radomski Józefa (322); Rafałowicz Feliks (572); Rafałowicz Jędrzej (540); Ratyński Stanisław (786); Rączkowska Franciszka (705); Rączkowski Jędrzej (547); Riumska Maryanna (166); Roduk Maryanna Elżbieta (542); Rogala Franciszka (451); Rogalina Łucja (812); Rogalska Wiktoria Marcyanna (684); Roleńska Maryanna (487); Roleński Antoni (795); Rolińska Rozalia (537); Roliński Antoni (176); Roliński Franciszek Antoni (377); Romska Antonina (52); Rosakowska Julianna (484); Rosper Jan Tomasz (467); Rozańska Magdalena (161); Roziewicz Katarzyna (96); Rozwadowska Katarzyna (541); Różowicz szymon (132); Różycka Antonina (47); Różycki Jan (573); Rudnicka Apolonia (185); Rudzka Maryanna (785); Rudzka Maryanna Konstancja (333); Rudzka Maryanna Tekla (665); Rudzki Józef (267); Rudzki Kajetan (469); Rudzki Maciej (521); Rudzki Piotr Maciej (355); Ruraska Agnieszka (712); Rusacka Maryanna (620, 803); Rusakowski Bartłomiej (187); Rusinkiewicz Piotr (152); Rusnikiewicz Jan (793); Rusnikowska Józefa (303); Russakowski Jędrzej (675); Ruth Paulina Maryanna (383); Rutkowska Maryanna (489); Rutnikiewicz Piotr (138); Rybak Maryanna (543); Rybicka Appolonia Scholasyka (10); Rybicki Romuald Julian (351); Rybka Franciszek (85); Rybka Jędrzej (161); Rybkowski Franciszek (263); Rylska Justyna (248); Ryszler Franciszka Józefa (667); Rywenowicz Mosiek (651); Rzepka Ewa (687); Rzepka Kazimierz (573); Rzycka Maryanna (363); Rzycki Kazimierz (501); Rzycki Wincenty (526); Rzyska Stanisław (443); Sabłatowicz Idzi (158); Sadal Józef (21); Sadalowa Maryanna (795); Sadalska Jadwiga (472); Sadalski Jan (568); Sakłacki Michał (777); Sałek Antoni (540); Samborska Konstancja Anastazja (4447); Sanuk Wawrzyniec (147); Sasieńska Antonina Magdalena (642); Sasińska Józefa (795); Sasiuk Franciszka (368); Sasuńska Tekla (314); Sawicka Maryanna (436); Sawicki Jakub (531); Sawicki Maciej (7, 537); Sawicki Michał (83); Sawicki Paweł (6, 160); Sawicki Wincenty (776); Sawiety Wincenty Ambroży (367); Sbeilig Hanryk (174); Schilder Szczepan (802); Scinnicki Franciszek (90); Scinnicki Marcin (94); Scisz Maryanna (676, 775); Semik Antoni (801); Sendzikowski Józef (449); Seremak Maryanna (459); Sicińska Maryanna (456); Siedlecka Katarzynam Paulina (678); Siedlecki Jan (305); Siemieńska Maryanna (653. 796); Siewierski Mokołaj (410); Sikorska Łucja (534); Sikorska Maryanna (357, 567, 682); Sikorski Andrzej (559); Sikorski Jędrzej (93, 331); Sikorski Łukasz (405); Sikorski Piotr Paweł (777); Sionek Apolonia (296); Siorcowna Franciszka (811); Sitkiewicz Katarzyna (536, 629, 799); Sitkiewicz Konstancja (302, 538); Sitkiewicz Woyciech (474); Sitkiewicz Zofia (629); Sitkowski Franciszek Salezy (615); Siwierski Franciszek (85); Skalska Julianna (738); Skalski Wawrzyniec (657); Skała Piotr (101); Skiba Anna (540); Skiba Wawrzyniec (388); Skibińska Małgorzata (135); Skibiński Stanisław (312); Skibiński Wawrzeniec (244); Skoba Anna (61); Skoneczna Aleksandra Stefania Henryka (386); Skoneczny Ludwik Ignacy Aleksander (320); Skorupska Franciszka (564); Skorża Agnieszka (345); Skorża Sebastyan (527); Skorżyna Katarzyna (160); Skorżyński Andrzej Michał (95, 186); Skowronek Anastazja (452); Skowronek Maryanna (441); Skowronek Rozalia (657); Skowroński Jakub (178); Skrzek Szczepan (521); Skrzek Tomasz (681); Skrzelewsska Barbara (681); Skrzelowska Katarzyna (253); Skrzelowski Maciej (182); Skrzyńska Barbara (453); Skrzyńska Katarzyna (539); Skrzyńska Krystyna (808); Skrzyński Ignacy (616); Skrzyński Łukasz (190); Skrzyński Piotr (484); Skupieński Stanisław (787); Sliwieński Józef (796); Sliwiński Maciej (794); Słomka Franciszek (188); Słomka Piotr Paweł (317); Słotwińska Marcyanna Appolonia (344); Słotwińska Maryanna (565); Słowik Ignacy (62); Słowik Stanisław (637); Słowikowski Wincenty (569); Smoleńska Salomea (405); Sobczyńska Ewa (414); Sober Józef (175); Sober Katarzyna (560); Sober Teofila (355); Sobieńska Ewa (784); Sobieńska Magdalena (688); Sobieński Józef Kalasanty (318); Sobierajczyk Joanna (637); Sobolewska Barbara (177); Sobolewska Franciszka (360); Sobolewska Katarzyna (633); Sobolewska Magdalena (736); Sobolewski Franciszek (470); Sobolewski Józef (262); Sochański Tomasz (571); Soczyńska Agnieszka (440); Soczyński Karol Adolf (291); Sojecka Maryanna (132); Sokołowska Antonina (624); Sokołowska Maryanna (783); Sokołowski Antoni Franciszek (668); Sokołowski Jan (316); Sokotowska Józefa (169); Sosicki Antoni (529); Sosińska Joanna (525); Sosnowski Bazyli (440); Sosnowski Jan (492); Sosnowski Tomasz (414); Soszewski Jędrzej Antoni (411); Sotwińska Petronella (315); Sowińska Franciszka (79); Spatczyńska Katarzyna (96); Sperl Franciszka (67); Społczyńska Anna (386); Sputczyńska Katarzyna (526); Sputczyńska Maryanna (720); Sputczyński Balcer (165); Sputczyński Kazimierz (134); Sputowska Maryanna (525); Sputowska Urszula (667); Srozicki Kazimierz (524); Stabrylak Michał (435); Stabrylina Regina (171); Stabryta Józefa (150); Stabryta Wincenty Karol (31); Stacharzeński Antoni Józef (644); Stacherzyński Antoni Józef (792); Stachowicz Anastazja (452); Stachowicz Ewa (754); Stachowicz Marcin (472); Stachowicz Szczepan (741); Stachurska Maryanna (561); Stachurski Antoni (794); Stachurski Błażej (524); Stachurski Franciszek (326); Stachurski Jakub (346); Stachurzyński Józef (547); Staczkówna Maryanna (719); Staniszewska Franciszka Maryanna (12); Staniszewska Maryanna (569); Staniszewska Zofia (573); Staniszewski Ignacy (751); Staniszewski Karol Paweł (295); Stankiewicz Anna (648); Stańczyk Maciej (355); Stańczyk Mateusz (82); Stańczyk Szczepan (292); Stańczykówna Wiktoria (147); Stańkowska Maryanna (536); Stark Szymon (105); Staszewska Leokadia Sabina (618); Staszyc Anna Zuzanna (651); Statkiewicz Bonawentura (58); Statkiewicz Tekla (464); Stawicka Maryanna (391); Stawiński Ludwik (75); Stawski Wincenty (572); Stąporkiewicz Anna (387); Stelczyk Mateusz (187); Stepina Ewa (800); Steyner Jan (171); Stępczonka Maryanna (488); Stępień Błażej (486); Stępień Franciszka (236); Stępień Jakub (573); Stępień Kazimierz (187); Stępień Tekla (496); Stępniewska Antonina (561); Stępniewski Grzegorz (147); Stępnikowska Katarzyna (141); Stępnikowska Kunegunda (509); Stępnikowska Ursula (669, 807); Stępnikowski Antoni (531); Stępnikowski Jan (439); Stępnikowski Kazimierz (301); Stępniowska Agnieszka (346); Stępniowski Błażej (385); Stępniowski Franciszek (325); Stoińska Helena Anna (62); Stomporkiewicz Ignacy (566); Stonikiewicz Szymon (487); Stord Maryanna (714); Stramczuk Karol (436); Stramelczak Agnieszka (779); Streybel Franciszek (565); Streybel Franciszek Ludwik (87); Streybel Józef (18); Streybel Kunegunda (155); Streybel Tekla (142); Streybel Wawrzyniec (544); Stroński Jan (523); Strzelecka Maryanna (69, 783, 786); Strzelecka Rozalia (308); Strzelecki Szczepan (687); Strzemacka Agniszka (346); Sturzyński Maciej (151); Styczeński Jan (645); Styczyńska Anna (502); Styczyńska Tekla (727); Styczyński Paweł (442); Stypiułkowski Adam (181); Stypułkowski Marcin (523); Styszewski Paweł (446); Subbania Maryanna (737); Subiecki Woyciech Antoni (306); Subłatowicz Antoni (225); Subtatowicz Józef (94); Suchacka Tekla (739); Suchodolska Józefa (303); Suchodolska Tekla (137); Suchodolski Stanisław (636); Suczyńska Scholastyka Konstancja (467); Suda Agnieszka (309); Sudy Jakub (531); Sujecka Katarzyna (244); Sukiennik Franciszek (399, 810); Sukiennik Kacper (260); Sukiennik Maryanna (476); Suligowski Andrzej (98); Sulim Petronella (641); Sulima Szczepan Józef (104); Sułek Wincenty (327); Sułkowski Franciszek Mikołaj (413); Sułkowski Tomasz (573); Supłatowicz Antoni (377); Supłatowicz Maryanna (573); Supłatowicz Urszula (565); Supłatowicz Wojciech (170, 538); Supłatowicz Woyciech (312); Supmańska Maryanna (537); Suppłatowicz Andrzej (444); Suppłatowicz Błażej (350); Suppłatowicz Magdalena (386); Suppłatowicz Maryanna (397); Surdy Adam (527); Surkasz Jędrzej (455); Sus Maryanna (77); Suta Franciszka (810); Sutkowska Franciszka (233); Sutkowski Franciszek (190); Sutowicz Maryanna (349); Suty Antoni (315); Suty Leon (143); Suty Mateusz (224); Suwała Szymon (134); Swiechowa Ewa (557); Sylcharnowa Bogumiła (813); Sytowicz Franciszka (156); Szafrański Kacper (614); Szafrański Kryspian (329, 545); Szakowa Szarlotyn (164); Szayowicz Szlama (800); Szczepaniak Salomea (473); Szczys Antoni (376); Szefczyk Michał (528); Szefner Karol (652); Szeklecka Magdalena (689); Szewczyk Andrzej (97); Szewczyk Elżbieta (160); Szewczyk Franciszek Ksawery (678); Szewczyk Jakub (445); Szewczyk Julianna (354); Szewczyk Marcin (408, 778); Szewczyk Tekla (558); Szewczyk Tomasz (413); Szewczyk Wiktoria (685); Szewczykowski Józef (500); Szewczykowski Karol (616); Szlamowicz Getlich (269); Szlamowna Beyla (807); Szlemer Karolina Franciszka Teressa (649); Szliwiński Paweł Ludwik (387); Szmulowana Frymetka (795); Szmulowicz Herszek (255); Szmulowicz Szlama (541); Sznarowska Anastazja (508); szokalska Teofila Natalia Bronisława (546); Szperl Franciszka (152); Szperl Maryanna Weronika (617); Szpot Szymon (783); Sztuczkówna Franciszka (573); Szukalska Teofila Nataliam Bronisława (313); Szumny Grzegorz (223); Szwagierek Michał (661, 808); Szwarc Józef (267); Szwarcówna Józefa (237); Szybiska Anna (383); Szydło Agnieszka (545); Szydło Angiela (30); Szydło Augustyn (393); Szydło Franciszek (363, 565, 754); Szydło Jadwiga (499); Szydło Jakub (384); Szydło Jędrzej (540); Szydło Maciej (13, 539); Szydło Marcin (672); Szydło Marianna (324); Szydło Paweł (347, 569); Szydło Salomea (785); Szydło Stanisław (635, 800, 810); Szydło Stanisław Kostka (673); Szydłowa Barbara (776); Szydłówna Barbara (330); Szymańska Angiela (35); Szymańska Anirela (804); Szymańska Eleonora (620); Szymańska Maryanna (63, 472); Szymański Jan (187); Szymański Łukasz (327); Śledz Piotr (647); Śledź Piotr (804); Ślifirski Franciszek (293); Śliwieńska Teofila Katarzyna (635); Śliwieński Jan (645); Śliwińska Appolonia (316); Śliwińska Małgorzata (316); Śliwiński Maciey (256); Średnicka Konstancja (297); Świech Petronella (638); Świek Paweł (345); Świtkowicz Jakub (321); Taborowska Katarzyna (435); Taborska Joanna (189); Taborska Teofila (299); Taborski Kazimierz (357); Tabowski Paweł (456); Tarczowska Józefa (362); Tarkowska Franciszka Józefa (674); Tarkowski Jan Franciszek (787); Tarnowska Karolina (791); Tarnowska Rozalia (138); Tarnowski Franciszek (326, 777); Tkaczyk Tekla (56); Tomaszewska Agnieszka (144); Tomaszewska Ewa (544); Tomaszewska Maryanna (397); Tomaszewska Tekla (665); Tomaszewski Aleksander (508); Tomaszewski Szymon (247); Tomczyk Leon (534); Tomczyk Marianna (502); Tomczyk Maryanna (717); Tomczyk Rozalia (530); Torkowski Franciszek Jan (348); Trachym Woyciech (369); Traczyk Grzegorz (443); Trączkiewicz Józef (437); Treskowska Franciszka (523); Treyfeld August (559); Trojanowski Feliks (812); Truszkowska Eleonora Tekla (618); Trzepkowski Jan (623); Trznaglowa Jadwiga (786); Tulanek Wincenty (525); Tulińska Katarzyna (373); Tuliński Feliks Kajetan (35); Tuliński Jan (326); Tuliński Kazimierz (189); Tuliński Maciej (15, 534); Tuliński Woyciech (33, 190); Turczynowicz Aleksander Roman (16); Tuszkowska Barbara (792); Tuszyńska Petronella (639); Tuszyński Celestyn (778); Tuszyński Jan Jakub (310); Tuzimek Michał (557); Tuzinek Józef (362); Tylisińska Angiela (28); Tymiszyńska Anna (262); Tyneszyńska Maryanna Joanna (655); Tysner Albert (730); Tyszner Stanisław (561); Tyszner Woyciech (494); Ubliński Tomasz (811); Urbanowicz Antonina Monika (632); Urbanowicz Franciszek (145); Urbanowicz Franciszka Teofila (299); Urbanowicz Józefa (155); Urbańska Magdalena (385, 569); Urbański Karol (560); Wachnicki Jan (376); Wachniowska Franciszka (326); Wacińska Franciszka Józefa (14); Waleryański Augustyn (468); Waleryański Franciszek (392); Walkiewicz Helena (559); Walkowicz Franciszka (321); Walner Wacław (244); Wałkowska Zofia (797); Wałkowski Bonifacy (181); Wananowa Teressa (536); Wancarz Konstanty (780); Wancarz Woyciech (789); Wancenowna Agnieszka (185); Wancenówna Katarzyna (546); Wancerowska Małgorzata (569); Wancyan Augustyn (489); Wanczak Marcin (570); Waniek Antoni (46); Waniek Franciszka (782); Waniek Helena (16); Waniek Jakub (635); Waniek Józef (521); Waniek Magdalena (783); Waniek Marcin (778); Waniek Maryanna (538); Waniek Rozalia (293, 543); Waniek Wawrzyniec (563); Waniek Wincenty (614); Waniek Woyciech (309); Wańczuk Michał (400); Warchoł Woyciech (235); Warchulak Agnieszka (293); Wardzieńska Maryanna (623); Wardziński Walenty (351, 565); Wardzyński Jakub (250); Warszewska Franciszka (566); Wasiak Ewa (6); Wasiak Józefa (318); Wasiak Woyciech (806); Wasiakowski Marcin (331); Wasik Bonifacy (177); Wasikowska Magdalena (309); Wasilewska Agata (614); Wasilowski Józef (259); Wasiuk Karol (444); Wasnicka Scholastyka (531); Wasniewski Ignacy (731); Wasniowski Franciszek Ksawery (682); Wasztyl Paweł (613); Wazonka Agnieszka (485); Wąchalski Antoni (226); Wąchalski Józef Antoni (294); Wenclowna Ludwika (801); Wesołowska Marcyanna (560); Wespiański Jędrzej (677); Węglewski Józef (713); Węglińska Franciszka (544); Węglińska Zofia (436); Węgrzynowicz Jakub Józef (54); Wiatrowska Franciszka (302); Wiatrowski Jan Antoni (630); Widerska Rozalia (537); Widerska Rozalia Karolina (292); Widerski Józef (360); Widomska Appolonia (296); Wiechowa Tekla (186); Wiechowski Maciej (784); Wiechowski Woyciech (403); Wieczorek Adam (335, 557); Wieczorek Paweł (441, 571); Wieczorek Regina (227); Wiekarska Franciszka (187); Wien Paulina Antoninaa Anna (646); Wierzbicka Maryanna (494); Wierzbicka Wiktoria (414); Wierzbicki Błażej (294); Wierzbicki Józef (240); Wierzbicki Woyciech (798); Wilczkówna Maryanna (777); Wilczyńska Krystyna (488); Wilecki Piotr (720); Wilkiewiczówna Franciszka (176); Winerski Stanisław (712); Winnicka Petronela (244); Wira Wnna (388); Wisiński Woyciech (307); Wisniewski Antoni Woyciech (631); Wisniowska Anna (533); Wiśniewska Jadwiga (404); Wiśniewski Aleksander (639); Wiśniewski Mateusz (662); Wiśniewski Walenty (565); Wiśniowski Grzegorz (302); Wiśniwski Karol (70); Witalska Eleonora (500); Witkowska Anna (157); Witkowska Franciszka (184); Witkowska Helena (503); Witkowska Katarzyna (633); Witkowska Klara (133); Witkowska Paulina Małgorzata (379, 796); Witkowski Jan (547); Witkowski Jan Nepomucen Izydor (40); Witkowski Józef (447); Witowicz Woyciech (721); Witulska Elżbieta (563); Wlodek Agnieszka (614); Włodarczyk Franciszka (303); Włodarczyk Łukasz (669); Włodarczyk Stanisław (558); Włodek Jakub (546); Włodek Jan (157); Włodek Józefa (355); Włodek Maryanna (716); Włodek Michał (320); Włodek Paweł (614); Włodek Tomasz (527); Włodek Wiktoria (710); Włodek Woyciech (36); Wnorowska Tekla (458); Woińska Franciszka (157); Wojcieszak Maryanna (393); Wojeński Jakub (799); Wolak Jędrzej (411); Wolak Józefa Justyna (18); Wolasiński Franciszek (546); Wolek Walenty (350); Wolska Maryanna (389); Wolska Maryanna Franciszka (492); Wolski Paweł (615); Wolwowicz Idziek (805); Wolwowicz Lejbus (538); Woncyn Jan (313); Wopnak Ludwik (394); Worclówna Antonina Jozefa (183); Worel Michał (258); Wosil Anna (136); Wostyl Maryanna (98, 560); Wostyl Wincenty (547); Woyciechowska Agata (778); Woyciechowska Antonina (311); Woyciechowska Jadwiga (456); Woyciechowska Katarzyna (459); Woyciechowska Ludwika (729); Woyciechowska Maryanna (189, 393, 438, 533, 627 569, 673); Woyciechowski Bartłomiej (73, 176); Woyciechowski Józef (5, 133); Woyciechowski Kacper (2); Woyciechowski Mikołaj (493); Woyciechowski Stanisław (331, 558); Woyciechowski Szymon (89); Woyciechowski Walenty (616); Woycieszek Jan (560); Woycikowski Wawrzyniec (791); Woydacka Barbara (561); Woydacki Józef (22, 524); Woydacki michał (504); Woynicka Franciszka (663); Woynicka Helena (16); Woynicki Józef (624); Woynicki Piotr (3); Woytal Jakub (450); Woytalowa Maryanna (732); Wozniak Katarzyna (675); Wójcik Franciszek (140); Wójcikowska Aniela (622); Wóycicka Elżbieta (782); Wóycik Franciszek (642); Wóycikowa Agnieszka (186); Wrona Franciszek (324); Wrona Maryanna (535); Wroncki Feliks Leopold Michał (677); Wroncki Józef Woyciech Aleksander (806); Wrońska Helena (571); Wroński Franciszek Salezy (615); Wroński Stanisław (482); Wróblewska Anna (654); Wróblewska Maryanna (17); Wróblewski Jan (139); Wróblewski Szymon (407); Wybranowski Antoni (804); Wychno Franciszka (800); Wychowczanka Jadwiga (445); Wyderski Józef (805); Wydra Antoni (344, 564); Wydra Jakub (246); Wydra Jedrzej (676); Wydra Julianna (619); Wydra Katarzyna (439); Wydra Maciej (131); Wydra Marcin (530); Wydra Maryanna (301); Wydra Piotr (777); Wydra Salomea (146); Wydra Walenty (11, 144); Wydra Woyciech (711); Wydrzanka Maryanna (533); Wydrzonka Antonina (316); Wyszkowska Tekla (803); Wyszkowski Walenty (297); Wziotkowska Magdalena (525); Wziółkowska Maryanna (333); Zaborska Josepha (786); Zaborska Maryanna Józefa (625); Zacharska Magdalena (61); Zaczyńska Maryanna (161); Zagarowska Zofia (146); Zagurowski Wojciech (148); Zajączkowski Marcin (465); Zalewski Józef (2, 132); Zalikowicz Dawid (566); Zapchło Jakub (187); zapchło Michał (401); Zaremba Grzegorz (743); Zaremba Teressa (543); Zaremba Witalis Piotr (370); Zaręba Magdalena (531); Zaręba Roman (567); Zaręba Teresa (89); Zarzecka Zofia (753); Zarzycka Rozalia (139); Zasad Jan (640); Zasada Magdalena (319); Zasada Tekla (78); Zasadzieńska Jaonna (643); Zasadzińska Maryanna (59); Zasadziński Daniel (186); Zatorska Magdalena (154); Zawacka Antonina (45); Zawadzka Franciszka (475); Zawadzka Magdalena (264); Zawadzka Rozalia (660, 808); Zawadzki Grzegorz (801); Zaywlowicz Izzak (800); Zażycki Stanisław (529); Ząbczyńska Joanna (570); Ząbczyńska Joanna Magdalena (309); Ząbczyński Piotr (562); Zbrozik Stanisław Jan (505); Zelcrówna Anna (751); Zelikówna Bina (162); Zelikówna Gitla (183); Zelmanowiczówna Fajga (521); Zelokowa Hana (530); Zepchło Antoni (188); Zepchło Stanisław (311, 535); Zepchło Urszula (404); Zetkier Aloyzy (256); Zielińska Agata (250); Zielińska Jadwiga (486); Zielińska Józefa (22); Zielińska Katarzyna (443); Zielińska Maryanna (775); Zieliński Adam Jan (292); Zieliński Antoni (315); Zieliński Filip (38); Zieliński Franciszek (328); Zieliński Jędrzej (409); Zieliński Józef (7); Zieliński Karol (145); Zieliński Paweł (150); Zieliński Wilelm Ludwik (406); Ziółko Aleksy (451); Ziółkowska Felicyana Urszula (406); Ziółkowska Krystyna Zofia (327); Ziółkowska Maryanna (317, 572); Ziółkowski Franciszek Ksawery (237); Ziółkowski Mateusz (436); Zochowski Bartłomiej (233); Zombecki Marcin (175); Zuborowska Maryanna (718); Zuch Franciszka (351, 542); Zuch Marianna (565); Zuch Tomasz (558); Zuchowska Maryanna (385); Zuchowski Stanisław (375); Zukowa Maryanna (812); Zuzewicz Józef (362); Zwierzyńska Brigitta Antonina (670); Zwierzyński Franciszek (185); Zwierzyński Józef (170); Zych Jadwiga (396); Zych Petronela (733); Zych Piotr (506); Zygmuntowicz Paweł (177); Żebrowska Urszula (189); Żebrowski Tomasz (719); Żelazowska Felicyanna Rozalia (394); Żerka Kazimierz (353); Żołądkowska Domicella (632); Żuk Franciszka (84); Żuk Tekla (398); Żyła Maryanna (37, 539); Żyła Onufry (547); Żyła Zuzanna (157)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; do konserwacji; ; ; rękopis; pol.; s. 818; 23,5x38,5; ; ; ; ; ; -; całkowicie; 101557
Reference number: 58/156/0/003
tytuł i daty: [Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów]; 1817-1820
hasła indeksu: Abrachamowicz Haim (55); Abrachamowicz Izrael (226, 241); Abrachamowicz Rafał (69); Abrahamowicz Dawid (352); Abrahamowicz Jankiel (759); Abrahamowicz Rafał (585); Abrahamowiczowna Frayda (791); Abramowicz Herszek (1964); Abramowicz Rafał (750); Abramowiczowna Brandla (837); Abusiewicz Abraham (758); Abusiewicz Major (1042); Abusiewicz Mosiek (574); Abusiowicz Ryfał (1055); Abuszewicz Jezyk (697); Adamczyk Franciszka (848, 1047); Adamczyk Jan Józef (904); Adamczyk Maryanna (469); Adamczyk Maryanna Weronika (836); Adamczyk Wawrzyniec (605); Adamczyk Weronika (1014); Adamczyk Woyciech (504); Adamkiewicz Rafał (798); Adamska Katarzyna (117); Adamska Maryanna (253); Adamska Tekla Justyna (887); Adamski Andrzej (381); Adamski Jan (290); Adamski Ludwik (59, 251); Adamski Michał (347, 521); Adamski Sylwester (798); Ambroziewicz Antoni Ignacy (291); Ambroziewicz Ignacy Sylwester (919); Anzelmowiczowna Raca (724); Anzlowicz Szmul (518); Badeni Celestyna Julia Maryanna (81); Bajakowski Józef (140); Bajer Ludwik Jan (336); Bajer Zuzanna Antonina (877); Bajór Jaochym (1058); Bakalarczyk Barbara (747); Bakalarczyk Maryanna (795); Balczyrek Jan (60); Banasienski Walenty (515); Banaszewicz Tekla (810); Banatowska Agata Anna (569); Banczowska Maryanna (777); Banczowska Zofia (1066); Baranska Agata (472); Baranska Franciszka (349); Baranski Maciej (135); Baranski Woyciech Stanisław (585); Barańska Antonina (1027); Barański Antoni (865); Barański Kajetan (53); Barański Woyciech (25); Barcikowska Barbara (1063); Barcikowska Maryanna (300); Barcikowski Mikołaj (289); Barcikowski Stanisław (806); Barcikowski Stanisław Jakub (587); Barcikowski Tomasz (203); Bator Maciej (470); Batorska Barbara Weronika (365); Batorska Józefa (338); Batorski Jędrzej Jan (569); Batory Petronella Karolina (870); Bazieńska Maryanna (231); Bąkowska Eleonora Józefa (19, 211); Bąkowska Józefa (147); Bąkowska Konstancja Antonina (842); Bąkowska Maryanna Paulina (85); Bąkowski Franciszek (243); Beczyńska Helena (7); Bednarczyk Jan (534); Bednarska Maryanna Weronika (562); Beniamonowicz Jezyk (844); Ber Ignacy (1026); Bergman August (1012); Berkman August (630); Berkman August Fryderyk (923); Berkowiczowna Brandla (780); Berkowna Estera (535); Berkowna Fayga (781); Berkowna Maryanka (733); Bernacka Marta (395); Bernat Franciszek Ksawery (632); Bernat Franciszka (348, 770); Bernat Józef (108); Bernat Stanisław (669); Bernat Tomasz (903); Betterle Eufrozyna Fertruda (578); Beym Konrad Fryderyk (848); Beytlich Justyna (725); Bębnowska Appollonia (1009); Bębnowska Józefa Łucja (298); Bębnowski Ignacy Konstanty Baltazar (570); Bębnowski Szczepan Feliks Jędrzej (827); Bidziński Franciszek (1008); Bielawska Dorota (841); Bielawska Teodora (895); Bielawski Kacper (28, 1051); Bieleniowa Jadwiga (224); Bielowska Feliksa (1055); Bieniek Anna Regina (876); Bieniek Kazimierz (574); Bieniek Mateusz (958); Bieniek Michał (616); Bieniek Piotr (878); Bienkowska Agnieszka (744); Bienkowska Helena (702); Bienkowska Kunegunda (119); Bienkowska Maryanna (58); Bienkowska Petronella (754); Bienkowski Jędrzej (687); Bienkowski Józef (303, 667); Bienkowski Karol Jan (636, 810); Bienkowski Wawrzyniec (604); Bieńkowska Krystyna (947); Bieńkowski Jakub (112); Bieńkowski Józef Jędrzej (863); Bierzmanowski Jan (502); Biesadzinska Izebella Maryanna (601); Biesiadzinski Tomasz (477); Biesiadziński Tomasz Franciszek (67); Bilawski Michał (807); Bilewicz Adam Ludwik Józef (88); Bilewski Jan (41); Bilkowski Jędrzej (386); Billewicz Stanisław Michał (618); Bininowa Salomea Elżbieta (507); Binkowski Józef (760); Binkowski Woyciech (257); Bińkowska Zofia (857); Bińkowski Woyciech (1047); Birecki Mateusz (528); Bitterlle Anna (506); Blaszczak Józef (302); Błochowicz Antoni (196); Błochowicz Franciszek Piotr (311); Błochowicz Tekla Franciszka (620); Bobrowska Konstancja (145); Bobrowski Jan (748); Bochener Eleonora (19); Bochrzanski Jakub (601); Boel Ferdynand (967); Bogdanska Apolonia Scholastyka (839); Bogonski Aleksander Stanisław (586); Bogudzka Franciszka (5); Bogunska Katarzyna (745); Boianowska Antonina (418); Bojanowska Maryanna (483); Bojanowska Zofia Zuzanna (809); Bojemski Feliks (512); Bołtowska Katarzyna (140); Bonczówna Wiktoria (107); Boniek Antonina (785); Boniek Antonina Katarzyna (582); Boniek Jakub (326, 778); Boniek Mateusz (66, 494); Boniek Stanisław (905); Bonin Elżbieta Apolonia (627); Bonin Maryanna (933); Borek Małgorzata (940); Borkowska Katarzyna (65); Borkowska Wiktoria (84, 494); Borkowski Józef (602); Boroński Aleksander Konstanty Tomasz (1011); Borowiecka Maryanna (770); Borowska Franciszka (56); Boruch Jakub (46); Boruch Maryanna (215); Boruch Ruchla (521); Boruch Wawrzyniec (605); Boruchowa Sara (509); Borusienska Katarzyna (297); Boruszeński Benedykt (14); Boska Agata (675); Botuch Teressa Urszula (622); Botwinowski Ignacy (804); Botwinowski Ignacy Marcin (361); Bożek Jan peweł (43); Brocka Antonina (510); Bryk Marcin (125); Brzezinska Józefa (247); Brzezinska Maryanna (402); Brzezinski Wiktor Stanisław (345); Brzezinski Woyciech (310, 501); Brzezińska Józefa (1011); Brzezińska Teofila Katarzyna (858); Brzeziński Jakub (45); Brzeziński Józef (7); Brzozowska Tekla (615); Brzozowski Joachym Eugeni (26); Brzozowski Józef Joachym (10); Brzycki Jakub (330); Brzycki Piotr (217); Brzyski Józef Ludwik (13); Budzisz Antoni (152); Budzynska Katarzyna (583); Bugalska Franciszka (769); Bugalski Woyciech (17); Bugayski Tomasz Adam (901); Bujak Bartłomiej (339); Bujak Ignacy (414); Bujak Jan (317, 781); Bujak Józef (220); Bujak Karolina (356); Bujak Maryanna (754); Bujak Michał (883); Bujak Stanisław Jędrzej (897); Bujak Szymon Tadeusz (892); Bujak Teofil Bogumił (107); Bujak Wawrzyniec (1061); Bukowicz Sara (854); Bukowski Jakub (494); Bukowski Kazimierz (297); Bulikowski Piotr (120); Burdzinska Rozalia Franciszka (608); Burdzinska Scholastyka (775); Burek Antoni (320, 774); Burek Franciszek (612); Butkowski Michał (675); Buzer Franciszek (62, 945); Buzer Jedrzej (898); Buzor Katarzyna (104); Buzor Woyciech (1038); Bystrzanowski Ferdynand (703); Całowicz Izrael (852); Całowicz Izrael Pinkwas (1025); Ceglenski Walenty (295); Cegliński Jędrzej (899); Chaimowicz Josek (401); Chaimowicz Sache (502); Chaimowicz Szewach (495); Chaimowna Ruchla (524); Chałubinska Loepoldyna Wendentyna (628); Chałubiński Szymon (156); Chałubiński Tytus Aureliusz (906); Charlinski Kzimierz (298); Chądzynska (511); Chądzynska Magdalena (314); Chelowiczowna Rywka (764); Chełchowska Angela Anna Franciszka (621); Cherczyk Ruchla (521); Chędzyńska Zofia (1015); Chlewicki Aleksander (827, 1009); Chlewicki Teodor (714); Chludzinska Maryanna (692); Chmielewska Anna (110); Chmielewska Maryanna (244); Chmielewski Jędrzej Franciszek (363); Chmielewski Stanisław (588, 793); Chmielowska Julianna Helena (722); Chmielowska Maryanna (970); Chmielowski Franciszek (62, 249); Chmielowski Jędrzej Franciszek (529); Chmurzyńska Franciszka (1065); Chmurzyńska Franciszka Antonina (623); Chmurzyński Karol Leopold (896); Chmurzyński Michał Krzysztof (418); Chodek Antoni (144, 294, 476); Chodek Franciszek Adolf (567); Chodek Michał Franciszek (888); Chodnikiewicz Maryanna Tekla (346); Chodnikiewicz Emilia Katarzyna (29); Chodnikiewicz Józef Stanisław (864); Chodnikiewicz Marcin (391); Chodnikiewicz Maryanna (799); Choinacki Adam (212); Choinowski Jędrzej (79); Chołuj Anna (601); Choynacki Bonifacy Antoni (828); Chrabczynska Karolina Angela Paulina (871); Chrusciak Maciej (384); Chrusniacka Tekla (1057); Chrusniak Jędrzej (782); Chrusniak Łucja (657); Chryczko Jan (941); Chudzik Michał (618); Chylenski Kazimierz Jozef (336); Chyłkowska Balbina (224); Chyłkowska Emilia Paulina (324, 791); Ciberowski Dominik (692); Cicha Julianna (841); Cichała Michał (690); Cichonska Barbara (389); Cichonski Antoni (775); Cichonski Jan (596); Cichonski Jędrzej (779); Cichońska Anna (981); Cichońska Barbara (1063); Cichoński Antoni (35); Cichoński Jan (1024); Cichowna Katarzyna (249); Cichy Antoni (773); Cichy Antoni Piotr (37); Ciechanowska Konstancja (519); Ciechanowska Konstancja Appolonia (308); Ciechanowska Weronina (493); Ciechanowska Zofia (1060); Ciechanowska Zofia Petronella (865); Ciechanowski Kajetan Antoni (113); Ciecierska Rosalia (224); Ciepielowska Tekla (1045); Cieszkowski Aleksander Emilian Józef (884); Cieszkowski Lucjan Soter Józef (596); Cwiczynski Łukasz (790); Cwiklinska Zofia (506); Cygan Appolonia (3); Cygan Jakub Jerzy (872); Cygan Jan (623); Cygan Karol (893); Cygan Maryanna (804); Cygon Maryanna Magdalena (324); Cygon Stanisław Kostka (75); Cymelska Katarzyna Maryanna (629); Cymelska Ludwika (953); Cymelska Wiktoria (378); Cymelski Michał Krzysztof (676); Czarkon Jędrzej (735); Czarkowska Angela (15, 752); Czarkowska Maryanna Franciszka (880); Czarkowski Ignacy (600); Czarkowski Ignacy Jan (570); Czarkowski Woyciech (757); Czarkowski Woyciech Antoni (26); Czarnecka Agnieszka (238); Czarnecka Katarzyna (354); Czarnecka Maryanna Anna (327); Czarnecka Tekla (394); Czarnecki Franciszek (790); Czarnecki Jędrzej (897); Czarnecki Józef (302); Czarnecki Piotr Paweł (322); Czelusinska Balbina (579); Czernecka Jadwiga (622); Czernecki Piotr (858); Czernicka Antonina Jadwiga (70); Czerwiec Walenty (112); Czerwiński Karol (114); Czochanska Maryanna Klementyna (338); Czochański Józef (1039); Czyż Antonina Katarzyna (583); Czyż Maryanna (225); Czyż Tomasz (971); Czyżowicz Joanna (306); Daciewicz Maryanna (208); Daczewicz Józef (521); Daczewicz Piotr Paweł (285); Damski Józef (702); Dankiewicz Maryanna (598); Dankowa Hinda (733); Dawiczowska Salomea (382); Dawidowicz Abraham (577, 787); Dawidowicz Jankiel (774); Dawidowicz Szmul (1051); Dawidowiczowna Blima Dwoira (216); Dawidowiczowna Haja (362); Dąbrowska Elżbieta (1063); Dąbrowska Maryanna (859); Dąbrowska Maryanna Helena (127); Dąbrowski Feliks (589, 766); Dąbrowski Franciszek (859); Dąbrowski Jan (772); Dąbrowski Jan Nepomucen (589); Dąbrowski Kazimierz (483); Dąbrowski Stanisław (31, 513); Dądzinska Maryanna Barbara (630); Deja Katarzyna (765); Deja Szczepan (1047); Deja Szczepan Dominik (876); Deniusz Maryanna (612); Deska Antoni (975); Dey Stanisałw (700); Dey Woyciech (20); Dębowska Ewa (150); Dębska Krystyna (398); Dębska Maryanna (1037); Dębski Lucyusz Stanisław (570); Dębski Michał (808); Dinin Michał Józef (711); Długosz Agata (383); Dobrowolski Wincenty (921); Doleżeńska Magdalena (920); Domanski Szymon (624); Domańska Urszula (498); Domaszewski Hieronim (738); Domiziak Marcyanna (42); Doraza Julia (863); Doraza Magdalena Helena (34); Dorocinski Łukasz Józef (806); Draganska Katarzyna (628); Drozdowska Józefa (12); Drozdowski Jan (636, 1009); Drozdowski Stanisław Jakub (601); Drya Tomasz (392); Drya Wincenty (564); Dryczynski Jan Franciszek (832); Dryl Antonina (945); Dubańska Angela (1024); Dubinska Angela Józefa (334); Dubinski Wincenty (395); Duczyńska Elżbieta (114); Duda Agnieszka (781); Duda Michał (762); Duda Szymon (353, 600); Duda Wawrzyniec (333, 507); Dudkowska Agnieszka ludwika (637); Dudkowska Antonina (122); Dudkowska Elżbieta (784); Dudkowska Joanna (231); Dudkowska Karolina (751); Dudkowska Karolina Maryanna (309); Dudkowska Katarzyna (143); Dudkowska Kunegunda (378); Dudkowska Maryanna (955, 1034); Dudkowski Jan (207); Dudkowski Michał (410, 1054); Dudkowski Szymon (202); Dudzienski Franciszek Szymon (72); Dudziński Franciszek (1016); Dulfus Emilia Tekla Walerya (366); Dulska Maryanna Benedtkta (855); Dułacinska Barbara Łucja (633); Dułacinska Katarzyna (805); Dułacinski Karol Marcin (357, 525); Dułacinski Paweł (202); Dumański Stanisław (25); Dutkowska Maryanna (761); Dybalska Agata (957); Dybalska Maryanna Weronika (328); Dybalski Ignacy (496); Dybiński Mikołaj Tomasz (903); Dygas Antoni (864); Dygas Błażej (109); Dygas Józef (11); Dygas Katarzyna (73); Dygas Małgorzata Domicella (598); Dygas Maryanna (656); Dygas Stanisław (588); Dygas Woyciech (654); Dysputkiewicz Krystyna (388); Dziadek Feliks (481); Dzielak Szczepan (904); Dziewalska Barbara (900); Dziuba Jan (243); Dziuba Tomasz (1045); Dziwisz Adam (129); Dzwonkowski Jan (157); Eliaszowiczowna Ides (696); Eliowicz Szmul (529); Eliowiczowa Fayga (1046); Elnicki Konstanty Stanisław (1065); Elniety Stanisław Konstanty (883); Elowna Hana (401); Elżanowski Seweryn (1022); Enklowa Haja (218); Fabowska Anna (1007); Fabowski Antoni (867); Fabowski Wincenty Fereryusz (20); Fabowski Woyciech (786); Faleński Antoni (486); Faleński Woyciech (1010); Falinska Franciszka Józefa (301); Falinski Woyciech Kajetan (584); Faliński Antoni Jan (35); Falkiewicz Zofia (586); Falkowicz Woyciech (1010); Falkowska Justyna (507); Falkowski Jędrzej (32, 219); Falkowski Woyciech Józef Adam (585); Feleński Antoni (866); Fiałkiewicz Mikołaj (710); Fiałkowicz Szczepan (528); Fiałkowska Appolonia (255); Fiałkowski Antoni (38, 733); Fiałkowski Franciszek (619); Fiałkowski Mikołaj (632); Figietty Antoni (523); Filarski Woyciech (709); Filipowicz Paweł (738); Fisielowicz Mędel (607); Flisiak Franciszk Borgiasz (621); Flont Franciszek Szymon (619); Flont Jan (623); Flont Julian (1012); Flont Julianna Weronika (832); Flont Maciej (404); Flont Magdalena (314, 743); Flont Marcyanna (219); Flont Maryanna (410); Flont Maryanna Katarzyna (351); Flont Michał (216); Flont Piotr (106); Flont Tekla (306); Flont Teofila Agniszka (513); Flont Zofia (767); Flont Zuzanna (518); Florska Magdalena (328); Florski Ignacy Piotr (875); Florski Jakub (328); Floryanski Józef (742); Formanska Józefa Wiktoria (368); Formanska Maryanna (752); Forminka Woyciech (24); Francikowna Jadwiga (774); Franczyk Małgorzata (871); Frankiewicz Eleonora (6); Frankiewicz Jakub (602); Fray Karol Jan (73); Frączkiewicz Józefa (515); Frączkiewicz Tekla (49); Freydzina Joanna (229); Fugielski Jacek Augustyn (950); Fulenski Jan (198); Fulinska Józefa (738); Fulinska Katarzyna (495); Furga Maryanna (118); Fyrmański Piotr (1046); Gackowska Anna (760); Gaczkowska Weronika Maryanna (929); Gaday Rozalia (44); Gadayska Wiktoria (198); Gadayski Stanisław (860); Gadayski Tomasz (86); Gain Ludwik Ferdynand (623); Gajdzieńska Katarzyna (77); Gajewska Katarzyna Julianna (898); Gajewski Ludwik (58); Gałecki Antoni Paweł (566); Gałecki Szymon (801); Gałęziewska Barbara (900); Gałęzowska Agnieszka (288); Gałusz Franciszek (856); Garbowski Antoni (931); Gawełek Agata (1022); Gawełek Antoni (118); Gawełek Jan (977); Gawełek Katarzyna Magdalena (585); Gawełek Maryanna (665); Gawełek Regina (1027); Gawełek Rozalia (415); Gawełek Wincenty (808); Gawełka Łukasz Szymon (352); Gawlica Tekla (111); Gawronska Maryanna (791); Gawronski Maciej (842); Gągolowska Antonina (20); Gąsiewski Woyciech (214); Gąsiorowska Joanna Justyna (856); Gąsiorowska Tekla (935); Gąsowska Alesandra Barbara (763); Gąsowska Kunegunda Maryanna (606); Gąsowski Aleksander Napoleon (758); Gąsowski Tomasz (764); Germanowiczowa Mindla (484); Gerszkowiczowna Golda (697); Gewełek Anna (485); Gębczyk Maryanna (831); Gębka Maciej (970); Gębska Rozalia (588); Gęcelowiczówna Ita (42); Gęday Jan (596); Gęgolewska Antonina (221); Gidlewska Pelagia Franciszka Nepomucena (891); Gielniowska Wiktoria (105); Gierasiewicz Małgorzata (943); Gierycz Zygmunt Franciszek (889); Gierzmoński Stanisław (979); Giza Agnieszka (393); Gizienski Łukasz (488); Gleynig Róża (956); Głodowska Wiktoria (594); Głowacka Agnieszka (829); Głowacka Antonina Paulina (1064); Głowacka Maryanna Tekla (65); Głowacka Teofila Katarzyna (859); Głowacki Franciszek (205); Głowacki Walenty Franciszek (298); Głowalski Ignacy (980); Głowalski Kacper (489); Głowczynski Stanisław (150); Gnatowski Franciszek (8); Gnoinska Salomea (736); Gocelowiczówna Brandla (1031); Godek Filip (485); Godek Piotr Jakub (585, 770); Godek Rozalia (800); Godfryd Jan Karol Antoni (21); Godziak Mateusz (769); Goleniewska Józefa (739); Goleniewska Józefa Franciszka (303); Goleniowska Maryanna (196); Goleniowska Tekla Jadwiga (615); Goleniowski Jan (379); Gołąbek Ignacy (1, 213); Gołąbek Leon (597); Gołąbek Marcin (656); Gołębiowski Walenty (1025); Gontarczyk Magdalena (747); Gorayska Maryanna Anna (826); Gorayski Ignacy (1018); Gorecka Maryanna Appolonia (563); Gorecki Jędrzej (899); Gorlicka Franciszka (1040); Gorlicka Rozalia (1048); Gornicki Woyciech (858); Gorska Katarzyna (221); Gorski Antol (203); Gorylska Ewa (880, 1048); Gorylski Antoni (388); Gorylski Hippolit Antoni (329); Gorylski Józef (484); Gorzkowska Agnieszka (242); Gorzkowska Maryanna (65); Gorzkowski Jakub (872); Gorzkowski Stanisław (493); Gosman Aleksandra Joanna (368); Gosman Marya Jozepha (195); Gowarska Agnieszka (581); Gowarski Józef (10); Gozdz Katarzyna (498); Gozdz Mateusz (345); Gozdz Michał (882); Gozdziewski Grzegorz (494); Gozdź Agnieszka (904); Gózdz Tekla (610); Grabowiec Wiktoria (921); Grabowska Agnieszka (125); Grabowska Anna (45); Grabowska Antonina (392); Grabowska Stefana (791); Grabowska Stefana Karolina (288); Grabowski Włodzimierz Juliusz (864); Gradkowska Wiktoria (744); Grocholski Jan (905); Grochulska Barbara (82); Grochulska Zofia (584); Grochulski Franciszek (473); Grochulski Piotr (107); Grodecka Eleonora Konstancja (842); Gromennowicz Dawid (758); Gromski Franciszek (613); Gronkowska Franciszka (786); Gronr Franciszek Ksawery Jędrzej (629); Grontkiewicz Franciszek Ksawery (1008); Grontkiewicz Jan Tomasz (901); Grontkiewicz Józef Karol (75, 750); Grontowicz Jan Antoni (378); Grontowicz Maryanna (1048); Grontowicz Maryanna Agnieszka (561); Grontowicz Michał Franciszek (888); Grontowska Franciszka (348); Gross Woyciech (974); Grot Józefa (578); Grotowska Maryanna (492); Grudzień Anna (610); Grudzień Katarzyna (4, 211); Grudzień Woyciech (396); Grudzień Zofia (489); Gruszczenski Tomasz (211); Gruszka Maryanna (143); Grzegorczyk Wiktoria (962); Grzelak Domicella (971); Grzewińska Katarzyna Barbara (898); Grzybowska Małgorzata (870); Grzybowski Jan Chryzostom (291); Grzybowski Woyciech (111); Grzywaczewska Anna (196); Gudkowicz Szmul (615); Gurasiewicz Antonina (17); Guraszewicz Antoni (829); Guraszewicz Jędrzej (358); Guraziewicz Wiktoria Ewa (901); Gurba Maryanna (130); Gurczyński Walenty (1060); Gusmanowa Hoisa (28); Gustowski Szymon (72); Gustowski Walenty Józef (839); Gustowski Woyciech (194); Gutowska Magdalena (36); Guz Antonina (971); Guziewicz Franciszek (505); Guziewicz Franciszka Maryanna (860); Guziewicz Ludwika (312, 793); Guzinska Agnieszkia (519); Guzinska Maryanna (780); Guzinski Antoni (765); Guzinski Antoni Piotr (562); Guzinski Bartłomiej (880); Guzinski Tomasz (526); Gzowska Ludwika (880); Gzowski Michał (680); Hachulski Franciszek Ksawery (82); Hackiel Magdalena (780); Haimowicz Abraham (797); Haimowicz German (782); Haimowicz Jozyk (251); Haimowiczowna Liba (588); Hakiel Eleonora Konstancja (851); Hakiel Maryanna Magdalena (309); Hasklowicz Hil (1039); Hasman Wiktor (576); Hassman Eustachy Franciszek (68); Hassman Franciszek Eustachy (746); Hassman Fryderyk (706); Hassman Maryanna Aniela (878); Helcman Maryanna (244); Helcman Wincenty (583); Helczman Maryanna (63); Heldmont Woyciech (309); Helowiczowna Gitla (477); Heltmont Woyciech (491); Herliczka Adam (1011); Herskowiczowa Dyna (242); Herszkowicz Eliasz (1056); Herszkowicz Hiel (840); Herszkowicz Mosiek (571, 1035); Herszkowicz Ruchla (869); Herszkowiczowna Herster (757); Herzkowicz Mosiek (759); Herzkowiczowna Hesterka (790); Heszkowicz Izrael (755); Heszkowna Haja (575); Heymanowicz Ksyl (1030); Heynichowicz Major (1027); Hirosz Franciszek (808); Hoffman Franciszek Jędrzej (889); Hoffman Julianna (801); Hoffman Karol August (958); Hoffman Krystyna (225); Hofman Józefa Julianna (325); Hołuj Katarzyna (747); Hoppen Ewa Teresa (957); Horzkowicz Josek (626); Hosmala Jakub (1028); Hubanowska Tekla (1024); Hubanowski Stanisław (957); Husarzewska Augusta Amelia Marya Nepomucena (337); Icha Magdalena (739); Icha Magdalena Petronella (314); Icha Stanisław Jan (861); Idziak Agata (975); Idziak Feliks (948); Idziak Katarzyna (859); Idzikowska Barbara (756); Idzkiewiczowna leja (607); Idzkowicz Huna (250); Idzkowicz Rachmil (73); Idzkowiczowna Maryen (771); Idzkowiczowna Mędla (794); ienkowska Magdalena Petronella (315); Iskierski Franciszek (1029); Izraelowa Bayla (745); Izraelowicz Abraham (500); Izraelowicz Mosiek (1032); Izraelowiczowa Toba (753); Jabłońska Antonina (941); Jabłońska Katarzyna (962); Jabłońska Maryanna (1023); Jabłoński Feliks (864); Jackiewicz Gertruda (379); Jackiewicz Józef (213); Jados Anna (968); Jagieła Agnieszka (806); Jagieła Jędrzej (223); Jagieła Józef (576); Jagiełło Stanisław (489); Jagieło Jędrzej (193); Jagieło Łucja (753); Jakiewicz Wawrzyniec (941); Jakubowa Hana (484); Jakubowicz Pinches (724); Jakubowiczowna Gitla (773); Jakubowiczowna Ruchla (778, 779); Jakubowiczowna Rywka (800); Jakubowska Antonina Małgorzata (594, 783); Jakubowska Maryanna Anna (21); Jakubowski Antoni Jan (868); Jakubowski Jan Idzi (881); Jakubowski Marcin (210); Jałost Maryanna (355); Janaszek Rozalia (976); Janicka Maryanna (132); Janikowska Józefa Anna (743); Janiszewski Franciszek (246); Janiszewski Gabryel (143); Janiszewski Maciej Kazimierz (573); Janiszewski Stanisław (856); Jankiewicz Andrzej (925); Jankowska Anna (112); Jankowska Franciszka (977); Jankowska Maryanna (1046); Jankowska Zuzanna (204); Janoszewska Józefa Anna (325); Janowska Tekla (495); Janowski Paweł (476); Jaros Małgorzata (41); Jarosinska Paulina Maryanna (322); Jarosinski Michał (615); Jarosińska Franciszka (478); Jarosińska Maryanna (945); Jarosz Antonina (212); Jaroszenska Zuzanna (407); Jaroszewska Maryanna Józefa Apollonia (626); Jarząbek Agata (519); Jarząbek Antonina (38); Jarząbek Franciszka (482); Jarząbek Józefa (107); Jarząbek Justyna (594); Jarząbek Katarzyna (582, 783); Jarząbek Małgorzata (593); Jarząbek Mikołaj (665); Jarząbek Teresa (129); Jarząbek Zofia Wiktoria (902); Jasielska Marcyanna (76); Jasielska Teresa (240); Jasielski Marcin (518); Jasienska Agnieszka (204); Jasienska Julianna Tekla (833); Jasienski Józef Szymon (625); Jasienski Marcin (892); Jasienski Szymon (109); Jasienski Woyciech (755); Jasieńska Maryanna (893); Jasinska Ludwina Wiktoria (289); Jasinska Wiktoria (734); Jasinski Woyciech Antoni (310); Jasińska Helena Julianna (964); Jasińska Katarzyna (412); Jasiński Franciszek (930); Jasiński Jan (865); Jaskierska Ludwika (478); Jaskiewicz Aleksander (199); Jaskiewicz Apolonia Scholastyka (833); Jaskiewicz Jan (749); Jaskiewicz Jan Karol Franciszek (293); Jaskiewicz Ludwik (607); Jaskiewicz Magdalena (872); Jaskiewicz Maryanna (299, 305, 514, 740); Jaskiewicz Szczepan (193); Jaskiewicz Tekla Wiktoria (905); Jasklewiczowa Sara (512); Jastrzębska Łucja (470); Jastrzębska Tekla (141); Jaśkiewicz Ludwik (1032); Jatost Wiktor (1047); Jawornicki Aleksander Mikołaj Józef Ferdynand (317); Jawornicki Władysław Walenty Józef (600); Jaworska Antonina (408); Jaworska Konstancja (409); Jaworska Tekla (67, 502); Jaworski Michał (618); Jazwinski Franciszek Łukasz (350); Jegier Franciszka (208); Jeybusiewiczowna Szabsia (358); Jezierska Katarzyna (622); Jędrzejowicz Florian (1034); Jędrzejowska Katarzyna (46, 482); Jędrzejowski Antoni (594); Jędrzejowski Hilary Bonifacy (589); Jędrzykowski Stanisław (744); Jęziorska Katarzyna (802); Jludzińska Agnieszka (934); Joncowa Katarzyna (1016); Jonkowska Józefa (8); Josekowiczówna Ruchla (42); Joskiewicz Mortka (846); Joskowicz Idzik (49); Joskowicz Izrael (579, 750); Joskowicz Jezyk (756); Joskowicz Mosiek (609); Joskowicz Symcha (1021); Joskowicz Szymcha (603); Joskowicz Zacharjasz (634); Joskowiczowna Maryanka (1024); Joskowiczowna Ruchla (796); Joskowiczowna Sara (853); Joskowiczowna Siewa (616); Joskowiczówna Haja (1051); Joskowna Bayla (876); Joskowna Sara (529); Jozwiak Agnieszka (792); Józwiak Agniszka (236); Józwiak Maciej (154); Józwiński Franciszek (1043); Jóźwiak Antoni Jan (867); Judkiewiczowna Esterka (584, 765); Judkowna Raca (155); Judzinska Barbara (630); Julenski Jan Chryzostom (290); Jundzełowa Teofila (214); Jurek Agnieszka (196, 197); Jurkowska Józefa (196); Jurkowski Jakub (784); Juzwiak Agnieszka (566); Juzwiak Maryanna (369); Kaca Jędrzej (142); Kacprowicz Agata (291, 784); Kacprowicz Błażej (1041); Kacprzykiewicz Maciej (573); Kacza Franciszek Salezy (566); Kaczenska Agata Dorota (131); Kaczmarczyk Jędrzej (568); Kaczmarczyk Katarzyna (121); Kaczmarczyk Szymon (248); Kaczmarska Franciszka (574); Kaczmarska Zuzanna (1007); Kaczmarski Stanisław (29); Kaczmarski Woyciech (501); Kaczor Antoni (1011); Kaczor Appolonia Scholastyka (569); Kaczor Jan (868, 1054); Kaczor Jędrzej (363); Kaczor Kazimierz Maciej (836); Kaczor Magdalena (227, 315, 756); Kaczor Marcyanna (13, 738); Kaczor Maryanna (735); Kaczorowska Katarzyna (23); Kaczorowski Franciszek (211); Kaczorowski Franciszek Walenty (831); Kadasiewicz Siewach (571); Kadysiewicz Izrael (758); Kadysiewicz Josek (886); Kajetanski Jan (595); Kakowski Adolf (409); Kalemen Franciszka Maryanna Katarzyna (850); Kalicka Angela Maryanna (563); Kalicka Antonina (201); Kalinowski Franciszek (349); Kalski Kajetan (238); Kamerowska Anastazja (1031); Kamieniecka Magdalena Józefa (863); Kamieniecka Salomea (1017); Kamieniecki Antoni (566, 736, 794); Kamieniecki Feliks (419); Kamieniecki Franciszek Józef (884); Kamieniecki Ludwik Antoni (607); Kamieniecki Woyciech (22, 472); Kamienski Leon Józef (874); Kamieńska Tekla (54); Kaminska Małgorzata (776); Kaminski Łukasz (505); Kaminski Mikołaj Tomasz (632); Kaminski Wawrzyniec (605); Kamińska Urszula (498); Kaniewska Julianna Ludwika (295); Kanska Florentyna (255); Kański Woyciech (953); Kapuscinska Ewa (810); Kapusta Jadwiga (1036); Kapusta Katarzyna (361, 532); Kapusta Łukasz (352, 783); Kapusta Paweł (781); Kapusta Tekla (779); Kapusta Tomasz (904); Karasiewicz Maryanna (968); Karasinska Maryanna (772); Karłubowska Maryanna Agata (963); Karpinska Maryanna Luisa (580); Karpinski Jędrzej (725); Karpińska Kostancja Emilia (89); Karpińska Marya Aloyza Konstancja (1017); Karwinski Szymon (205); Kasprzak Rozalia (60); Kaszakowska Maryanna (680); Kawka Franciszek (609); Kayzer Franciszka (80); Kędzierska Maryanna (753); Kędzior Jakub (326); Kędzior Jędrzej (897); Kichner Józefa Julianna (246); Kicinska Maryanna (474, 130); Kielmanowicz Boruch (771); Kiełbasa Józefa (509); Kiełbasa Piotr (248); Kiepiel Jan (591); Kiepiel Tekla (346); Kieradzina Zuzanna (407); Kiernicka Anna Magdalena (703); Kierzkowska Maryanna Agnieszka (370); Kieszkowska Anastazja (733); Kieszkowska Maryanna (741); Kilesza Adam (637); Kiraga Antoni (784); Kiraga Justyna (840); Kisiel Anna (417); Kisiel Franciszek Ignacy (834); Kisiel Jędrzej (74); Kisiel Józef (848); Kisiel Karol (743); Kisiel Karol Szymon (355); Kisiel Konstancja (569); Kisiel Maciej (844, 1022); Kisiel Marcin (1062); Kisiel Michał (55); Kisiel Stanisław (14, 225); Kisiel Tomasz (110); Kisiel Zofia (853); Kiwawicz Izrael (235); Kiwowicz Judka (843); Klibowicz Brigitta (490); Klimanowicz Józef (406); Klimczak Piotr (1028); Klimek Ludwik (879); Klimowicz Józef (1014); Klimowicz Józefa (491); Kłopocka Józefa (102); Kłosowski Karol Augustyn (67); Kmiecik Jan (230); Knapieński Jan (1030); Knapinski Jan Augustyn (825); Knianułacki Jan (664); Kniarzałucki Antoni (735, 1014); Kniarzłucki Antoni (826); Kobylańska Małgorzata (936); Kochanowska Józefa (766); Kociszewska Maryanna (419); Koczewska Anna (965); Kolarski Franciszek (222); Kolaszewicz Antoni (592); Kołodziejczyk Katarzyna (618); Kołodziejczyk Rozalia (881); Kołodzieyczyk Mateusz (125); Kołtun Jan (118); Kołtun Józef (1043); Kołtun Tomasz (978); Kołtuń Franciszek Salezy (290); Komornicki Piotr (146); Komorzenska Magdalena (195); Komżenski Antoni (761); Konarski Andrzej (917); Kondradzka Franciszka (470); Kondysz Ludwina (776); Kondyszewicz Ludwika Łucja (634); Konopka Franciszka (844); Konopka Ludwik (686); Kopczewicz Bruno (475); Kopczyński Marcin (127); Kopienska Maryanna (720); Kordylas Adam (797); Korecka Katarzyna Józefa (860); Korytko Antonina Justyna (350); Korytko Julian Antoni Feliks (866); Koscieńska Monika (28); Kosicka Łucja (292); Kosikiewicz Jan (85); Kosikiewicz Michał (201); Kostanska Ludwina (778); Kostanski Kazimierz (299, 743); Kostanski Piotr Paweł (214); Kostańska Julianna (826); Kostecka Józefa (1016); Kostecka Julianna (626, 896); Kostecka Salomea (626); Kostecki Aleksander (227); Kostecki Feliks (1064); Kostecki Leopold (229); Kostrzynska Katarzyna (355); Koszycki Tomasz (1021); Kot Paweł (287); Kotkówna Małgorzata (688); Kotlarska Gertruda (379); Kotlenski Marcin Jędrzej (76); Kotlenski Urban (105); Kotlińska Franciszka (979); Kotlińska Katarzyna (884); Kotulska Anna Ludwika (340); Kowal Michał (535); Kowalczyk Maryanna (387); Kowalska Antonina Weronika Cecylia (39, 318); Kowalska Brigitta (196); Kowalska Jadwiga (502); Kowalska Łucja (512); Kowalska Maryanna (1013); Kowalska Maryanna Ewa (894); Kowalska Maryanna Zuzanna (333); Kowalska Rozalia (746); Kowalska Tekla (63, 240, 242); Kowalska Tekla Józefa (887); Kowalska Tekla Teofila (857); Kowalski Antoni (321, 524); Kowalski Bernard (1040); Kowalski Franciszek Ksawery (629); Kowalski Kajetan (333, 510); Kowalski Maciej Walenty (485); Kowalski Piotr (501); Kowalski Walenty Maciej (297); Kowalski Wawrzyniec (196); Kozdrayski Ignacy (473); Koziarska Teofila Katarzyna (586); Koziarski Ignacy (139); Kozicki Feliks (234); Kozieł Franciszek (474); Kozietulska Feliksa Salomea Cecylia (628); Kozietulska Julia Feliksa Franciszka (287); Kozioł Woyciech (27); Kozlak Franciszek (580); Kozłowna Antonina (948); Kozłowska Anna (212); Kozłowska Joanna (314, 497); Kozłowska Józefa (922); Kozłowska Maryanna (405); Kozłowska Zofia Tekla (22, 783); Kozłowski Antoni (195); Kozłowski Jakub (326, 796); Kozłowski Stanisław (586); Koźlak Maryanna (870); Kraczka Piotr (877); Krajewska Antonina (1020); Krajewska Katarzyna Teodora (626); Krajewski Sylwester (89, 470); Krajewski Tomasz (1044); Krak Barbara (672); Krak Magdalena Wiktoria (587); Krak Małgorzata (113, 243); Krak Woyciech (516); Krakowiak Julianna (3); Krakowiak Maryanna (1019); Krakowiak Maryanna Anna (613); Krassowski Paweł Erazm (514); Kraszewska Anna (768); Kraszkowska Domicella (734); Kraszkowska Teofila Józefa (482); Kraszkowski Emilian Erazm (30); Kraszkowski Jan Stanisław (226); Kraszkówna Agata (1059); Kraus Karolina (1035); Krauz Karolina (834); Krauze Małgorzata (382); Krawczyk Filip (683); Krawczyk Jędrzej (628); Krawczyk Rozalia (611); Kraysmajer Anna (760); Kraysmajer Ludwika (750); Krechmer Jan (763); Kreismejer Ludwika Maryanna (292); Krępska Balbina (224); Krężołek Matcin (976); Kropcinski Józef (511); Krupienska Wiktoria Elżbieta Salomea (43); Krupinski Maviej (842); Kryska Jakub (402); Kryska Romuald Gustaw (838); Kryszka Antoni Julian Franciszek (363); Krzemienska Rozalia (341); Krzemkowska Antonina Kazimiera (194); Krzykacz Izydor (750); Krzykacz Jan (620); Krzykalski Romuald (579); Krzynski Ignacy (252); Krzyszkowska Anna (869); Księżki Stanisław (1026); Księżopolska Anna Scholastyka (707); Księżopolska Klara (759); Księżopolski Józef (525); Kucharska Agnieszka (123, 638); Kucharska Franciszka Konstancja (836); Kucharska Katarzyna (106, 859); Kucharska Maryanna (56, 238, 877, 941); Kucharska Róża (52); Kucharska Tekla (286); Kucharska Weronika Julianna (572); Kucharska Zofia (810); Kucharski Antoni (33, 34, 39); Kucharski Franciszek (496); Kucharski Jakub (119, 873, 1045); Kucharski Jan Jędrzej (608); Kucharski Jędrzej (123, 628); Kucharski Michał (883); Kuchta Franciszka Józefa (847); Kuchta Ignacy Józef (599, 800); Kuchta Katarzyna (625); Kuchta Maryanna (295); Kuczyński Kacper (1049); Kukiełka Stefan (939); Kukulska Magdalena (969); Kulak Agnieszka (198); Kulak Anna (330, 331, 792); Kulak Ewa (1053); Kulak Franciszek (1011); Kulak Józef (200); Kulak Kazimierz (1029); Kulak Maryanna (300, 770, 1015); Kulak Mateusz (1063); Kulak Melchior (415); Kulak Piotr (877); Kulak Rozalia (500); Kulak Walenty (762); Kulaszewicz Franciszek (764); Kulczycki Stanosław Jan (586); Kuleńska Józefa Maryanna (853); Kulesza Adam (1036); Kulesza Kazimierz (9); Kulpińska Angela (1057); Kumorowska Tekla (1050); Kuncz Joanna Karolina (472); Kuntz Emilia Elżbieta Józefa (873); Kupis Jan (1059); Kupis Katarzyna (355, 526); Kupis Konstancja (955); Kupis Magdalena Anna (329); Kupis Maryanna (1064); Kupis Tomasz (954); Kupisz Bartłomiej (878); Kurdwanowska Ewa Wiktoria Maryanna (369); Kurdwanowska Felicyanna Maryanna Zuzanna (19); Kurdwanowska Magdalena Tekla Felicyanna (878); Kurek salomea Katarzyna (360); Kurkowska Magdalena (313); Kurosz Amelia Maryanna (590); Kurosz Ludwik (491); Kusieńska Maryanna (854); Kusieńska Zofia (854); Kuszenski Jan (61); Kuszenski Stefan (501); Kutkiewicz Franciszek (614); Kutkiewicz Jan (417); Kutkiewicz Michał (810, 614); Kutkiewicz Stanisław (861); Kutkowicz Paweł (514); Kwarcienski Szymon (119); Kwarta Franciszka (838); Kwiarzatnicki Antoni (566); Kwiatkowska Konstancja (801); Kwiatkowska Zofia (131); Kwiatkowski Antoni (40, 232, 318, 831); Kwiatkowski Jan Gwalbert (327); Kwiatkowski Jan Szczepan (610, 798); Kwiatkowski Jędrzej Jan (897); Kwiatkowski Józef (117); Kwiatkowski Michał (963); Kwiatkowski Szczepan Michał Antoni (87); Kwiatkowski Szymon (624); Kwiecień Maryanna (951); Lachowska Gertruda (490); Lachowska Karolina Helena Magdalena (325); Lalik Andrzej (221); Lament Katarzyna (1029); Lardelli Jakub (308); Laskowska Wiktoria (1013); Laskowska Zofia (488); Latowski Grzegorz (400); Laurens Idolia (206); Laurens Amillear Ignacy (334); Laurens Apolonary Cels Samuel (889); Laurens Olimpia Poliksena Aurklia (614); Laurens Sabin Juliusz (47, 229); Lawendowska Małgorzata Justyna (36); Lawendowski Jakub (49); Layzurowicz Haim (517); Lazzareni Emilia Rozalia Tekla (881); Lazzarini Gustaw Wilhelm (563); Lazzaryni Hipolita (751); Lefkowicz Boruch (772); Lejbusiewiczowa Hana Maryer (315); Lelinska Maryanna Salomea (678); Lesniewicz Urszula Katarzyna (624); Lesniewski Stanisław (627); Lesniowska Tekla (745); Leszczynska Jadwiga (737); Leszczynski Szymon (353, 743); Leszczynski Tomasz (635); Leszczyński Tomasz (1052); Leszkowska Tekla (4); Lewandowski Piotr (870); Lewkowicz Abraham (1031); Lewkowicz Chiel (196); Lewkowicz Fiszel (773); Lewkowicz Jakub (863); Lewkowicz Joel (762); Lewkowicz Konstanty Fabian (302); Lewkowicz Sabin (587, 763); Lewkowicz Szmul (696); Lewkowicz Zofia Stanisława Nepomucena (862); Lewkowna Margolina (480); Lewkowna Mirla (533); Leybusiowa Rywka (516); Leybusiowicz Izrael (840); Leybusiowicz Sapsia (753); Leybusiowicz Szawach (1029); Leybusiowicz Szeywach (83); Leybusiowiczowna Ita (774); Leyzerowicz Haim (849); Leyzerowicz Jakub (850); Leyzorowicz Izrael (780); Leyzorowicz Jakub (1044); Leyzorowicz Nachman (301); Leyzyrowicz Jankiel (487); Lezmienski Franciszek (476); Linowska Rozalia (610); Linowski Bartrłomiej (488); Linowski Marcin (1028); Linowski Tomasz (110); Linowski Wincenty (561); Lipiec Franciszek (802); Lipiec Franciszek Salezy (292); Lipiec Ignacy Józef (835); Lipiec Jan (113); Lipiec Klara (938); Lipiec Maryanna (1040); Lipiec Petronella (939); Lipiec Sebastyan (684); Lipinska Anna Józefa (568); Lipinski Józef (304); Liponowicz Herszek (209); Lorc Pawe (806); Lorens Elimia Aloiza (575, 776); Lorens Józef Floryan (869); Lubarska Maryanna (761); Lubelska Agnieszka (933); Lubelska Appolonia (522); Lubelski Stanisław (503); Lubieniecki Józef Jerzy (741); Lubryczynski Józef (766); Łabienski Paweł (777); Łach Helena (709); Łachowska Joanna (755); Łapinski Józef (397); Łodwigowski Franciszek (770); Łoniewski Benedykt (777); Łozińska Elżbieta (1063); Łuczak Jędrzej Mikołaj (81, 254); Łuczak Katarzyna (627); Łuczak Walenty (4); Łuczak Wiktoria Ewa (367); Łukasiewicz Jadwiga (515); Łukasiwicz Teofila (871); Łukaszewicz Katarzyna (236); Łukowski Jan Nepomucen (128); Łukowski Jędrzej (627); Łyżwa Rozalia (397); Machalska Agnieszka (470); Machniewicz Karol (256); Machniewska Salomea (895); Machniewska Tekla (47, 227); Machniewski Kazimierz (881); Maciążka Franciszka (679); Maciejska Justyna Anna (35); Macienska Maryanna Katarzyna (830); Macienski Aleksander Józef (830); Macińska Maryanna Katarzyna (1019); Macionek Agniszka (525); Mackiewicz Zygmunt (133); Maczyńska Maryanna (980); Madeyski Jan (774); Madeyski Jan Nepomucen (32); Majerowicz Zelman (1043); Majewska Anna (1010); Majewska Emilia Katarzyna Petronella (862); Majewska Franciszka (347); Majewska Justyna (888); Majewska Maryanna (195, 306); Majewski Adam Szczepan (636); Majewski Aleksander (504); Majewski Jakub (873); Majewski Józef (1035); Majewski Ludwik (62, 487); Majewski Paweł Kacper (565); Majewski Szczepan (369, 771); Majewski Tomasz (111); Majewski Wincenty (567); Majorkowiczowna Fayga (239); Majorowicz Henich (401); Majorowicz Wolf Jozyk (335); Makarska Zofia Antonina (927); Makarski Ludwik (412); Makowska Zofia (136); Makuch Anna (804); Makuła Antoni (863); Makuła Antonina (942); Makuła Daniel (124); Makuła Franciszek (236, 349); Makuła Jędrzej (361, 1015); Makuła Józef (124); Makuła Józefa Antonina (577); Makuła Małgorzata (491); Makuła Sebastyan (805); Makułkowski Jan Maurycy (637); Makułowa Franciszka (788); Malczewski Julian Maciej (897); Malczewski Łukasz (734); Malczewski Stanisław Juliusz Bogumił (918); Malczowicz Dawid (761); Malczowska Eleonora (195); Malinowski Aleksander (218); Malinowski Antoni Konstanty (593, 772); Malinowski Feliks (531); Maliszewska Katarzyna (17); Małecka Emilia Julianna Hortensja (571); Małecka Ludwika (754); Małek Ewa (774); Małek Franciszek (611); Małek Jan (1033); Małek Małgorzata (44); Manikowska Magdalena Antonina (331, 532); Manowiecki Antoni Feliks (830, 1018); Manowiecki Feliks (809); Manowska Felicyanna (961); Mantorski Stanisław Antoni (20); Mantorski Teofil Kazimierz (845); Marcowska Franciszka (788); Marczewski Antoni (898); Marczewski Jędrzej (898); Markowicz Jakub (223); Markowicz Jankiel (789); Markowska Ludwina Maryanna (827); Markowski Jędrzej (479); Marszałek Anastazja (805); Marszałek Jan (32); Marszałek Szymon (624); Marun Ludwik (966); Marunowa Barbara (756); Marzec Agnieszka (806); Marzec Franciszka (343); Marzec Ludwina Maryanna (308); Marzec Łukasz (891); Marzec Michał (884); Masionek Jan Kanty (71); Masionek Jędrzej (116); Masionek Kacper (215); Masionek Łucja (524); Masionek Marcin (76); Masionek Maryanna Katarzyna (309); Masionek Maryanna Tekla (343); Masionek Piotr (741, 751, 808); Masionek Szymon (353, 786); Masłowski Nonifacy Benedykt (969); Matuszewska Barbara Maryanna (633); Matuszewski Sebastyan (663, 1054); Maxym Antonina (836); Maxym Maryanna (15); May Antoni (37); May Józef (405); Maycher Agnieszka (944); Maycher Franciszka (606, 1058); Maycher Karol (947); Maycher Piotr (232); Maychrzak Maryanna (115); Mayorkowna Estera (477); Maystnak Antoni (722); Mazon Antoni (473); Mazur Katarzyna (78); Mazurkiewicz Franciszek (620); Mazurkiewicz Jakub Jan (874); Mazurkiewicz Jan (217); Mazurkiewicz Katarzyna (629); Mazurkiewicz Maryanna (245); Mazurkiewicz Mikołaj (64 84); Mazurkiewicz Salomea (144); Mąkosa Maryanna (254); Mendlowiczowa Necha (1021); Mentalatis Teofil Tomasz (834); Mędlowicz Herszek (590); Mędlowicz Mosiek Abraham (343); Mędlowicz Szlama (734); Mędlowna Haja (402); Mężyk Jan (868); Mianowski Jan (797); Michalska Agnieszka (489); Michalska Anna Maryanna (323); Michalska Ewa (117); Michalska Katarzyna (780); Michalska Magdalena (31); Michalska Maryanna (202, 360, 1014); Michalska Petronella Małgorzata (592); Michalski Franciszek Ksawery (633); Michalski Jan (399, 611); Michalski Jędrzej (362); Michalski Kazimierz (8); Michalski Ludwik (58); Michalski Łukasz Szymon (352); Michalski Michał (1052); Michalski Szymon Karol (891); Michalski Woyciech (1018); Michałowska Józefa Konstancja (340); Michałowski Benedykt Leopold (885); Michałowski Franciszek (620); Michałowski Kazimierz (16, 210); Mierzwiński Bonawentura (228); Mierzyński Paweł (1026); Miez Joanna (1030); Miklenska Antonina (199); Miklenski Franciszek Woyciech (306); Mikołowska Salomea (736); Mikołowski Ignacy (383); Mikołowski Jan Franciszek (623); Mikułowska Eufrozyna Julianna (332); Mikułowski Franciszek (1020); Mikusiński Józef (952); Milanowska Tekla Anna (886); Milewski Józef (981); Milfeld Karol (839); Miłkowska Katarzyna Karolina (623); Miłkowski Marcina (972); Minio Franciszek (252); Mirecka Eufemia Maryanna Bronisława (618); Mirecka Franciszka (137); Mirecki Aleksander Erazm (321); Mirecki Józef (790); Mirecki Woyciech (378); Mirowska Anna (875, 1045); Mirowska Katarzyna (1044); Mizera Agnieszka (1058); Mizera Antoni (749); Mizera Jan (942); Mizera Jan Maciej (571); Mizera Magdalena (953); Mizera Małgorzata (1024); Mizera Marcianna (1067); Mizera Maryanna (6, 124, 307, 749, 764); Mizera Maryanna Jadwiga (621); Mizera Stanisław (861, 1037); Mizera Szymon (354, 797); Mizera Wit (499); Mizerska Anna Eleonora (22, 497); Mizerska Franciszka (506, 849); Mizerska Maryanna Tekla (608); Mizerski Józef (487); Mizerski Marcin (1052); Mizerski Mikołaj (228); Mizerski Walenty (296, 531); Mizerzonka Maryanna (832); Młynarska Małgorzata (522); Modzelewska Ewa Tekla Urszula (637); Modzelewska Ursula Petronella (315); Modzelewska Urszula (738); Modzelewski Jan (393); Modzelewski Michał (964); Molanowski Szuftryan (924); Molenda Franciszka Maryanna (576); Molenda Julianna (312); Molęda Antonina (316, 498); Molęda Franciszka (584); Molęda Jan (204); Molęda Jędrzej (79, 206, 487); Molęda Józefa (12, 209); Molęda Julianna (506); Monikowski Jan Józef (609); Morawski Marcin (803); Mortkirewicz Wolf (602); Mortkowicz Jenta (626); Mosionek Anastazja (108); Mosionek Antonina (40, 318); Mosionek Franciszek Sylwester (639); Mosionek Jan (737); Mosionek Maryanna (520, 667, 835); Mosionek Paweł (955, 1055); Mosionek Rozalia (668); Mosionek Szczepan (635); Mosionek Tekla (66); Mosionek Wiktoria (399); Moskiewicazowna Haja (590); Moskowicz Abracham (74, 752); Moskowicz Boruch (616); Moskowicz Gerszon (528); Moskowicz Hil (844); Moskowicz Izrael (313, 520); Moskowicz Jankiel Ela (23); Moskowicz Josek (617, 1018); Moskowicz Mendel (498); Moskowiczowna Dyna (589); Moskowiczowna Esterka (809); Moskowiczowna Gołda (253); Moskowiczowna Haja (789); Moskowiczowna Mindla (1009); Moskowiczowna Rayzla (1034); Moskowiczowna Rywka (761); Moskowna Fayga Sora (317); Moskowna Ruchla (475); Moskowna Towa (205); Mostowska Franciszka (849); Mostowski Paweł (290); Mośkowicz Fawel (1031); Motyka Kazimierz (210); Motyka Mikołaj (759); Mozdyniewicz Franciszek (485); Mozdzen Antoni (137); Mozdzieński Aleksander (956); Mozdzynska Klara (759); Mozkowicz Izrael (799); Mroczkowska Tekla (1067); MroczkowskaTekla (904); Mrozek Magdalena (48, 800); Murawski Marcin (360); Musiał Antoni (759); Musiał Grzegorz (936); Musiał Jan (694); Musiał Kazimierz Józef (846); Musiał Maryanna Wiktoria (900); Musiał Rozalia (342); Musiał Wiktoria (311, 761); Nać Michał (469); Nać Michał Franciszek (69); Nać Petronella (593, 1021); Nadgrodkiewicz Ignacy (328); Nadolska Łucja (365); Nadolska Zofia (859); Nadolski Jakub (103); Nadolski Wincenty Fereryusz (18); Nakoneczna Franciszka (194); Nakoneczna Maryanna (257); Napierska Magdalena Anna (924); Nartowska Józefa (1051); Narwiło Józefa (479); Narwiło Kazimierz Grzegorz (576); Narwiło Maryanna Józefa (12); Natorski Michał Franciszek (1050); Natowski Michał Franciszek (882); Nawrot Jan (25, 527); Nawrot Magdalena (232); Nawrot Rozalia (930); Niciewicz Paweł Franciszek (218); Nicikowska Antonina (220); Niedbalski Antoni (830); Niedbalski Jan (741); Niedbalski Jan Zenon (370); Niedzielski Franciszek Ksawery (363); Nielepiec Benedykt Józef (928); Nierychło Woyciech (487); Niewiadomska Anna (807); Niewiadomska Barbara (631); Niewiadomska Tekla (796); Niewiadomski Franciszek Ksawery (737); Niewiadomski Jędrzej (631); Niewiadomy Józef (945); Nizar Wawrzyniec (48, 247); Nizinska Maryanna (312); Niziński Jędrzej Józef (899); NN Appolonia Scholastyka (296); NN Ewa (531); NN Franciszka (760); NN Józef (483); NN Katarzyna (1066); NN Wincenty (766); NN Zygmunt (788); Nowacka Agata (208); Nowacka Elżbieta (139); Nowak Antoni (831); Nowak Franciszka (849, 1038); Nowak Józef (304); Nowak Michał (941); Nowakowska Agnieszka (483, 565); Nowakowska Franciszka (840); Nowakowska Karolina (1042); Nowakowska Katarzyna (377); Nowakowska Konstancja Petronela (418); Nowakowska Ludwina Antonina (583); Nowakowska Magdalena Maryanna (874); Nowakowska Maryanna (369, 474, 520); Nowakowska Maryanna Magdalena (602); Nowakowska Rozalia (751); Nowakowska Teressa (472); Nowakowski Antoni (565); Nowakowski Franciszek (1038); Nowakowski Ignacy (51); Nowakowski Jakub (872); Nowakowski Jan (1056); Nowakowski Jan Nepomucen (24); Nowakowski Józef (6, 788, 1062); Nowakowski Mikołaj Tomasz (634); Nowakowski Teodor (360, 795); Nowakowski Wicenty (351, 525); Nowakowski Wincenty (955); Nowicka Bibianna (789); Nowicka Bibianna Franciszka (365); Nowicki Piotr Paweł (869, 1039); Nowocien Agnieszka Wiktoria (634); Nowocien Ludwina (749); Nowocien Maryanna (497); Nowocień Woyciech (857); Nowociowa Wiktoria (1043); Nowowierski Franciszek (890); Nowowierski Piotr (772); Nowowierski Piotr Paweł (324); Obarska Tekla (796); Oborska Helena Amelia Józef (575); Ochocinski Tomasz (84); Okolus Elżbieta (784); Okolus Łukasz (961); Okoniewski Michał (206); Okrój Jadwiga (482); Okulski Ignacy Józef (612); Okulski Kajetan (54); Okulus Piotr (597); Olbromski Jan (149); Olczyk Grzegorz (756); Olechowska Anna (713); Olemberg Józef Ludwik (896); Olszewska Kamilla Rozalia Antonina (845); Olszewski Leonard (249); Olszowska Antonina (928); Olszowski Kazimierz (929); Omatowska Angela Katarzyna (359); Onyszkiewicz Wiktoria Ewa (368); Opozda Antonina (148); Orlak Sebastyan (117); Orłowska Małgorzata (118); Oronowicz Izrael (781); Oronowiczowna Frymetka (782); Orun Hawa (617); Osinska Maryanna (653); Osterman Aleksander (323); Osterman Franciszek (1013); Osterman Konstanty (323); Ostermann Konstanty (520); Ostrowska Teresa (763); Ostrowska Zofia (212); Ostrowska Zofia Franciszka (572); Ostrowski Antoni Ludwik (215); Ostrowski Ignacy Filip (592); Ostrowski Józef (494); Ostrowski Józef Antoni (304); Ostrowski Piotr (44); Owsiany Adolf Haberman (489); Owsiany Jan Tyrus (595); Owsiany Wiktor (253); Owsiany Wiktor Jan (37); Owsinska Ursula (138); Oyrzyński Stanisław (1037); Pacyna Ewa (485); Pacyna Franciszek (18); Pacyna Jędrzej (1032); Pacyna Józefa (701); Pacyna Katarzyna (415); Pacyna Maryanna (1064); Pacyna Petromella (590); Pacyna Petronella (18); Pacyna Szymon (353); Pacyna Tomasz (211); Pacyna Wawrzyniec (53, 319, 507); Pacyna Wicenty (350); Paczynska Appolonia (522); Paczynska Maryanna (123); Paczynski Ignacy (740); Paczyńska Batbara (1033); Paczyńska Maryanna (1041); Paczyński Feliks (959); Pajak Tekla (1033); Pająk Błażej (2, 198); Pająk Jakub (209); Pająk Jędrzej (363, 478, 895); Pająk Maryanna (855); Pająk Maryanna Klara (339); Pająk Wiktoria (768); Pająk Wincenty (855, 1054); Pająk Zofia (480); Pakoszewski Jan Antoni (285); Palczewska Agnieszka (777); Paliszewska Ewa (368, 533); Paliszewska Maryanna (46); Paliszewski Józef (850); Paliszewski Urban (223); Palma Dominik (222); Palma Ursula (1017); Paluch Ewa (386); Pangowska Maryanna Paulina (510); Paprocka Brigitta (121); Paprocka Franciszka (481); Parszewska Tekla (63, 522); Parznicka Sabina Emilia Honorata (626); Pasek Barbara (1053); Pasek Barbara Łucja (631); Pasek Franciszka (932); Pasek Maryanna (124); Pasek Piotr (51, 499); Pasek Szczepan (473); Pasek Szczepan Jan (87); Pasek Wiktoria (366); Paszkowska Katarzyna (898, 1060); Paszkowski Józef (1056); Patek Józef (965); Patelak Jędrzej (943); Patera Marcyanna Ewa (905); Pawlenska Małgorzata (203); Pawlenski Franciszek (230); Pawlik Grzegorz (705); Pawlik Mikołaj Karol (630); Pawlik Romana Albina (848); Pawlikowska Ewa (739); Pawlikowska Zofia (918); Pawliński Szymon (591); Pawłowska Elżbieta (400); Pawłowska Franciszka (879); Pawłowska Maryanna (43); Pawłowski Bogumił (1029); Pawłowski Jędrzej (514); Pawłowski Józef (511); Pawłowski Karol Szymon (624); Pawłowski Marcin (794); Pawłowski Seweryn Bogumiły (828); Penderecki Leon (239); Pesek Agnieszka (475); Petrykowska Maryanna (603, 792); Petrykowska Rozalia (958); Petrykowska Zuzanna (1060); Petrykowski Jan (890); Pęcińska Józefa Maryanna (853); Pęczynska Magdalena (502); Pęczynski Ignacy (222); Pęczyńska Magdalena Petronella (316); Pękała Antoni (940); Pękała Antonina (256); Pękała Antonina Joanna (852); Pękała Michał (883); Piasecka Teresa (763); Piatek Maryanna (664); Piątek Błażej (1007); Piątek Maksymilian Franciszek (70); Piątkowska Barbara (1047); Piątkowska Jadwiga (210); Piątkowska Łucja Barbara (365); Piątkowska Maryanna Franciszka (619); Piątkowski Franciszek (887); Piątkowski Franciszek Leopold (625); Piątkowski Jędrzej (52); Piątkowski Józef Franciszek (305); Piątkowski Ludwik (60, 252); Piątkowski Paweł (933); Piątkowski Piotr (52, 515); Piątkowski Stanisław Wacław (344); Piechnik Agata (216); Piechnik Ludwina Agnieszka (832); Piekarski Jędrzej (629); Piekcisz Karol (1041); Pietrzyk Barbara (1015); Pietrzyk Ignacy (108); Pietrzyk Jakub (328); Pietrzyk Krystyna (883); Pietrzyk Maryanna (12, 232, 595, 777); Pietrzyk Zofia (693); Pigłowski Antoni (927); Pilecka Katarzyna (789); Pilecka Katarzyna Józefa Barbara (364); Pinder Walenty (382); Piorkowska Maryanna (782); Piorkowski Paweł (598); Piotraszewska Maryanna Julianna (82); Piotrowicz Jan (661); Piotrowska Antonina (527); Piotrowska Julianna (522); Piotrowska Justyna (748); Piotrowska Justyna Antonina (320); Piotrowska Magdalena (469); Piotrowska Małgorzata (978); Piotrowski Hippolit Stanisław (828); Piotrowski Tomasz (390, 679); Piskorska Maryanna Antonina (413); Piszczek Aleksy Jakub (327); Piszczek Magdalena (241); Piszczek Magdalena Tekla (33); Pius Jędrzej (1023); Plaskocinska Julianna (764); Plaskocinska Julianna Domicella (311); Plaskociński Walenty (471); Plato Jan (942); Platos Wawrzyniec (471); Platos Agnieswzka (489); Platos Antonina (746); Platos Ewa (485); Platos Maciej (843); Platos Stanisław (499); Platos Wiktoria (578); Płatos Anna (203); Płatos Katarzyna (72); Płatos Kunegunda (1016); Płatos Maryanna (254); Płatos Piotr (220); Płatos Rozalia (152); Płatosinska Tekla Jadwiga (617); Pocheć Maryanna (210); Poczynski Jan (653); Podkanski Eugeniusz Bartłomiej Alojzy (619); Podkańska Sabina (486); Podsadkiewicz Stanisław (1037); Podsiadło Antonina (772); Podsiadło Julianna (939); Pokrzywienski Woyciech (207); Pokrzywińska Angela Józefa (16); Polak Katarzyna (116); Polak Piotr (691); Polak Woyciech (202); Politowska Maryanna (1057); Pomagalska Maryanna (393); Pomaski Aleksander Gracyan (903); Pomaski Ludwik Raymund Karol Bartłomiej (339); Popiel Rozalia (714); Porzyczka Bartłomiej (1042); Porzyczka Marcyanna Małgorzata (38); Posiadło Józef (304); Posiadło Małgorzata (236); Posiadło Maryanna (304); Posiadło Rozalia (61); Potawiakowski Józef (145); Potela Jędrzej (1059); Potelowa Teresa (787); Potkański Aloizy Edward (84); Pozniewicz Sebastyan (377); Pozyczka Cecylia (805); Pozyczka Franciszek Szymon (619); Pozyczka Jakub (760); Pozyczka Józef Benedykt (577); Pozyczka Kostancja (671); Pozyczka Małgorzata Anna (319); Pozyczka Tekla Franciszka (885); Pozyczka Teressa (789); Pozyczka Wawrzyniec (605); Pożyczka Anna (876); Pożyczka Błażej (1009); Pożyczka Cecylia Katarzyna (359); Pożyczka Jakub (329); Pożyczka Jan Kanty (256); Pożyczka Jan Tomasz (85); Pożyczka Jędrzej (362); Pożyczka Józef (11); Pożyczka Józef Konstanty (104); Pożyczka Józefa (477); Pożyczka Katarzyna (128, 856); Pożyczka Maryanna (11, 105, 479, 771); Pożyczka Michal Franciszek (341); Pożyczka Stanisław (1032); Pożyczka Tomasz (104); Pożyczka Woyciech (493); Praznowska Katarzyna (577); Praznowska Maryanna (756); Praznowska Tekla (414); Praznowski Jacenty (742); Probała Jan Kanty (71, 248); Prus Jacenty (769); Prusinska Katarzyna Joanna Pulcheria (50); Pruszynska Agnieszka Antonina (568); Pruszynska Anna Katarzyna (841); Przedwoy Franciszka Maryanna (573); Przedwoy Marianna (635); Przeska Franciszka (925); Przołkowska Ursula Florencja (892); Przybysz Franciszka (479); Przychodzien Maryanna (716); Przydatek Agnieszka (288); Przygodzka Agnieszka (778); Przygodzka Katarzyna (767); Przygodzka Maryanna (767, 871, 1020); Przygodzki Jan (476); Pszczułkowska Franciszka (10); Pszenny Benedykt (131); Ptafil Jedrzej (799); Ptaszynska Franciszka Józefa (847); Ptaszynska Helena (748); Ptaszynska Maryanna (676); Ptaszyński Wincenty (951); Puyszczek Stanisław (932); Pycior Marcin (245); Pyszczek Leopold (671); Raciborska Anna (233); Racistawski Leopold Edmund (362); Radkowski Jakub (1023); Radkowski Marcin Leopold (894); Radkowski Michał Franciszek (343); Radliński Stanisław Andrzej (78); Radzik Ignacy (138); Ragan Marcyanna (125); Ragan Mikołaj (126); Rajewska Tekla (711); Ratynska Maryanna (874); Ratynski Woyciech (720); Ratyński Maciej (208); Rączka Antoni Józef (867); Redlica Ignacy (121); Reklewski Łukasz (957); Reszka Karol (962); Rewicka Barbara (899); Rędziowna Maryanna (954); Rogowska Tekla Wiktoria (866); Rogowski Kwiryn (471); Rogozinska Barbara (403); Rolinski Aleksander Józef (843); Romanowska Małgorzata (974); Romanowski Franciszek (61, 251); Romanowski Stanisław Floryan (580); Roykiewicz Leopold Maciej Józef (855); Rozumowski Aleksander Józef (310); Rozumowski Aleksander Józef Antoni (492); Ruczkowska Anna (683); Rudawski Kazimierz Albin (854); Rudnicka Maryanna (521); Rudowski Onufry (947); Rudzka Waleria Łucja (900); Rulkowski Antoni (1017); Rusakowska Józefa (476); Rusecka Józefa Karolina (293); Rusin Jan (237); Russakowska Antonina (381); Ruszakowski Woyciech Stanisław (582); Ruszkowska Maryanna (522); Rut Anna Angela (334); Ruth Anna Angela (507); Rutkowska Franciszka (946); Rybczak Błażej (516); Rybe Jan (224); Rybiałko Konstanty (852); Rybicka Franciszka Barbara Józefa (296); Rybicka Michalina Maryanna (888); Rybka Błażej (516); Rychter Bogumiła Ludwika (865); Ryczkowski Józef (295); Rydz Błażej (127); Rydz Franciszek (889); Ryszler Franciszek Dionizy Placyd (740); Ryszler Franciszek Ksawery (631); Rzączykowska Appollonia (157); Rzepczonka Maryanna (201); Rzepka Maciej (737); Rzepka Rozalia Scholastyka (294); Rzymska Rozalia (135); Sabat Julianna Anna (74); Sabatkiewicz Aleksander Teofil (843, 1053); Sabatkiewicz Ignacy (147); Sabatkiewicz Józef (773); Sabatkiewicz Józef Jan (305); Sadal Agnieszka (525); Sadal Józef (937); Sadkowska Magdalena (1030); Sadkowski Józef (809); Sadlewska Justyna (857); Sadoch Maryanna (388); Sadowska Joanna Józefa (862); Sadowska Tekla (344); Sadowski Jan (868); Sadowski Stanisław Kostka (357); Sadowski Woyciech (116); Salak Stanisław (1065); Salarski Paweł Ignacy (323); Sałonykiewicz Woyciech (21); Samorayski Woyciech (935); Sasinska Katarzyna (753); Sasińska Katarzyna Eleonora (1040); Saskowicz Franciszek Ksawery (364); Sawicki Filipp (123); Sawicki Jakub (933); Sawicki Wincenty Woyciech (580); Schilchern Dorota Elżbieta (411); Schnierstein Alina Karolina (1052); Schnirstein Franciszka Karolina (622); Scibisz Franciszka (348); Scibisz Zofia (948); Scisz Aleksander Franciszek (613); Scisz Antonina (256); Scisz Katarzyna (773); Sekulanka Gertruda (792); Siczek Apolonia (838); Sieczkowski Marcin (356, 525); Siedlecki Michał Hieronim (617); Siemienska Anna Katarzyna (895); Siennicka Anna (196); Siennicka Barbara Maryanna (950); Siennicka Wiktoria (151); Sieradzki Ignacy (1063); Siewierski Maciej (572); Sieylar Maryanna (14); Sijowicz Zachariasz (886); Sikora Maryanna (9); Sikorska Józefa (852, 1027); Sikorska Maryanna (480, 565); Sikorska Petronella (412); Sikorska Zofia (505); Sikorski Franciszek (886); Sikorski Jan (802); Sikorski Jan Kanty (68, 250); Sikorski Józef (783); Sikorski Józef Kalasanty (599); Sikorski Karol (625); SikorskiWoyciech (922); Simziowicz Izrael (237); Sitek Maryanna (690); Sitkiewicz Agnieszka Ludwika (905); Sitkiewicz Karolina Leopolda (357); Sitkiewicz Zofia (231); Sitko Józef (688); Sitko Kazimierz (847); Siwiec Karolina Scholastyka (782); Skalska Łucja (384); Skalski Bartłomiej (337, 792); Skalski Benedykt (1028); Skalski Józef (785); Skalski Wawrzyniec (198); Skiba Łukasz (762); Skiba Tekla (885); Skibinska Justyna (504); Skibinska Katarzyna (627); Skomorowski Ignacy (218); Skonieczna Amelia Eugenia (2); Skonieczny Korsyn Eugenius Saba (2); Skopkowicz Małgorzata (597); Skorupska Maryanna Józefa Zofia (313); Skorupski Antoni Franciszek (23); Skorza Maciej (5); Skorza Zofia (8); Skorzynska Agnieszka (686); Skorzynska Wiktoria (404); Skorzynska Zofia (480); Skorzyńska Maryanna (380); Skorża Antoni (866); Skorża Magdalena (807); Skorżyna Tekla (754); Skrzek Paweł (962); Skrzelowa Ewa (810); Skrzynska Franciszka (574); Skrzynska Marianna (500); Skrzynski Jan (903); Skrzynski Maciej Roman (573, 757); Skrzyński Woyciech (24, 788); Skurczynska Maryanna (737); Skwara Woyciech (1026); Skwara Zuzanna (878, 1054); Skwarczynska Elżbieta (718, 803); Skwiczynska Elżbieta (357); Skybieńska Justyna (31); Sliwinski Jan (497); Sliwinski Tomasz (902); Sliwiński Karol (356); Słodowska Regina (1050); Słonikiewicz Tekla Franciszka (887); Słotwinska Elżbieta (628); Słotwinska Pulcherya (481); Słotwinski Piotr Leon (331); Słowicki Kazimierz (968); Słowik Ewa (128); Słowik Maryanna (1017); Słowik Maryanna Magdalena (600); Słowinski Szymon (780); Smaus Franciszka Józefata (617); Smolenski Jakub (286, 784); Smoleński Kazimierz (846); Smotrycki Karol Ksawery (361); Sobczyńska Joanna (967); Sobieraj Katarzyna (1061); Sobierajczyk Joanna (498); Sobiszewska Maryanna (747); Sobolewska Anna (333); Sobolewska Martyna Teressa Agata (2); Sobolewski Jan (333); Sobolewski Kacper (564, 1059); Sobsztyl Anastazja (805); Soengier Rozalia (7); Sokołowska Barbara Franciszka (149); Sokołowski Antoni (796); Sokołowski Ignacy Jordan (568); Solak Jan Stanisław (860); Solarski Jędrzej (122); Sołtyk Kornelia Joanna Teodozja (80); Sołtyk Seweryna Ewa (638); Sołtyk Seweryna Ewa Józefa (1062); Sołtykiewicz Adam Tomasz (825, 1033); Sołtykiewicz Jan (130. 88, 398, 500); Sołtykiewicz Maciej (572, 742); Sołtykiewicz Małgorzata (865); Sołtykiewicz Maryanna (474); Sołtykiewicz Szczepan (88, 493); Sosinska Katarzyna Eleonora (572); Sosnowska Katarzyna (354, 735); Sosnowski Jan (901); Sosnowski Tomasz (115); Spendziowski Anastazy (199); Społczeńska Anna (194); Społczynska Teofila Karolina (624); Społczynski Wincenty (136); Spułtowska Urszula (787); Sputczyńska Teofila (1020); Srachowicz Stanisław (486); Stachowicz Ignacy (603, 807); Stachowicz Jadwiga (508); Stachowicz Marcin (413); Stachowicz Stanisław Kostka (75); Stanczyk Ignacy (294); Stanczyk Maryanna (45, 513); Stanczyk Maryanna Tekla (385); Staniek Józef (852); Staniek Maciej (682); Staniowska Maryanna (201); Stanisławek Antoni (674); Staniszewska Anna (509); Staniszewska Józefa (6, 235); Staniszewska Ludwika Tekla (66, 479); Staniszewska Magdalena (316); Staniszewski Jędrzej Jan (632); Stankiewicz Anna (599, 775); Stankiewicz Maryanna (505); Stańczyk Maryanna Tekla (937); Stańczykówna Łucja (111); Staronski Marcin (403); Starzerzynski Jan Paweł (597); Starzynska Katarzyna (472); Staszewski Walenty (838); Stąporkieiwcz Agnieszka (289); Stefanska Franciszka (608); Stefanska Maryanna (56); Stefanska Rozalia (56, 518); Stefanska Tekla (133); Stefanski Wincenty (245); Stefańska Maryanna (1023); Stelczyk Anna (50); Stepień Marynna (684); Steynerowna Baldwina (516); Stępień Józef (488); Stępnikowska Józefata Barbara (630); Stępnikowska Ursula (959); Stępnikowski Leopold Stanisław Kostka (78); Stępniowska Barbara (940); Stępniowski Maciej (841); Stoczynska Joanna (589); Stoczynski Antoni (317); Stolarska Maryanna (193); Stomporkiewicz Stanisław (861); Stopka Katarzyna (1025); Strzelewska Katarzyna (584); Strzelewski Antoni (483); Strzelowska Franciszka (217); Strzemecki Franciszek (620); Styczewski Woyciech (393); Styczynski Antoni (592); Stylinska Józefa Pelagia (851); Stylinski Jan (693); Styszewska Kunegunda (736); Styszewska Maryanna (235, 876); Styszewski Bartłomiej (193); Suchecka Zofia (801); Suchodolska Józefa (254); Suchodolska Salomea (894); Suchodolski Wicenty (351, 795); Suchorska Józefa (247); Sudelski Tomasz (84); Sukiennik Antoni (561); Sukiennik Maryanna (291); Sukiewicz Feliksa (1055); Sulikowski Antoni (121); Sulim Agnieszka Angela (567); Sulima Agnieszka (740); Sulima Anna (767); Sulima Katarzyna (972); Sulima Maryanna (654); Sulima Wincenty Franciszek (854); Suliman Salomea Józefa (616); Sułek Agnieszka (736); Sułek Tekla (153); Supłatopwicz Barbara Tekla (631); Supłatowicz Antonina (312, 495); Supłatowicz Barbara (1014); Supłatowicz Ignacy (877); Supłatowicz Jadwiga (347, 530); Supłatowicz Maryanna Konstancja (632); Supłatowicz Tekla (825); Suppłatowicz Andrzej (105); Suppłatowicz Katarzyna (77); Suppłatowicz Magdalena (1010); Suppłatowicz Maryanna (53); Suppłatowicz Michał (968); Suppłatowicz Tekla (1008); Suta Ewa (902); Suta Maryanna (30, 57, 244); Sutkowska Salomea (360); Sutkowski Marcin (360); Sutowicz Rozalia (59); Sutowicz Walenty (835); Suty Jan (879); Suty Wincenty (68); Swarzewska Barbara (947); Swiącka Małgorzata (1007); Swidłowski Jędrzej (751); Swieczenska Maryanna (120); Swierkowski Jan (960); Sycińska Magdalena Małgorzata (923); Symierowicz Marya (926); Szafranska Maryanna Wiktoria (634); Szafranska Wiktoria Ewa (369); Szafranski Antoni (320, 533); Szafranski Kacepr (745); Szafranski Pius (380); Szafrańska Salomea Katarzyna (894); Szałapska Antonina (390); Szczucki Antoni Franciszek Wincenty (2); Szefner Karol (131); Szefner Teresa Józefa (313, 741); Szewczyk Agnieszka (288, 509); Szewczyk Angela (530); Szewczyk Angela Tekla (332); Szewczyk Antoni (863); Szewczyk Apolonia (837); Szewczyk Małgorzata (705); Szewczyk Maryanna (526); Szewczyk Maryanna Zuzanna (332); Szewczyk Mateusz (613); Szewczyk Stanisław (30); Szewczyk Tomasz (510); Szewczyk Wiktoria Ewa (636); Szewczykowska Aniela Maryanna (876); Szkrzypek Anna (122); Szlamowicz Abraham (850); Szlamowicz Fajwe (234); Szlamowicz Haja (1012); Szlamowiczowna Esterka (775); Szlamowiczowna Gittla (891); Szlamowiczowna Haja (768); Szlamowiczówna Łaja (1050); Szlamowna Haja (364); Szmaus Franciszek (889); Szmaus Józefata Franciszka (803); Szmerlowicz Izrael (733); Szmulewiczowa Sara (523); Szmulowicz Abraham (757); Szmulowicz Estera (1012); Szmulowicz Josek (1038); Szmulowicz Mortka (754); Szmulowicz Mosiek (479, 742); Szmulowiczowna Słowa (779); Szneke Karol (936); Szokalski Antoni (1012); Szostakiewicz Jan (864); Szpakowski Jan (151); Szperl Maryanna (239); Szperl Rozalia Tekla (342); Sztark Maryanna Katarzyna Wiktoria (706); Sztreybel Katarzyna (952); Sztrynk Ignacy Julian (604); Szulc Jędrzej (77); Szulimowicz Mortka (606); Szumkiewicz Maryanna (767); Szumlańska Ludwika Marcella Appollonia (860); Szumnik Tomasz (633, 1019); Szumnikowna Maryanna (765); Szwach Maryanna (936); Szwagierek Maciej (491); Szwagierek Magdalena (747); Szwarnowski Maciej (571); Szwer Kunegunda Helena (958); Szwieć Karolina (359); Szydlo Ludwika (292); Szydło Agnieszka (1019); Szydło Antoni (508); Szydło Antonina (320); Szydło Błażej (106); Szydło Franciszek (701); Szydło Franciszka (698); Szydło Jadwiga (486, 737,1036); Szydło Jakub (598, 787); Szydło Jan (752); Szydło Kazimierz (846); Szydło Ludwina (475); Szydło Maciej (415, 698); Szydło Marcin (513); Szydło Paulina Agnieszka (829); Szydło Piotr (523); Szydło Rozalia (881); Szydło Stanisław (407); Szydło Tekla (973); Szydło Werinika (200); Szydło Weronika (293); Szydłowska Łucja (942); Szydłowski Ludwik (606); Szydłowski Łukasz (892); Szydłowski Symeon (101); Szyfner Jan (198); Szymanska Eleonora (495); Szymanska Katarzyna (787); Szymanska Marta (496); Szymanski Wacław (575); Szymańska Tekla (227); Szymański Jan (1026); Szymczak Franciszek (939); Szymczyk Salomea (625); Szyprowska Agnieszka (391); Śledz Anna (50); Śledź Anna (246); Świątek Kazimierz (300); Tabakowski Woyciech Leon (582); Tabowska Maryanna (775); Tafilowski Jędrzej (79); Talerzynski Józef (490); Tarkowska Agata Maryanna (568); Tarkowski Tomasz Zenon (86, 482); Tarnowska Joanna Weronika (33); Tarnowska Maryanna (1, 244); Tarnowski Tomasz (367); Tarowski Konstanty (469); Tatarawska Emilia Ludwika (241); Tatarowski Konstanty (86); Tatarowski Wincenty Stanisław (890); Terpiłowska Wiktoria (113); Tessonel Tomasz (1066); Tkaczyk Michał (202); Tkaczyk Petronella Maryanna (853); Tol Michał (1067); Tomaszewska Maryanna (119); Tomaszewska Tekla (213); Tomaszewski Jakub (325); Tomczyk Agnieszka (289, 484); Topoleński Jan (971); Trachimon Józef (497); Trachymo Antoni Józef (34); Traczewska Angela Anastazja (570); Traczewska Maryanna (215); Traczewska Methylda Apollonia (11); Traczewski Szymon Tadeusz (893); Traczewski Tomasz (132); Traychold Ludwik Jakub Piotr (64); Trazczewska Agnieszka (492); Trąbek Emanuel (411); Trochymow Tomasz Adam (902); Trojanowski Franciszek Łukasz (890); Troskolewski Stanisław (474); Truszkowski Franciszek (1065); Trzaska Antoni (867); Trzcinska Magdalena (740); Trzebinska Maryanna (146); Trzesniewska Weronika Apolonia (581); Tuchalska Angela Józefa (16); Tuchalska Anna (528); Tuchalska Rozalia Ludwika (595); Tuczynska Helena (682); Tulinski Szczepan (120); Turek Małgorzata (755); Turzyński Andrzej (944); Tusinowski Michał (1015); Tuszynska Helena (213); Tuszynska Petronella (769); Tuszynska Rozalia (335); Tuszyńska Józefa (103); Tuszyńska Justyna (856); Tuszyńska Maryanna (112); Tuzienski Józef (249); Tuzinowski Michał Franciszek (614); Tyczynska Antonina Petronella (593); Tylińska Maryanna (944); Tyszenr Antonina Maryanna (567); Tyszner Barbara (478); Tyszner Franciszek Jan Karol (895); Tyszynska Katarzyna (349); Uberty Jakub (394); Uchaczewski Jan (1068); Ulik Franciszek (417); Ulikowska Agnieszka (370); Ulikowska Wiktoria (635); Urbanowicz Apollonia (240); Urbanowicz Katarzyna Maryanna (311); Urbanowicz Łukasz Franciszek (900); Urbanska Agata (219); Urbanska Julianna (749); Urbanska Katarzyna (625); Urbanski Paweł (416, 756); Urbańska Katarzyna (1057); Urbańska Maryanna (209); Uzdowski Paweł Hermenegild (579); Wacierzowska Agnieszka (700); Waleranska Jadwiga (347); Waleranski Jan (41, 250); Walesienska Elżbieta (120); Walewska Maryanna Aleyda Anna (564); Walicka Joanna (525); Walicka Joanna Jadwiga (70); Walicka Maryanna (762); Walkiewicz Zofia (766); Walkowicz Magdalena (16); Walkowska Teodora (480); Wancerz Jan (471); Wanczak Ewa (126); Waniek Agnieszka (1046); Waniek Franciszek (620); Waniek Jadwiga Teressa (621); Waniek Jan (611); Waniek Józef (785); Waniek Katarzyna (110); Waniek Kazimierz (299); Waniek Maryanna (869); Waniek Walenty (1); Waniek Wiktoria (87); Waniek Zofia (884); Wankowa Agnieszka (806); Wantorska Teofila Konstancja (845); Wantrabowiczówna Łaja (1036); Warchoł Feliks (517); Warchoł Urszula (621); Wardzinski Jan (621); Wasiak Agata (484); Wasiak Franciszka (9); Wasiak Jakub (1056); Wasiak Józef (578); Wasiak Katarzyna (1013); Wasiak Małgorzata (490); Wasiak Szczepan (1049); Wasiak Teressa (126); Wasiak Walenty (837); Wasielowski Kajetan (387); Wasilewska Franciszka (607); Wasilewska Maryanna (361); Wasilewski Antoni (1036); Wasilewski Tadeusz Szymon (891); Wasniewski Wawrzyniec (604); Wasniwoski Wawrzyniec (1048); Wastell Małgorzata (116); Waszak Antoni (126); Waszak Elżbieta (892); Wasztyl Błażej (934); Wasztyl Justyna (1016); Wasztyl Katarzyna Justyna (856); Wasztyl Magdalena (873); Wasztyl Rozalia (809); Wawrzczyk Małgorzata (866); Wąchalska Józefa Maryanna (4); Wąsikowska Maryanna (521); Wąsowska Maryanna (663); Wąsowski Grzegorz (488); Wąssowska Anna (917); Wdowiakowski Stanisław (770); Wdowiakowski Stanisław Piotr (28); Welleranski Franciszek (243); Wencel Fryderyk (206); Wencel Jzefata (1962); Wencel Szymon (57); Wereszczenski Wawrzyniec (55); Wereszczynska Maryanna (614); Wespianska Marianna Zofia (874); Wespianski Woyciech (735); Węcel Józefa Eleonora (839); Węgliński Józef (200); Wiata Anna (469); Wiata Franciszek (620); Wiatrowska Anna (48); Wiatrowska Józefa (1022); Wiatrowski Marcin (1035); Wiatrowski Stanisław Sebastyan (520); Widerski Jan Paweł (599); Wiechowska Agata (567); Wiechowski Franciszek (512); Wieczorkowski Franciszek (307); Wieczorkowski Jacenty Ludwik (337); Wielgus Maryanna Paulina (579); Wielgusieński Jan (15); Wielowska Justyna (108); Wierzbicka Julianna Konstancja (297); Wierzbicka Katarzyna Zofia (856); Wierzbicka Konstancja (1022); Wierzbicka Ludwika (834); Wierzbicka Wiktoria (798); Wierzbicki Jan (868); Wierzchowski Franciszek Hieronim (882); Wieszczerzynski Stanisław (385); Wieszczerzynski Walenty (833); Wieszczerzyński Krzysztot (1061); Wieszczyrzynska Elżbieta (738); Wieta Kacper (128); Wietrzykowska Maryanna (342); Wigderowicz Icak (502); Wigderowicz Szlama (593); Wigderowiczowna Beyla (776); Wigdorowicz Idzik (1); Wigdorowicz Szlama (593); Wildaszewicz Jan (1020); Winkler Kacper (918); Winkler Maryanna Eufrozyna (899); Winnicka Katarzyna Maryanna (855, 1041); Winnicka Maryanna (193); Winnicki Józef (713); Wirtel Franciszek (718); Wisienska Maryanna (83); Wisienska Petronella (154); Wisniewska Antonina (687); Wisniewska Joanna Magdalena (862); Wisniewska Józefa (941); Wisniewska Katarzyna (257); Wisniewska Katarzyna Zofia (854); Wisniewska Maryanna (805); Wisniewski Antoni (217); Wisniewski Jakub (388); Wisniewski Jan (122, 638); Wisniewski Tertulian Ignacy (294); Wisniewski Tomasz (634); Wisniewski Walenty (791); Wiśniewski Andrzej (938); Wiśniowski Jan (941); Witkowska Joanna Julia (591); Witkowski Antoni Szymon (893); Witkowski Jachym Patrycyusz (612); Witkowski Józef Karol (893); Witkowski Józef Kazimierz (13); Witkowski Wincenty (307); Witynski Jan (220); Włodarczyk Agnieszka (638, 1007); Włodarczyk Józefa (847); Włodarczyk Mikołaj (364, 769); Włodek Antoni (830); Włodek Grzegorz (207); Włodek Jan (861); Włodek Łukasz (672); Włodek Maryanna (194, 416); Włodek Tekla (504); Włodek Teresa (804); Wnorowska Teodozja (156); Wnorowski Franciszek (204); Wojciechowska Maryanna (919); Wolacha Maryanna (106); Wolak Andrzej (256); Wolak Dominik (973); Wolak Ewa (481); Wolak Józef (858); Wolak Kazimierz (298); Wolak Zofia (1010); Wolf Izrael (739); Wolicki Franciszek Wincenty (619); Wolski Tomasz (366, 771); Wolwowicz Izrael (40); Wolwowicz Jezyk (1033); Wolwowiczowna Fajga (809); Wosztyl Anastazja (573, 786); Wosztyl Antonina (396); Wosztyl Błazej (668); Woycicka Anna (330); Woycicka Helena (246); Woycicka Magdalena (870); Woyciechowska Barbara (82); Woyciechowska Elźbieta Ewa (523); Woyciechowska Elżbieta Ewa (354); Woyciechowska Franciszka Józefa (300); Woyciechowska Katarzyna (356, 526); Woyciechowska Maryanna (496); Woyciechowska Tekla (471); Woyciechowska Wiktoria Franciszka (322); Woyciechowski Jakub (47, 237); Woyciechowski Łukasz (622, 948); Woyciechowski Michał (807); Woyciechowski Woyciech (857, 858, 1034. 1035); Woycieszak Maryanna (800); Woycieszak Salomea (949); Woycik Anna (736); Woycikowska Angela (231); Woycikowska Anna (252); Woycikowska Helena (4); Woydacki Józef (1008); Woydzicka Maryanna (829); Woydzieki Barłomiej (926); Woynicka Scholastyka (1039); Woynicka Zofia (855, 1032); Woynicka Zuzanna (109); Woynicki Jan Antoni (609, 794); Woyton Jan (248); Woytowicz Petronella (710); Wozniak Franciszek (622); Wozniak Katarzyna (530, 581); Wozniak Łucja (367); Wozniak Małgorzata (1025); Wozniak Petronella (803); Wozniak Wawrzyniec (657); Wroblewski Wincenty Tomasz (894); Wrona Tekla (219); Wrona Ursula (734); Wronowski Jan Jędrzej (336); Wronska Karolina Salomea (358); Wronska Klara Zuzanna (604); Wronski Franciszek (493); Wronski Jędrzej (627); Wronski Józef (748); Wroński Floryan Pius Józef (860); Wroński Józef (303); Wróblewska Maryanna (406); Wróblewski Antoni (285, 1044); Wróblewski Szymon (940); Wróblewski Wincenty Tomasz (1058); Wrzeciak Aleksander Józef (879); Wrzesiak Aleksander Józef (1049); Wrzosek Józef (3, 199); Wulfowicz Jeybys Gutman (882); Wulwowicz Hayzyk (492); Wulwowicz Mosiek (1008); Wulwowiczowna Dwera (786); Wułkowicz Nusen (155); Wybranowska Józefa (496); Wyderska Katarzyna Maryanna (29); Wyderski Józef Antoni (14); Wydra Antoni (148); Wydra Franciszek (618); Wydra Kazimierz (949); Wydra Łukasz (745); Wydra Maryanna (127, 667); Wydra Mateusz (345); Wydra Zofia (862); Wydrzenski Jan (85); Wydrzenski Kazimierz (845); Wyrębkiewicz Magdalena (793); Wysocka Salomea Elżbieta (507); Wyszkowski Ignacy Maciej (51); Wyszkowski Walenty (481); Zaborski Wacław (130); Zagorowska Franciszka (216); Zając Agnieszka (214); Zając Franciszka (142); Zając Jan (229); Zając Tekla (341, 768); Zajączkowska Maryanna (562); Zajączkowski Kajetan (903); Zajączkówna Maryanna (104); Zaleska Konstancja (198); Załęski Bonifacy (953); Zamolski Kazimierz (478); Zapalska Barbara (661); Zarębska Maryanna (525); Zarębski Szymon (951); Zasad Antonina (859); Zasada Jan (233); Zasada Józef (303); Zasada Katarzyna (109); Zasada Marcyanna (59); Zasada Mateusz (470); Zasadzinska Katarzyna (257); Zasadzinski Tomasz Mateusz (885); Zatorski Woyciech (768); Zawadzka Justyna (941); Zawadzka Katarzyna (238); Zawadzka Maryanna (1037); Zawadzki Aleksy (946); Zawadzki Antoni Mikołaj (633); Zawadzki Kacper (564); Zawieszowska Katarzyna (787); Zaydel Cyprian (382); Ząbczynska Maryanna (785); Ząbczynski Antoni (508); Ząbczynski Stanisław (508); Ząbczynski Stanisław Kazimierz (301); Ząbicka Rozalia Scholastyka (340); Zbrozek Teodor Marcin (359); Zbrożek Jacek (920); Zdanowski Franciszek (141); Zdzienska Konstancja Zuzanna Tekla (885); Zdzienski Gabryel (707); Zeddlowicz Raca (851); Zelikowicz Hil (763); Zelikowna Faycla (203); Zelmanowicz Wolf (1023); Zendlowiczowna Dyna (875); Zepchło Agnieszka (236); Zepchło Maryanna (879); Zepchło Michał (739); Zepchło Wawrzyniec (334); Zetlier Joanna Prakseda (596); Zetlizer Wojciech Jan (26); Ziabicka Maryanna (245); Ziabicki Filip (242); Zieja Maryanna (287); Zieja Tekla (239); Zieja Woyciech (143); Ziejenski Józef Antoni (39, 230); Zieleniecki Wincenty (222); Zielinski Antoni (321, 744); Zielinski Franciszek (344); Zielinski Jan (196, 636); Zielinski Józef (851); Zielinski Ludwik (255); Zielinski Wincenty (565); Zielińska Aniela (960); Zieliński Franciszek (529); Zieliński Jędrzej (475); Zieliński Józefat (887); Zielonka Józefa (1052); Zielonka Michał (408); Ziębińska Magdalena (931); Ziołkowska Franciszka (802); Ziołkowska Magdalena (793); Ziołkowski Piotr (716); Ziółkowska Felicyana Urszula (207); Ziółkowska Franciszka Justyna (888, 1061); Ziółkowska Franciszka Maryanna (576); Ziółkowska Helena Ludwika (319); Ziółkowska Katarzyna (356); Ziółkowska Maryanna (826, 1010); Ziółkowski Józef (9); Ziółkowski Szymon (411); Ziółkowski Władysław Michał (886); Zubek Józef (473); Zubek Maryanna Franciszka (901); Zubek Stanisław (742); Zubek Wincenty (1042); Zuch Jan (1049); Zuch Maryanna Teofila (881); Zuchowska Maryanna Urszula (674); Zuchowska Rozalia Maryanna (882); Zuchowski Jakub (1045); Zuchowski Wawrzyniec (335); Zwierz Ignacy (944); Zwierzynska Felicyanna (694); Zwierzyński Kazimierz (1053); Zych Jadwiga (201); Zych Mateusz (346, 528); Zych Rozalia (233); Zych Sebestyan (153); Zylinski Walenty (803); Zymulska Helena Julianna (477); Zyndlowicz Izrael (367); Zynger Klemens (628); Żebrowska Antonina (865); Żebrowska Urszula (71); Żebrowski Jan (476); Żebrowski Marcelii (226); Żebrowski Wacław (27); Żondlowna Beyla (54); Żuchowski Jakub (875); Żuk Franciszek (748); Żuk Franciszek Kazimierz (574); Żuk Franciszka (205); Żuk Małgorzata (322, 755); Żuk Wincenty Jan (849); Żurkowski Tomasz (902); Żurowska Marianna (918); Żyła Anna (691); Żyła Józef (751)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; do konserwacji; ; ; rękopis; pol.; s.1077; 23,5x38,5; ; ; ; ; ; -; całkowicie; 101558
Reference number: 58/156/0/004
tytuł i daty: Duplikat parafij Katolickiej z r. 1821-1823 Radom; 1821-1823
hasła indeksu: Abrahamowicz Jankiel (488); Abrahamowiczowna Cywia (47); Abrahamowiczowna Rywka (155); Abramowicz Ankiel (217); Abramowicz Leybus (57); Abramowicz Michel (175); Abramowiczówna Bayla (139); Abusiewiczowna Bayla (505); Adamczyk Jan (620); Adamczyk Kazimierz (26, 242); Adamczyk Ludwika Tekla (338); Adamczyk Maciej (283); Adamczyk Maryanna (837); Adamczyk Wawrzyniec (224); Adamkiewicz Franciszek (728); Adamkiewicz Łukasz (206); Adamkiewicz Maryanna (199); Adamska Marcyanna (817); Adamska Maryanna (569); Adamska Maryanna Tekla (622); Adamska Tekla (800); Adamski Antoni (40, 218); Adasionka Franciszka (521); Ainlender Zewlin (650); Alender Jakub Josek (833); Ambroziewicz Aleksander Józef (689); Ambroziewicz Franciszek (21); Anrahamowicz Jakub (270); Antosiewicz Róża (95); Anuskiewicz Stanisław (510); Anuszkiewicz Maryanna Karolina (13); Anzelm Julianna (218); Arbatowski Józef Stanisław (602, 827); Arbatowski Tadeusz (383); Arbeytman Izrael (825); Arent Karolina (525); Aronowicz Hersz Leibs (327); Aronowiczowna Hawa (255); Aronowna Mirla (189); Augustynowicz Józef Jakub (629); Aydler Abraham Abuś (579); Azemberg Izrael (611); Babman Abus (465); Baczmanowski Antoni (510); Badowski Jędrzej (188); Bajer Maryanna (738); Bajerska Teofila Katarzyna (297); Bajerski Wawrzyniec (415); Balaim Antoni (613); Balurkowna Munika Antonina (42); Banałowski Marcin Leopold (81); Banasik Woyciech (725); Banaszewicz Anna (623); Banaszewicz Anna Weronika (61); Banaszewska Józefa (589); Banczowski Karol Marcin (82); Bankier Major (750); Baran Konstancja (144); Baranowska Józefa (712); Baranowska Maryanna (522); Baranowski Michał (206); Baranska Zofia Franciszka (2); Barańska Maryanna (812); Barańska Maryanna Anna (626); Barańska Maryanna Barbara (355); Barański Antoni (483); Barański Franciszek (652); Barański Jędrzej (519); Barański Kazimierz (283, 842); Barański Walenty (276, 484); Barański Wawrzyniec (635); Barański Woyciech (186); Barciński Marcin (482); Barkowska Maryanna (860); Barszczowski Józef (25); Barwicki Jędrzej (492); Barylewicz Grzegorz (724); Batorska Agnieszka (776); Batorska Karolina (257); Batorz Józf (523); Baur Karol (116); Baytler Hana (806); Baytler Sława (616); Bąbel Stanisław (605); Bąkowska Dorota (785); Bąkowska Joanna Józefa Franciszka (446); Bąkowska Magdalena (782); Bednarczyk Kacper (514); Bednarska Monika (829); Bednarski Jakub Arseniusz (332); Bek Maryanna (235); Bek Maryanna Józefa (48); Bekier Prywa (805); Bekkerman Reisla (682); Bełdzic Marcin (518); Bełżacka Anna (516); Berkman August Franciszek (18); Berkman Franciszek Augustyn (199); Berkowski Jan (543); Bernat Woyciech (589); Bernc Amma (842); Berny Krzysztof Tomasz (683); Betwenowila Rozalia Tekla (334); Beym Ignacy (62); Beym Teressa (195); Beyma Gotfryd (222); Bębnowski Józef (143); Bębnowski Teofil Nemeziusz Gracyan (361); Bętkowska Józefa (826); Bętkowska Maryanna Józefa (50); Bętkowski Woyciech Stanisław (579, 828); Białobrzeska Maryanna (258); Bidziński Tomasz (761); Bielaszewska Maryanna (10); Bielawska Agnieszka (479); Bielawska Katarzyna (308); Bielecka Maryanna Konstancja (641); Bielecki Konstanty Woyciech (34); Bielecki Szymon Marcin (449); Bielicka Józefina Martyna (632); Bieniek Aleksander (667); Bieniek Anna (55); Bieniek Antoni (322); Bieniek Jędrzej (353); Bieniek Józef (521); Bienkowska Józefa (32); Bienkowska Łucja wiktoria (357); Bienkowska Maryanna (385); Bienkowska Ursula (79); Bienkowski Jan (48, 97, 495); Bieńkowska Salomea (118); Bieńkowska Tekla (711); Bieńkowska Zofia (311); Bieńkowski Filip (802); Bieńkowski Jakub Wincenty (627); Bieńkowski Józef (131); Bieńkowski Józef Kalasanty (327); Bieńkowski Mateusz (729); Bigalska Bogumiła (652); Bilewicz karol (350); Bilewicz Karolina (807); Bilkowski Jędrzej (804); Biniek Justyna (259); Binkowski Franciszek (238); Bińkowska Franciszka (540); Bińkowski Józef (210); Birnkanc Hinda (851); Bitterle Wiktoria (739); Blachmayer Antoni (841); Blayfarb Rayca (708); Blech Jutka (664); Błaszak Józef (228); Błędowska Anna (629); Błochowicz Walenty Kazimierz (283); Błonowski Franciszek (388); Błońska Stanisława Anna (630); Bochrzyńska Magdalena (315); Bochrzyńska Maryanna (807); Bogucka Maryanna (542); Bogucki gabryel (446); Bonatowska Joanna Eleonora (758); Boniek Franciszka (307); Boniewska Apolonia (156); Borboum Gerszon (827); Borek Jan Antoni (317); Borkowiczowna Łaja (498); Borkowska Joanna Franciszka (62); Borkowska Katarzyna (506); Borkowska Marcyanna (800); Borkowska Rozalia (185); Borkowski Jan (323); Borkowski Józef (527); Borkowski Józef Antoni (24); Borkowski Stanisław Jan (604); Borowska Barbara (35, 506); Borowski Aleksander Ludwik (332); Boruch Antoni (780); Boruch Jozef (486); Boruch Magdalena (316); Boruch Marcin (845); Boruch Paweł (736); Boruch Wawrzyniec (188); Boruchowicz Judka (140); Boruchowiczowna Hana (492); Borumstein Cywia (536); Botfinowski Woyciech Ignacy (32); Botuch Agnieszka (515); Botuszyńska Maryanna (678); Botwinowska Rozalia (809); Botwinowski Ignacy Woyciech (218); Boumstein Mindla (813); Bożek Ignacy (11); Bożek Tekla (399); Brodbekier Gida (465); Brodbekier Hilla (445); Brodbekier Sana (466); Bront Elżbieta (415); Bront Mateusz (93, 215); Brotbekier Szmul (801); Brumferbaum Rafał (801); Brygidanowicz Jan Paweł (619); Brygidonowicz Mateusz (440); Bryński Franciszek (649); Brzeska Agnieszka (751); Brzezinska Franciszka Katarzyna (41); Brzezińska Franciszka (230); Brzezińska Józefa (502, 848); Brzezińska Julianna (218); Brzezińska Katarzyna (817); Brzeziński Kacper (779); Brzozowski Wincenty (730); Brzycki Józef (19); Brzyska Tomasz (71); Brzyski Mikołaj (676); Buch Jan Fryderyk (326); Buchrzyński Jakub (511); Buczyński Tomasz (771); Budzisz Joanna Zofia (39); Budziszewska Róża (424); Bugayska Franciszka Romana (585); Bugayski Adam Tomasz (494); Bujak Anna (628); Bujak Elzbieta (203); Bujak Maryanna (113); Bujak Rozalia (636); Bujak Tomasz (96); Bujak Zofia (603); Bukieral Jan (811); Bul Maryanna Józefa (643); Bulska Józefa (115); Bulzacki Michał (509); Burchard Jan Henryk (845); Burdzeńska Katarzyna (444); Burdziński Marcin (530); Burek Franciszek (813); Burek Jan (213); Burghardt Eleonora (742); Burzyńska Apolonia Maryanna (298); Burzyński Ignacy (396); Buzor Małgorzata (512); Buzor Tomasz (359, 817); Buzór Jędrzej (186); Buzur Maryanna (187); Cacay Jan (619); Chabelska Barbara (729); Chałubińska Antonina Florentyna (325); Charaboszewski Franciszek Salezy (759); Charlińska Ludwika (59); Chądzyński Franciszek (575); Chełkowski Karol Jan (14); Chęciński Walenty (208); Chlewicka Antonina (143); Chmielewska Helena (244); Chmurzyński Leon (490); Chmurzyński Mikołaj Kazimierz (355, 840); Chodek Antoni (832); Chodek Antoni Michał (640); Chodek Michał (183); Chodek Woyciech Antoni (301); Chodnikiewicz Józef (181); Chodnikiewicz Maciej Aleksander (295); Choinacki Jakub (233); Chomczyńska Agnieszka (7); Chotecka Maryanna (520); Chotecka Maryanna Appolonia Dorota (15); Chotecka Teofila Katarzyna (600); Choynacka Angela Franciszka (2); Choynacki Władysław Ignacy Sylwester (49, 246); Chrabczyński Aleksander idzi (240); Chrapczyńska Karolina (254); Chrapczyńska Maryanna (336); Chrapczyński Aleksander Idzi (71); Chrusniak Maryanna (780); Chrusniak Piotr (422); Chruśniak Agnieszka (829); Chruśniak Magdalena (737); Chudera Paweł (214); Chyłkowska Maryanna (10); Chyłkowski Karol Jan (487); Chyłkowski Ludwik (66); Ciagliński Franciszek Piotr Tadeusz (349); Ciąglińska Józefa Nepomucena (45); Cichała Tekla (106); Cichawa Bartłomiej (713); Cichawa Ignacy (624, 840); Cichawa Maryanna (6); Cichawska Agnieszka (93); Cichawska Franciszka (94); Ciechanowska Wiktoria (439); Ciechanowski Kajetan Antoni (250); Cieńska Katarzyna Antonina (460); Ciepliński Andrzej (671); Ciepliński Tomasz (515); Ciepliński Woyciech (400); Cieszkowska Julia florentyna Otolia (284); Cukier Jezyk (355); Cwikliński Stanisław (546); Cybulski Józef Paweł Ksawery (748); Cygan Antoni (6); Cygan Jakub (210); cygan Jan Nepomucen (314); Cygan Jędrzej (399); Cygan Karol (216); Cygan Konstancja (496); Cygan Małgorzata (624); Cygan Marcin (487); Cygan Mateusz (439); Cygan Stanisław (801); Cyganiak Jędrzej (731); Cymarman Marynna (532); Cymarman Stanisław Jan (600); Cymelska Weronika Zuzanna (65); Czarkawski Woyciech (420); Czarkowska Anna Maryanna (633); Czarkowska Maryanna (240); Czarkowski Stanisław (524); Czarkowski Stanisław Antoni (310); Czarnecka Katarzyna (298); Czarnecki Łukasz (75); Czarnecki Maciej (580); Czarniecka Helena (486); Czaykowski Aleksy (741); Czernecki Ludwik (202); Czerwiec Anna Maryanna (324); Czerwiec Anna\ (513); Czerwiec Józef (669); Czerwiec Walenty (441); Człapianka Maryanna (841); Czupyt Karol (397); Czyż Antonina (476); Czyż Tomasz (812); Dabińska Felicyanna (529); Daczewicz Anna (193); Daczewicz Feliks (830); Danielewski Jakub Benedykt (450); Daszewicz Anna (18); Dawidowicz Herszek (480); Dawidowicz Pinkwas (139); Dawidowiczowna Maryen Jochwet (287); Dąbrowska Apolonia (853); Dąbrowska Appollonia Scholastyka (575); Dąbrowska Julianna Magdalena (610, 836); Dąbrowska Katarzyna (75, 595); Dąbrowska Maryanna (342, 487); Dąbrowska Teofila Emilia (637); Dąbrowski Józef (20); Dąbrowski Ludwik (65); Dąbrowski Tomasz (685); Dąbrowski Walenty (537); Deja Maryanna (832); Deja ucja Wiktoria (93); Deniusz Franciszek (543); Deszczynska Julianna (31); Dębicka Salomea (428); Dębicka Wiktoria (513); Dębicki Józef (751); Dębińska Anna Antonina (335); Dębna Franciszek Karol (538); Dębna Karol (350); Dębska Ludwika Kassylda (691); Dębska Maryanna (815); Dębski Józef (572, 808); Dobrosiewicz Stanisław Grzegorz (309); Dobrowolska Julianna (525); Dobrzański Jakub (824); Dobrzański Marcin (860); Dohen Jan Beniamin (115); Dolderad Cyrla (847); Dolińska Tekla (755); Domanowska Zofia (608); Domanska Maryanna (12); Domańska Franciszka (404); Domańska Wiktoria Paulina (326); Domański Andrzej Mikołaj Leon (89); Domański Jędrzej (491); Domański Stanisław (833); Domaszewska Magdalena (416); Domin Jakub Kalasanty Antoni (56); Domin Józef Antoni (229); Domiziak Łukasz (78); Doraza Antoni (614); Doraza Tomasz (409); Dorocińska Konstancja (21, 204); Dorocińska Maryanna (21); Dragańska Katarzyna (477); Draynudel Josek (710); Drobniak Franciszka (493); Drobniak Gertruda (253); Dromirecka Joanna Barbara (316); Drozdowski Szymon Kazimierz (344); Drozdzewski Kazimierz (534); Druszcz Rozalia (119); Drya Małgorzata (50); Dryczyński Józef (204); Dubieńska Felicyanna Józefa (80); Ducki Franciszek (763); Duczki Wincenty (659); Duda Józefa (20); Duda Katarzyna (87, 574, 836); Duda Szczepan (118); Duda Zofia (594); Dudzicki Wincenty (45); Dulfus Antonina Maryanna (354, 544); Dulfus Joanna Maryanna Barbara (92, 256); Dulska Eufrozyna Estella (580); Dunin Franciszka Karolina (597); Dunin Karolina (802); Dunin Wincencya Karolina Maryanna (11); Duraszewicz Józef (572); Dutkiewicz Szymon (458); Dutkiewicz Woyciech (539); Dutkowski Andrzej Mikołaj (85); Dybieński Mikołaj Tomasz (233); Dydak Julianna (525); Dygas Antoni (854); Dygas Justyna (322); Dygas Maryanna (79); Dylowski Jędrzej (454); Dyzmanowicz Mosiek (47); Dziedzicka Maryanna Konstancja (765); Dziedzicka Salomea (535); Dzielek Maryanna (630); Edelstein Boruch (464); Eichenbaum Jerman (783); Eliaszowicz Sura (216); Eliaszowiczowna Mnasia (195); Eliaszowna Toba (346); Encel Pelagia Anna Krystyna (600); Epfel Gitla (427); Erner Henryk Bonawentura (61); Ernst Johan Henryk (861); Fabiszewski Grzegorz (533); Fabowski Paweł (144); Fagienbaum Leybus (804); Faingenbaum Symcha Ruchla (615); Falińska Katarzyna (212); Faliński Jan (150); Falkiewicz Walenty Józef (16); Falkowska Maryanna Eleonora Weronika (15); Faywelowicz Wadya Mosiek (350); Fedor Mikołaj Tomasz (681); Felczak Zofia (138); Felman Bayla Hinda (613); Fiałkowska Tekla (344); Fiałkowski Błażej (838); Fiałkowski Jan (108); Figura Stanisław (601); Fima Rozalia (69); Finkielstein Mindla (674); Finkielsztain Fajga (842); Finkienstein Gierman (445); Fislowicz Bacia (616); Fiszlowicz Izrael (749); Fiszłowowiczówna Perla Małka (270); Flaysiekur Abraham (616); Flis Tekla Konstancja (77); Flisiak Franciszka Petronella (611); Flisiaszka Maryanna (66); Fliszak Jan (480); Flomenbaum Maryanka (581, 811); Flont Andrzej (83); Flont Jan (483); Flont Katarzyna Zofia (306); Flont Krzysztof (837); Flont Maryanna (217); Flont Paweł Franciszek (30); Flont Regina (720); Flont Tomasz (674); Florski Józef Andrzej (672, 858); Franczyk Jakub (623); Frankiewicz Małgorzata (528, 619); Fraudenreich Chaim (419); Freydinrach Syfra (610); Frydman Łaja (838); Frydman Sura Gitla (651); Frydrych Maryanna Rozalia Tekla (636); Furga Jadwiga (397); Furmańska Józefa (211); Furmańska Karolina (836); Furmańska Karolina Maryanna (350); Gaday Salomea (666); Gadayska Maryanna Konstancja (278); Gajewska Józefa (821); Gajewska Julianna (582, 823); Gajewski Jan (413); Galarska Katarzyna (436); Galicki Antoni (541); Galińska Flotentyna (258); Gałecki Jan Karol (277); Gałęziowska Franciszka (75); Gałkowska Antonina (53); Gaudzieńska Maryanna Franciszka (331); Gaudziński Jan Tomasz (152); Gawełek Kacoer Malchior (567); Gawełek Kacper (826); Gawełek Zofia Agnieszka (441); Gawlica Katarzyna (715); Gawor Kazimierz (573); Gaworska Joanna (332); Gawroński Jędrzej (353); Gawroński Maciej (515); Gayska Maryanna (751); Gazińska Maryanna (821); Gąsawski Feliks (857); Gąsowska Józefa Petronella (285); Gąsowska Petronela (90); Gdowiak Agnieszka (364); Gechowiczowna Ryfka Laja (65); Geisler Karol (742); Gelniowski Franciszek (532); Gerysz Antonina Joanna (313); Gerzmoński Ludwik (545); Gębczyk Jan (53); Gębczyk Michał (341); Gębka Petronella (769); Gębska Antonina Anna (52); Gębski Józefat Michał (644); Gędai Maryanna (512); Gędaj Agnieszka (197); Gęday Franciszka (19); Gęday Maryanna (322); Giba Józef (712); Gidlewski Józef kalasanty Walaryan (304); Gidlewski Waleryan Joachym (590); Giedyk Maryanna (485); Gierlic Franciszek Ksawery (91); Giermański Ludwik Sebastyan (336); Gierys Zygmunt Franciszek (244); Gierysz Wiktoria Maryanna (635); Gierzmańska Petronella Magdalena (622); Gierzmańska Wiktoria (390); Gierzmonski Karol Antoni (21); Gierzmońska Petronella Magdalena (837); Gistain Ruchla (826); Głowacka Agata (477); Głowacki Mikołaj (808); Głowacki Mikołaj Michał (336); Głowacki Tomasz (221); Głowacki Walenty (813); Głowalska Anna (815); Głowalska Anna Magdalena (329); Głowalska Regina (197); Głuszkowski Tomasz (545); Gnałowicz Woyciech Franciszek Józef (37); Godek Kajetan Błażej (453); Godek Zuzanna Maryanna (65); Godlewski Antoni (537); Godlib Sura (525); Goldberg Sora Rywka (614); Goldszpic Dawid (664); Goldszpic Reyza (462); Goldsztain Mosiek (799); Goldsztein Bayla (466); Goleniewska Maryanna Agnieszka (277); Goleniowska Gertruda (854); Goleń Tekla (128); Golinski Antoni Jan (47); Golszteinger Fayga (419); Gołaszewska Maryanna (112); Gołąbek Maryanna (807); Gołdsztain Judka (346); Gołdzieńska Maryanna (852); Gołembiowski Piotr Jan (284); Gołębiowska Katarzyna (837); Gołębiowska Maryanna (448); Gołębiowski Antoni (170); Gorayska Antonina Konstancja (308); Gorczykowski Feliks Grzegorz (95); Gorecka Domicella (650); Gorecka Franciszka (650, 852); Gorlicki Łukasz (345); Gornicki Antoni (538); Gorski Jakub (804); Gorzkowska Antonina Eufrozyna (321); Gorzkowska Zofia (310); Gorzkowski Antoni (802); Gorzkowski Franciszek (650); Gorzkowski Łukasz (76, 526); Gorzkowski Szymon (151); Gorzkowski Woyciech (76, 476); Gosecki Józef Walenty (10); Gość Zofia (39); Gotfryd Jan (447); Gotlib Mindla (851); Gotlib Sura (331); Gowarski Antoni (47); Gozdz Feliks (608); Gozdz Józef (645); Gozdz Katarzyna (734); Gozdz Marcin (662); Gozman Gustaw Erazm (337, 531); Gozman Maryanna Augusta (691); Gozman Zygmunt Jan (38); Gozmann Zygmunt Jan (255); Górlicki Józef (623); Górska Maryanna (678); Górski Edward Maksymilian (665); Gózdz Feliks (834); Grabowski Gustaw (518); Gracienska Maryanna Katarzyna (78); Gregorczyk Michał (207); Grela Maryanna (770); Grela Wawrzyniec (634); Greyman Idesa (534); Grocholski Marcin (665); Grochulska Maryanna (90, 531); Grochulski Andrzej (87); Grochulski Jan (197); Grocińska Maryanna (809); Grodecka Teofila Julianna (285); Grodzki Franciszek (623); Gromska Agnieszka (362); Gronkowska Maryanna (530); Grontkiewicz Jan (206); Grontkiewicz Leonarda (802); Grontkowska Wiktoria (361); Grontowicz Leonarda Katarzyna Anastazja (303); Gros Jan Tomasz (94); Gross Ambroży Antoni (679); Grot Urszula (227); Gruszczeńska Maryanna Franciszka (576); Gruszczyński Kazimierz (437); Gruszka Józefa (713); Gryncwaig Mosiek (828); Grynszwaig Sora (807); Grzesiak Agnieszka (777); Grzybowski Jędrzej (351); Grzyp Józefa (382); Grzywacz Petronella (130); Guczkowska Antonina (476); Guldberg Izrael (363); Guldstein Leyzor Izrael (328); Guldstein Nycha Łaja (328); Guraszewicz Małgorzata (620); Gusłowska Maryanna (541); Gustowska Maryanna (332); Gustowski Walenty (816); Gutkowska Franciszka (851); Gutkowska Franciszka Józefa Teressa (653); Gutkowska Monika Zofia (310); Gutman Mendel (463); Gutmanowicz Leybus (708); Gutmanowiczowna Maryannka (176); Gutowska Maryanna Franciszka (641); Gutowski Józef (145); Gutowski Stanisław Jan (309); Gutowski Woyciech (424); Guzieński Jan (822); Guzieński Kacper (457); Guzińska Katarzyna (456); Guziński Jan (356); Guziński Piotr (524); Guziński Piotr Celestyn (311); Gwalbert Jan (715); Gwizdziak Jan (392); Gzowska Maryanna (591); Haberkant Tekla Józefa (634); Haimowicz Jakub (175); Haimowicz Szlama (256); Handlowicz Mosiek (155); Haskiewiczowna Łaja (501); Hassman Angela Petra (223); Hayde Jędrzej (826); Hayla Boruch (642); Haymowiczowna Perla (38); Hebda Antonina (51); Heilgienstein Estera (432); Helzmann Franciszek Ksawery Mikołaj (91); Hernicki Woyciech Antoni (316); Hernik Michał (648); Herszkowicz Judka (250); Herszkowicz Leybus (194, 39); Herszkowicz Majorek (241); Herszkowicz Sychma (497); Herszkowiczowna Haja (184); Herszkowiczowna Rela (238); Herszkowiczowna Ruchla (355); Herszkowiczowna Sara (530); Herszkowiczowna Sura Łaja (358); Herszkowiczowna Szachna (500); Herzkowicz Abraham (546); Herzkowicz Kuna (414); Hoffman Franciszka (187); Hołoszyński Adam (683); Honkowiczowna Dwoira (414); Hoppen Samuel (189); Horszenfis Mennasza (682); Hubanowski Kazimierz (272); Hubanowski Stanisław (213); Huberman Icek (707); Huld Feliks Jan (319); Huld Maksymilian (200); Huparzewska Emilia konstancja (324); Husarzewski Wiktoryn Feliks Bonawentura (329); Hymulferb Izrael (825); Icha Józefa Franciszka (292); Idziak Barbara (87); Idziak Filip (46); Idziak Kacper (130); Idziak Tadeusz (347); Imielski Tomasz (677); Imielski Walenty (149); Iskra Katarzyna (98); Iwańczyk Walenty (781); Izraelowicz Abraham (244); Izraelowicz Ela (252); Izraelowiczowa Raca (443); Jabłońska Rozalia (510); Jabłoński Antoni (570); Jabłoński Ludwik (66, 476); Jachymkowska Maryanna (225); Jachymkowski Józef Benedykt (292); Jackiewicz Antoni (835); Jagieła Woyciech (158); Jagiełek Sylwester (99); Jagiełło Wiktoria (513); Jagieło Jadwiga (391); Jagieło Józefa (281); Jagieło Kazimierz (288); Jagieło Teofila Katarzyna (298); Jakobowiczowna Gitla (417); Jakubczyk Jan (639, 843); Jakubczyk Józef (711); Jakubczyk Seweryn (639,843); Jakubowicz Aron (835); Jakubowicz Heym (214); Jakubowicz Szyma (501); Jakubowiczowna Hinda (529); Jakubowiczowna Marya (208); Jakubowska Emilia Weronika (359); Jakubowska Maryanna (247); Jakubowska Maryanna Rozalia (633); Jakubowski Antoni (203); Jakubowski Leon Konstanty (302); Jakubowski Mateusz (497); Janc Maryanna (754); Janicka Magdalena (726); Janicki Jacenty (747); Janiszewski Wincenty (31); Janklowicz Hela (233); Jankowska Anna (513); Jankowski Jan (639); Jankowski Jędrzej Franciszek (107); Janowski Jakub (215); Jaroszewicz Wawrzyniec (475); Jarzabek Salomea (352); Jarząbek Agnieszka (247); Jarząbek Justyna (209); Jarząbek Kacper (568); Jarząbek Katarzyna (18); Jarząbek Maryanna (380); Jarząbek Tomasz (83, 479); Jarząbek Tomasz Franciszek (686); Jasielska Maryanna (356, 484); Jasielski Jan (488); Jasielski józef (764); Jasieńska Józefa Teofila (292); Jasieńska Maryana (238); Jasieńska Teofila Katarzyna (301); Jasieński Józef Szymon (234); Jasińska Katarzna Maryanna (673); Jasińska Katarzyna (808); Jasińska Maryanna (356, 590); Jasińska Tekla (202); Jaskiewicz Aleksy (478); Jaskiewicz Antoni (436); Jaskiewicz Appolonia (241); Jaskiewicz Franciszka (356); Jaskiewicz Ignacy Piotr (630); Jaskiewicz Jędrzej (808); Jaskiewicz Jędrzej Leopold (354); Jaskiewicz Ludwina (33); Jaskiewicz Maryanna (354); Jaskiewicz Michał (340, 806); Jaskiewicz Salomea (483); Jaskiewicz Sebastyan (735); Jaskiewicz Woyciech (594); Jaskowicz Andrzej Mikołaj (670); Jaskulski Kazimierz (818); Jastrzębska Elzbieta Anna (115); Jatofft Maryanna (498); Jatoft Teodozja Nepomucena zofia (317); Jaworska Faustyna Appolonia Julianna (583); Jaworska Franciszka (586); Jaworska Katarzyna (774); Jaworska Rozalia (638); Jaworski Franciszek (451); Jaworski Szymon (347, 801); Jazwiak Tekla (338); Jazwinska Angela (843); Jazwinska Angiela Józefa (57); Jchymkowski Józef (222); Jemiałkowska Maryanna (136); Jemielska Anna (326); Jeniszewski Kacper (567); Jędras Tekla (747); Jędrzejewicz Aniela (772); Jędrzejewska Maryanna Angela (594); Jędrzejewski Kazimierz (494); Jędrzejowska Joanna (37); Jędrzejowska Maryanna (58); Jędrzejowski Jan (335); Jęziorska Agnieszka (1); Joskiewiczowna Esterka (482); Joskowa Maryanna (837); Joskowicz Abraham (318); Joskowicz Haskiel (291); Joskowicz Herszek (195); Joskowicz Jezek (494); Joskowicz Ryfał (9); Joskowiczowna Ester (271); Jozwiak Antoni (224); Jozwiak Łukasz (453); Jozwiak Wawrzyniec (428); Juda Agnieszka (363); Juda katarzyna Zofia (40); Juda Szymon (820); Judkowiczowna Sydyia (74); Jurek Jakub (210); Jurek Karol (97); Jurek Katarzyna (192); Juzwiak Katarzyna (852); Juzwik Tomasz (680); Kacprowicz Anna (497); Kacprzak Agata (124); Kacza Piotr Paweł (326); Kacza Walenty (8); Kaczkowska Konstancja Anastazja Izabella (25); Kaczmarczyk Maryanna (812); Kaczor Katarzyna (348, 838); Kaczor Kazimierz (477); Kaczor Łukasz Jan (540); Kaczor Marcin (664); Kaczor Marcin Stanisław (349); Kaczor Maryanna (323, 539); Kaczor Stanisław (539); Kaczorowska Agnieszka (861); Kaczorowski Michał (818); Kaczorowski Michał Franciszek (340); Kaczowa Teressa (191); Kaczowicz Leyzor (220); Kadys Jeremiasz (784); Kadzyszewicz Josek (12); Kajetanska Teofila Katarzyna (22); Kajetańska Teofila Katarzyna (529); Kajetański Franciszke (343); Kalicka Józefa Julianna (362); Kalicka Józefata (799); Kalicka Maryanna Józefa (31); Kalinowska Angela (447); Kalinowski Franciszek (219); Kalinowski Kacper (571); Kalinowski Karol (807); Kalmonowna Jenta (175); Kałuzienska Józefa (56); Kamienicki Franciszek (510); Kamieniecka Joanna (232); Kamieniecki Franciszek (342); Kamieniecki Jan (496); Kamieńska Franciszka (825); Kamieńska Marcyanna (269); Kamieńska Salomea (527); Kamieńska Urszula (655); Kamieński Antoni (318, 799); Kamińska Katarzyna (840); Kamińska Salomea Elżbieta (85); Kaptur Agnieszka (436); Kapuscińska Tekla Wiktoria (94); Kapusta Antoni (96); Kapusta Apollonia (579); Kapusta Bartłomiej (714); Kapusta Petronella (316); Kapusta Sebastyan (387); Kapusta Tekla (169); Karaś Jakub (630); Karczmarczonka Teofila Magdalena (328, 523); Karczmarczyk Maciej (254); Karczmarczyk Maryanna (276); Karczmarek Marcin (349); Kasprzycki Józef (185); Katelbach Karol (198); Kaufman Leyzor (432); Kavczor Łukasz Jan Kanty (345); Kawka Feliks Antoni (1); Kawka Łukasz (215); Kazański Maciej (530); Kempiński Józef (517); Kempska Anna (186); Kerszembaum Rachmil (514); Kędzior Walenty (578); Kicińska Maryanna (538); Kiepiel Antoni Ksawery (3); Kiepiel Ewa Antonina (290); Kiepiel Magdalena Anna (627); Kiepiel Paweł (249); Kiepiel Stanisław (723); Kierzkowski Stanisław (545); Kierzkowski Szymon (142); Kieszkowska angela (189); Kieszkowski Mateusz Michał (74); Kiraga Woyciech (33); Kisiel Franciszek (546); Kisiel Izydor Konstanty (43); Kisiel Jan (819); Kisiel Józef (810); Kisiel Józef Kalasanty (327); Kleyne Helena (531); Kleyne Kazimierz Julian (58); Klozówna Teressa (393); Kluss Woyciech (207); Kłosowska Karolina Emilia (625); Knal Karol (805); Knat Józef (535); Kniazołucki Antoni (46); Kobrowska Maryanna (718); Kobyliński Mikołaj Jakub (762); Koch Ludwik (68); Kochanowska Józefa (763); Koczewska Franciszka Salomea (379); Kofman Aron (651); Kolibabski Szymon Kryspin (146); Kołodziejczyk Agnieszka (99); Kołodziejczyk Maciej (288); Kołodziejczyk Maryanna (636); Kołodziejska Katarzyna (133); Kołodziejska Maryanna (522); Kołodzieyczyk Maciej (518); Kołton Maryanna Wiktoria (91); Kołton Szymon (82); Kołtun Jan (357); Kołtun Józef (849); Kołtun Norbert (398); Kołtun Tekla Justyna (646); Kołtun Tomasz (94); Kołtuniak Agnieszka (569); Kołtunowski Woyciech (416); Konarski Edward (680); Kondysz Katarzyna (592); Koniarz Regina (103); Konopka Erazm August (48); Konopka Jan Nepomucen (606); Konopka Michał (136); Konopka Szczepan (544); Koperslak Jakub (832); Koprowski Franciszek (252); Kopycinska Franciszka (26); Koraga Jan (535); Kordelas Tomasz (94); Korelman Mortek (655); Korkusieński Stanisław (828); Korman Abraham (846); Korman Izrael Haim (579); Korman Jakub (462); Korman Kadys (588, 838); Korman Reysla (503); Korman Sora (839); Korton Konstanty (845); Korytko Eufrozyna Karolina (278); Korzenbaum Bina (464); Koscianska Maryanna (433); Kostańska Julianna (183); Kostecki Mateusz Michał (656); Kot Maryanna (25); Kot Paweł (205); Kotkowska Maryanna (485); Kotlińska Elżbieta (484); Kotlińska Ludwika Stefania (518); Kotliński Antoni Feliks (318); Kotliński Wincenty (654); Kotliński Woyciech (382); Kotowicz Andrzej (670); Kotowicz teodor (124); Kotrzewa Franciszek (538); Kowalczyk Maciej (385); Kowalczyk Szymon (545); Kowalewska Maryanna (830); Kowalewski Michał Józef (338); Kowalska Franciszka (132); Kowalska Maryanna (803); Kowalska Maryanna Barbara (640); Kowalski Błażej (190); Kowalski Jan (755); Kozietulski Aleksander Edward (649); Kozioł Jan (336, 843); Kozlak Józefa (294); Kozlak Maryanna (495); Kozłowa Elżbieta (230); Kozłowska Agnieszka (232); Kozłowska Asgata Dorota (14); Kozłowska Łucja (829); Kozłowski Jan Nepomucen Antoni (313); Kozłowski Maryan Aleksy (60); Krajewska Klara Anna (135); Krajewska Petronella (485); Krajewski Józef (507); Krajewski Marcin (517); Krak Jan (493); Kraszkowski Antoni Maryan (520); Kraszkowski Maryan Antoni (97); Krawczyk Jakub (628, 848); Krawczyk Salomea (659); Krawczyńska Maryanna (110); Krayczy Jakub (163); Krayczy Julianna Bronisława (612); Krayczy Wincenty (523); Kredowski Feliks (128); Kredowski Piotr (480); Kreismajer Teresa Józefa (811); Kreismajor Jan (529); Krężołek Julianna Antonina (625); Kroczowska Agnieszka (451); Krogulska Katarzyna Maryanna (356); Krogulski Józef (402); Krol Anna (145); Krolikowska Róża (181); Kroyczy Wincenty Antoni (300); Krulikowski Jan (203); Krupieńska Agnieszka Józefa (274); Krupiński Aleksander (499); Krupiński Stanisław (740); Kruszczyńska Maryanna Tekla Serafina (578); Krzemińska Maryanna (618); Krzywicka Maryanna Tekla (647); Krzyżanowska Agata (814); Ksieniewicz Józefat Michał (768); Kucharczyk Szczepan (199); Kucharska Józefa (280, 513); Kucharska Katarzyna (174, 302, 608); Kucharska Krystyna (203); Kucharska Magdalena (127, 610, 845); Kucharska Maryanna (226, 832); Kucharska Wiktoria (360); Kucharska Wiktoria Antonina (604); Kucharska Zofia (306, 607); Kucharski Franciszek (640); Kucharski Ignacy Jan (757); Kucharski Jakub (857); Kucharski Jędrzej (172, 191, 478, 482); Kucharski Józef (282); Kucharski Stanisław (825); Kucharski Tomasz (359); Kucharski Woyciech (303, 499, 597); Kuchta Józefa Maryanna (28); Kuchta Ludwik Augustyn (333); Kuchta Magdalena (38); Kuchta Maryanna (240); Kudlina Apollonia (207); Kujanowska Józefa (524); Kulak Adam (502); Kulak Anna (242); Kulak Antoni (185); Kulak Franciszek (122, 649); Kulak Jan (637); Kulak Maryanna (323); Kulak Woyciech (479); Kulczynska Joanna Paulina (42); Kulczyński Cypryan Józef (289); Kuligowska Joanna Scholastyka (581); Kuligowska Paulina Anna (54, 230); Kulisz Karolina Elzbieta (83); Kulmanowicz Manes (853); Kułagowski Jan (434); Kumieńska Franciszka (284); Kuntze Eleonora (307); Kuperberg Haja (834); Kuperberg Lewek (832); Kupersmit Jehil Leybys (618); Kuperszmit Dawid (541); Kuperszmit Rucha Rayzla (599); Kupiecki wawrzyniec (331); Kupis Antoni (315); Kupis Antonina (507); Kupis Justyna (593); Kupis Paweł (205); Kupis Petronela (221); Kupis Petronella (45); Kupis Tekla (426); Kupis Wawrzyniec (634); Kupis Zofia (832); Kurzawa Helena (587); Kurzyna Jędrzej (769); Kusiewicz Agnieszka Maryanna (274); Kuśmirski Antoni (537); Kutkiewicz Andrzej (663); Kutkiewicz Marcin (663); Kwarta Antoni Kazimierz (570); Kwarta Maryanna (839); Kwasnik Jan (839); Kwiatkowska Antonina (753); Kwiatkowska Antonina Florentyna (321); Kwiatkowska Franciszka (101, 289); Kwiatkowska Maryanna (289, 812); Kwiatkowska Maryanna Józefa (576); Kwiatkowski Andrzej (86); Kwiatkowski Antoni (489); Kwiatkowski Antoni Onufry (613); Kwiatkowski Franciszek Ksawery (90); Kwiatkowski Ignacy (58, 850); Kwiatkowski Jan (503); Kwiatkowski Józef (832); Kwiatkowski Józef Woyciech Wincenty (305); Kwiecień Maciej (211); Kwiecień Mikołaj (502); Kysiel Jan Gwalbert Aleksy (329); Kysiel Tekla (335); Labiński Tomasz (169); Labiński Walenty Józef (578); Lachowska Józefa (538); Lament Józef (234); Lament Krzysztof (194); Landa Esera Hyema (629); Landschwery Paulina Weronika (635); Latała Franciszka (851); Laurans Lucyna Joanna Celina (80); Laurens Olimpia Paliksena Aurelia (236); Lawendowski Jakub (803); Lawendowski Wawrzyniec (633); Laybusiowicz Symcha (320); Lazzereni Julia Paulina (50); Lazzerini Pelagia Marianna (606); Lebendykie Abraham (829); Lebendykie Ciutla (819); Leibidikien Czertla (347); Lenartowicz Józef (478); Lende Szmul (621); Lesniewski Woyciech Marek (38); Leszczyński Kajetan Wawrzyniec (64); Leszczyński Ludwik Mateusz (644); Leszczyński Tomasz (207); Leśniewski Jan Mikołaj Tomasz (358); Leśniewski Stanisław (230); Leśniewski Woyciech (235); Letycki Stanisław Grzegorz (604); Leutschawer Seweryn Ferdynand Stanisław (135); Lewandowski Jakub (802); Lewandowski Wawrzyniec (223); Lewandowski Woyciech (852); Lewkowicz Bolesław Eustachy (81, 489); Lewkowicz Stanisława (499); Lewkowicz Wanda Ludwika (610); Lewkowiczowna Cywia (5); Lewkowiczowna Ruchla (175); Leyb Toba Eleonora (826); Leybusiowicz Gutman (235); Leybusiowicz Wolf (217); Leybusiowiczowna Marynka (517); Leybusiowna Łaja (141); Leybusiowna Maryanka (140); Leybusowicz Leybus (504); Leybuszowicz Szlama (88); Leyzorowicz Abraham (88); Leyzorowicz Hayzyk Abus (271); Leyzorowicz Mosiek (429); Libich Karol Wawrzyniec (75); Libich Narcyz Iwon (667); Lindebein Justyna (595); Lindobień Łukasz (159); Linowska Elżbieta (503); Linowska Maryanna (64); Linowska Salomea (122); Linowska Tekla (339, 646); Linowski Tomasz (119); Lipiec Franciszka (289); Lipiec Jan (201); Lipiec Tekla (816); Lipinska Ludwika Angiela (54); Lipiński Kajetan (165); Lipstain Izrael (814); Lipszyc Jochwetka (784); Lochocki Wawrzyniec Maryan (389); Loren józefa (519); Lorens Eleonora (573, 805); Lorens Józef Floryan (233); Lorens Walenty (251); Ludymberg Esterka (750); Łabczyński Franciszek Karol (13); Łabęcki Antoni (526); Ławczyńska Agata (814); Łęga Heinich (443); Łokieć Paweł (490); Łopusieńska Maryanna (542); Łuczak Franciszka Weronika (68); Łuczak Józef Kalasanty (609); Łuczak Katarzyna (528); Łuczak Magdalena (609); Łuczak Maryanna (413); Łuczak Paweł (412); Łuczak Stanisław (602); Łukaszewicz Otolia (227); Łukowska Katarzyna (348); Łukowska Katarzyna Maryanna (353); Łyszczewska Maryanna (728); Łyszczewski Antoni (321); Mach Barbara (542); Machalski Walenty (766); Machniewska Maryanna (655); Machniowski Kazimierz (199); Macieńska magdalena (60); Macieński Franciszek (394); Macieński Józef (486); Macieyczak józef (511); Macińska Katarzyna (228); Macińska Magdalena (228); Macińska Tekla (762); Madeyska Agnieszka (479); Madeyska Franciszka (815); Madulewicz Piotr (198); Majeranowska Angela (189); Majewska Katarzyna (248, 442); Majewska Katarzyna Balbina (31); Majewska Katarzyna Maryanna (83); Majewska Maryanna Rozalia (336); Majewska Tekla (434); Majewska Wiktoria Rozalia (335); Majewski Adam (500); Majewski Antoni Józef (572); Majewski Bazyli (524); Majewski Jan (311, 479, 509); Majewski Jan Tomasz (361); Majewski Jędrzej (481); Majewski Józef (285, 489, 599, 823); Majewski Piotr (311); Majewski Stanisław (603); Majewski Walenty (250); Majewski Wojciech (295); Majewski Woyciech (496); Majorkiewiczowna Bina (251); Majorkiewiczowna Etla (212); Majorowicz Jankiel (417); Makowska Cyryna Tekla (74); Makuch Ignacy (62, 237); Makuła Agnieszka Wiktoria (357); Makuła Augustyn (380); Makuła Jan (426); Makuła Stanisław (35); Makuła Zuzanna (190); Makuła Zuzanna Maryanna Anna (331); Malarska Maryanna (186); Malczewska Wanda Justyna (315); Malczewski Marcin (683); Malczewski Tomasz (96); Malinowska Karolina (663); Malinowski Maciej (722); Malinowski Woyciech Antoni (595); Maliszewska Justyna (855); Maliszewska Justyna Karolina (645); Maliszewski Piotr (134); Maliszewski Tomasz (522); Małek Jan (613); Małek Józef (26); Małek Maryanna (536); Małęcka Michalina Olimpia (55); Mandecki Ludwik (504); Manikowska Józefa (805); Manikowska Józefa Katarzyna (309); Manowiecka Magdalena (766); Manowiecka Rozalia Ludwika (70); Mantorski Antoni Ignacy (571); Mantyka Anna Róża (278); Marcinkowska Maryanna (182); Marczewski Antoni (799); Marczewski Jędrzej (475); Margules Mnil (809); Marszałek Maciej (391); Marun Wiktoria (516); Maryniewska Barbara (407); Maskowicz Hil (499); Masłowski Jakub (433); Masłowski Woyciech Jan (34, 497); Mastalerz Jadwiga (256); Matkowicz lewek (212); Matysiak Katarzyna (84); Maxym Rozalia (332); May Piotr (785); Maycher Antoni (320); Maycher Elżbieta (203); Maycher Franciszek (635); Maycher Konstancja (172); Maynorot Antoni (78); Mayvher Maryanna (129); Mazanowski Antoni (133); Mazanowski Michał (490); Mazanowski Michał Franciszek (74); Mazon Katarzyna (405); Mazor Rozalia Tekla (70); Mazurek Agata (745); Mazurkiewicz Jadwiga (219); Mazurkiewicz Jan (324); Mazurkiewicz Jędrzej Jan (351); Mazurkiewicz Maryanna Tekla (771); Mazurkiewicz Rozalia (383); Mączarka Hendla (457); Mączka Maryanna (439); Mączyńska Antonina Katarzyna (684); Mączyński Mateusz (765); Meycher Tekla (137); Mędlowiczowna Ester (490); Męga Maryanna (396); Mężyk Agnieszka (625, 841); Miałkowska Elżbieta (461); Miałkowski Szymon (255); Michalczewska Teofila (519); Michalska Antonina (775); Michalska Justyna (593, 836); Michalska Katarzyna Johanna (36); Michalska Marcyanna (222); Michalska Maryanna (592, 632); Michalska Maryanna Magdalena (275); Michalska Tekla (166); Michalski Franciszek (299, 508); Michalski Jakub (456); Michalski Jan (88); Michalski Kajetan Wawrzyniec (64); Michalski Tomasz (405); Michałowska Justyna (164); Michałowska Marcellina Franciszka (352); Michałowska Tekla Franciszka (340); Michelowicz Jakub Jezek (71); Midas Mikołaj (90); Mierzejewski Augustyn Raymund (638); Mierzyńska Maryanna Tekla (449); Mikulas Jakub (811); Milchiar Szmul (681); Milczarska Maryanna (395); Miler Emilia (52); Milewergier Ruchla (534); Milicer Piotr (537); Milichowski Józef (57); Milkowski Bartłomiej (68); Miller (860); Miller Barbara (542); Miller Karolina Wilhelma (95); Miller Karolina Wilhelmina (499); Millerman Mosiek (611); Millier Joanna Karolina (358); Milstein Mosiek (511); Miłkowska Franciszka (343); Miłkowski Ludwik (637); Misciewicz Katarzyna (533); Misiewicz Dominik (174, 745); Misiewicz Michał (341, 545); Miterski Antoni (777); Mitrowska Joanna Domicella (163); Mizera Antoni (319, 459); Mizera Franciszka (489); Mizera Józef (433); Mizera Józefa (27); Mizera Karol (660); Mizera Maryanna (719, 809); Mizera Michał (202); Mizera Tekla (756); Mizera Tomasz (226); Mizera Wiktoria Ludwina (39); Mizerska Apolonia Scholastyka (280); Mizerska Elżbieta (93); Mizerska Marcyanna (293); Mizerska Maryanna (190); Mizkowa Krystyna (546); Młodzki Paweł (834); Modzelewska Anastazja (850); Modzelewska Anastazja Ludwina (300); Modzelewska Ewa (201); Modzelewska Henryka Bronisława Agnieszka (587); Modzelewski Aleksander Sylwester (1); Modzelowska Antonina Katarzyna Zofia (43); Molęda Jan (336); Molęda Józef (287); Molęda Katarzyna (458); Molęda Maryanna (457, 830); Morawska Józefa (763); Morawski Feliks (256); Mortka Regina (818); Mosier Sebastyan (540); Mosionek Franciszek (184, 246); Mosionek Grzegorz (168, 530); Mosionek Katarzyna (514); Mosionek Maciej (113); Mosionek Małgorzata (618); Mosionek Maryanna (384, 545); Mosionek Szymon (658); Mosionek Tekla (70); Mosionek Walenty (16); Moskowicz Abraham (214); Moskowicz Gierszyn (305); Moskowicz Izrael (482); Moskowicz Jezyk Szulim (57); Moskowicz Leyzor (111); Moskowicz Major (36); Moskowicz Szlama (154); Moskowiczowa Ruchla (488); Moskowiczowna Dwora (293); Moskowiczowna Gitla (492); Moskowiczowna Rywka (23, 234); Moszkowicz Dawid (184); Motek Piotr (444); Motyka Józef (17); Motyka Katarzyna (673, 859); Motyka Wawrzyniec (720); Mozdyniewicz Tymoteusz Karol (277); Mroczkowska Magdalena (452); Mrozek Grzegorz (26); Mrożek Grzegorz (252); Mukułowska Franciszka (847); Murawski Antoni Feliks Jan (49); Murawski Michał (522); Musiał Antoni (608); Musiał Franciszek (653); Musiał Julianna (17); Musiał Maryanna (195); Muszyńska Rozalia (120); Muszyński Walenty (123); Mycmaycher Mosko (743); Mzurkiewicz Jakub (220); Nać Karol (2); Nadgrodkiewicz Magdalena (58, 492); Nadgrodkiewicz Petronella (612); Nadolska Katarzyna (594, 600); Nadolski Ignacy Piotr (329); Nalberska Izabela Elżbieta Katarzyna (352); Nalberski Tomasz (436); Narwiła Kazimierz (204); Narwiło Franciszek Józef (649, 849); Nawenda Walenty (535); Nawrocki Grzegorz (844); Nawrocki Konstanty (27); Nawrot Woyciech (746); Nayman Sora Mindla (621); Nestorowicz Domicella Sylwestra Łucja (401); Niciewicz Karolina Elżbieta (351); Niedbalski Augustyn (115); Niedbalski Wincenty Franciszek (78); Niedzielska Justyna Wiktoria (355); Niedzielska Maryanna Franciszka (652); Niedzielski Jan Maksymilian (344, 540); Nielepiec Zofia (216); Niewiadomska Teofila (492); Niewiadomski Łukasz (839); Niewiadomski Sebastyan (519); NN (819); NN Agnieszka (824); NN Jan (211); NN Łukasz (346); NN Szur (540); NN Weronika Konstancja (81); Norzałek Krzysztof (503); Nowacka Gertruda (125); Nowacki Jakub (806); Nowacki Maciej (421); Nowacki Wincenty Józef (591); Nowak Andrzej (672); Nowak Antoni (247); Nowak Helena (486); Nowak Jan (129); Nowak Jan Bernard (68); Nowak Jan Michał (599, 823); Nowak Róża (69); Nowak Stanisław (308, 803); Nowakowska Antonina Tekla (73); Nowakowska Elżbieta Katarzyna (351); Nowakowska Ewa wiktoria (97); Nowakowska Karolina Maryanna (102); Nowakowska Ludwika Joanna (275); Nowakowska Łucja Wiktoria (357); Nowakowska Maryanna (196); Nowakowska Prakseda (626); Nowakowski Adam Tomasz (360); Nowakowski Antoni (3); Nowakowski Franciszek (200); Nowakowski Franciszek Piotr (13); Nowakowski Jakub (196); Nowakowski Jan (55); Nowakowski Józef (840, 849); Nowakowski Józefat (101); Nowakowski Maciej (282); Nowakowski Stanisław (310); Nowakowski Tadeusz (160); Nowakowski Tomasz (525); Nowicień Ewa (727); Nowicka Maryanna (500); Nowicka Maryanna Tekla (67); Nowicki Tadeusz (232); Nowieńska Katarzyna (239); Nowińska Dorota (542); Nowocień Franciszek Ksawery (7); Nowocień Franciszka (851); Nowocień Łucja (722); Nowocień Stanisław (824); Nowocień Wincenty (624); Nowotniowa Małgorzata (531); Nowowieyska Balbina Katarzyna (297); Nożyńska Anna Maryanna (272); Obarska Agnieszka (827); Oborska Zuzanna (117); Oborski Jan paweł (324); Ochociński Michał (642); Ochymowicz Dawid (427); Oczarski Marcin Michał (716); Odbaum Sora (743); Okolski Daniel (519); Okolski Michał Franciszek (648); Okolus Agnieszka (149, 723); Okolus Antoni Hilary (568); Okolus Daniel Julian (269); Okolus Józef (775); Okolus Józef Antoni (28); Okolus Tekla (768); Okolus Tomasz (658); Okoniewska Józefa (19); Okulus Antoni (44); Okuniewska Józefa (196); Olczyk Łukasz (77); Olexa Agnieszka (538); Olszewska Leontyna Rozalia Franciszka (72); Olszewska Maryanna (411); Olszewska Tekla (741); Olszewski Alfred (330, 523); Olszowski Julian (822); Opołczyński Feliks Bartłomiej (333); Ordowski Antoni (269); Orłowska Elżbieta Leona (665); Orłowski Stanisław (56); Osińska Tekla (386); Osterman Angela (532); Osterman Angela Waleria (53); Ostrowska Barbara (805); Ostrowska Katarzyna (87); Ostrowski Ambroży (831); Ostrowski Ignacy (190); Ostrowski Jan Antoni (43); Osuchowski Mikołaj (498); Owsiany Franciszek (824); Pacholski Michał (845); Pacin Jan Teofil (284); Pacyna Franciszka (23, 171, 299, 642); Pacyna Grzegorz (173); Pacyna Józef (24, 242); Pacyna Katarzyna (714); Pacyna Klara (838); Pacyna Maryanna Józefa (618); Pacyna Piotr (48,105, 339); Pacyna Walenty (487); Pacyna Woyciech (171); Pacyna Zuzanna (406); Paczyńska Maryanna (509, 806); Paczyńska Ursula (437); Paczyński Feliks (246); Paczyński Szymon Marcin (82, 248); Paczyński Tomasz (92); Pajak Katarzyna (226); Pajak Wincenty (822); Pajączek Kazimierz (386); Pająk Appolllonia (485); Pająk Bartłomiej (843); Pająk Franciszek (505); Pająk Franciszek Woyciech (296); Pająk Jadwiga (77); Pająk Kacper (527); Pająk Karolina (661); Pająk Katarzyna (30); Pająk Kazimierz (290); Pająk Sebastyan (162); Pająk Stanisław (42); Pająk Szymon (658); Pająk Tekla (338); Pająk Urszula (733); Pająk Woyciech (598); Paliszewski Kazimierz (288); Paprocka Maryanna (409); Parczewska Katarzyna (88); Parolowicz Tomasz (239); Parszewska Agata (231); Parys Katarzyna (353); Pasek Antoni (5); Pasek Błażej (169); Pasek Ewa Wiktoria (96); Pasek Ignacy (164); Pasek Kacper Józef (572); Pasek Tomasz (362); Paskiewicz Maryanna (806); Pasturzyńska Celestyna (327); Pasturzyński Jan (148); Pasturzyński Włodzimierz (833); Patelowa Maryanna (187); Paterańska Józefa Teofila (273); Patynowski Antoni (187); Pawlik Franciszka (524); Pawlik Kajetan (526); Pawlik Piotr Kajetan (63); Pawlikowska Karolina (347); Pawlikowski Błażej (848); Pawlińska Maryanna Angela (63); Pawliński Woyciech (304); Pawłoska Antonina (534); Pawłowska Agata (152); Pawłowska Antonina (605); Pawłowska Franciszka (240); Pawłowska Katarzyna (228); Pawłowski Franciszek (228); Pawłowski Jacenty (634); Pawłowski Walenty (156); Pekała Józefa (286); Pepłowski Ignacy (401); Perzynka Franciszka (755); Petrykowski Mikołaj (675); Pexyk Katarzyna (344); Peyda Jędrzej (352); Peyda Józef (384); Peysakowicz Berek (141); Peysakowicz Slama (457); Peysakowiczowna Haja (749); Peysykowicz Jankiel (853); Pęczyński Michał (532); Pękala Franciszka (516); Pękała Kacper (211); Pękała Michał (209); Piatek Maryanna (423); Piatek Stanisław (522); Piatkowska Maryanna Tekla (336); Piątek Franciszek (249); Piątek Stanisław (308); Piątek Zofia (761); Piątkowska Jadwiga (142); Piątkowska Katarzyna (295); Piątkowska Małgorzata (716); Piątkowska Teofila Maryanna (9); Piątkowski Antoni (51, 526); Piątkowski Franciszek (258); Piątkowski Jan Paweł (622); Piątkowski Jan Sylwester (98); Piątkowski Leopold (220); Piątkowski Łukasz (809); Piątkowski Łukasz Jan (348); Piątkowski Maciej (225); Piechnik Ludwika (253); Piechnik Magdalena Anna (329); Piechota Jędrzej (98); Piekarska Maryanna (90); Piekarski Jakub (328); Piekieszowa Rozalia (146); Pieniążek Apolonia (281); Pieniążek Eufrozyna (536); Pietrzyk Franciszek (646); Pietrzyk Maryanna (27, 249); Pietrzykowski Sebastyan (753); Pilecka Elżbieta Katarzyna (674); Pilecka Krystyna (203); Pilecki Franciszek Ksawery Mikołaj (90, 833); Pilecki Stanisław (801); Pin Edward Julian (341); Pinkwasowicz Izrael (256); Pinkwasowicz Izrael Jezek (63); Pinkwasowiczowna Beyla (475); Piontek Edward Antoni (758); Piotraszewicz Teofila Maryanna (601); Piotrowska Maryanna Józefa Helena (602); Piotrowski Jakub (213); Piotrowski Jan (754); Piotrowski Józef Antoni (274); Piotrowski Kazimierz (489); Piórkowska Maryanna (326); Pisczek Agnieszka (362); Piskorska Franciszka (815); Piszczek Agnieszka (546); Piszczek Zofia Joanna (577); Piwnik Antoni (687); Plaskocińska Katarzyna (86); Plaskociński Woyciech (117); Platosz Tomasz (675); Plewczyńska Ewa (188); Plucińska Małgorzata (814); Pluta Maciej (583); Płatos Bartłomiej (66); Płatos Jadwiga (167); Płatos Jakub (822); Płatos Katarzyna (104, 828); Płatos Katarzyna Maryanna (108); Płatos Maciej (223); Płatos Maryanna (327); Płatos Wawrzyniec (510); Płatos Zofia (41); Płatosieński Feliks Leon (314); Płatosz Bartłomiej (858); Podgórska Maryanna (542); Podkańska Florentyna (527); Podkańska Paulina (220); Podkańska Wiktoria Florentyna (84); Podsiadło Antonina (479); Podsiadło Józef (22); Podsiadło Maryanna (773); Podsiadło Zofia (33); Pokrzywińska Julianna (134); Polak Józef (849); Polak Łukasz (106); Polak Maryanna Joanna (66); Polakowski Józef Jan (333); Pomagalska Antonina (188); Pomaski Aleksander (225); Pomaski Franciszek Ksawery (250); Pomianowska Antonina Katarzyna Józefa (669); Poniatowska Filipina (485); Popławski August Kajetan Hipolit (331); Pornicki antoni Franciszek (273); Porzyczka Antonina (51); Porzyczka Franciszka (433); Porzyczka Jan (97, 528); Porzyczka Julianna (362); Porzyczka Katarzyna (84, 781); Porzyczka Kunegunda (394); Porzyczka Maryanna (709); Porzyczka Wincenty (628); Posturzyński Włodzimierz (617); Potera Antoni (726); Powiślanka Elżbieta (862); Pożyczka Franciszka (764); Pożyczka Leon Konstanty (301); Praznowska Tekla (73); Premisło Matla (831); Pruszyńska Antonina (200); Pruszyński Ignacy (617); Pruszyński Józef (493); Przedóy Woyciech (296); Przedwoiowa Maryanna (494); Przedwoy Józef Kacper Antoni (270); Przedwój Maryanna (491); Przybylski Leon (606); Przydatek Józef (286); Przygodzki Franciszek (461); Przyłuska Józefa (245); Psczołowski Łukasz (345); Pszczółkowski Franciszek (645, 849); Pszczółkowski Łukasz (815); Pszczółkowski Maciej (410); Pszczółkowski Michał (645, 849); Ptaszyński Szymon (221); Puchacka Helena Eugenia (583); Puchała Józef Benedykt (293); Pulkiewicz Woyciech (307); Puszka Józef Jan (44); Puziewicz Antoni (270); Pycior Małgorzata (329); Pyszczek Józef (15); Pyszczyński Michał (126); Pytkowski Jędrzej (354, 812); Pytkowski Kazimierz (411); Pytloch Antoni (243); Raczkowska Joanna Katarzyna (312); Raczkowska Maryanna Magdalena (627); Raczkowski Antoni (847); Raczkowski Tomasz (481); Raczyńska Jadwiga (225); Raczyńska Maryanna Małgorzata (327); Radecki Rafał (657); Radkiewicz Anna (62); Radtkowski Wincenty Franciszek (590); Radziszewska Karolina Weronika (662); Rakowski Piotr (767); Ramusiak Jan (537); Rasiński Leopold Józef (84); Raszkowski Tomasz Wincenty (92); Ratyńska Barbara (243); Ratyńska Katarzyna (306); Rączka Augustyn (138); Rączka Seweryn (858); Rączka Seweryn Mateusz (339); Reczkowski Woyciech (121); Reitman Wolf (463); Reklewska Latina Maryanna (32); Remiszewska Józrefa Maryanna (4); Reszka Elżbieta (498); Reszka Tekla Weronika (644); Ręczyńska Józefa Maryanna (500); Rędzia Filip (709); Riese Mikołaj Karol (251); Rogalińska Maryanna (778); Rogowska Agnieszka (241); Rogowska Julianna (569); Rogowska Tekla (219); Rogowski Szymon (395); Rohland Julian Henryk (612); Rokicka Anna (843); Rokicka Anna Zuzanna (629); Rokicka Petronela Wiktoria (54); Rokicki Mikołaj (132); Rola Małgorzata (387); Rolińska Mamranna (199); Roliński Aleksander Józef (183); Romanowicz Antoni (727); Romanowicz Ludwika Maryanna (276); Romanowski Łukasz (235); Romer Karol (493); Rosenbaum Herszek (835); Rosieński Maksymilian Marcin (654); Rosieński Stanisław (315); Rosiewicz Franciszka (854); Rosiewicz Józef (755); Rosiński Tomasz (847); Roskrzesz Marcin (688); Rosztkowski Józef (484); Roślonowska Kunegunda (213); Rozen Eyzyk (846); Rozenbaum Leibus (543); Rozkrzesz Jan Kanty (103); Rozkrzesz Jędrzej (851); Rubinstein Szyja (841); Rudnicki Antoni Jan (320, 532); Rudzka Waleria Łucja (231); Rudzki Tomasz (339); Rusakowski Maciej (288, 853); Ruszczewski Szymon Tadeusz (819); Ruszkowski Woyciech (831); Rut Konstancja Krystyna (759); Ruth Józef (531); Ruzycka Rozalia Maryanna (333); Rużycka Florentyna (333); Rybicka Maryanna (575, 839); Rybicki Józef (201); Rybicki Józef Teofil (593); Rychlicki Antoni Wincenty Józef (573); Rychter Antoni Adolf (322); Rydz Franciszek (212); Rydz Franciszka (226); Rydz Jan Antoni (619); Rygielski Michał Wacław (650); Rygielski Mikołaj (460); Rygielski Wacław (856); Rynk Zeindwel (523); Rypiński Antoni (248); Ryskie Ludwika (596); Ryszczyński Paweł (775); Ryszka Miszał (423); Rzeczkowski Jozef (147); Rzeczkowski Paweł (408); Rzezmaczek Woyciech (252); Sadal Scholastyka (193); Sadalska Maryanna (542); Sadalska Scholastyka (11); Sadalski Jakub (738); Sadkowska Józefa (160); Sadkowski Floryan Antoni (311); Sadowska Magdalena (306); Sadowski Jan Nepomucen (44); Salaterska Petronella (318); Saltat Karolina (350); Sałata Franciszek (505); Sałata Szczepan Jan (361); Sandomirski Józef (773); Sarmacka Agnieszka (494); Sasin Franciszka (506); Sasin Franciszka Maryanna (24); Sasin Zofia (603); Sawczyńska Aurelia (526); Sawczyńska Konstancja Sabina (319); Sawicka Katarzyna Elzbieta (85); Sawicka Maryanna (509); Sawicki Piotr Józef (330); Sawicki Wincenty Ignacy (631); Sączewska Balbina Tekla Katarzyna (344); Sączewska Brigitta (182); Sączewski Hipolit Józef (639); Sączewski Wincenty (442); Sączyński Ksawery Łukasz (345); Schmith Gottfryd (493); Schnirstein Emilia Enryeta (582); Schnirstein Karol (626); Schnirstein Krystyn Juliusz (29); Schuld Anna Marya (388); Scibisz Magdalena (59, 521); Sendrowiczowna Haja Sura (215); Sendrowiczowna Hayzura (235); Sędzikowski Józef (191); Siapsiowicz Leubys (217); Sielski Józef Aleksander (660); Siemienska Maryanna (26); Siemieńska Agnieszka (231); Siemieńska Maryanna (150); Sienicka Józefa Maryanna (116); Siennicki Jędrzej (733); Sieradzka Antonina (236); Sieranowski Teodor (782); Siewierska Rozalia (331); Sikorska Józefa (581); Sikorska Wiktoria (93, 358); Sikorski Franciszek (234); Sikorski Mikołaj (72); Sikorski Teodor Woyciech Ludwik (36); Sisz Franciszka (32); Sitkiewicz Maryanna Tekla (577); Skalska Anna (162); Skalska Ewa (717); Skiba Krystyna (800); Skiba Zofia (602); Skibicka Agata (544); Skonieczny Korsyn (857); Skorczewska Katarzyna Magdalena (153); Skorupska Antonina Justyna (51); Skorża Kunegunda (453); Skrzek Zofia (586, 847); Skrzelewska Małgorzata Justyna (49); Skrzelowska Małgorzata (824); Skrzelowska Maryanna (542); Skrzyńska Agata (582, 846); Skrzyńska Anna (205); Skrzyńska Maryanna (809); Skrzyńska Rozalia (632); Skrzyński Franciszek (719); Skrzyński Jędrzej (181); Skrzyński Piotr (182); Skura Ludwina (31); Skury Aniel Józefa (296); Skwira Ludwika (278); Skwirzeńska Ludwina (501); Sledź Franciszek Salezy (12); Sliwieńska Agniszka Maryanna (690); Sliwieńska Kunegunda (861); Sliwiński Łukasz (737); Sliwiński Tomasz (243); Sławińska Katarzyna (352); Sławińska Tekla (338); Słodowski Karol (245); Słonina Bartłomiej (125); Słotwińska Cecylia Klementina (567); Słowik Maryanna (478); Smieciński Stanisław Szymon (79); Smieszkowicz Katarzyna (79); Smulowicz Eliasz (60); sniterski Karol Jan (28); Snopek Rozalia (425); Sobański Aleksander Waleryan Stanisław (689); Sobczyńska Maryanna (532); Sober Franciszek (30); Sober Maryanna (779); Sober Woyciech (598); Sobol Maryanna (431); Sobolewska Joanna (67, 803); Sobolewski Jan Franciszek (258); Sobolewski Józef (515); Sobolkiewicz Katarzyna Elżbieta (85); Sojecki Jan (834); Sokołowska Antonina (345); Sokołowska Barbara Maryanna (676); Sokołowska Maryanna (165, 232); Sokołowska Rozalia (75); Sokołowski Franciszek Wincenty (596); Sokołowski Ignacy Aleksander (577); Sokołowski Józef (29); Sokołowski Woyciech (455); Solak Antonina Franciszka (820); Solak Maryanna Franciszka Antonina (312); Solarski Wincenty Konstanty (299); Solecka Józefa (480); Solecki Franciszek (766); Soliński Andrzej Mikołaj (675); Sołtyk Amalia Bronisława (36); Sołtyk Leokadia Józefa (333); Sołtykiewicz Ignacy (63); Sołtykiewicz Michał Franciszek (648); Sosicka Franciszka (430); Sosnowska Tekla (157); Sowa Jan (52); Spiewaczka Antonina (50, 224); Spiewaczka Małgorzata (50, 224); Społczyńska Wiktoria (440); Społczyński Bartłomiej (109); Spurtczyńska Joanna Katarzyna (17); Sputowski Mateusz (72); Stachorzyński Szymon (843); Stachowicz Franciszka (626); Stachowicz Jan Nepomucen (137); Stachowicz Maciej (20); Stachyrzyński Aleksander Roman Teofil (337); Staniek Katarzyna (30); Stanikowska Maryanna (803); Stanisławski Andrzej (860); Stanisławski Ludwik Michał (334); Staniszewski Feliks Maksymilian (77); Staniszewski Franciszek (504); Staniszewski Stanisław Franciszek (609); Stankiewicz Jakub (540); Stankiewicz Maryanna (192); Stańczyk Maryanna Tekla (100); Staszak Karol Edward (669); Staszkowska Barbara (677); Staszyński Kazimierz (776); Stawiński Stanisław (406); Stefański Faliks (568); Steinberg Dwora (520); Stępień Franciszka (420); Stępkowski Piotr (477); Stępniak Piotr (363); Stępniewska Katarzyna (347); Stępniewska Maryanna Katarzyna (625); Stępniewska Teofila (536); Stępniewski Maciej (229); Stępniewski szymon (347); Stępniewski Wincenty (657); Stępnikowska Teodozja Katarzyna (314); Stępnikowski Antoni (291); Stępnikowski Feliks (638); Stępniowska Katarzyna (547); Stępniowski Szymon (546); Stolarski Wincenty (855); Stomberg Teofila (537); Stomporkiewicz Joanna Antonina (614); Stopka Julianna (412); Streybel Tomasz (192); Strumild Nimfa Katarzyna (410); Strynk Ignacy (430); Strzałkowska Zofia Maryanna (724); Strzałkowski Leon (476); Strzelowska Zuzanna (632); Strzemecka Magdalena (151); Strzemecki Marcin (662); Strzyżowski Maciej Józef (584); Styczyńska Katarzyna (297); Styczyński Franciszek (119); Styczyński Szczepan (678); Styleńska Rozalia Maryanna (641); Styliński Kacper (739); Styszewski Marcin (197); Suchodolski Franciszek Józef (337); Sudrow Eleonora Teofila (584); Sufnerowicz Scholastyka (216); Sukiennik Agnieszka (829); Sukiennik Antoni (481); Sukiennik Błażej (157); Sukiennik Franciszek Józef (76); Sukiennik Katarzyna (349); Sukiennik Ludwina (33); Sukiennik Mateusz (734); Sulima Józefa Antonina (604); Sułek Tekla (800); Sułek Woyciech (303); Supłatowicz Franciszka (22, 476); Supłatowicz Jędrzej (354, 543); Supłatowicz Ludwika (60, 237); Supłatowicz Magdalena Anna (621); Supłatowicz Małgorzata (455); Supłatowicz Maryanna (408); Supłatowicz Maryanna Józefa (591); Supłatowicz Maryanna Magdalena (329); Supłatowicz Piotr (431); Sutkowski Marcin (184); Sutowicz Walenty (844); Suty Józef (596); Suwała Franciszka (170); Swieczynska Magdalena (45); Swierkowska Adolfina Emilia Maryanna (325); Swierkowski Stanisław (238); Swierkowski Stanisław Franciszek (40); Swięcicka Agnieszka (827); Sypior Teressa (767); Sytko Szczepan (360); Sytko Wincenty (823); Szafczyńska Albina Olimpia (586); Szafrańaski Jan (799); Szafrańska Franciszka Eleonora (585); Szafrańska Katarzyna (856); Szafrańska Maryanna (531); Szafrański Franciszek Józef (588); Szafrański Jan (820); Szafrański Jan Kanty Antoni (80); Szanecki Tomasz (153); Szaniawska Wiktoria Barbara Ludwika (402); Szaniewski Franciszek Jacenty (638); Szankiewiczowna Maryen (493); Szaynfeld Fała Perla (615); Szczepanowska Julianna Józefa (585); Szczepanowska Regina (757); Szczeponka Karolina (489); Szeniawski Marcin (425); Szeper Maryanna (530); Szewczyk Antoni (481); Szewczyk Appolonia (229); Szewczyk Jan (609); Szewczyk Józefa Antonina (588); Szewczyk Marcyanna (731); Szewczyk Maryanna (29, 502); Szewczyk Maryanna Katarzyna (325); Szewczyk Michał (732); Szewczyk Tekla (130, 400); Szewczykoska Angela (487); Szkatylina Maryanna (396); Szlachcieński Józef (272); Szlamowicz Herszek (46); Szlamowicz Izrael (521); Szlamowicz Jankiel (491); Szlamowicz Lewek (290); Szlamowiczowna Łaja (242); Szlysaski Szczepan (685); Szmachus Katarzyna (353); Szmerlowicz Sura (830); Szmerlowiczowna Hala (505); Szmulewiczowna Freidla (237); Szmulowa Syfra (534); Szmulowana Dwoira (463); Szmulowicz Jankiel (176); Szmulowiczowna Bina (837); Szmulowiczowna Ruchla (80); Szmulowna Łaja (111); Szpaczyńska Katarzyna (349); Szpakowski Kazimierz (495); Szperk Kacper (6); Szperl Magdalena Katarzyna (597); Sztayman Mosiek (820); Szteinert Adam (813); Szteinert Zuzanna Antonina (349); Sztemberg Teofila Emilia (34); Sztmańska Teofila Maryanna (313); Sztreybel Maryanna (403); Sztrynek Paulina (220); Szulc Antoni Jan (272); Szulc Elżbieta (352); Szulc Krystian (688); Szulc Tomasz (439); Szumnik Walenty (4); Szumny Andrzej (668); Szuyskoska Anna (857); Szwagierek Maryanna (576); Szwagierek Mateusz (70); Szwamowska Maryanna (257); Szwarcman Aron (651); Szwarnowska Franciszka (24, 495); Szwierkowska Emilia (849); Szydło Antoni (617); Szydło Antonina (168); Szydło Ewa (169); Szydło Katarzyna (381, 828); Szydło Maryanna (97, 294, 589, 820, 830, 853); Szydło Michał (73, 245); Szydło Piotr (104, 756); Szydło Rozalia (105); Szydło Stanisław (810); Szydło Sylwester Kacper (98); Szydło Szymon Aleksander (81); Szydło Weronika (521); Szydło Wincenty (717); Szydło Woyciech (855); Szydło Woyciech Józef (305); Szydłowska Julianna (16); Szydłowski Franciszek (652, 751); Szydłowski Józef (546); Szyer Maryanna Ewa (640); Szymańska Maryanna (126); Szymańska Tekla Barbara (647); Szymczak Wiktoria (357); Szymszowicz Abram (9); Śliwińska Justyna (511); Śliwińska Teresa (185); Taborska Franciszka (300); Tabowska Katarzyna (817); Tabowska Katarzyna Teressa (352); Tarbierz Teofil Krzysztof (328); Tarczyńska Anna Emilia (279); Tarkowska Józefa Katarzyna (293); Tarnowska Helena (748); Tarnowska Kunegunda (740); Tarnowska Maryanna Antonina Weronika (690); Tarnowski Franciszek (814); Tarnowski Franciszek Łukasz (76); Tarnowski Łukasz (482); Tarnowski Michał Franciszek (343); Tatarowski Konstanty (279, 504); Tenenbaum Herszek (806); Tkaczyk Antoni (320); Tkaczyk Urszula (161); Tokarska Zofia (42); Tomala Walenty (8); Tomaszewska Zofia (255); Tomaszewski Andrzej (86); Tomaszewski Jędrzej (517); Tomaszowa Katarzyna (533); Topolnicka Maryanna (501); Topolnicka Maryanna Anna (71); Topolnicki Jan (848); Trachymo Anna Magdalena (631); Traczowski Józef (569); Trąbek Emilia (800); Trzebiński Aleksander Władysław (364); Trzebiński Stefan (379); Trzeszkowski Jan (521); Tulińska Rozalia Tekla (332); Tuliński Michał Franciszek (337); Turczyńska Konstancja (775); Turzynska Helena (37); Turzyńska Jadwiga (343); Turzyńska Weronika (236); Tuszewska Maryanna (516); Tuszynska Weronika Katarzyna (40); Tuszyńska Józefa (291); Tuszyńska Katarzyna (353); Tuszyńska Maryanna (486); Twardoń Leonard (844); Twardowski Karol Szymon (661); Tynaszyńska Salomea (535); Tynczyński Łukasz (452); Tyneszyńska Jadwiga (536); Tyneszyński Wawrzyniec (770); Tyszner Karolina Katarzyna (539); Tyszyński Franciszek (337); Tyzner Karolina Katarzyna (350); Ublińska Józefa (849); Ulik Róża (398); Ulikowska Wiktoria (244); Ulitowski Aleksander (485); Urbanowicz Józefa Maryanna (587); Urbanowicz Maryanna (208); Urbański Ignacy Teofil Woyciech (304); Urbański Jakub (59); Urbański Maciej (580); Urbański Marcin Teodor (666); Uzdowska Filipina (485); Uzdowski Wiktor Leon Antoni (56); Wachnicka Kunegunda (254); Walaszkiewicz Tomasz (778); Waleranski Kazimierz (23); Walewski Piotr Ignacy (358); Waligurski Konstanty Wincenty (598); Walkiewicz Ignacy (631); Walkowicz Jan Nepomucen (44); Walkowicz Tomasz (684); Wałkowska Petronella (746); Wancerz Anna (422); Wancerz Jakub (721); Wancerz Julianna (282, 810); Wancerz Maryanna (736); Wancerz Piotr (848); Wancyrz Sylwester (112); Wanek Jadwika (528); Wanek Katarzyna (491); Wanek Klara (173); Wanek Maryanna (123); Wanek Urszula (533); Waniek Franciszek (196, 295); Waniek Jadwiga (654); Waniek Jędrzej (120); Waniek Józef (584); Waniek Julianna (279); Waniek Katarzyna (668); Waniek Marcin (507); Waniek Maryanna (275, 574); Wankowa Katarzyna (82); Wankowna Maryanna (107); Wansztain Gitla (840); Wansztain Lieywa Gitla (615); Wantrop Gensor Major (334); Wantrop Gierszon (539); Wańczak Małgorzata (121); Wapieńska Rozalia (363); Warchał Jadwiga (338); Warchoł Franciszek (114); Warchoł Stanisław (110); Warchoł Ursula (511); Warchuł Jan (605); Wardzińska Małgorzata Eleonora (323); Wardzyński Jan (828); Wasiak Adam (687); Wasiak Jakub (198); Wasiak Wiktoria (686); Wasiel Józef (28); Wasilewska Maryanna (248); Wasilewski Antoni (223); Wasilewski Marcin (351, 848); Wasilewski Wawrzyniec (331); Wasilowska Katarzyna (667); Wasilowski Szczepan (687); Wasińska Katarzyna (744); Wasniewska Teofila Katarzyna (301); Wasniewski Paweł (4); Waszak Apollonia (207); Waszak Barbara (191); Waszak Dorota (209); Waszak Jan (14, 69); Waszak Józef (574, 816); Waszak Magdalena (119); Waszak Marcin (508); Waszak Maryanna (91, 348, 351, 486, 542, 544); Waszak Mateusz (393); Waszak Rozalia (637); Waszak Walenty (280); Waszak Walenty Szymon (514); Waszport Sora (815); Wasztyl Łukasz (656); Wasztyl Petronella (609, 829); Wasztyl Rozalia (335); Wazienska Franciszka (24); Wąsikowski Jędrzej (831); Wąsowicz Maryanna (527); Wąsowski Kajetan (772); Wegner Krzysztof (813); Weinberg Mosk (418); Weinstein Peysak (313); Weinsztein Reyza (418); Weintrob Jenta (707); Weiss Andrzej (671); Wencl Franciszka Teofila (290); Werber Haydla (836); Weycman Szmul (627); Węcel Karolina (525); Węgrowicz Franciszek Cyprian (73); Węgrzynowicz Katarzyna (842); Wiaczyńska Jadwiga Aniela (346); Wiata Józef (292, 496, 628); Wiata Małgorzata (512); Wiatrowska Agnieszka (8); Wiatrowska Konstancja (504); Wiącek Łukasz (810); Widerska Elżbieta Anna (330); Widerski Jan (541); Widerski Kazimierz (214); Widerski Kazimierz Józef (27); Widomska Rozalia (204); Widomski Józef (192); Wielgus Antoni (98); Wien Szymon (229); Wien Woyciech (821); Wienn Paulina (534); Wiernicki Michał Franciszek (340); Wierzbicka Jadwiga (341); Wierzbicka Katarzyna (512); Wierzbicki Józef (100, 574, 599, 823); Wierzbicki Michał (340); Wierzchowska Tekla (114); Wieszczerzyńska Anna Weronika (330); Wigdorowicz Dawid (271); Wigdorowiczowna Sura (475); Wigdowicz Abraham (241); Wilczka Jakub (390); Wilczyńska Anna (131); Wilczyński Tomasz (502); Wilkowski Henryk Marceli (7); Winkler Justyna Angela (331); Winkler Karolina Wiktoria (660); Winnicka Anna (450); Winnicka Józefa Maryanna (43); Winnicki Józef (205); Wirbler Jakub (243); Wisieński Konstanty (319); Wisłocka Barbara (804); Wisniewska Maryanna Weronika (679); Wisniewski Jan (482); Wisniewski Michał (201); Wisniewski Paweł (206); Wisniewski Tomasz (236); Wisniewski Woyciech (35); Wisniowski Józef (29); Wiśniewska Jadwiga (647); Wiśniewska Maryanna (766); Wiśniewska Maryanna Rozalia (67); Wiśniewski Bartłomiej (239); Wiśniewski Jakub (59); Wiśniewski Tomasz (529); Wiśniewski Tomasz Sylwester (95); Wiśniewski Wawrzyniec (846); Wiśnios Franciszek (93); Wiśniowa Helena (96); Witeńska Kunegunda (508); Witkowska Agnieszka Amalia (277); Witkowska Franciszka Honorata (287); Witkowska Joanna (193); Witkowska Maryanna Barbara (656); Witkowski Joachim (535); Witkowski Józef (210); Witkowski Mateusz (645); Witkowski Szymon Antoni (193); Wityńska Marianna (730); Włodarczyk Michał (332, 342, 808, 859); Włodek Bartłomiej (332); Włodek Franciszek Konstanty (294); Włodek Maciej (6, 189); Włoskiewicz Piotr (330); Włoskowicz Paweł (744); Wnasieński Antoni (208); Wodzicka Maryanna (183); Wodziński Stanisław (836); Wodzyńska Marcyanna (827); Wodzyński Stanisław (606); Wojtala Magdalena (54); Wojtala Zofia (54); Wolak Maryanna (337); Wolak woyciech (167); Wolfowiczowna Haja Sura (463); Wolicka Justyna (49); Wolicki Jan (568, 859); Wolwowicz Beniamin (239); Woycicki Antoni (317); Woycicki Ludwik Bartłomiej (67); Woycicki Władysław Piotr (403); Woyciechowska Magdalena (61, 849); Woyciechowska Tekla (70, 237); Woyciechowski Franciszek (342); Woyciechowski Jan (130, 276); Woyciechowski Szymon (222); Woyciechowski Tomasz (357); Woyciechowski Walenty Maciej (576); Woyciechowski Walenyu Maciej (280); Woydacka Jadwiga (536); Woydacki michał (488); Woydak Maryanna (112); Woydzicka Eleonora (821); Woydzicka Urszula Katarzyna (348); Woynicka Katarzyna (732); Woysiatycz Helena (219); Woytala Magdalena (227); Woytala Zofia (227); Woytkiewicz Anna Agnieszka (330, 520); Woytowicz Anna (421); Woytysiak Antonina (855); Wozniak Franciszek (342); Wozniak Franciszka (643, 854); Wozniak Małgorzata (615); Wozniak Maryanna (18); Wozniak Zofia (607); Woźniaczka Elżbieta Katarzyna (389); Woźniak Franciszek (161); Wronecki Jędrzej (484); Wroński Kazimierz (282, 803); Wróbel Maryanna (735); Wróblewska Anastazja (546); Wróblewska Maryanna (348); Wróblewski Aleksander (774); Wróblewski Antoni (317, 508); Wróblewski Jan (53, 253); Wróblewski Kajetan Ludwik (64); Wrzeciak Franciszka (725); Wrzesień Konstancja (159); Wybranowska Maryanna (147); Wybranowski Szczepan Jan (818); Wychna Jędrzej (202); Wychna Maryanna (454); Wydra Ewa (459); Wydra Jan Kalasanty (55); Wydra Katarzyna (596, 846); Wydra Piotr (323); Wydra Tekla (72); Wydra Woyciech (525); Wyszkowska Magdalena (633, 840); Wyszkowski Aleksander Konstanty (302); Wyszyński Kacper (249); Zabicki Jakub (127); Zaborowska Maryanna Anna Teressa (631); Zaborowski Henryk (501); Zabrowska Katarzyna (158); Zabrowski Jędrzej (354); Zając Antoni (513); Zajączkowska Katarzyna (346); Zajączkowska Teressa (339); Zajączkowski Kajetan (856); Zajączkowski Walenty (255); Zakrzewski Ambroży Stanisław (692); Zakrzewski Francsizek Ksawery Józef (571); Załęcki Józef (520); Załęski Józef Szymon (27); Zamolska Maryanna (392); Zaręba Salomea (453); Zarębska Katarzyna (721); Zasada Ignacy (448); Zasada Jędrzej (354); Zasadzińska Maryanna (512, 528); Zasadzińska Maryanna Agnieszka (271); Zawada Szymon (491); Zawadzka Maryanna Angela (330); Zawadzki Kajetan (818); Zawierzchowski Antoni (95); Zawierzowski Michał (481); Zawisza Michalina Jadwiga (653); Zaydler Michał (643); Ząbczyńska Maryanna (61, 856); Ząbczyński Franciszek (677); Zbrożek Stanisław (251); Zdzieńska Tekla (218); Zdzieński Franciszek (257); Zdzińska Maryanna (506); Zdzińska Maryanna Wiktoria (296); Zdzińska Paulina Anna (620); Zebrowski Jan (404); Zedrowiczowna Haja Sura (41); Zelechowska Maryanna (186); Zelmanowicz Łaja Ruchla (710); Zelmanowna Gitla (154); Zepchło Woyciech (592); Zetkier Maryanna Joanna (69); Zetlitzer Joanna Nepomucena (584); Zetlitzer Praksyda (488); Zetlizer Maryanna (483); Zieleniewska Emilia (771); Zieleński Józef (544); Zielińska Anna Justyna (324); Zielińska Maryanna (343); Zielińska Zofia (533, 607); Zieliński Adam (771); Zieliński Antoni (616); Zieliński Jędrzej (166); Zieliński Józef (257); Zieliński Piotr (209); Zieliński Woyciech (718); Zielonka Woyciech (831); Ziemiakowna Maryanna (3); Zięba Woyciech (835); Ziębieńska Franciszka (109); Ziółkowska Zofia (605, 830); Ziółkowski Stanisław Jan (603); Ziółkowski Walenty (16); Zubek Wincenty Jakub (624, 838); Zuch Maryanna (196); Zuchowski Antoni (816); Zuk Jan Tomasz (93); Zwierzchowska Maryanna Felicyanna (148); Zwierzchowski Ignacy (194); Zyberstein Liba (601); Zybert Jan Karol (102); Zybert Józef Andrzej (89); Zybert Józef Jędrzej (253); Zych Tekla (800); Zych Tomasz (381); Zyczuński Piotr (407); Zykiewicz Franciszek (543); Zysenberg Hana (783); Zyzmanowna Mindla (429); Żabicki Piotr (328, 842); Żołądkowska Tekla (341); Żuchowska Maryanna (231); Żuchowska Petronella Wiktoria (325); Żuchowski Antoni (319); Żukowska Katarzyna Maryanna (672); Żydłowska agnieszka Ludwika (273); Żylińska Agnieszka Dorota (272); Żyła Agnieszka Dorota (518); Żyła Maryanna (312, 484); Żyła Zofia Magdalena (311)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; do konserwacji; ; ; rękopis; pol.; s. 891; 23,5x38,5; ; ; ; ; ; -; całkowicie; 101558
Reference number: 58/156/0/005
tytuł i daty: Duplikat parafij Katolickiej Radom z r. 1824; 1824
hasła indeksu: Abratowski Wiktor Józef (136); Adamczyk Jakub (450); Adamczyk Maryanna (17); Adamkiewicz Łukasz Leopold (159, 478); Adamski Feliks (464); Anakowska Rozalia (338); Andrzychowicz Konstanty (490); Apfelbaum Frimka (45); Augustowska Wiktoria (210); Bader Andrzej (192, 489); Bader Jan (278); Badowska Ludwika (252); Bajerski walenty Franciszek (29); Bałtowicz Paweł (249); Banczaski Tomasz (201); Banczowska Anastazja (63); Banik Aniela (466); Bankier Małka (23); Banson Francsizek Ksawery (193); Baranowski Bartłomiej (428); Barańska Katarzyna (64); Barański Jan (126); Barkowa Tekla (476); Barwicka Helena (229); Bator Szymon (266); Battowicz Aniela Maryanna (107); Behme Fryderyk (450); Beker Leybus Mendel (163); Beker Małka (121); Bekier Julianna (445); Berczińska Józefa (249); Bernat Wincenty (59); Betterle Eufgenia Teofila (72); Beyler Ita (337); Bielawski Marcin (177); Bielicka Franciszka (36); Bieniek Franciszek (133, 480); Bieńkoska Maryanna (197); Bieńkowska Ewa (421); Bieńkowski Antoni (179); Bieńkowski Józef Marcin (185); Bieńkowski Kazimierz (40); Bigalki Micha (140); Bigalski Bogumiły (458); Bilecka Aleksandra Anna Michalina (212); Bilewicz Mikołaj Telesfor (194); Bilewicz Szymon (418); Binkowski Marcin (269); Bińkowski Franciszek (243); Bińkowski Nikodym (459); Biskup Jan (309); Biskup Katarzyna (159); Blaiman zelman (168); Blat Szmul (349); Blauglas Abus (281); Blech Anna Rozyna (76); Błaszczanka Łucja (431); Błoński Piotr (252); Bober Abram (291); Bochrzyński Stanisław (321); Bodzińska Ewa (340); Bogucka Konstancja Franciszka (39); Boguński Jakub (275); Boniewski Aleksander Józef (57); Borek Jan (211); Borek Wincenty (301); Borenstein Botuch Leybus (205); Borkowska Tekla (152); Borowski Jakub (320); Boruch apolonia (25); Boruch Teressa (417); Botwinowski Woyciech Stanisław (66); Bożek Ignacy (443); Bożek Maryanna (430); Bradzka Franciszka (154); Brefman Froim (2); Brzeziński Franciszek (139); Brzezka Maryanna (174); Brzuchawska Katarzyna (462); Bugalska amma (113); Buiak Franciszka (137); Bukiewicz Aniela Maryanna Weronika (21); Bulain Antoni (95); Burkot Klara (310); Burkowska Franciszka (8); Burstein Abraham (46); Buzur Franciszka (55); Byczkiewicz Władysław (287); Bystrzanowska Józefa Marcyanna (5); Bzowski Edward Ksawery (193); Charliński Szymon (155); Chlewicki Jacenty (290); Chmielewska Wiktoria (199, 493); Chmielewski Mateusz (254); Chmurzyńska Agnieszka Martyna (13); Chodacki Benedykt (429); Chodnikiewicz Konstanty Grzegorz (62); Chrabaszewska Rozalia Teofila (113); Chrusniak Adam (203); Cicha Maryanna (306); Cichawa Maryanna (424); Cichawa Walenty (26); Cichawieński Karol (440); Cichunski Józef (485); Ciepleński Andrzej (189); Cugan Mikołaj (176); Cybulski Piotr Ignacy Ronald (22); Cygan Maryanna (190); Cygan Teresa (135); Cymelska Anastazja (303); Cymelska Emilia Eleonora Maryanna (9); Czaplicka Małgorzata (107); Czaplicki Józef (336); Czarkawska Anna (465); Czarniecka Maryanna Rozalia (124); Czarniecki Kacper (3); Czerwiec Józef (439); Czerwińska Wiktoria (322); Dabrowski Mikołaj (486); Dawidowicz Fiszel (467); Dąbrowska Agnieszka (125, 475); Dąbrowska Katarzyna (183); Dąbrowska Maryanna (134); Dąbrowski Feliks Jan (86); Dei Tomasz (195); Dekutowski Jan (460); Dębicka Józefa (28); Dobrowolski Jan (437); Dolega Maryanna (101, 451); Dolega Teressa (452); Domańska Józefa (181); Domański Andrzej Adam (201); Domański Tomasz (232); Dorociński antoni (91); Dreia Stanisław (71); Drobniak Wawrzyniec (443); Drozdowski Józef (310); Dryczyńska Katarzyna (231); Dryia Tomasz (463); Dryia Wincenty (439); Dryiczyński Adam (248); Dubin Maryanna (246); Duda Szymon (428); Duda Zofia (423); Dudziak Maryanna (258); Dulias Katarzyna (440); Dulska Franciszka (457); Dulski Jakub (112); Dulski Józef Ignacy (457); Durasiewicz Błażej (233); Dutkowska Julianna Eleonora (30); Dutkowski Andrzej (191); Dutkowski Woyciech (307); Dworzańska Zofia Katarzyna (61); Dygas Julianna (313); Dysputkiewicz Woyciech (305); Dziechcieńska Rozalia (448); Eliaszowna Ryfka (300); Erman Józefa (278); Fabowska Małgorzata Maryanna (106); Fabowski Kajetan Ludwik (120); Fawoska Maryanna (495); Feldman Manysz (267); Feldman Reyza (291); Figarski Kacper (456); Figiety Franciszek (436); Flamenbaum Zisia Gutman (40); Fląd Ignacy Błażej (22); Flont Benedykt (333); Flont Maryanna (161); Fryd Leybus (317); Frydler Teofila (448); Frydler Teofilla Helena (88); Furmańska maryanna Franciszka (155); Fuxman Moyżesz (80); Gaday Franciszka (146); Gadayska Helena (18); Gadayska Maryanna (417); Gaiewska Maryanna (422); Gain Stanisław Józef (43); Gajewska Franciszka justyna (149); Gajewski Jan (251); Gałęziowski Franciszek (124); Gałęziowski Kazimierz (438); Gatecki piotr (160); Gawarska Joanna (438); Gawełek Maryanna (99); German Marya Necha (77); Gersz Michał Franciszek (138); Gębka Helena (37); Gębski Adam (327); Gębski Józefat (460); Gidlewski Waleryan (496); Gielniowska Magdalena Agnieszka (105); Gierzmońska Petronella (295); Głowacka Domicella Maryanna (119); Głowalska Maryanna (488); Głowalski Franciszek Ignacy (21); Głuchowski Antoni (277); Głuchowski Ludwik (494); Godek Kazimierz (133); Godlflis Leybus (337); Goldberg izrael Jakub (94); Goldman Leyzor (293); Goldstein Fiszel (89); Goldstein Josek Berek (51); Gołębioski Andrzej (183); Gorayska Antonina (443); Gorzelak Apolonia (251); Gorzelana Domicella (276); Gotlib Fayga Ita (329); Gozdz Agnieszka (426); Gozdz Magdalena (102); Gozdz Tekla (257); Goźdź Jan (258); Gożdż Maryanna (268); Górnicki Józef (39); Grablewska Maryanna (118); Grabowski Józef (328); Grabowski Marcin (182); Grabowski Zygmunt Alfons Maurycy (162); Gratowski Jan (482); Grochulski Marcin (482); Grodecka Aniela (284); Grodecki Antoni (240); Grodecki Stanisław Leopold (190); Grodzi Jan Antoni (449); Gronkowska Wiktoria (464); Grosfeld Ester (293); Gruntowicz Antonina Katarzyna (186); Grzegorczyk Józef (230); Grzybek Maryanna (481); Grzybowska Maryanna (60); Grzybowski Antoni (334); Grzybowski Walenty (27); Grzywa Helena (305); Gulstein Jenta (180); Guraszewicz Małgorzata (327); Gurc Wiktoria (418); Gurlicki Jan (494); Guslowicz Reyza (494); Gustowska Anastazja (275); Gustowska Maryanna (474); Gustowska Maryanna Katarzyna (6); Gutmanowicz Gitla (32); Gutmanowicz Hinda (53); Gutowski Stanisław (438); Guziewicz Stanisław Piotr (116); Guzińska Magdalena (112); Guzińska Maryanna (122); Hakierbaum Uszer mendel (41); Halbram Łaja (267); Haudman Abraham (329); Helcman Józefa Teressa (55); Herszenfis Dwoyra (281); Herszkowiczowna Gołda (484); Heyla Heyna (420); Heyla Perec (31); Heymanowicz Sura (317); Himelfarb Leybus (45); Hirszenfis Gitla (175); Hubanowska Agata (307); Husarzewska Emilia Maryanna (469); Idziak Józefa (28); Idziak Maryanna (332); Idziak Petronela (87); Imbier Judka (465); Imielska Anna (440); Imielski Tomasz (432); Indyka Karol (315); Iskra Adam (208); Iskra Błażej (471); Iskra Jędrzej (246); Iwanicki Tomasz (200); Jachimkowska Scholastyka (27); Jagielska Maryanna (455); Jagiełła Maryanna (79); Jahanke Anna Maryanna (19); Jakubczyk Wiktoria (202); Jakuboska Maryanna Łucja (199); Jakubowiczowna Sora (282); Jamiel Maryanna (425); Janicka Józefa (46); Janik Katarzyna (141); Janklowicz Jankiel (90); Jankowski Karol Jan (15); Januszewicz Maryanna Franciszka (59); Jarosz Maryanna (346); Jarząbek Petronella (102); Jasińska Maryanna (497); Jaskiewicz Andrzej (187); Jaskiewicz Antonina Rozalia Maryanna (92); Jaskiewicz Józef (191); Jaskiewicz Ludwika (430); Jaskiewicz Stanisław (67); Jaskiewicz Zofia Wiktoria (89); Jaskowicz Stanisław (469); Jatofft Maksymilian (126); Jawornicka Joanna Józefa (117); Jaworska Maryanna (447); Joskowicz Merek (493); Judka Maryanna (186); Jurek Justyna (450); Jurek Szymon (156); Juzwiak Franciszka (198); Kac Ignacy (115); Kaca Adam (207); Kacanawski Mikołaj (420); Kacprzak Agnieszka (461); Kacprzak Feliks (289); Kaczkowski Józef Marcelli (73); Kaczmarczyk Zofia (85); Kaczor Agnieszka (333); Kaczorowski Ignacy (298); Kadysiewicz Szmul (457); Kalecz Katarzyna (235); Kalmanowicz Mania (16); Kamieniecka Katarzyna (163); Kamińska Kaonstancja (279); Kapusta Franciszek (143); Kapusta Józefa (50); Kapusta Maryanna (189); Karczmarski Kasper (338); Kasiński Antoni (421); Kaufman Hana Łaja (8); Kiepiel Magdalena (483); Kierzkowska Antonina (473); Kierzkowska Antonina Maryanna (9); Kieszkowski Jan Nepomucen (347); Kirchner Teresa (242); Kirszenbaum Ryfka (442); Kisiel józef Maciej (35); Kisiel Kazimierz Adolf (42); Kiszel Anastazja (35); Kiszel Józef (496); Kiszel Szymon Andrzej (168); Kiszel Woyciech (472); Kiwowna Perla (484); Kiziołek Woyciech (250); Klein Maryanna (111); Kłobukowski Ignacy (235); Kłosawski Aleksander (418); Kłosowska Karolina (441); Kobylański Kajetan Hippolit (122); Koiraga Błażej (20); Kołodziej Kunegunda (259); Kołton Michał (131); Koniaszowa Maryanna (480); Kończyk Józef (284); Kończyk Leokadia Józefa (127); Kopaczowska Zofia (490); Kordylas Ignacy (114); Korecki Michał (479); Korman Nuchem (120); Korman Nuta (31); Korytko Józef Walery Adam (49); Koslak Antonina (105); Kot Ignacy (488); Kowalczewska Emilia (172); Kowalewska Emilia (497); Kowalik Maryanna (492); Kowalska Maryanna (484); Kowalska Tekla (417); Koziel Jan (130); Kozioł Woyciech (63); Kozłowska Małgorzata (263); Kozłowski Franciszek (429); Kożuchowski szymon (280); Krakowiak Franciszek Wawrzyniec (184); Kranc Justyna (38); Krauze Antoni (276); Krawczyk Andrzej (427); Krawczyk Magdalena (244); Krogólska Teofila Wiktoria (167); Kropa Maryanna Antonina (97); Krzlański Kazimierz (424); Księżki Aleksander (10); Kuc Franciszek (268); Kucharska Konstancja (289); Kucharski Jakub (109); Kucherek Kasper (340); Kuchta Augustyn (437); Kulaglak Jadwiga (153); Kulczycki Józef (433); Kulczyński Florencjusz Antoni (187); Kupcicki Franciszek (427); Kuperschmid Ichel Leybus (448); Kupis Józefa (38); Kupisz Woyciech (270); Kurant Zofia (254); Kurdwanowska Magdalena (426); Kwasek Teresa (298); Kwiatkowski Franciszek Maksymilian (156); Kwiatkowski Szymon (439); Kwiecień Francsizek (103); Kwiecień Walenty Józef (1); Kwiecieńska Tekla (308); Kwiecińska Maryanna (160, 496); Labieńska Katarzyna (299); Lassocki Stanisław (263); Latycki Stanisław (497); Lebentajer Jechyl Wolf (69); Lepczyński Jakub (242); Leśniewicz Michał (260); Lewkowicz Józef (452); Lichacki Ludwik (172); Lichstein Perla (454); Lindebny Aleksander Leopold (184); Linowska Maryanna (212); Liwanawa Małgorzata (456); Lixun Ruchla (29); Łagowski Kazimierz (442); Łagowski Marcin (313); Łuczak Maryanna (66, 446); Macek Anna (419); Maciąszczak Tekla (470); Maciejewska Julianna (473); Macieyska Kunegunda (430); Madeyska Katarzyna (188); Maierkiewicz Zelda (348); Maiewski Felicjan (489); Maiorkowicz Jakub (470); Majarkowicz Jakub (148); Majewska Katarzyna (433); Majewska Maryanna (472); Majewska Maryanna Justyna (138); Majewska Rozalia (145); Majewski Antoni (476); Makarski (195); Makuła Zofia Józefa (14); Malczewski Józef (462); Maliszewski Tomasz (195); Małecki Józef Paschalis (87); Małek Rozalia (272); Manikowska Ludwika (422); Manikowski Franciszek (150); Manowiecki Szymon (174); Manry Ludwika (47); Markowicz Jan (274); Marmaysler Nuta (431); Maryanowska Maryanna (425); Masionek Elżbieta (304); Masionek Konstanty (470); Matecki Tomasz (204); Matuszewska Julianna (240); Maycher Franciszek (143); Mazur Maciej (486); Mazurkiewicz Franciszka (26); Mazurkiewicz Jadwiga Teresa (158); Mącarz Merszek Szlama (162); Mączarka Małka (312); Melgran Manes (342); Mendel Aaron (312); Messershmid Krzysztof (238); Messerszmid Marcin Augustyn (20); Michalska Anna (113); Michalski Antoni (96, 456); Michalski Franciszek (135); Michalski Tomasz Szczepan (200); Michałowska Marcella Franciszka (454); Michałowska Urszula Anna (157); Mierzanowska Franciszka antonina (320); Milcchier Rafel (495); Milchcer Izrael (467); Milkowski Antoni (81); Miterski Ludwik (129); Mizera Anna (88); Mizera Karol (472); Młodecki Franciszek (481); Modelewski Łukasz (285); Mosionek Katarzyna (125); Mosionek Maryanna (191); Mosionek Piotr (161); Mosionek Szymon (426); Mozdyniewicz Józefa (48); Mroczek Józef Jan Woyciech (49); Mucha Józef (326); Multanowska Magdalena Wanda (193); Musiał Franciszka (444); Musiał Jan (210); Musler Bogumił (60); Muszyński Paweł (306); Nagryzowska Julianna Maryanna (33); Nankiewicz Piotr (101); Nawrot Maryanna (116); Nayman Jan (343); Neychaus Touba (78); Niedzielska Katarzyna (74); Nizieński Jakub Ignacy (114); Nowak Piotr (115); Nowakowska Anna (285); Nowakowska Ewa (483); Nowakowska Franciszka (152); Nowakowska Franciszka Julianna (151); Nowakowska Jadwiga Teresa (165); Nowakowska Luwika (435); Nowakowska Prakseda (466); Nowakowska Tekla (525); Nowakowski Mikołaj (434); Nowańkiewicz Kunegunda (326); Nowicka Justyna (132); Nowicki Tadeusz Ksawery (36); Nowowdworski Izydor Józef (54); Nowowieyski Józef (420); Obetka Tomasz (445); Oborska Marcyanna (290); Ochym Berek (5); Okulus Karolina (177); Okulus Piotr (442); Okulus Rozalia (449); Olczyk Andrzej (188, 491); Olczyk Filip (485); Olczyk Petronela (488); Olszewski Celes Włodzimierz (115); Opalek Franciszek (286); Ordynic Józefa (489); Orłowska Konstancja (34); Ornatowska Karolina (16); Pachla Różą Dorota (319); Pacyna Józef (103, 455); Pacyna piotr (304); Pająk Adam (206); Pająk Elżbieta (165); Pająk Jadwiga (446); Pająk Łukasz (153); Paliszewska Rozalia (92); Panek Magdalena (314); Paprociński Franciszek (229); Paprocki Józef (131); Paryz Ewa (197); Pasek Michał (145); Pasztowski Ksawery Stefan (207); Patela Maryanna (118); Paułka Franciszek (272); Pawlińska Julianna Zofia (82); Pawłoski Woyciech (427); Pawłowska Emilia (167); Pawłowska Katarzyna (58); Payda Tomasz (341); PelińskiWoyciech Floryan (56); Pelta Raca (481); Perełowska Maryanna (277); Pękała Woyciech (54); Piasecka Zofia (491); Piasecki Karol Antoni (182); Piasecki Leonard Woyciech (182); Piątkiewicz Michał (483); Piątkiewicz Wiktoria (208); Piątkowska Franciszka (173); Piątkowska Katarzyna (70, 164); Piątkowska Teodozja Eufrozyna (4); Piechota Małgorzata (104); Piekarska Zofia (486); Pietrzyk Maryanna (309); Pietrzykowska Karolina (171); Pilasiński Franciszek (441); Piontek Wincenty Tererciusz Woyciech (57); Piopiel Hippolit Jan (178); Piotrowska Anna (294); Piotrowska Antonina (99, 474); Piotrowska Marcyanna (110); Piotrowski Edward (53); Piotrowski Józef (279); Piotrowski Piotr (295, 447); Piszczek Woyciech (316); Piwnik Antoni (428); Piwnik Stanisław (436); Płaskocińska Agnieszka (10); Płaskocińska Józefa (321); Pociarło Piotr (117); Podsiadło Franciszka (141); Podymniak Katarzyna (170); Polak Ludwika (137); Poliński Walenty (314); Połczyńska Konstancja (140); Popławska Anna (114); Porzyczka Antonina Zofia (65); Porzyczka Filip (86); Porzyczka Stanisław (70); Posturzyński Jan (112); Pożyczka Marcyanna (173); Prażmowska Tekla (419); Prądzyńska Magdalena (323); Presek Maryanna (328); Presek Urszula (270); Prochawska Appolonia (487); Prusiński Ignacy (459); Pruski Maciej (436); Pruss Ambroży (424); Pruszczyńska Róża Tekla (178); Przedwoy Franciszek (132, 471); Przedwoy Paweł Jan (202); Przewłoka Jan (459); Przygodzki Kacper (3); Ptaszyńska Franciszka Maryanna (147); Pyrka Jan (231); Pyszczek Maryanna (119, 462); Pytlowski Antoni (2); Radzikowska Franciszka (315); Rakowska Rozalia Weronika (127); Rasiński Stanisław (432); Raszyński Stanisław Karol (23); Ratman Szandla (349); Ratyński Antoni (95); Rączka Andrzej (176, 489); Reklewski Tymoteusz (56); Rernam Fiszel (282); Rębalska Franciszka (264); Rędza Andrzej (185); Rędzianka Franciszka (334); Rogowski Ludwik (128, 463); Rogozińska Maryanna (90); Rokicki Adam Aleksander (211, 498); Rola Maryanna (230); Romanek Antoni (247); Roysenblit Symcha (77); Rozenblit Dyna (342); Rozenblit Hillet (106); Rozenstein Itta (79); Roznisianka Maryanna (434); Rubenstein Bayla (345); Rudka Maciej (244); Rudnicki Antoni (8); Rusiecka Katarzyna (444); Russecki Franciszek Romuald (7); Rybkiewicz Konstancja katarzyna (157); Rychter Mateusz Michał (142); Ryck Ludwika Kassylda (451); Rydz Michał (256); Rygierska Barbara Teofila (189); Rytler Adolf Zygmunt Karol (76); Rzeczkowska Maryanna (169); Rzeczkowska Maryanna Franciszka (65); Rzeczkowski Erazm (213); Rzeczkowski Maciej (244); Rzepkowska Agnieszka (262); Sadalski Szymon (164); Sadowski Franciszek (460); Salak Maryanna (471); Salak Michał (485); Sawicka Honorata (336); Sawicki Albin (479); Saynóg Tekla (341); Sądowska Maryanna (62); Schmit Maryanna (344); Schneider Antoni (475); Schwase Aaron (476); Scislak Katarzyna (169); Seidler Marcin (185, 491); Serbin Anna (238); Sękowski Bolesław Feliks (83); Sienicka Anna (154); Sikorska Magdalena (110); Sitkiewicz Karol (203); Skalska Franciszka (477); Skalski Wincenty (467); Skoneczny Kazimierz Bronisław Marcelli (179); Skonieczny Kazimierz Bronisław Marcelli (487); Skorupska Antonina (447); Skowroński Michał (432); Skropczyński jan Nepomocyan (80); Skrzelecki Jan (433); Skura Marcyanna (6); Skwiański Stanisław (75); Sliwieńska Maryanna (18); Slusarska Maryanna (492); Smieszkiewicz Józef (479); Smieszkowski Kacper (4); Sobczyński Jan Dominik (325); Sobescyańska Helena Tekla Franciszka (311); Sobolewska Maryanna (239); Sokołoski Tomasz (198); Sołtyk Maryanna (451); Spatczeńska Maryanna Salomea (194); Spiewak Franciszka (250); Społczyńska Wiktoria Ewa (204); Sputowska Katarzyna (181); Sputowski Mateusz (492); Sreyga Józef (498); Stachowicz Agata (255); Stachowicz Antoni (11); Stachowicz Klemens (239); Stachowicz Piotr (84); Stachyrzyńska Wiktoria (287); Stanczyk Katarzyna (493); Staniszewska Teresa (242); Stańczyk Tekla (139); Stapański Stanisław (455); Stępniak Julian (25); Stępniowski Klemens (264); Stopa Jadwiga (474); Strauss Karolina (286); Strzałkowska Wiktoria (297); Strzelecki Szczepan Jan (209); Styczyński Jan (97); Styliński Ignacy Romuald (24); Suchodolska Magdalena (422); Sukiennik Maryanna (136); Sukiennik Zofia (75); Sula Wawrzyniec (453); Sulisz Wincenty (12); Sułek Tekla (269); Supieński Konstantyn (44); Supłatowicz Andrzej Wacław (93); Supłatowicz Szymon (166); Supłatowicz Zofia (243); Suty Jan (434); Swiecielska Antonina (477); Swierkowska Ludwika Maryanna (134); Swiętochowski Mikołaj (441); Syroka Andrzej (468); Sytek Szczepan (419); Sytko Kazimierz (431); Szafrańska Teofila (331); Szawecka Wiktoria (209); Szczeciawski Józef (466); Szewczyk Agnieszka (261); Szewczyk Jan (100); Szewczyk Tomasz (262); Szlenberg Szmul (444); Szlibiarczyk Piotr (332); Szlosarski Feliks (308); Sztafrowski Tomasz (196); Sztręk Paweł Antoni (19); Szuflowa Zofia (435); Szwaść Jakub (104); Szydło Bartłomiej (299); Szydło Franciszek (148); Szydło Jakub (110); Szydło Józefa Agnieszka (12); Szydło Michał (144); Szymańska Katarzyna (301); Szyngiel Michał (319); Szynkiel Jan (453); Tarkowska Zofia (477); Techtenbaum Fayga (445); Tenenbaum Josek Eliasz (81); Tkaczyk Franciszka (273); Tomaszewski Antoni (96); Trachinow Anna (465); Turczyński Jan (273); Tuszański Karol (170); Tuszyński Antoni (91); Tyczyński jan (458); Tymszlak Dwoyra (98); Tyzner Wincenty woyciech (68); Ulik Jan (261); Urbanowicz Józefa (473); Wainstein Peysak (482); Walaszkiewicz Jan (150); Walaszkiewicz Jan Dionizy (478); Walędzki Józref (32); Walicka Ludwika (166); Walicki Aleksander (449); Waligarska Anna (437); Wancerz Agnieszka (1); Wancerz Maryanna (111); Waniek Salomea (435); Wantych Peysak Herszek (98); Wapieńska Agnieszka (446); Wardziński Tomasz (192); Wasiak Ewa (247); Wasiak Józefa (256); Wasiak Julianna (82); Wasiak Maryanna (15); Wasiat Szczepan (464); Wasilewska Maryanna (130, 469); Wasilewski Franciszek (147); Wasniewska Cecylia (187); Wasserman Szmul (348); Wasztyl Agnieszka (108, 454); Wasztyl Jakub (108, 461); Wasztyl Katarzyna (429); Waśniewska Salomea (487); Waśtyl Walenty (257); Waśtyl Wincenty (259); Wawrowski Woyciech (69); Waycman Jakub (17); Wąsikowski Bartłomiej (346); Wąsowska Maryanna Aniela (123); Wdowiak Ewa (175); Wegner Anna Ludwika (184); Weinbuch Dawid (78, 480); Weintrab Ryfka Rochla (94); Weitrob Abraham (43); Wencel Franciszek (121); Werber Icek (345); Werber Liba (73); Weronicka Maryanna (186); Wers Maryanna Katarzyna (52); Weycman Mortka (48); Weycman Ruchla (13); Weyman Sura Rayzla (93); Weyszlan Sura Bayla (41); Węgrzecki Roch (128); Wiatrowska Eleonora (468); Wiatrowski Stanisław (272); Widerska Monika Katarzyna (83); Wieczorkiewicz Walenty (30); Wierzbicka Antonina (33); Więcek Franciszka (425); Więcek Tomasz (205); Wilczyński Jan (421); Wisiński Franciszek Mikołaj (192); Wisniewski Andrzej Tomasz (188); Wisnioski Benedykt (50); Wiśniewski Jan (322); Wiśniewski Walenty (475); Włodarczyk Marcin (180); Włodek Adam (123); Włodek Franciszek Konstanty (468); Włodek Jan (237); Wnuczyński Ignacy (303); Wolińska Teofila (52); Woycicka Maryanna (171); Woycicki Jan (85); Woycicki Piotr (363); Woyciechowska Katarzyna (452); Woyciechowska Maryanna (274); Woyciechowska Rozalia (260); Woyciechowski Maciej (311); Woyciechowski Walenty (453); Woyciechowski Wawrzyniec (108); Woycieszak Jan (100); Woydacka Józefa (347); Woynicka Maryanna (137); Woytyniak Franciszek (294); Wozniak Franciszek (149); Wrona Paweł (14); Wróblewski Andrzej Mikołaj (190); Wrzesiski Kazimierz (42); Wrzesniowska Salomea (316); Wuszkowski Aleksander (423); Wydra Antoni (51); Wydra Małgorzata (233); Wydra Maryanna (232); Wydra Walenty (255); Wyszomirski Teofil Aleksander Mikołaj (47); Zabicka Franciszka (248); Zabicka Honorata (157); Zabicki Jan (109); Zaborowska Julianna (461); Zaborowski Wit (116, 458); Zaczyński Jan (331); Zajączkowska Karolina (495); Zajączkowska Maryanna (280); Zalewski Woyciech Stanisław (67); Zalisławski Tomasz (297); Zasada Marianna (272); Zasadziński Marcelli Antoni (11); Zawiślak Katarzyna (68); Zbrożek Maciej Józef (34); Zegrzda Konrad (323); Zelezniak Appolonia (478); Zelmanowicz Mosiek (300); Zemelmiller Szmul (71); Ziebicka Honorata (498); Zieleńska Anastazja (37); Zieleńska Teofila Wiktoria (44); Zielińska Anna Ludwika (151); Zięba Tekla (144); Ziółkowska Zuzanna (146); Zółczyńska Balbina (266); Zych Kazimierz (7); Zych Mateusz (142); Żyła Agnieszka (423); Żyła Ewa Wiktoria (206); Żyła Ludwika (129)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; do konserwacji; ; ; rękopis; pol.; s. 556; 20,5x35; ; ; ; ; ; -; całkowicie; 101560
Reference number: 58/156/0/006
tytuł i daty: Duplikat parafij Katolickiej Radom z r. 1825; 1825
hasła indeksu: Abrahamowiczowna Łaia (400); Adamczyk Agnieszka (328); Adamczyk Ewa (194); Adamczyk Józefa (88); Adamkiewicz Franciszka Józefa (118); Adamska Magdalena (68); Adamski Kazimierz (342); Afciarz Szlama (243); Aidelsztein Symcha (133); Aiechenbum Ester (141); Alban Koz (397); Aleksowicz Józef (43); Anczab Łukasz (132); Antoniewicz Jan (215); Arbatowski Wiktor (398); Art Marcelli (376); Baek Maryanna Ludwika (111); BaierskaElżbieta Wiktoria (141); Baierski Walenty (374); Baik Jan (341); Balarska Maryanna (249); Banasik Zofia (2, 396); Bancer Maryanna (411); Banek Maryanna (345); Banisz Jan (276); Bańczarska Anastazja (359); Baranowski Ludwik Bartłomiej (111); Baranowski Woyciech (334); Barańska Jadwiga (222); Barańska Katarzyna (328, 381); Barański Andrzej (147); Barański Ignacy Józef (100); Barański Jan (405); Barański Ludwik (406); Bartnik Konstancja (119); Bartoszczak Karol (137); Baskowski Adam (345); Baskowski Teodor (262); Batt Franciszka (423); Batyński Jan Piotr (117); Baumgarten Szmul (292); Bekierman Małka (407); Belka Jan Michał (127); Belmanowska Antonina (384); Berenstein Herszek (409); Bernat szymon (136); Bernbaum Gerszon (327); Bernbaum Haia (356); Bernbaum Josek (337); Bernbaum Sura (349); Beryzieński Andrzej Alojzy (143); Betkier Eleonora (76); Bęben Erazm (1); Bębnowska Łucja Genowefa (34); Będkowska Józefa (36); Bętkowska Józefa (415); Bętkowska Petronella (399); Białek Stanisław (281); Bielas Petronella (197); Bielski Grzegorz (279); Biełecka Uruszula (220); Bieniecka Jadwiga (217); Bieniek Maryanna (44, 115); Bienkaska Katarzyna (191); Bieńkowska Antonina (77); Bieńkowska Franciszka Justyna (129); Bieńkowska Rozalia (58); Bieńkowski Józef (408); Bigalski Bogumiły (109); Bilkowska Ewa (261); Bińkowski Antoni (70); Bińkowski Mateusz (355); Birenbaum Amniel (17); Birencweig Liwcia (253); Birman Wulf (145); Biwetty Piotr (55); Blach Judka (377); Blecher Josek (260); Bleyman Ester (260); Bliman Szmul (331); Błachowicz Piotr Maciej (30); Błażkowska Emilia (126); Błędowski Aloyzy Michał (47); Błońska Emilia (401); Bobal Tomasz (156); Boniek Justyna (25); Boniek Woyciech (247); Borkowski Tomasz (1); Borowski Jan Paweł (84); Boruch Andrzej Karol (140); Boruch Franciszek (414); Borusieńska Barbara (202); Borusieński Tomasz (159); Botuch Apolinia (367); Botuch Franciszek (120); Bożek Józef (225); Breitman Ryfka (218); Brzeski Józef (254); Brzozowska Emilia (151); Brzozy Marcelli Jan (83); Brzyboski Józef (348); Buczkiewicz Maryanna (6); Budzisz Anna (99); Bugalski Franciszek Ksawery (157); Bugayski Jan (81); Buiak Mikołaj (153); Buiak Stanisław (404); Buiak Zofia (407); Buiak Zuzanan (192); Buianowski Paweł (199); Bukiewicz Józef Antoni (138); Bulski Franciszek Józef (85); Burek Jadwiga (131); Bykoski Jakub (56); Bystrzanowska Zofia Domiecella (59); Cato Bayla (421); Cetlicer Joanna Npomucena (327); Chadelski Franciszek (392); Chailer Sara (89); Chałubieńska Maryanna Hieromina (128); Chałuszczyński Jan (409); Chlewicki Mikołah (424); Chmielewska Teofila (55); Chodek Maryanna (350); Chodek Maryanna Franciszka (23); Chodnikiewicz Tomasz (160); Cholewa Idzi (113); Chotecka Maryanna Tekla (155); Chrusniak Adam (384); Chrusniak Małgorzata (60); Cichas Zofia (54); Cichawa Justyna (6); Cichawa Stanisław (60); Ciemniewska Maryanna Elżbieta (135); Cieplińska Urszula (132); Ciepliński Antoni (228); Cieszkowska Pelagia Franciszka Józefa (63); Cis Maryanna (373); Cubulowska Józefa (64); Cupla Agnieszka (203); Cwesner Ruchla Laia (91); Cwikliński Józef (201); Cwikliński Marcin (290); Cybulski Ignacy (351); Cybutowski Woyciech (237); Cygan Dorota (26); Cygan Mikołaj (371); Cyganiak Józefa (153); Cygielman Lewek (340); Cymelska Anastazja Józefa (53); Cymichowna Dwoyra (390); Czapka Tekla (362); Czaplicki Tedor Józef (158); Czaplińska Karolina (152); Czarkowski Antoni Jan (8); Czarnecki Kacper (385); Czarniecki Karol (141); Czarniecki Kazimierz (13); Czaykowski Aleksander (383); Czekay Maciej (263); Czepiński Jakub (233); Dalkowska Helena Emilia Kunegunda (139); Dankiewicz Piotr (400); Dąbrowski Filip (195); Dekutawska Francsizka (235); Deleżyński Aleksander (359); Delos Franciszka (59); Deorowicz Emilia (164); Dębicka Józefa (378); Dębiński Piotr (61); Dohoer Maryanna Agata (21); Domaszewska Katarzyna (354); Domiziak Józef (408); Doroza Tekla (114); Doucher Agata (364); Drozdowski Antoni (78); Dryia Józef (25); Drzeszowska Anna (418); Ducki wincenty (372); Duczyk Zofia (386); Duda Jan (38, 360); Duda Tekla (5); Dudek Michał (255); Dudkowski Tomasz (157); Dumańska Józefa (394); Dunarczyk Rozalia (207); Dunin Piotr (57); Durasiewicz Paweł (14); Dutkiewicz Piotr (73); Dutkowska Justyna (425); Dutkowska Krystyna (383); Dutkowski Józef (190); Dworakowski Andrzej (143); Dygas Antoni (69, 382); Dygas Magdalena Józefa (61); Dygas Małgorzata (394); Dysputkiewicz Kunegunda (33); Epfelbaum Izrael (27, 343); Erner Florentyna (151); Eyzykowa Ryfka (377); Faigenbaum Josek (334); Faliński Leopold (43); Falkowska Karolina Wiktoria (341); Falkowska Maryanna Eleonora Weronika (326); Farbiszewski Józef (339); Fedor Andrzej (140); Feigenbaum Ezril (161); Felman Ryfka (291); Fiszer Tomasz (256); Fiszman Nucha (72); Fituch Wincenty (270); Fixman Maszek (387); Flis Józefa (403); Flisiak Woyciech (414); Flont Augustyn (212); Flont Katarzyna (239); Florek Anna (241); Florski Jan (56); Frelga Krystyna (22); Froin Aloizyna (163); Frydles August (67); Frydrych Maryanna (354); Frys Franciszka (281); Gabrylecka Franciszka (42); Gaday Katarzyna (148); Gaiewski Jan Walenty (278); Gaioski Kacper (338); Gałęziowska Helena (33); Gandwark Leybus (369); Gańska Tekla (208); Gaudzieńska Julianna Franciszka (27); Gawar Walenty (11); Gawełek Józefa (209); Gaworska Józefa (32); Gayzler Teofil (403); Gąsiorowska Antonina (214); Gębczyk Franciszek (116); Gidlewska Wiktoria Tekla (37); Gierszownowicz Mosiek (284); Glinik Justyna Marianna (219); Gocińska Maryanna (387); Godek Kazimierz (343); Godek Marcyanna (212); Goldrat Leybus (395); Goldrath Leybus (405); Goldszpic Marianka (340); Goldsztein Fiszel (366); Gołębiowska Ludwika (52); Gorzkoska Maryanna Władysława (85); Gozdz Tekla (52); Górnik Stanisław (54); Górski Barnaba Aleksander (104); Górski Ignacy (289); Grabowska Maryanna (264, 390); Grabowska Tekla (221); Gregorczyk Teressa (131); Grincwaig Mosiek (90); Grochulska Franciszka (127); Grochulska Rozalia (113); Gromska Maryanna (74); Gronkowska Maryanna (180); Grosberg Mortka (242); Grosfel Sura (374); Grudnicki Kazimierz (402); Grunkoski Jakub (353); Grus Woyciech (4); Gruszczyńska Franciszka Ludwika (110); Gruszczyński Wincenty (372); Gruszka Stanisław (403); Grzybowski Woyciech (47); Gurecka Katarzyna (150); Gurlicz Antoni Franciszek (53); Gustowska Maryanna (92); Gutkiewicz Maryanna (229); Gutmanowicz Szandla (275); Gutowska Konstancja (121); Guzińska Magdalena (360); Guzińska Maryanna (363); Guzoski Karol (137); Guzowski Karol (417); Guzowski Ksawery (95); Guzowski Wincenty (200); Gwizdowska Elżbieta (269); Haberfeld Józed (24); Haberkant Gustaw Adam (108); Hamerman Leybus Izrael (72); Hasklowna Sura (353); Hechtman Nuta (147); Heissler Jan (250); Hendnel Edward (46); Herszkowiczowna Sura (373); Heymanowiczowna Reyza (185); Himelfarb Zelman (344); Himmelbla Wulf (349); Husarzewska Krystyna Eleonora (142, 418); Ickowicz Abraham Mosiek (291); Idziak Jan (65); Idziak Katarzyna (382); Idziak Paweł (347); Idziak Petronella (389); Ignatowski Antoni Łukasz (130); Imielska Maryanna (16); Iwanicki Tomasz (383); Iwańska Maryanna (385); Izraelowicz Lewek (380); Izydorczyk Regina (331); Jabłonowska Maria Magdalena Krystyna (103); Jabłonowski Gratian Teofil (384); Jabłońska Elżbieta (240); Jabłońska Tekla (254); Jabłoński Andrzej (149); Jagieło Agnieszka (238); Jagieło Tomasz (326); Jakowski Antoni (266); Jakuboski Feliks (71); Jakubowiczówna Dwoira (284); Jakubowska Petronella (380); Janicka Konstancja (51); Janiecki Bazyli (381); Janik Katarzyna (408); Janklowiczowna Hana (398); Janklowiczowna Ruchla (417); Jankowski Antoni (65); Jankowski Piotr (413); Jankowski Piotr Jacek (117); Jarząbek Kazimierz (31); Jarząbek Maryanna (211); Jasielski Franciszek (95); Jasieńska Julianna (51); Jasieński Jan Nepomucen (410); Jasieński Stanisław (59); Jasik Jadwiga (245); Jasińska Brygida (129); Jasińska Petronela Józefa (82); Jasiński Teodor (142, 419); Jaskiewicz Franciszka (390); Jaskiewicz Maciej (29); Jaskiewicz Zofia (62); Jaskowicz Maciej (382); Jaskulski Walenty (22); Jastrzębska Tekla (247); Jatofft Julia Antonina (158, 424); Jaworska Eleonora (397); Jaworska Emilia (131); Jaworski Antoni (64); Jaworski Łukasz (280); Jaworski Paweł (288); Jerzmanowski Roman Romuald (348); Jerzmanowski Waleryan Stanisław (402); Jeżmanowski Waleryan Stanisław (89); Jouwein Maryanna Katarzyna (97); Judkowicz Leybus (415); Juszyńska Maryanna (15); Juzwiak Franciszka (393); Juzwiak Józef (8); Kaca Jadwiga (376); Kaca Jan (63, 375); Kaca Józef (363); Kaca Piotr (366); Kacprzak Walenty (207); Kaczmarczyk Andrzej (337); Kaczor Józef (352); Kaczor Maryanna (3); Kaczorowska Józefa (37); Kaczorowski Józef Alojzy (82); Kadysiewicz Jeremiasz (253); Kadysiewicz Jochwat (344); Kadysiewicz Martla (412); Kadysiewiczowna Ruchla (389); Kalamina Franciszka (358); Kalasiewicz Antoni (356); Kaliniak Józef (123); Kalinowska Franciszka (349); Kalińska Maryanna (102); Kaliński Karol Jan (139); Kalwaciak Jan Marek (80); Kałtun Marcin (191); Kamieniecki Woyciech (39, 357); Kamieńska Anastazja (385); Kamieńska Józefa (397); Kamieńska Maryanna (270, 287); Kamieński Francszek (265); Kamieński Jan (419); Kapuscińska Agnieszka (25); Kapusta Karyanna (224); Kapusta Stanisław (43); Karasieński Edward (57); Kasprowicz Antonina (81); Kasprzak Wawrzyniec (99); Kat Maryanna (336); Kat Stanisław (239); Katawa Teresa (330); Kaufman Hania Laia (396); Kepler Antoni Ignacy (160); Kepler Elżbieta (160); Kiepiel Jan (348); Kiepiel Tomasz (36, 378); Kiepiel Urszula (136); Kierschtein Ewa (277); Kirszenbaum Anna (293); Kirszenbaum Hawa Rywka (86); Kirszenbaum Jakub (370); Kisiołek Tekla (388); Kisiołek Woyciech (271); Kiszel Anastazja (333); Kiszel Antoni (114); Kiszel Paweł (7); Klim Julianna (363); Klimecka Barbara Paulina (42); Klingier Sura (243); Knapik Franciszek (209); Kołton Wawrzyniec (107); Kołtun Jakub (92); Kołtun Józef (344); Kołtun Maryanna (375); Kołtun Michał (399); Kołtun Walenty (413); Konopka Katarzyna (161); Koplowicz Leybys (218); Korman Bencjan (98); Korman Mariem Necha (346); Kornatowska Jadwiga (128); Kotlon Józef (28); Kotlon Wincenty (41); Kowalska Joanna Domicella (62); Kowalski Jakub (415); Kowalski Michał Franciszek (128); Koza Kazimierz (206); Kozarzewska Feliksa Michalina (152); Kozlak Maryanna (186); Kozłowska Magdalena (355); Kozłowska Marcyanna (199); Kozłowska Teofila (87); Kozłowska Weronika (368); Kraiewski Franciszek (13); Krajewski Franciszek (395); Krawczyk Mateusz (119); Kremens Elżbieta (355); Krężałek Julianna (361); Krogulska Maryanna Katarzyna (373); Kruk Magdalena (93); Krukowska Małgorzata (225); Krupczyńska Emilia (23); Krygsztein Herszek (395); Krynicka Julianna Teodora (145); Krystell Wiktoria (366); Krzański Woyciech (224); Krzykacz Michał (407); Krzyżanowska Katarzyna (50); Kubasiewicz Anna (116, 412); Kubasiewicz Ewa (407); Kuc Woyciech (208); Kucharska Antonina (69); Kucharska Kunegunda (35); Kucharska Maryanna (22); Kucharska Maryanna Konstancja (103); Kucharska Scholastyka (255); Kucharska Zofia (200); Kucharski Antoni (65, 378); Kucharski Franciszek (372); Kucharski Jakub (333); Kucharski Jan (24); Kuchta Paweł (12); Kuczkowska Maryanna Jadwiga (22); Kuczyńska Marcyanna (329); Kuczyńska Wiktoria (159); Kuklińska Domicella (272); Kulaga Maryanna (338, 193); Kulasiewicz Hieronim (335); Kulczyński Antoni (369); Kulok Maryanna (423); Kupferszmit Haim Peysak (53); Kupis Wincenty (49); Kurek Marbara (152); Kurkowski Jacenty (368); Kurnicka Anna (263); Kusio Józef (187); Kusio Józefa Maryanna (41); Kutasowicz Maryanna (230); Kutkowski Błażej (371); Kwiatkowska Franciszka (401); Kwiatkowski Antoni (76, 94); Kwiatkowski Piotr (19); Kwiecień Franciszek (379); Kwiecień Józef (340); Landszawer Marcyanna (387); Laskiewicz Stanisław (376); Lasocka Leonora (32); Lazereni Jan Stanisław (58); Lazzareni Pelagia Joanna (415); Leib Reyla (155); Leszczyński Andrzej (146); Leszczyński Antoni (10); Leszczyński Ludwik (367); Leśniowicz Tekla (228); Leśniowska Franciszka (266); Leśniowska Maryanna (268); Lewandowski Szymon (198); Lewi Daniel (374); Lewkowiczowna Hinda (347); Leybusiowicz Icek (358); Lęgieziński Wawrzyniec (102); Lichowski Ludwik (373); Linowska Maryanna (423); Lipiec Filip (58); Lipiec Józef (188); Lipińska Tekla (188); Lis Józefa (87); Lordelli Józefa Katarzyna (112); Lorek Antonina (396); Luperszmit Sura (352); Lypszyc Marynka (339); Łagowski Andrzej (149); Łaniewski Wawrzyniec (332); Łaskiewicz Stanisław (57); Łopacińska Franciszka (127); Łowczyńska Józefa (29); Łowiński Ignacy (251); Łuba Teresa Bona (258); Łucok Maryanna (150); Łuczak Petronella (86, 392); Łukawska Maryanna (204); Łukowska Katarzyna (359); Łukowski Mikołaj (358); Łukwoski Jakub (287); Machniowska Teresa (404); Machniowski Piotr Jacek (116); Maciaska Maryanna Antonina (339); Macieyski Franciszek (234); Magiera Aleksander (94); Maiewska Maryanna Antonina (19); Maiewski Antoni (371); Maiewski Franciszek Roch (236); Maiewski Michał (203); Maiewski Tomasz (158); Maj Magdalena (205); Makarska Tekla Izabella (236); Makarski Aleksander (398); Makuch Maryanna (376); Makuch Wincenty (130); Makulska Katarzyna (187); Makuła Magdalena (422); Makuła Maryanna (257); Makuła Wawrzyniec (104); Malinoska Maryanna (115); Malinowska Antonina (391); Malinowski Michał (217); Małek Filip (68); Małek Wincenty (410); Małek Zofia (46); Mantelatio Aleksander (364); Mantorska Teresa Jadwiga (132); Marcellak Róża (106); Marciniak Franciszka (112, 404); Marcinkiewicz Jan (351); Marczewski Woyciech (269); Margules Jochweta (329); Markiewicz Antoni Tomasz (2); Marszałek Katarzyna (409); Maryanoski Aleksander (42); Marzec Magdalena (84); Masińska Katarzyna (149); Masionek Walenty (338); Masłowska Małgorzata (93); Mateska Karolina (139); Matkowska Antonina (75); Maxym Paweł (14); May Grzegorz (210); May Stanisław (405); Maycher Antoni (420); Maychrzak Agnieszka (3); Mazan Józef (336); Mazur Maryanna (288); Mazurek Jadwiga (376); Mazurkiewicz Katarzyna Barbara Franciszka (148); Mazurkiewicz Kazimierz (204); Mączyńska Konstancja (248); Messerszmit Maryanna Anna (36); Mędlowiczowna Dabsa (367); Mędlowna Ryfka (242); Mężycki Antoni (66); Miakowski Jan Józef (68); Miałkowski walenty (285); Miarkowski Wawrzyniec (105); Miasiewicz Antonina (70); Miąkowski Benedykt (240); Micenmacher Herszek (419); Michalska Agnieszka (9); Michalska Ewa (143); Michalska Małgorzata (351); Michalska Tekla (289); Michalski Franciszek (338); Michalski Józef Jan (41); Michalski Piotr (100); Michalski Walenty (26); Michałoski Hippolit Ksawery (107); Michelsan Zofia (126); Mielczarski Dominik (227); Miernikowska Ludwika (112); Mikałacińska Zofia (227); Milczarska Bibianna (144); Milczarski Albin (248); Miler Maryanka (326); Millerman Ida (365); Milwelgier Reyzla (6); Mizera Jakub (403); Mizera Jan (67); Mizera Maryanna (8); Mizera Stanisław (192); Młodecka Józefa Paulina Konstancja (80); Modzelewska Teodozja (71, 406); Modzelewski Jan (383); Modzelewski Stanisław Leon Kazimierz (50, 413); Molęda Jakub (96); Molęda Katarzyna (142); Moncarz Abraham (331); Mortka Lewek (11); Mosionek Franciszka (52); Moszkowicz Anzel (369); Mośkowicz Izrael (424); Motyka Antoni (66, 205); Motyka Katarzyna (232); Możdzeniewicz Kasper (422); Mroczek Jan (395); Multanowski Edward Bronisław (66); Muszyńska Honorata Antonina (9); Muterka Woyciech (249); Mysliszewski Wincenty (221); Napasowski Antoni (264); Nawrocka Katarzyna (396); Nawrot Michał (121); Neigebaum Dwoyra (328); Neiman Reyzla (329); Neuchrofer Hudes (15); Neygebar Zendel (362); Neymans Mndla lilka (274); Niedzwiecki Jan (229); Niwiarczyk Tomasz (370); Nizenski Woyciech (342); Niziński Jakub (350); NN (420); NN Franciszek (416); NN Józefa (358); Noot Marcelli Teofil Konstantyn (16); Nowakowska Albina (87); Nowakowska Katarzyna (347); Nowakowska Maryanna (379); Nowakowska Wiktoria (161); Nowakowski Błażej Ignacy (19); Nowakowski Jan (64, 350); Nowakowski Józef (39); Nowiński Marcin (220); Nowocień Franciszka (33); Nowocin Tomasz (157); Nowocin Wincenty (361); Nowowieyska Maryanna (286); Obarski Ksawery (104, 400); Ochnicki Antoni (365); Okulska Maryanna Łucja (156); Okulus Antonina (215); Okulus Elżbieta (410); Okulus Michał (351); Okulus Tekla (120); Orbanowska Maryanna (223); Orłowska Elżbieta (365); Orzechowska Maryanna (280); Owsiany Józef (24); Pachnik Antonina (79); Pachulska Agnieszka (367); Pacyna Franciszek (121, 416); Paiąk Katarzyna (226); Paiąk Marcin (194); Pajak Paweł (84); Pająk Antoni (61); Pająk Kazimierz (29); Paliszewska Rozalia (334); Paliszewski Andrzej (140); Paprociński Józef (105); Pasek Katarzyna Konstancja (51); Pasek Michał (393); Pasikiewicz Marcin (325); Paskowska Józefa (365); Patela Błażej (238); Patyrański Józef (336); Pawelska Antonina (366); Pawelski Paweł (361); Pawkikowski Andrzej (226); Pawlik Joachim (231); Pawlikowska Justyna Maryanna (251); Pawlikowski Michał (125, 410); Pawłoska Elżbieta (340); Pawłoska Maryanna (329); Pawłowska Emilia (401); Pawłowska Wiktoria (379); Payda Anastazja (265); Perec Henkiel (374); Piasecka wanda (108); Piasecki Jakub (344); Piaskowski Roch (197); Piatkiewicz Anna (285); Piątkowska Franciszka (110, 327); Piekarski Walenty (23); Pietrzyk Jadwiga (109); Pigłowski Antoni Jan (283); Piotrowska Katarzyna (198); Piotrowska Konstancja (119); Piotrowska Maryanna (337, 368); Piotrowska Maryanna Anna (49); Piotrowska Zofia (244); Piórkowska Agnieszka (13); Pisarek Maciej (246); Pisarek Maryanna (343); Pisarek Szymon (28, 346); Piszczyński Tomasz (159); Piwnik Józef (12); Płaskocińska Agnieszka (354); Płatos Krystyna (412); Płatos Małgorzata (75); Płatos Wincenty (48); Płońska Elżbieta (237); Pociasło Franciszek (334); Podsiadło Franciszek (257); Podymniak Katarzyna (355); Pokrzywińska Aniela (387); Polak Franciszka (38, 414); Polakoska Kunegunda (28); Poliński Woyciech (391); Pomianowski Aleksander Józef (133); Porczyńska Małgorzata Prakseda (250); Porzyczka Filip (362); Porzyczka Maryanna (386); Potocka Antonina (78); Potyrański Józef (17); Poyda Wincenty (129); Pożyczka Ignacy (99); Półtorak Katarzyna (333); Prazmowski Kacper (1); Premesta Maior (18); Pruszyńska Tekla (325); Przedwoy Szczepan (389); Przybylska Maryanna (138); Przygocki Kacper (345); Przyłuska Franciszka (423); Ptaszyńska Magsdalena (345); Pyszczek Maryanna (424); Pyszczek Mateusz (114); Pyszczek Tomasz (155); Pytkowski Antoni (360); Raczkowska Magdalena (348); Raczkowski Leon (411); Radomski Szlama (275); Radzisawski Anastazy (66); Rakowski Józef (26); Ratyński Marcin (258); Rączka Andrzej (347); Reich Sura (89); Reklewski Franciszek (125); Reklewski Franciszek Gwido (411); Rędziak Adam (162); Rogaliński Jan (259); Rogicki Antoni (77); Rogowski Daniel Jakub (98); Roliński Joachim (380); Romanowicz Antoni (392); Romanowicz Błażej (216); Romanowicz Jędrzej Mikołaj (146); Romanowski Aleksander (354); Rosenbaum Fayga (359); Roszecki Wincenty (49); Rotman Ita (7); Rozalska Antonina Tekla (79); Rozenbaum Gdala Rafael (17); Rozenbaum Miszel (18); Rozenblat Jakub (408); Rozkras regina (409); Rożalska Maryanna (206); Różańska Antonina (273); Rubinstein Rocha (292); Rusakoski Stanisław (187); Rusakowska Apolonia (23); Rutman Eliasz (327); Ruzicka Katarzyna (233); Rybak Maciej (31); Rydz Wawrzyniec (101); Rytler Wilhelmina (118); Rytter Wilhelmina (413); Rzymska Tekla (262); Sadalska Maryanna (391); Sadalski Szymon (369); Sadocka Józefa Maryanna (88); Sadoski Jan (80); Sarnecki Antoni (10); Saski Aleksander (388); Saurampf Herszek (274); Schmaus Maryanna (102); Schneidrschen perla (325); Schnirstein Józef Ludwik (107); Scibisz Jakub (241); Seroczyński Łukasz (330); Seyde Anna Justyna (144); Siedlicki Jan (15); Sieradzka Anna (267); Sieradzka Maryanna (138); Sierpińska Maryanna (101); Siewierkowsa Franciszka (399); Sikorska Agnieszka (2); Sikorski Antoni Paweł Hiacynt (150); Sikorski Jakub (230); Sikorski Szymon (134); Sitkiewicz Karol (343); Sitko Agnieszka (4); Sitkowska Maryanna (332); Skalska Maryanna (332); Skasz Maryanna (216); Skibicka Maryanna (24, 341); Skonieczna Julia Aleksandra Klementyna (330); Skowron Maryanna (45); Skowroński Tomasz (35); Skrzyńska Anna Klara (105); Sliwiński Benedykt (341); Sliwiński Francsizek (5); Sliwiński Józef (37, 88); Slusarska Teodozja (71); Słomka Ignacy (425); Słowińska Paulina Antonina (9); Smitka serla (154); Sobarska Tekla (122); Sobczyńska Józefa (375); Sobczyński Aleksander (45); Sobczyński Piotr (115); Sobczyński Wawrzyniec (419); Sobiecki Jacenty (393); Sobiecki Jan (154); Solecka Aniela Petronella (83); Solecki Józef Jan (85); Sołtyk Franciszek (186); Sołtykiewicz Klementyna (135); Stachowicz Maryanna (190); Stanczyk Antoni Jan (78); Staniszewski Feliks Antoni (75, 381); Stankiewicz Feliks Emeryk Alfons (92); Stawska Agnieszka (418); Steciński Walenty (235); Steczyńska Anna Aleksandra (388); Stefański Łukasz (202); Stempniewski Michał (126); Stępcińska Łucja (231); Stępniak Agnieszka (422); Stępnioski Józef (40); Stępniowska Wiktoria (282); Stolarska Salomea (290); Styczyński Bartłomiej (223); Styczyński Franciszek (402); Styczyński Wincenty (96, 406); Styleński Stanisław (60); Styliński Józef (86, 389); Suchodolska Maryanna (46); Sukiennik Katarzyna (336, 377); Sukiennik Małgorzata (63, 405); Sukiennik Zofia (371); Sumaski Michał (124); Supłatowicz Franciszka (62, 418); Suski Tomasz (44); Swidwa Marcin (252); Swiecinski Antoni (70); Szafrańska Józefa Franciszka (40, 357); Szaiawicz Zelman (185); Szandszawer Ferdynand (50); Szaniawska Antonina (361); Szczeciowska Weronika (16, 412); Szczodry Józefa Maryanna (39); Szczudry Teofila (397); Szefler Samuel (388); Szewczyk Jakub (91); Szewczyk Łukasz (386); Szewczyk Woyciech (273); Szklarska Rozalia (252); Szmulowiczowna Haia (213); Sznirstein Marya Paulina (48); Szpakowska Katarzyna (363); Szpakowska Maryanna (93); Szpągiel Józef (268); Szperk Ignacy (400); Szperle Ignacy (100); Szroda Jakub Filip (261); Szswarc Haskiel (165); Szteinberg Abuś (390); Szulimowicz Leybus (342); Szydło Agnieszka (189); Szydło Błażej (382); Szydło Franciszek (357); Szydło Jakub (421); Szydło Julianna (370); Szydło Magdalena (69); Szydłowska Józefa (31); Tarkowski Wiktor Tomasz (113); Tarnowska Barbara (377); Tarnowska Teodozja Józefa (74); Tenenbaum Leybus (384); Tkaczyk Małgorzata (74); Traczewska Antonina (73); Trąbczyński Antoni Ludwik (267); Tuszeńska Rozalia (328); Tuszyńska Jadwiga (339); Tuszyńska Katarzyna (381); Tuszyński Tomasz (130); Tyzner Wincenty (380); Ubszlag Walenty (21); Ulikowski szymon (137); Urbańska Maryanna (271, 364); Urbański Michał (272); Urbański Woyciech (48, 368); Vretman Dawid (332); Wacław Anna (391); Wagner Michał (417); Walaszak Franciszka (98); Walczak Antoni (76); Walec Franciszek (123); Walicka Ludwika (414); Waniek Szczepan (154, 424); Waniek Tomasz (154, 156, 424); Waniek Wincenty (193); Waniorowski Marcin (330); Warchul Ludwika (72); Warchul Walenty (18); Warszau Anzelm (420); Wasiak Franciszek (196); Wasiak Helena (30); Wasiak Katarzyna (144); Wasiak Maryanna (195); Wasiak Szymon (135); Wasiak Wiktoria (196); Wasilewska Urszula (133); Wasilowski Franciszek (356); Wasnioska Tekla (120); Wasztel Katarzyna (145); Wasztyl Andrzej (146); Wasztyl Jakub (422); Wasztyl Józef (91); Wasztyl Łukasz (335); Wasztyl Tekla (122); Waśniak Agnieszka (3); Waśniewska Ewa (164); Waśniewska Katarzyna (210); Waśniewski Ignacy (232); Waśniewski Stanisław (211); Waśniowska Cecylia (331); Watrasińska Franciszka (279); Wawrzyniecki Sebastyan (353); Waycik Kacper (222); Waycman Ruchla (392); Waysberg Abraham (213); Wątarska Maryanna (187); Wdowiak Ewa (350); Weicman Leibus (423); Weinbuch Mosiek Haim Szelim (90); Weinstein Froim (90); Weintrop Icek (148); Weisbort Perec (10); Weismantelf Josiek (293); Werber Hiel (11); Wiatrowska Zofia (45); Wicher Maryanna (201); Wiciota Szczepan (163); Wiechowski Mateusz (109); Wierzbicka Agnieszka (337); Wierzbicka Jadwiga (335); Wierzbicka Maryanna (47); Wierzbicki Franciszek (122); Wierzbicki Józef (245); Wierzbicki Michał (356); Wierzbicki Paweł (7); Więcławski Ludwik Michał (124); Wilkowski Józef (375); Wisińska Weronika Maryanna (163); Wiśniewski Franciszek (32, 333); Wiśnioski Jan (67); Wiśniowska Franciszka Maryanna (83); Wiśniowska Kunegunda (352); Witkowska Anna (96); Witkowska Elżbieta (386); Witkowska Maryanna (362); Wizner Bogumiły (38); Włodarczyk Marcin (421); Wolak Franciszek (14); Wołczyński Jan (286); Woyciechowska Franciszka (124); Woyciechowska Katarzyna (82); Woyciechowski Franciszek (335); Woyciechowski Walenty (360); Woycik Jan (277); Woycikiewicz Jan (417); Woycikiewicz Jan Ludwik (110); Woycikowska Ewa (162); Woydacka Antonina (276); Wozniak Agnieszka (27); Wozniak Maryanna (399); Wozniak Szczepan (325); Wozniakowski Marcin (370); Wódka Herszek (4); Wrońska Maryanna (379); Wróblewska Ewa (162); Wróblewska Ludwika (108); Wróblewski Józef (346); Wróblewski Stansiław (56); Wrzuczyński Ludwik Józef (98); Wulfowa Cypra (421); Wulwowicz Wulf (406); Wydra Dorota (21, 353); Wydra Józef (30, 402); Wydra Małgorzata (385); Wydra Woyciech (54); Wyrzykowska Konstancja Tekla (136); Wysoczyński Rafał (282); Wyszomirski Józef Kalasanty (97); Zaczyński Lucjan (118); Zając Wawrzyniec (106); Zajączkowska Anna (342); Zakrzewska Józefa (411); Zakrzewska Petronella (378); Zakrzewski Szczepan (425); Zakrzwski Szczepan (165); Zaleski Jakub (214); Zalewska Emilia Ludwika (77); Załęcka Franciszka Józefa (134); Zasadzińska Franciszka (278); Zasadzińska Maryanna Prakseda (95); Ząbczyński Franciszek (357); Zdankiewicz Antoni (244); Zdankiewicz Teofil Bonifacy Władysław (123); Zdunkiewicz Marcyanna (234); Zdzieńska Wiktoria (34); Zebroska Salomea (73); Zebrowski Andrzej (117); Zelikmanowna Małka (394); Zepchło Jadwiga (246); Zepchło Jozef (40); Zerowa Agnieszka (238); Zeypf Wilhelmina (364); Zieliński Błażej (12); Zieliński Jan (420); Zieliński Klemens (219); Zieliński Wawrzyniec (101); Ziółkowski Antoni (79); Ziółkowski Jakub (394); Ziułkowska Maryanna (259); Zmijewski Szczepan (106); Zubek Antoni (81, 398); Zuch Teresa (134); Zuchowski Józef (35); Zuchowski Woyciech (44); Zwierzak Łucja (151); Zwierzyk Ewa (256); Zybert Elżbieta Katarzyna (147); Zych Antoni (189); Zych Apolonia (352); Zych Kazimierz (372); Zych Ludwik (111); Zylik Leybus (346); Zyzyusz Ignacy (416); Żebrowska Kunegunda (404); Żebrowski Jan (393); Żolińska Cecylia (283); Żuchowska Maryanna (164)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 432; 24x38; ; ; ; ; ; -; całkowicie; 101561
Reference number: 58/156/0/007
tytuł i daty: Duplikat Akt Cywilnych Proboszcza i Urzędnika Stanu Cywilnego parafii Radom z roku 1826; 1826
hasła indeksu: Adamczyk Małgorzata (14); Adamska Tekla (409); Adamski Floryan (259); Adempski Józef (438); Arbatowski Hippolit Michał (53); Augustynowicz Emilia (29, 421); Augustynowicz Tekla (415); Baćkowska Julianna Antonina (54); Bader Wincenty (9); Balcer Katarzyna (231); Bałtowicz Maksymilian (104); Banasiewicz Julianna (90); Banasik Dominik (240); Banasik Tomasz (107); Bańczoska Maryanna (31); Barański Franciszek (395); Barański Ignacy (433); Barański Jędrzej (440); Barański Paweł (26); Barcikowska Maryanna (39); Baror Balbina Delfina (34); Bayer Jan (108); Bednarczyk Tomasz (422); Bednarski Józef (13); Bednarz Kazimierz (25); Bek Maryanna (444); Bezpiańska Apollonia (13); Bezpiańska Maryanna Zofia (431); Bębnowski Józef (459); Bieleński Efraim (86); Bielowicz Józefa (22); Bielski Aleksander (432); Bielski Aleksander Teofil (23); Biełek Aniela (85); Bieniek Grzegorz (399); Bieniek Maryanna (397); Bienkowska Józefa Klementyna (12); Bienkowski Hieronim (412); Bieńkoska Katarzyna (32); Bieńkowska Maryanna (23); Bigartki Marcin (88); Bilewicz Maryanna (460); Binkowska Franciszka (430); Bińkowska Antonina (428); Bińkowska Zofia (403); Biszewska Maryanna (102); Bivetti Anna (85); Bivetti Piotr (425); Blech Anna Luiza (37); Błędowski Ludwik Mikołaj (6); Boczarska Antonina (451); Boczarska Antonina Karolina (75); Bogucki Karol Jan (15); Boniek Antonina (45); Boniek Apollonia (411); Borowski Mateusz (457); Boruch Franciszka (112); Boruch Józefa (461); Boruch Maciej (445); Boruch Paweł (462); Boruch Salomea (227); Borusińska Maryanna (457); Bożek Józefa (23, 435); Bożek Małgorzata (439); Brygidanowicz Jan (432); Brzezińska Antonina (93); Brzozy Wiktoria Ewa (111); Brzycka Katarzyna (268); Brzyski Józef (26); Brzyski Wincenty (87); Bubel Wincenty (421); Buczyńsk Eleonora (405); Bugayski Jan (415); Buiak Józef (25); Buiak Maryanna (71, 238); Buiak Mikołaj (400); Bukiewicz Szymon (240); Bulchelm Józef (85); Burek Magdalena (230); Burzyńska Michalina Zuzanna (82); Charlinski Jakub (425); Charlińska Krystyna (424); Chlewicki Teodor (455); Chmielewska Anastazja (80); Chmielewski Franciszek (62); Chmieloska Maryanna (241); Chmielowski Wincenty (446); Chmurzyński Jan (417); Chmurzyński Jan Maciej (32); Chodnikiewicz Aleksander (454); Chodnikiewicz Franciszek Edward (111); Cholewa Jan (438); Choynowska Izabella Rozalia (81); Chrzanowska Agnieszka (451); Chrzonoska Agnieszka (38); Chyłkowska Agata (223); Cichawa Justyna (451); Cichoń Woyciech (266); Ciemniewska Lucyna Franciszka Wirginia (27); Cieplińska Anastazja (19); Cugan Anastazja (409); Cwikliński Michał (255); Cybulski Jędrzej (100, 458); Cygan Jan (429); Cyganiak Bartłomiej (78); Czachanowski Antoniusz (78); Czaplicka Tekla (393); Czarkowska (457); Czechanowski Apoloniusz (442); Czekaiewicz Franciszek (84); Czepiński Józef (24, 453); Czochańska Joanna (264); Czubaczek Jadwiga (228); Czyrwcowa Maryanna (14); Czyrwcówna Ewa (226); Dabroska Karolina (1); Daczyńska Petronella (262); Dankiewicz Jędrzej (407); Dąbroska Agnieszka (16); Dąbrowska Agata (421); Dąbrowska Karolina (419); Dąbrowska Katarzyna (42, 398); Dąbrowska Klara (424); Dąbrowska Maryanna (413); Dąbrowska Zuzanna (451); Dąbrowski Antoni (94); Dąbrowski Franciszek (73, 75); Dąbrowski Karol (14, 420); Dąbrowski Michał (452); Deloska Anna (110); Demiański Jakub (259); Denkiewicz Takla Ludwika (77); Deszczyńska Franciszka (440); Dęblak Jan (420); Dłużniewska Maryanna (424); Dobosiewicz Elżbieta (235); Dobrzeniecki Szczepan (87); Dolecki Tomasz (257); Domagała Woyciech (30); Drozdowski Antoni (461); Drozdowski Walenty (393); Drya Jan (414); Dryak Marcin (227); Dryciński Michał (82); Duchnowski Mikołaj (455); Duda Salomea (20); Dudek Anna (50, 416); Dudkowski Balcer (458); Dulębski Feliks (421); Dułaczyńska Julianna (48); Dumańska Małgorzata (36); Durasiewicz Maryanna (59); Dutkowski Antoni (427); Dutkowski Michał (249); Dużoianka Magdalena (224); Dwornicki Tomasz (263); Dygas Franciszka (77); Dysput Tekla (231); Dyszczek Michał (80); Dzielec Antonina (4); Erner Florentyna (441); Ernicka Maryanna (74); Falkowsi Jan Adolf Władysław (48); Farbiszewska Ludwika (267); Febourieuz Emilian (405); Fedor Teodor (445); Ficiński Michał (75); Fituch Józefa (17); Fituch Zofia (444); Flisiak Maryanna Barbara (102); Flont Józef (19); Flont Małgorzata (63); Flont Tekla (222); Florczyńska Wiktoria (113); Floreński Szymon (246); Frankiewicz Rozalia (9); Frączek Elżbieta (254); Frączkiewicz Maryanna (414); Freilich Maryanna Elżbieta (24); Frydrych Jakub Ignacy (65); Gadayska Józefa (57); Gadek Maciej (19); Gaiewski Józef (26); Gaiewski Leopold (83); Gaiewski Michał (404); Gain Karolina Elżbieta (66); Gałdzińska Franciszka (443); Gałdziński Jan Tomasz (103); Gałuszko Antoni (406); Garbarczyk Józef (95); Gawełek Szymon (93); Gaworska Agnieszka (257); Gaworzyńska Tekla Maryanna (72); Gaydka Franciszka (440); Gaydka Tomasz (442); Geisler Emilia Karolina (439); Gerisz Antonina (438); Gębczyk Małgorzata (238); Gębczyk Marcin (95); Gębka Maryanna (22); Gidlewski Kwiryn Józef Ignacy (35); Gilnowska Katarzyna (263); Ginalski Jan (265); Głowacka Franciszka Maryanna (86); Głowalski Stanisław (43, 413); Gniewkowska Antonina (53, 418); Golarska Maryanna (260); Goleszewski Józef Aleksander (60); Gołębiowska Antonina (241); Gornicka (50); Gorylska Franciszka Marcyanna (25); Gorylski Woyciech (412); Gorzelak Joanna (266); Gorzkowski Karol (40); Górasiewicz Maryanna (74); Górecka Wincencja (259); Górnicka (416); Gratkowska Julianna (39); Grela Franciszek (72, 448); Grochulska Franciszka (433); Grochulski Michał (442); Grodecki Adam Jan (411); Grodecki Adam, Jan (1); Gronkoski Kasper (239); Grunik Anna Katarzyna (59); Gruntowicz Antonina (406); Grus Franciszek (104); Gruszczyńska Katarzyna (236); Gruszczyńska Maryanna (395); Gruszecki Wawrzyniec (250); Grzybowski Antoni (53); Grzybowski Tomasz (18); Grzybowski Woyciech (446); Gurasiewicz Kazimierz (21); Guse Walenty (2); Gusiński Kazimierz (19); Gustowska Maryanna (423); Guść Jadwiga (89); Guść Katarztna (58); Guść Tekla (436); Gutowska Antonina (54, 421); Guziewicz Urszula (94, 454); Guzińska Agnieszka (83); Guzińska Bregida (239); Guzowska Maryanna (221); Gzowska Ludwika (449); Gzowska Maryanna (446); Harabaszewska Katarzyna Agnieszka (100); Heisler Józefa Julia (46); Hernik Tomasz (105); Hoffmann Karol, Gustaw (10); Idziak Jacek Wawrzyniec (74); Idzkowski Stanisław Jan Nepomucen (47); Imielska Maryanna (419); Imielski Jędrzej (98); Iskra Franciszka (34, 408); Jabłonowska Marya Magdalena (424); Jabłońska Scholastyka (228); Jachimkowska Maryanna Ludwika (100); Jackowski Walerian Adam (107); Jagielski Wincenty (407); Jakowska Elżbieta (244); Jakubowska Katarzyna (259); Jakubowski Leon (396); Janicka Józefa (264); Janicka Tekla (256); Janicki Maciej (245); Janik Anna (66); Janiszewski Leon (262); Jankie Piotr (20); Jankowski Jan Bogumił Józef (52); Jarczyński Stanisław (418); Jarząbek Antoni (270); Jarząbek Barbara (450); Jarząbek Jadwiga (94, 459); Jarząbek Petronella (420); Jasielski Franciszek (428); Jasiński Jędrzej (89); Jasiński Tomasz (261); Jaskowicz Zofia (458); Jastrzębski Benedykt (434); Jaśkiewicz Antoni (53); Jaśkiewicz Józefa (423); Jaśkiewicz Józefa Anna (61); Jaśkiewicz Maryanna (99, 250); Jaśkiewicz Zofia (44); Jaśkowicz Stanisław (410); Jatofft Feliks Edward (103); Jatofft Teodozja (447); Jaworska Elonora Marta (21); Jerzmanowska Pelagia Katarzyna (97); Jezierski Łukasz (271); Jędrzejowska Józefa (234); Józefowicz Karol (247); Juzwiak Antoni (52); Kaca Marcin (230); Kaczmarczyk Łukasz (226); Kaczmarska Maryanna (30); Kaczor Woyciech (33); Kaczorowska Jadwiga (87); Kaczyńska Maryanna (398); Kalicki Adam (105); Kalinowski Karol (13); Kalinowski Sylwester (412); Kamieniecka Katarzyna (399); Kamieniecki Kazimierz (20); Kamieńska Maryanna (79, 448); Kapalski Stanisław (440); Kapkowski Aleksander (32); Kapusta Jan (238); Karcz Franciszka (441); Karcz Jędrzej (408); Karpińska Florentyna (35); Kasperowski Wawrzyniec (416); Kasprzak Walenty (408); Kawecki Piotr (391); Kepiński Woyciech (251); Kępa Piotr (461); Kiepiel Krystyna (258); Kisiel Anna (61); Kisiel Józef (17); Kiśliński Apolinary Jakub (65); Kiuc Antonian (52); Kłosiński Józef (455); Kłysiowska Petronela (11); Knapik Klara (49); Knapik Zofia (452); Knapińska Maryanna, Paulina (6); Kober Franciszek, Borgiasz (3); Koczowska Maryanna (458); Kojanowska Maryanna (265); Kolalska Jadwiga (239); Kołodziejczyk Jadwiga (422); Kołodziejczyk Wawrzyniec (71); Kołtun Franciszek (113); Kominek Franciszka (243); Konarska Agnieszka (405); Kondys Łucja (101); Kopydłowska Tekla (250); Kordylas Ignacy (415); Kordylas Marcin (95); Kosińska Józefa (452); Kot Franciszka (76); Kotowicz Woyciech (34); Kowalczyk Jan (16); Kowalewska Elżbieta (248); Kowalski Adam (109); Kowalski Piotr (404); Kowalski Sebastyan (263); Kowalski Teodor (106); Kozietulski Aleksander (454); Kozlak Jakub (64); Kozłowska Olompia Kostancja (97); Kozłowski Wincenty (258); Kraieski Julian Walenty (17); Krak Katarzyna (407); Kraszkowski Wincenty (419); Krawczyk Katarzyna (247); Krentz Rozalia (43); Krężelowski Paweł, Kasepr (5); Królikowski Antoni (47); Krupa Ignacy Piotr (69); Krupczyński Franciszek (105, 467); Krusiewska Emilia (396); Krystel Michał (434); Krzemkowski Kazimierz (430); Krzeski Ludwik (423); Książka Salomea (222); Ksztański Antoni (223); Kucharska Agnieszka (459); Kucharska Katarzyna (68, 96); Kucharska Zofia (7, 76, 414, 426); Kucharski Franciszek (221); Kucharski Jan (46); Kucharski Józef (239); Kucharski Woyciech (40); Kuchta Paweł (426); Kuchta Petronella (438); Kuczymayka Grzegorz (241); Kuczymayski Jędrzej (99); Kulak Franciszek (84, 454); Kulczyńska Anna Elżbieta (68); Kulpiński Michał (269); Kupis anna Prakseda (62); Kupis Franciszka (24); Kupis Magdalena (394); Kurosz Mikołaj (223); Kuśmierczyk Anastazja (269); Kutkiewicz Józef (27); Kutkowska Joanna (435); Kuźmińska Agnieszka (251); Kwaśniewski Adolf Woyciech (55); Kwiatek Filip (243); Kwiatkowski Jan (264); Kwiatkowski Jan Nepomucen (49); Kwiatkowski Szymon Marcin (89); Kwiecień Maryanna (70); Kwieciński Stanisław (267); Lackmann Fryderyk (401); Lament Rozalia (251); Laurenc Jan (244); Lazzerini Karol Piotr Rafał (97); Leszczyński Kajetan (441); Lewandoska Katarzyna (394); Lewandowska Anastazja (41); Lewandowski Jan (8, 393); Lewiński Woyciech (434); Linowska Katarzyna (86); Linowska Zofia (45); Lipczyńska (397); Lipiec Kasper (228); Lis Tekla (223); Lorens Anna (452); Luszczkiewicz Stanisław Ludwik (77); Łachowicz Rozalia (46); Łopatkowicz Pudyka (457); Łowińska Joanna (55); Łucak Antoni (422); Łuczak Antoni (5); Łukowski Kasper (2, 453); Macieiowicz Józefa (28); Mackie Antoni (407); Maiewska Elżbieta (417); Maiewska Julia (426); Maiewska Maryanna (79); Maiewski Antoni (1); Maiewski Julian (54); Makuła Józef (225, 394); Makuła Magdalena (65); Makuła Maryanna (270); Malczewski Szczepan (423); Malinowska Maryanna Paulina (80); Malinowski Józef Apollinary (30); Maliszewska Antonina (51); Maliszewski Jakub (260); Małek Antonina (45); Małek Michał (81); Mantorska Wiktoria (107); Manty Gottlib (42); Marcelak Rozalia (426); Marchul Katarzyna (33); Marcinkiewicz Michalina (392); Marczewski Szczepan (70); Markiewicz Antoni (438); Martynowska Maryanna (232); Marysiak Maryanna (240); Masionek Tomasz (238); Matkowski Woyciech (35); Matuszeska Agnieszka (424); Maycher Katarzyna (95); Mazan Maryanna (235); Mazur Katarzyna (229); Mazurek Kunegunda (409); Mazurek Szymon (229); Mazurkiewicz Grzegorz Józef (29); Mazurkiewicz Jan (441); Mączyński Stanisław Józef (60); Mąka Maryanna (450); Merg Sebastyan (410); Messerszmid Gotlib (392); Messerszmid Paweł (102, 462); Messerszmidt Gotlib (6); Metracki Onufry (266); Mężyk Bregida (433); Michalczewska Maryanna (229); Michalska Józefa (10, 435); Michalska Katarzyna (420); Michalski Franciszek (243); Michalski Walenty (408); Michałowska Julianna (90, 452); Michałowska Katarzyna Tekla (93); Michałowski Hippoliy Ksawery (391); Michelson Leon (84); Michliński Jan (402); Miernik Michał (450); Mierzciewski Hipolit (71); Mikitowicz Eleonora (432); Milczyński Tomasz (109); Miłkowska Jadwiga (399); Miłkowski Wayciech (410); Misiewicz Jadwiga (260); Miśta Stanisław (45); Miterski Józef (8); Mitrowski Tomasz (422); Mizera Franciszek (226); Mizera Franciszka (110); Mizera Jadwiga (403); Mizera Jan (56); Mizera Maryanna (444); Mizera Piotr (10, 269); Mizerska Magdalena (418); Mizerska Wiktoria (91); Modzelewska Maryanna (252); Modzelewski Henryk Franciszek Adam (91); Modzelewski Ignacy Antoni (70); Molęda Franciszek (106); Monikowski Hneryk Lucjan (69); Mosionek Agnieszka, Maryanna (9); Mosionek Antoni (459); Mosionek Jakub (256); Mosionek Katarzyna (98, 414); Mosionek Maryanna (41, 417); Motyka Jakub (67); Motyka Józefa (249); Motyka Zofia (25); Możdżyński Stanisław (253); Mrozek Józef (427); Mrugalska Maryanna (234); Mucha Woyciech (33); Multanowski Edward Bronisław (391); Musiał Antonina (56, 456); Muster Anna dorota (78); Muster Michał (428); Muszyńska Agnieszka (7, 446); Nadolski Woyciech (39); Nagrodkiewicz Wawrzyniec (73); Nagryzowska Paulina Małgorzata (64); Narburtowicz Jan (400); Nartowski Leopold Hubert (96, 456); Nartowski Piotr (235); Nawrot Franciszek (80); Nawrot Mateusz (245); Nawrot Michał (436); NN (448); NN Anna (396); NN Katarzyna (393); NN Ludwika (398); NN Maryanna (401); Nowakowska Karolina Urszula (93); Nowakowska Tekla (82); Nowakowski Adam (105); Nowakowski Ignacy (446); Nowicka Maryanna (257); Nowicka Wanda (106); Nowicka Weronika (253); Nowicka Zofia (255); Nowicki Józef (231); Nowicki Ludwik (76, 437); Nowicki Walenty (224); Nowiński Błażej (431); Ochociński Antoni (56); Ochociński Michał (455); Oczarska Antonina, Marcella (7); Oczarska Joanna (262); Okolus Wiktoria (17, 401); Okulska Maryanna (430); Olczyk Scholastyka (256); Oleś Maciej (268); Olewińska Barbara (101); Olszewska Laura, Stefania (2); Olszewski Adam (246); Omiecki Michał (437); Opalek Franciszek (94); Orłowska Katarzyna Magdalena (42); Ostroska Maryanna (30); Ostrowska Benigna (261); Ostrowski Antoni (251); Oton Woyciech (36); Pacholska Franciszka (266); Pacyna Anna (65); Pacyna Maryanna (40); Paiąk Maciej (456); Paiąk Michał (418); Paiąk Mikołaj (3); Paiąk Paweł (437); Paiąk Szymon (444); Paptocka Józefa (433); Parszowski Tomasz (411); Pasek Petronella (225); Pasek Wiktoria (109); Pastużyńska Emilia (434); Patela Stanisław (258); Patkiewicz Ludwik (248); Pawlik Anna Józefa (67); Pawlińska Franciszka (16); Pawłoski Jan Adam (112); Pawłoski Józef (234); Perka Jan (109); Perkowski Piotr (89); Petrykowska Józefa (22, 423); Pękacka Maryanna (42, 412); Pękała Jakub (64); Piatkowski Franciszek (449); Piątkowska Katarzyna (41); Piątkowski Antoni Jan (56); Piątkowski Jan (104, 460); Piątkowski Michał (241); Piechnik Antonina (392); Pietrawska Helena (261); Pigłowska Florentyna Anna (92); Pilc Jan (37, 411); Pilecki Jakub (61); Piontek Anton i Edawrd Alfons (36); Piotroska Maryanna (18); Piotrowska Anna (66); Piotrowska Konstancja (435); Piotrowski Józef (450); Pisarek Woyciech (34); Piwnik Adam (52, 450); Piwnik Józef (416); Pluta Magdalena (271); Płaskocińska Karolina (4); Płatos Antonina (18); Płatos Katarzyna (221); Podsiadło Antoni (270); Pohl Jan Gottlib (27); Polak Jan (108); Pomaska Salomea (443); Poradzki Wawrzyniec (229); Poterańska konstancja (82); Potocka Antonina (441); Pożyczka Anna (66); Pożyczka Grzegorz (236); Pożyczka Jadwiga (91); Pożyczka Jędrzej (255); Pożyczka Katarzyna (395); Pożyczka Magdalena (236); Pożyczka szymon (237); Prażnoska Maryanna (404); Prażnowska Magdalena (448); Prus Anna (227); Prus Maryanna (402); Przedwóy Józefa (21); Przybylewska Maryanna Konstancja (72); Przygodzki Woyciech Aleksander (31); Przytocka Agnieszka (258); Ptasińska Józefa (29); Ptasiński Jan (10, 396); Ptasiński józef (261); Pyszczek Wawrzyniec (71); Pytloski Wincenty (11); Pyzaro Grzegorz (224); Pyzaro Maryanna (31); Radlińska Teofila (22); Radosz Prokop (397); Rakowski Antoni Daniel (68); Ratyńska Anna (39); Ratyńska Joanna (429); Ratyński Jakub (256); Ratyński Stanisław (39); Reimer Karolina (233); Remisz Maryanna (413); Remiszoska Magdalena (408); Reszka Jedrzej Ignacy (15); Rogala Szymon (399); Rogaliński Jędrzej Adam (101); Rolinski Roch (455); Romanoska Maryanna (12); Romanowska Antonina (48); Roszkowska Jadwiga (417); Rucińska Maryanna (74, 432); Ruciński Maciej (404); Ruszkiewicz Sebastyan (244); Rużalski Marcin (406); Rużycki Franciszek (264); Rybczyńska Maryanna (68); Rybczyński Franciszek (247); Rydz Karolina (3); Rymański Jędrzej (434); Rzeczkowski Woyciech (35); Sadalska Katarzyna (255); Sadalski benedykt (419); Sadalski Jan (47); Sadowski Józef (1); Sałudzińska Maryanna (2); Sarna Jan Nepomucen (50); Sasin Franciszka (84); Sawicki Henryk (445); Sawicki Henryk Antoni (51); Sączewski Aleksander (430); Seidler Gottfried (437); Seidler Jan (57); Seydlie Jan (112); Sichaczewski Aleksander Józef (101); Siemieradzka Katarzyna (90); Sikorska Karolina Jadwiga (37); Sikorski Antoni Paweł (412); Sikorski Kazimierz (460); Sikorski Piotr (50); Sitek Franciszka (245); Sitkowska Katarzyna (98); Skoczek Apolonia (97); Skonieczny Stanisław Grzegorz Aleksander (49); Skóra Ewa (41); Skrzek Anastazja (226); Skrzek Magdalena (411); Skrzelewska Józefa (21); Skrzyńska Rozlia (445); Skura Magdalena (265); Sliwińska Maryanna (244); Slusarska Katarzyna (99); Slusarska Teofila (406); Sławińska Katarzyna (425); Sławińska Paulina (413); Sławiński Stanisław (447); Słomczyk Jędrzej (227); Słomczyńska Ewa (104); Sługalonka Agata (405); Smiechowski Jan (440); Smiechowski Wincenty (222); Snopek Adam (233); Sobańska Waleria Józefa (29); Sober Tekla (432); Sober Woyciech (462); Sobieszczański Antoni (427); Sobolewski Tomasz (103); Sochaczewski Antoni (233); Sokołowski Franciszek (8, 427); Sokołowski Tomasz (77); Solarski Kasper (8, 439); Solecki Józef (429); Solecki Maksym (92); Sosnowska Anna (237); Sotkiewicz Kunegunda (240); Sotowska Anna Aniela (263); Sotowska Teresa (426); Srednicka Florentyna (247); Staniek Antoni (447); Staniek Rozalia (232); Stanisławska Weronika (43); Staniszewska Anna (79); Stańczyk Augustyn (242); Stańczyk Ewa (415); Stańczyk Ignacy (228); Stańczyk Justyna (460); Starnawski Teofil (268); Stawiński Jan (47); Stefańska Barbara (253); Stefańska Helena (261); Stefański Jakub (63); Stępniewska Tekla (442); Stępniowska Tekla (76); Stokłoszczyński Antoni (4); Stolarska Anna (252); Stopka Jan (78); Strzałkowska Bronisława (55); Strzelecka Salomea (267); Styczeń Marcin (96); Styczyńska Ludwika (456); Styczyński Antoni (6); Styczyński Franciszek (451); Styleński Jan (57, 419); Sukiennik Franciszek (12); Sulima Katarzyna (96); Supłatowicz Józef (87); Swierkowska Ludwika (425); Szafrański Stanisław (44); Szańkowska Józefa (254); Szczeciowska Ewa Apollonia (38); Szczepaniak Bernard (253); Szczepanowski Karol (12, 402); Szczęsny Szczepan (110); Szewczyk Feliks (237); Szewczyk Franciszek (83); Szewczyk Katarzyna (91); Szewczyk Wincenty (395); Sztec Maryanna Helena (70, 429); Szteyner Ludwik Lucjan (69); Sztrynk Teodozja Paulina (55); Szulc Anna Dorota (59); Szwarniowski Wawrzyniec (73); Szwarnowska Katarzyna (83, 453); Szwarnowska Tekla (83); Szydło Jan (54); Szydło Józef (27, 221); Szydło Katarzyna (221); Szydło Maryanna (73, 246); Szydłowska Józefa (431); Szyia Paulina (5); Szyler Maryanna (391); Szymańska Antonina (59); Szymańska Klara (242); Szynkiel Marya Elżbieta (13); Taboski Józef Karol (24); Tależyńska Agata (270); Tarnowska Katarzyna (435); Tarnowski Walenty (236); Tomaszewski Kasper (4, 394); Trachimów Eleonora (20); Traugut Jan (254); Trojacki Michał (265); Trojan Anna Luiza (410); Tusiński Walenty (232); Tusiński Wincenty Jan (63); Tuzinek Zuzanna (269); Tużyńska Anna (433); Tużyński Karol (449); Twardowska Dorota Maryanna (15); Tworowska Julianna (443); Tymon Maryanna (457); Urbanowicz Kajetan (72); Wacław Antonina (402); Wagner Krzysztof (38); Wagner Maryanna (224); Walec Franciszek (444); Waligórski Wawrzyniec Jakub (67); Walkowicz Zofia (245); Wancerz Piotr (60); Wancerz Stanisław (44, 428); Wancerz Walenty (403); Waniek Anna Emilia (62); Waniek Antoni (3); Waniek Jakub (413); Waniek Katarzyna (92, 453); Waniek Tomasz (397); Warchul Antoni (242); Warchul idzi (230); Warchul Tekla (242); Wardzyńska Anna (431); Wasiak Katarzyna (447); Wasiak Małgorzata (51, 63); Wasiak Małgorzata Waleria (26); Wasiak Rozalia (61, 443); Wasiak Szymon (23); Wasiak Walenty (235); Wasielowski Stanisław (257); Wasikiewicz Agnieszka (233); Wasilewska Franciszka Barbara (100); Wasilewski Karol (43); Wasiłowski Józef (250); Wasztyl Anna (58); Wasztyl Jędrzej (439); Wasztyl Józef (417); Wasztyl Maryanna (28); Wasztyl Wiktoria (107); Wąsowska Hieromina (225); Wąsowski Filip Stansiław (43); Wers Franciszka (86); Węgrzynowicz Barbara (415); Wichmann Justyna (60); Wicioła Teofila (462); Wiciota Teofila (44); Widerska Apollonia (11); Wiechowski Jan (400); Wiecioła Piotr (88); Wieczerzyńska Franciszka (18); Wien Emilia (268); Wierzbicka Katarzyna (32, 418); Wierzbowski Mikołaj (260); Wilczyńska Rozalia (243); Wiliński Józef (460); Winkler Józefa (28, 406); Wisiński Michał (420); Wiśniewska Franciszka (461); Wiśniewski Franciszek (85); Wiśnioski Jan (409); Wiśniowska Franciszka (243); Witkowska Anna (398); Witkowska Magdalena Katarzyna (37); Witkowski Jakub (427); Witkowski Jan (252); Witkowski Mikołaj Franciszek (102); Wizner Anna Maryanna (103); Włodarczyk Jędrzej (98); Włodarski Józef (31); Włodek Adam (428); Włodek Ewa (108); Wnuczyński Ludwik (436); Wojakowska Joanna Franciszka (88); Wolak Apollonia (237); Wolicka Joanna (58); Wolicki Jan (58); Wolski Marcin (222); Woycicki Jakub (62, 462); Woyciechowski Józef (36); Woycik Tomasz (90); Woydacki Grzegorz Stanisław Franciszek (99); Woydacki Ignacy (225); Woynicki Piotr (430); Woytas Szymon (92); Woytasik Maryanna (40); Wozniak Michał (79); Woźniak Jakub (67); Wrońska Agnieszka (112); Wroński Jan (106); Wróblewska Agnieszka (38, 422); Wróblewski Filip (431); Wrzosek Apollonia (249); Wuycicka Maryanna (33); Wuycik Wincenty (9); Wuycikiewicz Michał Mateusz (81); Wybranowska Józefa (246); Wydra Jedrzej (14); Wydra Jędrzej (400); Wydra Kazimierz (254); Wydra Salomea (407); Wydrzycka Agnieszka (248); Wysocka Zuzanna (449); Wysokińska Zuzanna Maryanna (81); Wysokiński Jan Piotr (58); Zabokrzecki Felicjan (443); Zaborowski Szczepan (75); Zabrzewska Bibianna (447); Zagurski Aleksander (248); Zajączkowski Walenty (267); Zalewska Wiktoria Ewa (108); Zarzycki Sebastyan (410); Zawadzki Ignacy (69); Zawadzki Kasper (231); Ząbczyński Hieronim (64); Zbikowska Katarzyna (458); Zbikowski Stanisław (459); Zbikowski Woyciech (392); Zdzińska Wiktoria (439); Zgazdziński Antoni (249); Zielińska Apollonia, Karolina (5); Zielińska Karolina (445); Zielińska Magdalena (51); Zielińska Teofila (435); Zieliński Kazimierz (453); Zieliński Wawrzyniec (401); Zieliński Władysław Marcelli (16); Ziółkowska Maryanna (425); Ziółkowska Tekla (449); Ziółkowski Mikołaj (262); Zmijski Szymon (436); Zych Jan (57); Zych Ludwik (403); Zychowski Adam Jan (110); Żabicka Maryanna (111); Żebrowska Franciszka (416); Żebrowski Jędrzej (448); Żołcińska Franciszka (442); Żółkowska Maryanna (28); Żukowski Mikołaj (234); Żurek Piotr (252); Żurowski Julian (456); Żyliński Jan (111); Żyr Katarzyna (230)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 572; 24x39; ; ; ; ; ; -; całkowicie; 101562
Reference number: 58/156/0/008
tytuł i daty: Duplikat parafij Katolickiej Radom z r. 1827; 1827
hasła indeksu: Abraham Anna Karolina (91); Abramek Justyna (166); Adamczyk Agata (312); Adamczyk Franciszka (33); Adamczyk Jan (280); Adamczyk Piotr (68); Adamczyk Wawrzyniec (312); Adamkiewicz Franciszka (329); Adamkiewicz Maryanna (65); Adamska Ludwika Maryanna (77); Adamska Magdalena (285); Adamski Paweł (183); Alberska Teofila (110); Ambroziewicz Agnieszka (303); Ambroziewicz Justyna (166); Arbatowski Hippolit (307); Arynus Maryanna (82); Baczyński Józef (298); Bałtowicz Salomea (165); Baranowska Katarzyna (328); Baranowski Ignacy (291); Barańska Franciszka (85); Barańska Weronika Katarzyna (77); Barański Adolf Woyciech (39); Barbińska Maryanna (72); Barcikowski Aleksander (289); Barcikowski Józef (317); Bartoszewski Jakub (192); Bąkowska apollonia (282); Beczka Jan (173); Bek Julianna (59); Bernat Stanisław (43, 296); Betka Daniel (29); Bętkowski Francsizek (171); Bętkowski Michał (90); Bidenska Katarzyna (323); Bielecki Konstanty (283); Bielicki Kazimierz Adolf (31); Bielski Jan Stanisław (70, 323); Bieniek Antoni (54); Bieniek Maciej (17, 329); Bienkowski Jan (8); Bieńkowska Józefa (106); Bigalski regina (98); Bilewicz Julianna (154); Binkowski Walenty (170); Błędowska Anna (324); Błędowska Józefa (18); Błędowski Franciszek (314); Boczarska Karolina Julianna (88); Bogucki Karol (295); Bogulak Kasper (268); Borgowska angela Maryanna (124); Borkowska Teofila (10); Borkowski Maciej (18); Borkowski Michał (287); Borowski Jan (269); Borucińska Rozalia (193); Borusińska Agata (153); Botuch Katarzyna (112); Bożek Jakub (264); Brewczyński Benedykt (171); Brygdanowicz Jan (57); Bryk Woyciech (273); Brzozy Jan (299); Brzozy Wiktoria (261); Brzyska Franciszka (32, 298); Buczyńska Antonina Franciszka (18); Bugała Wiktoria (93, 322); Buiak Józefa (292); Buiak Maryanna (29, 279); Bujak Teofil (188); Bukiewicz Józef (291); Bukowiński (273); Buzur Anastazja (164); Buzur Jan (58); Buzur Kasper (4, 325); Cerbin Anna Luiza (281); Cerkin Daniel (107); Charliński Franciszek (174); Chlewicka Józefa Honorata (9); Chmielewska Antonina (55, 328); Chmurzyński Andrzej Rufin Florjan (120); Chodek Teofila Katarzyna (2); Cholewa Franciszka (74); Chrzanowska Tekla (104); Chudzik Katarzyna (155); Cichawa Agata (131); Cichawa Jakub (63); Cichawska Konstancja (89); Cichawski Maciej (183); Cichosz Anna (66); Cichy Stanisław (189); Cichy Szymon (194); Ciemieniewska Lucyna (284); Ciemniewski Eugeni Hippolit Jacek (96); Ciepliński Paweł (130); Ciołkowski Józef (196); Cwikliński Józef (42); Cwikliński Ludwik (184); Cybułowska Józefa (54, 261); Cyganiek Bartłomiej (78); Cymelska Domicella Zofia (45); Cymelska Katarzyna (184); Czaplicka Anna (129); Czaplicki Józef (45); Czaplińska Anna (305); Czaplińska Józefa (305); Czarnecka Stanisława Julia Magdalena (45); Czepiński Michał Wacław (92); Danielewska Józefa (275); Danielowski Jędrzej (299); Dankiewicz Tekla (286); Dąbrowska Agnieszka (76); Dąbrowska Antonina (48); Dąbrowska Marcyanna Ewa (117); Dąbrowska Wiktoria (22); Dąbrowski Jakub (67); Dąbrowski Kasper (315); Dąbrowski Stanisław (189); Deja Konstanty (121); Długosz Franciszek (309); Długosz Marcin (260); Dobroński Franciszek (177); Doliński Woyciech (30); Domańska Wiktoria (37); Doraza Maryanna (31, 281); Dorociński Stanisław (42); Drachanberg Edward Henryk (84); Drozdowska Marcyanna (28); Drozdowska Maryanna (189); Drozdowska Teofila (41); Drozdowski Rafał (181); Drozdzewska Józefa (28, 276); Drozdzewska Marcjanna (275); Drozdzewski Józef (28, 276); Drya Konstanty (37); Dudzki Ludwik (80); Dułacińska Maryanna (194); Dunin Maryanna Wincenta (47); Durasiewicz Maryanna (262); Durasiewicz Szczepan (125); Dutkowska Katarzyna (299); Dutkowska Maryanna (101); Dutkowska Weronika (69); Dutkowski Adam (169); Dutkowski Kazimierz (21); Dutkowski Piotr (299); Dybiak Józef (265); Dybiak Katarzyna (263); Dygas Woyciech (33); Dyia Zofia (162); Dysputkiewicz Marcin (112); Dytrych Maksymilian (43); Dzbuk Filip (154); Faboski Kazimierz (22); Fabowska Franciszka (321); Fabowski Wincenty (320); Falkowska Helena (288); Falkowski Jan Adolf (319); Fiałkowski Bernard (269); Figarski Sylwester (276); Filip Sylwester (291); Filipowski Józef (27); Fiszer Francsizek (182); Fituch Marcyanna (129); Flont Katarzyna (314); Flont Maciej (315); Flont Maryanna (292); Flont Zuzanna Rozalia (68); Franczyk Magdalena (85); Frey Anna (267); Frydrych Jakub (327); Fuksiewicz Ewa (274); Fuksiewicz Stanisław (178); Fulińska Marcyanna (169); Fuliński Stanisław (114); Furmańska Weronika Wiktoria (26); Gaiek Katarzyna (109); Gaieski Woyciech (30); Gaiewska Konstancja (176); Gaiowicz Walenty (193); Gałązka Rozalia (179); Garbarczyk Józef (270); Gardyńska Konstancja (20); Gawełek Stanisław (43); Gawełek Walenty (284); Gawlikowski Kajetan (70); Gawor Maciej (15); Gaworski Mateusz (88); Gaykowska Elżbieta (156); Gąsiorowska Anna (289); Gąsowska Izabela (96); Gąsowski Tomasz (153); Geisler Karol Józef (112); Gersz Maryanna Balbina (120); Gębczyk Marcin (262); Gębka Krystyna (271); Gidlewski Kwiryn Józef Ignacy (283); Gielnioski Józef (16); Giersz Stanisław (178); Gierycz Karolina Rozalia (324); Gierycz Katarzyna Karolina (113); Ginalska Julianna Poliksena (103); Głowacka Magdalena (286); Głowacki (275); Głowacki Jan (181); Głowalski Michał (314); Głowiński Karol Józef (92); Godek Maciej (310); Godlewski Aleksander Ludwik (128); Goleniewska Maryanna (179); Gołąb Maryanna (127); Gorelska Franciszka (321); Goźdż Józefa (130); Górnicki Józef (294); Grink Maryanna Salomea (117); Grochulski Michał (91); Grochulski Paweł (51); Grontowicz Franciszek Antoni (99); Grubala Antoni (267); Grubala Zofia (25); Grudzińska (290); Gruszczewski Tomasz (323); Gruszczyńska Józefa (115); Gruszecka Maryanna (271); Grzegowski Feliks (166); Grzyboski Józef (23); Grzybowski Józef (273); Grzybowski Tomasz (302); Gurasiewicz Maryanna (278); Guse Ignacy (265); Guziewicz Ludwika (105); Guzowska Małgorzata (317); Haber Józef (194); Haberman Petronela (160); Habremann Aleksander (7); Haff Seweryn (297); Harabaszewska Rozalia (296); Harbaszewska Katarzyna (295); Hawrylecki Franciszek Anastazy (98); Hayneper Joanna (196); Heberfeld Petronela (160); Hencel Bogusław (49); Hermanowicz Sabrina Pelagia (71); Hernik Franciszek (73); Hofman Amalia Fryderyka (93); Horodyński (263); Horodyski Feliks Edmund (50); Horodyski Konstanty Edward (50); Hupała Walenty (155); Husarzewska Krystyna Eleonora (261); Idziak Magdalena (62, 65); Iskra Kazimierz (20); Iwanowski (127, 328); Izdebski Tomasz (277); Jabłonowska Marcyanna Stefania Maryanna (10); Jackiewicz Jan (191); Jagielska Waleria (123); Jagielski Roch (196); Jagiełło Antoni (302); Jagiełło Antonina (71); Jagiełło Jacek (180); Jagiełło Małgorzata (192); Jakobczyk Joanna (61); Jakubowska Józefa (322); Jakubowski Jan Paweł (60); Janicka Maryanna (83); Janiszewski Ludwik Julian (26); Jankowski Franciszek (78); Jankowski Wawrzyniec (167); Jarosiński Jan (55); Jarząbek Katarzyna (194); Jarzyńska Marcyanna (269); Jasielska Zofia (81); Jasiński Józef (272); Jasiński Ludwik leonard (109); Jaskulski Izydor (319); Jastrzębski Stanisław (293); Jastrzębski Stanisław Józef (46); Jaśkiewicz Antonina (296); Jaśkiewicz Jan (25); Jaśkiewicz Julianna (20); Jaśkiewicz Mikołaj (169); Jaśkowicz Antoni (294); Jaśkowicz Maryanna (51, 297); Jaworski Ignacy (69); Jezioórska Rozalia Józefa (84); Jeziorski Grzegorz (273); Jeziorski Grzegorz Józef (26); Jędrzejewski Franciszek (93); Judka Franciszek (22, 278); Jurek Andrzej (113); Jurek Małgorzata (160); Jurkowska Elżbieta (167); Jusińska Rozalia (117); Juzwiak Jan (49); Juzwiak Józef (17); Juzwiak Katarzyna (155); Kaca Michał (81); Kaca Wawrzyniec (71); Kacprzak Agnieszka (169); Kaczmarczyk Tomasz (125); Kaczmarska Józefa (85); Kaczmarski Michał (83); Kaczor Stanisław (34); Kalbarczyk benedykt (158); Kałucka Magdalena (308); Kałuzińska Maryanna (181); Kamieński Ignacy (264); Kapusta Józefa (300); Kapusta Teresa (320); Karasińska Zuzanna Julianna (73); Karpińska Matylda (302); Karpiński Wincenty (326); Karulewska Katarzyna (189); Kawałomski Ignacy (187); Kayzer Elżbieta (283); Kayzer Józef (185); Kępiński Wincenty (97); Kiciński Szymon (325); Kiehn Gottfrid (161); Kiepiel Urszula (330); Kierzkowska Maryanna Agnieszka (94); Kisiel Agata (170); Kisiel Ludwika (100, 321); Kisiel Mikołaj (118); Kisiel Salomea (296); Kiszten Leon (154); Kiśliński Apolinary (291); Klimek Jan (166); Klotowicz Józef (129); Kłopocka Katarzyna (58); Knecht Anna Krystyna (191); Koch Maryanna (182); Kocirba Katarzyna (30); Kołodziejski Teofil Gracjan (124); Kołodzieyski Stanisław (155); Kołton Tekla (88); Kołtun Franciszek (259); Kołtun Jan (121); Kołtun Maryanna (118); Kołytun Jakub (270); Kondys Antonina (267); Kondys Jakub (66); Kondys Lucja (266); Kończak Józefa (24); Kosnoski Franciszek (198); Kotakowska Anna (62); Kotakowska Józefa (62); Kotlińska Maryanna (274); Kotliński Jakub (67); Kotliński Józef (28, 284); Kotowicz Ignacy (129); Kotowicz Woyciech (301); Kowalczyk Anna (153); Kowalczyk Jan (264); Kowalczyk Piotr (287); Kowalewski Franciszek Stanisław (40); Kowalewski Adam Fabian Sebastyan (41); Kowalewski Aleksander (40); Kowalewski Dominik Mateusz Jakub (41); Kowalewski Ksawery Ignacy (40); Kowalowska Marcyanna (42); Kowalska Urszula (288); Kowalska Zuzanna (267); Kowalski Franciszek Stanisław (114); Kowalski Ignacy (160); Kowalski Ksawery (306); Kozioł Antnina (56); Kozioł Jakub (63); Kozioł Joachim (263); Kozioł Józef (24); Kozłowska Katarzyna (292); Kozłowski Jakub (264); Kraiewska Ludwika Kornella Franciszka (319); Kraiewska Wiktoria (186); Kraszewska Małgorzata (180); Krężelkiewicz Marcin (318); Krogulska Konstancja Franciszka (19); Krupiński Jan (175); Krupiński Mikołaj (265); Krystel Tekla (178); Krzemińska Antonina (53); Krzemiński Józef (170); Ksiązkiewicz Wincenty (303); Księski Erazm Ludwik Bolesław (86); Kubsin Joanna (161); Kuc Antonina (321); Kucharska Katarzyna (35, 115); Kucharska Maryanna (10, 36); Kucharska Zofia (269); Kucharski Antoni (53); Kucharski Jan (278); Kuchcińska Magdalena (282); Kuchta Franciszek (15); Kulak Maryanna (162); Kulak Wawrzyniec (282); Kuligowska Waleria Barbara (2); Kunc Józef (325); Kupiecki Jan (262); Kupiecki Józef (27); Kupis Maryanna (4, 266); Kurosz Mikołaj (62); Kusiński Walenty (303); Kutkowicz Antoni (46); Kutkowicz Jan (51, 285); Kutosz Konstanty Stanisław (66); Kwarta Woyciech (41); Kwiatkowski Antoni (305); Kwiatkowski Feliks (188); Kwiatkowski Jan (195); Kwiatkowski Mikołaj Edawrd (119); Kwiatkwoska Franciszka (275); Kwiatowski Tomasz Walerian (122); Labińska Maryanna (168); Labiński Antoni (48); Lambert Julianna (199); Lament Małgorzata (172); Lament Woyciech (162); Laskowska Róża (82); Laskowski Stanisław (175); Lasocka Elżbieta (175); Lasota Katarzyna (39); Leszczyński Franciszek (80); Leszczyński Jędrzej (267); Lewiński Antoni (317); Libera (88); Liwan Franciszek (182); Lorentz Antonina Ewa (56); Łach Wawrzyniec (165); Łagowski Antoni (107); Łoniowska Maryanna (61); Łubińska Antonina (59); Łuczak Antoni (50, 287); Łuczak Walenty (268); Łuczyński Jan Stanisław Cyryllus (64); Łukwoski Szymon (100); Machalski Grzegorz (276); Machalski Grzegorz Józef (29); Machay Piotr (260); Machniewski Józef (130); Machniewski Paweł (102); Macińska Antonina Józefa (7); Madeyska Maryanna (183); Magierowska Katarzyna (185); Maiewska Maryanna (280); Maiewski Marcin (280); Maiewski Tomasz (293); Majewska Franciszka (87); Majewski Woyciech (197); Makowski Alojzy (187); Maksym Stefan (81); Makuła Józef (168); Makuła Petronella (259); Makuła Rozalia (323); Malinowska Antonina (76); Malinowska Marcyanna (181); Malinowska Maryanna (284); Małecki Bartłomiej (72); Małek Michał (277); Małek Woyciech (301); Małek Woycieh (38); Mamcarz Anna (32, 276); Manasterski Jan (167); Manowiecka Katarzyna Franciszka (44); Mantorska Teresa (330); Mantorska Wiktoria (306); Marciniak Mikołaj (111); Marciniak Tekla (89); Marcinkowska Anna Apollonia (66); Marcinkowski Aleksander (48); Markiewicz Józef (20); Martyn Daniel (38); Marun Ludwik (78); Maryanowska Krystyna (27); Masioł Małgorzata (57); Maskowski Antoni (306); Masłowski Piotr (179); Maycher Maryanna (63, 159); Mazur Antoni (5); Mazurkiewicz Róża (75); Messerszmid Michał (73); Messerszmit Krystyna (105); Mędykowska Anna (190); Mętracka Joanna (79); Mężycka Małgorzata (171); Miałkowska Urszula (98); Michalska Anna (126); Michalska Elżbieta (99); Michalska Ludwika (79); Michalski Józef (330); Michalski Kasper (3, 301); Michalski Marcin (111); Michałowska Irena Karolina (106); Michałowski Jan (165); Mieczkowski Bonifacy (185); Mielkowska Anna (318); Miernicka Marcyanna (161); Mierzeiewski Hippolit (266); Mietkowska Maryanna (311); Mikułowska Konstancja (320); Mikusińska Katarzyna (262); Milczarska Helena Feliksa (47); Miłek Zofia (187); Miłkowska Maryanna (44); Minkiewicz Szymon (184); Mirkowski Aleksander (195); Misiewicz Jan (59); Mitulski Ignacy (163); Miusiał Michał (86); Mizera Agnieszka (259); Mizera Aniela Maryanna (65); Mizera Józef (18); Mizera Małgorzata (260); Mizerska Jadwiga (192); Młodecka Julianna Teofila (127); Młodzianowska Agnieszka (304); Mochalski Józef (261); Molenda Wiktoria (122); Molenzdorf Tekla (175); Molęda Franciszka (263); Molęda Konstancja (163); Moniuszko Rafał (326); Morawski Antoni (53); Mosionek Agnieszka (86); Mosionek Anna (61, 309); Mosionek Franciszka (306); Mosionek Katarzyna (197); Mosionek Maryanna (31); Motyka Antoni (297); Motyka Jakub (269); Mozdziniewicz Maryanna (182); Mozdzyńska Rozalia (326); Mozionek Zofia (32); Musiał Marcin (110); Nawrot Maryanna (67); Nawrot Wincenty (7, 285); Nienkowski Paweł (8); Niewiadomski Mateusz (173); NN Seweryn (280); NN Tomasz (123); Nocoń Wawrzyniec (156); Nowacka Ewa (193); Nowacka Katarzyna (183); Nowakowska Karolina (154); Nowakowska Marcyanna (287); Nowakowska Rozalia (158); Nowicka Maryanna (91); Nowicka Zuzanna (17); Nowicki Mateusz (89, 315); Nowoiewski Teofil (297); Obarski Antoni (278); Okulska Tekla (94); Okulski Daniel (1); Okulski Stanisław (179); Okulski Wincenty (49); Olechowska Bibianna (272); Olszewska Honorata Leontyna (6); Olszewski emilian Józef (45); Opalek Karolina (108); Opozda Katarzyna (10); Opponowa Maryanna Franciszka (101); Osińska Agnieszka (164); Osko Kasper (193); Ostrowski Piotr (304); Owsiana Petronela (160); Owsiany Aleksander (7); Owsiany Józef (302); Pacyna Anna (313); Pacyna Antoni (46); Pacyna Paweł (157); Paiączkowski Michał (158); Paiąk Antoni (54); Paiąk Antonina (54); Paiąk Małgorzata (300); Paliszewski Julian (300); Parys Antoni (49); Pasek Maryanna Tekla (60); Paszkowska Kunegunda (173); Patela Maryanna (128); Pawlik Anna (281); Pawlikowski Wincenty (9); Pawłoska Maryanna (268); Pawłoska Maryanna Józefa (17); Pawłoska Petronella (186); Pawłoski Józef (161); Pawłoski Wincenty (35); Pazdzińska Elzbieta (295); Piasecka Maryanna (279); Piasecki Bolesław (36); Piatkowicz Maryanna (3); Piątkiewicz Michał Franciszek (95); Piątkowska Franciszka (26); Piątkowska Maryanna (67, 313); Piechnik Franciszka (86); Piechota Woyciech (34); Piekarski Mateusz (92); Piernicki Michał Kajetan (93); Pietruch Franciszek (174); Pietrzak Antoni (47); Pietrzykowska Eleonora Julianna (19); Pietrzykowska Karolina (284); Pigłowska Florentyna (309); Pilakowski Franciszek (285); Pilecki Tytus (283); Piotrowska Józefa (15, 297); Piotrowski Wiktor (291); Piszczyński Adam (128); Płatos Antoni (50); Płatos Józef (25); Płatos Maryanna (188); Płatos Tekla (197); Płatos Zofia (157); Płoskociński Filip (153); Podiadło Franciszka (324); Podiadło Małgorzata (119); Polak Kazimierz (21); Polak Ludwika (274); Polak Szymon (176); Połoński Franciszek (87); Porzyczka Petronella (308); Pozyczka Piotr (313); Pożyczka Filip (44); Pożyczka Katarzyna (42); Pożyczka Paweł (4); Pożyczka Petronella (44); Pożyczka Wincenty (266); Prusiński Antoni Jan (5); Pruszyńska Paulina (171); Pruszyński Benedykt (331); Przybylewska Maryanna (303); Przybylski Antoni (293); Przybytniak Józef (27); Przydatek Jan (310); Ptasińska Emilia (282); Ptasiński Tomasz (293); Ptasiński Wincenty (324); Pysioska Katarzyna (8); Pyszczek Konstancja (163); Raczyński Jan (83); Rączka Marcyanna (6); Redliński Felicjan Jan Kanty (103); Reryngowski Aleksander Franciszek (34); Reszka Ignacy (292); Rękawik Franciszka (172); Rękawik Maryanna (71); Rieth Maryanna (177); Risniak Marcin (110); Rogalińska Łucja (322); Rogowski Adolf Bronisław (58); Rohland Konstancja Amelia paulina (95); Rokarski Szymon (319); Romanowicz ludwika Rozalia (78); Rozalska Aloyza (196); Rozalska Karolina Prakseda (108); Ruciński Jan (56, 289); Rusakowska Agnieszka (23); Rusecki Józef (271); Rut Karol (198); Ruth Katarzyna (298); Rybak Maryanna (72); Rybczyńska Apollonia Franciszka (24); Rzeczkowska Józefa (58); Rzymski Erazm (190); Sadalska Scholastyka (168); Sadalski Jan (266); Sałacińska Ludwika Marcyanna (75); Sałaciński Józef (168); Sałata Józef (168); Sawicka Ewa (38); Sawicki Woyciech (186); Sączewska Apollonia Anna (61); Schnirstein Maryanna Matylda (103); Seis Maryanna (3); Sęporowska Elżbieta (57); Siedlecki Michał (283); Sieg Bernard (302); Siennicki Michał (94); Sierakowski Jan (320); Sikorska Józefa (312); Sikorska Zuzanna (55); Sikorski Antoni Ignacy (55); Sikorski Maciej (318); Sikorski Michał (85); Sitkiewicz Jan (97); Siudek Julianna Aniela (2); Siudrów Ignacy (68); Skiba Tekla (268); Skorzyńska Teresa Jadwiga (167); Skowroński Augustyn (80); Skowyrska Maryanna (163); Skóra Ludwika (294); Skrzeczkowski Jan (265); Skrzek Katarzyna (104); Skrzyńska Zofia (32, 276); Skwicińska Helena (3); Sledź Aleksander (292); Sledź Wincenty Aleksander (31); Slusarska Rozalia (15); Sober Michał (90); Sokołowska Jadwiga (190); Sokołowska Małgorzata (295); Sokołowski Józef (29, 322); Sokołowski Tomasz (301); Sokorska Magdalena (281); Sokół Maryanna (174); Solecka Anna (176); Sołtykiewicz Franciszka (5); Sosińska Zofia (260); Sosnowski Jan (8); Sowa Michał (82); Społczyńska Franciszka (290); Społczyński Jan (59, 293); Spółczyńska Anna (64); Stachowicz Maryanna (4); Stachowicz Tekla (90); Stachurzyński Jan (274); Staniszewska Franciszka (328); Staniszewska Maryanna (282); Stankiewicz Tomasz (172); Stańczyk Adam (70); Starcherzyński Jan (272); Staśkowicz Łukasz (270); Stefański Ludwik (314); Stępień Karol (107); Stępień Michał (172); Stępień Stanisław (44); Stępniak Adam (116); Stępnikowska Józefata (16); Stęporowski Mikołaj (289); Stokłosińska Józefa (68); Stokłosiński Antoni (290); Strońska Maryanna (187); Stroynowska Maryanna (170); Strzelecka Zofia (270); Strzelecka Zuzanna (37); Strzeloska Maryanna (178); Styczyński Jan (119); Styczyński Marcin (311); Styczyński Paweł (157); Stylińska Barbara (121); Stysianowicz Błażej (186); Sukiennik Jakub (64); Sukiennik Magdalena (21); Sukiennik Mateusz (192); Sulima Krzysztof (306); Supłatowicz Józef (277); Supłatowicz Józefa (62); Surowiecka Salomea (294); Suski Aleksander (70); Swidwa Michał (272); Swierk Józefa (311); Syropolski Fryderyk (285); Sytko Maryanna (315); Szamborska Agnieszka (317); Szatel Szymon (102); Szczodrów Ignacy (305); Szczudłowska Rozalia (184); Szewczyk Antoni (33); Szewczyk Franciszka (23); Szmit Marcin (191); Sznyrstein Julianna Brygida (16); Szperl Ewa (316); Sztec Franciszka (303); Sztec Ignacy Franciszek (74); Sztek Agnieszka (316); Sztreken Katarzyna (109); Szuc Rozalia (173); Szulim Józefa (313); Szulima Marcin (327); Szwarnowski Paweł (260); Szwer Teresa (188); Szydło Antonina (47); Szydło Ewa (288, 304); Szydło Franciszek (5, 301); Szydło Jan (298); Szydło Maryanna (304); Szydło Tekla (90); Szydłowski Jan (79); Szydłowski Mikołaj Jan Tomasz (123); Szymańska Franciszka (198); Szymański Maciej (180); Szymkowicz Konstancja (166); Szyszkowska Katarzyna (124); Ściślińska Luwdika Weronika (105); Ślęzakowski Adam (199); Śliwińska Antonina (102); Świerczewska Maryanna (191); Tkaczyk Antoni (259); Tomala Maryanna (30); Tomaszewski Wincenty (35); Trąpczyński August Stanisław Walenty (75); Trelińska Weronika Maryanna (7); Truściński Jan (275); Tusińska Magdalena (156); Tużyńska Antonina (48); Tużyński Jędrzej (163); Twardowski Teofil Gracjan (126); Tyniszewski Łukasz (305); Ulikowski Tomasz (106); Urbanowicz Kajetan (273); Urbańska Maryanna (120, 326); Walkowicz Antoni (6); Walkowska Ewa (159); Walszewski Julian (2); Wancerz Ignacy (65); Waniek Antoni (286); Waniek Franciszek (164); Waniek Józef (19, 276); Waniek Małgorzata (174); Waniek Maryanna (158); Waniek Woyciech (270); Warchól Mateusz (80); Warchul Franciszek (23); Warchul Franciszka (157); Warchul Katarzyna (310); Warchul Mateusz (89); Wardzeńska Maryanna (100); Wardzyński Tomasz (271); Wasiak Adam (57); Wasiak Andrzej (114, 327); Wasiak Anna (288, 296); Wasiak Katarzyna (116); Wasiak Małgorzata (259); Wasiak Maryanna (118); Wasiak Mateusz (84, 312); Wasiak Szymon (290); Wasiak Wawrzyniec (72); Wasiek Maciej (164); Wasilewski Franciszek (96); Wasiłowska Maryanna (60); Wasztel Andrzej (111); Wasztel Mikołaj (116); Wasztyl Anna (318); Wasztyl Rozyna (268); Waśniewski Franciszek (101); Waśniowska Franciszka (264); Wawroski Józef (28, 286); Waytysiński Tomasz Adam (126); Wąchalski Dionizy Leon (37); Wąsowska Zofia (165); Wegner Justyna (307); Węgrzecki Antoni (36); Wicharska Katarzyna (288); Wicioła Piotr (272); Wielgus Anna (53); Wielgus Ignacy (278); Wien Katarzyna (185); Wierzbicka Maryanna (83); Wierzbicki Grzegorz (156); Wierzbowski Stanisław (46); Wierzchowski Stanisław (271); Wiesiakowska Barbara (198); Więcek Tomasz (286); Więckowski Stanisław (160); Więcławski Ludwik (298); Wijata Mikołaj (122); Wisińska Marcyanna (274); Wiśniewski Woyciech (39); Wiśnioski Jakub (159); Wiśnioski Sylwester (1); Wiśniowska Franciszka (97); Witkowski Mikołaj (262); Witkowski Stanisław (39, 316); Włodarczyk Marcyanna (6); Włodek Agnieszka (43); Włodek Antoni (131); Wnuczyński Józef Aleksander (22); Wolak Maciej (197); Wolak Stanisław (73, 308); Wolicki Jan (281); Wolski Antoni (52); Wolski Franciszek (81); Wolszczak Maryanna (69); Woycicki Jan (310); Woyciechowska Agnieszka (131); Woyciechowska Franciszka (295); Woyciechowski Antoni (279); Woyciechowski Woyciech (34); Woynicki Kajetan (265); Woytysiński Jędrzej (159); Woźniak Franciszek (95); Wrońska Tekla (185); Wróblewski Jan (51); Wuycicki Jan (56); Wydra Aleksander (38); Wydra Józef (24); Wydra Maryanna (52, 290); Wysoczyński Józef (25, 330); Wyszomierski Józef Kalasanty (263); Zaczyńska Franciszka (99, 325); Zaiączek Gabryel (19, 279); Zaiączkowska Rozalia (52, 287); Zapolski Klemens (261); Zasada Józef (277); Zasada Katarzyna (195); Zasadziński Ludwik (108); Zatorska Katarzyna (316); Zborowski Ludwik Antoni (77); Zbrozek Romuald (311); Zdzieńska Maryanna Aniela (74); Zerbin Anna Luiza (36); Zielińska Eleonora (63); Zielińska Julianna (16); Zielińska Magdalena (180); Zielińska Róża (60); Zieliński Błażej (289); Zieliński Jakub Piotr (52); Zieliński Józef (176); Zieliński Leopold Leonard (113); Zielska Ewa Róża (195); Ziębiński Andrzej (115); Zingler Anna (64); Ziółkowska Paulina (125); Zmijeska Marcjanna (1); Zych Antonina (40, 300); Zych Katarzyna (69); Zych Woyciech (33, 294); Żebrowski Jan (162); Żołądkowski Mikołaj (84); Żółtkiewski Woyciech (35); Żubczyński Wawrzyniec (190); Żychyniowska Apollonia (300); Żyliński Jan (299); Żyła Józef (9); Żyła Maryanna (21)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; do konserwacji; ; ; rękopis; pol.; s. 370; 20x35,5; ; ; ; ; ; -; całkowicie; 101562
Reference number: 58/156/0/009
tytuł i daty: Duplikat parafij Katolickiej Radom z r. 1828; 1828
hasła indeksu: Adamczewski Michał (271); Adamkiewicz Magdalena (259); Adamowicz Maryanna (152); Adamska Ludwika (73); Adamski Andrzej (257); Adamski Józef (10); Aidukowicz Adam (102); Albański Jan (210); Antzel Antoni (241); Augustynowicz Józef (27); Augustynowicz Mikołaj (195); Badanicz Jan (228); Baednarz Michał (159); Bajerska Maryanna Wiktoria (12); Baliński Felicjan (64); Banasiewicz Anna (262); Banatowska Antonina (167); Barańska Anna (159); Barańska Franciszka (251); Barańska Maryanna Rozalia (80); Baron Piotr (267); Bartnik Maryanna Rozalia (9); Bartosz Anna (148); Bartyzel Salomea (162); Bayma Michał (266); Bączkowska Katarzyna Franciszka Zuzanna (143); Bedeńska Łucja (106); Bednarz Andrzej (103); Bekalarski Ignacy (218); Bereziński Woyciech (38); Bernat Franciszka (152); Bernat Jan (40, 233); Bernat Walentu (10); Berner Jadwiga (189); Berner Jan (270); Betkier Marcin (92); Bęben Stanisław (185); Biekiewicz Walnty (15); Bielanska Rozalia (77); Bielańska Barbara (258); Bieniek Antoni (203); Bieniek Barbara (103); Bienkowska Ewa (149); Bienkowska Franciszka (84); Bieńkowska Barbara (207); Bieńkowska Maryanna (1); Bieńkowska Salomea Maryanna (192); Bieńkowska Teofila (58); Bieńkowski Antoni (222, 234); Bieńkowski Józef (59); Bieńkowski Paweł (223); Bigalti Andrzej (99); Bińkowska Anastazja (30); Bińkowski Mateusz (162); Bivetti Piotr (20); Blach Maciej (13); Blaszka Franciszek (87); Błędowski Michał (215); Boczkowski Woyciech (213); Bodera Jakub (211); Bogucka Balbina Martina (21); Bokrzyński Tomasz (107, 281); Bonin Magdalena (227); Boontówna Maryanna (211); Borkowski Aleksander (17); Borkowski Jan (231); Borodzica Kazimierz (274); Borowicki Antoni (215); Borowiecki Maciej (18); Boruch Katarzyna (158, 233); Borzęcki Filip (180); Botuch Jadwiga (262); Botuch Katarzyna (36); Bowicz Jakub (246); Brasiński Woyciech (275); Brocka Rozalia (240); Brygidowicz Mateusz (178); Brygidowicz Wiktoria (245); Brzeziński Alekander (139); Brzeziński Ignacy (102, 279); Brzoza Eelonora (8); Brzozowska Zofia (270); Brzozowski Adam (48); Brzozowski Mikołaj (150); Brzuchalska Antonina Józefa (52); Brzyska Maryanna (95, 273); Buchowska Cyrilla Józefa Maryanna (177); Buczkiewicz Franciszka (24); Buczkowska Rozalia (164); Budwid Maciej (246); Budzisz Jan (55); Bugalski Bartłomiej (152); Bugayska Franciszka (215); Bujak Antoni (169); Bujak Małgorzata (51); Bukiewicz Walenty (222); Bukowiecki Stanisław Franciszek (38); Burkart Maryanna (173); Burzyńska Franciszka (248); Buzur Szymon (91); Cegliński Bartłomiej (236); Cerbin Bogusław (20); Chociszewski Jan (142); Chodek Jan (100); Chomentowska Karolina (239); Chotecki teofil Stanisław (42); Ciąży Antoni Jan (52); Cicha Rozalia (77); Cichawska Tekla (139, 164); Cichos Zofia (280); Cichy Ignacy (67); Ciepliński Antoni (4, 205); Ciepliński Paweł (279); Ciesielski Stanisław (225); Cybulski Jan (109); Cygan Jadwiga (228); Cygan Walenty (16); Cyganiok Piotr (89); Cymelski Jan (229); Czakayewicz Józefa (275); Czaoplicki Józef (254); Czapliński Jan (187); Czarkowska Katarzyna (36, 241); Czarkowski Antoni (216); Czarnecka Maryanna (77); Czarnecki Piotr Paweł (204); Czekajowicz Józefa Aniela (86); Czerwiec Andrzej (99); Czerwiec Maryanna (155); Ćwikliński Antoni (43, 238); Daciewicz Karol (174); Damska Franciszka (78); Dąbrowska Agnieszka (276); Dąbrowska Julia (142); Dąbrowska Katarzyna (40, 279); Dąbrowska Marcyanna (171); Dąbrowski Jakub (219); Dąbrowski Wincenty (208); Dębiński Franciszek (24); Dębska Katarzyna (268); Dobronuki Julian Jan (104); Doliński Woyciech (211); Domagała Franciszka (184); Doraza Jakub (270); Doraza Katarzyna (8, 259); Drabig Grzegorz (42); Dragańska Maryanna (6, 239); Drozdowski Tomasz Piotr (3); Dryia Jan (139); Duda Salomea (96); Dudelkiewicz Franciszek (172); Dunin Maryanna (220); Dunin Tekla (242); Durasiewicz Szczepan (208); Dutkowska Franciszka (177); Dutkowska Justyna (182); Dutkowski Kazimierz (228); Dutkowski Marcin (176); Dworakowski Bartłomiej (73); Dworakowski Jan (229); Dwornicki Antoni (50); Dymarkowicz Antoni (282); Dysputkiewicz Andrzej (256); Dzielkowa Agnieszka (231); Dzwonkowska Karolina Weronika (23); Enzelik Antoni (52); Enzelik Fryderych (164); Falkowski Zefiryn Aleksander (106); Fedor Adam Kasper (1); Fiałkowski Stefan (247); Figura Mawrzyniec (223); Fiutkiewicz Franciszek (232); Fleiger Karol Boremeusz (93); Flont Tomasz (210); Florska Agnieszka (7, 206); Florski Wincenty (7); Frabowska Maryanna (227); Franaszek Tomasz (161); Frankiewicz Anna (232); Frankiewicz Karolina (57, 269); Frączkowski Kazimierz (214); Frelich Zuzanna (236); Fryszkowski Antoni (49); Fugielska Antonina Florentyna (57, 243); Fuksiewicz Jan (56); Furgowska Franciszka (182); Gadayska Magdalena (48, 247); Gaiewska Katarzyna (207); Gaiewski Andrzej (216); Gajewski Stanisław (158); Gałdziński Jan (215); Garbarczyk Apolonia (16); Garlicki Mikołaj (260); Gasek Franciszek (160); Gawełek Agata (151); Gawełek Antonina (148); Gawełek Emilia (81); Gawełek Szymon (208); Gaworek Maciej (241); Gazek Woyciech (180); Gąsowska Izabela (204); Gąsowska Józefa (252); Gębczyk Apolonia (186); Gębka Tomasz (107); Gędal Antoni (239); Gędol Antoni (51); Gierycz Antoni (214); Gierzmoński Ignacy (67); Giete Andrzej (165); Ginalski Korneli Alfons Edward (102); Gliński Franciszek (44); Głowalska Teofila (22); Głowalski Ignacy (246); Godek Ignacy (66); Golczewski Edward Dionizy (88, 266); Goleniewski Jan (171); Gołąbek Ignacy (154); Gołąbek Wawrzyniec (277); Gołdziński Mikołaj (105); Gołecki Karol (232); Gołębiowska Zofia (55); Gołębiowski Kasper (226); Gołosz Stanisław (142); Gorylska Maryanna (168); Gorzkowska Petronella (49); Gospodarczy Salomea (219); Gozdz Józefa (214); Gozdz Magdalena (221); Gozdz Maryanna (68); Goźdź Magdalena (158); Gożdż Agnieszka (153); Gożdż Magdalena (154); Górecki Jan (60, 245); Górska Małgorzata (188); Graboski Woyciech (280); Gratkowska Salomea (141); Gregorczyk Kazimierz (19); Gronkowska Anastazja (30); Gronowski Wawrzyniec (162); Grudzińska Halina (42); Gruszczyńska Józefa (220); Grzyb Stanisław (206); Grzybowska Kunegunda (62, 249); Grzybowski Michał (82, 260); Grzywacz Franciszka (169); Gulda Joanna Paulina (44); Gurasiewicz Walenty (14); Gurnicka Elżbieta (94); Gurnik Andrzej (182); Gurnik Małgorzata (240); Gutowski Wincenty (31); Guziński Antoni (52); Guziński Kazimierz (205); Gwozdzikowska Urszula (89); Gzowski Ksawery (226); Gzowski Michał (140); Haff Joanna (43); Harabaszewska Helena Julianna (45); Helcman Jakub Ignacy (79); Hercik Józef (224); Hirosz Antoni Józef (90); Hofmann Andrzej (176); Idziak Maryanna (269); Idzikowska Eleonora Romana (17); Iraczewska Maryanna (11); Iwanowski Mateusz (167); Jabłońska Julianna (45); Jakubińska Tekla (178); Jakubowska Antonina (50); Janicka Konstancja (263); Janiszewski Ludwik (204); Jankoska Katarzyna (277); Jankowska Franciszka (88); Jankowska Julianna Apolonia (2); Jankowski Franciszek (237); Jankowski Józef (21); Janoszewska Leontyna Franciszka (4); Jarzabek Józef (24); Jarząbek Kasper (186); Jarząbek Woyciech (39, 232); Jarzyńska Justyna (239); Jasielska Zofia (222); Jasiński Karol (265); Jaskiewicz Tekla (225); Jaśkiewicz Anna (55); Jaśkiewicz Franciszek (153); Jaśkiewicz Jan Kanty (90); Jaśkiewicz Kunegunda (61); Jaśkiewicz Tekla (172); Jaśkiewicz Tomasz (106); Jaworska Aniela (70); Jaworska Anna (66); Jaworska Karolina Romana Józefa (71); Jażwiński Jan (106); Jeziorska Józefa (185); Jeziorska Maryanna Elżbieta (95); Jeziorski Stanisław Florian (42); Jędrzejewicz Stanisław (173); Jóźwiak Feliks (43); Juda Wawrzyniec (69, 276); Jurek Andrzej (233); Jurek Marcin (191); Jurek Maryanna (191); Kacprzak Wincenty (144); Kaczor Stanisław (244); Kaczorowska Karolina Maryanna (12); Kaleński Szymon (275); Kamieniecka Ludwina (36); Kamieńska Małgorzata (151); Kamieński Adam (150); Kamieński Józef (224); Kamiński Adam (183); Kamiński Józef (20); Kapalski Michał (76); Kapusta Ludwika (71); Kapusta Marcin (98); Kapusta Salomea (92); Karczmarczyk Tomasz (254); Karkowski Sebastian (177); Karólski Leon Błażej (36); Karwińska Tekla (253); Kasińska Joanna Maryanna (54); Kasiński Tadeusz (149); Kaskowski Józef (224); Kędziora Magdalena (64); Kęstowicz Bronisław (37); Kienn Anna Julia (9); Kierzkowski Franciszek (28); Kierzkowski Szymon (274); Kierzkowski Władysław (172); Kinn Anna Julianna (251); Kinstein Marcyanna (4); Klimek Małgorzata (165); Kłak Michał (83); Kłyszoska Małgorzata (276); Knapik Klara (218); Knapińska Teofila (266); Knapińska Teofila Józefa (21); Kobierski Józef (190); Kochanowska Salomea (97); Kołakowski Marcin (190); Kołodziej Ignacy (248); Kołodziejczyk Wawrzyniec (273); Kołodziejski Franciszek (272); Kołton Feliks (100, 282); Kołtun Maryanna (65); Komornicki Rajmund (77); Konopka Antoni Henryk (10); Konopka Mateusz (83); Kordas Andrzej (103); Kordylas Marcin (255); Kossakowski Franciszek (38); Koszkowski Franciszek (86); Kościańska Wiktoria (262); Kot Józef (3, 217); Kota Joanna (44); Kotliński Urban (166); Kowacz Tomasz (273); Kowalski Adam (265); Kowalski Franciszek (29); Kozieł Franciszka (29); Kozioradzki Gabryel (272); Kozłowska Leona (33); Kozłowska Magdalena (163); Kożuchowska Antonina (8); Kraiewski Michał (72); Krajewski Michał (251); Krakowska Łucja (161); Kredowski Karol (109); Krężelkiewicz Antonina (46, 271); Krilert Julianna Marcella Franciszka (5); Krupczyński Florian (96); Krync Maryanna (104); Krzysczakowska Wiktoria (108); Krzyszkowska Katarzyna (217); Krzyżanowski Tomasz Jan (107); Krzyżowska Jadwiga (155); Kublińska Maryanna (173); Kucharska Elżbieta (94, 145); Kucharska Franciszka (17, 146, 268); Kucharska Józefa (150); Kucharska Karolina (94); Kucharska Katarzyna (210); Kucharska Konstancja (243); Kucharska Maryanna (63); Kucharska Zofia (234); Kucharski Szymon Juda (90); Kulak Franciszka (16); Kulak Woyciech (18); Kulczycki Józef (97); Kułaczkowski Antoni (240); Kumorowski Bazyli (53); Kunowski Maciej (19); Kupiec Mateusz (156); Kupis Julianna (55); Kupis Maryanna (71); Kutakowski Napolnard Ignacy (97); Kutkowska Helena (41); Kuzińska Małgorzata (181); Kwaśniewska Anastazja Katarzyna (38); Kwiatkowska Józefa (25); Kwiatkowska Maryanna Feliksa (78); Kwiatkowski Antoni (4); Kwiatkowski Franciszek (86, 212); Kwiatkowski Jan (219); Kwiecień Franciszek (85); Kwieciński Aleksander (6, 205); Kwietniewski Wincenty (160); Lach Rozalia (238); Lament Antonina (47); Laskowska Anna (63); Lazzareni Piotr (226); Lazzarini Piotr Kazimierz (51); Lazzarrini Karol Piotr (282); Lerkowska Antonina (47); Lesczeńska Helena (264); Leszczyńska zuzanna (70); Lewandowska Helena (41); Lewandowska Magdalena (189); Lewandowski Szymon (194); Lewkowicz Waleria (39); Libiszewski Henryk Augustyn (87); Lindebel Jakub (66); Lipiec Antoni (51); Lipińska Agnieszka (144); Lipiński Adam (168); Lipiński Antoni Feliks (53); Lipiński Jakub Filip (159); Liwanski Marcin (98); Lurosz Konstanty (245); Łagodzińska Katarzyna (221); Łagodziński Mateusz (220); Łapińska Rozalia (9); Łoboda Mateusz (157); Łopacińska Franciszka (272); Łopaciński Józef (31); Łowiński Henryk (14); Łucak Bartłomiej (73, 262); Łukowski Szymon (236); Łycik Wincenty (255); Łyczak Wincenty (30); Machnioska Katarzyna (193); Maciąg woyciech (30); Macieński Józef (27); Madeyski Krzysztof (141); Maier Karol (177); Maiewska Elżbieta (98); Majewski Antoni (271); Majewski Florian (210); Majewski Michał (84); Majewski Wawrzyniec (75); Makarska Aleksandra Katarzyna (47); Makowski Tomasz (105); Makuła Antoni (46); Makuła Józef (207); Makuła Wincenty (166); Makuła Zofia (146); Malinoska Antonina (269); Maliński Franciszek (282); Małek Franciszka (21); Małek Rozalia (74); Mamcarz Ewa (59); Mancerowska Anna (210); Maneła Tomasz (155); Manowska Zizanna (253); Mantorska Katarzyna (34); Mantorska Urszula (94); Mantyn Krystian (29); Marcinkiewicz Andrzej (101); Marczewski Szymon (92); Maron Ludwik (204, 208); Maryanowski Aleksander (268); Masłowski Roman (19, 217); Matusiewicz Julianna (275); Maycher Józef (157); Maycher Woyciech (35); Mazur Katarzyna (26); Mazurkiewicz Jacenty (256); Mazurkiewicz Jan (223); Mędra Wincenty Leon (33); Miałkowski Jan (225); Michalska Apolonia (15); Michalska Maryanna (279); Michalski Józef (17, 23); Michalski Marcin (237); Mieczkowska Justyna (54); Mierkowska Katarzyna (100); Miernikowska Ludwika (268); Mierzejewska Józefa (26); Mierzejewski Augustyn Raymund (243); Miklaszewski Stanisław (165); Miller Bogusław (179); Miłkowski Wawrzyniec (280); Mińkiewicz Ludwik Wincenty Józef (61); Mirosz Szczepan (223); Mitalski Paweł (273); Mizera Andrzej (101); Mizera Anna (215); Mizera Franciszka (23, 219); Mizera Jan (56); Mizera Józefa (156); Mizera Piotr (69); Mizera Urszula (157); Mizerska Barbara (244); Modzelewska Maryanna (203); Modzelewski Seweryn Feliks (2); Molenda Antoni (144); Molęda Wiktoria (222); Mosczyński Józef (194); Mosionek Agnieszka (217); Mosionek Helena (175); Mosionek Jan Nepomucen (43); Mosionek Karol (152); Mosionek Maciej (180); Mosionek Maryanna (169, 238); Mosionek Stanisław (251, 259); Moszczyński Jan (235); Motyka Agata (13, 214); Motyka Szczepan (109); Mroczkowski Jakub (60); Mroczkowski Józef (255); Mucha Elżbieta (91); Musiał Kajetan (69); Musiał Ludwik (69); Musiałek Marcin (229); Muszyński Piotr (91); Nadolska Teofila (7); Nagryzowska Joanna (224); Nawrot Antoni (50); Niedźwiecka Maryanna (208); NN Andrzej (229); NN Jan (225); NN Weronika (211); Nowacka Rozalia (184); Nowakowska Franciszka (193); Nowakowska Józefa (206); Nowakowska Łucja (270); Nowakowska Marcyanna (5); Nowakowska Regina (175); Nowakowska Wiktoria (238); Nowakowska Zofia Weronika (44); Nowakowski Kajetan (143); Nowakowski Michał (79, 164); Nowicki antoni (3); Nowocień Franciszek (218); Nowowcin Zuzanna (72); Ochocińska Katarzyna (154); Oczarska Tekla (163); Ogar Agnieszka (145); Okulska Helena (49); Okulska Maryanna Eleonora (5, 206); Okulski Stanisław (263); Okulski Wincenty (247); Okulus Maryanna (209); Olczyk Zofia (211); Opowna Maryanna (232); Orłowski Paweł (27); Ostrochulski Karol (95); Ostrowski Antoni (264); Ośko Piotr Celestyn (46); Oyszczek Marcyanna (1); Pacyna Andrzej (148); Pacyna Maryanna (68); Paczyńska Małgorzata (186); Paiączkowski Jan (168); Paiąk Antoni (5); Paiąk Józef (163); Paiąk Karolina (55); Paiąk Kazimierz (183); Paiąk Kunegunda (63); Paiąk Tekla (219); Paiąk Tomasz (105, 281); Paiąk Woyciech (265); Pająk Bartłomiej (72); Pająk Maryanna (162); Paliszewska Antonina (48); Paliszewski Józef (244); Palma Antonina (282); Pałstynowicz Julianna (159); Parszawska Maryanna (167); Pasek Agata (147); Pasek Jan (184); Pasek Katarzyna (253); Pasek Maryanna (180, 226); Pasek Tomasz (147); Patela Tomasz (249); Patela Zuzanna (71); Paterak Jadwiga (88); Pawlik Apolonia (14, 231); Pawlikowski Stanisław Jan (45); Pawliński Stanisław (37); Pawłowska Antonina (10); Pawłowska Kunegunda Katarzyna (23); Peida Anna (56); Pelińska Tekla Józefa (82); Peterkowski Franciszek (92); Petrykowska Tekla (80); Petrykowski Mikołaj (104); Pęksyk Wiktoria (168); Piasecka Ludwika (139); Piątkowski Leon Ksawery (32); Piątkowski Michał (241); Piątkowski Stanisław (187); Piekarska Petronella (194); Piotrowska Franciszka Józefa (86); Piotrowski Franciszek (81); Piotrowski Jakub (65); Piotrowski Maciej (17); Piórkowska Rozalia (75); Pisarek Mikołaj (103); Piszczeński Tomasz (234); Piwoński Błażej (213); Pizon Anna (65); Płaskociński Augustyn (75); Płaskoczyńska Józef (57); Płatos Wiktoria (104); Płoskocińska Wiktoria (188); Płowiec Michał (181); Podsiadło Katarzyna (32); Podsiadło Maryanna (280); Podsiadło Seweryn (226); Pogodzińska Konstancja (218); Pogrodecki Wawrzyniec (250); Polak Jan (56, 252); Pomętowska Franciszka (142); Porczyński Józef (207); Porzyczka Filip (233); Porzyczka Leon (243); Poterek Filip (245); Pożyczka Andrzej (147); Pożyczka karol (95); Pożyczka Marcin (95); Pożyczka Tekla (166); Pożyczka Wiktoria (269); Prażmowska Antonina (48); Prażmowska Maryanna (231); Prażmowski Mateusz (145); Przybytkowski Kzimierz Julian (41); Przygocki Marcin (203); Przyłuski Mateusz (267); Psarska Jadwiga (178); Psarska Maryanna (190); Ptasiński Aleksander (31); Ptaszek Kunegunda (165); Ptaszyńska Joanna (174); Ptaszyński Aleksander (242); Ptaszyński Andrzej (247); Pytlowski Szymon (93); Radzikowska Franciszka (238); Ratkiewicz Apolonia (1); Ratusławska Emilia Maryanna (9); Ratyński Jan Mikołaj (53); Rendzia Józef (161); Reszka Karol (277); Reszka Maryanna Franciszka (64); Ręczkowska Katarzyna (218); Rędzia Łukasz (89, 267); Richter Adolf (278); Rogala Maryanna (76); Rogalski Michał (140); Rogowski Adolf (235); Rola Maryanna (139); Romanowicz Franciszek (87); Romanowska Maryanna Prakseda (70); Rosendal Katarzyna (40); Roszkowski Paweł (248); Rozental Katarzyna (235); Rożańska Maryanna (149); Różycka Maryanna (65); Różycki Franciszek Szczepan (11); Rudak Antoni (3); Rusakowski Franciszek (255); Rusecka Katarzyna (35); Ruth Andrzej (279); Ruth Andrzej Antoni (101); Rychlewska Maryanna (76, 254); Rydz Mateusz (80); Rydzka Konstancja (25); Ryńska Maryanna (150); Rzeczkowska Józefa (236); Rzeczkowski Józef (26); Rzeszowska Scholsatyka (190); Rzędzianowski Józef (184); Rzymski Ludwik (69); Sabatka Katarzyna (232); Sabo Józef (19); Sabo Walenty (266); Sadal Antonina (147); Sadowska Katarzyna (32); Sakiewicz Jan (155); Sałata Józefa (35); Sama Katarzyna (39); Sarnowski Piotr (248); Sawicka Agnieszka (258); Sawicka Barbara (274); Sawicka Domicella (81); Sawicki Albin (81); Sawicki Leon Konstanty (33); Scherli antoni (193); Schwer Paweł (185); Siedlecki Józef (27); Siedlecki Wincenty (61, 247); Siegier Jan Frydrych (225); Sienicki Antoni (192); Sikorska Karolina (236); Sikorska Katarzyna Józefa (183); Sikorska Tekla (83); Sikorski Karol (189); Sikorski Ludwik (237); Sikorski Stanisław (96); Sitkowska Małgorzata (165); Siudek Józef Wawrzyniec (76); Skałbańska Magdalena (212); Skopek Anastazja (187); Skorża Agnieszka (191); Skorża Gabryel (141); Skowrońska Agnieszka (153); Skóra Adam (54); Skrzelewski Kazimierz (237); Skrzyńska Małgorzata (62); Sliwiński Jakub (62); Sliwiński Józef (221); Slusarska Maryanna (73); Slusarska Rozalia (249); Słobodzińska Maryanna (105); Słomka Katarzyna (244); Smakowski Ignacy (181); Smałda Wawrzyniec (278); Smazowski Franciszek (75, 253); Snarski Wiktor (163); Sobczyńska Magdalena Józefa (54); Sobczyński Henryk (8, 244); Sobiecki Piotr Paweł (57); Sochaczewska Agnieszka (205); Sochaczewski Antoni (212); Sodal Franciszek (146); Sodal Jakub (146); Sokołowska Anna Karolina (93); Sokołowska Marcjanna (2); Sokołowska Wiktoria (108); Sokołowski Mateusz (275); Sokołowski Woyciech (148); Solanka Apolonia (22); Solecka Ludwika (18, 258); Solecki Maksymilian (221); Sołtykiewicz Antonina (12, 215); Sołtykiewicz Ignacy (227); Sosnowska Łucja (231); Spółczyńska Anna (218); Sputczyńska Maryanna (260); Stachowicz Andrzej (99, 274); Stangierski Jan (167); Stankiewicz Walenty (14); Stańczyk Jan (277); Starnawska Franciszka Zuzanna (35); Starzyński Jakub (175); Stasiewicz Maryanna (179); Stawińska Katarzyna (195); Stawińska Zuzanna (176); Stawniak Marceli (203); Stąporkiewicz Maryanna (80); Stempniak Adam (281); Stępień Ewa (187); Stępień Wincenty (60, 256); Stęplowska Katarzyna (194); Stępniewski Walenty (16); Stępniowski Kazimierz (204); Stopa Bartłomiej (189); Stopa Franciszka (170); Straszak Stanisław (66); Strzemiński Heliodor (178); Styczyński Grzegorz (24); Stysiak Walenty (162); Stysiałowicz Jan (249); Stysiewski Kazimierz (220); Stysiołowicz Jan Paweł (58); Suchodolska Magdalena (63); Suchodolski Micha (193); Sukiennik Filip (40); Sukiennik Izydor (28); Supłatowicz Franciszka (68); Supłatowicz Józefa (25); Swidwa Julian (19); Swieczkowna Magdalena (260); Swierkowski Adam Julian (20); Sytka Kazimierz (12); Szaniawska Maryanna (180); Szczepaniak Szymon (91); Szczepanik Antoni (145); Szczepańska Tekla (82); Szczepański Andrzej (250); Szefler Jan (212); Szewczyk Antoni (151); Szewczykowska Eleonora (280); Szmid Maryanna (179); Sznalc Karol (220); Szpakowska Maryanna (212); Szpakowski Franciszek (88); Szperl Jan (173); Sztecner Hippolit (234); Sztryng Ignacy (261); Szulim Marianna (156); Szwarc Stefan (78); Szwarnowska Konstancja (25); Szwarnowski Kazimeirz (209); Szwernowska Franciszka (230); Szydło Antonina (257); Szydło Bartłomiej (74); Szydło Franciszek (149); Szydło Franciszka (23, 84); Szydło Jakub (61); Szydło Józef (235); Szydło Wawrzyniec (175); Szyl Aniela (85, 263); Szyl Bartłomiej (179); Szymańska Balbina (108); Szymańska Franciszka (31); Szymańska Jadwiga (242); Szymański Stanisław (246); Szymański Wincenty (11, 213); Szynkiel Gotffryd (16); Ścis Franciszka Jadwiga (170); Śliwińska Maryanna (160); Ślusarska Maryanna (261); Śmielawska Maryanna (140); Tarkowska Kunegunda Franciszka (22); Tarnowska Franciszka (229); Tkaczka Małgorzata (234); Tokarski Franciszek (240); Tomala Filip (248); Tomasiewicz Kajetan Edward (72); Tomaszewski Aleksander (216); Trybulski Grzegorz (188); Tusińska Jadwiga (274); Tusiński Andrzej (101); Tusiński Wincenty (169); Tuszyńska Maryanna (217); Tymowska Zofia (181); Tyniszyńska Antonina (265); Ulanicki Leonard (97); Urbanowicz Feliks Antoni (50); Urbański Paweł (216); Walasik Franciszka (214); Walczak Błażej (240); Walczyńska Olimpia Ludwika (85); Walec Leon (32); Waniek Mateusz (79); Waniek Paweł (28, 241); Waniek Walenty (6); Wapiński Franciszek Ludwik (85); Wasiak Antonina (49); Wasiak Benedykt (230); Wasiak Jakub (182); Wasiak Magdalena (230); Wasiak Maryanna (183); Wasiak Sebastyan (216); Wasilewski Jan (237); Wasiok Benedykt (281); Wasniewski Piotr (87); Wasztel Antoni (158); Wasztel Jan (18); Wasztel Józef (153); Wasztel Paweł (217); Wasztyl Jan (264); Wasztyl Mateusz (78); Wasztyl Szymon Juda (90); Waśniewska Katarzyna (252); Waśniowski Franciszek (252); Wąchalski Antoni (232); Wąsowicz Wincenty (278); Wełnowski Antoni (250); Wędrychowska Eufemia (45); Węgliński Joachim (191); Węsiorska Franciszka (2); Wichman Jan Michał (79); Widerska Katarzyna (34); Wiebis Maryanna (192); Wiechowski Franciszek (29); Wieczorkiewicz Jozefa (26); Wieczorkowska Tekla (83); Wiejata Katarzyna (41); Wiejata Michał (203); Wierzbicka Franciszka (261); Wierzbicka Maryanna (233); Wierzbicki Tomasz (209); Więckowski Paweł Mateusz (186); Więcło Mateusz (170); Wigner Anna Krystyna (84); Wijata Katarzyna (242); Wijata Szymon (151); Wilczak Tekla (219); Wilkowska Ewa (171); Winterle Ferdynand (188); Winterle Józef Adolf (33); Wiota Katarzyna (96, 102); Wiśniewska Helena (278); Wiśniewska Katarzyna (99, 276); Wiśniewska Maryanna (141); Wiśniewski Ignacy (67); Wiśniowska Weronika (89); Witkowski Antoni (6); Wityńska Rozalia (276); Włodarczyk Anna (174); Wolak Jan Kalasanty (59); Wolak Józef (254); Wolańska Wiktoria Joanna (107, 281); Wolański Michał (174); Wolaszczak Stanisław (246); Wolicka Zofia (176); Wolicki Józef (18); Wosztyl Mikołaj (263); Woyciechowska Katarzyna (282); Woyciechowska Maryanna (15, 213); Woyciechowski Krzysztof (271); Woyciechowski Woyciech (213); Woyciesak Jan (272); Woyszczoczka Maryanna (250); Woźniak Antonina (161); Woźniak Franciszek (207); Woźniak Walenty (13); Wóycicka Kunegunda (62); Wóytowicz Andrzej Jan (100, 278); Wrońska Emilia Adelajda (64); Wróblewska Katarzyna (224); Wróblewski Franciszek (264); Wróblewski Grzegorz (24); Wróblewski Jan (239); Wróblewski Szymon (93); Wróblewski Tomasz (109); Wrzoszczowski Jakub (261); Wuycik Ignacy (154); Wydra Agnieszka (60); Wydra Andrzej (228); Wydra Konstancja (140); Wydra Małgorzata (162); Wydra Mateusz (82); Wytrychowski józef (221); Zacharek Stanisław (227); Zagórski Tomasz (108); Zaiączkowski Antoni (46); Zalewska Julianna (47); Zalewski Franciszek (171); Zamczyński Hieronim (227); Zarzycki Antoni (156); Zarzycki Paweł (59, 256); Zawadzka Marya Joanna (257); Zawisza Ludwika (238); Zaydller August (15); Zbronczewska Franciszka (28); Zednik Amelia (74); Zepchło Franciszka (209); Zepchło Józef (277); Zepchło Kacper (170); Zielińska Agnieszka (216); Zielińska Katarzyna (37, 250); Zielińska Magdalena (166, 257); Zieliński Błażej (245); Zieliński Feliks Stanisław Jan (70); Zieliński Ignacy (67); Ziemiecki Jan (192); Ziółkowska Józefa Ewa (39); Ziółkowska Paulina (223); Zuch Małgorzata (230); Zwierzak Antoni (22); Zwierzyńska Łucja (205); Zych Elzbieta (98); Zych Ignacy (68); Zych Tekla (144); Zylińska Katarzyna (209); Żabicki Paweł (139); Żądło Kunegunda (185); Żebrowski Antoni (53); Żebrowski Franciszek (11); Żelazewska Antonina (172); Żelechowska Helena (160); Żuchowska Józefa (21); Żuchowska Katarzyna (157); Żurek Józef (13); Żychowska Maryanna (213); Żyła Franciszek (228)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 286; 24x39; ; 16,; ; ; ; -; całkowicie; 101564
Reference number: 58/156/0/010
tytuł i daty: Duplikat parafii Katolickiej Radom z r. 1829; 1829
hasła indeksu: Adamczyk Andrzej (171); Adamczyk Maryanna (230); Adamkiewicz Sebastyan (159); Adamowski Antoni Paweł (49); Adamów Szymon (181); Adamska Antonina (267); Adamska Ewa (267); Adamska Ludwika (214); Adamski Walenty (14); Antoniewski Paweł (170); Aydukiewicz Adam (216); Baciąg Woyciech (225); Badanicz Anna (238); Badnarczyk Norbert (243); Baitlich Ignacy (201); Bałtowicz Ludwika (33); Banasiewicz Julianna (239); Banasik Dominik (199); Bańkowska Maryanna (208); Barańska Maryanna (65, 248); Barszcz Jan (174); Barwicka Apolonia Joanna (14); Barwicka Franciszka (166); Barwicka Joanna (212); Bator Maryanna (64); Bator Rozalia (143); Bąkowska Zofia (41, 248); Beczka Elżbieta (47, 180); Belica Ignacy Alojzy (63); Bernart Woyciech (33, 234); Bernaszewski Jan (217); Bertel Ludwik Narcyz (10); Beszorner Elżbieta (252); Betka Hieronim (60); Białek Antonina (50, 262); Białek Stanisław (169); Bielański Ignacy (249); Bielarski Andrzej (102); Bielicki Antoni (243); Bielicki Marcelli Antoni (54); Biełek Franciszka (241); Bieniek Agnieszka (197); Bieniek Antonina (6); Bieńkowska Antonina (48); Bieńkowska Józefa (260); Bieńkowska Katarzyna (23); Bieńkowska Tekla (74); Biesadzińska Józefa (245); Bigalti Marcin (197); Bilecki Teodor (200); Bilska Józefa (26); Bilska Maryanna (183); Bińkowska Antonina (270); Bińkowski Piotr (87); Bitterle Joanna (235); Bitterle Magdalena (250); Blau Karol (274); Blau Weronika (13, 272); Blędowski Jan (54); Błeszyńska Maryanna (167); Bobrzański Kajetan (64); Bogacki Jan (245); Bogacki Józef (208); Bogowolski Kazimierz (220); Bogowolski Roman Kazimierz (28); Bohdanowicz Józef (248); Boleń Józef (221); Boleń Paweł Józef (27); Boleń Stanisław (140); Bonin Ignacy (156); Borkowska Rozalia (74); Borkowski Maciej (227); Borowska Aniela (254); Borysewicz Teressa (273); Botwinowska Margorzata (59); Bozek Józef (137); Bretschneider Emilia (174); Brodowski Michał Franciszek (78); Brzeski Jan (175); Brzeziński Franciszek Soter Aleksander (38); Brzeziński Ignacy (249); Brzozowski Józef Bonifacy (24); Brzozy Bronisława Klara (77); Brzyska Marcyanna (207); Brzyski Jan (237); Brzyski Teodor (95, 269); Bugalski Jan (46); Buiak Bartłomiej (68); Bujak Antoni (267); Bujak Maryanna (11); Bukiewicz Aniela (253); Bukiewicz Józef Prosper (53); Burzyński Anastazy (168); Buzorska Ludwika (86); Buzorski Andrzej (136); Celiński Wincenty Antoni (31); Cerbin Maciej (153); Cerbin Michał (68); Charlińska Ludwika (246); Cholewiaczek Andrzej (97); Chorodyska Lucyna Józefa (28); Choynoski Kasper (1, 207); Chrusniak Jan (138); Chrusniak Walenty (244); Chrzanowski Paweł (187); Cichosz Mikołaj (103); Cichy Piotr (218); Ciepliński Franciszek (80); Cięży Antoni (232); Ciświcki Jan (170); Cmuchowska Franciszka (19); Cybulska Maryanna (167); Cybutowska Maryanna (27); Cyganiak Franciszek (253); Cymelski Jan Piotr (54); Czaplicki Karol Jan (2); Czaplicki Stanisław (65); Czaplicki Stanisław Sulperiusz Teofil (37); Czarkowska Ewa (110); Czarnecka Eleonora Emilia Józefa (56); Czarnecki Tomasz (215); Czaykowska Tekla (250); Czaykowski Mikołaj (238); Czekajewicz Józefa Ewa (106); Czernecki Jan (13); Czerwiec Tomasz (147); Czerwińska Zuzanna (177); Czyścik Maryanna (197); Czyżewska Józefa (249); Ćwikleński Feliks (43); Dąbek Grzegorz (250); Dąbrowska Rozalia (72); Dąbrowska Wiktoria (181, 249); Dąbrowski Bartłomiej (178); Dąbrowski Mikołaj (199); Dąbska Kunegunda (221); Dąbski Józef (239); Dekutowska Leonora (251); Delowski Kazimierz (19); Dębieński Jan (210); Dobronoki Julian (255); Doleżyńska Katarzyna (99); Doliński Jan (41); Domański Szczepan (271); Domasicki Józef (142); Domizy Salomea (89); Dorocieńska Maryanna (237); Drozdoska Maryanna (76); Drożdzowski Jan (59); Dryciński Franciszek (75); Dryia Elżbieta (95); Duda Maryanna (56, 244); Duda Walenty (11); Dudek Franciszka (185); Dudelkiewicz Józefa Bronisława (26); Dudkowska Anastazja (29); Dudkowski Tomasz (263); Dułaczyńska Julianna (240); Durasiewicz Katarzyna (255); Dutkiewicz Jan (160); Dutkowska Franciszka (42); Dydak Anan (173); Dył Feliks (149); Dypowna Magdalena (61); Dysputkiewicz Katarzyna (98); Engethard Seweryna Emilia (10); Erner Antoni (72); Fabowska Eleonora Maryanna (17); Fedor Adam (231); Fiałkowska Katarzyna (230); Figura Andrzej (275); Fijałkowska Joanna (166); Fituch Franciszek (148); Fiutkiewicz Małgorzata (154); Flisiak Jakub (244); Flont Agnieszka (4); Flont Anastazja (240); Flont Franciszka (149); Flont Katarzyna (39); Flont Maryanna Anastazja Weronika (18); Flont Wiktoria (182); Florska Maryanna (197); Frankiewicz Julianna (78); Frączek Maryanna (56); Freihold Antoni Arnold (9); Fryczkowska Józefa (236); Fugielska Tekla Lucyna Florentyna (89); Fulanty Karolina (94, 272); Furga Tekla (208); Gajewska Katarzyna (148); Gałcka Katarzyna (145); Gałdzieńska Franciszka (206); Garlicka Józefa Gabryela (32); Gawełek Agnieszka (169); Gawełek Andrzej (102); Gawełek Katarzyna (36); Gawliczyńska Franciszka (150); Gaworek Woyciech (214); Gaworski Józef (231); Gaworski Woyciech (208); Geisler Amalia Teresa (74); Gębczyk Feliks (43); Gębczyk Walenty (12); Giczowski Franciszek (212); Gidło Kunegunda (155); Gielniowski Franciszek (84); Gierczyńki Walenty (15, 212); Giersz Tekla (151); Gierzmoński Ignacy (265); Ginalski Korneli Alfons Edward (204); Glinik Jan Augus (269); Glińska Konstancja (258); Głowacka Barbara (228); Głowalska Teofila (209); Głowik Jan (159); Głowikowska Karolina (240); Głuchowski Karol Józef (12); Gniatkowska Maryanna Magdalena (64); Golda Joanna Paulina (209); Goleniowski Stanisław Norbert (40); Gołąbek Ottolia (215); Gołąbek Tomasz (108); Gołębiowska Zofia (229); Gorayska Salomea (232); Gorzkowski Antoni (166); Gorzkowski Antoni Jan (90); Gorzkowski Ignacy (143); Goszczyński Michał Franciszek (82, 265); Gozdz Regina (266); Goźdź Mateusz (144); Goźdź Wincenty (7); Gożdz (272); Gólczewska Joanna (83); Góraziewicz Tekla (241); Górnicka Maryanna (140); Górnicka Tekla (137); Grabarczyk Jan (137); Grabowski Antoni (247); Grabowski Ludwik (134); Gregorczyk Maryanna (273); Grela Wincenty (207); Grochulska Maryanna (67); Grochulski Michał (201); Grochulski Woyciech (35); Grodkowski Karol (257); Grodzicki Marcin Karol (93); Gronkowska Tekla (262); Gruszczewski Tomasz (228); Grzonkowska Tekla (79); Grzyboski Andrzej (207); Gulińska Elżbieta (156); Gurasiewicz Karolina (94); Gutowski Franciszek (229); Gutowski Wincenty (262); Guttmann Julian Franciszek Adam (19); Guzińska Katarzyna (225); Guziński Karol (93); Guzowski Piotr (145); Gwożdz Anna (239); Gzell Anna (270); Haber Maciej Teofil (17); Hermanowicz Ignacy Bartłomiej Jan (77); Hermanowicz Sabina Pelagia (233); Hernik Franciszek (261); Hernik Magdalena (251); Herszlik Konstancja Zuzanna (79); Hirosz Zofia (238); Hoff Antonina (240); Hoffmann Izabella (85); Hofmann Michał (81, 271); Hoppen Maryanna (11); Idziak Ludwika (34); Imielski Jakub (61); Iskra Regina (75); Iwanowska Agnieszka Józefa (7); Jabkowicz Katarzyna (165); Jabłońska Konstancja (161); Jachelkowski Antoni Józef (51); Jagieła Julianna (14); Jagieło Józefa (216); Jaguttowa Łucja (253); Jakubowski Jacek (260); Janicki Andrzej Tomasz (96); Jankowski Antoni (51); Jankowski Filip Narcyz (45); Jankowski Stanisław (164); Jankowski Sylwester (206); Jarzyńska Józefa (25); Jasielski Antoni (47); Jasińska Franciszka (145); Jaskowicz Feliks (71); Jaśkiewicz Józef (266); Jaśkiewicz Krzysztof (147); Jaśkiewicz Regina (267); Jaśkiewicz Zofia (146); Jatofft Zuzanna Maria (74); Jaworska Magdalena (213); Jaworska Tekla (227); Jaworska Teressa (210); Jaworski Franciszek (168); Jaworski Ignacy (198); Jaworski Jerzy (268); Jaworski Łukasz (237); Jemiołek Marcin (247); Jędrzejowicz Ludwika (32); Jędrzejowska Maryanna (178); Jsiński Franciszek (70); Juda Katarzyna (252); Juda Ludwik (275); Juniec Stanisław (261); Jurek Mateusz (80); Juzwowa Maryanna (223); Juzwowna Tekla (223); Kaca Ignacy (175); Kaca Maryanna (83); Kaca Salomea (174); Kaca Wawrzyniec (198); Kaczmarczyk Małgorzata (249); Kaczmarczyk Maryanna Margorzata (60); Kaczmarska Helena (234); Kaczor Katarzyna (23); Kaczorowska Karolina (272); Kaczór Filip (38); Kaczór Józef (171); Kalicka Antonina Petronella (48); Kalicka Karolina (94); Kamieniecka Franciszka (88); Kamiński Jan (221); Kamiński Marcin (88); Kamizela Józef (219); Kaniewska Tekla Franciszka (81); Kapalski Michał (223); Kapturska Anastazja (225); Kapturski Augustyn (222); Kapturski Jakub (239); Kapusta Paweł (5, 270); Kapusta Walenty (217); Karbownicki Jan (151); Karbowska Maryanna (76); Karcz Jan (156); Karczyk Filip (44); Karłubowska Antonina (133); Karwieńska Wiktoria (171); Karyczyk Jakub (217); Kaszyńska Barbara (157); Kiehn Adolf (62); Kiepiel Katarzyna Helena (37); Kiepiel Maryanna (138); Kisiel Anastazja (33); Kisiel Ludwika (44); Kisiel Maryanna (147); Kiwicka Józefa Helena (26); Klimek Maryanna (182); Klodecka Domicella (210); Kłosowska Wiktoria (154); Knapik Zuzanna (64); Kobierski Konstanty (20); Kochanowska Salomea (275); Kolański Dominik (213); Kolińska Maryanna (27); Kołodziejczak Agnieszka (1, 200); Kołodziejczyk Marcin (238); Kołodziejczyk Wiktoria (71); Kołodziejski Franciszek (29, 224); Kołton Maryanna (104); Kondysz Łucja Wiktoria (105); Kondysz Marcin (205); Konkiel Jan Krzysztof (85); Konopacki (30); Konopka Katarzyna (271); Kontecki Damazy Walerian (107); Korbecka Zofia (160); Kot Ludwika (34); Kotleński Jakub (250); Kotlińska Anastazja (16); Kowalczyk Jan (135); Kowalewski Michał Józef (47); Kowalska Elżbieta (136); Kowalski Franciszek (30); Kowalski Tomasz Damazy (105); Kowlaczyk Magdalena (243); Kozińska Katarzyna (36); Kozioradzka Franciszka (84); Kozłowa Margorzata (233); Kozłowska Henena (218); Kozłowska Marcyanna (163); Koźlak Jakub (200); Kraiewski Feliks Franciszek (97); Krajewska Antonina (164); Krakowiak Antoni (270); Krakowiak Jadwiga (137); Krapczyńska Emilia (265); Kraszowski Jan Nepomucen (42); Kraus Henryk Wilhelm (21); Krawczyk Ludwika (68, 266); Krogulska Teofila (266); Krztańska Katarzyna (206); Krzyszczakowski Maciej (152); Krzyżanowska Anastazja (149); Krzyżkowska Marcyanna Weronika (3); Kubanowski Kasper (246); Kuc Antonina (49); Kucharska Franciszka (136); Kucharska Katarzyna (171, 217); Kucharska Maryanna (220, 257, 267); Kucharski Jan Konstanty (22); Kucharski Józef (269); Kucharski Michał (75); Kucharski Mikołaj (241); Kucharski Szymon (162, 258); Kucharski Woyciech (226); Kuchta Jan (104, 246); Kuczeński Rafał (211); Kukuła Jan (58); Kukuła Małgorzata (58, 247); Kulak Franciszka (184); Kulesza Stefan (245); Kulesza Szymon (139); Kuligowski Hentryk Fabian (12); Kułaga Magdalena (46); Kumorowski Maciej (209); Kunowski Wincenty (6, 203); Kupis Józefa (21); Kupis Michał (79); Kurosz Karol Ksawery (58); Kurosz Mikołaj (222); Kurosz Rozalia (273); Kutkiewicz Tomasz (108); Kwaśniewski Jan Woyciech (97); Kwaśniewski Łukasz (183); Kwaśniewski Maciej (265); Kwaśniewski Mateusz (154); Kwaśniewski Stanisław (72); Kwaśniewski Stanisław Woyciech (258); Kwiatkowska Anastazja (18, 234); Kwiatkowska Emilia (3, 268); Kwiatkowska Karolina Maryanna (106); Kwiatkowski Filip (214); Kwiecień Scholastyka (135); Kwieciński Andrzej Józef (101); Kwoczyński Ignacy (161); Lament Zofia (152); Lasek Piotr (247); Laskowska Tekla (219); Lasota Woyciech (35); Latosiński idzi (252); Lawandowska Antonina (47, 271); Leonowicz Woyciech (223); Leszczeński Feliks (243); Leszczeński Michał (246); Leszczyński Franciszek (87); Lichocianka Franciszka (143); Liener Józef (20); Linde Antoni (10); Linowska Magdalena (45); Lipczyński Antoni Bonifacy (52); Lipski Jan (54); Lorens Stanisław (17); Lorkowski Antoni (88); Łabińska Agnieszka (5); Łościński Adrian (216); Łowińaska Weronika Emilia (80); Łucok Ludwika (69, 263); Łukowska Józefa (52); Łycok Franciszek (86); Łycok Jan (53); Łyżwa Maryanna (177); Machalski Roch (66); Madaleński Edward (91); Madeyski Łukasz (87); Madeyski Paweł (182); Maiewski Roman (16); Maj Tekla (147); Majewska Magdalena (45); Majewska Maryanna (142); Majewski Piotr (90); Majowska Teresa (175); Makowski Tomasz (274); Makuch Anstazja (19); Makuła Agnieszka (4, 205); Makuła Antoni (221); Makuła Jakub (269); Makuła Wincenty (213); Malczewska Maryanna Izabella (79); Malinowska Ewa (109); Malinowski Filip Marcyz (44); Maliszewski Stanisław Hieronim (41); Małek Józefa (53); Manowiecka Antonina (176); Manowiecka Franciszka (252); Mantorska Katarzyna (265); Marcinkiewicz Andrzej (245); Marcinkowski Józef (25); Marczeski szymon (202); Marczewska Katarzyna Józefa Tekla (100); Markiewicz Woyciech Stanisław (36); Marun Florentyna (92); Maryanowska Joanna Julia (45); Maryanowska Julianna (251); Maryanowski Antoni (24); Maryanowski Józef (24, 272); Masłowski Tomasz (155); Maycher Maryanna (67, 258); Maycher Maryanna Francsizka (72); Maycher Woyciech (185); Mazowna Franciszka (259); Mazur Katarzyna (212); Mazur Maryanna (254); Mazur Mateusz (76); Mazurkiewicz Agata (10); Mazurkiewicz Kazimierz (231); Mazurkiewicz Łukasz (211); Mazurkiewicz Maryanna (10); Mętracka Joanna (227); Miałkowska Franciszka Józefa (22); Michalska Antonina (271); Michalska Maryanna (180); Michalska Zofia (39); Michalski Benedykt (203); Michalski Feliks Wincenty (7); Michalski Franciszek (248); Michalski Jan (210); Michalski Paweł (148); Michalski Piotr (212); Michalski Szymon (228); Michalski Woyciech (37); Michałowska Katarzyna (200); Michałowski Hippolit (110); Michałowski Józef Kalasanty Antoni (57); Michelson Zofia (253); Michelzon Michał (218); Miecińska Maryanna (153); Mieszkowski Wilhelm (174); Miewiadomski Mateusz (210); Mikos Jakub (179); Mikusiński Józef (186); Milczarski Ezechiel Leon (34); Milczarski Leon (230); Miłkowska Józefa (146); Miłkowska Tekla (81); Miłkowski Ludwik (2); Miłkowski Tomasz (209); Miścieński Andrzej (146); Mitmann Elżbieta (133); Mizera (256); Mizera Jan (220); Mizera Marcyanna (226); Mizera Maryanna (63, 269); Mizera Piotr (243); Mizera Roch (215); Mizera Stanisław (186); Mizera Szczepan (109); Mizerska Katarzyna (35, 239); Mizioł Katarzyna (235); Modrzejowski Kajetan (185); Molęda Anastazja (16, 260); Molęda Andrzej (95); Molęda Feliks (43); Molęda Jadwiga (235); Molęda Maryanna (232); Monikowski Edward Juliusz (56); Morycz Paweł (248); Mosion Margorzata (240); Mosionek Andrzej (98); Mosionek Katarzyna (142); Mosionek Ludwika (70); Mosionek Maciej (244); Mosionek Piotr (88); Mosionek Tekla (76); Motyka Józef (23, 220); Motyka Paweł (23); Motyka Wawrzyniec (146); Możdżyńska Maryanna Józefa Weronika (31); Mrozek Franciszek (237); Mrożek Marcyanna (100); Musiał Adam (149); Musiał Kajetan (232); Musiał Tekla (150); Muster Anna Krystyna (30); Muszyńska Katarzyna (159); Muszyński Piotr (254); Mutzner Ferdynand (273); Myślakowski Kazimierz (133); Nadolska Zofia (39); Nawrót Jakub (60); Niedzwiecki Jan (259); NN (220); NN Katarzyna (275); Nowak Karol (93); Nowakowska Balbina (29); Nowakowska Marcyanna (161); Nowakowska Salomea Elżbieta (91); Nowakowska Zofia (263); Nowakowski Augustyn (69, 257); Nowakowski Ludwik (69, 257); Nowicka Katarzyna (158, 267); Nowicka Teodora Tekla (32); Nowiński Lucjan (106); Nowocień Michał (182); Nowojewska Antonina (50); Nowojewski Józef (163); Nowotniowa Magdalena (275); Ochociński Józef (268); Oczarska Judyta Tekla Franciszka (95); Okulska Marcyanna Honorata (5); Okulska Rozalia (172); Okulus Jan (52); Okulus Józef (177); Okulus Mikołaj (150); Okulus Walenty (13, 207); Olszewska Amelia Helena (9); Olszewska Franciszka (241); Omiecka Katarzyna (155); Omiecka Zofia (226); Orłowska Katarzyna (216); Orłowski Antoni (51, 254); Orzechowski Jakub (165); Osińska Agnieszka (251); Osiński Franciszek (28); Ostaszewska Barbara (162); Ostrowska Katarzyna (250); Ostrowski Maciej (18); Pacholski Woyciech (237); Pacyna Agnieszka (1); Pacyna Elżbieta (249); Pacyna Franciszka (225); Pacyna Małgorzata (186); Paczyński Ksawery (199); Paczyński Seweryn (3); Paiak Stanisław (222); Paiączkowski Kazimierz (20); Paiąk Błażej (215); Paiąk Franciszka (82); Paiąk Julianna (173); Paiąk Kazimierz (270); Paiąk Kunegunda (245); Paiąk Maryanna (103); Paiąk Tekla (268); Paiąk Tomasz (104); Pajączkowski Franciszek (30); Pająk Szymon (91); Paliszewska Antonina (66); Palm Julian (23); Palm Wanda (201); Paprocka Barbara (201); Parys Łucja (99); Pasek Mikołaj (102); Pasek Wiktoria (200); Patela Zuzanna (230); Pawiński Apoloniusz Woyciech (36); Pawlik Wincenty Woyciech (31); Pawlikowski Tomasz (203); Pawłoska Anastazja (109); Pawłowska Antonina (256); Pawłowski Franciszek (178); Perchorowicz Maryanna Ludwika (68); Pęgała Antoni (49); Piatkowska Maryanna Agnieszka (3); Piątkowski Jan (59, 246); Piątkowski Piotr (38, 233); Piechota Jan (231); Piekarski Mateusz (204); Piekło Józef (176); Pietrowski Antoni (169); Pietrzykowska Franciszka Józefa (85); Piętkiewicz Anastazja Tekla (35); Pijanowski Michał (83, 264); Pikolicki Anisfer (229); Piltz Jan (163); Pionka Woyciech (274); Piotroska Antonina (148); Piotrowska Anna (162); Piotrowska Faustyna Genowefa (2); Piotrowska Katarzyna (256); Piotrowska Tekla (82, 263); Piotrowski Franciszek (203); Piotrowski Maciej (256); Piotrowski Wincenty (176); Piórkowska Katarzyna (228); Piórkowska Maryanna (8); Piórkowski Augustyn (198); Płatos Gabryel (244); Płatos Wincenty (31, 233); Płodzińska Salomea (96); Płowski Franciszek (155); Podchorodyiska Katarzyna (241); Podgórski Julian Jan Stanisław (73); Podsiadło Karol (94); Podymowicz Franciszka (184); Pokorzeńska Elżbieta (139); Polak Kazimierz (257); Polak Salomea (92); Pomatty Wawrzyniec (265); Porzyczka Bartłomiej (69); Potrzebowski Ignacy (144); Powiślak Ewa (153); Pozyczka Kazimierz (150); Pożyczka Karol (228); Pożyczka Maryanna (11); Pożyczka Tomasz (107); Prószyński Dominik (252); Prusiński Antoni Jan (242); Przedwoj Agata (12); Przełuski Antoni (48); Przybylski Grzegorz (242); Przybylski Józef (183); Ptachciński Mateusz (180); Pyrka Jan (227); Pyszczek Katarzyna (22); Pyszczek Michał (134); Raczeńska Agnieszka (144); Radlińska Antonina Onufra (77); Randzionka Maryanna (2, 264); Ratkiewicz Apolonia (273); Ratyńska Katarzyna (97); Regulski Tomasz (196); Reszka Katarzyna (178); Reynhold Elżbieta Franciszka (170); Richter Jan Stanisław (40); Rogalska Józefa (18); Rogowska Agniszka Albina (8); Rojewska Helena (152); Rolska Franciszka (169); Romanowicz Katarzyna (140); Romanowska Zuzamma (65); Rozalska Barbara (179); Różycki Wincenty Gustaw (15); Russakowski Szymon (90); Ruth Mateusz (136); Rutkiewicz Franciszek (232); Rutkowska Felicjanna Józefa (41); Rutkowski Jan (157); Rybak Mikołaj (254); Rybicki Walerian Mikołaj paweł (107); Rycerski Błażej (133); Rydz Konstancja (218); Rynbicka Appolonia Scholastyka (187); Rzeczkowski Stanisław (40, 235); Rzeczkowski Wawrzyniec (66); Rzymski Józef (73); Sabo Woyciech (236); Sadalska Elonora (15); Sadkowska Józefa (205); Sadkowska Wiktoria (204); Sakiewicz Teresa Florentyna (89); Salaterski Józef (135); Sałuda Maryanna (247); Saul Katarzyna (262); Sawicka Maryanna (165); Sawicki Farnciszek (86); Sawicki Józef (21); Sączewski maksymilian Michał (82); Scibis Anna (255); Scibisz Franciszek (214); Sciborowski Sylwester (110, 154); Scis Franciszka (134); Semporowska Elżbieta (254); Sewerski Augustyn (157); Sękowski Stanisław (172); Siadkiewicz Jan (218); Siennicki Karol (93); Sikorska Agnieszka (221); Sikorska Gertruda (208); Sikorska Kunegunda (155); Sikorska Zuzanna (202); Sikorski Piotr (243); Sikorski Woyciech (167); Sitkiewicz Magdalena (237); Skiba Andrzej (229); Sklarzowicz Mateusz (160); Sklażowicz (274); Skoczek Jacenty (140); Skoczek Wiktoria Antonina (108); Skorża Franciszek (264); Skorża Jan (105); Skorżeńska Franciszka (238); Skożyńska Ewa (259); Skrok Zuzanna (63); Skrzek Franciszek (151); Skrzek Wiktoria (226); Skrzylewski Józef Kalasanty (55); Skrzyńska Małgorzata (248); Skrzypczak Helena (202); Skrzypek Konstancja (15); Skwiciński Franciszek (28); Skwieciński Stanisław (235); Sliwińska Agnieszka (275); Sliwińska Emilia (163); Sliwiński Jakub (224); Sławińska Antonina Julianna (107); Słotwińska Ludwika (183); Smakowski Piotr (262); Smakowski Piotr Paweł (55); Snarski Tomasz Edward (59); Snopczyński Woyciech Stanisław (37); Sobieniewska Jadwiga (274); Sobieniewska Scholastyka (255); Sobiszewski Antoni (259); Sokołowska Paulina Walentyna (8); Sokołowski Seweryn (202); Sołtyk Karolina (57); Sołtykiewicz Józef (24, 219); Sosnowski Jan (204); Sotowski Franciszek (143); Społczyński Bartłomiej (158); Stabel Michał (164); Stachowicz Tomasz (106); Stachurzeńska Katarzyna (261); Staklowa Katarzyna (224); Staniszewski Jan (227); Staniszewski Mikołaj (245); Stańczyk Antonina (105); Stańczyk Franciszek (9); Starnaski Henryk Tadeusz (100); Starszak Michał (84); Stępnikowska Łucja (240); Straszak Anna Monika Katarzyna (62, 250); Straszak Stanisław (264); Stroynoska Marynna (223); Strzałkowska Scholastyka (168); Strzelecka Helena (175); Strzelecka Maryanna (70); Strzelecki Józef (25, 253); Strzelecki Piotr (173); Styczyńska Maryanna (144); Stysiałowicz Tekla Maryanna (83); Sukiennik Izydor (219); Sukiennik Katarzyna (263); Sukiennik Maciej (142); Sukiennik Woyciech (34); Sulima Maryanna (135); Sulimierski Wincenty (162); Sułkowski Jan (204); Sypniewski Błażej (152); Szafrański józef Kazimierz (21); Szczeka Andrzej (101); Szczepanowski Kazimierz (264); Szczepańska Maryanna (202); Szeferowicz Ignacy (62, 251); Szenkiel Marcin (180); Szerli Wiktoria Karolina (103); Szewczyk Antonina (48); Szewczyk Ludwika (33); Szewczyk Ludwina (242); Szewczyk Marcyanna (4); Szewczyk Stanisław (38, 234); Szmid Franciszek (75); Szperl Ludwika (71); Sztafrowski Jan (165); Szteyner Wincenty Ignacy (61); Sztryng Maryann (225); Sztryng Paweł (230); Szwarc Zofia (139); Szwer Rozalia (81); Szydlo Francszek (217); Szydło Jakub (231); Szydło Józefa (219); Szydło Maryanna (29); Szydło Wincenty (268); Szydłowska Franciszka (91); Szydłowska Helena (236); Szydłowski Ignacy (167); Szyer Michał (78); Szymański Jakub (206); Ścibiska Maryanna (199); Ślusarski Franciszek (89); Śniszko Magdalena Małgorzata (58); Świerczyńska Helena (168); Święcicka Prakseda (141); Tarnaska Maryanna (229); Tenenbaum Adam Piotr (98); Tkaczyk Jan (71); Tomaszewska Antonina (238); Tomaszewska Wiktoria (158); Tomaszewski Woyciech (161); Trzcieński Bonifacy (141); Trzcińska Salomea Justyna Waleria (108); Trzciński Antoni Kanty (50); Trzebieńska Salomea (261); Turczyński Feliks (179); Tusiewicz Tomasz (236); Tusińska Maryanna (99); Tuszewski Szymon (153); Twardowski Michał Alfons (90); Twardzicki Wincenty (173); Tylesiński Wawrzyniec (251); Tymińska Justyna (205); Tymiński Józef (16); Ulaniecki Leonard (207); Wais Daniel (17); Walec Leon (236); Walińczak Helena (42); Walkiewicz Jan (22); Walkiewicz Karol (139); Walkowicz Jan (239); Walkowicz Tekla (270); Wancyrz Katarzyna (156); Wancyrz Paweł (6); Wancysz Katarzyna (98); Waniek Ludwik (70); Waniek Michał (268); Waniek Urszula (87); Waniek Walenty (259); Warchol Maryanna (65); Warchoł Mateusz (80); Wasiak Anna (61); Wasiak Tomasz (104); Wasilewska Zofia (266); Wasilewski Aleksy (78); Wasilowska Zofia (85); Wasiok Jan (53); Wasiok Maryanna (26); Waśkiewicz Rozalia (261); Waśniewska Ludwika (67); Waśniowski Michał (145); Wawroski Feliks (43); Wawrzczyk Maryanna (138); Wayner jakub (63); Wąchalska Józefa (172); Wąsikowski Bartłomiej (255); Wąsowicz Maryanna (185); Wąsowicz tekla (271); Wegner Woyciech (199); Węsiorska Leokadia Paulina (103); Wieczorkiewicz Paweł (158); Wielgus Anna (260); Wielińska Anna (252); Wierzbicki Feliks (46); Wierzbowski Andrzej (101); Więcierzyńska Łucja (100); Więcław Maryanna (62); Wilczyński Augustyn (233); Wiłucki Romuald (172); Winkler Rajmund (96); Winterle Franciszek (86); Wiota Katarzyna (151); Wiśniewski Antoni (138); Witkowska Maryanna (222); Witkowski Mikołaj Aleksander (102); Włodarczyk Emilia (55); Włodek Piotr Paweł (55); Wnuczyńska Agnieszka Anastazja (7); Wolak Jakub (60); Wolak Mateusz (73); Wolicka Petronella (247); Wolicki Franciszke (1871); Wolicki Józef (263); Wolski Jan (274); Wolski Józef (246); Woyciechowska Maryanna (67); Woyciechowska Petronella (260); Woyciechowski Alojzy (52, 257); Woycikiewicz Franciszek (9); Woycikowski Paweł (177); Woynorowska Maryanna (197); Woytasik Anastazja (109); Woytosińska Rozalia (73); Woźniak Feliks (46); Woźniak Walenty (224); Wóycicki Filip Jakub Stanisław (42); Wóycik Antoni (49); Wrona Maryanna (157); Wróblewska Józefa Tekla (27); Wróblewska Maryanna (259); Wróblewski Józef (273); Wróblewski Mikołaj Justyn (77); Wrześniowska Konstancja (269); Wuycicki Marcin (206); Wybranowska Helena (134); Wydra Agnieszka (211); Wydra Andrzej (96); Wydra Ewa (160); Wyszkowski Justyn Józef (101); Wyszkowski Norbert (141); Wyszomirski Stanisław (44); Wyżykowska Lucyna (170); Zabczyńska Katarzyna (213); Zabierzewska Maryanna (176); Zaczyńska Małgorzata (179); Zaiąc Wincenty (6, 224); Zaiączkowski Jan (215); Załęcki Ignacy (256); Zamczyńska Regina (257); Zanzlowa Antonina (255); Zarzycki Jan (57); Zasada Franciszka (164); Zawadzka Franciszka Władysława (92); Zawadzka Maryanna (216); Zaydler Jan (51); Zaydlic Kazimierz Józef (20); Zbrowski Antoni (50, 241); Zbrożek Anna Magdalena (58); Zdzieński Jan (92); Zednik Feliks (32, 226); Zelichowska Zofia (40); Zepchło Jakub (57); Zieleńska Emilia (186); Zielińska Agnieszka (110); Zielińska Joanna (66); Zielińska Karolina (159); Zieliński Jan (205); Ziemba Szymon (211); Ziółkowska Petronella (214); Ziółkowski Piotr Stanisław (39); Ziółkowski Walenty (14, 211); Ziółkowski Władysław (261); Ziułkiewski Leon (242); Zmorski Tomasz (166); Zubczyńska Marcyanna (5); Zuch Józef (25); Zuch Teresa (242); Zuchowska Franciszka (8); Zuchowski Józef (253); Zwierzak Franciszka (213); Zwierzyński Mateusz (180); Zybert Tomasz (1, 198); Zych Antoni (4); Zych Sebastyan (184); Zych Zuzanna (234); Żarska Eleonora (141); Żechlińska Katarzyna (181); Żółkiewski Kazimierz (184); Żuchowska Franciszka (264); Żułkiewski leon (13); Żyła Michał (84); Żyła Woyciech (266)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; do konserwacji; ; ; rękopis; pol.; s.280; 24x39; ; ; ; ; ; -; całkowicie; 101565
Reference number: 58/156/0/011
tytuł i daty: Duplikat aktów Parafii Radom na rok 1830; 1830
hasła indeksu: Adamczyk Antoni (52); Adamczyk Karol (97); Adamczyk Szymon (202); Adamkiewicz Apolonia (14, 247); Adamski Stanisław (171); Adamski walenty (236); Alberska Teofila (201); Anowicz Katarzyna (105); Antonik Barbara (130); Arechi Józef (218); Bacciarelli Teodor (178); Bajerska Maryanna (221); Bakalarz Ewa (167); Bałtowicz Maksymilian (224); Banach Julian (14); Banaśkiewicz Zofia (147); Bańczowski Michał (180); Bańczowski Tomasz (85); Barańska Anna Aniela (69); Barańska Marcyanna (116); Barańska Maryanna (206); Barański Jan Gabryel (26); Barcikowski Józef (231); Barciński Władysław (92); Bąkowski Antoni (168); Bebnowska Antonina (50); Bednarska Franciszka (88); Bednarski Andrzej (163, 236); Bednarski Wincenty (138); Bekier Jakub (233); Benowicz Marcin (139); Benowicz Walenty Józef (15); Beńcerowska Tekla (244); Bernat Antoni (51); Bertel Helena Marya (18); Będkowska Magdalena (66, 237); Będkowski Wincenty (66, 238); Bielicka Emilia Anna (79); Bielska Tekla (206); Bieńkowski Antoni (203); Bieńkowski Woyciech (241); Bikowski Jan Teofil (115); Bilicka Ludwika (51); Binkowski Andrzej (147); Biurek Kazimierz (20); Blech Anna Karolina (54); Błach Maryanna (131); Błażejowska Franciszka (87); Błażejowski Franciszek (145); Błażejowski Wincenty (162); Błędowska Jadwiga (145); Błędowski Aleksander (19, 209); Bock Ignacy Józef (12); Boczkowska Karolina (24); Boćkiewicz Franciszek (223); Bogacz Michał (74); Bogucka Antonina Pryska (11); Boleń Antoni (52); Boniek Kazimierz (144); Boniek Walenty (144); Bonin Józefa (61, 265); Borkowska Katarzyna (38, 225); Borowska Emilia Celestyna (31); Borowska Franciszka (206); Borowski Michał Roch (74); Boski Walery (262); Botcu Maryanna (27); Bożęcka Salomea (235); Brankiewicz Petronella (208); Brzezieński Michał (82); Brzeziński Franciszek (240); Brzezowska Felicjanna Anna (64); Brzozowski Aleksander Antoni (59); Brzybowski Jan (53); Brzyska Katarzyna (264); Brzyska Maryanna (110); Brzyski Franciszek (90, 232); Brzyski Józef (255); Buczkowski Woyciech (165); Bugayski Jan (258); Buiak Maryanna (168); Bujak Karol (7, 208); Bujak Teofil (243); Burek Barbara (182); Burek Tomasz (209); Burzyński Aleksander Franciszek (32); Butowna Rozalia (217); Buzor Woyciech (172); Buzur Franciszka (222); Celawski Wawrzyniec (229); Cerbin Eleonora (18); Chałubieński Szymon (249); Charlińska Joanna (74, 252); Chensel Jan (146); Chlebny Tomasz (220); Chłonowska Agnieszka (5, 200); Chmielewska Karolina (237); Chmurzeńska Agnieszka (219); Cholewa Jadwiga (90); Chotecki Ludwik andrzej (110); Chruśniak Franciszek (212); Chruśniak Fulip (47); Chruśniak Zofia (43); Chrzanowski Jan (266); Cicha Rozalia (229); Cichawa Piotr (41); Cichawa Stanisław (231); Cichawski Woyciech (34); Cichocka Antonina (55); Cichocki Ignacy (235); Cichy Ignacy (221); Cieński Erazm Kazimierz (56, 270); Cimochowski Maciej (183); Cyganiak Bartłomiej (240); Cyganiak Ludwika (35); Cyganiak Marcin (101, 256); Czachowski Dionizy (148); Czaplicka Klementyna Antonina (115); Czapliński Woyciech (38); Czarkowska Ewa (258); Czarnecka Małgorzata (227); Czarnecka Petronella (263); Czaykowski Aleksy (181); Czechowicz Eleonora (13); Czepińska Emilia Petronella (35); Czerwiec Piotr Paweł (59); Ćwiklińska Katarzyna (271); Dabrowska Justyna (250); Daciewicz Konstancja Zuzanna (84); Dankowska Karolina (178); Dawidowicz Maryanna (159); Dąbroszczak Jędrzej (267); Dąbrowska (217); Dąbrowska Apolonia (15); Dąbrowska Ewa (25, 213); Dąbrowski Andrzej (104, 110); Dąbrowski Symon (93); Derlikiewicz Ludwika (270); Dębski Stanisław (42); Dobieńska Marcyanna (261); Dobierzowska Agnieszka (242); Dobrosiewicz Aniela (156); Dobrzański Kazimierz (20, 210); Dobrzycki Szymon (241); Domański Jan (217); Domański Walenty (16, 239); Domaradzka Julianna (149); Dręgowska Józefa (149); Drozdowski Józef (267); Drozdowski Romuald Jan (17); Drydzińska Tekla (151); Dryia Jan (46); Dryia Marcib (213); Dryia Wawrzyniec (73); Dudelkiewicz Józefa (232); Dudkowska Franciszka (243); Dudkowska Joanna (73); Dudkowski Józef (18); Dudkowski Stanisław (156); Dumański Józef (243); Durasiewicz Dorota (172); Durasiewicz Wincenty (204); Dutkowski Józef (2); Duzojówna Maryanna (163); Dworzańska Józefa (19); Dygas Aniela (31, 229); Dygas Paweł (5); Dzielek Wawrzyniec (255); Dzielka Maryanna (211); Dziuba Marcjanna (136); Engelhard Bronisława Ludwika (113); Erbiszewska Anna (138); Fabowska Anastazja (22, 251); Fabowski Leonard (242); Federów Wasil (174); Figietty Anna (181); Fijałkowska Ewa (248); Fijałkowska Jadwiga (179); Fijałkowska Katarzyna (232); Fijałkowski Ambroży (141); Fijałkowski Antoni (225); Fitruch Maciej (175); Fituch Filip (253); Flont Agnieszka (201); Flont Ewa (112); Flont Józef (250); Fojowana Elżbieta (175); Foryczewski Andrzej (94); Forysiewicz Andrzej (259); Frankiewicz Franciszek (267); Frankiewicz Małgorzata (366); Frączek Maryanna (210); Frączyk Stanisław (152); Frydrych Paweł (60, 257); Frydrych Piotr (60, 243); Frysieński Franciszek (30); Fułek Tekla (84); Gaczkowska Maryanna (259); Gajewska Katarzyna Maryanna (105); Gajowska Karolina (56); Gałecka Ewa (139); Gałecka Honorata (254); Gawor Andrzej (100, 261); Gawryński Jan (149); Gębczyk Feliks (262); Gęday Jan (241); Gielniowski Franciszek (204); Giericz Marynna Magdalena (40); Ginalska Maryanna (207); Gleynich Tekla (154); Głowacki Wincenty (154); Gnatowska Józefa (228); Godek Ignacy (216); Golec Feliks (49); Goleniewski Ludwik (75); Gołąb Michał (79); Gołąbek Wiktoria (157); Gołębiowski Błażej (200); Gołka Katarzyna (145); Gorczyca Gabryel (246); Gos Antonina (89); Gozdz Tekla (264); Goźdź Franciszka (24); Grabowska Julianna (134); Grabuszewski Antoni (140); Gregorczyk Józef (131); Grobala Julianna (45); Grodzicki Mikołaj (156); Gronkowski Michał (78); Grontowicz Tomasz Karol (6); Grott Antoni (129); Grubala Julianna (224); Gruss Wincenty Woyciech (32); Gruszecki Wawrzyniec (159); Gruszecki Woyciech (37); Grzybowska Franciszka (205); Grzybowski Antoni (157); Grzybowski Jan (271); Grzybowski Paweł (9); Gszell Adam Sczepan (114); Gutowski Wawrzyniec (72); Guziewicz Ludwika (203); Haberfeld Julian Franciszek (4); Habermann Julian Franciszek (4); Hassman Leon Błażej Edward (37); Hauf Konstancja (29); Hermann Michał (75); Hernik Agnieszka (4); Hernik Józefa (244); Hernik Tomasz (81); Jabkowicz Antonina (212); Jabłonowska Anna Serafina (68); Jabłonowska Karolina (231); Jabłonowski Teofil (230); Jabrzęcka Karolina Aniela (97); Jagielski Feliks (67); Jagieło Rozalia (180); Jagieło Teofila (225); Jakubczyk Antoni (55); Jakubowski Andrzej (234); Jakubowski Michał Mateusz (82); Janczyk Tekla (86, 266); Janicka Rozalia (75); Janiszewska Julia (44, 220); Jankowska Pelagia Justyna (67); Jankowski Michał (79); Jankowski Walenty Julian (18); Januszewska Katarzyna (171); Jaros Maryanna (211); Jaroszewicz Marcin (173); Jarząbek (213); Jarzyna Piotr (167); Jasnowski Jakub (209); Jastrzębski Józef (219); Jaśkiewicz Agnieszka (222); Jaśkiewicz Antoni (226); Jaśkiewicz Franciszek (225); Jaśkiewicz Joanna (47); Jaśkiewicz Walenty (15, 232); Jaśkiewicz Woyciech (151); Jaśkiewicz Zofia (45, 221); Jaworska Józefa (72); Jaworska Julianan (251); Jaworska Maryanna (154); Jaworska Weronika (181); Jedliński Franciszek (166); Jenicz Krzysztof (155); Jernik Jędrzej (96); Jeziorski Woyciech (34, 222); Jędrzejowicz Leopold (103); Jęziorska Magdalena (133); Jęziorski Stanisław (250); Jodłowski Bartłomiej (209); Juchtowicz Franciszek (208); Juchtowicz Kazimierz (224); Juzwiak Woyciech (40); Juźwiak Maciej (21); Kaca Maryanna (30); Kaca Michał (211); Kaczmarczyk Adolf (12); Kaczmarczyk Józef (249); Kaczmarczyk Magdalena (65); Kaczmarska Ewa (109); Kaczmarska Magdalena (141); Kaczmarski piotr (146); Kaczor Antoni (54); Kaczor Woyciech (255); Kaleński Marcin (226); Kalicka Antonina (250); Kalicki Adam (231); Kalisz Eufemia (148); Kalit Ludwik (242); Kalwarczyk Apolonia (200); Kałuchowska Anastazja (162); Kałuzieński Józef (203); Kałuziński Stanisław (80); Kamieńska Paulina (44, 230); Kamieński Florjan Stanisław (44); Kamieński Michał (87); Kamieński Wawrzyniec (71); Kaniszewski Marcin (250); Kapalski Michał (83); Kapturkiewicz Ludwik (137); Kapturkiewicz Wiktoria (79); Karbownicki Aleksander (23); Karczmarczyk Karol Aleksander (64); Karpińska Amalia Wiktoria Ignacja (9); Karpińska Maryanna (168); Karpiński Felicjan (103); Karpiński Wincenty (77); Kawczeński Józef (165); Kępka Mateusz (265); Kępski Józef (206); Kierzkowski Jan (58); Kleczkowski Michał (234); Klimecka Antonina (139); Klimecka Barbara (95); Klimecka Józefa Scholastyka (13); Klimecki Jan (155); Klimecki Woyciech (254); Kłobukowska Julia (242); Knapiński Stanisław (38); Kochanek Maryanna (28); Kociubska Katarzyna (129); Kołacz Magdalena (132); Kołakowski Edward Wiktor (64); Kołodziejczyk Antoni (134); Kołodziejczyk Józefa (141); Kołton Maryanna (134); Kołton Michał (76); Kołtun Karol (6); Kołtun Szymon (92); Konopka Józefa (266); Kopczyńska Maryanna (72, 261); Kopczyński Łukasz (136); Kopysteński Alojzy (256); Kordylas Tekla (87); Kosch Adam (132); Kosińska Ewa (114); Kosińska Katarzyna (206); Kościańska Magdalena (169); Kościński Kazimierz (203); Kotliński Bartłomiej (173); Kowalski Antoni (154); Kozłowska Antonina (30); Kozłowska Justyna (90); Kozłowski Józef (161); Koźlak Scholastyka (135); Kożuchowski Ignacy Andrzej (13); Krakowianka Izabella (41); Krassowska Honorata Zofia (87); Krawczyk Ewa (93, 271); Krawczyk Salomea (214); Krawczyński Józef (212); Krawczyński Ludwik (77, 264); Krentz Maryanna (237); Krogulska Barbara Wiktoria (96); Krupczyńska Serafina Franciszka (93); Krupczyński Florian (205); Krysińska Magdalena (253); Krzelkiewicz Paweł (224); Krzemieńska Franciszka (164); Krzemieński Ferdynand (215); Krzykacz Mateusz (260); Krzyśnicki Józef (259); Kucharska Agnieszka (1); Kucharska Helena (46); Kucharska Katarzyna (105); Kucharska Ludwika (32); Kucharski Antoni (49); Kucharski Filip (48); Kucharski Jakub (65); Kucharski Michał (77, 262); Kuchciński Jan (211); Kuchta Barbara (98); Kudlicka Ludwika Franciszka (112); Kulak Magdalena (221); Kulczycki Jan (130); Kumorowska Maryanna (29); Kunowski Maksymilian (91); Kupis Brygida (202); Kupis Józefa (203); Kupis Michał (214); Kurosz Cyprian (271); Kurosz Tekla (138); Kuszewska Apolonia (166); Kuśmierczyk Aleksander (166); Kutkiewicz Jakub (131); Kuźma Franciszka (257); Kuźma Ignacy (263); Kuźma Paweł (259); Kużawa Maryanna (150); Kwaczyńska Franciszka Macella (3); Kwaśniewska Małgorzata (205); Kwiatkowska Maryanna Konstancja (26); Kwiatkowski Antoni (141); Kwiatkowski Edward (96, 258); Kwiatkowski Franciszek (249); Kwiatkowski Ignacy Jakub (65); KwiatkowskiM Jan (129); Lach Franciszek Ksawery (108); Lament Katarzyna (99); Lament Marcin (248); Landschawer Ewa (112); Lasocki Tomasz (240); Lawendowska Elżbieta (94); Lenartowicz Józef (89); Leszczyńska Franciszka (238); Leszczyński mikolaj (139); Leśniewska Józefa (148); Lewandowski Wawrzyniec (230); Lewański Marcin (247); Libiszowski Adolf Ezechiel (43); Lindebey Maryanna (99); Linowski Krzysztof (136); Linowski Walenty (16, 208); Lipińska Anna (199); Lipińska Rozalia Wiktoria (80); Lipiński Jakub (64); Lorkowska Klara (271); Lublicka Balbina (161); Łapińska Wanda Franciszka (108); Ławnik Jan (214); Łopatka Grzegorz (263); Łubińska Józefa Florentyna (55); Łucak Józef (182); Łucak Magdalena (253); Łucak Małgorzata (246); Łucak Mateusz (83, 254); Łycak Franciszek (270); Machalski Józef (22); Maciejowska Maryanna (78); Macieńska Karolina (9); Madaleński Edward Maksymilian (223); Madeyski Łukasz (211); Madeyski Wincenty (66); Magnuszewski Paweł (217); Majer Karol Anastazy (28); Majerowski Antoni (246); Majeski Józef (3); Majewska Franciszka Antonina (95); Majewska Paulina Magdalena (63); Majewski Franciszek (147); Majewski Tomasz (247); Majowska Anastazja (23); Makowska Katarzyna (99); Makuch Anastazja (241); Makuła Agnieszka (214); Makuła Kasper (1); Malinowska Antonina (51); Małkowski Andrzej (138); Mantel Jan Daniel (25); Mantorska Tekla (82); Mantorska Urszula (261); Marszałek Augustyn (179); Marszałek Wiktoria (113); Marszałek Zofia (174); Martin Pelagia Anna Zuzanna (17); Martini Anna Zuzanan (146); Marun Florentyna (204); Maruszak Tomasz (167); Maryanowska Weronika (112); Materski Antoni (163); Maycher Franciszka (248); Maykowski Paweł (130); Mazurkiewicz Józefa (27); Mazurkiewicz Maryanna (153); Messerschmidt Maryanna (223); Messerszmidt Rozyna (40); Mętracka Maryanna (100, 268); Michalczewska Katarzyna (42); Michalska Angela (30); Michalska Katarzyna (41); Michalski Franciszek (199); Michalski Franciszek Michał (88, 270); Michalski Szymon (164); Michalski Woyciech (236); Michałkiewicz Agnieszka (171); Michałowska Ludwika Justyna (91); Michałowski Wincenty (133); Michelson Michał (29, 234); Mieczkowska Aniela Prekseda Antonina (90); Mielczarska Brygida (212); Mierzejewski Adolf (55); Mikołowska Rozalia (260); Milczarski Michał (177); Miłkowska Małgorzata (58); Minkiewicz Balbina Leonora (33); Minkiewicz Ludwik (201); Misiewicz Katarzyna (39, 242); Miścińska Maryanna (77); Mizera Kajetan (218); Mizera Maryanna (157); Mizera Stanisław (206); Mizera Wincenty (31); Mizerski Jakub (67); Mizerski Walenty (240); Młodecka Katarzyna (43, 219); Młodecki Jan (270); Młokowski Franciszek (170); Modrzejowska Antonina (45); Modzelewska Karolina (130); Molęda Zuzanna Klara (70); Mosionek Błażej (168); Mosionek Kasper (2); Mosionek Kazimierz (22); Mosionek Ludwik (21); Mosionek Magdalena (235); Mosionek Tekla (243); Motyka Michał (71); Motyka Stanisław (235); Motyka Tomasz (110); Motyka Zofia (271); Mowocień Franciszek (86); Mroczek Magdalena (166); Mrozek Marcyanna (246); Mrozińska Zofia (180); Musiał Jadwiga (91); Musiał Jędrzej (105); Musiał Szczepan (114); Muster Justyna (205); Muszyńska Józefa (93); Muszyński Jakub Henryk (65); Nadgrodkiewicz Maryanna (2, 256); Nadgryzowski Ludwik (76); Nadolska Rozalia (217); Nadolska Zofia (236); Nagryzowski Franciszek (218); Nakuneczny Michał (251); Nawrot Franciszka (10); Nawrot Woyciech (208); Niernowski Ignacy (176); Niewiadomska Agnieszka (7, 202); Niziołek Antonina (158); Noskowska Joanna Karolina (7); Nowakowska Apolonia Tekla (16); Nowakowski Jan (208, 226); Nowakowski Józef (257); Nowakowski Maciej (245); Nowakowski Michał (240); Nowakowski Stanisław Woyciech (40); Nowiak Jan (178); Nowicka Elżbieta (52); Nowiński Jan (271); Nowotniowa Katarzyna (265); Ofman Katarzyna wiktoria (102); Okulski Franciszek (84); Okulski Józef (21, 213); Okulski Józef Jan (25); Okulus Józefa (137); Olechowski Jan (149); Oleś Kazimierz (24, 219); Oliszowski Leon (33); Olszewska Julia Leontyna (49); Olszewska Ludwika Wanda (60); Olszewska Tekla (249); Opelska Aniela (176); Opozda Ludwika (34); Orłowska Anna Helena (69); Osińska Maryanna (152); Owsiany Julian Franciszek (4); Pacyna Karolina (62); Pacyna Maryanna (151); Pacyna Paweł (5, 210); Pacyna Woyciech (169); Paiączkowska Julianna (226); Paiąk Barbara (228); Paiąk Bartłomiej (75); Paiąk Elżbieta (101); Paiąk Jan (57); Paiąk Maryanna (255); Paiąk Paweł (28); Paiąk Tomasz (268); Paiąk Woyciech (258); Paliszewski Kazimierz (220); Palm Władysław Sykstus (33); Parszewska Katarzyna (129); Pasek Andrzej (159); Pasek Józef (233); Pasek Józef Jakub (61); Pasek Maryanna (169); Pasek Scholastyka (204); Patela Franciszek (137); Patela Franciszka (179); Patela Tomasz (111, 268); Pawełecki Wincenty (269); Pawlikowski Antoni (251); Pawlikowski Antoni Jan (54); Pawlikowski Wincenty (260); Pawłowski Maciej (200); Pelegryn Leopold (180); Perchorowicz Aleksander (233); Perchorowicz Maryanna (239); Perkowski Szymon (253); Peter Franciszek (233); Petrykowski Kazimierz (227); Peydo Karol (263); Peydo Karol Leopold (102); Pęczalska Barbara (201); Pękała Antoni (215); Piątkiewicz Tomasz (158); Piątkowska Anna (68); Piątkowska Karolina Rozalia (85, 98); Piątkowska Maryanna (271); Piątkowski Franciszek (90, 282); Piechota Maryanna (8); Piekło Józefa (62); Pietrasik Franciszka (175); Pietrowska Elżbieta (162); Pietrowski Maciej (216); Pietrzyk Franciszek (179); Pietrzyk Mikołaj (109); Piętkowska Maryanna (155); Piętkowski Augustyn (207); Pilichowska Agnieszka Antonina (6); Pilichowska Angela (31); Piotrowska Bronisława Florentyna (62); Piotrowska Maryanna (29); Piórkowski Walenty (157); Pisarek Maciej (211); Piszczyńska Franciszka (88); Piwarski Józef (70); Piwarski Józef Kalasanty (269); Płachecki Leopold Wawrzyniec (72); Płaskociński Franciszek (86); Płaskociński Marcin (216); Płatos Kunegunda (163); Płowski Julian (78); Poczyński Marcin Józef (102); Podsiadło Karol (210); Polak Karolina (61); Porczyński Wincenty (216); Potyrańska Karolina Małgorzata (61); Pożyczka Aniela (135); Pożyczka Ewa (160); Pożyczka Franciszka (218); Pożyczka Józef (202); Pożyczka Katarzyna (204); Pożyczka Kazimierz (236); Pożyczka Marcin (205); Pożyczka Mikolaj (108); Pożyczka Petronella (49); Pożyczka Woyciech (39, 218); Praznowski Andrzej (151); Prażnowski Bartłomiej (76); Prętkiewicz Franciszek (160); Protiwiński Jakub (140); Ptasińska Katarzyna (104); Ptaszyńska Wiktoria Maryanna (111); Ptaszyński Antoni (148); Ptaszyński Wincenty (8); Pukiewicz Zofia (201); Pyrka Ewa (97); Pyrka Maryanna (69); Pyszczek Filip (46, 265); Pyszczek Ignacy (11); Pyszczek Katarzyna (229); Pyżgalski Maciej (171); Raczyńska Katarzyna (233); Raczyńska Wiktoria Maryanna (80); Radzic Józef (245); Radzimirski benedykt (233); Rak Jadwiga (89); Rakowska tekla (161); Ratkiewicz Apolonia (85); Ratyńska Maryanna (115); Rawińska Urszula (176); Rączkowski Woyciech (36); Redzic Łucja (262); Remis Mikołaj (223); Rędzia Marcyanna (4); Rogalska Jadwiga (91); Rogowski Jan Nepomucen (46); Rola Julianna (247); Romanowicz Aleksander (21); Romanowska Tekla Eufemia (85); Romanowska Zuzamma (220); Rozbicki Władysław Franciszek (88); Rozumecki Bartłomiej (266); Rożańska Franciszka (156); Rożański Jan (47); Rózik Maryanna Franciszka (83); Różycki Jan (181); Różycki Józef Stefan (104); Różycki Wincenty Gustaw (247); Rupniewski Hippolit (68, 238); Rupniewski Ignacy (68, 238); Ruth Mikołaj (218); Rutkowska Maryanna (227); Rużycka Antonina Maryanna (36); Rybak Michał (82); Rybak Woyciech (132); Rybczeński Józef (164); Rychter Jan Stanisław (242); Rydz Józef (26); Ryściński Józef (249); Rzeczkowska Bronisława (34); Rzeczkowska Józefa (25, 214); Rzeczkowska Maryanna (232); Rzeczkowski Erazm (237); Rzeczkowski Jozef (231); Rzeczkowski Kazimierz (158); Rzeczkowski Tomasz (114); Rzeczkowski Walenty (145); Rzymska Maryanna Weronika (108, 269); Sachmajer Wawrzyniec (177); Sadalski Mikołaj (160); Sadkowski Jan (262); Salaterska Maryanna (259); Salaterski Paweł (2, 234); Sałacińska Franciszka (83, 247); Sałacińska Tekla (83, 246); Sałata Stanisław (133); Sarna Katarzyna (153); Sarzyński Bartłomiej (176); Saul Apolonia (239); Schmidt Andrzej (42); Schwer Magdalena (213); Scibis Jan (238); Sewerski Antoni (53); Sękowska Antonina (57, 239); Sękowska Małgorzata (57, 230); Sieklucka Kamilla Helena (95); Sieklucki Hippolit Wittold (227); Siemieracki Walenty (17); Sienicka Anna (256); Siennicki Walenty (17); Sikorska Apolonia Scholastyka (254); Sikorska Katarzyna (144); Sikorski Karol (98); Siołkowska Katarzyna (215); Sitkiewicz Woyciech (161); Skibiński Bartłomiej (162); Skowrońska Ludwika (35); Skowroński Maciej (257); Skowroński Wincenty (8); Skrobański Jędrzej (102); Skrzelowska Tekla (150); Skrzyński Jan (230); Skupiński Mikołaj (227); Sliwińska Józefa (27); Słowicki Antoni (222); Smakowski Jan (63, 257); Snarska Maryanna Franciszka (43); Snopczewski Leopold (106, 260); Snopczewski Stanisław (251); Sobczyńska Marcyanna (1); Sober Jan (57); Sobiegurski Stanisław (169); Sobieray Woyciech (264); Sobolewska Katarzyna (106); Sobotowska Joanna Maryanna (115); Solecki Jakub (244); Sołtyk Dominik (174); Sołtykiewicz Ludwika (36); Sosnowska Agnieszka (225); Sosnowska Elżbieta (101); Spółczeński Woyciech Franciszek (38); Spułczyński szymon Karol (96); Sputowska Agnieszka (6, 202); Spyrkowski Tomasz (219); Stachowicz Ignacy (228); Stachowicz Jan (63, 248); Stachowicz Tekla (222); Stadnicka Anna (224); Staniszewska Salomea (165); Stankiewicz Jan (228); Stańczyk Franciszka (11, 213); Stańczyk Joachim (170); Stańczyk Kazimierz (203); Stańczyk Tekla (221); Stawiński Jan (207); Stępień Maruanna (152); Stępień Paweł (5); Stopa Franciszek (215); Stopieńska Joanna (73); Straszak Jakub Ignacy Władysław (70); Straszak Michał (237); Strońska Tekla (132); Struśkiewicz Maryanna (81); Strzałkowska Teresa (160); Stycińska Maryanna (69); Styliński Ignacy Ludwik (12); Stysiałowicz Tekla (219); Styszowski Andrzej (106); Styś Maryanna (210); Sukiennik Agnieszka (8); Sukiennik Tekla (74); Sulima Tomasz (134); Supłatowicz Jan (250); Suska Maryanna (223); Swidziński Józef Hippolit (28); Szablicki Wincenty (264); Szafrański Marcin (232); Szaniawska Urszula Eufrozyna (100); Szaul Apolonia Elżbieta (16); Szczepaniak Tekla (84); Szczepański Maciej (225); Szczesniak Antoni Jan (81); Szczęsny Antoni (54); Szczudłowska Franciszka (10, 207); Szenkiel Justyna (78); Szewc Jan (251); Szewczyk Anna (221); Szewczyk Antonina (50); Szewczyk Franciszka (142); Szewczyk Jakub (220); Szewczyk Karol (11); Szewczyk Małgorzata (58); Szewczyk Maryanna (271); Szewczyk Piotr (50, 245); Szewczyk Tomasz (182); Szmith Bogusław (71); Szperl Jan (228); Szperl Ludwika (224); Sztabryl Józefa (116); Szubińska Agnieszka (7); Szulec Kasper (3); Szwarnowska Wiktoria (113, 271); Szwarnowski Andrzej (239); Szwarnowski Jan (153); Szwarnowski Woyciech (142); Szydło Aniela (147); Szydło Antoni (48); Szydło Bartłomiej (234); Szydło Elżbieta (101); Szydło Franciszek (246); Szydło Katarzyna (199); Szydło Małgorzata (56); Szydło Marcyanna (164); Szydło Maryanna (131); Szydłowska Antonina (111); Szydłowska Maryanna (73); Szymańska Katarzyna (177); Szymańska Rozalia (238); Szymański Franciszek (261); Szymański Mikołaj (109); Szyszkowski Józef (235); Ściborowski Sylwester (199); Śledż Wiktoria (144); Śliwińska Antonina (228); Ślusarska Magdalena (50); Śmieszkiewicz Helena (172); Świątek Katarzyna (248); Tarczewski Leon (229); Tkaczyk Antonina (53); Tkaczyk Jan (207); Tłomok Sebastian (268); Tomala Helna (269); Tomalska Barbara (133); Tomalska Łucja (136); Tomasiewicz Nestor Aleksander (23); Topszał Andrzej Wntoni (107); Traczewski Franciszek (71); Treuhold Antoni (215); Trybulska Maryanna (80); Tusińska Agata (10); Tusińska Agnieszka (4); Tusińska Maryanna (201); Tuszewska Katarzyna Franciszka (19); Tuszewsks Tekla (256); Tuszyńska Agnieszka (143); Tuszyńska Antonina (143); Tuśmierz Paweł (59); Tużyński Paweł (9); Twardzicki Władyslaw Jan Kazimierz (98); Ulikowska Maryanna (267); Urban Łukasz (245); Urban Teresa (245); Walasik Karol (199); Walec Kazimierz (135); Walec Tomasz (99); Walenciak Julianan (252); Walkiewicz Katarzyna (158); Walkowicz Józef (22, 212); Walkowska Barbara (182); Waniek Jan (226); Waniek Szymon (217); Wańcak Błażej (143); Warchol Elżbieta (216); Warchol Mateusz (220); Warchol Woyciech (33); Warchól Filip (48); Warchól Woyciech (37); Wardzeński Flip Jan (48); Warszanin Barbara (97, 267); Wasiak Andrzej (100); Wasiak Katarzyna (39); Wasiak Wincenty (66); Wasilewski Franciszek (212); Wasilewski Tomasz Teofil (113); Wasilowska Karolina (60); Wasilowska Ludwika (76); Wasztyl Agnieszka (142); Wasztyl Anna (67); Wasztyl Franciszek (27); Wasztyl Jan (63); Wasztyl Piotr (143); Wasztyl Tomasz (111); Wawrzeniecka Katarzyna (177); Wegnerowski Krzysztof (150); Weingetner Frydrycha (173); Wełnowski Ignacy (1); Werenowski Piotr (149); Wichnicka Zofia (167); Widerska Magdalena Maryanna (56); Wiechowicz Apolonia (170); Wieczorkiewicz Stanisław (42); Wieczorkowski Ignacy (210); Wierzbicki Andrzej (107); Wierzbicki Feliks (268); Wierzbicki Józef (24); Więckowska Katarzyna (104); Więckowska Zofia (244); Więckowski Antoni (52, 252); Wijota Maryanna (107); Wilczeńska Ludwika (32); Wilczyński Michał (86); Wilk Apolonia (253); Winiarski Stanisław (227); Winnicki Jakub (260); Wiota Mikołaj (245); Wirzbicka Anna (137); Wisniewski Jędrzej (103); Wiśniewska Barbara (252); Wiśniewska Julianna Józefa (14); Wiśniewska Marynna (226); Wiśniewska Wiktoria (140); Wiśniewski Aleksander (23, 223); Wiśniewski Antoni (200); Wiśniewski Józef Franciszek (81); Wiśniewski Tomasz (153); Wiśniewski Woyciech (135); Wiśniowska Tekla (231); Witkowski Aleksander (19); Witkowski Mikołaj Aleksander (204); Włodek Antonina (51); Wolska Maryanna (13); Wołucki Franciszek (244); Woycicka Scholastyka (14); Woycicki Wincenty (150); Woyciechowska Anna (170); Woyciechowska Antonina (159); Woyciechowska Katarzyna (173); Woyciechowska Maryanna (236); Woyciechowski Jan (58); Woyciechowski Łukasz (152); Woynicki Woyciech (142); Woźniak Karolina (62); Woźniak Katarzyna (41); Wóycicka Józefa (20); Wóycicki Maciej (20); Wóycik Antoni (237); Wóycik Katarzyna (265); Wóycikowska Elżbieta (263); Wroniecka Antonina (53); Wroński Leon Władysław (35); Wróblewska Maryanna (165); Wróblewski Marcin (95); Wróblewski Szymon (199); Wscieklica Stanisław Faustyn (26); Wydra Maryanna (12, 258); Zaborska Franciszka Józefa (140); Zagrodzka Rozalia (178); Zaiąc Walenty (15, 240); Zakrzewska Ksawera (155); Zakrzowski Jan Florian (255); Zalewski Józef (172); Załuski Jan (47); Zamachowska Francizka (238); Zamczyńska Józefa (174); Zamoyski Roman (215); Zaręba Łukasz (92); Zasada Elżbieta (205); Zasadziński Stansiław Jan (44); Zasawiak Franciszka (146); Zawaluk Ludwika Katarzyna (37); Zbroski Władysław (213); Zdankiewicz Teofil (248); Zembrzuski Klemens Jan (106); Zepchło Małgorzata (269); Zepchło Tekla (216); Zeyder Jan (222); Zieba Barbara (182); Zieleniewska Franciszka (271); Zieleńska Joanna (229); Zieleńska Petronella Paulina (59); Zieleński Łukasz (92); Zielińska Karolina (10); Zieliński Józef (244); Zieliński Wawrzyniec (175); Ziółkowska Józefa (243); Zmudzińska Zuzanna (230); Zuch Maryanna (45); Zuchowska Marcyanna (94); Zwierzyńska Katarzyna (183); Zwierzyński Wawrzyniec (70); Zybert Karolina (209); Zych Elżbieta (254); Żabicka Wiktoria (109); Żołkiewski Marcelli (36); Żółciak Barbara (241); Żuchowska Marcyanna (271); Żurek Aniela Katarzyna (94); Żurek Jan (239); Żyła Salomea (107)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; do konserwacji; ; ; rękopis; pol.; s. 302; 23,5x39,5; ; ; ; ; ; -; całkowicie; 101566
Reference number: 58/156/0/012
tytuł i daty: Duplikat parafij Katolickiej Radom z r. 1831; 1831
hasła indeksu: Adamczyk Elżbieta (148); Adamczyk Jędrzej (235); Adamczyk Maryanna (287); Adamkiewicz Maryanna (253); Adamkiewicz Andrzej (95); Adamkiewicz Sebastyan (152); Adamski Jan Nepomucen (49); Adamski Kazimierz (24, 272); Aglowa Paulina (300); Alberska Antonina (18); Anzelkowna Konstancja (219); Bacciarelli Władysław Teodor (88); Baliński Leonard (50, 243); Bałandowicz Edward Ignacy (89); Bałtowicz Agnieszka (11); Banałowski Franciszek (231); Banasiewicz Michał (81); Bańczowski Jędrzej (249); Baran Błażej (253); Barańska Joanna Józefa (59); Bator Balbina (272); Bąkowska Julianna (3); Bebnowski Ignacy (248); Bedeński Michał (262); Bednarski Antoni (261); Bednarski Michał (77); Belica Kazimierz (260); Berkowski Woyciech (37, 280); Bernat Woyciech (256); Bielas Agnieszka (156); Bielawski Jan (199); Bielica Jaj Walenty (12); Bielicka Emilia (321); Bieniek Barbara (265); Bieniek Jakub (215); Bieniek Maryanna (28); Bieńkowski Jędrzej (286); Bijaczyńska Weronika (17); Bilewicz Ludwik (229); Bilewicz Maryanna (72); Bińkowska Elżbieta Klementyna (95); Bińkowska Maryanna (280); Bińkowska Maryanna Aniela (67); Birecki Franciszek (87); Blaum Stanisław (6); Błach Kasper (304); Błaśkiewicz Jan (237); Błażejowska Franciszka (240); Błędowski Jan (232); Błochowicz Franciszka Tekla (243); Bobowski Jan Bonawentura (63); Bock Ignacy (304); Bock Julianna (234); Boiak Michał (79); Bokrzeński Woyciech (35); Boleń Stanisław (281); Boniek Józefa (27); Boniek Kasper (5); Boniek Katarzyna (257); Bonin Franciszek (256); Borkowska Katarzyna (248); Borkowska Rozalia (290); Borkowska Tekla (288); Borkowski Aleksander (319); Borkowski Józef (295); Borkowski Teodor (146); Borkowski Wincenty (288); Borowska Apollonia (251); Boym Agnieszka (249); Brodź Woyciech (201); Brzeziński Leopold (293); Brzezińskia Maryanna Józefa (41); Brzozowska Anna Stanisława (70); Brzozy Eleonora (318); Brzozy Jadwiga Teresa (91); Brzyska Maryanna (303); Brzyski Franciszek (295); Brzyski Kazimierz (141); Buczkowska Ludwika (73); Buczyńska Józefa (241); Budzis Antonina (49); Bugalska Franciszka (266); Bugalska Rozalia (51); Bugalski Floryan (266); Bugalski Ksawery (263); Bujak Bartłomiej (274); Bujak Jan (308); Bujak Katarzyna (53, 309); Bukiewicz Rozalia (72, 296); Bukowiecka Maryanna (244); Burek Kazimierz (304); Burek Teresa (149); Burkiewicz Józef (249); Burkowski Józef (38); Burzyńska Maryanna (245); Burzyński Aleksander Franciszek (255); Buzowska Konstancja (279); Buzur Mikołaj (97); Cetlicer Michał Henryk (84); Chaber Ignacy (14); Chamera Franciszka (294); Chmurzyński Cyprian Franciszek (83); Chmurzyński Justynian Bogumił (83); Chociszewska Klementyna (231); Cholewa Jadwiga (236); Chotecki Jan (281); Chotecki Stanisław (270); Chrzanowski Józef (16, 246); Cichawa Jakub (154, 270); Cichawa Michał (233); Cichawa Paweł (233); Cichocka Franciszka (228); Cichuła Jan (286); Cichy Marcyanna Józef (25); Ciesielska Agnieszka (298); Cieszkowska Maryanna (139); Cmiochowska Łucja Marcyanna (91); Cybulski Jan (304); Cygan Jan (319); Cymelska Józefa (268); Czachowski Ignacy Dominik (69); Czarnecki Maksymilian Edward Karol (88); Czartoryski Emilian Bogumił (57); Czaykowska Maryanna (303); Czekayewicz Andrzej (96); Czerwiec Weronika (58); Czyż Teresa (220); Ćwigoń Agnieszka (15); Ćwikliński Feliks (217); Ćwikliński Józef (12, 219); Dankowa Zofia (233); Dąbrowska Maryanna (240); Dąbrowski Antoni (199); Dąbrowski Franciszek (86); Dąbrowski Piotr Paweł (65); Dąbrowski Szymon (235); Deja Anna (66); Dębiński Józef (142); Długosiewicz Maryanna (227); Dobrowolska Aleksandra (24); Dobrzańska Julianna (275); Dolecki Andrzej (94); Doniziak Maryanna (154); Doroczeńska Maryanna Anna (50); Doroczyńska Maryanna (203); Doruchowska Maryanna (313); Drobniak Jan (257); Drozdowska Klara (151); Drozdowski Szymon (216); Drynikowski Franciszek (217); Dubieński Marcin Leon (93); Duda Jakub Jan (65); Dudkowski Julian (237); Dudkowski Walenty (151); Durasiewicz Maryanna (140); Durssa Jan (264); Dutkowska Anastazja (244); Dworakowska Salomea (100); Dworakowska Tekla (152); Dzielek Stanisław (140); Dzielka Helena (323); Ekkert Maryanna (215); Engelhard Petronella (218); Engielhard Bronisława Ludwika (253); Erbiszewska Anna (311); Erbiszewski Jan (147); Fabowska Tekla (80); Fabowski Ludwik (265); Falkowska Ludwika Florentyna Antonina (57); Fijałkowska Franciszka Wiktoria (26); Fijałkowska Maryanna (28); Filipowski Michał (208); Fiutkiewicz Józef (208); Flont Ignacy (286); Flont Kazimierz (153); Flont Małgorzata (282); Flont Tomasz (283); Flont Wawrzyniec (69, 317); Flont Woyciech (43); Frankiewicz Magdalena (314); Frey Józef (141); Fryderycy Antoni (211); Fryderycy Antoni Franciszek (7); Fryderycy Maryanna (210); Fryderycy Maryanna Józefa (7); Frykler Mikołaj (237); Frysieński Franciszek (221); Frysiński Stanisław (47); Fryśkowska Katarzyna (45); Fugielska Józefa Barbara (97); Fulińska Maryanna (283); Fuliński Roman (145); Gadayska Franciszka (33, 286); Gajgosz Katarzyna (203); Galas Grzegorz (234); Gałęziowski Marcin (142); Gałęzowska Appolonia (244); Gałęzowska Wincencja (37); Garbarczyk Weronika Anna (11); Gasek Michał (84, 316); Gawlica Teresa (284); Gawor Tekla (279); Gawron Maryanna (300); Gawrylewski Franciszek (241); Gąsioewska anna (319); Gębka Elżbieta (148); Gębka Katarzyna (64); Gędaj Katarzyna (221); Gidlewska Bogumiła Felicjanna (56, 258); Gidlewski Józef (246); Gielniowska Maryanna (23); Gierzmoński Franciszek Michał (85); Gierzmoński Stanisław (248); Ginalska Teresa (297); Glimka Julianna (261); Gładyszewski Wawrzyniec (227); Głowacka Franciszka (263); Głowacki Michał (299); Godek Ludwika (34); Golec Feliks (271); Gołębiowski Ludwik (240); Gorska Teodora (247); Gorski Roman (243); Gorylski Jan (149); Gorzkowski Józef Ignacy (71); Gozdz Agnieszka (223); Gozdz Wincenty (218); Goźdz Rozalia (32); Goźdź Mateusz (213); Górska Aurelia (318); Górski Ignacy (228); Górski Wincenty (26); Grabowska Florentyna (201); Grabowska Józefa Maryanna (6); Grasik Franciszek (155); Grobala Sebastyan (304); Grochulska Justyna (207); Grochulski Jakub (67); Grochulski Piotr (225); Grochulski Woyciech (213); Gronek Paulina (64); Gronkowski Walenty (18, 271); Grontowicz Michał (271); Grozer Jan (145); Grudzieński Wincenty Julian Franciszek (51); Grudziński Alekander (35, 229); Grudziński Walenty (268); Grzaszczyński Paweł (10, 217); Grzegorczyk Kazimierz (313); Grzegorczyk Teresa (315); Grzegorzewski Konstanty Michał (92); Grzybowska Elżbieta (86); Gustowska Maryanna (260); Gutowska Apolinia (251); Guzmann Aniela (150); Haberfeld Franciszek (150); Haberman Franciszek (150); Hassmann Maryanna Ludwika (89); Hermanowicz Józefa Tekla Katarzyna (95); Hirosz Mateusz (258); Imielski Antoni (68); Iwanowska Marcyanna Antonina (4); Izdebska Franciszka (224); Jabłońska Maryanna (68); Jacczak Woyciech (296); Jachymkowska Maryanna (214); Jachymkowska Scholastyka (224); Jagielska Rozalia (305); Jagielski Jan Wincenty (52); Jakubczyk Antoni (302); Jakubowska Antonina (291); Jakubowska Rozalia (74); Janicka Maryanna (13); Jankowski Antoni (209); Jankowski Benedykt (29); Jankowski Józef (155); Janowa Apolonia (269); Janowski Piotr (219); Jaraszkiewicz Jędrzej (252); Jarosiewicz Rozalia Wiktoria (75); Jarosiński Franciszek (205); Jaroszyński Hilary (288); Jaroszyński Tomasz (204); Jarząbek Antonina (56, 276); Jasińska Ewa (100); Jasiński Franciszek (227); Jasiński Piotr (250); Jastrzębska Julianna (250); Jastrzębski Tomasz (238); Jaśkiewicz Antonina (55); Jaśkiewicz Emilia (20); Jaśkiewicz Jan (247); Jaśkiewicz Ludwika (36); Jaśkiewicz Magdalena (283); Jaśkiewicz Stanisław (43, 244); Jaworska Maryanna (68); Jenicz Krzysztof Wiktor Jan (25); Jerdan Spytek (245); Jerie Jan (240); Jezierski Jan Stanisław (58); Jędrzejowska Anna (269); Jodłowska Apolonia (142); Jung Maryanna (147); Jurczewski Hippolit (150); Kaca Maryanna (71); Kaczmarczyk Maryanna (141); Kaczmarska Ewa (306); Kaczmarska Maryanna (10); Kaczor Filip (226); Kaczor Franciszek (77); Kaczor Katarzyna (229); Kaczor Łucja (98); Kaczor Tekla (153); Kaczorowski Paweł (60); Kaleński Tomasz (242); Kaluga Antoni (50); Kaluga Jan (303); Kałkowska Maryanna (31); Kamieniecka Ewa (272); Kamieńska Agata (15); Kamieński Florjan Stanisław (292); Kamieński Julian Jan (22); Kańska Tekla (299); Kapis Józefa (28); Kapturkiewicz Wiktoria (223); Kapusta Katarzyna (38); Kapusta Ludwika (293); Kapuściński Józef (21); Karbownicki Aleksander (239); Karbowska Franciszka (265); Karbowska Maryanna (260); Karbowski Sebastyan (146); Karpiński Justyn Jan Paweł (4); Karpiński Kazimierz (140); Kasprzyk Paweł (3); Kawałowska Kornelia Maryanna (73); Kawczyński Franciszek Ksawery (96); Kędzior Stanisław (47); Kiehn Anna Julianna (7); Kieppler Ignacy Antoni (259); Kierzkowska Jadwiga (256); Kisiel Anastazja (311); Kisiel Antoni (69, 288); Kisiel Magdalena (289); Kisiel Szymon (269); Kisieleska Ludwika (298); Klimecka Barbara (309); Klimecka Józefa (237); Klimecka Katarzyna (153); Klimecki Franciszek (297); Klimecki Jędrzej (208); Klimecki Władysław Polikarp Wiktor (36); Klus Zofia (157); Kłak Antonina (55); Kłuszowski Kazimierz (232); Knab Edward Józef (43); Knapiński Michał (273); Kobielska Orszula (143); Kobierska Maryanna Anna (65, 281); Kobrowski Józef (19); Kochowska Antonina (246); Kochowska Monika (46); Kolasiewicz Magdalena Anna (66); Kołodziejczyk Agnieszka (202); Kołodziejczyk Mateusz (156); Kołodziejski Jan (10); Kołtun Agata (14, 287); Kołtun Magdalena (215); Kołtun Maryanna (302); Kołtun Woyciech (149); Konkowski Władysław (98, 320); Konopka Brygida (239); Kontrymowicz Antonina Domicella (287); Kończak Józefa (314); Kordas Jędrzej (241); Kordylas Tekla (224); Korycki Mieczysław (14); Korzeń Maryanna (17); Kosch Maryanna Józefa (15); Kosmal Karolina (141); Kossakowski Robert (54, 256); Kościńska Maryanna (39); Kot Ludwika (296); Kotlińska Agnieszka (3); Kotlińska Anastazja (262); Kotliński Ignacy (291); Kotliński Ignacy Jakub (64); Kotliński Woyciech (204); Kotowicz Antonina (53); Kowalczyk Maryanna (289); Kowalczyk Michał (82); Kowalska Antonina Bronisława (45); Kowalska Kassylda Wiktoria (39); Kowalska Ludwika Wiktoria (39); Kowalska Maryanna (151); Kowalski Woyciech (226); Kozińska Maryanna (226); Kozłowska Teofila Eleonora (21); Kozłowski Józef (19); Koźlak Jędrzej (235); Koźlak Maryanna (70); Krajewski Antoni (273); Krajewski Feliks (279); Krajewski Mateusz (267); Krakowiak Walenty (157); Krapowski Antoni (251); Krasiewska Franciszka (85); Krauss Henryk Ignacy (55, 310); Krawczyk Andrzej (305); Kruk Brygida (254); Krupa Antonina (39); Krupińska Antonina (309); Kruszewska Apolonia (81, 305); Krzemieński Fulip (200); Krześciakowska Joanna (16); Krzyszkowska Maryanna (230); Krzyśnicka Pteronella (213); Ksiązek Franciszka (144); Książek Józefa (42); Kuc Ludwik (74); Kucharska Anna (231); Kucharska Antonina (10, 245); Kucharska Helena (282); Kucharska Karolina (292); Kucharska Katarzyna (97); Kucharski Aleksander Jan (33, 299); Kucharski Błażej (290); Kucharski Edward Karol (19); Kucharski Michał (289, 319); Kucharski piotr (262); Kuczkowska Aniela (146); Kuczyński Florian (206); Kuczyński Stanisław (42, 322); Kulag Ignacy (21); Kulag Kazimierz (21); Kulak Kazimierz (212); Kulisz Konstancja (236); Kupis Feliks (52); Kupis Kasper (4); Kupis Katarzyna (204); Kupis Urszula (200); Kupis Walenty (17); Kupis Woyciech (157); Kurdwanowski Marya Michał Doroteusz (26); Kusieńska Wiktoria (156); Kutkiewicz Jan (58); Kwaczyński Tomasz (98); Kwaśniewski Emilian Woyciech (95); Kwaśniewski Mateusz (277); Kwiatkowska Karolina (313); Kwiatkowski Jan (294); Kwiatkowski Michał (78); Kwiecień Józef (44); Kwieciński Józef (92, 317); Lament Augustyn (227); Lasocki Stanisław (264); Lasocki Stanisław Jan (54); Lasota Michał (78); Lawendowska Antonina (237); Lawendowski Jan Tomasz (62); Lenartowicz Antoni (152); Leszczeński Jakub (148); Leszczyńska Franciszka (290); Leszczyński Józef (24); Lewandowska Elżbieta (220); Lewandowski Jakub (233); Lewandowski Woyciech (30); Lewandschesk Anna (315); Lewińska Florentyna (51); Linowski Jan (62, 275); Linowski Szymon (64, 280); Lipiec Karol (5, 280); Lipińska Rozalia (261); Lorens Adam Sylewster (9); Lorkowski Antoni (205); Lubelski Szymon (290); Łagowski Marcin (91); Ławnik Barbara (206); Łomińska Florentyna (247); Łubieńska Florentyna (257); Łubieńska Jadwiga (255); Łuczyńska Ksawera (52, 249); Łukasiewicz Maryanna (31, 283); Łyczkowska Katarzyna (210); Machalski Roch (295); Macieńska Teofila (23, 305); Macińska Katarzyna (304); Madeyska Zuzanna (218); Madeyski Krzysztof (225); Madeyski Wincenty (221); Maiewski Szymon (292); Majewska Aniela (7); Majewska Józefa (277); Majewska Katarzyna (89); Majewski Piotr (293); Majewski Tomasz (222); Makowska Katarzyna (308); Maksym Woyciech (249); Maksym Woyciech Józef (42); Makuła Franciszka (21); Makuła Maryanna (225); Malczewska Marya (230); Malinowska Antonina (315); Maliszewska Karolina (239); Małecki Franciszek (214); Małek Franciszka (225); Manowiecki Łukasz (139); Mantorska Maryanna Teofila (72); Marcin Seweryn (9); Marcinkowska Tekla Ludwika (94); Marczewski Stanisław (323); Marczowski Franciszek (41); Marski Adam (238); Maryanowska Weronika (220); Masłowska Maryanna (222); Matracki Szymon (310); Matuszewska Elżbieta (302); Maycher tekla (80); Mazur Agata (267); Mazurkiewicz Agata (294); Mazurkiewicz Antoni (52); Mazurkiewicz Barbara (202); Mazurkiewicz Benedykt (229); Mączyńska Józefa (46); Mączyński Julian Ludwik (47); Mąka Maryanna (262); Metz Franciszek (303); Meycher Maryanna (25); Mężyk Ewa (320); Michalok Franciszka (218); Michalska Julianna (144); Michalska Zofia (49, 274); Michalski Stanisław (45); Michałowska Ludwika (297); Mieczkowska Aniela (278); Miedziński Franciszek (13); Miernowski Stanisław Maksymilian (6); Mietkowska Józefa (145); Mietkowski Stanisław Woyciech (36); Mikołowska Magdalena (150); Milczarsk Erazm (308); Milczarska Salomea (311); Milczarski Erazm Maksymilian (55); Minkiewicz Balbina (261); Miołkowska Maryanna (70); Miracka Józefa (302); Mirkowska Katarzyna (246); Mirkowski Wincenty Łukasz (87); Misiewicz Piotr (88); Miśta Ignacy (65); Mizera Katarzyna (87); Mizera Maryanna (204); Mizera Piotr (284); Mizera Wincenty (236); Mizerska Zofia (157); Młodecka Józefa Antonina (54); Modzelewski Ignacy Józef (33); Mokrzycka Józefa (20); Mosionek Agata (290); Mosionek Grzegorz (298); Mosionek Jakub (66); Mosionek Jędrzej (217); Mosionek Krzysztof (320); Mosionek Mateusz (299); Mosionek Woyciech (38, 320); Mosionek Zofia (17); Moszczeńska Katarzyna (227); Muchowski Leon (203); Muller Ignacy (207); Musioł Jędrzej (301); Muszyńska Józefa (209); Muszyński Jakub (215); Nawiak Maryanna (76); Nawrot Franciszka (300); Nawrot Magdalena (34); Nawrot Wincenty (251); Niedzielski Jędrzej (266); Niewiadomska Wiktoria (35); Niewiadomy Maciej (272); Niwiński Antoni (212); Nizieńska Joanna (256); NN (221, 234, 246); NN Anna (311); NN Franciszka (222); NN Katarzyna (275); NN Paweł (8); Nowacień Józefa (43); Nowak Karol (273); Nowakowska Marcyanna (59); Nowakowska Maryanna (234); Nowakowski Antoni (9, 209); Nowakowski Jan (242); Nowakowski Marcin (296); Nowocin Kunegunda (216); Okulska Helena (205); Okulska Salomea Antonina (8); Okulski Franciszek (243); Okulus Małgorzata (235); Okulus Weronika (11); Oleś Aniela (67); Oleś Katarzyna (216); Olszewska Apolonia (321); Opalonka Magdalena (301); Orzechowski Szymon (151); Osuchowska Józefa (200); Owsiana Maryanna (241); Owsiany Franciszek (150); Pacyna Agnieszka (203); Pacyna Józef (22); Pacyna Karolina (205); Paczyńska Batbara (242); Paiąk Anna (293); Paiąk Justyna Franciszka (85); Paiąk Marcin (223); Paiąk Maryanna (12); Pajączkowska Maryanna Wiktoria (97); Palacz Walenty (238); Palaż Walenty (18); Palm Władysław (200); Pasek Agnieszka (7); Pasek Antoni (18, 307); Pasek Antonina (57, 262); Pasek Łukasz (287); Patek Komstanty (230); Patek Wincenty (219); Paterkiewicz Krzysztof (279); Pawelec Agnieszka (142); Pawlik Joachim (316); Pawlik Szymon (90); Pawlik Wincenty (254); Pawlikowska Anastazja (259); Pawliński Paweł (285); Pawłowska Katarzyna (232); Pawłowski Antoni (201); Paździeńska Maryanna (317); Perkowski Józef (90); Perlosek Mateusz (272); Peryt Andrzej (96); Peryt Ludwik (139); Pękalina Barbara (291); Piasecka Zofia Maryanna (48); Piasecki Erazm (289); Piątka Józef Tadeusz (31); Piątkiewicz Adam (82); Piątkowska Anna (226); Piątkowska Emilia (44, 259); Piątkowska Maryanna (252); Piątkowski Franciszek (250); Piechnik Urszula (250); Piecykowski Dominik (154); Piekło Józefa (238); Pietrakowski Antoni (310); Pietrowski Woyciech (220); Pietrzakowski Antoni Tomasz (6); Pietrzykowska Ludwika Józefa (71); Pilecki Piotr (323); Pilisiecki Stanisław (202); Piotrowska Franciszka (282); Piotrowska Józefa Maryanna (32); Piotrowski Woyciech (33); Piórkowska Magdalena (61); Pisarek Jadwiga (139); Piszczyńska Franciszka (240); Piszczyński Adam (243); Piwnicki Woyciech (44); Pizon Ludwika Rozalia (76); Pleszczyńska Konstancja (274); Płoskocińska Maryanna (28); Podgórska Maryanna Tekla Karolina (5); Podsiadło Antoni (49); Podsiadło Filip (241); Podyma Tomasz (210); Polak Salomea (301); Połomska Klementyna (77); Potrzebowska Karolina (76); Pożyczka Ignacy (247); Pożyczka Krystyna (211); Pożyczka Paweł (267); Pożyczka Petronella (265); Pożyczka Tomasz (255); Pożyczka Woyciech (40); Prażnowska Józefa (59); Proszowska Franciszka (314); Proszowski Michał (317); Pruszyński Leopold (312); Przybylewska Bona Antonina (60); Przybylewski Kazimierz (207, 254); Przybylski Kajetan (70); Przygocka Agnieszka (8); Przygodzka Agnieszka (208); Przygodzki Kajetan (75); Przygodzki Woyciech (294); Psarska Maryanna (100, 322); Puszczyński Leon (40); Pyrka Maryanna (294); Pyszczek Barabara (289); Pyszczek Stanisław (46); Raczyńska Paulina (245); Radzimińska Ludwika (263); Rakowski Piotr (281); Raszowska Bronsława (201); Ratayski Konstanty (271); Ratyński Franciszek (83); Raymer Marcin (93); Rączka Marcyanna (270); Rogala Antonina (56); Rogowska Tekla (83); Rogulska Maryanna (229); Romanowicz Franciszek (85); Romanowska Rozalia (319); Romanowski Jakub (63); Romer Agneszka (206); Rozowska Klara (258); Rozumecka Magdalena (149); Rozwadowska Anastazja (284); Rozwadowski Mateusz (284); Rożalski Jakun (314); Różycki Filip (257); Różycki Marcin (87); Rucki kajetan (316); Rudnicki Antoni (202); Rudniczonka Józefa (216); Rudzka Józefa (311); Ruska Małgorzata (214); Russakowski Jan (147); Russakowski Jędrzej (280); Ruth Franciszka (146); Rutkowski Wincenty (248); Rybak Mateusz (77); Rybak Michał (306); Rydz Walenty (24); Rzanek Stanisław (239); Rzeczkowski Tomasz (287); Rzemieński Franciszek (274); Rzuczkowski Feliks Antoni (57); Rzymski Szczepan Jan (100); Sadalska Elonora (309); Sadalska Maryanna (58); Sadalski Wincenty Stanisław (62); Sadkowska Agnieszka (16); Sadkowska Maryanna (200); Sadowska Józefa (27); Sadowski Józef (206); Salaterski Józef (143); Sałacińska Anna (224); Sałacińska Maryanna Józefa (16); Sałata Jakub (67); Sarzyński Bartłomiej (199); Sawicka Jadwiga Teresa (89); Sawicka Tekla (80); Sawicki Aleksander Maciej (22); Scis Mateusz (258); Sędzikowski Józef (321); Sękowski Adam Jan (99); Sicińska Anna (62); Sicińska Józefa Helena (29); Siemieracki Walenty (303); Siennicki Walenty (297); Sikorska Helena (214); Sikorska Julianna (306); Sikorska Julianna Maryanna (27); Sikorski Jan (60); Sikorski Woyciech (235); Siołkowska Zofia (48); Siskowski Józef (310); Sitkiewicz Józef (61); Skalska Józefa (278); Skibieński Paweł (201); Skorża Gabryel (265); Skowrońska Ludwika (307); Skrocka Florentyna Joanna (47); Skrzelewski Józef (321); Skrzyński Piotr (263); Skura Wincenty (12); Slizankiewicz Stanisław (322); Sławińska Antonina Julianna (206); Słomczyńska Ewa (312); Słowik Ignacy (153); Smakowski Julian Mateusz (81); Sobieniewski Antoni (315); Sobieniewski Wincenty (36); Sobiszewska Katarzyna (278); Sobotowska Antonina (273); Sobul Maryanna (313); Sokołowska Weronika (3); Sokołowski Franciszek (30, 230); Solarska Maryanna (211); Solecka Ludwika (42); Stachowicz Maciej (218); Stachowicz Maryanna (220); Stachowicz Tomasz (309); Stangierski Józef (48); Stangierski Mikołaj (48, 248); Stanikowska Regina (316); Stanisławska Amalia (284); Stanisławska Amalia Maryanna (66); Staniszewski Jan (204); Stankiewicz Agnieszka (154); Stankiewicz Barbara (308); Starnaska Rozalia (255); Starnawski Edward Jan Kazimierz (93); Stasiewicz Woyciech (37); Staszewska Joanna (253); Staszewska Marcyanna Katarzyna (93); Stąporkiewicz Konstanty (20); Stąporkiewicz Maryanna (211); Stępień Stanisław (278); Stępniak Wawrzyniec (306); Stopa Bartłomiej (318); Strachocińska Katarzyna (32); Strzałkowski Józef (212); Styczyński Ludwik (15); Stysiak Maryanna (283); Stysiałowicz Stanisław (46); Styś Ludwika (73); Suchodolski Woyciech (35); Sukiennik Rozalia (223); Sulima Aleksander (40); Sulima Woyciech (40); Sułek Maciej (254); Supłatowicz Jan (61); Supłatowicz Wiktoria (34, 222, 322); Suppłatowicz Wiktoria (99); Sytka Anna (23); Szatamunia Stanisław Antoni (44, 236); Szczepańska Katarzyna (152); Szczęka Jędrzej (260); Szczęsny Antoni (276); Szcztpczyński Kazimierz (264); Szerli Jakub (78); Szewczyk Franciszek (81); Szewczyk Katarzyna (30); Szpakowska Józefa (26); Szubartowska Józefa (23); Szudziński Józef (202); Szultz Michalina (228); Szumna Franciszka (277); Szwarnowski Jan (263); Szydło Antoni (223); Szydło Bartłomiej (296); Szydło Maryanna (84); Szydło Mateusz (74); Szydło Woyciech (29); Szydłowska Katarzyna (307); Szydłowski Marcin (307); Szymańska Antonina (301); Szymańska Maryanna (50); Szymańska Teofila (38); Szymańska Zuzanna (207); Szymański Jan (303); Ścis Wiktoria (209); Śliwieński Jan (20); Śliwińska Joanna (143); Ślusarska Franciszka (86); Ślusarska Rozalia (321); Świerczewska Katarzyna (269); Świętalski Jacenty (143); Tarkowska Aniela (264); Tarkowska Chrystyna Józefa (27, 260); Tarkowska Kunegunda Franciszka (266); Telisiński Andrzej Jan (96); Tkaczyk Ignacy (14, 236); Tokarska Józefa (155); Tomalczyk Jakub (251); Tomaszewska Katarzyna (37, 269); Tomaszewska Maryanna (140); Tomaszewski Jan (210); Trojanowska Helena (268); Trojanowski Ignacy (144); Trybulska Maryanna (312); Trypult Anna Katarzyna (297); Trzaska Justyna (279); Trzaska Justyna Franciszka (63); Trzaskowski Mateusz (310); Trzebieński Władysław (223); Trzeskowska Łucja (308); Trzoszkowska Elżbieta (147); Turczyński Grzegorz (291); Tusińska Agata (199); Tusińska Agnieszka (92); Tusiński Jędrzej (274); Tuszewska Katarzyna (276); Tużyński Antoni (257); Tyczka Wawrzyniec (306); Tymieniecki Antoni (268); Ulatowska Justyna (278); Walcerowska Franciszka (78); Walec Tomasz (285); Walerciak Michał (82); Waligórski Konstanty (277); Walińska Rozalia (259); Walkiewicz Feliks (75, 299); Walkiewicz Szymon (90, 322); Waniek Augustyn (75); Waniek Ludwik (74); Waniek Szymon (84); Waniek Wincenty (275); Wańcerz Michał (76); Warchol Katarzyna (306); Warchól Andrzej (293); Warchul Tomasz (99); Warchuł Jędrzej (144); Wasiak Antoni (51); Wasiak Franciszek (231); Wasiak Jan (232); Wasiak Małgorzata (225); Wasiak Marcin (226); Wasiak Mateusz (270); Wasiak Zuzanna (71); Wasilewska Julianna (252); Wasilewska Ludwika (242); Wasilewski Franciszek (94); Wasilewski Teofil (276); Wasińska Urszula (252); Waszkiewicz Kazimierz (315); Waszkowicz Maryanna (268); Wasztul Antoni (323); Wasztyl Elżbieta (203); Wasztyl Franciszek (312); Wasztyl Katarzyna (11, 213, 242); Waśniewska Ewa (234); Waśniewski Franciszek (86); Waśniewski Stanisław (40); Wawrowski Feliks (209); Wąchalski Mateusz (318); Wełnowska Maryanna Tekla Franciszka (83); Weroniecka Antonina (270); Węgrzynowicz Rozalia (145); Węsiorska Leokadia Paulina (232); Wiatrowski Wincenty Woyciech (41); Widerska Magdalena (298); Wiechowska Tekla (54); Wieczorkiewicz Józefa (31, 255); Wielgus Katarzyna (69, 288); Wierzbicka Anna (61); Wierzbicki Józef (298); Wierzbowski Jędrzej (217); Więckowska Katarzyna (295); Więczkowski Wawrzyniec (230); Wijata Agnieszka (8); Wijota Antoni (53, 275); Wijota Maryanna (59); Wilamowski Antoni (56); Wilczyńska Ludwika (276); Wilczyński Tomasz (271); Willanowicz Franciszka (155); Wisińska Anna (68); Wiśniewska Franciszka Tekla (79); Wiśniewska Julianna (277); Wiśniewska Katarzyna (90); Wiśniewski Karol (91); Wiśniewski Paweł (212); Witkowska Aniela (211); Witkowska Józefa (212); Witkowski Anleksander (291); Witkowski Antoni (261); Witkowski Grzegorz (305); Witkowski Józef (282); Witkowski Józef Władysław (45); Włodek Andrzej (94); Włodek Jan (283); Wnuczyńska Eleonora Tekla (19); Wojnicki Franciszek (318); Wolicka Joanna (259); Wolska Honorata Marcyanna (5); Wolska Maryanna (282); Wolski Franciszek (231); Wolski Józef (228); Wolski Marcin (286); Woyciechowska Aniela Weronika (9); Woyciechowska Helena (282); Woyciechowska Józefa (245); Woyciechowski Jan (238); Woyciechowski Józef (222); Woyciechowski Michał (80); Woyciechowski Piotr (156); Woynicka Józefa (22); Woytasińska Maryanna (73); Woźniak Adryan (253); Woźniak Petronella (228); Wóycicka Agata (13); Wroński Tomasz (210); Wróbel Magdalena (34, 302); Wróblewski Michał (219); Wydra Franciszka (82); Wydra Maryanna (4, 215); Wydra Stanisław (214); Zabicka Wiktoria (301); Zaborowski Aleksander (224); Zagurski Tomasz (205); zaiączkowska Albina Anastazja (98); Zaiączkowska Zofia (285); Zalewska Antonina (53); Zalewski Tomasz (79); Zamoyski Ignacy (295); Zasadzińska Maryanna (244); Zasadziński Stanisław (258); Zawadzka Marianna (88); Zawadzka Maryanna (39); Zbrożek Anna (239); Zbrożek Ignacy (273); Zbrożek Woyciech (267); Zbrożek Woyciech Filip (41); Zebrzuska Karolina (320); Zepchło Franciszek (13); Zepchło Maryanna (314); Zeydlitz Ludwik (72); Zieliński Ignacy (264); Zieliński Paweł (292); Ziemiecka Jozefa (79); Ziębieńska Weronika (292); Ziółkowski Wincenty (63, 285); Zwierzchowski Stanisław (254); Zybert Elżbieta (316); Zych Małgorzata (60); Zych Marianna (92); Zych Wawrzyniec (148); Żak Agnieszka (252); Żak Maryanna (250); Żarski Józef (267); Żebrowska Maryanna (30, 221); Żebrowski Józef (28); Żebrowski Michał (266); Żółkiewski Marcelli (199); Żółkiewski Tomasz (99); Żuchowska Katarzyna (25, 216); Żyła Maryanna (208); Żyła Salomea (307)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s.478; 25x41; ; ; ; ; ; -; całkowicie; 101567
Reference number: 58/156/0/013
tytuł i daty: Duplikat parafij Katolickiej Radom z r. 1832; 1832
hasła indeksu: Adamczyk Antoni (233); Adamczyk Kasper (193); Adamski Franciszek (70); Adamski Piotr (262); Adamski Stanisław (139); Albekier Andrzej (58); Anowicz Katarzyna (274); Anowicz Maciej (157); Aydukiewicz Wojciech (23); Bacciarelli Władysław Teodor (228); Baczkowski Wojciech (191); Badeński Felician (26); Bakoski Józef Kalasanty (256); Balińska Anna (26); Baliński Antoni (26); Bałandowicz Antonina (280); Bałandowicz Antonina Józefa (79); Banaczowska Magdalena (182); Banaszek Jan (126); Banaszek Jędrzej (125); Bańkowska Magdalena (134); Barańska Justyna (111); Barańska Zuzanna (128); Barański Jan Józef (96); Barcikowska Maryanna (133); Barszcz Łucja (94); Bartosik Anastazja (151); Baszczowski Andrzej (91); Bator Franciszka (14); Batowski Onufry (242); Bąk Jan (124); Bąkowska Anna (182); Bebnowska Lucyna (246); Bednarski Józef (20); Beniger Franciszka (150); Berko Paweł (45); Berner Krzysztof (205); Będkowski Franciszek (71); Białek Antoni Ludwik (35); Białek Ludwik (252); Bickiewicz Andrzej (288); Bielecka Małgorzata (`123); Bielecka Maryanna (153); Bielska Tekla (147); Bieniek Tomasz (195); Bieńkowska Antonina (185); Bieńkowska Katarzyna (90, 107); Bieńkowska Małgorzata (159); Bieńkowska Maryanna (45, 219); Bieńkowski Andrzej (151); Bieńkowski Antoni (194); Bietlich Maciej Wincenty (272); Bilska Józefa (259); Bilski Józef (17, 244); Bińkowska Agnieszka (1); Bińkowska Józefa (12); Bińkowski Kasper (1); Birecki Franciszek (256); Bitterlle Jan (286); Błaszczyk Klara (189); Bobrowski Jan Bonawentura (273); Bock Wincenty Ignacy (52); Boczkowska Maryanna (110); Bogucka Katarzyna Karolina (73); Bogucki Władysław (258); Bogusz Stanisław (171); Bojanowicz Agnieszka (257); Boniek Agnieszka (239); Boniek Marcyanna (103); Bonin Elżbieta (193); Bonin Ignacy (255); Borkoski Józef Kalasanty (48); Borowska Agnieszka (162); Borowska Anna (176); Borowski Jakub (175); Bozęcki Jan (54); Bredschnejder Florentyna Petronela (13); Brygiel Jan (121); Brzeziński Ignacy (214); Brzozowska Felicjanna (231); Brzozowska Marcyanna (1); Brzozowski Józef (181); Brzozy Teresa (275); Brzyska Marcyanan (104); Brzyska Maryanna (208); Brzyska Tekla (67); Brzyski Michał (189); Brzyski Paweł (153); Brzyski Wincenty (287); Brzyski Woyciech (5); Buczkiewicz Kazimierz Andrzej (91); Buczkiewicz Mateusz (145); Buczyńska Aniela Weronika (2); Bugalska Anna (258); Bugalski Tomasz (96); Bujak Jadwiga (72); Bujak Katarzyna (247); Bujak Wincenty (147); Bujakowski Bartłomiej (241); Bukiewicz Zuzanna Tekla (66); Bukowiecki Julian Henryk (284); Bukowski Antoni Ferdynand (6); Burczak Jakub (191); Burek Helena (194); Burek Józefa (190); Burek Kajetan (196); Burghard Amelia (192); Burkard Anna (142); Burzyńska Karolina (24, 80); Burzyńska Maryanna Karolina (7); Burzyńska Nepomucena (112); Buzorska Franciszka (161); Buzorski Andrzej (203); Buzur Antoni (35); Buzur Mikołaj (270); Byczkowska Eleonora (266); Byczkowski Antoni (140); Bystrzanowska Maryanna (183); Cegliński Jan (114); Cetlicer Maryanna (249); Charliński wojciech (21); Chlewicka Anna (179); Chlewicki Jacek Odrowąż (213); Chmielewska Józefa (20); Chmurzyński Cyprian (223); Chodnikiewicz Tekla Marcyanna (87); Chomentowski Jan (189); Chrusniak Jakub (52); Chruśniak Andrzej (91); Chruśniak Helena (146); Chrzanowski Jan (41, 276); Chudera Kasper (133); Cichawa Agata (212); Cichawa Franciszek (185); Cichawa Małgorzata Rozalia (42); Cichawa Wojciech (289); Ciepleńska Józefa (75); Cieplińska Katarzyna (82); Ciński Kazimierz Olimp (24); Ciszek Jan (121); Cygan Agnieszka (164); Cygan Karolina (196); Cyganiak Józefa (51); Cyma Agata (121); Cymelska Elżbieta Józefa (87); Czaplicki Henryk (50); Czarnecka Franciszka (69); Czarnecka Justyna (152); Czarnecka Marcyanna (206); Czarnecka Rozalia (200); Czarnecki Adam Jan Leon (99); Czarnecki Jan (32); Czarnecki Kazimierz (246); Czarnecki Tomasz (177, 217); Czempiński Karol Paweł (14); Czerwiowa Franciszka (233); Częścik Urszula (114); Ćwiklińska Teodozja Apolonia (19); Daciewicz Anna (272); Dąbrowska Anna (126); Dąbrowska Tekla (150); Dąbrowski Aleksander (140, 263); Dąbrowski Antoni (127); Dąbrowski Franciszek (20); Dąbrowski Franciszek Michał63 (63); Dąbrowski Jakub (271); Deja Łucja (251); Dembicki Walenty Józef (11); Derlatka Józef (166); Derlikiewicz Agata (253); Dłużniewski Jan (152); Dobek Józefa Wiktoria (9); Dobek Katarzyna (109); Dobronogi Flotentyn (241); Dobrosiewicz Jadwiga (279); Dobrosiewicz Wiktoria Marcyanan (105); Dolecki ludwik Piotr (74); Dolecki Paweł (184); Drozdowska Franciszka (184); Drozdowska Katarzyna (198); Drozdowski Bronisław Roch (61); Drozdowski Kajetan (273); Dryia Szczepan (97); Drzazga Mikołaj Ambroży (94); Drzazga Woyciech (149); Dtyja Wawrzyniec (225); Dubiński Marcin (236); Duda Tekla (278); Dudkowska Antonina (150); Dudkowska Maryanna (15); Dudkowska Weronika (155); Dudkowski Baltazar (148); Dudkowski Jan (34); Dułaczeński Szymon (151); Dumańska Maryanna (136); Dumański Piotr (190); Dumiński Bartłomiej (245); Duniziak Kazimierz (12); Durek Jan (244); Duszyńska Zofia (24, 246); Dutkowski Jan (75); Dworak Augustyn (165); Dygas Barbara (191); Dygas Franciszka (259); Dygas Katarzyna (81); Dygas Paweł (234); Dysputkiewicz Józefa Agnieszka (77); Dziedzicka Aniela (155); Dziedzicki Maciej (207); Dzielka Antonina (288); Dzielka Dorota (257); Dziubińska Katarzyna Maryanna (233); Erbiszewski Maciej (167); Ercieński Paweł (142); Ezepka Franciszek (187); Fabowska Tekla (238); Fabowska Zofia (273); Fabowski Jakub (177); Fenik Agnieszka (129); Figetty Edward (224); Fijałkowska Katarzyna (277); Fijałkowski Błażej (143); Filipczak Filip (122); Fituch Franciszek (58); Fituch Jakub (52); Fituch Marcyanna (165); Fiutkiewicz Maryanna (139); Flisiak Maryanna (236); Floreński Antoni (278); Floreński Grzegorz (113); Frej Benedykt (236); Frej Jan (17); Frittler Dorota (6); Fryderycy Edmund Leopold (77); Fryderycy Franciszek (220); Fryszczak Maryanna (158); Fryszkowska Katarzyna (208); Fugielska Józefa (266); Fuksiewicz Jan (278); Gaiewski Toamsz (96); Garusieński Jan (284); Gawełek Marcin (160); Gawlikowski Julian Jan (62); Gaworska Małgorzata (144); Gaydzińska Katarzyna (282); Gębczyk Jan (57); Gębka Katarzyna (267); Gędaj Rozalia (153); Gędaj Zofia (276); Gidlewski Władysław Asdryan Andrzej (70); Gierisch Katarzyna Barbara (68); Gierzgalski Karol (82); Gierzmońska Franciszka (183); Gil Maciej (188); Gilowska Franciszka (143); Gizela Rozalia (141); Głodyga Maciej (232); Głowacka Antonina (37, 281); Głuch Piotr (173); Głuchowska Elżbieta (284); Głuchowska Katarzyna Elżbieta (89); Głus Szczepan (156); Gnatkowska Maryanna (252); Gnatowski Antoni (265); Gniadek Katarzyna (122); Godek Jan (261); Goleniewska Antonina (124); Goleniewska Barbara (94); Gołąbek Mateusz (64); Gołębiowski Maciej (275); Gonlach Ludwik (235); Gorzkowska Ewa (241); Gorzkowska Franciszka (264); Gorzkowski Ignacy (114); Goździejewska Maryanna (270); Goździewska Franciszka (188); Goźdź Adryan (261); Goźdź Andrzej (92); Goźdź Anna (174); Goźdź Franciszka (142); Goźdź Maryanna (144, 269); Górnik Franciszek (53); Grabowska Anna (125); Grabowska Jadwiga (73); Grabowska Józefa (233); Grabowska Małgorzata (201); Grabowski Jan (174); Grabowski Kazimierz (266); Grabowski Władysław Romuald Maryan Piotr (13); Grafik Michał Aleksander (18); Grajewski Józef (183); Grayper Anna (127); Grayper Stanisław (126); Grobla Maryanna (123); Grochulska Zofia (287); Grochulski Jakub (52); Grodecka Józefa (117); Grodzicka Katarzyna (224); Gronek Maryanna (248); Grontowicz Andrzej Tomasz (98); Grott Józefa (142); Grozner Jan (216); Grudzieńska Maryanna (148); Gruszczyńska Antonina (223); Grzegorczyk Jędrzej (202); Grzegorczyk Ludwika (56); Grzybowski Antoni (232); Grzybowski Wojciech (204); Grzywacz Maryanna (173); Gurecki Franciszek (218); Gurski Ksawery (96); Gutkowska Tekla (124); Guzieński Stanisław (284); Guziewski Szymon (193); Guziński Stanisław (89); Halik Ignacy (176); Halik Maryanna (19); Hassman Cesław, Wacław Ludomił (104); Hassman Leon Błażej (222); Hassmann Maryanna Ludwika (236); Helcman Maryanna (210); Helcmann Ignacy (209); Helcmann Paweł (3); Hernik Agnieszka (102); Hernik Maciej (132); Hirosz Anna (53, 277); Hoffman Katarzyna (288); Hubanowski Jan (243); Idziak Paweł (2); Idzkowska Klementyna Aleksandra (36); Iwańska Maryanna (186); Jabłonowska Cecylia Józefa Maryanna (93); Jabłoński Ludwik (16); Jabłoński Paweł (256); Jagieło Salomea (169); Jakubczyl Teofila (43); Jakubiński Wincenty (163); Jakubowska Anna (53, 276); Jakubowska Maryanna (55); Jancikowski Antoni (147); Janeczek Ewa (121); Janicz Magdalena (178); Janiszewska Bronisława Maryanna (58); Janiszewski Jan (201); Janiszewski Leon Kazimierz (14); Jankowska Małgorzata (19); Jankowski Benedykt (228); Jankowski Krzysztof (128); Jarosiewicz Rozalia (249); Jaroszewski Wincenty Cyprian (68); Jarząbek Andrzej (182); Jarząbek Antoni (227); Jarząbek Tekla (153); Jasieński Tomasz (146); Jasińska Helena (238); Jaśkiewicz Aniela (94); Jaśkiewicz Feliks (250); Jaśkiewicz Jan (127); Jaśkiewicz Tekla (191); Jaśkiewicz Woyciech (118); Jaworska Maryanna (237); Jaworski Woyciech (267); Jeńc Anastazja (172); Jędrasik Franciszka (206); Jędrzejowska Maryanna (86); Jęziorska Ludwika Anna (80); Jsiński Jan (43); Jurek Katarzyna (71); Jurek Paweł (4); Juźwiakiewicz Franciszka (206); Kabieńska Katarzyna (140); Kaca Wojciech (21); Kaczkowska Józefa Franciszka Apollonia (135); Kaczmarczyk Katarzyna (211); Kaczmarski Feliks (84); Kaczor Jakub (53, 275); Kaczorowski Paweł (247); Kaim Wojciech (248); Kalicka Małgorzata (219); Kalicki Bazyli (201); Kaluga Antoni (209); Kamieńska Anastazja (260); Kamieńska Katarzyna (110, 285); Kamieński Kajetan (54); Kamieński Wincenty (134); Kański Stanisław (29); Kapusta józef (197); Karbowiak Mikołaj (288); Karbowska Maryanna (55); Kardasińska Katarzyna (197); Karpieński Walery Ignacy (62); Karpiński Wincenty (286); Karpowski Jan (43); Kasperski Krzysztof (279); Kasprzyk Małgorzata (91); Kasprzyk Michał (150); Kasprzyk Paweł (230); Kędzior Stanisław (227); Kępińska Aniela (8, 151); Kicieńska Maryanna (57); Kiciński Józef (139); Kierzkowski Szymon (186); Kilicka Joanna (180); Kiniorski Woyciech (178); Kisiel Bonifacy Jakub (49); Kisiel Elżbieta (152); Kisiel Jędrzej (283); Kisiel Małgorzata (165); Kisiel Stanisław (29, 240); Klepak Maryanna (107); Klimecka Aniela (52); Klimecka Hieronima Tekla (71); Klimek Adam (165); Klimowicz Maryanna (157); Kloch Apolonia (202); Klosiowicz Michał (239); Kłosiński Andrzej (217); Kłosowski Tomasz (149); Knab Karol Filip (36); Knap Zuzanna (219); Kobyłecka Pelagia (56, 265); Koczanowska Tekla (268); Koczanowska Tekla Felicjanna (60); Kolasiewicz Katarzyna (279); Kołczewski Wojciech (25); Kołodziejczyk Agnieszka (268); Kołodziejczyk Elżbieta Katarzyna (89); Kołodziejczyk Franciszka (60, 268); Kołodziejczyk Katarzyna Karolina (82); Kołodziejczyk Mateusz (144); Kołodziejczyk Michał (154); Kołodziejczyk Tekla (66); Kołtun Anna (48); Kołtun Jakub (220); Kołtun Józefa (55); Kołtun Stanisław (198); Kołtun Wincenty (44); Kołtunowicz Katarzyna Karolina (83); Kołtunowski Antoni (31, 242); Kominek Joanna (199); Komorek Mikołaj (200); Kondysz Walenty (11); Kończak Piotr (171); Kopaczewska Józefa (75); Korczakowska Franciszka (174); Kordyś Franciszek (147); Korson Józef (188); Korzeniewska Barbara (145); Kosińska Anna Maryanna (34); Kostyał Stanisław (246); Kot Franciszka (271); Kotlińska Agnieszka (283); Kotlińska Karolina (80); Kotowicz Antonina (237); Kott Marcin (84); Kowalewska Serafina (251); Kowalska Anna (143); Kowalska Kasylda (223); Kowalska Ludwika (222); Kowalski Aleksander (132); Kowalski Jakub (138); Kowalski Karol Franciszek Antoni (73); Kowalski Michał (215, 260); Kozłowski Grzegorz (207); Kozłowski Paweł (45); Krajewska Franciszka (281); Krajewska Maryanna (149); Krajewska Wiktoria (238); Krajsmajer Paweł (231); Krakowiak Anna (160); Krawczyk Anna (252); Krawczyk Filip (196); Krezelkiewicz Rozalia (134); Kręgowska Monika (187); Królikowski Franciszek (179); Królikowski Szymon (148); Królikwoska Franciszka Ksawera Barbara (95); Krupczyńska Serafiana (226); Krzanowski Łukasz (197); Krzemieński Andrzej (146); Krzeska Magdalena (284); Krzyszczakowska Wiktoria (212); Krzyśniak Wojciech (161); Krzyżanowska Katarzyna (132); Krzyżanowska Teodozja Peronella (35); Ktupiński Karol (129); Kubacki Józef (107); Kubicki Jacenty (143); Kuc Ludwik (254); Kucharska Justyna (175); Kucharska Katarzyna (168); Kucharska Katarzyna Antonina (24); Kucharska Rozalia (63); Kucharska Salomea (176); Kucharska Zofia (150); Kucharski Józef (135); Kucharski Tomasz (159); Kucharski Woyciech (144); Kuchcińska Kunegunda (13); Kuchta Franciszek (145); Kuchta Katarzyna (144); Kulag Franciszka (253); Kulag Jakub (216); Kulak Zofia (258); Kulasiewicz Maryanna (96, 158); Kulczeńska Maryanna (185); Kulska Ewa (290); Kumowa Franciszka (273); Kupis Anna (270); Kupis Maryanna (140); Kupis Tekla (66, 277); Kupis Walenty (260); Kupis Woyciech (280); Kuśmierczyk Jan (59); Kutkiewicz Jan (235); Kutkiewicz Kunegunda (253); Kutkiewicz Tomasz (97); Kutkiewicz Zofia (7); Kwapik Tekla (61); Kwaśniewski Jan Antoni (32, 244); Kwiatkowska Julianna (12); Kwiatkowski Filip (57); Kwiatkowski Ignacy (231); Kwiatkowski Jan (131); Kwiatkowski Karol (10); Kwiatkowski Stanisław (235); Kwiecień Józef (225); Lak Emilia Karolina (78); Laskowska Dorota (131); Lawendowska Antonina (251); Lecowa Tekla (252); Lenartowicz Karolina (92); Leszczyński Karol Szymon Jan (82); Leszczyński Marcin (283); Leszczyński Marcin Andrzej (86); Leśniewicz Anna (49); Leśniowicz Józef (198); Lewandowska Antonina (30); Lewandowska Salomea (76); Lewandowski Szczepan (269); Lewkowicz Maryanna (5, 210); Lichocka Izabella (156); Linowski Bartrłomiej (59); Linowski Jan (93, 169); Lipiec Jan (40); Lipiec Maryanna (50); Lipiev Aleksy (262); Lipiev Walenty (169); Lis Jakub (120); Lis Jan Feliks (59); Lubelska Franciszka (145); Lubryczyńska Agata Paulina (11); Łosińska Brygida (159); Łowieńska Franciszka (178); Łukasiewicz Aniela (53); Łukawski Woyciech (154); Łukowska Katarzyna (86); Łyczkowski Jan (215); Macieńska Karolina (243); Madeyska Józefa Tekla (65); Maj Anastazja (278); Maj Elżbieta (277); Majcher Stanisław (27, 240); Majer Wincenty (21); Majewska Katarzyna (269); Majewska Maryanna (16); Majewski Aleksander (64); Majewski Andrzej (117); Majewski Jan (212); Majewski Mikołaj (92); Major Wincenty (243); Makowska Magdalena (78, 280); Maksym Maryanna (221); Makuła Ewa (65); Makuła Gasper (215); Makuła Magdalena (235); Makuła Wawrzyniec (212); Malewski Seweryn (203); Malinowska Zuzanna (79); Malinowski Józef (207); Malinowski Karol (167); Malinowski Kazimierz (170); Maliszewska Ewa (101); Małek Anna (42); Małek Franciszka (19); Małek Stanisław (28); Mamcarz Ewa (229); Mamnicka Aniela (109); Mamnicki Błażej (263); Mantorska Barbara (93); Mańkoszczak Ewa (4); Marchewka Agnieszka (135); Marczewska Franciszka (119); Marczewska Katarzyna (90); Marczewska Maryanna (200); Marczewski Franciszek (203); Marczewski Jakub (160); Markiewicz Antoni (116); Markiewicz Franciszek Teofil (9, 218); Marszałek Maciej (149); Maryanowska Anirla (53); Masioł Szczepan (270); Maśloski Mikołaj (63); Matuszczak Franciszka (147); Matuśkiewicz Agnieszka (170); Maycher Wawrzyniec (54); Maycher Woyciech (266); Mazon Franciszek (192); Mazur Franciszka (271); Mazur Józef Kalasanty (47); Mazurkiewicz Anastazja (149); Mazurkiewicz Marcin (161); Mazurkiewicz Mateusz (143); Mazurkiewicz Salomea (152); Mazurkiewicz Zofia (251); Mąka Jan (7); Melcher Cecylia (141); Metracka Franciszka (16); Metzler Stanisław (275); Mędala Elżbieta (88); Mężyk Maryanna (177); Miałkowska Anna (249); Miałkowski walenty (130); Michalec Zofia (141); Michalska Katarzyna (74, 167); Michalska Maryanna (100, 166); Michalski Karol (187); Michalski Szymon (78); Michalski Wincenty (72); Michałowski Henryk Jan (69); Miernicki Józef (172); Miernowska Wanda Teofila (53); Mietelska Agnieszka 3 (3); Miętkowska Joanna (129); Migurska Julianna Apolonia (33); Mikołajewska Katarzyna (167); Milanowski Antoni (231); Milczarska Waleria Salomea Ludwika (90); Minkiewicz Franciszek (9); Miołkowska Małgorzata (221); Mizera Anastazja (143); Mizera Katarzyna (21, 254); Mizera Szymon (142); Mizera Woyciech (21, 285); Mizerska Katarzyna (206); Mizerski Józef (31); Młodecka Julianna (232); Młodecka Konstancja (168); Mochalska Teofila (27); Molęda Antoni (230); Molęda Bartłomiej (56, 269); Molęda Mikołaj (213); Monikowski Augustyn (258); Mosionek Antonina (193); Mosionek Jan (40); Mosionek Katarzyna (197, 247); Mosionek Tekla (222); Mosionek Wiktoria (100); Mostowski Jan (228); Moszczeński Józef (176); Motyka Franciszka (28, 240); Motyka Józef (13, 224); Motyka Maryanna (103); Motyka Michał (283); Możdżyńska Anna (51); Możdżyńska Róża (231); Murczyński Adryan (144); Musiał Józef (227); Musiał Tekla (194); Musińska Regina (201); Muszyńska Maryanna (196); Muszyński Stanisław Grzegorz (30); Myśta Ignacy (229); Myśta Zuzanna (234); Nadgrodkiewicz Wawrzyniec (234); Nadolski Franciszek (18, 229); Naklikowski Michał (248); Nakonieczny Antoni (194); Nakończona Anastazja (120); Nawrot Ignacy (52); Nidecki Stanisław (112); Niewiadomy Michał (124); Niezawadzki Paweł (199); Nitkowski Józef (141); NN (218, 245); NN Franciszek (205); NN Kazimierz (250); Nowak Jakub (52); Nowakowska Anna (48); Nowakowska Elżbieta (225); Nowakowska Salomea (261); Nowakowska Teofila (25); Nowakowski Franciszek (3, 210); Nowakowski Jan (75); Nowakowski Józef (155); Nowakowski Piotr (137); Nowicka Bronisława (8); Nowocień szymon (72); Obuchiewicz Jadwiga (128); Offat Brygida (146); Ogar Aniela (137); Okulska Aniela (115); Okulski Jan (237); Okulus Rozalia (60); Oleś Aniela (214); Oleś Mateusz (119); Oleś Zofia (215); Olszewski Hippolit Lidwik Karol (30); Orłowska Anna (221); Orłowski Wincenty (148); Ostrowski Adam (107); Owsiany Franciszek (232); Pacelt Agata (108); Pacyna Elżbieta (262); Pacyna Józef (272); Pacyna Maryanna (213); Pacyna Paweł (279); Pacyna Piotr (136); Pacyna Stanisław (30, 246); Pacyna tekla (147); Paczyński Jan (183); Paiąk Franciszek (64, 166); Paiąk Łucja (86); Paiąk Marcin (85); Paiąk Maryanna (61); Pająk Agnieszka (163, 172); Pająk Jan (76); Pająk Magdalena (33); Paprocka Dorota (245); Pasek Michał (66); Pasikowski Antoni (122); Paszkowska Marcyanna (171); Patek Jan (182); Patela Agata (169); Paterski Jan (11, 219); Patkowski Tomasz (123); Pawlik Łucja (130); Pawlikowska Józefa (131); Pawlikowska Maryanna (148); Pawlikowska Wiktoria (151); Pawlikowski Karol Konrad (99); Pawlińska Franciszka (211); Pawliński Stanisław (213); Pawłowska Bronisława Karolina (79); Pawłowska Zofia (209); Pawłowski Jan (115); Pawłowski Józef (203); Perkowski Michał (68); Peryt Andrzej (221); Petniak Wojciech (214); Petrykowska Tekla (237); Piasecka Antonina (173); Piątkiewicz Anastazja (245); Piątkiewicz Józefa (17, 261); Piątkowska Antonina (31); Piątkowska Franciszka (249); Piątkowska Karolina (257); Piątkowski Michał (69, 274); Piechnik Maryanna (118); Piegrza Jakub (123); Piekło Jan (42); Pilichowska Antonina (227); Pilichowska Józefa Aniela (41); Piluchowicz Wojciech (186); Piorun Franciszka (22); Piotrowski Jan (23); Piórkowska Rozalia (143); Piórkowska Wiktoria (276); Piórkowski Michał (69); Piórkowski Walenty (147); Piszczyński Stanisław (23, 268); Piwarski Adam Walenty (1); Piwecki Ignacy (135); Plichta Przemysław Franciszek (62); Płatos Antoni (38); Płatos Tomasz (145); Płocharz Woyciech (134); Płoskociński Feliks (87); Płowski Franciszek Józef (70); Podsiadło Anna (47); Podsiadło Antonina (145); Podsiadło Katarzyna (139); Podsiadło Zofia (285); Polak Karolina (219); Polak Tomasz (98, 288); Połomska Klementyna (265); Poradowska Małgorzata (268); Porzyczka Maryanna (31); Pośnik Agnieszka (117); Potek Prakseda (227); Potkański Jacek (211); Potocki Jan (250); Potyrańska Karolina (280); Pożyczka Jakub (50); Pożyczka Mateusz (63, 271); Pożyczka Mikołaj (248); Pożyczka Woyciech (111, 274); Prasałek Teresa (139); Praznowski Szymon (77); Prażnowska Józefa (209); Prażnowska Maryanna (208); Prusińska Rozalia (249); Prusiński Jakub (36, 250); Przedwoj Anna (49); Przedwój Helena (244); Przybylska Chrystyna (116); Przyłuski lucjan (34); Ptaszyńska Marcyanna (279); Ptaszyński Franciszek Michał (65); Ptaszyński Jan (150); Pusztynika Julianna (207); Pyszczek Walenty (6); Pyszczek Wawrzyniec (290); Raczeńska Katarzyna (23); Raczyńska Anastazja Apolonai (25); Raczyńska Julianna (29); Raczyńska Katarzyna (263); Radliński Stanisław Juliusz (33); Radzimirska Maryanna (195); Rajmer Marcin (239); Rakiewicz Grzegorz (150); Rakowski Wincenty (139); Ratuska Katarzyna (112); Razymowa Agnieszka (250); Reklewska Teresa (275); Rela Weronika (181); Renus Ferdynand (141); Retel Ludwina Maryanna (39); Rędzia Józefa (160); Roczyński Franciszek (80); Rodkiewicz Katarzyna (4); Rogala Maryanna (132); Rogala Mateusz (153); Rogodziński Kazimierz (153); Rogowska Anastazja (138); Rogowski Jan (226); Romanowicz Franciszek (272); Romanowicz Stanisław (28, 214, 238); Romanowska Franciszka (190); Roszkowska Zuzanna (111); Rozalski Tadeusz (255); Rozbicki Rychard (255); Różańska Antonina (272); Różycka Antonina (209); Różycka Stanisława Marcyanna (38); Różycki Józef (232); Rudo Józef (15); Rusakowski Adam Szczepan (101); Russakowska Emilia (40); Russakowski Józef (185); Ruszkiewicz Maryanna (212); Rutka Paweł (118); Rybińska Katarzyna (214); Rycerski Józef Stanisław (29); Rydz katarzyna (85); Ryszczyńska Petronella (166); Rzeczkowski Antoni (289); Rzeczkowski Jan (49); Rzeczkowski Stanisław (25); Rzemińska Agnieszka (220); Rzemłowski Szymon Antoni (81); Rzepczyna Agata (140); Rzepecki Jan (228); Rzepecki Karol (220); Rzeszutek Antoni (116); Saban Józef (286); Sadal Adam (102); Sadal Antoni (37); Sadal Ludwika (253); Sadalska Marcyanna (210); Sadalska Maryanna (274); Sadalski Paweł (2); Sadowna Elżbieta (139); Sadowska Katarzyna (170); Sakiewicz Aleksander Jan (87); Sakiewicz Antoni (40); Sakiewicz Jadwiga (281); Sałacińska Leona Konstancja (22); Sałśnia Maryanna (239); Sałuda Adam (282); Sankowski Jakub (180); Sawicki Stanisław (289); Scałubińska Małgorzata (137); Schab Agata (189); Schab Małgorzata (151); Schier Eleonora (38); Schonnerth Fryderyk (141); Schuller Anielia hippolita Maryanna (4); Scibisz Maryanna (286); Sekuła Bartłomiej (112); Sereda jan (162); Siciński Andrzej (181); Siczek Wojciech (163); Sieklucki Julian Piotr (104); Sieltz Karol (174); Sienicki Antoni (100); Siennicki Karol (222); Siennicki Marcin (84); Sierzpińska Rozalia (188); Sikorska Jadwiga (133); Sikorski Andrzej (200); Sikorski Antoni Ignacy (259); Sikorski Feliks (76); Sikorski Ferdynand (76); Sikorski Jan (216); Sikorski Karol (210); Sikorski Woyciech (244); Siwińska Agnieszka (186); Skalska Franciszka (146); Skalski Michał (257); Skorża Jan (218); Skorża Maryanna (114); Skorżńska Joanna (260); Skowrońska Maryanna (113); Skóra Stanisław (109); Skrodzka Florentyna (269); Skrodzki Stanisław (178); Skrzyńska Magdalena (175); Skulimowski Józef Franciszek (27); Skura Sebastyan (154); Skwieciński Michał (221); Słomka Michał (241); Słowik Katarzyna (81); Smaków Szymon (266); Smoluch Marcin (170); Sobańska Maryanna (62); Sobczyński Szczepan Jan (101); Sobieszek Wawrzyniec (128); Sobotowska Katarzyna Maryanna (89); Sokołowska Katarzyna (36, 264); Sokołowska Maryanna (54); Sokołowski Franciszek (240); Sokołowski Jan (262); Sokołowski Tomasz (211); Sołtykiewicz Franciszek (143); Sołtykiewicz Ludwika (203); Sosnowski Grzegorz (150); Sotowicz Jan Kazimierz (105); Sotowicz Józef (152); Sotowicz Maryanna (154); Sotowicz Rozalia (127); Spadło Maryanna (148); Spółczyńska Helena (141); Spółczyńska Magdalena (140); Spułczyński Woyciech (274); Sputowski Michał (67); Srul Józef (242); Stachowicz Benedykt (179); Stachowicz Helena (32); Stachowicz Szczepan (141); Stachowicz Wincenty Łukasz (73); Stanik Marcin (206); Stankiewicz Szymon (247); Stańczyk Augustyn (224); Stańczyk Joachim (205); Stępień Feliks (61); Stępień Franciszka (120); Stępień Maryanna (126); Stępniewska Agnieszka (147); Stępnikowska Agnieszka (282); Stępnikowski Jan (136); Stępnikowski Stanisław (228); Stępniowski Jan (119); Stępnowski Józef (205); Stock Jakub (138); Stopa Mateusz (145); Strzegocka Izabella (278); Strzelecka Elżbieta (10); Strzelecka Katarzyna (204); Strzelecki Jędrzej (137); Strzelecki Ksawery (162); Strzelowski Jan (144); Stycieński Łukasz (74); Styczeński Jan (271); Styczeński Tomasz (93); Styczyński Ludwik (215); Styczyński Walenty (158); Styleńska Wiktoria (248); Stysiowski Franciszek (92, 285); Stysiowski Walenty (159); Suchodolska Maryanna (116); Sukiennik Jadwiga (149); Sukiennik Paweł (2); Supłatowicz Józefa (130); Suppłatowicz Anna (163); Suppłatowicz Jakub (289); Suppłatowicz Jan (238); Suppłatowicz Józef (131); Suppłatowicz Józef Karol (83); Suppłatowicz Maryanna (280); Suppłatowicz Walenty Romuald (10); Szczęsna Anna (46); Szczudłowska Maryanna (226); Szczypiński Błażej (113); Szerla Franciszka (282); Szerli Karolina (253); Szerli Piotr (259); Szewczyk Aniela (198); Szewczyk Anna (39); Szewczyk Antonina (239); Szewczyk Franciszek (241); Szewczyk Helena (85); Szewczyk Józef (164); Szewczyk Marcin (55); Szewczyk Wincenty (140); Szmalec Małgorzata (202); Szmalkowski Wiktor (152); Szokalski Stanisław Józef (16, 226); Szostakiewicz Antoni (258); Szostakiewicz Klotylda Katarzyna (28); Szparag Anna Emilia (41); Szparag Jan (148); Szubieńska Agata (162); Szumny Grzegorz (168); Szumska Teofila (277); Szwer Aleksander (22); Szydło Antonina (224); Szydło Ignacy (3, 208); Szydło Maryanna (145); Szydło Mateusz (205); Szydło Michał (222); Szydło Szymon (226); Szydło Zofia (17); Szymańczyk Katarzyna (125); Szymańska Maryanna (118, 281); Szymański Franciszek (289); Szymański Józef (211); Szymański Paweł (125); Śliwińska Józefa (217); Śliwiński Franciszek (217); Śliwiński Jan (225); Śmieszkiewicz Marcyanna (187); Średniowski Jan (117); Środa Jadwiga (71); Świątalska Antonina (44); Świdzińska Henryk (50); Świtek Maryanna (113); Taraskiewicz Julian (267); Tarczewska Tekla (287); Tarkowski Sylwester (110); Telesińska Aniela (156); Telesińska Salomea (218); Tilsz Olimpia (267); Tomala Małgorzata (46); Tomaszewska Justyna (149); Tomaszewski Michał (129); Tomczyk Maryanna (204); Tracz Kazimierz (156); Trojanowska Katarzyna (204); Trojanowski Jan (44, 264); Trzaska Adam Stanisław (96); Turczyńska Franciszka (282); Turzanka Katarzyna (247); Tusińska Józefa (263); Tusińska Katarzyna (265); Tusińska Maryanna (234); Tusińska Rozalia (235); Tusiński Antoni (34); Tusiński Karol (83); Tuszeńska Antonina Eufrozyna Ernesta (97); Tużyńska Agnieszka (179); Tużyński Paweł (234); Tyniszewska Magdalena (199); Ubliński Erazm (151); Ujeyski Adam (88); Ukowska Józefa (216); Ulik Antoni (109); Ulikowska Maryanna (10); Usiowski Jan (133); Verny Maryanna (255); Waeszanin Ludwik (9); Walak Maryanna (57); Walczyńska Olimpia Ludwika (245); Walenciak Józefa Maryanna (85); Walewski Walenty (195); Walicki Antoni (115); Walkiewicz Emilia Karolina (79); Wancerz Filip (173); Wancerz Maryanna (256); Wancyrz Michał (220); Wancyrz Wawrzyniec (158); Wancysz Józefa (15); Waniek Jan (43, 262); Waniek Ludwik (255); Wankowa Maryanna (192); Warchol Józef Kalasanty (47); Warchul Filip (257); Warchul Maryanna (251); Warchul Woyciech (263); Wardzeńska Maryanna (148); Wasiak Anastazja (12); Wasiak Ewa (164); Wasiak Jakub (51); Wasiak Marcin (208); Wasiak Tekla (67, 286); Wasilewska Klara (154); Wasilewski Władysław (180); Wasilowski Franciszek (242); Wasztyl Anna (273); Wasztyl Jan Kanty (75); Wasztyl Krystyna (217); Wasztyl Ludwik (142); Wasztyl Magdalena (147); Wasztyl Maryanna (59); Wasztyl Scholastyka (154); Wasztyl Wiktoria (270); Waśniewski Franciszek (225); Wawrowski Wincenty (15); Wąchalski Antoni (261); Wdowiak Urban (207); Weroniecki Stanisław Jakub (27); Węgliński Michał (155); Węsierska Leokadia Maryanna (70); Wiata Marcyanna (103); Wiączkowska Franciszka Maryanna (18); Wieczorkowska Rozalia (177); Wiercieński Woyciech (155); Wierzbicka Tekla (243); Wierzbicki Antoni (39); Wierzbowski Michał (68); Więckowska Franciszka (64); Więczkowska Franciszka (233); Wijata Klara (146); Wilanowski Hippolit (56); Wilczyńska Emilia (51); Wiśniewski Jan (37); Wiśniowska Tekla (65); Witkowski Antoni (33); Witkowski Władysław Bronisław Teodor (84); Włodarczyk Franciszek (152); Włodarczyk Piotr (108); Włodarski Franciszek (111); Włodek Maryanna (184); Wnukiewicz Józef (202); Wojciechowski Jakub (140); Wojciechowski Stanisław Antoni (35); Wojdacka Anna Kunegunda (14); Wojnicki Mateusz (190); Wolak Aleksy (230); Wolak Stanisław (22); Wolicki Jan (7); Wolska Julianna (122); Wolska Maryanna (171); Wolska Tekla (142); Wołowski Adam Alfons (192); Woszczyński Franciszek (139); Woycicka Kunegunda (276); Woyciechowska Józefa (74, 281); Woyciechowska Urszula (267); Woyciechowski Michał (240); Woycikowska Petronella (115); Woycikowski Ignacy (52, 265); Woynicka Jadwiga (72); Woynowska Katarzyna (144); Woytasik Katarzyna (90); Woźniak Jakub (53); Wójcik Walenty (164); Wrochna Piotr (172); Wrona Paweł (184); Wroński Władysław (264); Wróblewski Franciszek Salezy (8); Wróblewski Łukasz (168); Wrzosek Franciszka (180); Wstawski Jan (157); Wścieklica Maryanna (230); Wujcik Katarzyna (259); Wybranowski Jan (142); Wydra Katarzyna (81, 136); Wydra Maryanna (237); Wydra Szymon (254); Wydra Tomasz (199); Wydra Walenty (283); Wysokiński Ignacy (7); Wyszczeński Karol (83); Zaborska Aniela (223); Zajączkowska Katarzyna (195); Zajączkowska Tekla (181); Zajdlitz Kazimierz (230); Zalewski Gabryel (108); Załęska Balbina Rozalia (60); Załęska Ludwika (264); Zamojski Jakub (229); Zamolski Franciszek (110); Zasada Maryanna (154); Zasadzińska Tekla (155); Zawadzka Antonina (138); Zawisza Petronella (243); Zaykowski Erazm (151); Zażycki Marcin (175); Zbroja Katarzyna (108); Zbroskiewicz Woyciech (130); Zdziechowski Adam (95); Zdziechowski Stanisław (146); Zdziechowski Tomasz (95); Zdziński Mateusz Cyprian (67); Zejdlitz Ludwik (229); Zepchło Jakub (223); Ziarkowska Rozalia (58); Zielińska Elżbieta (88); Zielińska Franciszka (6, 213); Zielińska Maryanna (252); Zielińska Tekla (20, 254); Zieliński Klemens (236); Zieliński Michał (282); Ziółkowska Agnieszka (161); Ziółkowska Maryanna (119); Zuch Maryanna (285); Zuch Stanisław (154); Zuch Wawrzyniec (149); Zuchowska Maryanna (88); Zybert Karol (204); Zych Józef Kalasanty (46); Zychora piotr (120); Żabicka Maryanna (102); Żabicki Tomasz (95, 287); Żebrowski Piotr (41, 256); Żółkiewski Tomasz (242); Żuchowska Agnieszka (153); Żuchowska Maryanna (18); Żuchowski Józef (153); Żuchowski Wojciech (152); Żyła Anna (287); Żyła Antonina (260); Żyła Jakub (146); Żyła Jan (32); Żyła Maryanna (97)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s.312; 24x41; ; ; zakłócenia w numeracji stron; ; ; -; całkowicie; 101568
Reference number: 58/156/0/014
tytuł i daty: Duplikat parafii Katolickiey Radom z r. 1833; 1833
hasła indeksu: Adamanis Maciej (153); Adamkiewicz Andrzej (230); Adamkiewicz Franciszek (223); Adamska Magdalena (213); Adamski Franciszek (205); Adamski Karol (228); Albrecht Marcyanna (277); Andrzeyczak Paweł (161); Antoniewicz Józefa (91); Anusiak Jan (227); Badonicz Franciszek Wojciech (35); Badowski Fabian (228); Balińska Zuzanna Barbara (100); Balsewicz Aleksander (244); Bałandowicz Antonina Józefa (231); Banasik Franciszka (203); Banasik Woyciech (153); Banaśkieiwcz Łukasz (154); Barańska Anna (79); Barański Marcin (106); Barbach Józef (210); Bator Szymon (139); Bator Woyciech (244); Bączkowski Franciszek (265); Bąkowska Julianna (234); Bednarski Wawrzyniec (245); Bernard Rozalia (217); Bernat Franciszek (225); Bezpiańska Apolonia (249); Białek Ludwik (83); Biedrzycki Wincenty (143); Bielawski Paweł (1); Bielecka Maryanna (78); Bielicka Ksawera Katarzyna (27, 222); Bieńkowska Antonina (118); Bieńkowska Elżbieta (243); Bieńkowska Maryanna Aniela (72); Bieńkowski Antoni (11, 210); Bieńkowski Tomasz Szczepan (120); Bilecka Ludwika (207); Bilska Antonina Konstancja (53); Bińkowska Maryanna (258); Błasiński Franciszek (183); Błaszczyk Józef (38); Bock Józefa Julianna (17); Bokrzeńska Marcyanna (178); Boleńska Katarzyna (167); Boleński Antoni (222); Boniek Barbara (99, 271); Boniek Stanisław (253); Borowiecki Wincenty (137); Borowski Antoni (207); Bożek Bartłomiej (179); Brzezowski Józef (155); Brzozy Hilary (8); Brzyska Marcyanna (1); Brzyska Maryanna (176); Brzyski Stanisław (234); Buczyński Konstanty (80, 261); Buczyński Mikołaj (261); Budziszka Antonina (213); Buiak Jadwiga (259); Bujak Maryanna (146); Bukiewicz Tekla (233); Bukowiecki Adolf (185); Bulska Katarzyna (176); Burek Ewa (121); Burek Szczepan (121); Burek Tomasz (121); Burzyńska Julianna (265); Buzor Barbara (114); Buzor Jadwiga (92); Byczkowska Konstancja Zuzanna (93); Byczkowska Maryanna (258); Charleński Woyciech (220); Chieronimska Katarzyna Małgorzata (43); Chomentowska Wiktoria (142); Chotecka Emilia Lucyna (69); Chotecka Franciszka (177); Cichawa Antoni (129); Cichawa Franciszka (96); Cichawa Józef (104); Cichawa Wincenty (7); Cichocki Feliks (55); Cichosz Mikołaj (209); Cichy Leon (38); Ciemniewska Teofila (257); Ciesielski Hieronim (264); Ciświcka Jadwiga Teressa (110); Ciświcka Małgorzata (167); Ciświcki Leonard (110); Cmielewski Jakub (264); Cygan Franciszek (34); Czaplicki Franciszek (92); Czaplińska Emilia (68, 265); Czaplińska Józefa (173); Czapliński Franciszek (267); Czarkowska Aniela (252); Czarkowski Maryan (76); Czarnecki Józef (230); Czaykowska Maryanna (232); Czaykowski Dominik (156); Czempiński Karol Paweł (238); Czerwiec Konstancja (14); Czerwiec Weronika (230); Czyżewski Jakub (161); Czyżowska Katarzyna15 (15); Ćwiklińska Dorota (13); Daciewicz Julianna Apolonia (18); Dankowski Hilary (252); Dąbrowska Antonina Maryanna (89); Dąbrowska Apolonia (208); Dąbrowska Katarzyna (41); Dąbrowska Małgorzata (57); Dąbrowska Paulina (178); Dąbrowska Tekla (161); Dąbrowski Andrzej (213); Dąbrowski Franciszek (277); Deręgowska Zuzanna (138); Dobek Józefa (236); Dobrońska Wanda Salomea (115); Domański Filip Bartłomiej (84); Domaradzka Joanan (171); Domiziak Marcin (184); Doroczyńska Anna Katarzyna (46); Doroczyńska Marcyanna (161); Dreja Maryanna (141); Drozdowska Emilia (246); Dryia Ludwik (106); Dryia Marcin (106); Dubińska Katarzyna (112); Duda Józefa (65); Dudkowska Elżbieta Helena (110); Dudkowski Woyciech (40); Dułaczyński Ludwik (86, 257); Dumańska Franciszka (130); Dumańska Karolina (66, 254); Dumańska Marcyanna (147); Dumańska Maryanna (135); Dunin Franciszka (248); Duniziak Kazimierz (209); Duniziak Łucja (211); Durasiewicz Kazimierz (218); Duszyński Stanisław (45); Dutkowski Jan (217); Dutkowski Woyciech (270); Dysputkiewicz Józefa (276); Dziedzicka Tekla (264); Dziekańska Maryanna (136); Dzielka Józefa (133); Dziubkowska Małgorzata (138); Erbiszewski Maciej (19, 215); Fabowski Wincenty Woyciech (33); Fagoński Walenty (175); Falińska Barbara Julia (3); Figura Kasper (132); Fijałkieiwcz Józef (178); Fijałkowska Maryanna (247); Fijałkowski Ignacy (35); Fiszer Ferdynand (170); Fitucj Franciszek (203); Flont Joachim (87); Flont Konstancja (150); Flont Maryanna (243); Florski Józef (233); Frankiewicz Franciszek (38); Fryszkowski Filip (78); Fugielski Bolesław Józef (34); Gachowski Woyciech (234); Gaiewska Zofia (152); Gałecka Petronella (174); Gałecki Antoni (269); Garlikowski Emilian Kasper (114); Gasek Józef (29); Gawełek Antoni (59); Gawełek Jan (151); Gawełek Klara (150); Gawroński Ignacy (226); Gąsowska Barbara (159); Gąsowski Aleksy (76); Gerisch Antoni (173); Gębka Jan (62); Gielniowska Salomea (207); Gielniowski Andrzej (108); Gierisch Zofia (238); Gierzmoński Stefan (208); Gileński Józef Woyciech (29); Ginalski Jan (236); Giszka Wiktoria (119); Gitowski józef (18); Gładyga Krystyna (156); Głogowiak Antoni (242); Głościńska Julianna Józefa (20); Gnatowski Kazimierz (232); Golczewski Roaman (248); Gołąb Ludwik (84); Gołąbek Zofia (172); Gorayska Anastazja (247); Gorelska Agnieszka (215); Gorzkowska Marcyanna (123); Gorzkowski Aleksander (220); Gorzkowski Aleksander Walenty (15); Gorzkowski Feliks (48, 239); Goźdź Tekla (81); Goźdź Wincenty (172); Greczowa Teressa (241); Greyner Roch (79); Gronkowski Karol (9); Gronkowski Tomasz (117); Grotkowski Szymon (177); Grudzieńska Antonina (262); Grudzińska Marcyanna Antonina (1); Gruszczyńska Wilhelmina (84); Grzegorczyk Łukasz (132); Grzeszczeńska Katarzyna (136); Grzybowski Piotr Paweł (64); Gurasiewicz Karolina (225); Gurasiewicz Tomasz (251); Gurniak Paweł (233); Gurska Teresa (83); Guzieńska Róża (79); Guzieński Andrzej (233); Guziewicz Antoni (216); Halik Anna (248); Halik Anna Magdalena (61); Hernik Józef (67); Hernik Maciej (17); Hernik Zofia (154); Hirosz Józef Wpyciech Michał (120); Hoffman Maryanna Katarzyna (107); Imielska Dominika Joanna (48); Iwanowska Franciszka Józefa (23); Iwański Kazimierz (176); Jabłońdka Eleonora (163); Jabłońska Florentyna Marcyanna (60); Jabłońska Marcyanna (270); Jachiewicz Hab. (259); Jagielski Teodor Karol (104); Jagieła Anna (140); Jagieła Małgorzata (67); Jagieła Woyciech (250); Jakubińska Waleria Antonina (56); Jakubowska Katarzyna Joanna (42); Jakubowska Marcyanna (214); Jakubowska Maryanan (254); Jakubowski Aleksander (64); Jakubowski Mateusz (217); Jakubowski Woyciech Apoloniusz (40); Janicka Antonina (52); Janicka Elżbieta (105, 269); Janik Jan (31); Janiszewska Agnieszka (267); Janiszewska Bronisława (252); Jankowska Józef (169); Jankowska Małgorzata (61, 246); Jankowska Maryanna (263); Jankowski Józef (22); Jankowski Stanisław Jakub (9); Jarosińska Agnieszka (252); Jarosińska Agnieszka Karolina (7); Jarząbek Antonina (140); Jarząbek Marcyanna (149); Jarząbkowska Józefa Antonina (20); Jasielski Kasper (2); Jasieńska Ludwika (85); Jasiński Andrzej (230); Jasiński Jan (141); Jaszczeński Walenty (273); Jaśkieiwcz Wawrzyniec (71); Jaśkiewicz Agnieszka (134); Jaśkiewicz Andrzej (149); Jaśkiewicz Antonina (245); Jaśkiewicz Emilia (61); Jaśkiewicz Franciszek (90); Jattofft Stanisław Antoni Wincenty (39); Jaworska Franciszka (142); Jaworska Salomea (103); Jaworski Ignacy (237); Jaworski Marcin (107); Jedliński Franciszek (239); Jeziorski Jan (257); Jędrzejczyk Urszula (267); Jędrzejowska Maryanna (168, 216); Jędrzejowska Urszula (101); Jęziorska Agnieszka (168); Jurek Marcin (218); Jurkowski Woyciech (262); Juzwiak Maciej (223); Kaca Maryanna (227); Kaczeńska Teofila Józefa (26); Kaczmarska Maryanna Rozalia (89); Kaczmarski Antoni (56); Kaczor Łucja (208); Kaczor Wiktoria (118); Kalita Józef (36); Kamieńska Magdalena (239); Kamieński Franciszek (145); Kamieński Lucjan Bernard (4); Kamieński Paweł (140); Kamiński Bernard (268); Kapalska Anna (70); Kapturkiewicz Józefa (206); Kapusta Antoni (158); Kapusta Franciszka Tekla (94); Kapusta Zofia (114); Kapuściński Tomasz (206); Karczmarczyk Antonina (54); Karpieński Damazy (142); Karpińska Stanisława Honorata (6); Karpiński Higin Gotfried (6); Karpiński Jan Franciszek (120); Karsch Ludwik (171); Kawałowska Kornella (232); Kazimierski Piotr (250); Kędzior Ludwika (44); Kichn Emilia Maryanna (16); Kiepiel Agata (134); Kiepiel Maciej (163); Kierz Piotr (236); Kierzkowska Agnieszka (181); Kisiel Antoni Bonifacy (51); Kisiel Konstancja (25); Klimecki Jan (21); Kobyłecka Olimpia Stanisława Katarzyna (77); Kołodziejska Józefa (241); Kołodziejska Petronella (218); Kołtun Agata (44); Kołtun Katarzyna (242); Kołtuniak Joanna (77); Konopka Rozalia (81); Kontecki Nokodem Antoni (58); Kopaczewska Józefa (223); Kopeć Woyciech (131); Kopowna Marcyanna (21); Kordys Andrzej (112); Korsonowa Franciszka (272); Korzeniowska Magdalena (215); Kościańska Brygida (255); Kościelnicka Anastazja Natalia (26); Kot Agnieszka (183); Kot Tomasz (157); Kotkowki Piotr (159); Kotkowska Klara Ludwika (86); Kotliński Ludwik Mikołaj (69); Kotowicz Aniela (121); Kotowicz Teofila Zofia (7); Kowalczyk Katarzyna (83); Kowalczyk Walenty (14); Kowalska Ewa (144); Kowalska Józefa (30); Kowalska Katarzyna (210); Kowalska Maryanna Józefa (32); Kowalski Edward (118); Kowalski Karol (242); Kowalski Maciej (19); Kozioł Antonina (262); Kozłowska Anna (70, 261); Kozłowska Justyna (261); Kozłowski Antoni (59); Kozłowski Marcelli Józef (6); Kozłowski Stanisław (44); Krajewski Franciszek (164); Krajewski Maciej (174); Krasowski Antoni (55); Kraszowska Petronella (91); Krawczyk Weronika (49); Kredowska Katarzyna (218); Krogulski Paweł (237); Krogulski Paweł Józef (12); Królikwoski Walenty (16); Krupa Wincenty Tereriusz (115); Krupczyńska Teressa Emilia (101); Krupieńska Józefa (46); Krzemieński Adam Jan (122); Krzewieński Józef (32); Krztański Antoni (203); Krzykacz Franciszek (135); Krzykacz Maryanna (221); Krzyśnicki Feliks (54); Książek Aleksander (75); Kubacka Katarzyna Teresa (33); Kubicka Magdalena (72); Kucharska Katarzyna (210); Kucharska Maryanna (81); Kucharska Otolia (255); Kucharski Aleksander Szczepan (122); Kucharski Franciszek (33); Kucharski Kazimierz (22, 246); Kuchciński Ludwik Roch (79); Kuchta Maryanan (151); Kuczeński Franciszek Hipolit (28); Kuczyński Mikołaj (80); Kula Franciszka (180); Kulag Woyciech (134); Kuniarz Maryanna (164); Kupis Anna (70); Kupis Marcin (105); Kupis Maryanna (10, 265); Kurczyk Aleksandra Emilia (33); Kuszewska Petronella (240); Kutkiewicz Elżbieta (253); Kutkiewicz Karol (102); Kutkiewicz Stanisław (42, 247); Kutkiewicz Tomasz (228); Kutkowska Franciszka (155); Kwaczeński Jan (55); Kwaśniewski Aleksander Woyciech (109); Kwaśniewski Jan (54, 237); Kwiatkowska Julianna (270); Kwiatkowska Katarzyna (37); Kwiatkowski Andrzej (171); Kwiecień Paweł (8); Kwiecieński Teofil (42); Kwieciński Józef (267); Lachmajer Adam (119); Lachmajer Ewa (119); Lachmajer Katarzyna (277); Lak Emilia (258); Lawendowska Magdalena (225); Lawendowski Woyciech (252); Leng Paweł (247); Leszczeńska Franciszka (246); Leszczyński Józef (211); Leszczyński Michał (94); Leśniowicz Maryanna (116); Lewkowicz Katarzyna (47, 272); Lęcieński Wawrzyniec (177); Libera Józef (25); Lilpop Karol (264); Linowska Maryanna (271); Linowska Rozalia (204); Linowski Antoni (47); Lipiec Franciszek (97); Lipiec Marianna (221); Lipiec Wincenty (130); Lipieński Józef (136); Lis Feliks (238); Lisner Jan (231); Litwinkiewicz Weronika Maryanna (37); Lubryczyńska Agata (251); Łącka Anna (172); Łoboda Magdalena (49); Łobodzińska Katarzyna (148); Łosieńska Agnieszka (226); Łucak Kasper (255); Łuszczonka Barbara (129); Łyczak Stanisław (235); Machniewska Tekla (181); Maciążkiewicz Jan (226); Maciejak Zuzanna (157); Maciejczyk Piotr (241); Macieński Walenty (4, 246); Majeski Mikołaj (245); Majewska Maryanna (74, 267); Majewski Stanisław (168); Makuła Józefa (21); Makuła Magdalena (139); Malinowska Joanna (95, 262); Małek Michał (150); Mamnicka Ludwika (214); Manowiecka Katarzyna (226); Mantorska Barbara (206); Marczewska Florentyna Wiktoria (117); Marczewska Franciszka (246); Marczewska Franciszka Marcyanna Antonina (25); Marczewska Kunegunda (253); Marianowska Agata (145); Maron Franciszek Józef (36); Marszałek Rozalia (88); Marzec Piotr (178); Maszczeński Józef (244); Materski Karol Boromeusz (103); Matluk Jan (227); Matyśkiewicz Maryanna (238); Maychrzyk Mikołaj (169); Maykowska Eleonora Maryanna (17); Mazurkieiwcz Franciszek (250); Mazurkieiwcz Walenty (131); Mazurkiewicz Antoni (219); Mazurkiewicz Józef (218); Mazurkiewicz Józefa (50); Mazurkiewicz Maryanna (256); Mączyński Julian (275); Mączyński Stanisław (271); Mejer Antonina (237); Mejer Karol (275); Metracki Adolf (71); Michalak Tekla (91); Michalczowska Tekla (44); Michalska Barbara (271); Michalska Franciszka (179); Michalska Katarzyna (111); Michalska Wiktoria Barbara (112); Michalski Józef (274, 276); Michalski Maciej (18); Michalski Teofil (104); Michalski Tomasz Jan (24); Michalski Wincenty (256); Miernicka Ludwika (71); Miernik Scholastyka (143); Mieszkowska Łucja (163); Miko Jan (159); Mikusińska Eleonora Helena (50); Miłkowski Jakub (73, 251); Minkiewicz Franciszka Ludwika (97); Minkiewicz Jan (249); Mirkowski Wincenty (219); Misiewicz Tomasz (115); Miściński Ludwik (85, 260); Miśkieiwcz Ludwik Woyciech (41); Mitalska Katarzyna (184); Mizera Andrzej (110); Mizera Brygida (131); Mizera Józef (268); Mizera Marcin (184); Mizera Marcyanna (1); Mizera Maryanna (67); Mizera Wojciech (35); Molenda Anna (73); Molenda Walenty (13); Molęda Magdalena (139); Morycz Małgorzata (61); Mosionek Agnieszka (157); Mosionek Jan (60, 274); Mosionek Józef (27, 236); Mosionek Piotr (251); Mosionek Walenty (179); Motyk Jan (60); Motyka Katarzyna (42); Motyka Maryanna (251); Możdżyńska Maryanna Ludwika (80); Mroczek Franciszka (158); Mroczkowska Jadwiga (223); Musikiewicz Maryanna Katarzyna (108); Musińska Anna (69); Mysztal Agata (14); Nadgrobkiewicz Antoni (53); Nadgryzowska Krystyna Anna (71); Nadolska Franciszka (34); Nakoneczna Franciszka (97); Nalepieński Michał (160); Nidecka Teressa Emilia (100); Nidecki Andrzej (272); Nigiewicz Franciszek (165); NN (231, 263); NN Agnieszka (227); NN Julian (229); NN Maryanna (248); Nowak Klara (64); Nowak Paweł (148); Nowakowska Ludwika (86); Nowakowska Maryanna (63, 209); Nowakowski Jan (62); Nowakowski Julian Walenty (18); Nowakowski Woyciech (30); Nowicka Aniela (74); Nowicka Franciszka (259); Nowicka Magdalena (270); Nowicki Kazimierz (268); Nowojewski Jan Felik (68); Ochocieńska Maryanna (145); Ochocińska Ewa (221); Oczarski Marcin Bernard (85); Okulska Marcyanna (41); Okulska Tekla (165); Okulska Weronika Maryanna (13); Okulski Jan (56); Okulus Krystyna (149); Okulus Mikołaj (215); Oleś Marcyanna (2); Olszewski Woyciech (37); Omiecki Antoni (205); Opozda Emilia (65); Orbach Adam (106); Ossowska Marcyanna (277); Ostrowski Józef (21); Ostrowski Piotr (180); Otwinowska Elżbieta (153); Owsiana Magdalena (175); Pacyna Franciszek (96, 263); Pacyna Katarzyna (100); Pacyna Maryanna (229); Pacyna Scholastyka (158); Paczyński Marcin (232); Paiąk Andrzej (103); Paiąk Bartlomiej (211); Paiąk Justyna Tekla (93); Paiąk Kazimierz (19); Paiąk Marcin (204); Paiąk Szymon (213); Pająk Franciszek (54); Pałczyńska Rozalia (159); Panak Andrzej (224); Paradowska Apolonia (66); Parys Walenty (7); Pasek Andrzej (111); Pasek Kazimierz Tomasz (23); Pasek Michał (221); Pasikowski Jan Feliks (87); Paszek Zofia (263); Paszkowski Aleksander (216); Patarzyński Karol Szymon (103); Patek Jan (244); Patek Józefa (61); Patela Maryanna (241); Paterzyński Roch (142); Patynowski Marek (176); Pawlik Szymon (249); Pawlikowska Katarzyna (129); Pawlikowski Napoleon (204); Pawlińska Katarzyna (153); Pawłowska Maryanna (244); Pawłowski Andrzej Mikołaj (109); Perit Maciej (17); Pękala Franciszka (135); Piątkiewicz Karolina (106); Piątkiewicz Ksawera (48); Piechota Walenty (9); Piegrza Antoni Stanisław (47); Piekło Jan (229); Pietrzyk Feliks (87); Pietrzykowski Hipolit (82); Pietrzykowski Marcin (175); Pilecki Wawrzyniec (76); Pilichowska Agnieszka\ (235); Piotrowska Tekla Michalina (96); Piotrowski Antoni (51); Piórkowski Szczepan (116); Piskorz Michał (212); Piszczeński Dominik (255); Piszczeński Dominik Hipolit (75); Piwecki Michał Władysław (90); Piwnicki Stanisław (43); Piwnicki Walenty (11); Pizoń Anna (240); Płachecka Zofia (225); Płatos Andrzej (146); Płatos Antoni (143); Płatos Kazimierz (221); Płoński Andrzej (144); Podgorski Jan Teodor Karol (107); Podsiadło Anna (242); Podsiadło Tekla (144); Podworski Michał (167); Podymowna Maryanna (182); Pogonowska Tekla (206); Polecka Józefa (146); Potkańska Teresa (185); Potworowska Tekla (19); Pożyczka Aniela (254); Pożyczka Aniela Maryanna (76); Pożyczka Antonina (52, 249); Pożyczka Daniel (121); Pożyczka Ludwika (39); Protiwiński Jakub (136); Protywiński Józef (105); Przedwóy Józef (148); Przygodzka Agnieszka (263); Przyłuska Zofia (260); Przyłuski Stanisław Ignacy (39); Ptasiński józef (149); Ptaszyńska Magdalena Agnieszka (46); Ptaszyński Franciszek (96, 208); Ptaszyński Jan (174); Puchacka Róża Izabella Rozalia (89); Puszczyński Julian (3); Pyszczek Kasper (2); Pyszczek Maryanna (10); Pyszczek Walenty (266); Pytlowska Katarzyna (107); Pyzara Klara (78, 270); Raczkowski Konstanty (36); Raczyńska Julianna (216); Raczyński Wincenty (250); Raczyński Winventy (69); Rajtko Józef (163); Ratyński Andrzej (112); Regulska Anna (232); Reymer Józef (26); Rędzia Agnieszka (5, 206); Rieth Emilia (160); Rogala Tekla (93); Rogowska Klotylda Bona (58); Romanowicz Rozalia Antonina (88); Romanowicz Wincenty (3, 8, 213); Romanowska Magdalena Anna (82); Rostkowska Wincenta (234); Roszkiewicz Barbara Konstancja (74); Roszkowska Kunegunda (166); Rozieleński Ignacy (72); Rozwadowski Kacepr (169); Rożalski Józef Woyciech (31); Rożańska Florentyna (275); Rożowska Anna (155); Rudkowska Franciszka (152); Runo Karolina (186); Russakowska Emilia (276); Russakowski Wincenty (34); Rutkowski Maciej (129); Rużańska Zuzanna (214); Rużycki piotr Stanisław (47); Rybicka Aniela (165); Rymanowski Michał (95); Rzeczkowski Łukasz (98); Rzesińska Elżbieta (162); Sadalski Michał Franciszek (94); Sadkowska Giertruda (27); Sadowski Filip (82); Sadulski Paweł (231); Sakieiwcz Maryanna (119); Sakiewicz Jan (155); Salaterska Józefa (24, 228); Sałaciński Jan (62); Sałamonia Franciszek (180); Saniczkowska Paulina (5); Saper Jakub (75); Sarna Feliks Filip (51); Sawicka Agnieszka (217); Sawicka Ambrozyna Marya Waleria (117); Sawicki Jakub (165); Schiek Katarzyna (171); Schmidt Paulina Michalina (32); Schonnerth Wilhelmina Maryanna (16); Siesielski Ludwik (11); Sikorska Justyna Marcyanna (92); Sikorska Rozalia (85); Sikorski Feliks (219); Sikorski Nikodem Henryk (93); Sikorski Paweł (183); Siółkowska Zuzanna (246); Sitkieiwcz Karol (98); Skoczek Marcyanna (3); Skowrońska Maryanna (164); Skowroński Antoni (56); Skura Małgorzata (66); Skwiecińska Tekla (132); Sliwińska Maryanna (141); Sławieńska Maryanan (225); Słomczyńska Katarzyna (182); Snarska Filipina Anna (58); Snopczewska Maryanna (4); Snopczewski Adam (228); Sobańska Maryanan (226); Sobczyński Szczepan (224); Sobieniewska Józefa (99); Sobolewska Agnieszka (207); Sokołowska Tekla (90); Sokołowski Seweryn Wincenty Marcyan (10); Solecka Joanna (50); Solecka Małgorzata Antonina (57); Sołtyk Krystyna (156); Sołtykieiwcz Jakub (73); Sołtykiewicz Franciszek (250); Sołtykiewicz Ignacy (73); Sołtykiewicz Józef (25); Sosnowski Paweł (4); Spoczyński Paweł (70); Stachowicz Helena (211); Stachowicz Katarzyna (99); Stachowicz Katarzyna Józefa (27); Stachowicz Michał (228); Stangierski Paulin Jan (65); Staniek Maryanna (10); Staniszewski Antoni (167); Stankieiwcz Katarzyna (132); Stańczyk Ignacy (205); Stańczyk Paweł (9); Stańczyk Rozalia (222); Stańczyk woyciech (133); Starbryła Józefa (204); Starnaski Radzisław Maryan Jan (118); Starnawski Jan (212); Starnoski Józef Franciszek (37); Starzeński Bartłomiej (173); Staszewska Leokadia (169); Staszewski Franciszek Ksawery (114); Staszewski Mikołaj (253); Stawecki Lucjan Antoni Światosław (14); Stępień Walenty (209); Stępniowski Józef (269); Stępniowski Józef Kalasanty (64); Stock Ludwika (88); Stokowska Wiktoria (175); Stopa Mateusz (273); Strachota Aleksy Wawrzyniec (77); Straszak Leontyna Marya Jadwiga (45); Straszyk Maryanna (53); Stroynowska Maryanna (8); Strzałkowska Józefa (23); Strzelecka Rozalia (91); Strzelecka Weronika Apolonia (11); Strzelewski Jędrzej Leopold (109); Styczyńska Franciszka (211); Styczyński Paweł (164); Styczyński Tomasz (255); Suchodolska Antonina (59); Sukiennik Jan (49); Sulima Agnieszka (100); Sulima Petronella (148); Sułek Katarzyna (111); Sułek Wincenty (146, 147); Suppłatowicz Andrzej (154); Suppłatowicz Barbara (113); Suppłatowicz Józef (22, 219); Suppłatowicz Piotr (152); Sutowicz Jan (209); Synierowicz Hippolit (162); Szafrańska Bronisława Jadwiga (98); Szczepański Bartłomiej (269); Szczęka Antoni (55, 239); Szelągowski Stanisław (138); Szewczyk Józef (28); Szewczyk Marcin (224); Szewczyk Wincenty (32, 227); Szmalkowski Andrzej Ksawery (113); Szpakowski Jan (210); Sztymmel Jan Karol August (258); Szumska Maryanna (89); Szumski Mateusz (89); Szydło Franciszka (24); Szydło Józef (15); Szydło Ludwika (84, 260); Szydło Mikołaj (168); Szydło Rozalia (235); Szydłowska Małgorzata (220); Szydłowski Franciszek (182, 235); Szymańska Magdalena (137); Szymański Jan (51); Szymański Józef (29); Szymański Marcin (185); Szymański Wawrzyniec (141); Szymczyk Marcin (268); Szymnik Andrzej (113); Śledź Wiktoria (184); Śliwieńska Franciszka (50); Śliwieński Piotr (63); Ślusarska Magdalena (63); Ślusarska Teofila (97); Śnioch Michał (140); Średnicki Franciszek (231); Świerczewski Szymon Józef (102); Świerczewski Tomasz (150); Świerkowska Aniela (249); Taraszkiewicz Fortunata Józefa (20); Tarkowska Anna (74); Tarnowska Joanna (154); Teletycki Ignacy Karol (259); Tkaczyk Maryanna (31); Tomaszewski Walenty (13); Traczewska Paulina (67); Trąbczyński Franciszek (223); Trojanowska Jadwiga (212); Trojanowski Stefan (88, 266); Trzaska Adam (220); Trzaska Kalikst (90, 258); Trzaska Stanisław (162); Trzaska woyciech (186); Turczeński Jan (137); Turczyńska Ewa (119); Turkowska Tekla (185); Tusińska Agnieszka (253); Tusiński Antoni (216); Tuszewski Paweł (5); Twardzicki Stanisław (274); Twardzicki Stanisław Zygmunt Jan (58); Tymieńska Teodora (35, 260); Ublińska Konstancja (254); Ubliński Michał (249); Ulian Brygida (242); Ulikowska Antonina (57, 271); Urbański Marcin (144); Wachowicz Magdalena (65); Wagner Michał (156); Walencak Józefa (214); Walicka Zuzanna (204); Walkiewicz Helena (228); Walkiewicz Magdalena (151); Walkowicz Ludwika (274); Walkowicz Łucja (116); Wancyrz Franciszka (95); Wancyrz Józefa (24); Wancyrz Maryanna (262); Wancyrz Wawrzyniev (181); Waniek Agnieszka Maryanna (122); Waniek Antoni (151); Waniek Franciszka (36); Waniek Jakub (152); Waniek Julianna (166); Waniek Ludwik (237); Waniek Wawrzyniec (78); Warchol Franciszek (92); Warchol Katarzyna (113); Warchól Antoni (273); Warchul Agnieszka (133); Warchul Antonina (241); Warchul Ludwika (235); Wardzyński Filip (215); Wasiak Elżbieta (104); Wasiak Józef (157); Wasiak Józefa (160); Wasiak Katarzyna (137); Wasiak Maryanna (117); Wasiak Walenty (166); Wasilewska Dorota (261); Wasilewska Jadwiga (273); Wasilewski Franciszek (266); Wasilewski Jan (182, 212); Wasilewski Kajetan (75, 265); Wasilowska Katarzyna (45); Wasilowski Jan (12); Wasztyl Andrzej (203); Wasztyl Bartłomiej (83); Wasztyl Jakub (73); Wasztyl Jan (60, 122); Waśkiewicz Antoni (220); Waśniewska Józefa (219); Waśniewski Hipolit (80); Waśniewski Stanisław (273); Waśniowska Józefa (23,); Weselska Tekla (173); Weselska Tekla Katarzyna (87); Węglińska Maryanna (116); Węgrzecki Stanisław (181); Wiata Petronella (49); Wiatrowska Anna Józefa (68); Wiatrowska Konstancja (269); Wieczorkiewicz Jan (5, 205); Wieczorkiewicz Jozefa (239); Wieczorkiewicz Stanisław (217); Wierzbicka Józefa (28, 224); Wierzbowska Brygida (162); Więckowski Maciej (248); Więckowski Wojciech Teofil (43); Więzowski Kazimierz (222); Wisniewski Kazimierz Teofil (22); Wiśniewska Katarzyna (245); Wiśniewska Maryanna (98); Wiśniewska Teofila (260); Wiśniewski Aleksander (138); Wiśniewski Karol (259); Wiśniewski Szymon (256); Wiśniowski Jan (245); Witkowska Wiktoria (170); Witkowski Franciszek (238); Witkowski Józef (28); Włodek Maciej (18); Włodek Woyciech (158, 222); Włudarczyk Antoni (59); Wnuczyńska Eleonora (233); Wnuczyńska Franciszka Ludwika (31); Wodzyński Feliks (227); Woiewódzka Józefa (26); Wojdacka Kunegunda Anna (208); Wojnicki Feliks (52); Wolak Józefa (147); Wolak Magdalena (229); Wolak Maryanna (256); Wolak Walenty (160); Wolicka Joanna (80); Wolska Ewa (180); Wolski Antoni (166); Wolski Julian Seweryn (6); Wołowska Henryetta Teresa Elzbieta Amalia (45); Woszczeńska Maryanan (224); Woycicka Agnieszka (257); Woycicki Walenty Andrzej (12); Woyciechowska Rozalia (81); Woyciechowska Teofila (99); Woyciechowski Franciszek (82); Woyciechowski Paweł (105); Woyciechowski Tomasz (101); Woycieszak Tomasz (147); Woycik Franciszka (130); Woynicka Helena (179); Woynicki Ignacy (135); Woytysieńska Karolina (102); Wrochna Sebastyan (16); Wrona Michał (95, 268); Wrońska Emilia (212); Wrońska Katarzyna (102); Wróbel Kasper (2); Wróblewski Julian Tomasz Józef (38); Wydra Andrzej (111); Wydra Antoni (133); Wydra Franciszka (214); Wydra Joanna (77); Wydra Małgorzata (156); Wydra Rozalia (41); Zaiąc Maryanna (177); Zajączkowska Elżbieta (230); Zajdlitz Józefa Antonina (12); Zakrzewski Franciszek (130); Zaleska Antonina (229); Zalewski Tomasz (266); Zamolski Ludwik (86, 257); Zaremba Szymon (256); Zarzycki Antoni Ignacy (68); Zasada Magdalena (143); Zasadzieńska Maryanna Antonina (30); Zasuńska Zofia Anastazja (40); Zawadzka Honorata (170); Zawadzka Marianna (240); Zawadzka Władysława (72); Zbrożek Jan Alojzy (63); Zdziechowski Tomasz (203); Zednik Władysław Andrzej Konrad (115); Zepchło Jan (48); Zetlizer Weronika (174); Zieleniewski Leopold (172); Zieleński Antoni (139); Zielińska Agnieszka (205); Zielińska Scholastyka (15); Zielińska Tekla (183); Ziemba Katarzyna (131); Ziemniewska Ludwika Maryanna (39); Zierski Walenty (266); Ziółkowska Małgorzata (243); Ziółkowski Antoni (109, 276); Zubczeńska Józefa (66); Zuch Tekla (272); Zuch Tekla Franciszka (94); Zwierzak Stanisław (46, 234); Zych Katarzyna (108); Zych Maryanna (30); Żabicka Maryanna (207); Żaczyńska Anastazja (20); Żebrowska Urszula (101); Żebrowski Andrzej (243); Żłobicki Gabryel (170); Żłobicki Leopold (108); Żółkiewski Józef (29); Żuchowska Antonina (53); Żuchowska Katarzyna (43); Żuchowski Stanisław (40); Żyła Jan (134); Żyła Maryanna (272)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s.306; 25,5x41; ; ; ; ; ; -; całkowicie;
Reference number: 58/156/0/015
tytuł i daty: Duplikat aktów Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Radom na 1834 rok; 1834
hasła indeksu: Abramowicz Jan (159); Adamska Łucja Walentyna Julianna (17); Adamska Maryanna (163); Adamski Antoni (169); Adamski Józef (17); Adamski Paweł (15); Albekier Jan Adam (108); Antonowicz Julianna (100, 288); Antoszewski Tomasz (270); Augustynowicz Maryanna (177); Bacciarelli Wanda Florentyna Kassylda (3); Bałandowicz Edward (275); Banasik Wiktoria (88); Banaś Maryanna (145); Banaśkiewicz Karolina Joanna (12); Barańska Joanna (171); Barański Kajetan (138); Barszcz Andrzej (282); Barwicka Ludwika (291); Bator Barbara (135); Bator Franciszka (220); Bator Józef (33); Batory Ludwik (72); Batory Maryanna (72); Bednarska Anna (66); Bednarska Franciszka (114); Bedyńska Maryanna (156); Bernat Józefa (26); Bernat Maryanna (30); Bernat Stanisław (213); Berosch Paweł (178); Bertel Aniela (259); Beszorner Felicjan Józef (90); Białek Ludwik (244); Bielecki Stanisław (259); Bielicki Dionizy Juliusz (36); Bielicki Kazimierz (235); Bieniek Joanna (70); Bieniek Wincenty (63); Bieńkowska Aniela (215); Bieńkowska Józefa (243); Bieńkowska Karolina (59); Bieńkowska Maryanna (11); Bieńkowska Wiktoria (113); Bieńkowski Woyciech (147); Billewicz Józefa (154); Blau Paulina (11); Błach Ludwik (6); Błasińska Józefa (15, 252); Błędowska Karolina (94); Błędowski Maciej (272); Bobczyńska Ewa (109); Bobowski Kazimierz Józef Gabryel (32, 240); Bogdański Antoni (30); Bogdański Woyciech (30); Bogucki Karol (158); Bogusz Tekla (263); Bojanowicz Włodzimierz (212); Bojon Józef (160); Bonk Małgorzata (153); Borkowski Mikołaj (295); Boruch Paweł (247); Boruch Władysław (82); Bożek Andrzej (103, 289); Bożek Szymon (103, 290); Brozyna Wincenty (169); Brylska Ludwika (62); Brzezieńska Katarzyna (250); Brzezowska Ewa Anastazja (2); Brzowskowna Julia Kazimiera (48); Brzozowski Józef Maksymilian (30); Brzozowski Stanisław Andrzej (100); Brzozy Hilary (263); Brzozy Stanisława (252); Brzyski Woyciech (137); Bućko Walenty (15); Bugalski Szymon (277); Bugayski Andrzej (103); Bujak Feliks (101); Bukiewicz Teofila Katarzyna (41); Bukowiecka Bronisława Marya Aniela (97); Burakowska Aniela (213); Burek Ewa (211); Burek Szczepan (211); Burzyński Tomasz (111); Buzor Barbara (284); Buzur Franciszek (265); Byczkowski Wincenty (220); Byczyński Antoni (231); Chaber Scholastyka Teofila (18); Charleński Woyciech (37, 262); Chebdzińska Maryanna (241); Chieromińska Katarzyna (226); Chlebowska Aleksandra Teofila (21); Chomentowska Maryanna (179); Chotecka Teofila (215); Chruślak Andrzej (104); Chwieła Karol (94); Cicha Maryanna (223); Cichawa Agnieszka Zofia (6); Cichawa Maryanna (2); Cichawa Urszula (241); Cichawiński Walenty (222); Cichawska Zofia (257); Cichoński Kazimierz (162); Cichorzewski Woyciech (39); Cichowska Tekla (79, 276); Cichy Jan Franciszek (58); Cichy Wincenty (256); Cichy Wincenty Jan (36); Ciepleńska Katarzyna (233); Cieszkowska Adelajda (157); Ciupiński Jan (270); Cygan Marcyanna (292); Cygan Stanisław (100); Cyganiak Stanisław (296); Cymelska Anastazja (237); Cymelska Elżbieta (232); Cymelska Franciszka Brygida (84); Cynerowicz Piotr (245); Czaplińska Józefa (159); Czarkowska Franciszka (92); Czarnecka Katarzyna (154); Czarnecki Franciszek (76); Czechanowska Anna (164); Czempiński Kazimierz Józef (32); Czernceki Jan (57); Czernikiewicz Konstancja (274); Czerwiec Jan (13); Czuchra Maryanna (62); Czyżowska Katarzyna (242); Ćwiklińska Elżbieta Maryanna (58); Dacieicz Julianna (268); Dalecieńska Maryanna (251); Dankowska Felicyanna (177); Daszyński Antoni (278); Dąbkiewicz Franciszek (258); Dąbrowska Franciszka (64); Dąbrowska Katarzyna (239); Dąbrowska Tekla (288); Dąbrowska Tekla Małgorzata (80); Dąbrowski Franciszek (238); Dąbrowski Michał Franciszek (80); Deia Woyciech (280); Deja Antoni (48, 287); Deja Feliks (290); Deja Łucja (91); Delowski Ignacy Michał (75); Dębicka Antonina (271); Dębicka Antonina Zuzanna (46); Dębicka Maryanan (271); Docherr Karol (274); Dolecki Wincenty (114); Domańska Franciszka (78); Doraza Tekla (218); Drabik Petronella (161); Drahemberg Maryanna (36); Drobniak Feliks (175); Drobniak Katarzyna (281); Drobniak Maryanna (264); Drobniak Szymon (287); Dryia Ludwik (227); Duda Magdalena (65); Duda Mateusz (80); Dudkowska Maryanna (260); Dudkowski Józef (19); Dukiewicz Józef (25); Dumańska Katarzyna (295); Dutkowska Franciszka (145); Dutkowska Maryanna (153); Dutkowska Zofia (273); Dutkowski Łukasz (290); Dutkowski Łukasz Jan (87); Dutkowski Michał (78, 275); Dworakowski Augustyn (209); Dworakowski Michał (80); Dziekański Jan (57); Dzielek Wawrzyniec (70); Elert Józefa (247); Elert Mechtylda Józefa (29); Ercieński Józef Antoni (20); Eydziatowicz Michał (284); Fabowska Agnieszka Maryanna (8); Fabowski Piotr (163); Fałkowicz Mateusz (78); Fałkowska Maryanna (273); Fałkowska Stanisława Marcyanna (43); Fałkowski Piotr (151); Federowicz Wincenty (32); Figura Wawrzyniec (70); Fijałkowski Antoni (170); Fituch Antonina (47); Flont Andrzej (93); Florecki Tomasz (164); Frankiewicz Antoni Szymon Wincenty (54); Frej Józef Jan (29); Frey Józef (228); Frey Władysław (243); Fryc Agnieszka (265); Fryc Jan (172); Fryc Teofila (266); Frysieńska Giertruda (231); Frysińska Józefa (140); Fryszeńska Tekla (164); Frytler Dorota (208); Fuksiewicz Józef Kalasanty Wincenty (61); Furczyński Felicjan (89); Furst Antonina Magdalena (66); Gaca Anna (64); Gaday Andrzej (145); Gałczyński Jan (209); Gałdzińska Małgorzata Izabella (64); Gardyn Maryanna (149); Gatkowski Józef (85); Gawełek Antoni (214); Gawełek Jan (248); Gaworek Józef (102); Gaworek Szymon (151); Gerisch Katarzyna (230); Gębczyk Jan (267); Gębka Jan (227); Gęborski Jakub (277); Gidlewski Marcin Leopold Andrzej (112); Gierisch Zygmunt (107); Gileński Józef (285); Ginalska Paliksena Julia (225); Gliwiński Sebastyan (172); Głowacka Elżbieta (178); Głowacka Ewa (226); Głowacka Magdalena (168); Gnatowski Wawrzyniec (173); Godek Marcyanna (3); Golczewska Paulina (7); Goldak Karol (289); Goldak Kazimierz (252); Goldak Wiktoria (242); Goleniewska Barbara (213); Goleniewska Barbara Teofila (98); Gołąb Ludwik (285); Gołąbek Jadwiga (257); Gołąbek Walenty (14, 235); Gorayczyk Mikołaj (272); Gorczak Michał (143); Gorzkowska Julianna Józefa (19); Gottwil Franciszek (233); Goworska Maryanna (286); Gozdz Maryanna (155); Górnik Augustyn (72); Górska Maryanna Waleria (24); Grabarczyk Antoni (56); Grabkowski Aleksander (135); Grabowski Ludwik (73); Grafik Grzegorz Józef (28); Gratkowski Feliks (88); Gratkowski Mateusz (81); Gregorczyk Jan (50); Grodzieński Józef (136); Gronkowski Karol (235); Gronkowski Mikołaj (105); Gronkowski Tomasz (214); Gruszczeński Jan (159); Gruszczewska Maryanna (224); Gruszczyńska Izabelal (97); Grzegorczyk Walenty (9); Grzybowska Małgorzata (208); Grzybowski Jan Kanty (88); Guziński Piotr (67); Hernik Agnieszka (280); Hernik Józef (225); Hernik Maciej (282); Hernik Marcin (291); Hirosz Antoni (241); Hirosz Józef (291); Hoffmann Katarzyna (168); Hoffmann Maryanna (260); Hoppen Michalina (63); Hrygoryen Woyciech (217); Idziak Maryanna (12); Ignacak Józef (152); Iwanowska Marcyanna (246); Iwańska Antonina Agnieszka (167); Iwańska Ludwika (37); Izdebska Teofila (157); Jabłońska Maryanna (1); Jagieło Małgorzata (250); Jakobowska Rozalia (290); Jakubowska Maryanna (136); Janicka Franciszka (235); Janik Jan (210); Janik Piotr (294); Janiszewska Anna (148); Janiszewska Wiktoria Jzabelal (4); Jankowska Julianna (248); Jankowski Teofil (295); Jankowski Teofil Aleksander (27); Jaroszewski Teofil (75); Jarząbek Anna (66, 222, 283); Jasieńska Józefa (19); Jasieńska Julianna (229); Jasieńska Justyna (84); Jasieński Antoni (218); Jasińska Justyna (279); Jaśkiewicz Aniela (249); Jaśkiewicz Emilia (269); Jaśkiewicz Helena Julia (45); Jaśkiewicz Jan Kanty (90); Jaśkiewicz Michał (75); Jaśkiewicz Piotr (89); Jaśkiewicz Wawrzyniec (208); Jaworski Grzegorz (256); Jaworski Michał (213); Jelonkiewicz Wawrzyniec (139); Jeszki Józef (214); Jeziorska Ludwika (217); Jeziorski Stanisław Antoni (43); Jędrzejowska Maryanna (97); Jiełbasa Jan (107); Jurek Marcyanna (144); Juźwiak Antoni (55, 254); Juźwiak Paweł (55, 254); Kaca Antoni (53); Kaca Marcin (246); Kaca Tekla Maryanna (77); Kaczanowski Szymon (156); Kaczkowski Michał (292); Kaczmarczyk Antonina (262); Kaczmarczyk Maryanna (98); Kaczmarska Maryanna (215); Kaczor Franciszek (31, 236); Kaczor Katarzyna (31); Kaczor Maryanna (234); Kaczor Wiktoria (230); Kaim Antoni (50); Kalicka Marcyanna (180); Kalicki Mateusz (216); Kałamaszka Piotr (297); Kamieniecki Wawrzyniec (246); Kamieńska Agnieszka (138); Kamieńska Anna (65, 281); Kamieńska Maryanna (273); Kamieński Józef (9, 28); Kamieński Kasper (170); Kamieński Walenty Kasper (2); Kapalska Anna (257); Kapturkiewicz Zofia Aniela (42); Kapusta Michał (226); Kapusta Salomea (223); Kapuścieńska Franciszka (216); Karaś Jan Fryderyk (179); Karbownicki Ludwik Kajetan (68); Karbowska Bronisłaewa (9); Karpiński Jakub (280); Karsch Józef (53); Kasprzak Antoni Jan (54); Kasprzyk Antoni (267); Kawałowski Paweł (33); Kiehn Frayderyk Wilhelm Robert (95); Kiehn Wilhelmina (247); Kiepiel Franciszek (1); Kiepiel Jadwiga (86, 286); Kierczeński Michał (82); Kiesewetter Józefa Amelia (165); Kiesielewska Agnieszka (174); Kilian Marcyanna (175); Kiliański Franciszek (141); Kirszten Józef Szymon (22); Kisiel Konstancja (245); Klimek Ludwik (68); Klossowska Wiktoria Anastazja (113); Kłatyńska Maryanna (35); Knab Edward Józef (233); Kobiałka Antoni (292); Kobusieński Karol Antoni Józef (11); Kobyłecka Joanna (287); Kobyłecka Olimpia (211); Kolasa Wiktoria (110, 295); Kołczewski Wojciech (238); Kołodziejczyk Antonina (51); Kołodziejczyk Józef (284); Kołodziejczyk Katarzyna (60, 110); Kołodziejska Anna (272); Kołodziejska Anna Marcyanna (68); Kołodziejski Władysław Józef (74); Kołton Jan (241); Kołton Jędrzej (288); Kołtun Andrzej (99); Kołtun Anna (224); Kołtun Katarzyna (95); Kołtun Maryanna (170); Kołtun Wawrzyniec (65); Konarski Tadeusz (177); Kondysz Aniela Maryanna Józefa (5); Kondysz Jan (258); Kondzierski Michał (278); Kopacz Antonina (42); Kordylas Antoni (35); Korzuchowsi Ludwik (71); Kosecka Kunegunda (151); Kosiński Feliks Julian (76); Kostański Józef (256); Kot Justyna (83); Kot Tekla (179); Kotkowska Ludwika Rozalia (74); Kotkowski Józef (286); Kotkowski Wawrztniec (270); Kotleńska Karolina (230); Kotleński Woyciech (213); Kotliński Franciszek (83, 279); Kotowicz Maksymilian (89); Kowalczyk Katarzyna (267); Kowalewski Marcelli (211); Kowalska Agnieszka (161); Kowalska Józefa (262); Kowalska Ludwika (287); Kowalska Ludwika Kassylda (238); Kowalska Maryanna (239, 276); Kowalski Aleksander (178); Kowalski Józef (24, 248); Kowalski Paweł (224); Kowalski Woyciech (150); Kozelski Konstanty (19); Kozłowski Stanisław (237); Krajewski Andrzej (167); Krajewski Jan Kasper (5); Krajewski Józef (29); Krak Maryanna (283); Kraszewska Petronella (268); Krogulska Magdalena Anna (66); Królikowska Ksawera (269); Krupiak Marcyanna (225); Krupieńska Józefa (236); Krynicka Anna (170); Krzemowski Szymon (87); Krzysznicki Feliks (275); Książek Aleksander (232); Kubicki Jacenty (253); Kucharska Agata (137, 175); Kucharska Agnieszka Anna (7); Kucharska Aniela Magdalena (172); Kucharska Franciszka (293); Kucharska Katarzyna (101); Kucharska Maryanan (282); Kucharska Maryanna (232); Kucharski Aleksander (212); Kucharski Aleksander Józef (21); Kucharski Franciszek (166); Kuchcieńska Teofila Dorota (13); Kuchta Kunegunda (231); Kuchta Ludwik (217); Kulag Woyciech (292); Kulak Józef (152); Kunowski Jan (144); Kupis Błażej (146); Kupis Paweł (6, 155); Kupis Szczepan (109); Kurczyński Adam (140); Kurkowski Andrzej (228); Kurosz Józefa (163); Kurzeja Maciej (253); Kuśmierczyk Agnieszka (270); Kutkiewicz Weronika (58, 261); Kwaczyński Stanisław (43); Kwapieński Ignacy (157); Kwiatkowska Eufrozyna Izabella (77); Kwiatkowska Katarzyna (285); Kwiatkowski Franciszek (26, 236); Kwiatkowski Jan Nepomucen (45); Kwiecień Katarzyna (96); Kwietniewski Woyciech (39); Lachmajer Adam (219); Laskowski Michał (135); Lassota Jan (113); Lawendowski Jan (146); Leszczyński Franciszek (82, 279); Liber Maryanna (248); Lichocka Franciszka (253); Lichocki Jan (171); Lindebney Ignacy (223); Lindebney Weronika (221); Lindebny Ignacy (11); Lindebny Weronika (11); Linek Jan (176); Linowska Paulina (53); Lipiec Agata (12); Lipiec Franciszek (72); Lipiec Maryanna (71); Lipiec Sebastyan (243); Lipieński Adam (263); Lipieński Antoni Wincenty (8); Lipieński Franciszek (294); Lipnicki Franciszek Błażej (12); Lisawska Zofia (150); Lizander Leon (279); Łachowski Franciszek (283); Łoboda Magdalena (212); Łukowska Tekla (147); Maciejowska Katarzyna (85); Macieńska Maryanna Antonina (34); Maiewska Franciszka (83); Maiewska Jadwiga (86); Maiewska Tekla (80); Maiewski Kazimierz (173); Majeski Antoni (56); Majewska Anna (47, 160); Majewska Julianna Franciszka (27); Majewski Jan (59, 114); Majewski Michał (221); Makowska Aniela (67); Malinowska Anna (69); Malinowski Andrzej (105); Malinowski Jan (294); Maliszewska Ewa (267); Małek Adam (108); Małek Ewa (108); Małek Tomasz (109); Mantorski Ludwik (264); Mantorski Ludwik Kajetan (70); Marczewski Mateusz Roch (72); Maycher Antoni (257); Maychrzak Antoni (45); Maychrzyk Ludwika Kassylda (38); Mazur Dominik (294); Mazur Maryanna (10); Mazurkiewicz Apolonia (162); Mazurkiewicz Franciszka (25); Mazurkiewicz Józef (25, 229); Mazurkiewicz Rozalia (74); Mączyńska Bronisława (39, 245); Mączyńska Katarzyna (39, 244); Mączyński Jan (271); Mąka Jan (207); Mąka Szymon (86); Metracki Adolf (267); Miałkowski Antoni (174); Miałkowski Maciej Józef (21); Michalewicz Izydor (288); Michalska Katarzyna (224); Michalska Maryanna (107); Michalska Tekla (155); Michalski Grzegorz (260); Michalski Piotr Paweł (60, 290); Miernowska Karolina Emilia (98); Milczarska Waleria (237); Milczarski Bronimir Onufry (51); Mileska Helena (265); Milewska Anna (266); Miłkowski Józef Kalasanty (61); Miłkowski Michał (81); Miodowski Jan (211); Miskiewicz Maryanna (224); Miszczyk Ludwik (254); Mizera Franciszka (176); Mizera Szczepan (215); Mizera Woyciech (255); Molęda Tekla (174); Moryc Małgorzata (255); Moryczyński Tomasz (154); Mosionek Antonina (49); Mosionek Franciszek (32, 258); Mosionek Karol (90, 293); Mosirz Jan (252); Motyka Elżbieta (63); Motyka Tomasz (256); Mrożek Kajetan (228); Musiał Andrzej (103); Musiał Józefa (25, 261); Muszyński Marcin (87, 284); Muszyński Stanisław (215); Nadgryzoska Krystyna (289); Nadolska Ludwika (44); Nadolska Łucja (152); Nakielski Jędrzej (278); Nalepieńska Maryanna Agnieszka (40); Napiórkowska Stefania (281); Nartowska Emilia (142); Narwiłła Jan (237); Nawojewski Jan Feliks (241); Nawrot Katarzyna (102); Niciewicz Józef (295); Niedzielska Joanna (272); Niedźwiecki Jan (217); Niewiadomska Zofia (159); Nigiewicz Eugenia Maryanna (1); Nizicki Woyciech (246); NN (245, 275, 290, 292); NN Józefa (232); NN Maryanna (266); NN Ryszard (250); Nosowski Antoni (282); Nossowski Antoni Stanisław (54); Nowak Anroni (34, 254); Nowak Klara (259); Nowakowska Karolina (259); Nowakowska Karolina Elżbieta (62); Nowakowski Jakub (288); Nowakowski Julian (277); Nowakowski Kajetan (153); Nowakowski Leon Tadeusz (38); Nowicka Katarzyna (176); Nowicki Łukasz (87); Nowodworski Ludwik (148); Nowotniowa Maryanna (178); Obarska Maryanna (167); Oberska Tekla (239); Okulus Weronika (276); Okuniowski Franciszek (216); Olewiński Henryk (209); Opozda Jan (269); Opozda Ludwika (230); Orłowski Jan (64); Orzechowska Wiktoria (139); Ostrowska Maryanna (261); Ostrowski Antoni (52); Pacyna Anastazja (240); Pacyna Józefa (142); Pacyna Walenty (8); Paczyńska Elżbieta (135); Paiąk Adam (67); Paiąk Andrzej (266); Paiąk Antoni (286); Paiąk Katarzyna (254); Paiąk Kunegunda Józefa (20); Paiąk Łucja (228); Paiąk Tekla (146); Paiąk Tomasz (107); Paiąk Walenty (293); Paliszewska Franciszka (151); Panakowa Zuzanna (158); Pasek Antoni (7); Pasek Julian (221); Pasek Julian Walenty (14); Pasek Maryanna (147); Patela Francsizek (79, 277); Patera Karol (220); Pawlikowska Emilia Agnieszka (52); Pawlikowska Katarzyna (169); Pawlikowska Wiktoria Maryanna (165); Pawliński Ludwik (175); Pawłowski Grzegorz (239); Pesowa Klara (149); Piaskowski Jan Nepomucen (46); Piątkiewicz Karolina (249); Piechota Walenty (244); Piegrza Antoni (209); Piekło Franciszka (85); Pilichowska Franciszka (101); Pilichowski Józef (262); Piotrowska Barbara (106); Piotrowski Antoni (162); Piotrowski Józef (161); Piórkowska Julianna (57); Piwnik Tomasz (285); Platos Jan (257); Plichta Bronisława (253); Plichta Bronisława Scholastyka (18); Płaskociński Walenty (15); Płatos Jan Adolf (61); Płatos Karol (94); Płońska Anna (61); Płoskocieński Walenty (220); Płoskocińska Katarzyna (270); Płoskociński Franciszek (288); Pobocik Dominik (223); Podbielski Izydor Teodor Mikolaj (106); Podbilska Maryanna (13); Podbilski Jerzy (157); Podsiadło Antoni (51); Podsiadło Józef (29); Podworski Teofil (42); Pogodziński Piotr (144); Polak Karolina (50); Połomski Seweryn Ksawery (4); Pomagalski Józef Woyciech (41); Potrzebowska Agnieszka (286); Potrzebowski Aleksander Szymon (91); Potrzebowski Woyciech (207); Pozyczka Apolonia (166); Pożoga Karol (291); Pożyczka Karolina (91); Pożyczka Szymon (88); Prażnowska Wiktoria (112); Prażnowski Szymon (260); Przedwóy Maryanna Agniszeka (7); Przybytniewski Tomasz (177); Przyłuski Władysław Szymon (94); Ptaszeńska Antonina Rozalia (55); Ptaszyński Franciszek (254); Ptaszyński Jan (269); Ptaszyński Jan Paweł (58); Ptaszyński Michał (77); Pyszczek Agnieszka (296); Pyszczek Jakub (67); Pyszczek Józefa (28); Pyszczek Rozalia (76); Pyszter Jadwiga (274); Pyzara Grzegorz (158); Pyzara Magdalena (234); Raczyńska Maryanna Teofila (111); Raczyński Antoni (54); Radkiewicz Antoni (226); Radkowski Andrzej (98); Radomski Franciszek (292); Radomski Franciszek Ksawery (105); Radomski Jan Nepomucen (47, 160); Radzisławska Józefata Franciszka (173); Ratyńska Antonina (33); Rączka Augustyn (145); Regulska Teodozja Petronella (52); Rendzia Ludwika (33); Renus Ferdynand (227); Renus Katarzyna (240); Reysmann Jan Krystyan (168); Rędzia Ludwika (235); Rogala Augustyn (137); Rogala Bartłomiej (249); Rogalska Maryanna (10); Rogowski Szymon Łukasz (92); Romanik Jakub (283); Romanowicz Ewa (287); Romanowicz Katarzyna (285); Romanowicz Katarzyna Łucja (92); Romanowska Tekla (219); Romanowski Florian (43); Rostkowski Franciszek (102); Roszkiewicz Barbara (247); Roszkowski Adam (1); Roszkowski Daniel (278); Rożańska Ludwika (268); Rożańska Petronella (146); Różycki Jan Euzebi (110); Russakowska Maryanna (243); Russakowski Jan (168); Russakowski Karol (93); Russakowski Wincenty (236); Rutkiewicz Maryanna (216); Rutkowski Feliks Maksym (73, 269); Rutkowski Maciej (286); Rużycka Stanisława (225); Rycharski Hieronim (258); Rydz Kasper (4, 218); Rydz Wiktoria (110); Rymanowski Michał (207); Ryszkiewicz Antoni Jan (53); Ryścieński Paweł (229); Rzeczkowska Weronika (36); Rzeczkowski Józef (16); Rzeczkowski Michał (81); Rzeczkowski Tomasz (219); Rzepecka Eleonora (173); Rzepecki Szymon (249); Rzepecki Szymon Konrad (21); Rzycki Antoni (49); Rzycki Walenty (167); Rzymska Katarzyna (96); Sadalski Antoni (291); Sadalski Feliks (252); Sadalski Mikołaj (295); Sadowska Józefa (227); Sadowski Filip (207); Sałamonia Emilia (91); Sałęcka Maryanna (227); Samborski Aleksander (291); Samborski Aleksander Andrzej (105); Saniczkowski Leopold (86); Sapędziowska Marcyanna (236); Sarna Feliks (226); Sawicka Tekla (238); Sawicki Dominik (266); Sawicki Dominik Kajetan (69); Sawicki Ksawery Kajetan (69); Seredzieńska Agnieszka Karolina (9); Sewerzak Antoni (142); Siennicka Helana (207); Siennicki Marcin (280); Siennicki Piotr (250); Siennicki Tomasz (106); Sikorska Konstancja (22); Sikorska Maryanan (136); Sikorska Maryanna (148); Sikorski Jan (176); Siółkowska Antonina (41); Siudek Agnieszka Marcyanna (5); Siwiec Aleksander Mikołaj (34); Skalska Anastazja (214); Skalski Piotr (153); Skiba Magdalena (160); Sklenarska Apolonia (208); Skoczak Giertruda (260); Skorupska Zuzanna Józefa (71); Skorżeński Antoni (46); Skowroński Antoni (247); Skóra Łucja (140); Skórnicki Stanisław (258); Skrzyszewska Franciszka (141); Skura Agnieszka Józefa (14); Skura Maryanna (102); Skura Sebastyan (284); Skura Szczepan (112); Słomczyńska Brygida (84); Słowik Katarzyna (222); Smakowski Woyciech Stanisław (40); Sobczeński Franciszek (84); Sobieniewska Józefa (218); Sobieniewski Wincenty (249); Sobieraykówna Katarzyna (143); Sobotowska Joanna (234); Sobotowska Katarzyna (233); Sochacka Maryanna (150); Sokoleński Andrzej (171); Sokołowska Maryanna (162); Sokołowska Tekla (277); Sokołowski Karol Walenty (31); Sokół Stefan (234); Sołśnia Augustyn (143); Sołśnia Jan (56); Sołtykiewicz Michał (81); Sosieński Ignacy (297); Sosnowski Jan (232); Sotkiewicz Julia Rozalia (99); Sotowicz Kazimierz (20); Sstępniowska Małgorzata (138); Stachowicz Karol Szymon (92); Stachowicz Magdalena (256); Stachowicz Magdalena Julianna (49); Stacywa Franciszek (268); Stangierski Jan (255); Staniszewski Antoni (275); Stańczyk Jadwiga (85); Stańczyk Kasper (208); Starzeńska Teofila Wiktoria (111); Starzeński Kasper Stanisław (16); Staszewska Katarzyna (242); Stawecka Maryanna (222); Stawecki Adam (23); Stawecki Andrzej (259); Stawecki Antoni (217); Stawecki Edwarda Zachariasz (23); Stawecki Zachariasz Andrzej (23); Stefańska Justyna (296); Stefański Wincenty (221); Stępnik Rozalia (169); Stobieński Walenty (281); Stos Antoni Jan (55); Stroynowska Justyna (95); Strzelecka Wiktoria (60); Strzelowski Andrzej (242); Stycz Agnieszka (171); Styczeński Jan (41); Styleńska Ludwika (220); Styleńska Maryanna (271); Styleńska Maryanna Appolonia (13); Stysiak Ignacy (264); Stysiałowicz Katarzyna Karolina (96); Stysiowska Agnieszka (4); Stysiowska Paulina (59); Sukiennik Andrzej (179); Sukiennik Mateusz (74, 274); Sukiennik Tekla (229); Sulikowska Brygida (293); Sulima Agnieszka (214); Sułczyńska Zofia Tekla (48); Supieński Jan (218); Suppłatowicz Antonina (44); Suppłatowicz Józefa (26); Suppłatowicz Mateusz Dominik (79); Swarnowska Anna (143); Szafrański Józef (274); Szaniawska Joanna (90); Szczepański Franciszek (237); Szelągowski Ludwik Walenty (14); Szewczyk Mikołaj (106); Szewczyk Stanisław Kasper (3); Szparadziński Michał (78); Szukiewicz Józef (166); Szwer Józef (39); Szydło Agata (10); Szydło Antonina (51); Szydło Franciszek (174); Szydło Franciszka (231); Szydło Józefa (265); Szydło Katarzyna (37); Szydło Zofia (225); Szyier Józefa (172); Szylo Andrzej (99); Szylo Piotr (294); Szymański Józef (228); Szymczak Maryanna (76); Szymny Andrzej (246); Śliwieńska Marcyanna (230); Śliwiński Piotr (223); Świdzieńska Julianna Konstancja (49); Świdzieński Henryk (268); Świercz Antoni (297); Świerczewski Andrzej Marcin (96); Świerczyńska Józefa (209); Świerczyński Szymon (212); Świerk Franciszek Józef (35); Świerkowska Florentyna Lucyna (100); Świerkowski Jan (136); Tankowska Julianan (48); Taraszkiewicz Antonina Eufrozyna (56); Taraszkiewicz Fortunata (282); Telesieńska Maryanna (264); Terot Szczepan (296); Tkaczyk marta (158); Tolińska Katarzyna (222); Tomala Maciej (140); Tomaszewska Ewa (108); Tomaszewski Kazimierz Józef (22); Trojanowski Paweł (273); Trylski Antoni Karol Konstanty (59); Trzuska Elżbieta (101); Turzeńska Maryanna (46); Turzyńska Antonina (263); Turzyńska Maryanan (248); Turzyński Jan (156); Tusieński Ignacy Dominik (69); Tusińska Karolina (95, 289); Tusiński Bartłomiej (73); Tusiński Tomasz (239); Tymieński Tomasz Szczepan (112); Ulikowska Rozalia (31); Vrzeziński Teofil Łazarz Jakub (111); Waga Stanisława (263); Walentowicz Jan (3); Waligurska Maryanna (276); Walkiewicz Antoni (150); Walkowska Józefa (27); Wancyrz Antonina (40); Wancyrz Franciszka (255); Wancyrz Jan (113); Waniek Agata (10); Waniek Franciszka (25); Waniek Maryanna (280); Waniek Walenty (283); Wapnowska Karolina (2); Warchol Maciej (18, 244); Warchol Piotr (255); Warchol Piotr Paweł (55); Warchul Jadwiga (293); Wasiak Kazimierz (24); Wasiak Tekla (297); Wasileswski Jakub (65); Wasilewska Józefa (23); Wasztyl Maryanna (141); Waśniewska Helena (42); Wełnowska Franciszka Marcyanna (77); Wełnowska Maryanna (296); Weroniecki Franciszek (34); Weronowska Rozalia (281); Wędrzecki Jan (75); Węsierska Apolonia Józefa (18); Węsierska Zuzanna (219); Widnicki Maciej (293); Wieczorkiewicz Stanisław Floryan (44); Wieczorkowski Józef (219); Wielgus Walenty (296); Wierzbicka Helena (68); Wierzbicka Katarzyna (89); Wierzbicka Maryanna Ludwika (35); Wierzbicki Antoni (271); Więckowska Franciszka (261); Wijata Maryanna (251); Wilczeńska Krystyna (221); Wilczyński Michał (138); Wisieńska Katarzyna (99); Wisieński Walenty (17); Wisieński Woyciech (148); Wisniowski Walenty Maciej (8); Wiśniewska Anastazja (37); Wiśniewska Konstancja Józefa (79); Wiśniewski Andrzej (272); Wiśniewski Hippolit (265); Wiśniewski Józef (216); Wiśniewski Ludwik (73); Wiśniowski Ludwik (289); Witkowski Stanisław Feliks (52); Włodarska Franciszka (152); Włodek Antonina (50); Włodek Ewa (233); Wojciechowski Franciszek (240); Wolak Józef (30); Wolak Maryanna (71, 104); Wolańska Magdalena (297); Wolicka Joanna (262); Woliński Mikołaj (180); Wolski Paweł (147); Wolski Piotr Paweł (60); Woycicka Elżbieta (137); Woyciechowska Agnieszka (6, 229); Woyciechowski Łukasz (251); Woyciechowski Paweł (6, 210); Woyciechowski Piotr Kazimierz (83); Woyciechowski Roch Wincenty (165); Woycieszak Karolina (97); Woycikowska Maryanna (287); Woydacki woyciech Wincenty Antoni (40); Woytala Wincenty (141); Woytysiak Apolonia (264); Woźniak Jan (279); Woźniak Karolina (93); Woźniak Maryanna (156); Woźnicki Stanisław (242); Woźnicki Stanisław Karol (22); Wóycik Maryanna (109); Wrochna Tomasz (103); Wrona Marcyanna (114); Wrona Wacław (297); Wrotowska Zofia (244); Wróblewski Aleksander (31, 261); Wróblewski Michał (154); Wrzeszczewicz Gustaw (142); Wydra Julianan (144); Wydra Kazimierz (238); Wydra Rozalia (243); Wydra Szczepan (108); Wyszomierski Woyciech (149); Zaiączkowski Kazimierz (17); Zalewska Józefa (27); Zamczyński Woyciech (161); Zamolska Ewa (93); Zamoyski Kajetan (251); Zasad Antonina (245); Zawadzka Władysława (276); Zawadzki Walenty (165); Zawistowski Piotr (163); Ząbek Zofia (44); Zbrożek Maryanna (273); Zdziechowska Józefa (16); Zdzieńska Maryanan (210); Zdzieński Cyprian (210); Zdzieński Jan (210); Zdzińska Tekla Konstancja (82); Zieleński Łukasz (212); Zieleński Stanisław (45); Ziembieński Maciej (251); Ziemiecka Agrypina Lucyna (28); Ziemiejowska Ludwika (294); Ziółkowska Maryanna (166); Ziółkowska Rozalia (253); Zuch Franciszka (104); Zwierzyńska Zofia (139); Zych Józefa (20); Zych Maryanna (289); Zych Paweł (115); Zych Tomasz (139); Zyskowski Stanisław (278); Źródelski Ludwik (16); Żabicki Józef (24, 250); Żdziebło Jan (240); Żegliński Piotr Michał (62); Żelaskowski józef (155); Żelechowska Antonina (234); Żółkiewska Leonarda (63); Żurek Franciszka Gertruda (26); Życki Paweł (149); Żyła Grzegorz (5, 231); Żyła Katarzyna (104)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 312; 25,5x41; ; ; ; ; ; -; całkowicie;
Reference number: 58/156/0/016
tytuł i daty: Duplikat parafij Katolickiej Radom z roku 1835; 1835
hasła indeksu: Abramowicz Ludwik (243); Adamanis Elżbieta (209); Adamanis Maciej (253); Adamkiewicz Tekla (247); Adamska Julia (265); Antoniewicz Michał (277); Antoniewski Konstantyn Roch (8); Augustynowicz Aleksander Witalis Marcyalis (65); Bacciarelli Bolesław Bojosław Henryk (61); Back Konstancja józefa (32); Bajer Jakub (167); Baleński Piotr Jan (92); Balicki Woyciech (278); Baliński Józef (30, 224); Banach Ferdynand (165); Banasik Wiktoria (260); Bańczowska Maryanna (266); Bańczowski Jan (139); Bańczowski Karol (92); Bańczowski Tomasz (201); Barańska Antonina (55); Barcikowska Antonina Maryanna (148); Barczewski Antoni (279); Barszcz Maryanna (10, 230); Bartel Władysław Michał (80); Basińska Apolonia (160); Baum Tadeusz (241); Baytzel Rozalia (133); Beker Magdalena (223); Bendzenowicz Teodor (38); Bendzenowicz Wincenty (38); Bensch Teofil (13); Bernat Józefa (261); Bernat Maryanna (138, 231); Betkier Adam (86); Bezpiański Aleksander (166); Bętkowski Aleksander (35, 252); Białek Franciszek (37); Bielaska Franciszka (82); Bielecka Maryanna (297); Biełek Maryanna (297); Biełkowska Maryanna Tekla Adelajda Florentyna (49); Bieniek Joanna (276); Bieniek Wincenty (273); Bieńkowska Katarzyna (247); Bieńkowska Marcyanna Apolonia (6); Bieńkowska Wiktoria (102, 261); Bileński Andrzej (100); Biskupska Anastazja Adelajda (93); Błach Walenty (10); Błaszczykiewicz Roman (15); Bogucki Franciszek (12); Bojanowicz Stanisław Piotr (47); Bojanowicz Teofil Jan (47); Boniek Stanisław (48); Boniek Walenty (159); Boniek Wiktoria (288); Borkowska Katarzyna (72, 269); Borusiński Ignacy (168); Botuch Maryanna (148); Botwinowska Margorzata (255); Bowicz Franciszka (208); Boymowicz Józef (154); Brygidanowicz Mateusz (278); Brzozowski Jan (250); Brzozy Wincenty Ignacy (67); Brzyska Agnieszka (9, 293); Brzyska Paulina (60); Buczeńska Aniela (262); Buczkiewicz Antoni (256); Buczkiewicz Franciszka (40); Buczyńska Maryanna Tekla (83); Bugalski Andrzej (276); Bujak Jan Franciszek (71); Bujak Woyciech (44); Burek Jan (13, 242); Burzyński Jakub (158); Buzur Wojciech (168); Byczkowska Maryanna (73); Chamera Andrzej (145); Chełkowski Jakub (62); Chmurzyński Hippolit Jan (77); Chmurzyński Ignacy (289); Chojarski Ignacy (238); Chotecki Aleksander Franciszek (40); Choynacki Jan Michał (53); Chruśniak Józef (29, 243); Chruśniak Marcin (215); Chrzanowski Szymon (268); Chylińska Franciszka (157); Cicha Rozalia Maryanna (78); Cichawa Józef (271); Cichawa Woyciech (45); Cichawska Franciszka (280); Cichońska Franciszka (223); Cichy Wawrzyniec (283); Ciechońska Józefa (27); Cienkiewicz Jan (150); Cieplińska Józefa (27, 221); Ciesielska Helena (166); Cieślewicz Franciszek (142); Ciszewska Benigna Świętosława Ludomiła (93); Cwikliński Józef Walenty (36); Cybulski Ksawery (222); Cygan Agata (284); Cygan Maryanna (14); Czaplicki Woyciech Józef (42); Czapliński Józef (141, 266); Czeluścińska Józefa (270); Czerniak Magdalena (203); Czerwiec Józef (19); Czerwieńska Maryanna (298); Czeski Jan (257); Czyż Józef (219); Czyżowski Maksymilian Piotr (83); Czyżowski Piotr (61); Ćmiechowska Weronika Konstancja (46); Ćwikleńska Józefa (161); Ćwikliński Józef (232); Daciewicz Stanisław Marek (54); Dąbroska Franciszka (282); Dąbrowska Julianna Anna (20); Dąbrowska Ludwika (41); Dąbrowski Mikołaj (289); Deja Anastazja (161); Dembicki Piotr (144); Dębicka Aniela (98); Dębicki Antoni (169); Dębicki Piotr (293); Długoniewicz Woyciech (272); Dobek Tomasz (104); Dobrowolska Rozalia Zofia (53); Dobrzański Kajetan (164); Domagała Jan (218); Dorocińska Franciszka Józefa (29); Drabik Katarzyna (214); Drahenberg Mayanna (246); Drobniak Walenty (14); Drozdowski Jan (217); Drozdowski Julian Baltazar (13); Dryczeńska Magdalena (151); Dryia Ludwika (38); Duchnik Tomasz (293); Duda Mateusz (281); Dudkowski Walenty (17, 218); Dulska Jadwiga (204); Dumańska Weronika (228); Dumańska Weronika Karolina (15); Dumański Woyciech (133); Duszyńska Maryanna (67); Dworakowska Maryanna (64, 260); Dziedzic Jakub (135); Dziedzic Michał (85); Elert Weronika (210); Elert Weronika Ewa (15); Fabowska Wiktoria (106); Fałkowski wincenty (67); Faryon Karol (247); Feder Julianna Konstancja (18); Federowicz Wincenty (265); Figetty Józefa (153); Figiety Józefa (67); Fijarow Stanisław (48); Fischer Teofila (17); Fituch Antonina (214); Fituch Emilia (60); Fituch Ewa (268); Fituch Salomea (250); Fituchowicz Agnieszka (222); Flont Anna (149); Flont Katarzyna (276); Flont Kazimierz (225); Flont Łucja (275); Florzeńska Wiktoeia (259); Florzyńska Katarzyna (281); Frankiewicz Franciszek (213); Frydrych Rozalia (162); Fryszkowski Błażej (148); Fuleńska Maryanna (285); Furmańska Katarzyna (214); Furst Cezarya Barbara Waleria (104); Gaca Anna (210); Gadayski Kazimierz (20); Gadomska Eleonora (212); Gaiewski Józef Maksymilian Jan (33); Galera Woyciech (222); Garbowska Magdalena (221); Gastyńska Józefa (89); Gaweł Maciej (201); Gawełek Agnieszka (251); Gąsowski Donat Michał (88); Gębczyk Kajetan (171); Gileński Aleksander Karol (93); Ginalska Anna (155); Gleynich Bronisława (150); Gliwieński Ignacy (286); Gliwieński Ignacy Abdon (71); Głosieńska Teofila (37); Głowacki Adryan (205); Gnatowska Paulina (60); Godański Kazimierz (237); Goleniewska Franciszka (157); Gołąbek Magdalena (35, 234); Gorecka Julia (154); Gorska Tekla (136); Gorylski Franciszek (202); Gorzkowska Tekla Józefa (84); Gorzkowski Michał (81); Goslińska Teresa (245); Gożdż Tomasz (108); Górecki Antoni (72, 267); Górska Magdalena (164); Grabkowski Mateusz (242); Grabowska Franciszka (290); Grabowska Maryanna (261); Grabowska Zuzanna (75); Grabowski Kazimierz (240); Grabowski Kazimierz Stanisław (28); Grabowski Mateusz (73); Grobniak Małgorzata (215); Grocholski Józef (31); Grodzicki Zefiryn (150); Gronek Agnieszka (26); Gronkowska Agnieszka (9); Gronkowski Mikołaj (254); Grontowicz Regina (214); Grudzień Franciszka (88); Grudziński Marcin (96, 297); Gruszczeńska Katarzyna (290); Grzegorczyk Walenty (228); Grzybowska Łucja (133); Gutkowski Józef (209); Gutowski Józef (212); Gutowski Mikołaj Jan (104); Guzieński Woyciech (287); Guziewicz Katarzyna (152); Guzińska Karolina (94); Guzowska Agata (12); Gwiazdowska Maryanna (259); Harliński Franciszek (88); Hassmann Maryanna (242); Hassmann Maryanna Atolia Zofia (50); Hassmann Tadeusz (153); Hassmann Tomasz Zenon Adam (146); Hassmann Waleria Wincenta Helena (101); Haydukiewicz Józefa (63); Haydukowicz Woyciech (262); Herman Waleria (57); Hernik Agata Dorota (16); Hernik Antonina (258); Hieromińska Balbina Wiktoria (105); Hoffann Marianna Dominika (72); Hoppen Karolina (292); Idzikowski Błażej Faustyn (19); Ignatowski Michał (240); Iwański Feliks Augustyn (77); Iwański Jan (258); Jabczyk Józef (265); Jabłońska Franciszka (278); Jabłoński Walenty (256); Jabrzęcka Wiktoria (7, 246); Jagielonka Barbara (101); Jakubczyk Katarzyna (28, 226); Jakubowska Eleonora Franciszka (22); Janicka Antonina (208); Janieszewski Leon (309); Janiszewska Antonina (170); Janiszewska Prakseda Maryanna (70); Janiszewska Wiktoria (293); Jankowska Łucja (102); Jankowski Antoni (56); Janowski Walenty (295); Janowski Wincenty (257); Januchta Walenty (206); Jarosz Franciszka (155); Jarząbek Józef (296); Jarząbek Kacper (252); Jarząbek Ludwika (77); Jarząbek Małgorzata (142); Jasieński Józef (20, 33); Jasińska Tekla (236); Jaśkiewicz Augustyn (160); Jaśkiewicz Franciszek (209); Jaśkiewicz Jan (245); Jaśkiewicz Piotr (222); Jaśkiewicz Woyciech (266); Jaśkiewicz Zofia Julia (49); Jaworska Krystyna (224); Jaworska Magdalena (234); Jaworska Maryanna (285); Jaworski Wincenty (226); Jaworski Woyciech (217); Jędrzejczyk Marcynanna (228); Jędrzejczyk Scholastyka (17, 264); Jordan Franciszka (232); Juda Regina (295); Jurek Agnieszka (134); Juźwiak Katarzyna (99); Juźwiak Petronella (282); Kaca Tekla (274); Kaczeńska Paulina Mayanna (14); Kaczmarska Katarzyna (99); Kaczor Józefa (32); Kajm Klara (270); Kalmonow Maciej (22); Kamieński Paweł (299); Kamieński Tomasz (108, 300); Kamińska Maryanna (76); Kański Karol (202); Kapalska Maryanna (73); Kapusta Bartłomiej (225); Karbowska Waleria Antonina (97); Karcz Maryanna (15, 244); Karczmarski Adolf (241); Karczmarski Franciszek (88); Karge Karolina Amelia (158); Karpieńska Cezaryna Michalina (84); Karpieński Adam (3,. 251); Karpieński Franciszek (284); Karpiński Antoni (81); Karpiński Edward Franciszek (90); Karsch Henryka Katarzyna (107); Karsch Józef (300); Kasprzak Franciszka (87); Kicińska Józefa Antonina (89); Kielek Jakub (243); Kiełbasa Walenty (274); Kiepiel Marcin (231); Kiesler Józef Kazimierz (159); Kiliańska Antonina (56); Kiraga Józef (295); Kisiel Anna (203); Kisiel Jakub (214); Kisiel Tomasz (152); Kisiel Tomasz Adam (105); Klimecki Franciszek (87); Klimecki Józef (163); Klimek Ludwik (230); Klimowicz Anna (142); Klimowski Jakub (282); Kłossowski Sebastyan (216); Knab Kasper (3); Knapiszeński kacper (252); Kobierska Zofia (243); Kobierska Zofia Teodozja (49); Kobusiewicz Ignacy Piotr (70); Kochański Paweł (216); Kołodziejczyk Katarzyna (273); Kołton Józefa (26); Kołtun Andrzej (94); Kołtun Franciszek (287); Kołtun Franciszka (19); Kołtuniak Barbara (101); Komedecki ludwik (244); Komorowski Józef (230); Kondysz Apolonia (34, 245); Konopka Franciszka (167); Kopacz Franciszek (223); Kopacz Łucja (297); Kopacz Wiktoria Łucja (103); Kordylas Antoni (283); Korecka Franciszka (277); Korpański Antoni (279); Kosieńska Monika (171); Kosno Jakub (141); Kościńska Anna (225); Kot Zofia (216); Kotlińska Józefa (139); Kowalczak Józef (255); Kowalczyk wincenty (33); Kowalewski Kazimierz Fryederyk (24); Kowalewski Leonard (24); Kowalska Franciszka (280); Kowalska Franciszka Barbara (87); Kowalska Tekla (205); Kowalski Jan (260); Kozłowska Agnieszka (234); Kozłowska Jadwiga (235); Kozłowski Dominik (161); Kozłowski Dominik Jakub (64); Kozłowski Jakub (249); Kozłowski Józef Teofil (31); Kozłowski Kazimierz (205); Kraiewski Józef (28); Krajewska Weronika (264); Krassyn Klorynda (254); Krawczyk Woyciech (38); Kroczowski Józef (32); Krogulski Józef (239); Królikowska Felicjanna Weronika (86); Królikowski Józef (41); Krupa Wiktoria (151); Krzykalska Wiktoria (167); Krzyśnicka Karolina (95); Księski Adam (267); Kubik Jan (271); Kubiszewski Konstanty Woyciech (45); Kubiszewski Ludwik (135); Kuchalski Józef (292); Kucharska Ludwika (284); Kucharska Ludwika Róża (77); Kucharska Róża (163); Kucharska Tekla (252); Kucharska Wiktoria (163); Kucharski Antoni (58); Kucharski Franciszek (75); Kucharski kasper Józef (4); Kucharski Mateusz (142); Kucharski Wawrzyniec (71); Kuchnkiel Helena (75); Kuchta Szymon Karol (92); Kuczewski Antoni (240); Kuczyńska Weronika Ludwika (24); Kuczyński Grzegorz (267); Kukliński Kazimierz (227); Kulak Anna (65); Kulak Marcyanna (147); Kulak Tekla (83); Kulasiewicz Ludwik Kasper (4); Kupis Andrzej (91); Kupis Justyna (212); Kupis Marcin (207); Kupis Paweł (212); Kupis Salomea (55); Kurdwanowska Felicjanna Maryanna Zuzanna Józefa (23, 146); Kurdwanowska Maryanna (223); Kurdwanowska Wincenta (219); Kurdwanowski Kajetan (293); Kurosz Agnieszka (10); Kuszczyk Stanisław (47, 240); Kuśmierczyk Antoni Ignacy (54); Kuśmierczyk Józef Aleksander (22); Kutkiewicz Józefa (18); Kutkiewicz Maciej (218); Kuzawiński Jan (134); Kwapiszewska Józefa (235); Kwarta Ludwika (44); Kwarta Stanisław (44); Kwiatkowska Anna (62, 251); Kwiatkowska Maryanna Helena (54); Kwiatkowska Zofia (50); Kwiatkowski Kasper (230); Kwiatkowski Stanisław (50, 272); Kwietniowski Woyciech (281); Laskowski Mateusz (82); Lechowski Franciszek (292); Lenartowicz Franciszek Woyciech (38); Leszczyński Karol (226); Leśniewski Walenty (6); Lewandowska Katarzyna (141); Lewandowski Józef (25); Lewicki Jan (151); Lewkowicz Gaspar Maycher Baltazar (42); Lewkowicz Kacper (238); Libera Alojzy (286); Libera Wincenty Witalis (48); Ligenwald Jan (144); Lindebney Antonina (55); Linowski Józef (29); Lipnicki Karol (244); Lisiński Walenty (140); Lublicka Ludwika Felicjanna (79); Lubomierska Katarzyna (160); Lutek Józefa (168); Łabieńska Tekla (390); Łubieński Jan (65, 297); Łyszczeńska Katarzyna (298); Maciaszek Walenty (165); Maciążek Mateusz (298); Madejska Weronika Agnieszka (11); Madeyska Józefa (264); Madeyska Karolina (40); Magierowska Julianna (156); Majer Fryderyk (153); Majewska Teresa (140); Majewski Aleksander (287); Majewski Antoni (2); Majewski Michał (270); Majewski Walenty (232); Makowska Aniela (250); Makuła Jan (61); Malczewska Maryanna Izabella (202); Malewski Antoni (170); Malinowski Jakub (213); Maliszewski Antoni (59, 249); Małek Adam (242); Małek Antoni Jan (58); Małek Antonina (39); Małek Maryanna (289); Małek Rozalia (271); Manastyrski Jan (296); Manowiecka (290); Mantorski Leopold (98); Mańczowski Ludwik (263); Mańkowska Anna (68); Marczewski Józef (26); Marczewski Mateusz (272); Maron Franciszek (280); Marun Maryanna Marcyanna (80); Marzec Ludwika (136); Marzec Michał (86); Masłowski Piotr (143); Masłowski Teofil Lucjan (107); Matracka Julia (53); Matys Stanisław (208); Maycher Katarzyna (48); Maycher Mateusz (74); Maychrowski Józef Bartłomiej (216); Mazur Mayanna (256); Mazurkiewicz Anastazja (39); Mazurkiewicz Franciszek (248); Mazurkiewicz Katarzyna (39); Mączyński Antoni Maksymilian (60); Mejer Karolina (248); Michalska Antonina (293); Michalska Franciska (145); Michalska Julia (215); Michalska Julia Zofia Maryanna (18); Michalska Katarzyna (299); Michalska Marcyanna (207); Michalska Maryanna (281); Michalska Mayanna (201); Michalski Jan (162); Michalski Karol (157); Michalski Szymon (90); Midziałkowski Józef (30); Mieczkowski Teofil (239); Mieczkowski Teofil Stanisław (47); Miętkowska Elżbieta Teofila (98); Miko Jan (222); Milczarski Onufry (160); Miłkowski Józef (275); Minkiewicz Ludwik Wawrzyniec (76); Misiurska Elżbieta (143); Miszczak Paweł (274); Miszczyk Maryanna (37); Misztal Adam (292); Miścieńska Ludwika (74); Miśta Grzegorz (288); Miśta Szymon (92); Mizera Antonina (207); Mizera Ewa (245); Mizera Jakub (68); Mizera Jan (146); Mizerska Katarzyna (93); Mizerski Antoni (51, 263); Mizerski Kazimierz (25); Mizerski Woyciech (40, 249); Młodawski JóZef (270); Mocisz Krzysztof (145); Moczydłowski Józef (231); Molęda Anna (257); Molga Franciszek (262); Molin Woyciech (267); Mosionek Brygida (253); Mosionek Jakub (204, 258); Mosionek Wincenty (33); Motyka Antoni (50); Motyka Antonina (285); Mozłowski Mateusz (296); Możdzyńska Anna (233); Mrożek Agnieszka (39); Mrożek Jakub (147); Musiał Andrzej (246); Musler Jan (26); Nadolska Ludwika (291); Narwiłła Marcelli (205); Niciewicz Franciszka (164); Niedziałkowski Józef (239); Niewiadomska Elżbieta (63); Niewiadomska Rozalia (79); Nisiobędzka Józefa (211); NN (211, 246, 280); Noceńska Teofila Aleksandra (23); Nowak Antonina (54); Nowak Kazimierz (147); Nowak Maryanna (233); Nowak Szymon (269); Nowak Wincenty (34, 236); Nowakowska Barbara (209); Nowakowska Katarzyna (216); Nowakowski Franciszek (155); Nowakowski hipolit Franciszek (76); Nowicka tekla (252); Nowicki Jan (156); Nowocień Michał (151); Nowocień Paweł (5, 220); Nowodworski Franciszek Ksawery Zenon (107); Nowojewski Józef Bolesław (44); Nowotniowa Maryanna (229); Okońska Wanda Ludwika (2); Okulska Rozalia Petronella (81); Okulus Aniela (63); Oleś Józef (23); Oleś Scholastyka (13); Oliwiński Roman (244); Oliwiński Roman Feliks (42); Olszewska Kamilla (282); Olszewski Woyciech (207); Opłatos Franciszka (146); Orłowski Jan (271); Osieński Kasper (148); Osieński Maciej (203); Osińska Scholastyka Rozalia (209); Osiński Maciej (5); Pacyna Józefa (201); Pacyna Józefa Agata (1); Paiąk Józefa (28, 293); Paiąk Paweł (6, 263); Paiąk Sebastyan (291); Paiąk Wincenty (66, 35); Pajączkowska Tekla (202); Pająk Stanisław (47); Pallander Maryanna (64); Parys Wawrzyniec (69); Pasek Agnieszka (273); Pasek Anna (68); Pasek Antoni (224); Pasek Antoni Jan (51); Pasek Bartłomiej (285); Pasek Tomasz (276); Paszkowski Jakub (163); Patela Błażej (280); Patela Woyciech (43); Paustyan Franciszka (268); Pautz Maryanna (234); Pawlikowski Jan (236); Pawlińska Zuzanna Tekla (83); Pawłowski Franciszek (296); Pawłowski Jakub (68, 257); Pełka Maryanna (293); Peryt Jadwiga (300); Peryt Maryanna (279); Peryt Maryanna Anna (66); Petrykowska Salomea (154); Piątkiewicz Józef (23, 217); Piątkowska Appolonia (144); Piątkowski Igbacy (255); Piątkowski Jan (237); Piątkowski Sebastyan (10); Piechota Rozalia (78, 290); Pieron Apolonia (135); Pietrzykowska Julia Aleksandra (108); Pięcińska Anna (296); Pilecki Wawrzyniec (278); Pilichowska Franciszka (279); Pilichowska Petronella (55); Piorun Maciej (219); Piotrowska Antonina (57); Piotrowska Teresa (140); Piotrowska Wiktoria Tekla (85); Piotrowski Marcin (95, 298); Piszczeńska Rozalia (208); Piszczyńska Anna Florentyna Monika (59); Piwnicka Franciszka (21); Pizerska Elżbieta (64); Plichta Mieczysław Leon Marcin (96); Płatos Agnieszka (247); Płatos Henryk Jakub (65); Płatos Mikołaj Leopold (102); Płatos Piotr Paweł (61); Płoskocińska Ewa (100); Płoskociński Konstanty Leon (44); Płowski Stanisław (247); Płowski Stanisław Feliks (56); Podbielska Teodora Julia Waleria (41); Podyma Łucja (293); Podyma Maciej (138, 285); Pogodzieńska Zofia (52); Pogodzińska Salomea (233); Popiel Anna (66); Porzyczka Paweł (8); Possadowski Maksymilian (90); Potrzebowski Aleksander (266); Potrzebowski Ignacy (136); Poznańska Katarzyna (162); Pożyczka Daniel (266); Półtorak Jan (255); Prawda Paweł (213); Prażnowski Andrzej (137); Przedwoy Franciszek (79); Przedwoy Maciej (243); Przedwoy Maryanna (217); Przedwoy Tomasz (106); Przybylska Scholastyka (291); Przydatek Jan (59); Przyłuski Jakub (137); Przyłuski Wincenty (260); Przyłuski Wincenty Juliusz (46); Przyłuski Władysław (217); Ptaszyński Antoni (58); Ptaszyński Michał Franciszek (86); Puchacka Antonina (150); Puszczan Ignacy (170); Pyszczek Karolina (94); Raczkowski Franciszek (221); Raczkowski Lucjan Damazy Tomasz (106); Rak Antoni (227); Rak Jadwiga (227); Ratkiewicz Maciej (21); Ratyński Andrzej (237); Raytko Andrzej (282); Rączkowska Maryanna Teofila (30); Rechowicz Sylwester (235); Rędzia Marcyanna (3); Rędzia Zofia (52, 244); Rogowska Tekla (269); Rogowski Piotr (289); Rokicka Anna (66, 270); Romanowska Magdalena (212); Romanowska Prakseda (221); Romanowska Tekla (226); Romanowski Józef (156); Romanowski Tomasz Michał (108); Roszkowski Jan (288); Roszkowski Symeon Feliks (105); Roziemiński Franciszek (69); Rudkowska Rozalia (78); Rudzka Katarzyna (259); Rudzki Tomasz (274); Rusinowicz Franciszek (240); Russakowska Elżbieta (229); Russakowska Józefa (267); Russakowska Józefa Mayanna (31); Russakowski Adam (261); Russakowski Jan (154); Russakowski Michał (288); Russakowski Michał Franciszek (87); Rutkowska Katarzyna (165); Rutkowski Woyciech (140); Rużycka Agnieszka (224); Rydz Andrzej (99); Rzeczkowska Agnieszka (9, 236); Rzeczkowska Emilia (204); Rzeczkowski Łukasz (295); Rzepecka Tekla (213); Rzepka Paweł (1); Sadalska Ewa (165); Sadalska Magdalena (159); Sadalska Maryanna (74); Sadalska Wiktoria (139); Sadalski Łukasz (89); Sadowska Katarzyna (293); Sala Łukasz (277); Sałaciński Jan (284); Sałaciński Jan Maciej (22); Sałata Paweł (6); Samborska Kamilla Teressa Jadwiga (95); Saper Jakub (258); Sasieński Kazimeirz (225); Sasińska Antonina Magdalena (134); Sawerski Józef (228); Seis Kazimierz (231); Seredzieński Stanisław (299); Seredziński Stanisław Leopold (97); Sewerski Józef (32); Sędzikowski Feliks (133); Sidwieński Jan (157); Siedlecki Jan (164); Siennicka Katarzyna (96); Sieradz Józef (211); Sikorski Łukasz (149); Siudek (275); Skoczek Antonina (59); Skorziński Antoni (233); Skorża Rozalia (291); Skowronek Franciszka (229); Skowrońska Katarzyna (34); Skrzek Tomasz (136); Skura Walenty (17); Słomczyńska Katarzyna (272); Słomka Katarzyna (248); Słowik Jan (5); Smakowski Woyciech (299); Sobański Antoni Jan (8); Sobczyk Jan (221); Sobieszczański Leon (162); Sobotowska Marcyanna Agnieszka (3); Sokoleński Franciszek Ksawery Andrzej (100); Sokołowski Franciszek (84); Sokołowski Karol (276); Sołtykiewicz Maryanna (36); Sora Sylwester (235); Sotkiewicz Julia Rozalia (253); Sotowicz Kazimierz (203); Sputowski Józef (24); Ssłowik Stanisław (155); Stachowicz apolonia Katarzyna (97); Stachowicz Katarzyna (220, 275); Stachowicz Szymon (274); Stangierski Tomasz Dawid (4); Stani Paweł (12); Stanisławska Maryanna (149); Staniszewska Florentyna Julianna Emilia (62); Staniszewska Marcyanna (143); Staniszewski Ignacy (210); Stankiewicz Mikołaj (238); Stąporkiewicz Franciszka (39); Stępniowska Brygida (283); Stobiecki Antoni (251); Stok Edward Józef (31); Stos Antoni (233); Strzałkowska Wiktoria (169); Strzałkowski Jan (139); Strzelecka Elżbieta (263); Strzelecka Maryanna (231, 265); Strzelecka Rozalia (258); Strzelecki Joachim (171); Styczeńska Agata (7); Styczeński Jan (275); Styczeński Łukasz (298); Stysiak Zuzanna (72); Styś Józef (169); Suchodolski Stanisław (166); Suchodolski Walenty (18); Sukiennik Anna (278); Sukiennik Paweł (227); Sulikowska Marcyanna (137); Sulikwoski Antoni (158); Sulima Rozalia (25); Sułek Mayanna (272); Supieńska Anna (158); Suppłatowicz Balbina Wiktoria (104); Suppłatowicz Barbara (249); Suppłatowicz Józefa (227); Suppłatowicz Wincenty (229); Sytko Woycieh (36); Szczepanik Elżbieta (144); Szczepanowski Antoni (223); Szczepańska Maryanna (166); Szewczyk Anna (255); Szewczyk Józefa (20); Szewczyk Marcyanna (5, 203); Szewczyk Salomea (262); Szklenarska Franciszka Michalina (89); Szmalkowski Julian Michał (81); Szmigielski Jan (254); Szoff Jan (232); Szokalska Józefa (27); Szostakiewicz Klotylda (287); Szostkiewicz Felicja (250); Sztykowska Barbara (159); Szukiewicz Leon Wincenty (41); Szumnik Maryanna (73); Szwagierek Katarzyna (138); Szwer Aleksander (248); Szydło Agnieszka (9); Szydło Andrzej (98); Szydło Antoni (56); Szydło Jakub (138, 261); Szydło Józef (204); Szydło Wincenty (11); Szymańska Józefa (27); Szymański Franciszek (46, 288); Szymczyk Karolina (62, 257); Ścisłowski Mateusz (262); Ślęzakowski Adam (241); Ślusarska Magdalena (256); Ślusarska tekla (58); Ślusarski Ludwik (75); Świderska Honorata Teofila Wiktoria (57); Świderska Katarzyna (238); Świderska Maryanna (238); Świech Petronella (171); Świerczeńska Appolonia (16); Świerczewska Józefa (169); Świętalski Ludwik Kazimierz (30); Tarkowski Michał (167); Tarnowska Julianan (95); Temech Maryanna (236); Tkaczyk Maryanna (225); Tomaszewski Stanisław (260); Traugut Stanisław Jan (50); Trojanowski Sylwester (1); Trukalski Maciej (143); Truskalska Wiktoria (103); Truszkowska Maryanna karolina (37); Trylski Antoni (220); Trzaska Antoni (202); Trzcińska Eleonora (241); Turbayło Julianna (97); Tusiński Bartlomiej (211); Tusiński Ignacy (208); Tusiński Woyciech (45); Tymiński Adam (16); Tymowska Agnieszka (292); Ubliński Władysław (70); Uchtowicz Magdalena (137); Ulikowska Rozalia (105); Ulikowski Ignacy (286); Umiński Jan (290); Urbańska Giertruda (264); Urbański Jan (283); Wacław Józef (218); Walicki Józef (21); Wancerz Franciszka (82); Wancyrz Maryanna (14, 273); Waniek Aniela (239); Waniek Antonina (11); Waniek Franciszek (300); Warchol Katarzyna (273); Warchol Konstancja Józefa (43); Wasiak Adam (96); Wasiak Antoni (295); Wasiak Franciszka (19); Wasiak Jakub (259); Wasiak Józef (21); Wasiak Karol (91); Wasiak Narcyanna (2); Wasiak Wiktoria (205); Wasilewska Katarzyna (239); Wasztyl Walenty (7); Waśniewski Michał (289); Waśniewski Teodor (43); Węsierski Hipolit (206); Wiatrowska Anna (147); Wiatrowski Józef (295); Wieroniecki Franciszek (265); Wierzbicka Katarzyna (246); Wierzbicka Ludwika (168); Wierzbicka Maryanna (102); Wierzbicka Tekla (215); Więckowska Marcyanna (2); Więckowski Ludwik (80); Wilamowska Józefa Rozalia (79); Wilczyński Józef (235); Willert Wiktor Ludwik (103); Winiarski Ludwik (78); Wisiński Walenty (237); Wisniewska Konstancja (145); Wisniewska Róża (76); Wiścińska Katarzyna (218); Wiśniewska Ewa (94); Wiśniewska Jadwiga (265); Wiśniewski Jan (220); Wiśniewski Józef (103); Wiśniewski Kazimierz (237); Wiśniowska Urszula (253); Witeka Antoni (90); Witkowska Filipina Wanda Katarzyna (57); Witkowska Wanda (253); Witkowski Jan (206); Wkryński Ignacy Kajetan (71); Włodarczyk Franciszek (85); Włodarczyk Ignacy (254); Włodarczyk Woyciech (219); Włodek Wawrzyniec (224); Włudarczyk Woyciech (222); Wodzicka Julianna (241); Wolińska Maryanna Wiktoria (106); Woycicki Franciszek Ksawery Andrzej (101); Woyciechowska Maryanna (242); Woyciechowska Rozalia (256); Woyciechowski Paweł (12, 210); Woycik Jan (11); Woydalski Woyciech (245); Woynicka Franciszka (170); Woynicka Tekla Rozalia (84); Woytusińska Maryanna (249); Woytysieńska Jadwiga (279); Woźniak Józef (25); Wóycicki Kazimierz (232); Wóycikiewicz Marcyanna (156); Wrochna Tomasz (235); Wrońska Katarzyna (234); Wróbel Wawrzniec (69); Wróblewska Maryanna (219, 300); Wróblewski Andrzej (250); Wróblewski Mateusz (226); Wrzeszczewicz Józefa Emilia (45); Wrześniakowski Franciszek (267); Wścieklica Gertruda Ludwika (46); Wścieklica Marcyanna Agnieszka Julia (7); Wybranowski Kazimierz (8); Wycierzyński Karol (286); Wydra Antoni (215); Wydra Katarzyna (206); Wydra Marcyanna (1, 204); Wyrzykowska Wanda Leokadia (52); Wysoczyńska Anna (63, 254); Wyszomierska Eleonora Maryanna (53); Wyteka Franciszek (149); Zaenecha Kazimierz (248); Zakrzewska Katarzyna (100); Zalewska Maryanna (286); Zamolska Ewa (269); Zamolska Katarzyna (210); Zamolski Franciszek (161); Zaręba Mateusz Michał (82); Zarzycki Jan Walenty (16); Zawadzka Antonina (52); Zawadzki Andrzej (152); Zawaluch Antonina (211); Zawierudzka Anna (135); Ząbczyńska Agnieszka (141); Ząbczyński Józef (213); Zbierzchowski Ignacy Emilian Józef (74); Zbroszkiewicz Florian (228); Zbrozińska Julianna Maryanna (51); Zbrozkiewicz Wincenty Leon (43); Zbrożek Jan (281); Zbrożek Maryanna (51); Zdziebło Scholastyka (153); Zepchło Franciszek (220); Zepchło Kasper (4); Zielenicka Katarzyna (201); Zieleńska Maryanna (152); Zielińska Maryanna (36); Zielińska Mayanna (277); Zieliński Andrzej (99); Zieliński Paweł (283); Zieliński Stanisław (268); Zieliński Stanisław Józef (49); Zielska Karolina Domicella (85); Ziemecki Filip Florian (66); Ziemski Piotr (134); Ziółkowska Józefa (29); Zuch Michał (284); Zuchowski Wincenty (35); Zuchowski Woyciech (271); Zuchowski Woyciech Stanisław (34); Zwierz Ignacy (277); Zwierzchowska Katarzyna (287); Zych Ewa Józefa (108); Zych Józef (259); Zych Katarzyna (264); Żabicka Ewa (91); Żączkiewicz Katarzyna (91); Żelechowska Katarzyna (263); Żłobicki Mikołaj (80); Żmiejewska Maryanna (107); Żółkiewski Józef (207); Żurkowski Wincenty (230); Żyła Katarzyna (229); Żyła Wawrzyniec (70)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 316; 25x40; ; 28; ; ; ; -; całkowicie;
Reference number: 58/156/0/017
tytuł i daty: Duplikat parafij Katolickiej Radom z roku 1836; 1836
hasła indeksu: Adamczyk Franciszek (85); Adamczyk Józef (124); Adamczyk Maryanna (249); Adamkiewicz Maryanna (144); Adamska Franciszka (86); Agacińska Ewa (125); Albekier Mikołaj Mateusz (80); Bałczyk Jan (142); Banasiewicz Michał (244); Banasiewicz Michał Franciszek (82); Banaszkiewicz Andrzej (211); Banaszkiewicz Julian Franciszek (1); Barańska Helena Maryanna (38); Barański Józef Woyciech (30); Barański Kajetan (136); Barszcz Jan (211); Barszcz Józefa (18); Bartodzieyski Anastazy Filip Józef (176); Bartodzieyski Piotr Paweł (49); Barwiński Wincenty (27); Bator Katarzyna (102, 257); Batorska Maryanna (54); Baum Maryanna (189); Beck Joanna (207); Bedeński Joachim (160); Bednarczyk Julianna (11); Bednarczyk Michał (228); Bednarska Franciszka (231); Bejm Marianna (148); Bernat Józef (223); Bezpiańska Maryanna (64); Bezpiańska Rozalia (221); Białek Bartłomiej (175); Białek Franciszek (249); Bielaska Dorota (137); Biełecki Jan (180); Bieniek Michał (67); Bieńkowska Barbara (209); Bieńkowska Emilia (46); Bieńkowska Józefa (162); Bieńkowska Katarzyna (101, 248); Bieńkowski Józef (219); Bieńkowski Kajetan (63); Bieńkowski walenty (223); Billewicz Sebastyan Julian (253); Bilski Wincenty Jakub (58); Bińkowska Ludwika (31); Birek Michał (72); Blau Franciszek (215); Blau Katarzyna (16); Błach Franciszka (86, 250); Błasieńska Justyna (193); Błaszyński Franciszek (144); Błażowski Józef (209); Błędowska Weronika (259); Bobowski Woyciech Teofil (36); Bobrowski Kajetan (162); Bochrzewników Franciszka Karolina (47); Bock Ferdynand (167); Boczkowski Franciszek (161); Bogucki Józef (224); Bogucki Stanisław (100); Boguszewski Józef (42); Borek Elżbieta (164); Borkowska Maryanna (196); Borkowski Michał (81); Borowska Justyna (167); Boruch Justyna (83); Brodnicka Franciszka (252); Bródka Tomasz Aleksander (115); Brudka Jan (185); Bryńska Magdalena (220); Brzezińska Maryanna (220); Brzezowska Maryanna Eleonora (18); Brzezowski Marcin Jan (95); Brzozek Konstancja (184); Brzozowski Wincenty (234); Brzozy Ignacy (217); Brzybowska Agata (93); Brzyski Andrzej (104); Brzyski Michał (95); Brzyski Wincenty (26); Buczkiewicz Franciszka (194); Buczkiewicz Maryanna (178); Budzisz Katarzyna (149); Bugalska Joanna (128); Bugayski Jan (48); Bujak Jan (198); Bujak Józef (235); Bujak Wiktoria (112); Bukiewicz Józefa Balbina (24); Burek Jan (187); Burek Józefa (92); Burek Maryanna (158); Burek Michał (74, 247); Burusieński Andrzej (143); Burzyńska Helena (130); Burzyński Tomasz (110); Buzór Andrzej (96); Ceglińska Katarzyna (179); Cetnarowicz Anna (50); Chłodyniec Tomasz (262); Chmielewska Konstancja (202); Chmielewski Adam Marcin (99); Chmielewski Andrzej (254); Chodnikiewicz Emilia Katarzyna (163); Chrusniak Róża (69); Chrzanowski Sylwester (197); Cicha Rozalia (271); Cichawa Agnieszka (239); Cichawa Jakub (58); Cichawa Jan Nepomucen (40); Cichawa Ludwika (29); Cichocka Katarzyna (102); Cichońska Maryanna (219); Cichońska Maryanna Florentyna (25); Cieplińska Józefa (189); Ciołek Julianna Maryanna (11); Cis Tekla (81); Cygan Helena (18); Cygan Piotr (127); Cyganiak Andrzej (173); Cyganiak Józefa (206); Czapczyński Grzegorz (233); Czaplicka Julia Helena Otolia (49); Czaplińska Katarzyna (227); Czarczyński Jan (228); Czarnecka Ludwika (34, 226); Czarnecka Maryanna (252); Czarnecki Tomasz (126); Czeluścieńska Balbina (166); Czempińska Anna Maryanna (58); Czempińska Teresa (157); Czyżewska Domicella (157); Czyżewski Jan (213); Czyżewski Maksymilian (242); Dalecki Ludwik (247); Dąbrowska Franciszka (86); Dąbrowska Ludwika (198); Dąbrowska Teofila (232); Dąbrowski Józef (22); Dąbrowski Norbert (188); Dąbrowski Stanisław (195); Dąbrowski Tomasz Adam (111); Dembicki Tomasz (229); Derlatka Paulina (238); Derlatka Szczepan Jan (114); Dębicki Henryk (79); Dłużniewska Antonina Marcyanna (10); Dobrzyński Paweł Antoni (157); Dolecka Rozalia (73); Doradza Rozalia (61); Drabich Stanisław (36); Drozdowska Józefa (129); Drozdowski Aleksander (216); Drzazga Szymon (94); Drzewiecki Ignacy (172); Duda Ignacy (79); Duda Józef (243); Duda Rozalia (77); Duda Szymon (261); Dudkowska Agnieszka (153); Dudkowska Marcyanna (113); Dudkowska Maryanna (167); Dudkowski Woyciech (25, 208); Dukiewicz Fabian (156); Dukiewicz Karolina Ludwika (101); Dumanowski Woyciech (229); Dumańska Maryanna (154); Dunin Michał (250); Dunin Piotr (259); Dybalski Edmund Romuald (104); Dybalski Ludwik (134); Dygas Katarzyna (123); Eliaszowicz Teodor (182); Fagoński Władysław Ignacy (54); Faliński Stanisław Franciszek (39); Falkowski Aleksander (213); Figura Sebastyan (138); Fijałkowska Antonina (256); Fijałkowska Emilia (237); Filipowicz Karol (13, 155); Fiutkiewicz Petronella (242); Flis Magdalena (130); Flont Andrzej (215); Flont Benedykt (190); Flont Michał (147); Fornalczyk Jan Chryzostom (8); Frajewska Agata (122); Franczyk Szymon (151); Frankiewicz Andrzej (103); Frankiewicz Antoni (256); Fryczkowska Konstancja Eelonora (14); Fryczkowski Filip (226); Frysieński Jan (157); Gadayski Paweł (7, 202); Gajewska Elżbieta (162); Gajewska Kariolina Antonina (28); Gajewski Kazimierz (229); Gajewski Marcin (98, 251); Galas Antoni (208); Gardyś Maryanna (66); Garlikowski Józef Adolf Aleksander (37); Gasek Maryanna Domicella (60); Gawełek Antonina (33); Gawełek Justyna (249); Gawlikowski (235); Gaworek Benedykt (205); Gaworek Benedykt Karol (20); Gąsiorowski Jan Gotffrid (172); Gębarska Karolina (214); Gębczyk Magdalena (177); Gębczyk Mateusz (160); Gębka Antoni (39); Gęborska Karolina (9); Gibaszowska Zofia (39); Gidlewski Władysław Andrzej (216); Gielniewski Antoni Jan (44); Giełdzieński Antoni Jan (179); Gierisch Antoni (210); Gierisch Jan Konstanty (24, 234); Gliwieński Wincenty (56, 231); Głowacka Maryanna (273); Głowacki Jan (229); Godek Jan (53); Golczewska Maryanna Wiktoria Weronika Agnieszka (9); Goleniewska Aniela (59); Gołębiowska Maryanna (186); Gorzkowska Katarzyna Teofila (37); Gorzkowska Małgorzata (171); Gorzkowska Maryanna (232); Gorzkowski Jan (48); Gościcka Aniela (275); Gozdz Andrzej (217); Gozdz Ludwik (151); Gozdz Tomasz (221); Goździejewska Ewa (195); Goźdź Franciszek (69); Goźdż Franciszek (71); Górecka Maryanna Ludwika (67); Górnik Augustyn (246); Grabik Jan (49); Grabik Stanisław (225); Grabowska Maryanna (183); Grabowski Piotr Stanisław (38); Gregorczyk Agnieszka (151); Grobicka Rozalia (147); Grochulska Barbara (146); Grochulski Michał (70); Gromadzka Jędrzejowa (230); Gromska Maryanna (160); Gronkowska Maryanna (218); Gross Wincenty (195); Grotkowska Teresa (95); Grudzińska Helena (19, 201); Gruszczeńska Tekla (81); Gruszczyński Kazimierz (15); Grzeszczak Wincenty (154); Grzybowski Jan (201); Grzywaczewski Karol Józef Wiktor (3); Gutowska Rozalia (254); Gutowski Antoni (3); Guzieński Antoni (226); Guziński Piotr (189); Haber Tekla (83); Halicz Jan (261); Halik Stanisław Józef (41); Hała Stanisław (210); Hassmann Antoni Paweł (3); Hassmann Jstanisław Józef Tadeusz (40); Hawrylecka Marcyanna Zofia (3); Idziak Małgorzata (47); Imielski Michał (84); Iwanowska Apolonia (215); Iwańska Ludwika (231); Jabłońska Marcyanna (2); Jabłońska Maryanna (249); Jabłoński Andrzej (97, 250); Jabrzempski Stanisław (33); Jagielski Antoni Władysław (45); Jagieła Barbara (191); Jakubczyk Maryanna (62); Jakubik Katarzyna (107); Jakubińska Wiktoria (14); Jakubowska Maryanna (142); Janicka Franciszka (85); Janik Wiktoria (112); Janiki Józef (21); Janiszewski Julian Jan (11); Janowska Amelia Zofia (105); Janowska Magdalena (177); Janowski Józef (105); Janulewicz Luwika (121); Jaros Małgorzata (173); Jarząbek Zofia (271); Jasielska Franciszka (83); Jasieńska Apolinia (261); Jasieński Joachim (137); Jaskulski Józef (252); Jaśkiewicz antonina Franciszka (32); Jaśkiewicz Maryanna (170); Jaśkiewicz Piotr (30); Jaśkiewicz Wincenty (26); Jatofft Wanda Antonina Apolonia (35); Jaworska Katarzyna (142); Jaworski Andrzej (88); Jaworski Michał (141); Jaźwińska Józefa Maryanna (27); Józefowicz Franciszka (22); Juda Józef (188); Jurczewska Marylda (110, 258); Jurek Antoni (43, 230); Jurzyński Jakub (125); Kaca Adam (108); Kaczkowska Urszula (172); Kaczmarski Antoni (201); Kaczor Antoni (202); Kaczor Apolonia (143); Kaczor Jakub (52); Kaczor Szymon (255); Kaczorowski Piotr Paweł (52); Kalicka Maryanna (242); Kamieniecki Feliks (196); Kamieńska Magdalena (220); Kamieńska Maryanna (160); Kamieński Bartłomiej (68); Kamińska Konstancja (15, 213); Kańska Józefa (171); Kański Stanisław (214); Kapturkiewicz Józef (17); Kapusta Barbara (150); Kapusta Franciszek (69); Kapusta Kasper (221); Kapusta Katarzyna (253); Kapusta Tomasz (108); Karcz Adam (112); Karcz Andrzej (182); Karcz Rozalia (138); Karpieńska Elżbieta Ewa (100); Karpieński Karol (250); Karpieński Karol Szymon (93); Karpińska Franciszka (86); Karpińska Maryanna (245); Kawelska Katarzyna (254); Kawvczyński Ludwik (68); Kazmierska Rozalia (222); Kazmierski Jan (197); Kicharski Mikołaj (107); Kicińska Elżbieta (246); Kiciński Józef (273); Kiedrzyński Bonifacy Felicjan Adolf (48); Kiepiel Apolonia (45); Kierela Szymon (169); Kietrasiewicz Joanna (180); Kiraga Szymon (88); Kisiel Michał (132); Kleszczewska Julia (182); Klimecki Henryk Walerian (6); Klimek Ignacy (59); Knab Aniela Zuzanna (62); Kobierski Erazm Maksymilian (51); Kobusiński Ignacy (205); Kobyłecka Maryanna (155); Kołodziejczyk Jakub (57, 238); Kołodziejczyk Maryanna (66, 236); Kołodzieyska Anna (182); Kołodzieyska Józefa (261); Kołton Maryanna (210); Kołtun Anna (49); Kołtun Barbara (212); Kołtun Franciszka (240); Konarski Wincenty (237); Kończyk Katarzyna (166); Kopczeński Woyciech (158); Koperska Józefa Helena (102); Koperski Jan (135); Kordasiewicz Michal (170); Kordylas Franciszka (169); Kordylas Maryanna (223); Kordylas Zofia (261); Kosch Karolina (187); Kosiński Łukasz (216); Kosowski Franciszek Wincenty (6); Kościeńska Zofia (256); Kotnowski Maciej Józef (184); Kotonowicz Antoni (183); Kowalczyk Szymon (69); Kowalska Franciszka (23); Kowalska Justyna (146); Kowalski Jan (47); Kownacki Marcin Benedykt (124); Kozioł Anna (158); Kozioł Maciej (139); Kozłowska Agata (174); Kozłowska Józefa Franciszka (23); Kozłowski Antoni (217); Kozłowski Dominik (219); Kozłowski Feliks (122); Kozłowski Jan Józef (109); Kozłowski Józef (220); Krajewski Maciej (178); Krajewski Marcin (121); Krak Józef (24); Krasiowski Woyciech (32); Kraszkowski Sabba Jakub (84); Kraszuch Karol (32, 220); Krawczyk (195); Krawiński Wiktor (178); Krogulska Wiktoria (180); Krulikowska Franciszka Józefa (24); Krupa Marcin (87, 251); Krupczyński Fabian (7); Krupczyński Sebastyan (7); Krzesniewski August Oktawian (28); Krzyżanowska Katarzyna (138); Krzyżanowski Woyciech (272); Kubiszewski Feliks Walerian (105); Kucharska Józefa (13, 73); Kucharska Konstancja (204); Kucharska Marjanna Zuzanna (60); Kucharska Tekla (134); Kucharski Antoni (133); Kucharski Wojciech (164); Kuchcieńska Agnieszka (178); Kuchta Michał (84, 254); Kulag Antoni (115); Kulak Anna (206); Kulak Cecylia (241); Kulak Marcyanna (141); Kuliszewski Adam (197); Kunowska Rozalia (61); Kupidura Walenty (196); Kupiecka Agnieszka (156); Kupis Anna (188); Kupis Antonina (42); Kupis Elżbieta Anna (53); Kupis Salomea (185); Kurdwanowska Wiktoria (178); Kurek Agnieszka (175); Kuschta Tomasz (115); Kusiński Kazimierz (185); Kuśmierczyk Józef (216); Kutkiewicz Franciszka (85); Kutkowska Katarzyna (34); Kutscha Józef (181); Kwaczyński Stanisław (233); Kwapiszewska Julianna (209); Kwarta Franciszka (145); Kwarta Stanisław (203); Kwaśniewski Walenty Józef (12); Kwiatkowska Maryanna (70, 238); Kwiatkowski Feliks (239); Kwiecieński Michał Franciszek (71); Labieński Tomasz (126); Lachmajer Julian Józef (16); Lament Andrzej (227); Lassota Julian (251); Laurens Piotr (204); Leszczeński Paweł (4); Leszczyńska Eleonora Katarztna Franciszka (14); Leszczyński Antoni Szymon (42); Leszczyński Michał (211); Leszczyński Paweł (207); Lewandowska Teresa (161); Lewandowski Franciszek (208); Lewandowski Józef (103); Lewkowicz Edward Feliks (43); Lewkowicz Felicja Aniela (42); Lindebey Maryanna (232); Linowski Tadeusz Józefat (114); Lipczyńska Maryanna (246); Lipiec Kazimierz (15); Lipiec Marcyanna (114); Lipiec Maryanna (200); Lipieński Antoni (262); Lipieński Ignacy (168); Lipieński Karol Józef (97); Lisner Maryanna (205); Liwinski Piotr (199); Lorens Maryanna (172); Lubecka Bronisława (8); Lubich Agnieszka (199); Lubicka Ludwika (159); Lwekowicz Emilia Marcyanna (43); Łapieński Józef (183); Łapińska Rozalia (233); Łatkowski Ludwik (135); Łubieńska Wiktoria (110); Łuk0wski Józef (193); Łukasiewicz Anna (193); Łukasiewicz Mateusz (76); Łukowski Antoni (8); Łukowski Józef (5); Maciążek Weronika Agnieszka (5); Macieńska Anna (124); Maciński Leon (31, 210); Madaliński Konstantyn Józef (21); Majchrzak Maryanna Teofila (78); Majewska Franciszka (253); Majewska Maryanna (10); Majewski Antoni (194); Majewski Jan (191, 202); Majewski Ludwik (70); Majewski Paweł (149); Majewski Wawrzyniec (60, 237); Maksym Agnieszka (4); Maksym Antonina (137); Makulski Walenty (257); Maliszewski Franciszek (68); Mała Marcyanna (113); Mała Wincenty (140); Małek Tomasz (228); Manastyrska Jadwiga (181); Mantorski Karol (192); Marcinkowski (206); Marczewski Józef (244); Marecki Jan (222); Marszałek Agnieszka (131); Martyn Andrzej (39); Marun Marcyanna (236); Marzec Tekla (82); Masikiewicz Aleksander Maciej (16); Mastalerski Maciej (141); Maycher Franciszka (140); Maycher Karolina (225); Maycher Szymon Tadeusz (95); Maycherski Piotr (249); Maychrzak Feliks Aleksander (69); Maychrzak Paweł (166); Mazur Józef Kalasanty (51); Mazurkiewicz Barbara (242); Mazurkiewicz Jadwiga Teresa (87); Mazurkiewicz Jakub (54); Mazurkiewicz Karolina Zofia Jadwiga (34); Mazurkiewicz Paweł (196); Metzler Teofila (26); Mędrzykowska Tekla Józefa (76); Miałkowski Józef Tomasz (23); Michalczewska Maryanna (128); Michalec Tomasz (148); Michalska Agnieszka (143); Michalska Magdalena (129); Michalska Maryanna (63, 234); Michalski Andrzej (143); Michalski Marcelii (96); Michalski Michał (252); Michalski Michał Franciszek (78); Mieczkowski Kazimierz (91); Mieczkowski Tomasz Szczepan (113); Miedziński Franciszek (274); Miernicka Magdalena Maryanna (65); Mikusieńska Jadwiga (183); Milczarska Franciszka (256); Milczarska Franciszka Antonina (38); Mileski Kazimierz (155); Milewska Franciszka Aniela (52); Milewski Jakub (171); Miłkowska Barbara (139); Miłkowski Józef (227); Miłkowski Walenty (12); Minkiewicz Ludwik (230); Misiewicz Michał (73); Mistalska Emilia Anna (103); Miszczak Maryanna (208); Mizera Franciszka (184); Mizera Jan (46); Mizerska Katarzyna (240); Mizerska Maryanna (66, 245); Mizerski Jakub (209); Młędzikowska Maryanna (258); Mochalska Antonina Magdalena (44); Modliński Woyciech (161); Molęda Maryanna (59); Mosikiewicz Maryanna (224); Mosionek Andrzej (94); Mosionek Scholastyka (187); Mosionek Szymon (94); Mosionek Woyciech (162); Motyka Andrzej (133); Motyka Antoni (226); Motyka Jan (41); Motyka Maryanna (107); Motyka Mateusz (132); Motyka Woyciech (27); Mozdrzyńska Eleonora (31); Możyszko Karolina (232); Mszanecki Ignacy (234); Muchacki Łukasz (164); Musiał Ludwik Roch (67); Musiał Maryanna (133); Musiał Rozalia (132); Musiał Szymon (259); Muszyński Jan (40); Mynaczkowski Marcin (274); Nadolska Zofia (131); Nadolski Wincenty (130); Nakoneczny Józef (12, 248); Nawrot Józefa (260); Nidecka Karolina (274); Niedzielska Salomea (168); Niedźwiecka Zofia (199); Niewiadomska Józefa (14); Niewiadomski Ludwik (244); Niezabudzka Magdalena (260); Niezgodziński Karol Jan (55); NN (224); Nowak Mateusz (69); Nowak Michał (173); Nowak Tekla (186); Nowakowska Antonina (134); Nowakowska Franciszka (23); Nowakowska Zofia (168); Nowakowski Hippolit (243); Nowakowski Stanisław (47); Nowakowski Szymon (92); Nowakowski Tomasz (71); Nowicka Julianna (225); Nowicka Julianna Antonina (46); Nowicki Jan (177); Nowocień Łukasz (88); Nowodworski Feliks (104); Obarska Justyna (153); Ohme Jan (271); Okasińska Marta Barbara (163); Okrutnik Cyprian (167); Olimińska Antonina (247); Olszewska Helena Józefa Maryanna (79); Olszewska Julianna (170); Olszewska Ludwika (44); Ondyk Józef (181); Orłowska Franciszka (89); Orłowski Szymon (56); Osieński Paweł (6); Osowski Tomasz (144); Pacyna Antonina (126); Pacyna Franciszek (150); Pacyna Katarzyna (152); Pacyna Kazimierz (17); Pacyna Teofila Agnieszka (2); Paiączkowska Florentyna Aniela (50); Paiączkowska Teofila (76); Paiąk Katarzyna (207); Paiąk Ludwik Jan (13); Paiąk Maciej (129); Paiąk Maryanna (151); Pająk Jan (187); Pakuła Mateusz (184); Paliszewski Andrzej (190); Panek Józef (73); Paprocka Magdalena (262); Paprocki Wincenty Józef (275); Parczeński Woyciech (171); Parys Łucja (257); Pasek Agnieszka (193); Pasek Antonina (182); Pasek Franciszek (149); Pasek Józefa (141); Pasek Maciej (184); Pasek Piotr (271); Pasek Wiktoria (149); Patek Izabella (156); Patek Julian (156); Patela Gertruda (150); Pawlikowska Bronisława Joanna (85); Pawlikowska Justyna (200); Pawlikowska Katarzyna (207); Pawlińska Katarzyna Barbara (104); Pawłowska Józefa (90, 181); Pawłowski Stefan (243); Peryt Ludwik (165); Petrykowska Katarzyna (176); Pękalska Aniela Ludwika (1); Piątkowski Ludwik Jan (77); Piątkowski Wincenty (262); Piechota Andrzej (177); Piechota Katarzyna (206); Piechota Maryanna (255); Piechowski Konstanty Lucjan (106); Piekarska Katarzyna (148); Piekło Tomasz Adam (111); Pietrasik Tekla (272); Pietrowska Antonina (219); Pietrzyk Feliks (247); Pietrzyk Weronika (6, 225); Pięchowski Antoni (147); Pikowski Tomasz (259); Pinko Maryanna (243); Piotrowska Tekla (217); Piórkowska Julianna (216); Piórkowski Mateusz (69); Piszczeńska Ewa Agata (12); Piwecki Ignacy (257); Piwecki Jan Kazimierz (5); Płatos Franciszek (165); Płatos Henryk (242); Płowska Karolina (246); Płowska Karolina Wilhelmina (53); Podbilska Julia (219); Podlewska Ludwika (253); Podsiadło Jan (139); Podsiadło Karolina (92); Podsiadło Rozalia (184); Polak Andrzej (194); Polak Józef (246); Polak Stanisław (36); Polakowski Andrzej (194); Polichowski Ludwik Augustyn (69); Połomski Jan Antoni (46); Połomski Seweryn (254); Pomagalska Elżbieta (176); Pomagalska Ludwika (122); Porada Kazimierz (168); Porczyński Sebastyan (166); Potocka Wiktoria (113); Potrzebowski Teofil Maciej (16, 198); Pożyczka Anna (136); Pożyczka Jakub (198); Pożyczka Józefa (17); Pożyczka Urszula (92); Pożyczka Wincenty (153); Prażmowska Agnieszka (194); Prażnowska Agnieszka (5); Przedwoj Łucja (161); Przybytniewski Feliks Antoni (45); Przygoda Kacper (245); Przygodzka Karolina Eleonora (35); Pszeniczny Antoni (108); Ptaszyńska Józefa Franciszka (25); Ptaszyńska Ludwika (41, 238); Ptaszyński Feliks (187); Ptaszyński Michał (241); Pusch Henryk (232); Pyciel Małgorzata (256); Pyszczek Antonina (255); Pyszczek Tomasz (109); Raciborski Józef (229); Raczkowska Katarzyna (197); Raczkowska Katarzyna Józefa (1); Raczkowska Małgorzata (185); Raczkowski Lucjan (198); Raczyńska Małgorzata (179); Radliński Woyciech (203); Radłowska Maryanna (201); Rajtko Karolina (89); Rak Marcyanna (1); Ratkiewicz Jan (217); Ratyński Andrzej (106); Reisman Antoni (208); Reymer Fidelis Woyciech (35, 214); Rędzia Franciszek (70, 239); Rogala Ignacy (96); Rogowska Maryanna (236); Rogowska Maryanna Domicella (63); Romanecka Maryanna (260); Romanecki Florian (258); Romanowicz Teofila Agnieszka (17); Romanowski Tomasz (194); Romaszewska Maryanna (262); Roze Michał Franciszek (87); Rucieński Feliks Łukasz (91); Rusinkiewicz Katarzyna (222); Russakowska Elżbieta Jadwiga (89); Russakowska Salomea (245); Ruszkiewicz Sebastyan (146); Ruth Paulina (135); Rutkiewicz Franciszka (191); Rutkowska Rozalia (196); Rużycki Hibert Karol (101); Rybicka Franciszka (125); Rycharska Melania Franciszka (105, 274); Ryciak Anna Ludwika (43); Rzeczkowska Łucja (104); Rzeczkowski Andrzej (106); Rzeczkowski Wawrzyniec (212); Rzepczyńska Maryanna (230); Rzepecka Maryanna (50); Rzepka Ewa (127); Saba Konstancja (154); Sadal Antoni (190); Sadalski Łukasz (260); Sadalski Michał (248); Sadkowski Stanisław (239); Sadowska Zuzanna (185); Salaterska Barbara (164); Salaterski Karol (177); Sałaciński Józef (102); Sałacki Kasper (252); Sałaminia Emilia (240); Sałata Konstancja (218); Sałata Michał Antoni (77); Sałecka Franciszka (273); Sałuda Jakub (205); Sałuda Paweł (247); Samborski Józef (159); Sawicki Franciszek Ksawery (108); Sawicki Jakub (122); Scholl Franciszek (178); Schonnert Wilhelmina (254); Schwartz Józef (260); Seredyński Walery Teofil (90); Seredziński Marcin Feliks (101); Sękowski Józef (255); Sęporowska Barbara (108); Siczek Maciej (245); Sieczka Apolonia (155); Siedlecka Maryanna Zuzanna (65); Sikorska Jadwiga (89); Sikorska Józefa (15); Sikorska Józefa Marcyanna (45); Sikorska Maryanna (64); Sikorska Rozalia (247); Sikorski Nikodem Henryk (230); Sitkiwicz Julianna Franciszka (10); Siwiec Ludwik (272); Skalski Józef (69); Skiba Szymon (93, 252); Skiba Wawrzyniec (174); Skoczek Antonina (214); Skoczek Wiktoria (199); Skorża Agnieszka (147); Skorża Maciej (146); Skowroński Józef Kazimierz (18); Skrzyńska Franciszka (144); Skrzyńska Maryanna Katarzyna (91); Skura Adam (255); Skura Agnieszka (191); Skura Małgorzata (255); Skura Marcyanna (262); Skura Tomasz (112); Skura Walenty (257); Skura Wincenty (259); Skurska Marcyanna (113); Skurska Maryanna (241); Słomczyński Łukasz (90); Słowik Róża (69); Słowikowski Władysław (233); Smólska Wanda Franciszka (84); Smólski Onufry (125); Sobański Władysław (57); Sobiegurski Stanisław (193); Sobieszczański Jan Michał (109); Sobotowska Barbara Józefa (107); Sojecki Stanisław (218); Sokołowska Magdalena (253); Sokołowski Jan Karol (7); Solecka Ludwika (251); Sołtykiewicz Tomasz (109); Sosnowski Andrzej (103); Sosnowski Roman (256); Sotkiewicz Aleksander Hulian Feliks (32); Sotowicz Maryanna (53, 244); Sowiński Woyciech (29); Spasiński Andrzej (88); Stachowicz Benedykt (11); Stachowicz Helena (213); Stachowicz Jacek (67); Stachowicz Kajetan (145); Stachowicz Tekla (240); Staniszewski Stanisław (207); Stańczak Agata (136); Stawiński Stanisław (203); Stąporkiewicz Łucja Antonina (109); Stefanowska Franciszka Ewa (107); Stefańska Barbara (239); Stetkiewicz Napoleon Felicjan Antoni (163); Stępka Karolina (190); Stępnikowski Leopold (152); Stępniowski Błażej (127); Strzelecka Józefa (79); Strzelecka Monika (248); Strzelecki Józef (21, 83); Strzelowska Józefa (22); Styczeń Katarzyna (52); Suchodolska Antonina (228); Suchodolski Wicenty (223); Suchodolski Wincenty (25); Sukiennik Katarzyna (106); Sulima Agnieszka (112); Sulima Antoni (130); Sulima Maryanna (236); Sulima Piotr (123); Sułek Jan (231); Suppłatowicz Błażej (134); Suppłatowicz Dominik (251); Suppłatowicz Franciszek (74, 77); Suppłatowicz Józef Franciszek (72); Suppłatowicz Katarzyna (132); Suppłatowicz Magdalena (51); Suppłatowicz Maryanna (55); Szafrańska Bronisława (234); Szambelan Ludwik Henryk (34); Szczepanowski Jan (236); Szczepański Franciszek (131); Szczepański Wawrzyniec (200); Szczęsny Andrzej (96); Szczęsny Szczepan (221); Szelągowski Julian (7); Szewczyk Andrzej (128); Szewczyk Augustyn (128); Szewczyk Franciszka (127); Szewczyk Kazimierz (19); Szewczyk Maryanna (10); Szewczyk Tekla (82); Szewczyk Wiktoria (173); Szklenarska Michalina (189); Szkoda Michał (76); Szmidt Karolina Wiktoria Maryanna (33); Szmieszkiewicz Aniela Ewa (63); Sztetler Józefa (227); Sztetler Julianna Helena (41); Szturma Hippolit (65); Szumska Maryanna (258); Szwarnowska Maryanna (4); Szwedzik Łukasz (145); Szwer Józef (227); Szwer Wincenty (57); Szydło Antoni (213); Szydło Antonina (126); Szydło Banedykt (26); Szydło Elżbieta (98); Szydło Józefa (22); Szydło Kazimierz (19); Szydło Maryanna (165); Szydłowska Agnieszka (135); Szymanowicz Maryanna (165); Szymańska Elżbieta (105); Szymańska Józefa (206); Szymańska Katarzyna (103); Szymański Łukasz (138); Szymczyk Barbara (177); Szymczyk Maryanna (55); Ścibis Franciszka (174); Śliwieńska Katarzyna (81); Śliwieński Paweł (176); Ślusarska Antonina (215); Środa Maryanna (124); Świderski Józef Julian (2); Świdziński Julian (223); Świerkowski Ignacy Jan Tadeusz (59); Święcicki Józef (237); Świętkowska Franciszka Antonina (30); Śwoerczyńska Maryanna Franciszka (61); Taraszkiewicz Antonina (205); Taraszkiewicz Magdalena Krystyna (56); Tarkowska Anna (207); Tarkowski Wiktoryn Łukasz (90); Tarnowska Julinna (197); Teletycki Jan (175); Tkalska Zofia (203); Tokarski Mikołaj (13); Tomala Łucja (258); Tomalczyk Jan (253); Tomasiewicz Elżbieta Bronisława (29); Tomaszewska Ewa (188); Tomaszewski Tomasz (121); Tomaszewski Woyciech (224); Tompolewski Jan (186); Traczewski Józef (9); Traczewski Tomasz (251); Traugudt Jan (224); Traugut Stanisława (215); Trębaczewska Józefa (190); Trojanowski Balbin Kazimierz (20); Trybulska Marcyanna (2); Trześniewski Józef (273); Trzybańska Anna Józefa (56); Tusieńska Ewa (110); Tusieńska Józefa (249); Tusieński Bartłomiej (244); Tusieński Paweł (123); Tusieński Tomasz Antoni (114); Tusińska Rozalia (123); Tusiński Woyciech (27, 189); Twardzicka Wincentia (31); Tymiński Józef Konstanty (38); Tymowska Eleonora (175); Tyzner Agnieszka (203); Ulatowski Franciszek (180); Ulikowska Maryanna (250); Umielewska Teodora Franciszka (28); Urbański Michał (192); Wacław Ewa (106); Walczak Ignacy (136); Walewska Joanna (37); Waniek Anna (54); Waniek Antonina (44); Waniek Jakub (140); Waniek Małgorzata (192); Waniek Woyciech (29, 137); Warchól Katarzyna (58); Warchól Rozalia (68); Warcół Jan Adan (111); Wasiak Agnieszka (139); Wasiak Franciszka (145); Wasiak Józef (19); Wasiak Maryanna (199); Wasiak Zofia (35); Wasiewicz Ludwika (169); Wasilewski Michał (258); Wasilewski Piotr Paweł (50); Wasilowski Franciszek (87); Wasztyl Franciszka (80); Wasztyl Walenty (211); Wasztyl Wincenty (222); Waśniewski Franciszek (177); Wawrowska Wiktoria Ewa (111); Wąsowicz Stanisław (142); Wdowiak Róża (233); Weroniecki Franciszek (9); Wiatrowska Franciszka (152); Widomski Leon (211); Wiechowska Apolonia (140); Wieczerzeńska Katarzyna (97); Wieczorkiewicz Józef Szymon (98); Wieczorkowska Maryanna (192); Wieczorkowski Tomasz (183); Wiejata Zofia (37); Wierzbicki Józef (245); Wierzbicki ludwik Hippolit (66); Wierzbicki Sylwester (210); Wierzbicki Tomasz (94); Wierzbowski Michał (200); Wieszniewski Mikołaj Alfons (82); Wijata Antonina (8); Wijata Maryanna (133); Wilczeńska Antonina (121); Winiakowska Maryanna (55); Wiśniewska Adelajda (212); Wiśniewska Adelajda Marcyanna (28); Wiśniewski Franciszek (163); Wiśniewski Jan (148); Witkowski Józef Kalasanty (57); Witkowski Józef Michał (78); Witkowski Karol Apolinary (65); Witkowski Kasper (237); Wkryński Ignacy (204); Włodek Barbara (195); Włodek Kasper (150); Włodek Łukasz (174); Wolak Józef (204); Wolak Kazimierz (159); Wolicka Franciszka Apolonia (20); Wolicka Teofila (93); Wolicki Józef (222); Wolińska Balbina (235); Wolińska Marcyanna (186); Wolska Barbara (4); Wolska Katarzyna (101); Worowska Małgorzata (231); Woycicki Teofil (97); Woyciechowska Agnieszka (235); Woyciechowska Anna (226); Woyciechowska Katarzyna (33, 100, 192, 212); Woyciechowska Rozalia (218); Woyciechowska Tekla (212); Woyciechowski Franciszek (73); Woyciechowski Krzysztof (51); Woyciechowski Walenty (129); Woyciechowski Władysław Jan Antoni (48); Woyciesak Maryanna (100); Woycikowski Franciszek (69); Woydacka Józefa Rozalia (71); Woydaszewski Ignacy Wawrzyniec (62); Woynicki Józef (158); Woynicki Stanisław Teofil (36); Woytasik Barbara (99); Woytowicz Agnieszka (228); Woytusińska Karolina (238); Woytusińska Wiktoria (110); Woźnicki Bronisław Michał (30); Wóycik Franciszek (243); Wóycik Ignacy (170); Wóycik Jan (131); Wróbel Grzegorz (257); Wróblewska Maryanna Zuzanna (61); Wścieklica Filip Ludwik (99); Wydra Antoni (154); Wyszomierska Sabina Pelagia Aleksandra (60); Wyżykowska Michalina Natalia (64); Wyżykowska Wanda Leokadia (204); Zaiączkowska Józefa (272); Zaiączkowska Wiktoria (111); Zalewska Helena (182); Zalewska Maryanna (176); Załęski Gustaw Franciszek (64); Zasada Tomasz (176); Zawadzki Antoni (78, 241); Zawaluk Franciszka (214); Zawisza Feliks (259); Zawodzieński Jakub (169); Zawodzieński Jan Tomasz (114); Zdziechowska Maryanna (69, 248); Zdzieńska Ewa Karolina Bronisława (99); Zdzieńska Tekla (240); Zelażewski Piotr (152); Zetlizer Anastazja Konstancja (80); Zieleński Józef Marcin (98); Zieliński Franciszek (191); Zieliński Józef (201); Ziembalska Katarzyna (248); Ziemicki Łukasz Julian (72); Ziemiecki Łukasz Julian (74); Ziemiejewska Maryanna (243); Zmicewski Józef (246); Zuch Maryanna (241, 250); Zuch Wawrzyniec (200); Zuchowska Maryanna (62); Zuchowski Jan Kanty (91); Zuchowski Wawrzyniec (153); Zwoleński Jan (182); Zych Ewa (260); Zych Franciszek (80); Zych Jan (221); Zych Jan Nepomucen (40); Zych Maryanna (159); Zych Michał (72); Żabicki Adam (261); Żebrowska Giertruda (235); Żegliński Piotr Michał (202); Żmijewska Maryanna (225); Żmijewski Tomasz (179); Żołna Szymon (218); Żuchowska Antonina (209); Żuchowska Justyna (186); Żuchowski Antoni (188); Życki Antoni (244); Żyła Józef (21)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 280; 25x40; ; 30; ; ; ; -; całkowicie;
Reference number: 58/156/0/018
tytuł i daty: Duplikat akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Parafii Radom na rok 1837; 1837
hasła indeksu: Abramowicz Felicjan Stanisław (41); Adamska Anna (217); Adamska Ludwika (212); Adamska Marcyanna (2, 257); Ambroziak Jan (173); Andrzejczyk Paweł (161); Antonów Karol (193); Badeński Wincenty (34, 213); Banasiak Franciszek (171); Banaszkiewicz Wojciech (40); Banaśkiewicz Woyciech (223); Bańczewski Piotr (85); Bańkowski Franciszek (211); Barański Józef (197); Barański Konstanty Józef (28); Barański Walenty (136); Barszcz Łucja (196); Barszcz Salomea (160); Bator Jan (98); Bednarska Ludwika (73); Bek Antoni (251); Belińska Ludwika Karolina (48); Bertrand Jan (156); Besser Józef (261); Beszorner Antonina (6); Białecki Jan szymon (91); Białek Agnieszka Rozalia (88); Białkowska Stefania Karolina Tekla (33); Bielas Mikołaj (225); Bielawska Franciszka (258); Bielecki Andrzej (263); Bielecki Michał (274); Bielska Joanna (127); Bieniek Franciszek (154); Bieniek Julianna (10); Bieńkowska Aniela (194); Bieńkowska Ludwika (223); Bieńkowska Maryanna (122, 176); Bieńkowski Jędrzej (177); Billewicz Olimpia (213); Biniakowska Olimpia Teofila (40); Biniakowska Teofila (224); Biniek Michał (247); Bińkowa Agnieszka (248); Bińkowska Anastazja (275); Bińkowska Tekla (80); Bińkowski Antoni (53); Blau Maryanna (149); Błach Antonina (56); Błasieński Woyciech (128); Błaszczak Maryanna (231); Błaszczykiewicz Józef (208); Błażek Maryanna (31); Błochowicz Anna (158); Bobrowski Kajetan (274); Bobrowski Woyciech Teofil (208); Bogucki Franciszek (198); Bojanowska Marcyanna (219); Bojanowski Paweł (157); Bokiewicz Józefa (263); Boriusiński Banedykt (138); Borkowska Wiktoria (222); Borowiecka Agnieszka (274); Boruch Justyna (215); Borusiński Józef Andrzej (94); Borzęcka Józefa (208); Bożek Józefa (20); Brodnicka Franciszka (86); Brożek Anastazja (44); Brygidanowicz Tekla (123); Brynda Józef (25); Bryńska Anna (246); Brzeski Józef Ludwik (130); Brzeski Michał (164); Brzeziński Józef (188); Brzozowska Florentyna Stanisława Aleksandra (45); Brzozowska Maryanna (173); Brzozowski Aleksander (241); Brzozowski Julisz Leon (22); Brzyska Józefa (29); Bucholz Jan Karol (140); Budzisz Maryanna (201); Bujak Maryanna (230); Burek Maryanna (64); Burhardt Karol (210); Burzyńska Kornelia Balbina (37); Burzyński Stanisław Jan (58); Celejewska Małgorzata (131); Cerbin Paweł (187); Cetlicer Emilia (125); Cetnarowicz Benedykt (233); Chabelska Maryanna (141); Chałgasiewicz Antonina (139); Chmurzyńska Antonina (241); Chojnacka Franciszka Barbara (65); Chotecka Aniela Maryanna (70); Chrusniak Piotr (266); Chruśniak Wawrzyniec (204); Chrząstowski Tomasz (146); Chwaścieński Antoni (7); Cibor Ludwik (163); Cichała Jan (239); Cichawa Franciszka (83); Cichoński Stanisław Floryan (42); Ciepliński Jan (60); Ciepliński Wojciech (258); Ciołek Julianna Maryanna (269); Cwiechowska Weronika (257); Cwieciński Józef (87); Cygan Apolonia (137); Cymelska Katarzyna (177); Czaplicki Franciszek Edward (95); Czapliński Antoni (235); Czarnecka Jadwiga Katarzyna (93); Czempińska Maryanna Franciszka (104); Czempińska Waleria Barbara (104); Czepiński Karol Józef (91); Czerwiec Józef (279); Czerwiec Józefa (18); Czerwiec Woyciech (32); Czerwiński Maksymilian (52); Czępińska Anna (208); Czochańska Klementyna (165); Czubek Stanisław (272); Ćwikleńska Salomea (212); Ćwiklińska Wiktoria (242); Ćwikliński Ludwik Franciszek (65); Ćwikliński Michał (220); Dąbrowska Antonina Izabelal (3); Dąbrowska Helena (19); Dąbrowska Józefa Hortensja (3); Dąbrowski Emilian Sylwester (3); Dąbrowski Wiktor Władysław (4); Dejeska Agata Matylda (16); Delowski Ignacy (247); Derlatka Szczepan (199); Dobrowolski Grzegorz Antoni Nikodem (78); Dolecki Tomasz (203); Doradza Katarzyna (172); Dorlasińska Ewa Aniela (101); Drabik Maryanna (35); Dreja Michał (76); Drobniewski Walenty (238); Drozdowska Józefa (124); Drozdowska Zofia Emilia (66); Dryglas Maciej (279); Dryja Szczepan (196); Dryla Marcin (88); Drzazga Szymon (250); Drzewiecka Teofila Julianna (5); Duda Katarzyna (174); Duda Szymon (175); Duda Wojciech (40); Dudkowski Ludwik Michał (75); Dudkowski Stanisław (132); Dugas Franciszek (265); Dułacińska Barbara (133); Dumański Filip (206); Dutkowska Karolina (63); Dutkowski Antoni Feliks (55); Dworakowski Józef Julian (25); Dworakowski Michał (227); Dybalski Leopold Woyciech (138); Dygas Józef (153); Dygas Marcin (139); Dziedzic Michał (253); Dziedzicka Katarzyna (276); Dzielek Wawrzyniec (199); Dzielek Woyciech (28); Dzrzewiecka Maryanna (157); Ereciński Albin Kazimierz (25); Ereczyński Albin (221); Fałkowski Józef Wincenty (63); Fałkowski wincenty (218); Fedorów Józefa (278); Figura Woyciech (31); Fijałkowska Antonina Feliksa (58); Fijałkowska Cezaria (136); Fijałkowska Marcyanna Olimpia (3); Filipowicz Laura Joanna Agnieszka (2); Fituch Maryanna (202); Fiutkiewicz Antonina Anna (57); Flont Weronika (212); Flont Wiktoria (4); Florański Grzegorz (148); Florska Magdalena (232); Florzeńska Maryanna (195); Frankiewicz Andrzej (207); Frankiewicz Jakub (173); Fritsch Aleksander (158); Fronczek Anna Maryanna (68); Frysieński Gabryel (190); Fuliński Wawrzyniec (162); Gaca Jędrzej (251); Gaca Zuzanna (71); Gajewska Karolina Julianna (15); Gajewska Rozalia (198); Gajewski Józef (163); Gajewski Paweł (236); Gajewski Wojciech (254); Gałczyńska Paulina Maryanna (65); Gałdzyńska Małgorzata (247); Gałecki Andrzej (131); Gałęzioska Antonina Katarzyna (54); Garcztński Szymon (189); Gardyan Szymon (169); Gasek Franciszka (150); Gawełek Katarzyna (129); Gawłowski Jan (142); Gaworek Franciszka (274); Gąsiorowska Katarzyna (140); Gąsowska Maryanna Franciszka Julia (67); Gębarska Teofila (232); Gębczyk Apolonia (11, 209); Gębczyk Maryanna (35); GębczykSzymon (220); Gielniowska Magdalena (214); Gierard Wilhelm Antoni Michał (152); Giericz Józefa (151); Gierzmoński Franciszek (203); Gil Agnieszka Antonina (50); Glebiński Józef Kalasanty (67); Glejnich Elżbieta (222); Głoszkowska Anastazja Konstancja (268); Głoszkowski Jan (125); Głowacka Maryanna (202); Głowacki Wasil (277); Gnatowska Maryanna Tekla (77); Godek Barbara (197); Godek Jan (279); Gołąbek Anastazja (37, 242); Gorajska Maryanna (233); Gorlicki Franciszek (264); Gorzkowska Agnieszka (95); Gorzkowska Tekla (237); Gożdz Zofia (174); Góra Paweł (32, 218); Góra Zofia (219); Górecki Adam Wincenty (105); Górski Józef (212); Grabowiecki Antoni Hipolit (79); Grabowski Ignacy (10); Grabowski Kazimierz (145); Gratkowska Teresa (199); Gregorczyk Antoni (8, 228); Grochulska Zofia (127); Grochulski Michał (222); Grozner Rozalia (221); Grudzień Anna (137); Grudzień Franciszka (282); Grudzieńska Aleksandra (142); Grudziński Józef (147); Gruszczyński Kazimierz (191); Gruszczyński Wiktor (78); Grzelka Franciszka (281); Grzybowska Józefa (18); Grzybowska Małgorzata (145); Grzybowski Piotr (232); Gumulińska Józefa (156); Gurecki Franciszek (75); Guzińska Tekla (80); Gwożdz Magdalena (53); Hajduk Andrzej (94); Hała Małgorzata (255); Harbaszowski Jakub Ignacy (69); Hassman Zofia Otolia Maryanna (250); Hassmann Helena Zofia Marya (72); Hejsler Ludwika (262); Hernik Adam (103); Hernik Antonina (205); Hernik Józefa (21); Homberg Leon (218); Hreczko Jan (239); Husarzewska Antonina (158); Husarzewska Stanisława (141); Husarzewski Stanisław (246); Icha Maciej (261); Idziak Woyciech (31); Imielińska Małgorzata (155); Iwański Michał (82); Jabłoński Piotr (126); Jagielonka Ewa (98); Jagieła Katarzyna (159); Jagoda Woyciech (34); Jakubkiewicz Józefa (24); Jakubowska Franciszka (249); Jakubowska Maryanna (232); Jakubowski Jan (280); Janicka Tekla (244); Janik Maryanna (239); Janikowska Rozalia (277); Jankowska Łucja (272); Jankowska Zofia Petronella Paulina (63); Janoska Antonina Katarzyna (57); Janowska Wiktoria (261); Jarzębkowski Szczepan (105); Jasieńska Ludwika (202); Jasieński Franciszek Salezy (12); Jasieński Paweł (6); Jasiński Joachim (260); Jaskierowska Maryanna (135); Jastrzębska Anna (262); Jastrzębski Tomasz Franciszek (97); Jaśkiewicz antonina Franciszka (276); Jaśkiewicz Apolonia (164); Jaśkiewicz Franciszek Mikołaj (97); Jaśkiewicz Józef Kalasanty (65); Jaśkiewicz Wacław (123); Jaśkiewicz Woyciech (219); Jaworska Marynna (7); Jezierski Antoni (150); Jeziorski Michał (164); Jsiński Jan (225); Jurczewski Eugeniusz (99); Jurek Karol (249); Jurek Katarzyna (246); Jurzyński Józef (29); Kaca Wojciech (251); Kacprzak Franciszka (224); Kaczkowska Rozalia (264); Kaczmarczyk Antonina (46); Kaczmarczyk Katarzyna (227); Kaczór Karol (11); Kaftański Eustachiusz Mateusz Władysław (81); Kaim Antoni (229); Kaim Józefa (19); Kaledziński Marcin (90); Kalicka Joanna (153); Kalita Stanisław Antoni (46); Kałucka Maryanna (148); Kamienski Jan (10); Kamieńska Anna (136); Kamieński Wincenty (128); Kamińska Rozalia (93); Kamińska Tekla (168); Kamiński Kasper (264); Kamiński Władysław Wawrzyniec (72); Kapalska Maryanna (244); Kapalska Weronika (248); Kapusta Tomasz (214); Kapusta Wiktoria (93); Karaś Jan (275); Karaś Józef (172); Karbowska Franciszka (248); Karbowski Sebastyan (161); Karcz Jan (188); Karkulewicz Teofila (138); Karpik Antoni (249); Karpińska Justyna (249); Karpiński Łukasz (84); Karsz Katarzyna (229); Karsz Ludwik (156); Karwińska Maryanna Barbara (133); Kasprowska Maryanna Wiktoria (24); Kącka Domicella (44); Kicieński Józef (205); Kiedrzyński Franciszek Świętosław Adolf Władysław (104); Kiedrzyński Tomasz Józef (170); Kiehn Frideryk Wilhelm Franciszek (49); Kieliński Mikołaj (249); Kiełbasa Małgorzata (144); Kiepiel Katarzyna (143); Kiepiel Łukasz (274); Kierczeńska Katarzyna (191); Kieterowicz Franciszka (170); Kirdylas Franciszka Maryanna (48); Kisiel Zofia (18); Klembowska Antonina (148); Klimecki Henryk Walerian (223); Klimek Jan (216); Kłębowski Franciszek (159); Kłosowska Anna (152); Kłoswoska Marcyanna Agnieszka (5); Knab Anatol Anastazy (42); Knab Aniela (231); Kobierski Maksymilian (158); Kobusińska Józefa Maryanna (22); Koczanowski Antoni Paweł (6); Kokosińska Teofila (237); Kokosińska Teofila Balbina (43); Kolasiewicz Jan Antoni (49); Kolasińska Julia (151); Kolędziński Szymon (121); Kołodziejczyk Florian (145); Kołodziejczyk Maryanna (66); Kołodziejska Anna Maryanna (97); Kołodziejska Maryanna (54); Kołtun Anna (227); Kołtun Bartłomiej (74); Kołtuniak Maryanna (62); Komorowska Maryanna (162); Kondys Antoni Florian (55); Kopacz Józef Woyciech (25); Kopczyńska Maryanna (73); Korba Antoni (51); Kosterska Barbara (162); Kościeński Feliks (196); Kot Marcin (278); Kotkieiwcz Jan (96); Kotliński Józef Maciej (22); Kotnowski Karol Franciszek (107); Kotonowicz Józef (254); Kotonowicz Maryanna (254); Kotonowicz Paweł (166); Kowalczyk Feliks (77); Kowalczyk Szymon (232); Kowalewski Franciszek Ksawery (139); Kowalska Balbina Wiktoria (102); Kowalski Aleksander (246); Kowalski Aleksander Karol (98); Kowalski Jan (195); Kowalski Jan Apolinary (16); Kownacka Ludwika Rozalia (76); Koza Feliks (12); Kozera Ignacy (127); Kozłowska Józefa (268); Kozłowska Katarzyna Elżbieta (92); Kozłowski Bartłomiej (147); Kozłowski Jan (251); Kożuchowski Jan (234); Krajewska Apolonia (270); Krajewska Katarzyna (73); Krajewska Maryanna (13); Krakowiak Antonina (215); Kramarkiewicz Aniela (146); Kraszewski Wojciech (260); Krawczyk Filip (146); Krawczyk Marcyanna (196); Kropieska Franciszka (149); Królikowska Apolonia Franciszka (82); Królikowska Franciszka (261); Krupa Stanisław (267); Krzemieńska Salomea (122); Krzykacz Franciszek (143); Książek Karolina Antonina (12); Kubiszewska Magdalena Teodozja (54); Kubiszewski Walerian (231); Kucharska Aniela (188); Kucharska Antonina Franciszka (56); Kucharska Ewa Wiktoria (02); Kucharska Karolina (88); Kucharski Andrzej (93); Kucharski Antoni (176); Kucharski Feliks (165); Kucharski Łukasz (253); Kucharski Wawrzyniec (211, 255); Kuchcieńska Katarzyna Eleonora (38); Kuczyńska Magdalena (155); Kuczyński Władysław (30); Kulak Antoni (209); Kulak Kasper (235); Kulczyńska Maryanna (140); Kulpieński Michał (214); Kunowski Kacper (2); Kunowski Kasper (192); Kupis Antonina (189); Kupis Franciszek (174); Kupis Jakub (68); Kupis Katarzyna (257); Kupis Marcin (264); Kupis Maryanna (74); Kupis Szczepan (267); Kuremska Katarzyna (245); Kurosz Jan (246); Kusmierczyk Stanisława Domicella (45); Kuszyńska Ludwika (41); Kutkieiwcz Konstancja (252); Kutkiewicz Andrzej (248); Kutkiewicz Józefa (255); Kutkiewicz Marcin (245); Kutkowski Karol (238); Kwaczyński Wincenty Paweł (1); Kwasniewski Adolf (242); Kwaśniewski Józef (24); Kwiatkowska Katarzyna (236); Kwiatkowski Jan Teofil (60); Kwiatkowski Walenty (16); Kwiecień Katarzyna (190); Kwiecień Maryanan (204); Kwiecińska Weronika Marcyanna (107); Lachmajer Balbina (103); Lachmajer Julian (237); Lambert Agnieszka (268); Lange Aleksander (176); Laskowska Rozalia Ludwika (76); Lasocka Karolina (172); Lasocka Katarzyna (254); Lechowski Antoni (133); Leszczyńska Józefa (22); Leśniewicz Józefa (15); Leśniewicz Katarzyna (153); Leśniewski Wincenty Ignacy (17); Lewandowska Zofia (154); Like Dominik (194); Linoski Józef (273); Linowska Magdalena (225); Lipczeński Walenty (189); Lipiec Agata (188); Lipiec Jan (266); Lipiec Józef Kazimierz (27); Lipiec Kazimierz (262); Lipiec Maryanna (266); Lipieński Wincenty Karol (10); Lisner Zofia (200); Lubieniecka Magdalena (265); Lubieniecki Stanisław Roller (238); Łagowska Ewa (243); Łagowski Błażej (155); Łubieński Henryk (9); Łuczyńska Lucyna (234); Łukaszewicz Andrzej (259); Łukoska Franciszka (171); Łukoska Katarzyna (256); Łukowski Wawrzyniec (71); Łyszczewski Grzegorz (226); Machalska Antonina (273); Machnicka Franciszka Barbara (96); Machowski Maciej (210); Maciążek Franciszek (42); Maciążek Katarzyna (268); Maciążek Tomasz (122); Macieńska Fortunata (17); Madeyska Anastazja Antonina (39); Madeyska Aniela (217); Majewska Emilia (165); Majewska Jadwiga (281); Majewska Maryanna (68); Majewski Józef (28); Majewski Ludwik (245); Majewski Wincenty (142); Majewski Wojciech (38); Majewski Woyciech (218); Majoska Agnieszka (205); Makowski Jan Ludwik (73); Makuch Agata (13); Makuła Joanna (51); Makuła Józefa (277); Malinowsk Maryanna (7); Malinowski Augustyn (282); Maliszewska Katarzyna Józefa (21); Mała Marcyanna (218); Małek Andrzej (94); Małek Jan (47); Mańkowski Roch Ludwik (74); Marszałek Katarzyna (15); Maszewski Aleksander (153); Masztalerska Karolina (64); Masztalerzyński Maciej (259); Materska Maryanna (71); Matyśkiewicz Antoni Jan (247); Maziążek Zofia (195); Mazur Maciej (168); Mazurkieiwcz Małgorzata (275); Mazurkieiwcz Marcin (172); Mazurkiewicz Aleksandra (23, 218); Mąka Eleonora (50); Mąkosa Leon (129); Mejsler Ludwika Olimpia Apolonia (5); Mendykowska Emilia (44); Mętracki Adolf (67); Miałkowska Józefa (28); Michalska Józefa (281); Michalska Maryanna (258); Michalska Maryanna Emilia (77); Michalski Adam (100); Michalski Jan (73); Michalski Michał (213); Michalski Tomasz (280); Mieńkowski Mateusz (141); Miernicka Magdalena (280); Miernowski Władysław (8); Mięskoski Feliks Jan (50); Mikrzyńska Antonina (251); Milewski Jan August (77); Milewski Kazimierz (268); Miller Katarzyna (166); Miłkowska Agata (227); Miłkowski Walenty (273); Minkiewicz Feliks Jan (51); Mirosławski Franciszek (148); Mizera Franciszek (200); Mizera Maryanna (206); Mizera Zofia (194); Mizerski Andrzej (89); Modzelewska Maryanna (176); Mokosa Scholastyka (281); Mokoza Stanisław (45); Molęda Antoni (263); Molga Franciszka (74); Molga Ludwika (157); Mosionek Antonina (273); Mosionek Maryanna (197, 245); Mosionek Tekla (171); Mosionek Wincenty (256); Mosionek Zofia (257); Motyka Jan (209, 279); Możdzyńska Eleonora (228); Mrożek Agnieszka (269); Mrożek Jan (59); Muler Kazimierz (80); Murzynów Wasili (141); Muszyński Ludwik Franciszek (37); Muterska Maryanna (259); Mynaczkowski Marcin (223); Mynarzkowska Joanna Nepomucena (49); Nakoneczna Barbara (275); Nakoneczna Wiktoria (103); Nakoneczny Maciej (268); Nalepińska Zofia (82); Narcinkowska Zofia Petrnella (47); Nawrot Julianna (11); Nawrot Tomasz Adam (102); Niciewicz Tomasz (177); Niedziałkowska Anna (161); Niewiadomski Jan (270); Niewiadomski Wojciech (272); Niezgodzińska Tekla (282); NN (205); NN Barbara (225); NN Łukasz (282); Nosowski Szymon Tomasz (99); Nowak Franciszek (131); Nowak Franciszka (83, 177); Nowak Józef (199); Nowak Julianna (14); Nowak Maryanna (97, 106); Nowakowska Anna (152); Nowakowska Józefa (156); Nowakowska Maryanna (204); Nowakowski Tadeusz (150); Nowicki Ignacy (166); Nowicki Wincenty Jan (64); Oczarska Judyta (211); Okulska Rozalia (272); Olechowski Ignacy (242); Oleś Maryanna (70); Olszewska Maryanna Magdalena (72); Olszewska Wiktoria Teodora (95); Olszewski Jacek (263); Olszewski Józef (189); Opozda Józefa (135); Orłowski Szymon (241); Osińska Salomea Katarzyna Karolina (92); Osowski Adam (102); Ościński Ludwik Bartłomiej (126); Pacholińska Maryanna (278); Pacholska Małgorzata (258); Pacyna Szczepan (101); Paiąk Antoni (6); Paiąk Franciszka (187); Paiąk Józef (29); Paiąk Justyna (198); Paiąk Kazimierz (189); Paiąk Tomasz (190); Pajączkowska Ewa (99); Pajączkowska Florentyna (244); Pająk Andrzej (92); Pająk Maryanna (62); Pająk Mateusz (130); Pająk Rozalia (276); Pakuła Katarzyna (154); Paluch Domicella Julia (44); Paprocki Józef Michał (86); Pasek Anna (253); Pasek Katarzyna (269); Pasek Roman (264); Pasek Wincenty (66); Paszkowski Józef (31, 231); Patek Józef (133); Patela Franciszka Teresa (81); Patela Wojciech (265); Pawełecka Teresa (170); Pawieńska Teofila (36); Pawieński Franciszek (196); Pawlikowska Anna Balbina (58, 281); Pawlikowski Jakub (194); Pawlińska Maryanna (282); Pawłowska Emilia Teofila (8, 195); Pawłowska Katarzyna (222); Pawłowski Józef (252); Pawłowski Marcelii Antoni (91, 279); Pawłowski Stanisław (165); Pawłowski Szymon (144); Perczyński Stanisław Antoni (46); Perney Andrzej (204); Pestkowska Franciszka (159); Pękalski Jan (124); Pękała Marcyanna Agnieszka (107); Pękała Paweł (137); Piątkowska Elżbieta (150); Piątkowska Teofila (142); Piechowska Julia Izabella Petronella (79); Piekarski Konstanty Józef (29); Pierun Magdalena (280); Pietrowska Balbina Maryanna (33); Pietrzeniak Wincenty (243); Pietrzyk Michał (79); Pindakiewicz Tomasz (162); Piontek Edward (210); Piopiel Hipolit (253); Piotrowska Anna (145); Piotrowska Wiktoria (101); Piotrowski Władysław Łukasz (85); Piórkowska Katarzyna (38); Piwecki Jan Kazimierz (248); Płochacz Wojciech (261); Płońska Maryanna (71); Płoskocieński Filip (191); Płoskocińska Ewa (228); Płowski Antoni Damazy (99); Płużańska Apolonia (193); Podworski Karol Józef (91); Pogodziński Mikołaj (96); Pogodziński Tomasz (101); Pokrzywińska Domicella (161); Polakiewicz Stanisław Filip (43); Połomska Maryanna (167); Poncyliusz Julianna (206); Popiel Kazimierz (269); Potocka Wiktoria (215); Potocki Jan (105); Potrzebowska Tekla (266); Potrzebowski Michał (79); Pożyczka Antoni (279); Pożyczka Antoni Dionicy (50); Pożyczka Franciszka (281); Pożyczka Józef (27, 127); Pożyczka Kasper (171); Prędzia Szymon Juda (88); Przedwoj petronella (267); Przedwoj Tomasz (267); Przybylska Józefa (260); Przybylska Maryanna Helena (13); Przybylski Władysław (267); Przybyłko Franciszka (147); Przybytniowa Apolonia (209); Przygodzki Franciszek (201); Ptasiński Kazimierz Antoni (27); Ptasiński Michał (244); Ptaszyński Jan (250); Ptaszyński Józef (257); Puszczyńska Marcjanna (187); Pyszczek Antonina (40); Pyścińska Ewa (224); Radkiewicz Michał (215); Rak Maryanna (230); Rakowska Maryanna (260); Regulska Matylda Dorota (23); Rogalski Jakub (191); Rogowska Tekla (124); Rogowski Tadeusz Szymon Józef (76); Rokicka Antonina (53); Rola Jan (204); Romanowicz Antoni (149); Romanowska Aleksandra Józefa (33, 227); Romanowski Antoni (57); Rosieńska Karolina (128); Roszkowska Marcella (9); Roszkowski Feliks (212); Roszkowski Michał (234); Rowicka Apolonia (209); Rożańska Maryanna (175); Rożański Ignacy (174); Rudowska Leokadia (213); Rusak Franciszek (160); Rusakowska Jadwiga (234); Russak Julianna (256); Russak Szymon (203); Russakowska Barbara (268); Russakowska Maryanna (259); Russakowski Franciszek Ksawery (92); Russakowski Jan (121); Russakowski Karol (87, 216); Russek Aleksander Kazimierz (20); Rutkowska Julianna Konstancja (17); Rużycka Małgorzata (187); Rybczeński Józef Aleksander (1); Rybicki Łukasz (250); Rydz Jan (192); Ryścińska Tekla (269); Rzeczkowska Józefa (11); Rzeczkowska Leokadia (242); Rzymski Stanisław (37, 226); Sadalska Jadwiga (85); Sadalska Ludwika Maryanna (75); Sadok Maryanna (280); Sadoski Antoni (280); Sadowski Antoni Stanisław (41); Sadowski Filip (134); Sadza Walenty (223); Sakiewicz Honorata (230); Sakiewicz Marcyanna (4); Salaterska Zofia (239); Saniczkowski Józef Stanisław (26); Saski Józef (152); Satowicz Ewa (83); Sączewski Adam Piotr August (35); Schmidt Jan (151); Schul Jan Wincenty (60); Schunharth Tekla (84); Scibisz Tekla (276); Seniczkowski Józef (252); Sewercka Karolina (89); Siennicka Helena (238); Siennicki Maciej (230); Siennicki Stanisław (42); Siernowska Maryanna (230); Sikorska Jadwiga (190, 191); Sikorska Józefa (197); Sikorska Konstancja (194); Sikorska Marcyanna (2, 201); Sikorska Wiktoria (98); Sikorski Ludwik Gaudenty (17); Sitkieiwcz Julianna (267); Siudak Maryanna Tekla (78); Skąpska Ludwika (247); Skorzeńska Antonina (130); Skorziński Adam (271); Skorziński Stanisław (225); Skorża Szymon (134); Skowronek Katarzyna (258); Skowrońska Karolina Katarzyna (90); Skrzyńska Maryanna (128); Skwara Franciszka (166); Słomczyńska Salomea (273); Słotwińska Felicjanna (271); Słowik Rozalia (244); Smakowska Antonina (43); Smoluch Marcin (192); Smulska Wanda (241); Sobczyńska Julia Zofia (45); Sobczyńska Petronella (226); Sobieniewska Franciszka (83); Sobieray Ignacy (210); Sobieray Jakub (209); Sobieray Woyciech (207); Sobolewska Katarzyna (131); Sobota Maryanna (231); Sochacka Agnieszka (202); Sodkiewicz Aleksander (235); Sojecka Jadwiga Teresa (87); Sokołowska Magdalena Marcyanna Henryka (48); Sokołowski Jan Karol (201); Sołśnia Andrzej (278); Sołśnia Jan (193); Sołtykiewicz Elżbieta (270); Sołtykiewicz Michał (278); Sołtys Jan (205); Sołtys Karol (200); Sotkieiwcz Leopold Ksawery Julian (100); Sputowska Franciszka (264); Stachowicz Szczepan (155); Staniszewska Florentyna (228); Staniszewski Franciszek (201); Stańczyk Bartłomiej (207); Stańczyk Jadwiga (188); Stańczyk Józef (272); Stańczyk Rozalia Aniela (36); Stańczyk Tekla (217); Stańczyk Wiktoria (59); Stańczyk Wojciech (272); Staszewski Wawrzyniec (167); Stawińska Maryanna (67); Stefański Łukasz (129); Stenschke August Fridrich (151); Stepniewska Józefata Barbara (134); Stetkiwicz Julian Felicjan Konrad (23); Stępnikowska Maryanna (78); Stępniowski Andrzej (207); Stock Apolonia Ewa (20); Stojak Katarzyna (229); Stojek Antoni (46); Stos Jakubowna (270); Stos Paweł (270); Strachota Jan (61); Strzakowski Władysław Karol (30); Strzałkowski Jan Józef (233); Strzałkowski Józef Jan (30); Strzelecka Michalina (126); Strzelecki Antoni (106); Strzelecki Walenty (144); Stycińska Magdalena (229); Styciska Magdalena (48); Stysiałowicz Jan Andrzej (16); Stysiowski Ludwik (75); Styś Justyna (237); Styś Władysław Leon (59); Suchodolska Małgorzata (38, 52); Sukiennik Jakub (254); Sukiennik Julianna (123); Sukiennik Katarzyna (256); Sulima Agnieszka (14); Sulima Wincenty (64); Sułek Antonina (52); Suppłatowicz Józef (266); Suppłatowicz Maryanna (143, 160); Suppłatowicz Wiktoria (226); Szabla Elżbieta (169); Szczepankiewicz Jadwiga (277); Szczepańska Katarzyna (224); Szczepańska Kunegunda (240); Szczepański Franciszek (198); Szczepański Stanisław (41); Szczęk Franciszka (1); Szczęsny Ignacy (70); Szelągowski Ludwik (243); Szemiott Amdrzej Franciszek (36, 216); Szewczyk Franciszka (81); Szewczyk Magdalena (265); Szewczyk Maryanna (13); Szewczyk Waleny (15); Szewczyk Wawrzyniec (265); Szmalkowska Teresa Florentyna (85); Szostakiewicz Maryanan (202); Szostkieiwcz Ludwik (272); Szpakowska Helena (14); Szumska Konstancja Weronika (20); Szwagierek Antonina (54, 234); Szwarnowska Agnieszka (211); Szwarnowska Maryanna (235); Szwer Wincenty (236); Szydło Franciszka (24); Szydło Kasper (107); Szydło Maryanna (256, 269); Szymańska Józefa Anna (61); Szymańska Julia Michalina Maria (94); Szymańska Maryanna (147); Szymański Kazimierz (136); Szymczyk Maryanna (245); Szypowski Franciszek (160); Śliwieński Woyciech (199); Śliwiński Karol (157); Śmiechowski Antoni Władysław (56); Śpiewakowska Józefa (18); Świderska Honorata (207); Świderska Teofila (167); Świdzikowski Józef (27); Świdziński Stanisław Jan (47); Świerczewski Jan (19); Świerkowski Ignacy (235); Świętalska Paulina (59); Śwmieszkiewicz Aniela (214); Tanbrzępski Stanisław (206); Tarkowski Wiktor (195); Tarnowski Adam (159); Tokarski Mikołaj (206); Tomaszewska Katarzyna (187); Trepto Marcyanna (169); Tritler Zofia Nepomucena (47); Trojanowski Antoni Feliks (55); Trudnicki Tomasz Franciszek Ksawery (96, 279); Tuszyńska Katarzyna (168); Tuszyńska Marcyanna (106); Twardzicka Wincentia (220); Tylatycki Piotr (62); Tyzner Wojciech (281); Ublińska Emilia Maryanna (69); Ulikowska Rozalia (250); Ulikowski Antoni (252); Undyk Józef (236); Urbański Andrzej (89); Urbański Ludwik (89); Walaszczyk Ewa (129); Waldon Łukasz (84); Walkieiwcz Aniela Rozalia Michalina (87); Walkowski Jan Leon (21); Waluchowna (255); Wanarz Józefa (26); Wancerz Agnieszka (4); Wancerz Antonina (214); Wancerz Franciszka (240); Waniek Agnieszka (125); Waniek Franciszka (126); Waniek Julianna (12); Waniek Paweł (7); Waniek Tomasz (132); Waniek Wincenty (137); Warchol Jan (277); Warchol Jędrzej (265); Warchol Józef Kalasanty (271); Warchol Wojciech (266); Warchoł Konstancja (273); Warchoł Rozalia (260); Warchul Maryanna (266); Wardzeńska Weronika (35); Wartolec Bazyli (200); Wasiak Anna (68); Wasiak Franciszka (149); Wasiak Józef (125, 275); Wasiak Maryanna (275); Wasiak Teresa (146); Wasiakowski Józef (233); Wasilewski Woyciech (32); Wasztyl Błażej (8); Wasztyl Ewa (173); Wasztyl Ignacy (5); Wasztyl Józefa (36); Wasztyl Kunegunda (51); Wasztyl Wincenty (32); Waśniewska Wiktoria Ewa (103); Waśniewski Wojciech (39); Węgliński Kazimierz (26, 220); Węgrzecki Józef (105); Węsiorski Jan Nepomucen (55); Wiatrowska Agnieszka (132); Wiatrowski Teofil Aleksander (19); Wierzbicka Józefa (26); Wierzbicka Karolina (86); Wierzbowski Michał Władysław (80); Więckowska Marcyanna (198); Więckowski Józef (23); Więcław Ewa (267); Wilczyńska Emilia (193); Wilkowska Rozalia (281); Wimpiller Wiktoria (222); Wisińska Katarzyna (138); Wiśniewska Ewa (240); Wiśniewski Jan (104, 203); Wiśniewski Stanisław (43); Witwicka Bronisława (213); Wkryński Jan Alojzy (61); Włodarczyk Antoni (277); Włodarczyk Józefa (132); Włodek Jan (208); Włodek Józefa (139); Włodek Michał (69); Włudarczyk Antoni (56); Wojcicki Teofil (267); Wojciechowski Franciszek (224); Wojciechowski Marcin (90); Wojnicka Karolina (61); Wolak Dominik (190); Wolak Kazimierz (221); Wolak Tomasz (100); Wolak Wincenty (34); Wolska Józefa (164); Wolska Rozalia (217); Wolska Rozalia Józefa (30); Wolski Paweł (169); Wolski Stanisław (149); Wosikowski Józef Kazimierz (1); Woyciechowska Katarzyna (221); Woyciechowski Jan (123); Woyciechowski Rudolf antoni (219); Woydacka Rozalia (239); Woźniakowski Baltazar (135); Woźnicka Kunegunda (134); Wójcicka Zofia (39); Wójcicki Wincenty (253); Wóycikieiwcz Mateusz (124); Wróblewska Maryanna (252); Wróblewski Antoni (86); Wróblewski Mikołaj Józef (90); Wróblewski Wojciech (240); Wrzesniewska Maryanna Agata (121); Wrzeszczewicz Józefa (217); Wścieklica Feliks Waleriusz Klemens (106); Wurdwanowski Jan (170); Wybranowski Ignacy (70, 282); Wydra Jan (60); Wydra Katarzyna (33); Wydra Mateusz (168); Wydra Walenty (197); Wysocki Franciszek (193); Zajączkowski Antoni (240); Zakrzewska Leona (241); Zakrzewski Błażej (9); Zakrzewski Józef (220); Zaleska Maryanna Bronisława (82); Zaleszczyński Jan (229); Zamolska Dorota (14); Zasadowska Elżbieta (163); Zawadzki Michał (167); Zawadzki Władysław (200); Zawierzowski Antoni (154); Zawisza Eufrozyna (163); Zbierzchowski Ignacy (276); Zbrozińska Helena (226); Zbroziński Łukasz (84); Zbrożek Piotr (233); Zbrożkiewicz Antoni Jan (58); Zetlitzer Wociech (140); Zieja Kajetan Florjan (57); Zieleńska Małgorzata (216); Zieleński Stanisław (192); Zielińska Franciszka (21); Zielińska Zofia (221); Ziemski Józef (30); Ziółkowska Anna (63); Ziółkowska Jadwiga (259); Ziółkowska Maryanna (271); Ziółkowski Antoni (271); Ziółkowski Ignacy (69); Ziółkowski Tomasz (100); Zmijewska Anna MałgorzatA (66); Zuchowska Agnieszka Maryanna (9); Zuchowski Jakub (262); Zwierzowska Franciszka (130); Zwierzyński Adam (238); Zwoleński Woyciech (39); Zych Antoni (53); Zych Franciszka (216); Zych Karolina (62); Zydor Antoni (236); Żabicka Ewa (211); Żaczkiewicz Andrzej (135); Żaczkiewicz Katarzyna (270); Żaczkowicz Maryanna (192); Żelechowska Józefa (237); Żłobicka Franciszka (34); Żółciak Stanisław (122); Żuchowska Maryanna (215); Żuchowski Antoni (52); Żuchowski Stefan Władysław (228); Żułciak Maryanna (203); Żyleński Antoni (143); Żytniewska Franciszka (144); Żyturczyk Andrzej (262)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 282; 24x40; ; 31; ; ; ; -; całkowicie;
Reference number: 58/156/0/019
tytuł i daty: Duplikat parafij Katolickiej Radom z r. 1838; 1838
hasła indeksu: Abramowicz Rozalia Maryanna (76); Adamski Józef (232); Adamski Mikołaj (144); Albeker Józefa (58); Albeker Mikołaj (282); Antonowicz Teresa Teofila (86); Ast kasper (149); Ast Zuzanna (233); Bachoń Józef (11); Bajerski Jan (272); Baliński Jan Stefan (13, 237); Bałczyk Franciszka Marcyanna (1); Bańczowska Katarzyna (148); Baranowski Teofil (266); Barańska Antonina (255); Barańska Antonina Balbina (39); Barańska Jadwiga (267); Barański Jan (32, 57); Barański Jan Nepomucen (48); Barański Stanisław (43); Barliński Jan (141); Barszcz Maryanna (177); Bartodziejcki Aleksander Marcin (100); Batorski Mateusz (159); Bąkowski Adam (108); Bąkowski Piotr (172); Bebrarczyk Urszula (235); Bednarska Jadwiga Antonina (237); Berozo Teofila (291); Bertel Stanisław Leander (95); Bertrand Daniel Aleksander (2); Bębas Franciszek (251); Bębnowska Franciszka (48); Będkowski Franciszek (269); Bętkowski Józef (25); Bielawska Katarzyna (239); Bielawski Józef (25); Bieńkowski Feliks Joachim Stanisław (88); Bieńkowski Józef Kalasanty (62); Biesadziński Jacek (250); Biesiadzińska Izabella (179); Bilecka Barbara (102); Binek Rozalia (258); Biniek Kajetan (72); Bińkowska Katarzyna (7, 274); Bińkowska Ludwika Julianna (19); Bińkowska Maryanna (282); Bińkowska Salomea (170); Bińkowska Zofia (184); Bińkowski Feliks (256); Bińkowski Fulgienty Józef (21); Bińkowski Piotr (241); Biskupkiewicz Benedykt (258); Błach Antonina (287); Błach Ewa (107); Błach Rozalia (106); Błędowska Agnieszka (7); Błędowski Tomasz Ludwik Aleksander (109); Bobowska Maryanna Agata (89); Bogucka Ludwika (99); Bogucki Ignacy (107); Bohan Mateusz (153); Bojanowicz Wawrzyniec (275); Bokiewicz Maryanna (28); Boniek Marcin (79); Boniek Stanisław (236); Bormiński Józef (236); Borusiński Andrzej Mikołaj (102); Boruszyński Jan Stanisław (40); Boski Henryk (266); Botuszyński Stansiław (262); Botwinowski Ignacy (256); Bożek Jan (155); Bratkowski Felicjan Wiktor (98); Bratkowski Ksawery (259); Brodnicka Franciszka (252); Brudka Maryanna Rozalia (78); Bruzdzińska Franciszka (182); Brylska Magdalena (39); Bryński Antoni (156); Brzeska Antonina (58); Brzeski Franciszek (28, 103); Brzezińska Emilia Prakseda (59); Brzozowska Agnieszka (178); Brzozy Karolina (65); Brzyska Paulina (241); Brzyski Feliks (54); Bugajska Eleonora (150); Bugalski Aleksander (21); Bujak Andrzej (94); Bujak Jan (158); Bujak Mikołaj (278); Bujakowska Katarzyna (252); Bujanowska Julianna Apolonia (22); Bukowiecka Karolina (162); Bukowiecki filip (229); Burek Woyciech (26); Burzyński Stanisław (262); Burzyński Wincenty (32); Buzor Elżbieta (180); Byczkowski Piotr Paweł (73); Cecula Rozalia (229); Chamerski Mateusz (279); Chmurzyńska Katarzyna (97, 162); Chmurzyński Michał (161); Chocijowski Antoni (285); Chodzińska Rozalia (179); Chojnacka Franciszka Barbara (285); Chotecka Joanna Teofila (2); Chotecki Wojciech Władysław (6); Chruśniak Franciszka (50); Cichawa Józef Kalasanty (62); Cichawa Ludwik (74); Cieplińska Tekla (244); Cisławski Franciszek (232); Czarnecka Franciszka (264); Czarnkowski Paweł (257); Czaykowska Franciszka (29); Czeluściński Paweł (282); Czempiński Kazimierz (236); Czerwińska Maryanna Weronika (11, 252); Czubak Maryanna (168); Czyżewska Józefa (20); Czyżowski Jan Kalasanty (61); Daniszewska Katarzyna (156); Dąbrowski Andrzej (101); Deboli Henryk (245); Delaska Rozlaia Wiktoria (79); Dobek Maryanna (247); Dochert Elżbieta (235); Dolecka Aniela (84); Dolińska Maryanna (174); Domański Szymon (88); Domaszewska Karolina (180); Domiziak Marcin (275); Dreja Katarzyna (28); Drzazga Józef (`26); Dubińska Marcyanna (240); Dudzińska Maryanna (164); Dukiewicz Karolina (264); Dułacińska Antonina (249); Dułacińska Domicella Zofia (46); Dutkiewicz Mateusz (274); Dutkowska Sabina (163); Dutkowski Franciszek (84); Duzbalewicz Antonina (52); Dworakowska Maryanna (145); Dziandla Jan (158); Dziedzic Rozalia (76); Dziekańska Józefa (181); Dziubińska Franciszka (280); Ereciński Wincenty (254); Ereciński Wincenty Wilhelm (32); Fabiszewski Jan (159); Fabowska Maryanna (72); Fabowski Wincenty (172); Fadejów Leon (265); Figura Anna (66, 271); Fijałkowska Kunegunda (20); Fijałkowski Mikołaj (97); Filipowicz Maryanna Aniela Franciszka (91); Fituch Antoni (5); Fituch Wincenty (165); Fiutkiewicz Mikołaj (146, 253); Flont Anna (66); Flont Maryanna (66, 272); Florkiewicz Malchor (168); Florski Jakub (280); Florski Jan (179); Floryński Jan (186); Frankiewicz Józef (287); Frączkowska Józefa Marcyanna (247); Fritsch Aleksander Władysław (29); Fritz Władysław Aleksander (253); Fronczyk Maryanna (178); Frukalska Apolonia (286); Frukalska Apolonia Julianan (15); Fryczkowska Józefa Marcyanna (25); Fryderycy Aniela (99); Fryszkowski Franciszek (19, 248); Furmankiewicz Agnieszka (6); Furst Romulad Piotr (17); Gabryś Karol (277); Gadayski Woyciech (36); Gajewski Jędrzej (7); Gałęziowski Franciszek (254); Garbarczyk Apolonia (90); Garlikowski Kazimierz Karol Jan (83); Gaszyński Ludwik (271); Gawełek Katarzyna (270); Gawłowska Józefa Maryanna Katarzyna (38); Gaworek Józef (170); Gaworek Piotr (176); Gaworek Szymon (163); Gaworski Aleksander (268); Gererd Józef Wilhelm (63); Gębczyk Andrzej (94); Gębczyk Karol (92); Gębczyk Katarzyna (231); Gębczyk Tekla (83); Giczowski Walenty (289); Głowalska Maryanna (273); Goć Piotr (187); Godek Ludwika (234); Godek Maryanna (154); Goleniewski Jan (239, 267); Golenswaig Jakub (68); Gołąbek Antoni (51); Gołębiowska Maryanna Józefa (27); Gordyan Karol (91); Gorylski Franciszek (229); Gorzkowska Teofila Karolina (91); Gorzkowski Jan (152); Górnik Józef Kalasanty (61); Górski Jan Nepomucen (41); Grabczyńska Katarzyna (153); Grabkowska Agnieszka (270); Grabowska Franciszka (31); Grabowski Jan Józef (62); Grabowski Stanisław (289); Gratkowski Franciszek (33); Gregorczyk Marcin (93); Gromek Józefa (18); Gronkowski Roch (75); Grudziński Antoni Witalis (41); Grudziński Szymon (4, 174); Gruszczyńska Helena (263); Gruszczyński Wiktor (231); Grygiel Katarzyna (167); Grzegorczyk Florjan (263); Grzybowska Maryanna (109); Grzybowski Jan (252); Gurska Salomea (243); Gutowski Wojciech (142); Guzińska Agnieszka (245); Guzińska Wiktoria (105); Guziński Bartłomiej (181); Halik Stanisław (236); Halik Weronika (10); Hała Jan (57); Hassman Apolonia Efrema Gorysława (16); Helcman Tomasz Stanisław (55); Henciel Rozalia (77); Herdin Józef (164); Hermanowicz Piotr konrad Feliks (98); Hoffmann Tekla Franciszka (82); Hołaj Jan (11); Icha Szymon (155); Imielska Agnieszka (165); Iskra Katarzyna (292); Iwan Franciszek (288); Iwanowska Maryanna (240); Iżycki Antoni (274); Jabłonowski Piotr (242); Jabłoński Józef (36); Jabrzemski Jan (60); Jagiełła Tomasz (149); Jagiełło Agnieszka (155); Jagiełło Maryanna (143); Jakobowska Maryanna (87); Jakubowska Tekla (53); Jakubowski Franciszek (179); Jakubowski Karol Ferdynand (8); Jakubowski Romuald Józef (167); Janicka Franciszka (260); Jankowski Franciszek (85); Janowsna Dominika (246); Jarząbek Katarzyna (279); Jarząbek Marcyanna (1); Jarząbek Tomasz (245); Jasińska Dorota (175); Jasiński Walenty (263); Jastrzębski Jan (276); Jaśkiewicz Franciszka (86); Jaśkiewicz Leonarda Karolina (88); Jaśkiewicz Magdalena (79); Jaśkiewicz Walenty (288); Jaworska Anna (67); Jaworska Józefa (24); Jaworska Tekla (159); Jedysiak Maryanna (144); Jeliński Aleksander (60); Jezierski Feliks Pawwł (57); Jung Marcyanna (92); Jurkowska Maryanna (166); Kacak Szymon (86); Kaczanowski Antoni (286); Kaczmarska Klara (74); Kaczmarska Petronella (103); Kaczor Maryanna (23); Kaftański Eustachiusz Mateusz Władysław (282); Kaim Antoni (145); Kamieniecki Marcin (239); Kamieńska Anna (67); Kamieński Adam (237); Kamieński Stanisław (43); Kamiński Kasper (1, 232); Kaptur Wojciech (291); Kapturkiewicz Wojciech Stanisław (39); kapusta Piotr Paweł (60); Karaś Stanisław Jan (46); Karbownicki Franciszek (9); Karbowska walera (235); Karbowski Józef Kalasanty (65); Karsch Frideryk Wilhelm (52); Karsch Henryka Katarzyna (241); Karwowska Joanna Julia (59); Kayzer Józef (262); Kaźmierska Domicella (290); Kiehn Karol Albert (35); Kiepiel Zofia (281); Kiernicki józef (230); Kilian Bonawentura (64, 275); Kilian Felicjan (64); Kiraga Jakub (68); Kisiel Józef (147); Klebańska Aniela (72); Klimczyńska Maryanna (104); Klimecka Antonina Józefa (19); Klimecki Antoni (46); Klimecki Ezechiel Juliusz (42); Kłaczyński Józef (6); Kłosowska Honorata Katarzyna (97); Knab Wojciech (38); Kobierska Michalina Antonina Katarzyna (78); Kochanowska Franciszka (278); Kociubski Piotr Antoni Cezaryusz (37); Kolasiewicz Jan (234); Kolpek Maryanna (271); Kołodziejczyk Franciszka (149); Kołodziejczyk Walenty (15); Kołpak Maryanna (40); Kołtun Andrzej (253); Kołtun Antoni (3); Kołtun Franciszek (154); Kołtun Katarzyna (257); Kołtun Magdalena Wiktoria (52); Kołtun Tekla (96); Kołtun Wawrzyniec (71); Konopka Ludwika (77); Kontecki Korneliusz Franciszek (33); Kosińska Tekla (258); Kossakowska Teresa (175); Kostrzewa Magdalena (256); Kowalczyk Katarzyna (260); Kowalczyk Katarzyna Karolina (42); Kowalewska Maryanna Apolonai (108); Kowalska Balbina (284); Kowalski Aleksander (265); Kowalski Karol (259); Kowalski Michał (84); Kozerska Anna (68); Kozierska Anna (273); Kozlak Franciszek (178); Kozłowska Katarzyna Elżbieta (241); Kozłowska Maryanna (72); Kozłowski Feliks (148); Kozłowski Franciszek Julian (17); Kozłowski Stanisław (268); Kozłowski Stefan (261); Kraińska Ewa (151); Kraiński Stefan Andrzej (101); Krajewska Katarzyna (160); Krajewski Kazimierz (272); Kraszewska Marcyanna (5); Krawczyk Wojciech (269); Królikowska Teofila Felicjanna (54); Królikwoska Paulina Anna (68); Krupiński Franciszek (157); Krysiński Michał (244); Krzykacz Józef (2, 233); Krzyżanowska Apolonia (153); Krzyżanowska Maryanna (151); Kubik Józef (181); Kubiszewska Magdalena Teodora (249); Kubiszewski Aleksander (18, 249); Kubiszewski Fortunat (18); Kucharska Agnieszka (144); Kucharska Franciszka (81); Kucharska Julia Emilia (89); Kucharska Katarzyna (185); Kucharski Andrzej (171); Kucharski Antoni (51, 284); Kuchta Andrzej (95); Kuchta Katarzyna (236); Kuchta Mateusz (238); Kuczyński Ignacy (257); Kulak Wincenty (6); Kulińska Magdalena (290); Kuliński Jan (166); Kunowska Antonina (49); Kupis Jan (31); Kurdybański Paweł (243); Kurpik Maryanna (80); Kurzyna Andrzej (171); Kutkiewicz Jan (160); Kutkowska Tekla (58); Kwiatkowska Katarzyna (242); Kwiatkowski Antoni (53); Kwiatkowski Leon Konstantyn (33); Kwiatkowski Walenty (16); Kwiatkowski Wincenty Franciszek (30); Kwiecień Petronella (287); Kwiecińska Weronika (244); Lament Maryanna (232); Laskowska Jadwiga Florentyna (99); Lazaaryni Julia (143); Lenartowicz Wiktoria (108); Leszczyńska Zofia (183); Leszczyński Mikołaj (170); Leśkiewicz Maryanna (11); Leśniewicz Antoni (55); Leśniewicz Szymon (87); Lindebej Konstancja (34); Linoska Helena (3); Lipczyński Franciszek (31); Lipczyński Jakub (263); Lipiec Joanna Katarzyna (51); Lipiec Tomasz (107); Lipińska Maryanna (174); Lipińska Teresa (254); Lipiński Józef (237); Lisiowska Antonina (52); Litwinowska Aleksandra Zofia (49); Ludwicka Zofia (49); Łuckowna Eleonora (283); Łuczak Ignacy (244); Łukasiewicz Franciszek (243); Łukasiewicz Michał (230); Machalski Walenty (251); Maciąg Jan (279); Maciejczyk Franciszka Józefa (24); Macieńska Fortunata (274); Magiera Karolina (91); Maiewski Woyciech (40); Majcher Antoni (281); Majcher Franciszka (281); Majcher Krystyna (231); Majewska Katarzyna (147); Majewski Andrzej (93); Majewski Hilary paweł (12); Majewski Stanisław (142); Makar Piotr (185); Maksym Wawrzyniec (75); Makuch Tomasz (240); Makuch Wincenty (265); Makulski Józef (234); Makuła Maryanna (186); Malczewski Stanisław (162); Malinowska Agnieszka (276); Malinowska Julianna (14); Malinowska Ludwika (35, 255); Malinowski Józef Wincenty (24); Małek Andrzej (261); Małek Stanisław (46); Małek Woyciech (233); Mańkowski józef (188); Marczewski Karol (258); Markoska Julia Emilia (4); Maron Antonina (59); Masłowska Maryanna Zuzanan (73); Masztalerska Karolina (260); Matczyński Wawrzyniec (21); Matyjaśkiewicz Antoni (107); Matyśkiewicz Stanisław (44); Maycher Jan Antoni (50); Mazur Jakub (65); Mączyńska Florentyna Tekla (55); Medejski Franciszek (100); Michalczewski Franciszek (156); Michalska Marcyanna Józefa (25); Michalska Petronella (290); Michalska Zofia (83); Michalski Wincenty (30); Milewski Kazimierz Józef (38); Milkowski Tomasz (254); Miłkowska Katarzyna (154); Miłkowski Jak Kanty Franciszek (177); Miłkowski Michał (262); Mirkowski Jan Józef (23); Mirowski Julian Walenty (16); Miścińska Józefa (268); Miściński Andrzej (176); Miśta Zofia (45); Mizera Marcyanna (3); Mizerski Ignacy (150); Młokowski Stanisław (283); Moczkowski Maciej (257); Modzelewska Józefa Lucyna (5); Mosikiewicz Wincenty Woyciech (33); Mosionek Antonina (37); Mosionek Benedykt (71); Mosionek Jakub (65); Mosionek Józef (173); Mosionek Piotr (41); Mostowska Franciszka (145); Motyka Jan (56, 272); Motyka Tomasz (106); Mrożek Maryanna (149); Musiał Roch (231); Musielewicz Aleksander (271); Musikiewicz Wincenty (273); Nadolska Maryanna (32); Nawrot Tomasz (271); Niciewicz Leonard Andrzej (95); Niewiadomska Agata (64); Niezgodzińska Filipina (256); NN (264); NN Jan (230); Nowacka Maryanna (246); Nowak Antonina (230); Nowak Franciszek (85, 87, 286, 292); Nowak Tekla (82); Nowak Władysław (245); Nowakowska Salomea Konstancja (96); Nowakowski Ignacy (164); Nowakowski Zygmunt (258); Nowicka Maryanna (159); Nowicki Franciszek Jakub (103); Nowocień Józefa (20); Olatowska Leokadia Józefina (100); Olatowski Norbert (141); Oleksiak Franciszka (172); Olewiński Michał (163); Ornatkiewicz Franciszek (183); Ossowska Maryanna (254); Ossowski Tomasz (183, 274); Ostrowska Maryanna Joanna (165); Osuchowski Joachim (184); Pacyna Konstancja (29); Paczka Felicjan (278); Pajączkowska Ewa (291); Pajączkowski Jan (229); Pająk Andrzej (178, 233); Pająk Anna (63); Pająk Grzegorz (143); Pająk Katarzyna (94); Pająk Paweł (61); Pakliński Jan Władysław (53); Palacz Joanna (61); Paluch Agnieszka (254); Paluch Julianna (255); Pałkowski Julian Walenty (18); Panek Woyciech (38); Paprocka Ksawera (169); Pasek Józefa (62); Pasek Tekla (76); Pasek Teofila (37, 257); Pasek Wincenty (243); Paszkowska Franciszka Karolina (85); Patkowska Józefa (281); Paustyan Barbara (184); Pawińska Weronika (161); Pawlik Helena (141); Pawlikowski Andrzej (278); Pawliński Aleksander Karol (90); Pawłowska Marcyanna (167); Pelegryni Kajetan (232); Pękala Marcin (182); Piątkowska Józefa (24); Piątkowska Rozalia (291); Piertrasiewicz Erazm (268); Pietraszczak Karol (247); Piętkiewicz Maryanna (142); Piętkowska Natalia Tekla (42); Pikarska Anna (31, 253); Pilichowski Konstantyn (104); Pindakiewicz Anna Paulina (54, 270); Pinka Józef (162); Piotrowska Weronika Józefa (17); Piórkowski Jan (109); Piskowna Maryanna (277); Plichta Fulgienty Włodzimierz (93); Płaskocińska Barbara (96); Płatos Jan (280); Płatosiński Woyciech (35); Płocharz Rozalia (173); Podłowa Małgorzata (239); Podymowicz Katarzyna (176); Polak Tekla (233); Polakowski Franciszek (270); Porczyński Antoni (248); Potocki Jan (261); Potrzebowski Ignacy (151); Potrzebowski Mikołaj Adam (105); Pożyczka Jan (63); Pożyczka Jędrzej (148); Prażmowski Tomasz (166); Prażnowska Maryanna (71); Przedwoj Józef (175); Przybytniewski Franciszek Paweł (36); Przygocka Wiktoria Balbina (109); Pszenny Józef Jakub (14); Ptasiński Antoni (235); Ptaszyńska Franciszka (276); Ptaszyńska Tekla (79); Ptaszyński Aleksander (29); Puszczyńska Antonina Magdalena (73); Pyrkałowski Ludwik (153); Pyszczek Antonina (50); Pyszczek Karolina (255); Pyścińska Weronika Julianna (47); Raczyński Adam (103); Radziejowska Maryanna (266); Radzikowski Jan (169); Rajtek Karolina (281); Rakowski Wincenty (169); Ramski Jan Leopold (95); Raszkowska Katarzyna Domicella (43); Rejmer Zofia (45); Rokicka Antonina (275); Rolińska Jadwiga (283); Romanowicz Jan Antoni (50); Romanowicz Jan Piotr Paweł (60); Różycki Marcin (269); Różycki Witalis (53); Ruciński Feliks (270); Rupakowski Jan (248); Rusak Michał (80); Ruth Elżbieta (261); Rutkowska Ludwika (262); Rutkowski Adan (69); Rutkowski Andrzej (256); Rychter Ludwik (174); Ryczak Andrzej (98); Rydz Jan (78); Rzeczkowska Józefa (231); Rzycka Maryanna (8); Rzymski Józef (269); Rzymski Stanisław (44); Sadalski Walenty (15); Sadowski Kazimierz (13); Sakiewicz Jadwiga (171); Sakiewicz Jan (238); Salaterski Jakub (167); Sałaciak Michał (234); Sałamonia Marcyanna Józefa (26, 249); Samborska Michalina Petronella Franciszka (99); Saski Rychard (247); Satrian Józef (261); Sawicki Ksawery (251); Scholl Barbara (229); Siennicki Stanisław (284); Sierczyńska Maryanna (34); Sikorska Józefa (263); Sikorski Andrzej (89); Sikorski Jan (173); Sinkowska Anna (156); Sitkiewicz Agnieszka Julianna (12); Siutek Ludwika (242); Siutkowna Ludwika Weronika (8); Skolasińska Franciszka (23); Skorża Klara (158); Skorża Ludwik (76); Skowrońska Maryanna (252); Skrzek Franciszek (9); Skurska Maryanna (277); Słowik Józef (17); Słowik Magdalena (34); Smaczyńska Antonina (141); Smakowska Antonina (285); Smólski Władysław Bolesław (19); Sobczyński Franciszek (283); Sobieszczański Jan (238); Sobotowski Adam (108); Sokolińska Maryanna (12); Sokołowska Florentyna Magdalena (102); Sokołowska Magdalena (51); Sołśnia Kajetan (70); Sołtyk Maryanna (146); Sołtykiewicz Jan (104); Sołtykiewicz Tomasz (285); Społczyńska Magdalena (253); Sputowska Maryanna (7, 234); Stachowicz Elżbieta (266); Stachowicz Konstanty Stanisław (43); Stachowicz Maryanna Agnieszka (75); Staniszewska Waleria Klotylda (56); Staniszewski Jan Franciszek (90); Starnawski Teofil (290); Starnowska Kamilla (106); Starnowski Henryk (292); Starzyńska Barbara (235); Stępnikowska Franciszka (101); Stępniowski Józef (22); Stępniowski Konstanty Franciszek (58); Stojek Maryanna (78); Stolarska Maryanna (161); Stolarski Roman (160); Strzelecka Józefa (259); Strzelecki Józef (251); Strzelecki Kazimierz (265); Strzelecki Michał Ludwik (81); Strzelowska Ludwika Maryanna (77); Stycińska Małgorzata Anna (63); Styczyńska Zuzanna (74); Stysiałowicz Karolina (255); Stysiowska Maryanna (147); Sułek Katarzyna (150); Supłatowicz Anna (67); Supłatowicz Jan (27, 259); Supłatowicz Józef (260); Supłatowicz Maryanna (233); Supłatowicz Piotr (289); Suppłatowicz Karolina (92); Surowiecka Agnieszka (3); Szczęsny Ignacy (241); Szczyż Józefa (170); Szelągowska Maryanna (48); Szelągowski Julian (263); Szewczyk Maryanna (70, 234); Szewczyk Stanisław (154); Szewczyk Wawrzyniec (70); Szlusarska Konstancja (35); Szteinbok Ludwik (143); Sztenske Władysław Konstanty (34); Sztenszke Władysław (291); Sztok Karolina Marya (37); Szturma Elżbieta Katarzyna (96); Szukiewicz Leon (279); Szukiewicz Maryanna (10); Szulc Franciszka (164); Szulc Stanisław Antoni (44); Szwer Antoni (66); Szyamańska Katarzyna (230); Szydło Andrzej (97); Szydło Benedykt (250); Szydło Jakub (64); Szydło Katarzyna (251); Szymczyk Francszek (248); Śliwiński Onufry (280); Śliwowska Joanna (102); Ślusarska Marcyanna (110); Ślusarski Feliks (182); Śpiewakowska Józefa (273); Świątek Józef (15); Świderska Tekla (245); Świderski Albin (21); Świdzińsdka Barbara Maryanna (104); Świdziński Jan (252); Świerczewska Maryanna (81); Świerczyńska Ksawera (92); Świerczyńska Ludwika Teofila (77); Świerkowski Zacharyasz Karol (105); Święcicki Wincenty Józef (36); Tarkowska Antonina Stanisława Teresa (5); Tarkowski Julian (1); Tarnowska Katarzyna (173); Tarnowski Wincenty Franciszek (30); Tkaczyk Maryanna (101); Tkaczyk Petronella (176); Todwen Napoleon (180); Tokarska Karolina (163); Tones Anna Maryanna Weronika (69); Traczek Maciej (277); Trojanowski Albin Kazimierz (276); Trojanowski Antoni (275); Trojanowski Ignacy (279); Trzciński Jakub (278); Trzciński Jan (289); Tuszyńska Ewa (253); Tuszyńska Justyna (148); Tuszyńska Tekla (82); Tuszyński Franciszek (9); Tuszyński Tomasz (267); Twardzicka Michalina Katarzyna Anna (56); Twardzicki Walery Jan Wincenty (56); Tyzner Antonina (146); Ublińska Emilia (284); Uchtanowicz Maryanna (181); Ulikowski Woyciech (39); Undyk Jadwiga (168); Urbanowicz Jadwiga (272); Walenkiewicz Franciszka (152); Wancerz Agnieszka (290); Wancerz Franciszek (86); Wancyrz Franciszka (49); Waniek Józef (26); Waniek Maryanna (157); Waniek Tomasz (106); Waniek Zofia (157); Warchul Julianna (14); Warchul Michał (80); Wardzyńska Małgorzata (177); Wartol Teresa (142); Wasiak Benedykt (147); Wasiak Jan (48); Wasiak Walenty (14); Wasilewska Maryanna (265); Wasilewski Adam (151); Wasilewski Franciszek (273); Wasilewski Jan (239); Wasztyl Andrzej (100); Wasztyl Paweł (145); Wawszczyk Dominik (247); Ważyńska Antonina (54); Wąsowicz Marcyanna (110); Weroniecki Woyciech (40); Węgliński Józef (246); Węgliński Józef Franciszek (23); Węgliński Szymon (180); Węsiorski Jan Nepomucen (259); Wiechowska Maryanna (250); Wiechowski Paweł (168); Wiecierzyński Walenty (157); Wieczerzyńska Jadwiga (266); Wieczerzyński Stanisław (264); Wieczorkiewicz Józef (232); Wierzbowski Władysław (264); Wietrzykowska Zofia (158); Wijata Franciszek (10, 287); Wijata Maciej (285); Wilamowska Antonina Małgorzata (57); Willard Ludwik (152); Winiarska Franciszka (171); Winiarski Zenon (237); Wiochna Szczepan (240); Wisiński Jan (282); Wisniewska Maryanna (155); Wiśniewska Józefa (248); Wiśniewski Andrzej (22); Wiśniewski Jakub (67, 269); Wiśniewski Jędrzej (244); Wiśniewski Kazimierz (22, 249); Wiśniewski Michał (83); Wiśnowski Błażej (177); Witeka Antoni (246); Witkowska Anna (286); Witkowska Anna Julia (47); Witkowska Wiktoria (188); Witkowski Ignacy (69); Włodarczyk Łukasz (88); Wnuk Piotr (288); Wojciechowska Antonina (264); Wojciechowska Katarzyna (93); Wojciechowska Ludwika (182); Wojciechowski Józef Jan Bronisław (70); Wojciechowski Stanisław (45); Wojdacka Aniela (172); Wojdacka Tekla Helena Franciszka (85); Wojdzińska Antonina (152); Wojnicka Marcyanna (4); Wojnicki Jakub (69); Wojtusiński Andrzej (284); Wolak Wincenty (288); Wolański Paweł (277); Wolicka Maryanna (27); Wolski Julian Apolinary (4); Wolski Tomasz (161); Woyciechowska Antonina (47); Woyciechowski Woyciech (27); Woźniak Julianna (30, 276); Woźniak Maryanna (71); Woźnicka Eleonora (44); Wójcicka Tekla (187); Wrochna Andrzej (90); Wrochna Tomasz (260); Wrona Ludwika (73); Wrotnowski Karol Stanisław (13); Wróblewska Maryanna (258); Wróblewski Antoni (250); Wrześniewski Michał (238); Wścieklica Feliks Albin (268); Wścieklica Ludwik (267); Wychowaniec Stanisław (250); Wydra Balbina (28); Wyrzykowska Leokadia Józefa Emilia (20); Wysocka Aniela (166); Zaborowska Maryanna (183); Zaczkiewicz Ludwik (75); Zając Michał (250); Zakrzewski Łukasz (235); Zakrzewski Stanisław Marcelli (165); Zaleski Michał (84); Zalewski Wincenty (240); Zamojska Maryanna (98); Zasada Walenty (280); Zasadziński Walenty (16); Zasadziński wojciech (242); Zawadzka Józefa (94); Zawadzka Maryanna Michalina (13); Zawadzki Ignacy (238); Zawisza Józef (287); Zawodziński Jan (288); Zawodziński Karol Gorgoniusz (82, 286); Ząbczyńska Julianna (74); Zbierzchowska Emilia Olimpia Weronika (55); Zbrożkiewicz Wincenty (255); Zduszyńska Weronika (10); Zdzieńska Wincenta Maryanna Katarzyna (41); Zemsta Paweł (146); Zielińska Julianna (267); Zielińska Maryanna (80, 267); Zieliński Filip (144); Zieliński szymon (89); Ziemiecka Marcellina Klotylda (47); Zięba Szymon (150); Ziółkowska Maryanna (2); Ziółkowska Tekla (160); Ziółkowski Franciszek (175); Ziółkowski Ignacy (272); Zmijowska Anna (283); Zuch Kazimierz (8); Zwierzyński Franciszek (246); Zych Walenty (12); Żabicka Maryanna (270); Żabicki Łukasz (87); Żardecka Ludwika (169); Żebrowska Maryanna (243); Żebrowski Michał (81); Żuchowska Franciszka (9); Żuchowski Jan (42); Żuchowski Stanisław (184); Żuromska Zenobia Michalina (105); Żyła Antonina (45); Żyła Urszula (89)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 383; 24x40; ; 33; ; ; ; -; całkowicie;
Reference number: 58/156/0/020
tytuł i daty: Duplikat parafii Katolickiey Radom z r. 1839; 1839
hasła indeksu: Adamczyk Agnieszka (192); Adamczyk Franciszek (278); Adamska Ewa (106); Adamska Maryanna (276); Adamski Aleksy (186); Adamski Józef (16); Adamski Napoleon (62); Adelt Katarzyna (169); Alberska Izabella (202); Ast Franciszek Wiktor (29); Balińska Apolonia (266); Balińska Natalia (265); Bałczyk Józef Maciej (16); Banasik Franciszek Wincenty (27); Banczowska Maryanna (88); Banderski Michał (211); Bańczowska Rozalia (168); Baranowska Teofila (32); Barańska Waronika Karolina (91); Barański Wojciech (280); Barcikowski Mikołaj (254); Barszcz Józef (195); Batorska Józefa (26); Batorska Teofila Barbara (28); Bączkowska Franciszka (255); bednarczyk Maryanna (9); Bek Marcyanna (110); Bernat Tomasz (147); Bernhardt Piotr (212); Beroża Joanna (83); Bezpieńska Marcyanna (2); Białkowska Helena Serafina Joanna (109); Bidziński Tomasz (255); Biedrzycki Józef Wawrzyniec (71); Biela Aniela (273); Biela Katarzyna (273); Bielawska Katarzyna (203); Bielski Franciszek (103); Bieniek Józefa (187); Bieńkowski Michał Wacław (99); Bijejko Julia felicja (92); Biniek Mateusz (144); Biniek Tomasz (162); Bińkowska Antonina (46); Bińkowski Kazimierz (76); Bińkowski Wawrzyniec (167); Błach Agata (142); Bogajski Franciszek Ludwik (89); Bogusławski Jan Nepomucen (257); Bojarska Tekla (78); Bokiewicz Maryanna (275); Boniek Stanisław (151); Borkowski August (106); Boruch Jakub (204); Borusiński Jan (252); Borusiński Kazimierz (18); Bożek Barbara (269); Bożek Bartłomiej (179); Bożek Helena (263); Bring Elżbieta (262); Brylewska Karolina (1); Brynda Anna (64); Bryńska Maryanna (6); Brzeski Ignacy (65); Brzeziński Marcin (175); Brzozy Karolina (276); Brzyska Agnieszka (4); Budzisz Zofia (152); Bujak Adam (270); Bujak Karolina (153); Bujak Kasper (109); Bujak Michał (153); Burek Wincenty (62); Burkat Franciszka (180); Burzyński Adolf (62); Butkowska Julianna (170); Buzor Jan (56); Charlińska Maryanna (288); Charliński Jakub (144); Chlewicki Aleksander (259); Chodek Salomea (287); Choynacki Franciszek Borgiasz (87); Chruśniak Anna (167); Chrzanowski Jan Napomucen (44); Cichawińska Scholastyka (268); Cichońska Joanna (37); Cichy Szczepan (248); Cieśliński Stanisław Antoni (47); Ciunkiewicz Teodozja Maryanna (74); Cygan Antonina (244); Cygan Joanna (75); Cygan Ludwika (75); Cygan Mikołaj (100); Cymelska Bronisława Franciszka (29); Czaplińska Apolonia (257); Czaplińska Karolina (286); Czarnecki Tomasz (104); Czarnecki Woyciech (267); Czerpak Zofia (184); Czerwiec Józef (23, 276); Czerwińska Katarzyna (173); Czerwińska Tekla (58); Czępińska Antonina (211); Czyż Konstanty (284); Dąbrowska Józefa (199); Dąbrowska Józefa Teofila (13); Dąbrowska Katarzyna (155); Dąbrowska Paulina Aniela (58); Dejowska Marcella Karolina (4); Deshages Józef (260); Dębicka Anna (63); Dębicka Julianna (277); Dębińska Agnieszka (254); Dębiński Józef (173); Dobek Józef (245); Doboszyński Wincenty (27); Dobrowolska Tekla (273); Dobrowolski Marcin (159); Domiziak Łukasz (195); Doradza Magdalena (197); Drabik Daniel (243); Drabik Daniel Kasper (1); Drach Maryanna (187); Drażnowska Anna (55); Drozdowski Andrzej Aleksander (107); Drożdzowski Piotr (187); Drózdz Agnieszka (162); Dryslki Walery Franciszek (20); Drzazga Józef (269); Drzewiecki Walery Ambrozy (32); Duda Katarzyna (148); Dukiewicz Antonina Helena (50); Dulski Jakub (267); Durbalewicz Sntonina (249); Dutkowska Ludwika Maryanna (72); Dutkowska Teofila Józefa (80); Dutkowski Julian Andrzej (8); Dutkowski Mateusz Michał (79); Dybalska Maryanna (183); Dybalska pelagia Eleonora (7); Dygas Józefa (9); Dzielek Wojciech (283); Dzienelli Zofia (283); Dziopińska Urszula (198); Fadayski Stanisław (206); Faderkiewicz Jakub (263); Falkowski Jan Wit (82); Figura Jan (99); Figura Wojciech (231); Fijałkowski Mikołaj (235); Filipkiewicz Maryanna (248); Filipowicz Antoni (268); Filipowicz Marcin (91); Filipowicz Maryanna (261); Fit Henryk (103); Fituch Elżbieta (92); Fiutkiewicz Antonina Maryanna (248); Flont Anna (60); Florkiewicz Feliks (178); Florska Magdalena (157); Florzyńska Barbara (101); Formański Aleksy (274); Frankiewicz Ludwika (33); Frączek Antoni (45); Friderici Felicjanna (268); Frycz Adam Dymitry (84); Fryszkowski Józef (26); Fuliński Roman (242); Furst Antonina (247); Gaca Magdalena (164); Gaciński Jan (242); Gadayska Eleonora (17); Gadzińska Anna (167); Gajewska Dorota (10, 272); Gajewski Józef (233); Galas Szymon (280); Gałkowski Tomasz (260); Garlikowski Jan (42); Gasek Łukasz (88); Gębczyk Maryanna (143); Gębka Antonia (36); Gędaj Jan (151); Gielniowski Stanisław (37); Gil Agnieszka (282); Gliwińska Maryanna (59); Godek Antonina (3, 269); Godek Katarzyna (97); Golczewski Roamn Wiktor (91); Goldrym Leopold (94); Goleniewska Maryanna (189); Gołąbek Wincenty (63); Gorzkowski Kazimierz (12); Gorzkowski Stanisław (36); Gozdz Antoni (12); Górecki Ignacy Olimp (52); Górka Antoni (158); Górka Emilia (284); Grabkowska Maryanna (258); Grabkowska Tekla (171); Grabkowski Stanisław (174); Grabowska Emilia (95); Grabowski Mateusz (67); Graczka Tekla (180); Grontowicz Józef Kalasanty Franciszek (81); Grudzińska Helena Józefa (88); Grudziński Władysław Witalis (38); Grula Karolina (70); Gruszczyński Kazimierz (287); Gruszczyński Stanisław (37); Grzeczkowski Wojciech (289); Gutowski Seweryn (3); Guziniec Jan (287); Guzińska Karolina (246); Guzińska Tekla (272); Haber Rozalia Franciszka (76); Halat Jan (164); Halik Weronika (247); Hassman Joanna Józefa (259); Hassmann Joanna Józefa (39); Hebdowski Józef (236); Herbiszewski Maciej (236); Herc Józefa (21); Herdin Weronika Matylda (25); Herman Ludwik (163); Herman Marya Ludwika (11); Hernik Adam (291); Hernik Bartłomiej (166); Hernik Franciszka (85); Hernik Józefa (276); Hernik Walenty (205); Herzik Piotr (174); Hołaj Andrzej Józef (97); Huk Mikołaj (100); Icha Katarzyna (38); Idziak Katarzyna (201); Idziak Wojciech (200); Idzikowski Florian (283); Idźkowski Łukasz Euzebi (105); Iwanów Antonina (45); Iwanów Julia (46); Iwański Franciszek Borgiasz (87); Jabłonowski Ludwik (246); Jabłońska Ludwika Maryanna (109); Jabłoński Feliks (192); Jabłoński Wawrzyniec (68); Jagiełła Józef (194); Jagiełła Józefa (5); Jagieło Józefa (258); Jakobik Antonina (47); Jakobiński Józef Wincenty (263); Jakobowska Julianna (186); Jakobowski Jan (176); Jakóbczyk Ludwik (248); Jakubiński Józef Wincenty (5); Janicka Ludwika (58); Janicka Rozalia (275); Janicki Antoni (53); Janiszewski Stanisław (189); Janiszewski Władysław Karol (11); Jankowska Helena (102); Jankowska Zofia (260); Januszowska Anstazja (208); Januszowska Maryanna (208, 211); Jarząbek Małgorzata (209); Jarząbek Salomea (161); Jasiński Szymon (204); Jastrzębska Franciszka (86, 253); Jaśkiewicz Franciszek (157, 236, 254); Jaśkiewicz Maryanna (102); Jaworska Maryanna (19); Jaworski Józef (187); Jazwiński Franciszek (180); Jeliński Aleksander (262); Jezierski Michał (81); Jędrzejewski Franciszek (188); Jóźwiak Salomea (249); Jóźwik Tekla (200); Jurzyńska Honorata (86); Kaca Zuzanna (252); Kaczmarski Jan (186); Kaczmarski Wincenty (185); Kaczor Franciszek (273); Kaczor Maryanna (92); Kaczor Mikołaj (141); Kaftański Emilian Franciszek (73); Kaim Andrzej (98); Kalisz Łukasz (237); Kalor Marcin (259); Kałudzińska Józefa (273); Kamieński Karol Ignacy (93); Kamieński Paweł (7); Kamińska Karolina (94); Kapalski Józef (185); Kapusta Antonina (49); Kapusta Ludwika (73); Kapusta Petronella (147); Kapusta Tomasz (146); Kapuścińska (272); Karbowski Władysław Michał (84); Karcz Katarzyna (285); Karcz Zofia (195); Karczmarczyk Antonina (256); Karczmarczyk Jakub Łukasz (88); Karczmarska Franciszka (155); Karczmarski Franciszek (244); Karpiński Antoni Jan (53); Karsch Ludwik (77, 288); Kawczyńska Emilia Katarzyna (30); Kiciński Józef (268); Kiedrzyńska Franciszka Świętosława (285); Kiedrzyński Roman Mieczysław Antoni (34); Kiedrzyński Wincenty (271); Kiełpików Julia (234); Kiepiel Walenty (11, 250); Kiernis Jakub (270); Kierzkowski Jakub (65); Kietlak Małgorzata (185); Kijeński Ignacy (290); Kiraga Jakub (270); Kisiel Antoni (1); Klimecka Natalia Klementyna Leopolda (101); Klimecki Ezechiel Juliusz (236); Klimek Franciszek Julian (14); Kłosiński Konstanty (169); Kłosowska Honorata (255); Knab Emilia Teofila (28); Kobusiński Andrzej (96, 286); Kochański Grzegorz (183); Koczowski Tadeusz Karol Szymon (97); Kolarz Emilia (84); Kolasiński Konstanty (198); Kołacz Tomasz (257); Kołodziejczyk Józefa (18); Kołodziejczyk Maryanna (280); Kołtun Andrzej (96); Kołtun Anna (290); Kołtun Bonifacy (27); Kołtun Jadwiga (285); Kołtun Małgorzata (202); Kołtun Tomasz (237); Kołtun Wincenty (53); Konopka Jan (257); Kopacz Stanisław Jan (42); Koperski Wincenty (53); Korcz Maryanna (9); Kordys Maciej (7); Korzeniewski Alojzy Jan (49); Kosiński Józef (168); Kosmowska Maryanna (182); Kossakowska Ezechiele Teofila Wanda (49); Kossowska Stefania Walera (106); Kosterska Katarzyma (141); Kot Tomasz (155); Kotkowski Piotr (247); Kotlińska Maryanna (14); Kotliński Józef (265); Kotowicz Antonina Franciszka (14); Kowal Justyna (290); Kowalewska Maryanna (282); Kowalska Katarzyna (149); Kowalski Andrzej (171); Kownacki Mikołaj Adam (102); Kozerska Klara Maryanna (72); Koziński Franciszek (181); Kozlak Anna Maryanna (70); Kozlak Franciszek (206); Kozłowska Anna (190); Kozłowska Maryanna (232); Kraiński Władysław Wawrzyniec (258); Krajewska Barbara Ewa (100); Krajewska Katarzyna (36, 264); Krajewski Wojciech (37); Krak Jan (51); Krejsmajer Teresa (266); Królikowska Maryanna (278); Królikowska Teofila (237); Krupczyński Fabian (252); Krus Klotylda Rozalia Marya (17); Kryczyński Jan (131); Kryłów Józefa (253); Krysińska Kunegunda (239); Krzyśińska Rozalia (188); Krzyśnicki Franciszek (162); Krzyżanowska Barbara (201); Krzyżanowski Maksymilian Antoni (50); Ksiązek Wiktor Jan (108); Kubiszewski Walery Franciszek (101); Kucharska Franciszka (150); Kucharska Katarzyna (154); Kucharska Małgorzata (157); Kucharska Maryanna (77); Kucharska Weronika (166); Kucharska Zofia (206); Kucharski Andrzej (190); Kucharski Jan (21); Kucharski Józef Michał (59); Kucharski Tomasz (106); Kucharski Wawrzyniec (68); Kuchnawska Franciszka (186); Kuchta Andrzej (266); Kuchta Barbara (233); Kuciński Władysław (246); Kuczyński Antoni Feliks (47); Kulak Katarzyna (177); Kulak Marcin (292); Kulak Maryanna (194); Kulak Tekla (244); Kulasiewicz Weronika Marcyanna (2); Kulczycka Ludwika (278); Kuliński Jan Aleksander (31); Kundys Katarzyna (98); Kupis Ignacy (60); Kupis Józefa (242); Kupis Julianna (247); Kupis Ludwika (76); Kupis Maryanna (234); Kurdwanowski Wincenty Remigiusz Walenty (17); Kurowska Joanna (240); Kurowska Tekla (161); Kurzejamski Michał Aleksander (83); Kurzyna Agata Balbina (27); Kusiński Jan (188); Kuśmierczyk Antoni (231); Kuśmierczyk Magdalena (282); Kuśmierczyk Stanisława (243); Kutkiewicz Franciszek (142); Kutkiewicz Paweł Hilary (4); Kutkiewicz Stanisław (156); Kuzawiński Jan (269); Kwarta Agnieszka Apolonia (11); Kwarta Szymon (261); Kwaśniewska Maryanna Emilia Rozalia (20); Kwiatkowska Emilia Józefa (18); Kwiatkowska Tekla (148); Kwiatkowski Andrzej (192); Kwiatkowski Karol (259); Kwietniewski Wojciech (34); Labińska Agnieszka (247); Lachmajer Wiktoria (108); Lachowska Józefa Waleria (22); Laskowski Józef (80); Lenartowicz Stanisław (191); Leszczyńska Józefa (290); Leszczyński Stanisław (36, 273); Leśniewicz Andrzej (165); Lewandowska Jadwiga (210); Lewandowski Jan (1); Libera Maryanna (72); Linowska Tekla (193); Linowski Wincenty (148); Lipczyńska Teresa (259); Lipiec Antonina (47); Lipiec Józef (238); Lipiec Michał (79); Lipińska Prakseda Anna (66); Lipiński Filip (46); Lisowski Jan (172); Lisowski Mikołaj Stanisław (56); Lublicka Józefa (171); Luboch Andrzej (208); Luchowska Maryanna (249); Ludziński Antoni Karol Henryk (19); Lutostański Henryk Seweryn (6); Łaska Julianna Teresa (48); Łucka Maryanna (176); Łukomski Ludwik Nikodem (16); Łyszkiewicz Wincenty (277); Machnicka Sabina Antonina (95); Maciążek Ignacy (235); Maciejewska Katarzyna (275); Maciejowska Franciszka (281); Madaliński Konstanty (240); Madejska Marcyanna (182); Maj Maryanna (203); Majcher Karol (211); Majcher Katarzyna (99); Majcher Ludwik (71); Majcher Maryanna (261); Majcher Wojciech (180); Majewska Apolonia (158); Majewska Emilia (108); Majewska Maryanna (267); Majewska Stanisława Anna (42); Majewski Jakub (152); Majewski Jan (89); Makowski Adam Jan (107); Makuła Franciszek (197); Makuła Tekla (289); Malczewska Aniela (39); Malczewska Joanna (198); Malinowska Karolina (206); Malinowski Kazimierz (158); Malinwoska Wiktoria Anastaxja (105); Maliszewska Kunegunda (253); Małek Jan (279); Manowiecka Maryanna (158); Mantorska Kunegunda Józefa Katarzyna (26); Mantorski Stanisław (157); Mańkowska Leokadia Helena Olimpia (89); Marszałek Zuzanna (199); Marzec Andrzej (293); Masztalerzyńska Józefa (207); Matuszewski Andrzej (253); Matuszkiewicz Weronika (280); Maychrzyk Aniela Justyna (2); Mazur Katarzyna (143); Mazur Maryanna (77); Mazurkiewicz Antoni Marcelii (3); Mazurkiewicz Jan (15, 252); Mazurkiewicz Marcin (274); Mazurkiewicz Maryanna (51); Miałkowska Elżbieta (181); Miałkowski Kazimierz (189); Miaskowski Seweryn (163); Michalczewski Filip (149); Michalczewski Konstanty (35); Michalska Anna (160); Michalska Franciszka (207); Michalska Katarzyna (153); Michalska Maryanna (164); Michalski Kasper (149); Michalski Stanisław (41, 288); Michalski Szymon (152); Mieczkowski Kazimierz (242); Miedzińska Zuzanna (71); Miernicki Józef (24); Miernicki Michał Ignacy (87); Miętkowska Franciszka (24); Miłkowski Ignacy (159); Miłkowski Jan (22); Minkiewicz Adolf Stanisław (38); Minkiewicz Feliks (251); Miroski Jędrzej Aleksander Karol (90); Misiewicz Tekla (78); Mistalski Bolesław (89); Mizera Józef (20); Mizera Stanisław (231); Mizerska Tekla (256); Mizerski Szymon (182); Mocna Franciszka Józefa (29); Modzelewski Antoni (249); Mokosa Stanisław (202); Mokosek Konstantyn Mikołaj (78); Molęda Franciszka (146); Molęda Zofia (15); Mosionek Antonina (246); Mosionek Franciszek (147); Mosionek Maryanna (147); Mosionek Michał (143); Mosionek Szczepan (143); Mosionek Tekla (145); Mostowski Paweł (203); Motyka Franciszka (85); Motyka Wincenty (64, 66, 292); Mroczek Tomasz (172); Mrożek Jan (279); Mrożek Katarzyna (38); Musiał Adam (256); Musiał Anna Aniela (61); Musiał Kazimierz (157); Musikiewicz Maryanna Magdalena (61); Muszyńska Józefa (19); N Zofia Antonina (51); Nadolska Maryanna (16); Nakoneczny Jakub (234); Nalepiński Jan (43); Napora Maryanna (162); Nawrot Antoni (45); Nawrot Jan Nepomucen (43); Nestorowicz Michalina (174); Nidecka Aleksandra (172); Niedzielska Justyna (181); NN (264); NN Andrzej Kajetan (70); NN Anna (238); NN Antoni (292); NN Salomea (262); NN Zofia (289); Noiński Antoni (48); Nowak Barbara (98); Nowak Kunegunda (192); Nowak Teresa (87); Nowakowska Antonina Franciszka (66); Nowakowska Maryanna (55); Nowakowski Antoni (196); Nowowcień Wincenty (60); Nugajski Walenty (210); Oczarska Anna (184); Oczarska Eufemia Tekla Anna (82); Oczarska Leopolda (191); Okolus Andrzej (210); Okulska Tekla (233); Okulski Piotr (165); Okulus Maryanna (205); Oleś Ludwika (68); Oleś Scholastyka (243); Olszewska Stanisława (54); Orłowski Ignacy Feliks (8); Ornatkiewicz Zofia (44); Ostrowska Maryanna (190); Pacyna Petronella (151); Pacyna Szczepan (291); Pacyna Szymon (145); Pacyna Wincenty (153); Paczyński Jan (274); Pajączkowska Józefa Leontyna (59); Pająk Anna (174); Pająk Ewa (245); Pająk Franciszek (29); Pająk Józefa (24); Pająk Ludwik (74); Pająk Magdalena (238); Pająk Marcin (92); Pająk Maryanna (194); Palma Szczepan (271); Paluch Ewa (31); Pankilejew Emilia Maryanna (57); Parys Zofia (179); Paschalska Paulina Eleonora Anastazja (33); Pasek Antonina (46); Pasek Jan (170); Pasek Maryanna (57); Pasek Piotr (260); Pasek Rozalia (241); Pasek Wojciech (30); Pawiński Jan (258); Pawlińska Katarzyna (255); Pawliński Szymon (169); Pawłowska Anna (265); Pawłowska Anna Wiktoria (8); Pawłowska Klementyna (251); Pawłowski Franciszek Michał (84); Pawłowski Michał (286); Pepłowska Regina Maryanna Helena (80); Pękała Maryanna Antonina (102); Piasecki Erazm Aleksander (190); Piatek Józef (203); Piątkowski Kasper (286); Piechowska Julia Izabella (232); Piekarska Julianna (270); Pindakiewicz Anna Magdalena (83); Piorun Marcin (235); Piotrowska Salomea (195); Piórkowski Jan (275); Piskorski Piotr (291); Piwnicka Karolina Wincenta (57); Plichta Kazimiera (50); Płatos Józef (22); Płatosińska Katarzyna (146); Płoski Antoni (232); Podborski Karol (272); Podgórski Jan Paweł (292); Podsiadło Franciszka (30); Podsiadło Józef (199); Podsiadło Kazimierz (15, 251); Polak Maryanna (200); Polak Teofila (15); Polak Walenty (12); Polaków Jan Antoni (43); Politkowski Jan (241); Pomagalski Piotr (263); Porczyński Kazimierz Józef Wincenty (44); Poszczyk Karol (236); Potocka Aniela Ludwika (74); Poutkowna Franciszka (245); Pożyczka Franciszek (79); Pożyczka Józefa Paulina (58); Pożyczka Julianna (142); Pożyczka Karolina (262); Pożyczka Magdalena (282); Pożyczka Michał (161); Pożyczka Tekla (157); Pożyczka Teofila (32); Pożyczka Wawrzyniec (160); Pożyczka Zofia (283); Protwińska Teofila (35); Przedwoj Salomea (144); Przesmycka Marya Antonina Zofia (77); Przybylak Maryanna (170); Przybysławski Leopold (281); Przybytniewski Paweł (267); Przygocka Wiktoria (291); Przyrębska Tekla (173); Ptaszyńska Tekla (235); Ptaszyński Jan Kanty (89); Ptaszyński Stanisław (41, 272); Ptaszyński Wojciech (150); Pyrka Jan (56); Pyrka Marek (166); Pyszczek Katarzyna (99); Raczkowski Józef (182); Rakowska Zofia Julianna (44); Regulski Szymon (263); Relicka Franciszka (284); Rogala Piotr Paweł (57); Rosińska Julianna (234); Rosiński Franciszek (286); Rosiński Wojciech (161); Roszkowska Eleonora (82); Roze Antoni Onufry; Roze Michał (262); Rozielińska Józefa (25); Rozze Apolonia Teresa (13); Rożańska Maryanna (260); Rożański Andrzej Leopold (95); Różycki Witalis (264); Rudnicka Agnieszka (287); Rudnicka Petronella (251); Rudnicki Antoni (181); Rus Antoni (199); Rusek Magdalena Anna (67); Ruska Muchał (293); Russakowska Anna (59); Russakowska Katarzyna (94); Russakowska Magdalena (169); Russakowski Franciszek (255); Russakowski Franciszek Ksawery (254); Ruth Mateusz (175); Rużański Onufry (170); Rybczyńska Anna Maryanna (239); Rzeczkowska Aniela (13); Rzepka Karolina (93); Rześkowska Katarzyna (176); Sadalska Józefa (177); Sadowska Józefa (25); Sadowska Olimpia (10); Sajecki Wincenty (285); Salaterski Jan (10); Salaterski Tomasz (167); Saska Józefa (14); Schonerth Paulina Ewa (60); Schwartz Józefa (285); Serafin Maryanna (168); Sereda Maryanna (189); Sędzikowski Marcin (154); Siedlecka Ludwika Maryanna (32); Siekierzyński Ignacy (65); Siennicki Wincenty (63); Sikorska Franciszka (35); Sikorski Walenty (6); Silewski Wawrzyniec (183); Siniepopów Maciej (191); Sitkiewicz Hipolit Szczepan (76); Sitkiewicz Karolina (157); Siutek Franciszka (141); Skalski Bartłomiej (73); Skorża Walenty (6); Skowronek Rozalia (149); Skowroński Józef Stanisław (26); Skowroński Wincenty (145); Skrzelowska Ludwika (257); Skrzypkowska Leopolda (191); Skurska Antonina Aniela (69); Sławiański Wojciech (292); Słomczyńska Maryanna (284); Słupecki Kazimierz (235); Smakowska Honorata Agnieszka (4); Smulski Tomasz Józef Bolesław (91); Snioch Maryanna (104); Sobieszczański Leon Jan (33); Sobolewski Bartłomiej (72); Sobutkiewicz Michał (201); Sokołowska Ewa (183); Sokołowski Antoni (197); Sołtykiewicz Franciszek (245); Sołtykiewicz Stanisław (41); Sotkiewicz Wincenty Stanisław (40); Sowińska Izabella (28); Srachowicz Konstanty (252); Stachowicz Franciszka (197); Stachowicz Kasper (200); Stachurska Joanna (210); Staniewicz Michał (205); Stanik Marcyanna (159); Staniszewski Walenty (261); Stańczyk Stefan (194); Starzyńska Maryanna (250); Starzyńska Tekla (239); Stawowska Julia (191); Stchowicz Agata (274); Stefańska Franciszka (150); Stefański Józef (19); Stetkiewicz Tomasz Jan Franciszek (94); Stępień Jakub (64); Stępniewska Antonina (287); Stępnikowska Józefa (23); Stobiecki Bogumił (289); Stok Marya (234); Stołowski Józef (273); Stopa Antonina (145); Strachota Rozalia (101); Strachowicz Kasper (142); Strejbel Józef (251); Styczyńska Anna (249); Styczyńska Maryanna (240); Styczyński Paweł (178); Styczyński Antoni (155); Stysiak Małgorzata (250); Stysiałowicz Józefa (21); Stysiowski Ludwik (267); Styś Jakub (208); Suchodolska Franciszka (85); Suchodolska Ludwika (74); Suchodolski Stanisław (201); Sukiennik Maryanna (71); Sulima Agnieszka (238); Sulima Wojciech (30); Supłatowicz Antoni (54); Supłatowicz Franciszek (23, 275); Supłatowicz Konstancja (165); Sychodolska Maryanna (271); Sytka Maryanna (21); Szafrańska Maryanna Bronisława (10); Szafrańska Wiktoria (178); Szaniawski Jakub Tomasz Jan (79); Szczepankiewicz Michal (280); Szczęsna Franciszka (96); Szczęsna Józefa (25); Szczęsny Piotr (291); Szczygielska Magdalena (209); Szewczyk Andrzej (98); Szewczyk Walenty (240); Szewczyk Wawrzyniec (67); Szostak Adolf Antoni (110); Szulc Eleonora (41); Szumnik Walenty (193); Szumny Michał (83); Szumska Katarzyna (281); Szumska Konstancja (232); Szumski Jan Stanisław (40); Szwer Antoni (269); Szydło Helena (18); Szydło Jakub (61); Szydło Kazimierz (146); Szydło Ludwika (33); Szydło Rozalia (152); Szyfers Honorata (277); Szyklulska Ewa (159); Szymańska Katarzyna (278); Szymańska Tekla Maryanna (100); Szymańska Urszula (198); Szymański Stanisław Marek (43); Szymański Tomasz (103); Szymczyk Karol (93); Szymczyk Magdalena (266); Śliwińska Agnieszka (5); Świdzikowski Andrzej (93); Świerczyńska Ksawera (241); Świstak Wojciech (279); Tarkowski Julian (233); Tarnowski Wincenty (276); Tatarkiewicz Felicjan (256); Terc Agnieszka (179); Tkaczyk Bartłomiej (73); Tkaczyk Ewa (290); Tkaczyk Franciszek (198); Tkaczyk Jan (48); Tkaczyk Wiktoria (196); Tkaczyk Zofia (268); Tłomok Michał (154); Tłumak Michał (288); Tomaszewski Jakub (164); Tomkowicz Maryanna (283); Traczowska Maryanna (166); Trojanowska Maryanna (9); Trylski Paweł (261); Trzebiński Józef (22); Trześnicki Julian Jan (2); Tumala Tomasz (104); Tumola Jan (54); Turszyński Franciszek (81); Turzyńska Helena (61); Turzyński Franciszek (237); Turzyński Szczepan (107); Tusztńska Maryanna (277); Tuszyńska Agnieszka (175); Tylicki Grzegorz (248); Tymiński Jan (35); Ublińska Jadwiga Balbina Henryka (90); Ulikowska Aniela (144); Wacław Konstancja (289); Walkowska Antonina (49); Waloski Tomasz (105); Wancerz Antonina (52); Wancerz Augustyn (243); Wancerz Franciszek (239); Wancyrz Jakub (62); Waniek Antonina (95); Waniek Franciszek (85); Waniek Franciszka (288); Waniek Józefa (20); Waniek Maryanna (12); Waniek Wojciech (31, 34); Warchul Katarzyna (178); Wasiak Agnieszka (264); Wasiak Józef (179); Wasiak Maryanna (8); Wasilewska Katarzyna (242); Wasilewski Kajetan (284); Wasilewski Wojciech (233); Wasztyl Anna (66); Wasztyl Mikołaj Wincenty (78); Watrasiński Stanisław (176); Wawrzczyk Ludwika (204); Wawrzczyk Walenty (13); Wawszczyk Małgorzata (204); Weroniecki Wijciech (271); Węglińska Antonina (52); Węglińska Maryanna (75); Wieczorkiewicz Ignacy (291); Wieczorkiewicz Ignacy Jan (69); Wiernik Jan (243); Wierzbicka Małgorzata (45); Więckowski Ignacy (67); Więczkowski Stanisław (39); Wijata Antonina (231); Wijata Franciszek (150); Wijata Joachim (24); Wijata kasper Mateusz (109); Wijata Maryanna (231); Wijata Zofia (237); Wilanowska Józefa (250); Winkler Zofia (265); Wisińska Antonina (3); Wisniewski Michał (239); Wiśniewski Edward Franciszek (86); Wiśniowski Józef (193); Wiśniowski Wojciech (281); Wiśtalik Tekla (185); Witkowska Agnieszka (212); Witkowska Justyna (250); Wityńska Florentyna (241); Wityńska Florentyna Maryanna (7); Wlazlak Kazimierz (202); Włodarczyk Tomasz Paweł (107); Włodarski Tomasz (105); Wnukiewicz Józef (240); Wojcicka Barbara (188); Wojcicki Jan Bonifacy (50); Wojcicki Piotr (171); Wojciechowska Antonina (160); Wojciechowska Julia Eufrozyna (55); Wojciechowska Maryanna Emilia (55); Wojciechowska Wiktoria (278); Wojciechowski Łukasz (168); Wojciechowski Piotr (207); Wojciechowski Szczepan (104); Wojciechowski Wojciech (245); Wojcieszak Józef (108); Wojcieszak Wawrzyniec (196); Wojnicka Franciszka (238); Wojnicki Andrzej (97); Wojtal Józefa (23); Wojtysiak Maryanna (165); Wojtysiak Rozalia (270); Wolak Wawrzyniec (70); Wolicki Józef (103); Woyciechowska Leontyna (86); Woźniak Franciszek (209, 254); Woźniak Karol (160); Woźniak Katarzyna (232); Woźniak Maryanna (246); Woźnicki Bolesław Adolf (40); Wójcik Maryanna (258); Wrona Ludwika (81); Wróbel Maryanna (196); Wróblewska Katarzyna (279); Wścieklica Feliksa (256); Zabirzewski Antoni (265); Zaborski Stanisław (173); Zajączkowski Jan Józef (56); Zajączkowski Wincenty (31); Zajkowska Magdalena (279); Zakrzewska Anna Teodora (96); Zakrzewski Jan (90); Zalewski Michał (253); Zasada Michał (148); Zawadzka Magdalena (151); Zbrożkiewicz Jan Ignacy (65); Zdziechowski Antoni (52); Zielińska Aniela Katarzyna (34); Zielińska Tekla (172); Zieliński Jan (184); Zieliński Karol (184); Zieliński szymon (244); Zieliński Wojciech (277); Ziemiecki Jan (281); Ziemnicki Celestyn Jan (54); Ziemski Wincenty Jakub (63); Zięba Tadeusz (207); Ziębowska Franciszka (175); Ziółkowski Ludwik (75); Zmijewski Ignacy (69, 266); Zuchowska Franciszka (241); Zuchowski Bartłomiej (177); Zuchowski Jan (48); Zwierzyński Stanisław Jan (42); Zwoleńska Maryanna (68); Zych Magdalena (64); Zych Maryanna (154); Zych Walenty (271); Żebrowski Jan (177); Żuchowski Wawrzyniec (209); Żurkowska Maryanna (282); Żurowski Andrzej (244); Żyła Maryanna (205)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 376; 24x40; ; 35; ; ; ; -; całkowicie;
Reference number: 58/156/0/021
tytuł i daty: Duplikat parafiji Katolickiey Radom z r. 1840; 1840
hasła indeksu: Abramowicz Stanisław Grzegorz (27); Adamczyk Grzeforz (231); Adamczyk Jan (135); Adamska Anna (62); Adamska Katarzyna (166); Adamski Grzegorz (30); Albecker Józef (215); Albeker Józefa (9); Andulak Salomea (142); Antoniak Tomasz (102); Antonowicz Józefa (203); Ast Stanisław (232); Bakszyński Józef (32); Bałandowicz Józef (147); Banasiewicz Wojciech (245); Banderski Ludwik (74, 242); Bańczowski Karol Marcin (127); Barańska Karolina Anastazja (38); Barańska Weronika (202); Barański Józef Wojciech (29); Barański Maciej (204); Barlicki Józef Konstanty (58); Barszcz Katarzyna (155); Bartorska Teofila (198); Batorski Andrzej (92); Batorski Franciszek (238); Batorski Mateusz (230); Baum Szymon Tadeusz (86); Bazpijańska Maryanna (244); Bąkowska Franciszka Maryanna (83); Bednarczyk Andrzej (129); Bednarski Łukasz (84); Bedyńska Magdalena (96); Bejtlich Małgorzata (238); Bertrand Julia (50); Bezpiański Józef Marcin (89); Bębnowski Tomasz Julian (76); Będowski Tomasz (106); Białecki Kazimierz Józef (28); Białek Wawrzyniec (67); Białkowska Helena Serafina Joanna (201); Bielski Franciszek (221); Bieniek Dominik (66); Bieniek Tomasz (221); Bieńkowski Mateusz (205); Billewicz Zofia (42); Biniek Franciszka (135); Biniek Julianna (233); Biniek Stanisław (41, 228); Binkowska Józefa (25); Binkowska Magdalena (34); Binkowska Rozalia (44); Bińkowska Aniela Ewa (106); Bińkowska Paulina Maryanna (55); Bińkowski Antoni (50); Bińkowski Jakub (59); Bińkowski Jan (137); Bińkowski Michał (210); Błach Katarzyna (83); Błasik Mikołaj (139); Błędowski Mikołaj Paweł (25); Bobrowska Kunegunda (216); Bojanowska Aniela Zuzanna (68); Bormiński Kazimierz (22); Boruch Agnieszka (246); Boruch Franciszek (72, 240); Bożek Kajetan (66); Bradaczyńska Franciszka Ksawera (104); Bratkowska Helena (200); Bratkowski Feliks (200); Brodaszyński Józef (247); Bryńska Tekla (132); Brzoza Florentyna Karolina (88); Brzozowski Zygmunt Jan (46); Brzyska Maryanna (26); Buczyński Józef Tomasz (24); Bugajski Antoni Stanisław (43); Bugajski Wincenty (6); Bujak Mryanna (70); Bujak Rozalia (135); Bujko Jan (59); Bukiewicz Wincenty Michał (72); Burek Andrzej (11); Burek Maryanna (93); Bziak Małgorzata (208); Cetnarowicz Maryanna (1); Chałubińska Teodozja (233); Charliński Paweł (4); Chodek Antoni (140); Cholewa Kazimierz (132); Chomentowski Jan (225); Chotecka Józefa Konstancja (25); Chotecka Teofila (161); Chruścielewski Ksawery (153); Chudzik Marcyanna (105); Chudzik Michał (142); Chwaściński Antoni (208); Cicha Anastazja (228); Cichawa Antonina (52); Cichawa Piotr (5); Cichawiński Leon (163); Ciepielska Franciszka (225); Ciesielski Andrzej (165); Ciuba Dominik (210); Cupicha Stanisław (154); Cygan Antoni (132); Cygan Ludwika (210); Cypera Anna (204); Czajkowski Konstanty (232); Czaplicka Antonina Waleria (56); Czapliński Józef (152); Czerwiec Aniela Tekla (65); Czerwińska Maryanna (214); Czerwińska Tekla (236); Czępińska Franciszka Józefa (13); Czyżowska Zofia (234); Darański Wojciech (38); Dąbrowska Paulina (233); Derlatka Stanisław (44); Dobrowolska Józefa (57); Dobry Mateusz (161); Domańska Marcyanna (4); Drabik Katarzyna (128); Drabik Piotr (54); Drozdowska Petronella (209); Drozdowski Andrzej Aleksander (224); Drozdowski Józef Tomasz (101); Dryja Ludwika (217); Dryja Marcin (232); Dryja Piotr (236); Dryja Tomasz (101); Dryl Małgorzata (137); Drylska Aniela Domicella (92); Dudzińska Franciszka (147); Dułaciński Maciej Piotr (15); Dunajski Jan (246); Durbalewicz Leopold (33); Dutkowski Andrzej (84); Dutkowski Wojciech (27); Dygas Andrzej (96); Dyja Anna (235); Dyska Salomea (248); Dzielek Kacepr (106); Dzielek Stanisław (252); Dzielek Szczepan (125); Dziubiński Mateusz (134); Dzyttler Józef (88); Fabowska Balbina Teofila (21); Fabowska Maryanna (10); Figura Wojciech (35); Fijałkowska Maryanna Franciszka (11); Fiszer Wiktoria (218); Flont Paweł (151); Fornalska Julianna Apolonia (12); Fryderycy Helena (153); Fryszkowski Marcin (88); Gadalski Wincenty (32); Gadayski Andrzej (158); Gaiewska Maryanna (69); Gajowski Jan (55); Gałasińska Józefa (138); Gałdziński Jan (227); Gawełek Katarzyna (41); Gawełek Małgorzata (197); Gawłowski Maciej Aleksander (39); Gaworek Antoni Marcelli (4); Gaworek Franciszka Katarzyna (81); Gerard Jacek Ludwik (74); Gębarski Karol (166); Gęday Maryanna (65); Gibaszewski Wojciech (36); Gielwert Stefan (73); Gierzgalska Bronisława (160); Gnatowska Joanna Magdalena (49); Godecki Jan (244); Godlewska Zofia (249); Gołaszewska Teresa (246); Gołąbek Mikołaj (98); Gołąbek Wincenty (199); Gołecki Józef (24); Gołębiowski Andrzej (144); Gordon Florentyna (240); Gorlicka Karolina (86); Gorylska Katarzyna Cecylia (91); Gorylski Jan (162); Gotschalk Krystyna (153); Goźdz Katarzyna (94); Goźdz Tekla (79); Górecka Antonina Karolina (68); Górka Jakub (133); Górski Antoni Józef (39); Górski Walenty (16); Grabkowska Wiktoria (98); Gregorczyk tekla (226); Grontowicz Józef (240); Grudzińska Karolina Eleonora (95); Gruszczyńska Franciszka (82); Gruszczyński Józef (23); Gryuszczyńska Katarzyna (237); Grzyb Magdalena (133); Grzybowski Józef (75, 159); Guzińska Waleria (221); Gzyms Antoni (76); Hanke Katarzyna (238); Haryż Szymon Marcin (87); Helcman Józefa (140); Heltzman Katarzyna (96); Hirosz Józef (155); Idziak Wincenty (34); Iwanicka Katarzyna (227); Iwanów Włodzimierz Kazimierz (143); Iżyłowski Hieronim (236); Jabłoński Antoni (98); Jabłoński Jan (216); Jagiełło Wojciech (37); Jakobińska Anastazja Ludwika (35); Jakubicka Antonina (202); Janik Anna (214); Janiszewska Maryanna (157); Jankowska Franciszka (243); Jankowski Franciszek (202); Janowska Wiktoria (129); Jaskulski Stanisław (144); Jaśkiewicz Anastazja (35, 245); Jaśkiewicz Andrzej (244); Jaśkiewicz Antonina Paulina (53); Jaśkiewicz Julian Walenty (20); Jaśkiewicz Paweł (26); Jaśkiewicz Wawrzyniec (251); Jaworska Maryanna Salomea (77, 238); Jezierski Michał (208); Jęczmieniowski Tomasz (22); Jędrzejewski Antoni (142); Jędrzejewski Mateusz (79); Jędrzejowski Tomasz (102); Jurczewska Placyda (232); Kaczkowska Anastazja Karolina Aniela (15); Kaczmarczyk Agata (243); Kaczmarczyk Zofia (151); Kaczorowska Aniela Julia Franciszka (94); Kaleta Monika (162); Kałuźniak Franciszka (213); Kamieniecki Andrzej (248); Kamieńska Karolina (202); Kamieński Tomasz (135); Kamiński (222); Kamiński Jan (104); Kamiński Stanisław (43); Kapińska Maryanna (203); Kaporzonka Maryanna (77); Kapturkiewicz Józef (207); Kapusta Antoni (229); Karasiński Paweł (164); Karbownicki Antoni (52); Karbowska Waleria Katarzyna (99); Karcz Jadwiga (131); Karczmarczyk Antoni Ignacy (51); Karczmarski Marcin Andrzej (90); Karkosińska Teofila (156); Karłubowski Ludwik (243); Karp Filip (220); Karpińska Maryanna (199); Kasprowska Wiktoria (251); Kędzior Anna (62); Kępińska Emilia (163); Kępski Władysław (71); Kiepiel Kajetan (67); Kierzkowski Jan Nepomucen (234); Kierzkowski Paulin Jan (56); Kisiel Andrzej Franciszek (71); Kisiel Franciszek (81); Kisiel Rozalia (150); Klebańska Anna (195); Kłaczyński Józef (211); Kłosowska Maryanna (58); Knap Michał (74); Kobierska Karolina Aniela Wiktoria (13); Kobierska Michalina (217); Kołacz Wojciech (29); Kołczewski Jan Julian (50); Kołodziejczyk Jan (32); Kołodziejski Szymon (85); Kołsut Jan (138); Kołton Andrzej (90); Kołtun Marta (252); Kołtun Petronella (209); Kołtun Tekla (76); Kołyun Michał (75); Koraga Tomasz (145); Korber Aleksander (160); Korzeniewski Jan (243); Kosiński Józef Edward (27); Kosobudzka Małgorzata (250); Kossowski Artur Henryk (64); Kotlińska Katarzyna (127); Kotliński Marcin Andrzej (126); Kowalczyk Józef (23); Kowalczyk Marcyanna (2); Kowalewski Tomasz Przesław Adam (78); Kowalska Zofia (144); Kowalski Franciszek Antoni (14); Kowalski Franciszek Ksawery (97); Kozieł Maciej (17); Kozłowski Edward (236); Kozłowski Jan Józef (25); Kozłowski Teodor (38); Kozyra Błażej (250); Krajewska Anna (16); Krajewska Ludwika (69); Krajewski Ludwik (71); Krasiowska Józefa (37); Kraszkowska Anastazja (218); Krawczyk Franciszek (150); Kreczyński Józef Benedykt (28); Krupczyńska Maryanna (216); Krzemińska Agnieszka (228); Krzesimowska Salomea (136); Krzowska Agnieszka (219); Krzykacz Ludwik (70); Krzysiński Joachim (211); Krzysiński Kazimierz (223); Krzyścina Karolina (93); Krzyśnicki Walenty Kazimierz (19); Krzyżanowska Alojza Emilia (92); Księska Franciszka (230); Księska Wanda Rozalia (82); Kubik Adam Jan (105); Kucharska Maryanna (244); Kucharska Salomea (90); Kucharska Wiktoria (165); Kucharski Jakub (58, 160); Kucharski Kazimierz (10); Kucharski Szymon (253); Kucharski Tomasz (242); Kuchciński Kazimierz (20); Kuciński Antoni (212); Kuczkowska Ewa (140); Kulak Mateusz (78); Kulasiewicz Wojciech (209); Kulczyński Maciej (203); Kumieński Wojciech (35); Kumowska Helena (8); Kundys Antoni (202); Kupczyńska Maryanna (1); Kupis Antonina (40); Kupis Józefa (146); Kupis Katarzyna (36); Kupis Kunegunda (17); Kurzyjamska Tekla Maryanna (149); Kurzyna Agata Balbina (197); Kuśmierczyk Aleksander (127); Kutkieiwcz Tekla Franciszka Honorata (81); Kutkiewicz Franciszka Józefa (24); Kutkiewicz Jan (56, 247); Kuźma Maryanna (136); Kwaczyńska Maryanna (48); Kwarta Agnieszka (217); Kwaśniewska Maryanna (200); Kwiatkowska Józefa (233); Kwiatkowski Wawrzyniec Szymon (65); Kwieciński Wincenty (247); Labieńska Maryanna Małgorzata (52); Lachmajer Maryanna (195); Lachmajer Wawrzyniec (152); Lambert Julia (149); Lasocka Emilia (128); Lazzarini Emilia (150); Lechowska Józefa (242); Lechowski Antoni (148); Lechowski Wincenty Antoni (8); Leszczyńska Anna (64); Leśniewicz Dorota (213); Leśniewicz Wawrzyniec (59); Leśniewski Stanisław (26); Lewkowicz Felicja (158); Leđniowski Andrzej (210); Lidkowski Jan (224); Linowska Regina (197); Linowski Stanisław (43, 227); Lipczyńska Antonina (37); Lipic Ignacy (130); Lipiec Franciszka (130); Lipiec Scholastyka (215); Lipiecka Maryanna (73); Lipiński Andrzej (211); Lipiński Jan (252); Lrupczyńska Maryanna (230); Ludkowski Jan (53); Ludzińska Kazimiera Agnieszka Julianna (21); Luty Paweł (222); Łącka Weronika (147); Łojko Kasper (204); Łosicka Maryanna Aniela (61); Łubieńska Marya Ludwika (35); Ługowska Katarzyna (94); Łukowska Zofia (34); Machnicka Julianna (143); Maciążek Salomea (136); Maciejowski Franciszek (214); Maciejowski Franciszek Teofil (31); Macieński Aleksander (16); Madalińska Julia (167); Madalińska Julianna Konstancja (18); Madejska Anastazja (217); Majcher Maryanna (195); Majewska Emilia (222); Majewska Maryanna (207); Majewski Szczepan (125); Majewski Wojciech (7); Makarski Jan (40); Makomaski Walenty (12, 198); Makuła Agnieszka (126); Makuła Jan (155); Malinowska Agnieszka (215); Malinowska Antonina Kazimiera (52); Malinowska Julianna (238); Malinowska Marcyanna Franciszka (85); Malinowska Teresa (84); Mantorska Teofila Franciszka (22); Marcinkiewicz Adam (214); Maron Ludwika Cecylia (84); Martyśkiewicz Albin (19); Marzec Łukasz (134); Matyszkiewicz Maciej (141); Matyśkiewicz Albin (215); Mazurkiewicz Stanisław (29); Mazurkiewicz Wincenty (33); Mąka Michał (80); Miaskowski Józef Albin (30); Michalczewski Julian (244); Michalczewski Julian Leonard (54); Michalczewski Konstanty (247); Michalczewski Walenty (9); Michalska Julianna (53, 251); Michalska Katarzyna (87); Michalska Maryanna (231); Michalski Jan (137); Michalski Leopold (103); Michalski Teofil Wiktor (104); Miernicki Józef (250); Miernowska Aniela (243); Migurska Karolina (89); Migurski Walenty (206); Mikułowska Teofila (162); Milewska Apolonia (138); Milewska Wanda Tekla (40); Miłkowska Kunegunda (239); Miłkowski Franciszek (72); Miłkowski Franiszek (72); Miłkowski Maciej (17); Minkiewicz Adolf (241); Mirowska Małgorzata (160); Mistalski Bolesław (239); Mizera Marcyanna (126); Mizera Maryanna (231); Mizera Wojciech (37); Mizerska Józefa (43); Mliczkowska Katarzyna (89); Młodarszczonka Franciszka (229); Mocna Józefa (209); Modzelewski Aleksander Karol (8); Modzelewski Karol Aleksander (234); Mokosa Maryanna (97); Molęda Maciej (195); Monikowski Jan (205); Mosionek Józef (74, 237); Mosionek Kasper (2, 209); Mosionek Maciej (146); Motyka Andrzej (92); Motyka Franciszka (223); Motyka Maryanna (90); Nadolska Katarzyna (139); Najcher Franciszek (153); Nakonieczny Jan (105); Nałek Kazimierz (16); Nawrocka Łucja (100); Nawrot Antoni (198); Niedzielski Konstanty Szczepan (34); Niewiadoma Maryanna (99); NN (241); NN Adam (253); Nosowicz Katarzyna Cecylia (95); Nowak Katarzyna (88); Nowak Maryanna (100); Nowakowska Józefa (219); Nowakowska Marcyanna Franciszka (8); Nowakowska Wiktoria (104); Nowakowski Tomasz (104); Nowicki Franciszek Mateusz (80); Nowodworska Matylda (11); Ochmann Tekla (204); Oczkowska Franciszka Maryanna (82); Okulska Julianna Nepomucena Joanna (14); Oleś Maryanna (224, 250); Olszewska Stanisława (200); Olszewska Weronika (155); Ormański Kasper (2); Osińska Karolina (86); Osiński Aleksander Julian (21); Osmulski Marcelli Franciszek (76); Osowicz Katarzyna (95); Ostrach Apolonia Józefa (12); Ostrowska Anna (230); Ostrowska Katarzyna (85); Ostrowski Henryk (241); Ostrowski Kazimierz (206); Pachert Aleksander (213); Pacyna Franciszek (75); Pacyna Jakub (61); Pacyna Józef (254); Pacyna Maryanna (225); Pajak Maryanna (207); Pająk Paweł (201); Pająk Teresa (83); Pajda Tomasz (213); Panek Jan Walenty (10); Pasek Jan Marian (56); Pasek Karolina (196); Pasek Maryanna (246); Pasek Zofia (148); Paszkowski Andrzej (91); Patkowski Jakub Ignacy (63); Pawczyński Julian (14); Pawlak Józefa (22); Pawliński Aleksander Maciej (15); Pawłowski Antoni (58); Pawłowski Ignacy (66); Pawłowski Marcin (91); Pawłowski Stanisław (167); Pełka Kazimierz (210); Peret Michał (80); Perzyński Antoni (163); Pesz Filip Jakub (164); Peyż Katarzyna (143); Pękalska Honorata (28); Pękalska Magdalena (164); Piasecki Jakub (245); Piątkowski Ludwik (246); Piechota Andrzej (206); Piekarska Antonina (231); Pieścińska Franciszka (158); Pietroski Piotr Paweł (57); Pietrowicz Maryanna (141); Pietrzyk Ignacy (235); Pietrzykowski Michał (156); Pigłowski Świętosław (162); Piotrowski Józef (17); Piotrowski Stanisław Andrzej Saturnin (40); Pisula Magdalena (154); Piwońska Józefa Teresa (33); Płatos Franciszka (18); Płatos Michał (73); Płatos Wiktoria (131); Płatos Wojciech (31); Płowska Joanna Maryanna Waleria (106); Podczaska Salomea (152); Podsiadło Maciej (13, 225); Pogodzińska Tekla (78); Polnicka Maryanna (207); Połubiński Michał (158); Porczyński Kazimierz (248); Potocki Bartłomiej (130); Potrzebowska Antonina (52); Pożyczka Antoni (49); Pożyczka Grzegorz (126); Pożyczka Jan (54); Pożyczka Józef (148); Pożyczka Kazimierz (20); Pożyczka Maryanna (54, 241); Przedwoj Jan (54); Przybytniewski8 Jan Walery (78); Przygocki Karol Andrzej (96); Przygocki Paweł (233); Przyłuska Katarzyna (226); Pszeniczny Jan Nepomucen (44); Ptaszyńska Aniela (65); Ptaszyński Julian (236); Ptaszyński Julian Ignacy (6); Ptaszyński Ludwik (72); Pyszczek Franciszka (31); Pyszczek Leopold (219); Pyszczyńska Weronika (221); Raczyńska Zofia (226); Raczyńska Zofia Helena (46); Radkowski Michał Franciszek (141); Ratajewicz Kamilla (206); Ratajski Achilles (223); Ratyński Mikołaj (95); Rączka Augustyn (133); Remiszewski Szczepan (66); Rogala Szymon (85); Romanowicz Piotr (55); Romanowski Stanisław Grzegorz (47); Rosińska Konstancja Zofia (44); Rozbicka Józefa (157); Rozenthal Maryanna (134); Różańska Agnieszka (212); Różycka Joanna (207); Rudnicki Jakub (216); Rusakowski Ludwik (71); Ruszkowska Rozlaia (161); Rutkowski Wiktor (63); Rużańska Agnieszka (5); Rybczyński Józef (201); Rybczyński Karol (6, 198); Rychter (228); Rzeczkowska Józefa Waleria (45); Rzeczkowska Maryanna (145); Rzeczkowski Andrzej (229); Rzeczkowski Franciszek (7); Rzymski Tomasz (99); Salwińska Apolonia (11, 253); Sałamunia Józef Ignacy (5); Sałata Agnieszka (133); Samborska Eleonora Joanna (2); Sarnecka Emilia (231); Saski Edward Karol (3); Sawicki Jakub (206); Schmidt Reynarda Fryderyka (19); Schnittler Józef (205); Schonert Paulina (251); Schtetzer Jan Krzysztof (150); Schwer Antoni (204); Sebastyański Marcelli (156); Sekoliński Jan (59); Serwicki Jakub (159); Serwicki Jan (51, 228); Serwin Anna (61); Sewer Józefa (254); Sewerski Antoni (234); Sękowska Rozlaia (196); Siczek Apolonia (138); Sikorska Józefa (125); Sikorska Wiktoria (134); Sikorski Kasper (1); Skiba Maryanna (4, 9, 212); Skorża Ludwik (209); Skorżyńska Katarzyna (211); Skotnicka Maryanna (248); Skowrońska Anna Katarzyna (32); Skowrońska Józefa (23); Skowrońska Karolina (245); Skrzek Maryanna (48); Skrzyńska Julianna Aniela (13); Skrzyński Jan (136); Skurska Julianna Joanna (49); Sławińska Anna (252); Sławiński Wincenty (6); Słomczyńska Magdalena (223); Słomczyński Antoni (149); Słowik Benedykt (199); Słowik Józef (208); Słowikowska Małgorzata (245); Sługocka Franciszka (240); Smerda Józefa (152); Smulska Emilia Matylda (101); Snioch Wojciech (146); Snopczyński Teodor (237); Sobczyńska Aleksandra (235); Sobotowski Adam (197); Sobotowski Józef (98); Sobutkiewicz Emilian Mateusz (77); Sochacki Józef (128); Sojecki Teofil Feliks (51); Sokołowska Franciszka (213, 249); Sokuliński Jan (252); Sosiński Franciszek (29); Sośniak Stanisław (42); Sotowicz Anna (63); Spasińska Jadwiga (81); Społczyński Bartłomiej (220); Sputowicz Walenty (138); Sputowska Maryanna (7); Stachowicz Andrzej (89); Stachowicz Jan (151); Stachurska Marcyanna Czesława (103); Staniszewska Magdalena (141); Staniszewski Wawrzyniec (212); Stankowska Katarzyna (154); Starzewski Antoni Teodor (41); Starzyński Bartłomiej (149); Starzyński Felicjan Jan (91); Staszewski Antoni Teodor (218); Stechman Jan (60); Stefański Józef (203); Stefański Wawrzyniec (203); Stein Julia Matylda (48); Stetkiewicz Tomasz (237); Stetler Michał (205); Stępnikowski Antoni (165); Stępnikowski Jan (106); Stępniowska Antonina (50); Stoczek Maryanna (253); Strożkiewicz Jan (49); Strzebecki Urban (224); Strzelecka Katarzyna (28); Strzelecka Ludwika Antonina (64); Strzelecki Franciszek Ksawery (97); Strzembosz Rozalia (214); Styczyński Józef (26); Styczyński Mateusz (79); Styś Franciszek (83); Sułek Salomea (142); Supłatowicz Anna (232); Supłatowicz Antoni (195); Supłatowicz Franciszek (77); Supłatowicz Wiktoria (103); Szafrańska Maryanna (164); Szczepanówna Maryanan (129); Szelągowska Julianna Macyanna (3); Szewczyk Helena Maryanna (64); Szewczyk Józef (237); Szewczyk Rozalia (99); Szewczyk Wawrzyniec (63); Szewczyk Wincenty (33); Szklarska Antonina (139); Szlązakowska Julia (149); Sztok Wincenty Ludwik (70); Szturma Tekla (75); Szukiewicz Maryanna (253); Szukiewicz Wincenty (31); Szumkiewicz Józef (220); Szumski Tomasz (128); Szwarnowska Franciszka (67); Szycka Łucja (101); Szydlo Maciej (240); Szydło Agata (198); Szydło Agnieszka (3); Szydło Anna (60); Szydło Jakub (198); Szydło Kasper (131); Szydło Mikołaj (229); Szymański Ludwik (69); szypowski Adolf Witalis (42); Ślązak Jan (251); Śliwiński józef (94); Ślusarska Joanna (242); Śmieszkiewicz Franciszek (225); Śmieszkiewicz Kasper Franciszek (3); Śmieszkiewicz Maryanna (234); Śmigielski Antoni (136); Świątalski Stanisław Atanazy (50); Świdzińska Aniela (14); Świerczewski Józef (102); Świerczyński Jan (250); Świerzyński Jan (62); Świetlicki Ignacy (139); Tarkowska Agata (140); Tarkowska Maryanna Nepomucena Stanisława (45); Tarkowski Filip Witalis (38); Tłumak Maryanna (226); Topolska Zuzanna (68); Traugut Józefa (144); Truchalska Wiktoria (212); Tuszyński Andrzej (93); Twardzicka Maryanna Anna Wanda (73); Walera Szymon (211); Waliszek Adam (219); Walkowicz Tomasz (220); Waloski Tomasz (241); Wancerz Stanisław (41); Waniek Agnieszka (7); Waniek Franciszek (201); Waniek Julianna (227); Waniek Maryanna (196); Wanik Jakub (62); Warchalska Maryanna (247); Wardyński Jan (219); Wasiak Andrzej (145); Wasiak Tomasz (222); Wasilewska Katarzyna (145); Wasilewski Franciszek (220); Wasztyl Franciszek (215); Wasztyl Józefa (9); Waśniewska Antonina (5, 221); Waśniowska Francsizka (231); Wąchalska Anna (159); Wąsierski Józefat (197); Wąsowicz Emilia Łucja (58); Weronicka Florentyna Antonina (53); Widerski Maciej (161); Wiechowska Agata (130); Wiechowski Wojciech (131); Wieczorkieiwcz Leopold Marcin (93); Wierzbicka Helena (18); Wierzbicki Konstanty (157); Wierzbicki Tomasz (103); Wierzbowski Konstanty Leon (39); Wijata Maryanna (68); Wilamowski Tomasz (143); Wilczyńska Agnieszka (148); Wiśniewska Maryanna (213); Wiśniewski Edward (222); Wiśniowska Magdalena (137); Wiśniowski Jakub (254); Wiśniowski Kazimierz (19); Witkowska Tekla (80); Witkowski Józef (249); Wityński Wojciech (201); Wlazlak Józef (97); Włodarszczak Franciszka (23); Wojciechowska Józefa (218); Wojciechowska Maryanna (40, 159); Wojciechowski Franciszek (129); Wojciechowski Hilary (218); Wojciechowski Józef (224); Wojdacka Tekla (239); Wojnadzka Maryanna (223); Wojnicka Katarzyna (27); Wojnicki Andrzej (216); Wojnicki Józef (24); Wolak Anna (60); Wolak Maryanna (146); Woleńska Wiktoria (229); Wolska Bronisława (18); Wolska Ewa (100); Wolski Teofil Marcelli (42); Woyciechowska Eleonora Magdalena (102); Woyciechowska Maryanan (156); Woźnicka Seweryna Feliksa (49); Wójcicka Zofia (226); Wrona Antonina (239); Wroniec Magdalena (163); Wrotnowska Wanda Emilia (10); Wydra Adam (100); Wydra Franciszka (30); Wydra Wojciech (36); Wydra Zofia (61); Zaczyński Michał (235); Zagórski Jan (57); Zając Aleksy (60, 227); Zając Rozalia (151); Zajączkowska Magdalena (223); Zajączkowski Józef (254); Zajączkowski Wincenty (230); Zakrzewska Anna Aleksandra (196); Zakrzewski maciej Józef (196); Zalewski Gabriel (205); Zalewski Piotr (15); Zasada Helena (20); Zasada Mateusz Michał (79); Zawadzka Antonina (235); Zawadzki Kajetan (154); Zawisza Maryanna (242); Zbrodzińska Maryanna (239); Zbrowska Julianna (12); Zbrozińska Maryanna (69); Zduszyński Wojciech (199); Zdziechowska Julianna (165); Zdzieńska Magdalena Felicjanna (57); Zelechowska Teofila (21); Zielińska Katarzyna Marcyanna (105); Zielińska Maryanna (67); Zieliński Adam Jan (147); Zięba Barbara (249); Zięba Katarzyna (87); Ziółczak Stanisław (208); Ziółkowska Franciszka Karolina (86); Zwierz Maryanna (132); Zych Anna (51); Zych Antonina (51); Zych Maryanna (1); Zych Tekla (226); Żabicka Magdalena (249); Żebrowska Maryanna (253); Żelezińska Rozalia (151); Żuchowska Maryanna (82, 127); Żuchowski Antoni (70); Żurek Augustyn (157); Żyła Agnieszka (248); Żyła Andrzej (87); Żyła Antonina (217); Żyła Zofia (125)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 286; 25x40; ; 37; ; ; ; -; całkowicie;
Reference number: 58/156/0/022
tytuł i daty: Duplikat parafiji Katolickiey Radom z r. 1841; 1841
hasła indeksu: Adamska Ewa (239); Adamski Aleksander (261); Adamski Florian (227); Adamski Woyciech (15); Ast Franciszek (264); Augustynowicz Konstanty (179); Badowska Martyna (272); Bahr Aniela Maryanna (83); Bajerska Maryanna (149); Bajor Andrzej (275); Baleński Stefan (135); Bałandowicz Witold Anzelm (46); Bałczyk Józefa (22); Banasiewicz Justyna (200); Banaśkiewicz Franciszek (251); Banatowska Tekla (179); Bańczowska Katarzyna (68, 273); Bańczowski Ludwik (68, 273); Baranowski Franciszek (169); Barańska Antonina (45); Barański Michał (137); Barlicka Tekla (279); Barlicka Tekla Franciszka (75); Bartodziejski Konstanty Grzegorz (91); Bartodziejski Maksymilian Edward (83); Bator Zofia (35); Batorska Karolina (89); Beanssean Filip (160); Bednarska Ludwika (242); Bednarski Łukasz (198); Bednarski Paweł (171); Bedyński Franciszek (275); Bejer Ludwik (248); Bek Józef (20); Bernat Katarzyna (30); Berozy Joanna (246); Beszorne Felicjan (197); Będowski Marcin (153); Białecki Kazimierz (241); Bielawski Jakub (58); Bielawski Konrad Piotr Bolesław (96); Bielecka Salomea (140); Bielecki Antoni (2); Bielski Aleksander Wincenty (53); Bieniek Mateusz (244); Bieńkowska Teofila Antonina (250); Bieyko Kazimiera (28); Bińkowska Jadwiga (82); Bińkowska Ludwika (27); Bińkowski Franciszek (71); Bińkowski Józef (262); Bitterle Józef (263); Błach Józefa (22); Błach Magdalena (279); Bochrzyńska Maryanna (146); Bochrzyński Stanisław (176); Boek Franciszka Katarzyna (79); Bogajska Maryanna (178); Bojan Franciszek (245); Bojanowska Aniela Zuzanna (237); Boniek Antoni (41); Boniek Woyciech (31); Borkowska Ewa (126); Borkowska Maryanna (214); Borusińska Ewa (103); Borusińska Maryanna Weronika (6); Borusiński Ignacy (221); Bożek Jan (180); Bożek Tekla (74); Brylińska Weronika (8); Bryńska Anna Józefa (49); Brzeski Wincenty (54); Brzezińska Józefa (283); Brzyska Florentyna (32); Brzyska Maryanna (265); Brzyska Maryanna Tekla (56); Brzyski Aleksander (23); Brzyski Jakub (151); Brzyski Michał (222); Bućko Karol (155); Bugajski Wojciech (146); Bugayski Stanisław (272); Bujak Agnieszka (282); Bujak Andrzej (264); Bujak Tomasz (145); Bujała Józefa (14); Buławecka Julianna (144); Burek Maryanna (242); Burzyńska Julia Jakobina (66); Burzyński Ignacy (169); Burzyński Józef Wincenty (23); Bychowska Leokadia (162); Charliński Franciszek (199); Charliński Paweł (209); Chlewicka Benedykta (230); Chmielewski Jan (243); Chmurzyński Wincenty Jakub (60); Chotecka Kazimiera Katarzyna Joanna (14); Chotecki Franciszek Ksawery (104); Choynacki Mateusz Antoni (100); Chruścielewska Joanna Antonina Eleonora (49); Chruśniak Wincenty (3); Chudzik Tomasz (100); Chutnik Mikołaj Piotr (79); Cichawa Maryanna Marcyanna (104); Cichoński Jan (249); Cichoński Jan Nepomucen (37); Cichy Szymon (234); Ciecielska Klara (228); Cielecka Józefa (160); Cieplińska Helena (15); Ciesielska Antonina (42); Cieśliński Władysław Paweł (48); Cupyt Jadwiga (212); Cygan Katarzyna (25, 195); Cygan Teresa (180); Cyganiak Jan (8); Cymelska Weronika (143); Czarnecka Katarzyna (162); Czarnecki Andrzej (162); Czarnecki Józef (172); Czerwińska Tekla (76, 275); Czyżowska Julianna (47); Ćwiklińska Rozalia (258); Ćwiklińska Teofila (244); Daczka Petronella (258); Dąbrowski Ludwik (67); Dobosińska Antonina (44); Dobra Rozalia Maryanna (72); Dobrowolska Józefa (257); Dobrzańska Apolonia (4); Doleżyńska Elżbieta (204); Domańska Agnieszka (181); Drążkiewicz Anna (40); Drozdowski Antoni (174); Drozdowski Jan Feliks (48); Dryja Katarzyna (284); Dryja Zofia (36); Drzewicki Konstanty Teofil (165); Dubiński Wincenty (148); Ducka Konstancja (235); Dusbabel Franciszek (125); Dutkowska Agnieszka (195); Dutkowski Jan Nepomucen (37); Dzierzbicka Magdalena (247); Dziewit Franciszka (137); Dzikowski Tomasz (105); Echaust Gustaw Adolf (65); Eitner Jan (170); Fabijańska Katarzyna (202); Fabiszewska Magdalena Anna (59); Fabowska Balbina (289); Fabowska Maryanna (282); Fabowski Jakub (224); Falenbarg Stanisław (231); Fałkowski Piotr (178); Fargos Katarzyna (82); Fijałek Błażej (215); Fijałkowska Marcyanna (255); Fijałkowska Zuzanna (29); Filipowicz Laura (267); Filipowicz Marcin (242); Fiszer Ludwik Fortunat (32); Fituch Salomea (236); Fituch Stanisław (33); Flisiak Franciszek (131); Flont Józef (17, 283); Flont Katarzyna (87); Flont Maryanna (212); Florczyk Józef (86); Floryńska Franciszka (78); Fołtański Władysław (261); Frankiewicz Ignacy (53); Frankiewicz Jakub Piotr (41); Fritz Adam (234); Fryszkowska Joanna (145); Furman Paweł (232); Gadayska Maryanna Aniela (73); Gadayska Tekla (74); Gajewski Jan (226); Galińska Agnieszka (278); Gałdziński Mikołaj (263); Gano Józef (286); Garbarczyk Anna Apolonia (258); Gardyś Maciej (270); Garlikowski Stanisław (219); Gaworek Maryanna (249); Gerald Karol (149); Gębarska Zuzanna Katarzyna (79); Gębczyk Maryanna (68, 288); Gędaj Salomea (138); Gielniowska balbina (70); Gierzmońska Maryanna (161); Glinka Albina (29); Gliwiński Jan (282); Gliwiński Jan Nepomucen (39); Gładkowski Wincenty (215); Gładyg Józefa (175); Gnatkowska Maryanna (18); Godek Jadwiga (84); Godlewska Zofia (25); Golczewski Roman Wiktor (206); Gołębiowska Salomea (252); Gołębiowska Wiktoria (288); Goralewska Wiktoria (279); Gorczyński Władysław Franciszek (76); Gorlicka Karolina (253); Gornik Mateusz (72); Gorylska Katarzyna (255); Gorzkowski Franciszek (80); Gozdz Magdalena (151); Gozdz Michał (138); Goźdź Józef (15); Grabkowski Piotr (163); Grabowska Józefa (21); Grabowski Jakub (55); Grabowski Michał (73); Grafik Józef (276); Grasman Józef (205); Gregorczyk Karol (258); Gromska Agnieszka (148); Gronkowska Brygida (259); Gronkowski Kasper (177); Gronowski Wawrzyniec (225); Gruszewski Woyciech (279); Grzybowska Agnieszka (197); Grzybowska Antonina (44); Grzybowski Andrzej (180); Grzybowski Franciszek (24); Grzybowski Józef Kalasanty (52); Grzybowski Maciej (172); Gurasiewicz Józefa (128); Gurecka Józefa Filipina (77); Gustowski Wincenty (134); Gutowski Woyciech (267); Guziewicz Franciszka (197); Guziński Andrzej (93); Guzowska Zofia (252); Guzowski Wincenty (166); Haber Tekla (223); Harabaszewski Jakub (273); Hebdowski Andrzej (124); Hebdzińska Aniela (206); Heleniak Maryanna (156); Herdin Wincenty Karol Sabba (75); Hernik Agnieszka (151); Hernik Ludwik Roman (65); Hernik Maryanna (177); Horosz Franciszek (281); Icha jan Leonard (50); Icha Katarzyna (229); Iwanicka Tekla (169); Iwańska Salomea (85); Iżycka Katarzyna (173); Jabłonowska Cecylia (216); Jabłońska Agnieszka (166); Jabłońska Józefa (280); Jabłońska Klara (209); Jabłoński Antoni (133); Jabłoński Michał (70); Jagielonka Agnieszka (278); Jakobińska Anastazja (236); Jakobiński Franciszek Mikołaj (95); Jakóbczyk Matylda Honorata (3, 244); Jakóbczyk Teofila (246); Jakubowska Weronika (170); Jakubowski Dominik Szczepan (66); Janduła Jadwiga (155); Janicka Ludwika (246); Janik Józef (160); Jarzabek Maryanna (72); Jasek Szczepan (239); Jasińska Elżbieta (129); Jasińska Karolina (210); Jasińska Małgorzata (272); Jasińska Maryanna (282); Jaszewska Anna Emilia (64); Jaśkiewicz Elżbieta (241); Jaśkiewicz Paweł (202); Jaśkiewicz Tekla (142); Jaśkiewicz Teofila Maryanna (92); Jaśkiewicz Waleria (101); Jaworska Helena (254); Jaworska Józefa (289); Jaworski Franciszek (76); Jazierski Walenty (158); Jendrzejowski Jan (157); Jesiorowski Antoni Kazimierz (54); Jezierska Franciszka (153); Jezierski Józef Jan (51); Jędrzejewski Franciszek (280); Józefowicz Anna (38, 281); Jóźwiak Feliks (220); Jurczewska Natalia Prakseda (65); Jurzyńska Honorata Franciszka (252); Juszkiewicz Micgał (234); Kacprzak Marcin (142); Kaczmarczyk Karol (208); Kaczmarski Józef (17); Kaczmarski Marcin (260); Kaczor Adam Szczepan (102); Kaczor Agnieszka (198); Kaczor Karol (219); Kafczyński Ludwik (277); Kaftański Roman (201); Kamiński Franciszek (69, 288); Kanczejew Stefan (167); Kapturkiewicz Michał (77); Kapusta Maryanna (138); Kapusta Scholastyka (157); Kapusta Wincenty (22); Karbownicki Jan (231); Kardasiński Jan (276); Kardyś Jakub (60); Karpińska Aleksandra (174); Karpińska Katarzyna Barbara (81); Karpiński Jan Szymon Tadeusz (88); Karwicka Zofia (277); Karwicki Józef (250); Kawczyńska Maryanna (286); Kaźmierska Karolina Florentyna (87); Kępska Zuzanna (221); Kępski Władysław (217); Kiepiel Antoni (147); Kiepiel Wiktoria (100); Kihn Albert (232); Kilian Andrzej (136); Kilian Ewa Antonina (36); Kiraga Jadwiga (212); Kisewetter Adolf (168); Kisiel Andrzej (139, 237); Kisiel Zofia (171); Klier Franciszka (233); Klimaszewski Mateusz (165); Klimek Łukasz (81); Kłobukowski Józef (240); Knab Henryk Jan (69); Knap Michał (195); Kobierski Stanisław Teodor (94); Koczary Idzi (209); Koczowska Ludwika (156); Kolasiewicz Rozalia (153); Kolera Wincenty (239); Kolodziejski Szymon (266); Kołacz Woyciech (277); Kołczewski Jan (277); Kołodziejska Antonina (274); Komorowski Stanisław (140); Koniarz Ewa (160); Konopka wincenty Kajetan (18); Konwisarczyk Krzysztof (222); Koperska Batbara (163); Koperski Wincenty (233); Koraga Tekla (74); Korczyńska Rozalia (232); Kosnowski Walenty (10); Kosowska Stefania (226); Kossowska Bronisława (224); Kot Antoni (45); Kotowicz Antoni (283); Kotowicz Jan Julian (39); Kowalczyk Wincenty (227); Kowalewski Józef (206); Kowalska Gabriela (252); Kowalska Katarzyna (31); Kowalska Paulina Anna (58); Kowalska Tekla (174); Kowalski Antoni (38); Kowalski Franciszek (203); Kowalski Marcin (269); Kowalski Paweł (5); Kownacki Stanisław (230); Kozak Marcin (202); Kozakautysz Kazimierz (223); Kozłowska Agata (218); Kozłowska Franciszka Maryanna (80); Kozłowski Feliks (218); Kozłowski Jan (245); Kraszkowska Józefa (283); Krawczyk Teresa (207); Krupczyńska Franciszka Eloeonora (12); Krupińska Ewa (90); Krzcinińska Franciszka (225); Kubiszewski Fortunat (232); Kubiszewski Konstanty (232); Kubiszewski Maksymilian Marek (83); Kubiszewski Walerian (233); Kublakowska Ludwika (169); Kucharska Karolina (87); Kucharska Katarzyna (22); Kucharska Maryanna (95, 123); Kucharski Andrzej (90, 261); Kucharski Jan (205); Kucharski Józef (224); Kucharski Kazimierz (223); Kuchta Józefa (141); Kuchta Piotr Paweł (50); Kuczyńska Maryanna (154); Kuczyński Piotr Wincenty (56); Kuczyński Stanisław (251); Kulak Piotr (129); Kulczycka Józefa Elżbieta (54); Kuliński Jan (223); Kunaszeska Maryanna (50); Kupańska Marcyanna (229); Kupis Elżbieta (213); Kupis Franciszka (25); Kupis Jakub (211); Kupis Katarzyna (221); Kupis Mateusz (222); Kupis Piotr (84); Kupis Tekla (202); Kurosz Bolesław Tomasz Jan (3); Kurosz Franciszka (196); Kusińska Maryanna (146); Kutkiewicz Andrzej Feliks (92); Kutkiewicz Ignacy (62); Kutkiewicz Jan (203); Kutkowska Aniela (63); Kutkowski Stanisław (145); Kwapisz Józefat (124); Kwapiszewska Julia (149); Kwarta Antoni (128); Kwaśniewski Łukasz (149); Kwiatkowska Maryanna (261); Kwiatkowski Stanislaw (34); Lachmaier Ignacy Dominik (67); Lachowski Jakub (57); Lasińska Zofia (236); Lasocki Stanisław (254); Lasota Jan (263); lechowska Józefa Justyna (81); Lechowski Paweł (163); Lemiszewski Walenty (167); Leszczyńska Maryanna Marcyanna (1); Leśkiewicz Aleksander (135); Lewandowska Aniela (209); Lewkowicz Wanda (167); Lichocka Julianna (181); Lindebein Piotr (63); Linoski Andrzej (7); Linowski Karol (287); Linowski Wincenty (58); Lipiec Antonina (226); Lipiec Jan (217); Lipiec Jan Aleksander (47); Lipiec Kasper (146); Lipiec Zofia (210); Lisiewska Ludwika (34); Litwinkiewicz Maciej (12); Lorens Magdalena (140); Lubczyńska Antonina (272); Lubieniecka Antonina (222); Luboch Walenty (11); Ludziński Antoni Karol Henryk (211); Łaska Franciszka (268); Łaski Wincenty (177); Łazowski Karol (89, 158); Łękawska Martyna (272); Łodwigowski Wojciech (215); Łosicka Maryanna (264); Ługoski Jan (127); Łukomski Wacław Michał (85); Łukowski Andrzej (150); Łuszczyński Jakub (157); Machalska Magdalena (230); Maciążkiewicz Jan (208); Macieński Franciszek (201); Maciszewski Feliks Antoni (40); Magiera Kazimierz (281); majewska Domicella Maryanna (71); Majewska Katarzyna (218); Majewska Maryanna (285); Majewski Andrzej (93); Majewski Bartłomiej (67); Majewski Franciszek (257); Majewski Jan (287); Makarowicz Andrzej (271); Makowski Piotr (211); Maksym Grzegorz (16); Maksym Rozalia (152); Makuch Maryanna (288); Makuła Anna (61); Makuła Jakub (59); Makuła Zofia (139); Malcyko Leopold (241); Maleyko Maryanna (10); Malinowski Karol (200); Maliszewski Jakub Aleksander (61); Maliszewski Jakub Ignacy (56); Małecka Emilia (136); Małek Ewa (97); Małek Józef (130); Małek Wincenty (23); Mantorska Teofila (202); Mańkowski Alfred Alfons Władysław (54); Markiewicz Waleria Kazimiera (69); Maron Antonina (240); Maron Ludwika (234); Marzec Katarzyna (276); Marzec Katarzyna Antonina (12); Marzec Tomasz (92); Masikiewicz Magdalena (238); Matyśkiewicz Jan (181); May Józef (20); May Szczepan (207); Maycher Katarzyna (251); Maychrowska Maryanna (274); Maychrzyk Józef Aleksander (11); Mazur Stanisław (213); Mazur Wiktoria (102); Mazurkiewicz Józefa (48); Mazurkiewicz Julian (13); Mazurkiewicz Maryanna (127, 260); Mączyńska Olimpia Karolina Teresa (77); Mech Maryanna (262); Mendykowski Franciszek Karol (80); Mędracka Florentyna (29); Miałkowska Lucyna Julia (9); Michalczewski Franciszek (130); Michalczewski Łukasz (81); Michalska Agnieszka (274); Michalska Józefa (271); Michalska Katarzyna (154); Michalska Krystyna (269); Michalska Ludwika (27); Michalska Maryanna (31, 131, 213); Michalski Andrzej (129, 248); Michalski Łukasz (143); Michalski Szymon (280); Michalski Wawrzyniec (144); Michalski Wincenty (216); Mieczkowski Jan Nepomucen Feliks (41); Miedzińska Melania (272); Mierzejewski Wiktor (162); Miętkowski Stanisław (35); Mikołajewska Zofia (257); Mikułowski Feliks (136); Miłkowski Bartłomiej (147); Minkiewciz Julian Jakub (12); Mirecka Waleria Antonina (42); Misiewicz Katarzyna (88); Misińska Jadwiga (172); Miskiewicz Helena (237); Mistalska Lucyna Karolina (51); Miśta Zofia (237); Mitrowicz Łukasz (204); Mizera Antoni (152); Mizera Józef (175); Mizera Tomasz (289); Mizera Weronika (150); Mizerska Anna Aniela (62); Mizerski Kajetan Wiktor (65); Mleczkowska Marcyanna (246); Młokowski Konstanty (252); Molenda Zofia (233); Molęda Andrzej (255); Molęda Józef (131); Molga Franciszka (200); Mołkowski Grzegorz (19); Mortie Jan (142); Mosionek Anna (55, 60); Mosionek Franciszek (2); Mosionek Józef (19); Mosionek Krystyna (212); Mosionek Maciej (159); Mosionek Małgorzata (125); Mosionek Maryanna (228); Motyka Andrzej (276); Motyka Józefa (52); Motyka Wiktoria (94); Musiał Anastazy (6); Musiał Andrzej (216); Musiał Franciszka (176); Musiał Józef (127); Musiał Zofia Klementyna (95); Muszyńska Ewa (133); Muszyński Erazm (132); Muszyński Walenty (270); Nadolska Józefa (17, 265); Nadolska Maryanna (267); Nadolski Jakub (176); Nalepiński Jan (68, 247); Napora Maryanna (5); Nartowska Elżbieta (245); Niciewicz Franciszek Wincenty (23); Niewiadomski Michał (213); Nikiferów Piotr (268); Nirosławski Dionizy Franciszek (87); Niżycka Anastazja (221); NN (199, 258); Nocuń Ludwik Józef (46); Noiński Antoni (201); Noiński Paweł (161); Noja Leokadia (98); Nowacka Franciszka (25); Nowacki Woyciech (25); Nowak Katarzyna (221); Nowak Maryanna (225); Nowakowska Antonina (224); Nowakowska Maryanna (199); Nowakowski Ignacy (215); Nowakowski Józef (18); Nowakowski Mikołaj (95); Nowakowski Tomasz (278); Nowakowski Władysław Jan (49); Nowikow Iwan (217); Nowodworska Apolonia (35); Nowowiejska Balbina Katarzyna (168); Ochocka Julianna (170); Ofiara Salomea (289); Ogół Błażej (229); Okulska Tekla (166); Okulski Wincenty (24); Oleś Marcyanna (263); Oleś Petronella (64); Olędzki Paweł (254); Olszewska Franciszka (274); Olszewska Marcyanna Magdalena (32); Olszewski Antoni Leon (7); Olszowski Mateusz (262); Orlikowski Antoni Wincenty (40); Osmulski Marcelli (259); Osowska Katarzyna (248); Ostrowska Maryanna (125); Pachert Mikołaj (237); Pacyna Franciszka (159); Pacyna Katarzyna (217); Pacyna Mikolaj (96); Pacyna Piotr (138); Paczkowska Tekla (240); Pajączkowska Zofia Maryanna (7); Pająk Agnieszka (103); Pająk Antoni (1); Pająk Józef (235); Pająk Józefa (286); Pająk Walenty (9, 275); Pająk Wiktoria (100); Pająk Wincenty (57, 267); Pałka Katarzyna (86); Panek Maryanna (262); Panek Woyciech (148); Pankowski Tomasz (97); Papieski Franciszek (126); Paprocka Rozalia (287); Parys Grzegorz (205); Pasek Jan Marcyan (259); Pasek Józef (20); Pasek Józefa (220); Pasek Maryanna (2); Paszkowicz Ewa (160); Patkowski Franciszek Ksawery (98); Patkowski Jakub Ignacy (254); Pawelec Stanisław (199); Pawełecki Wincenty Antoni Emilian Ksawery (89); Pawlikowska Anna (178); Pawlikowska Bronisława (265); Pawlikowska Emilia Agnieszka (262); Pawlikowska Helena Emilia (86); Pawlikowska Julianna Apolonia (10); Pawlikowski Józef (290); Pawlikowski Wawrzyniec (198); Pawlińska Julianna (165); Pawlińska Wiktoria Ewa (102); Pawliński Aleksander (216); Pawliński Józef Dominik (21); Pawłowska Ludwika (70); Pawłowski Michał (280); Pawłowski Szymon (141); Payda Katarzyna (37); Peret Michał (228); Petruszko Wacława Justyna (88); Pękalska Antonina (124); Pękała Jan Bonifacy (36); Piatkowska Apolonia Teofila (33); Piątkiewicz Wiktoria (248); Piekarska Antonina (220); Piekarska Wiktoria (173); Piekarski Franciszek (216); Piesciorowska Maryanna (68); Pietrzyk Maciej (173); Pietrzykowska Waleria (30); Piotrowska Małgorzata (158); Piotrowska Wiktoria (274, 285); Piotrowski Aleksander (266); Piotrowski Józef (151); Piórkowski Andrzej (8); Piórkowski Piotr (64); Pisarek Rozalia (130); Piszczek Justyna Franciszka (77); Piszczyńska Balbina Franciszka (24); Plichta Józef (6); Płatos Antoni (43); Płatos Józef (203); Płatos Zofia (131); Płaziak Paweł (134); Płaziak Zofia (91); Płońska Maryanna (284); Podbipięta Juliusz (213); Podborski Teofil (235); Podolski Błażej (181); Podsiadło Franciszka (259); Podsiadło Piotr (281); Pogodzińska Julianna (11); Pogodzińska Maryanna (4); Pogodziński Stanisław (128); Polak Szymon (250); Polakiewicz Jan (266); Porada Kazimierz (289); Potrzebowska Antonina (212); Pozyczka Jan Nepomucen (36); Pożyczka Andrzej (255); Pożyczka Anna Filipina (58); Pożyczka Franciszek (141); Pożyczka Jan (257); Pożyczka Józef (143); Pożyczka Kazimierz (219); Pożyczka Łucja Zofia (99); Pożyczka Zofia (139); Prażnoska Anna (236); Prażnowska Katarzyna (145); Prażnowski Maciej (13); Przedwoj Jan (212); Przezdziecka Jadwiga (175); Przybylska Wanda Marcyanna (94); Pszeniczny Jan Nepomucen (256); Ptaszyńska Franciszka (158); Ptaszyński Jakub (59, 276); Ptaszyński Michał Franciszek (71); Puchacki Paweł Karol (5); Puszczyńska Antonina (242); Puszczyński Wiktoryn Aleksander (17); Pużycka Anna Teresa Tekla (14); Pykowska Tekla (218); Pyrka Małgorzata (55); Pyszczek Franciszka (271); Pyszczek Józef (139); Pyszczek Kacper (209); Raczkowska Julianna Joanna (45); Raczkowski Wojciech (168); Raczyńska Zofia (241); Raczyński Maciej (178); Raczyński Wincenty (27); Radomińska Jadwiga (171); Radzikowski Jan (153); Rakowski Jakub (60); Raykowski Józef (88); Rączka Maciej (13); Reisman Katarzyna (260); Resler August (164); Rędzia (25); Rochalewska Klementyna Maryanna Eugenia (97); Rochetin Adolf Antoni (63); Rodziewicz Wincenty (235); Rogala Walenty (257); Rokicka Petronella (126); Romanowska Maryanna (134); Romanowski Ludwik (240); Roze Antoni (243); Roze Franciszek Saturnin (96); Roze Władysław Jan Grzegorz (42); Rożański Andrzej (91); Rożański Antoni (44); Rożański Ignacy (287); Rożański Wojciech (124); Rudnicki Antoni (226); Rudnicki Kazimierz (222); Rudzki Józef (161); Rudzki Julian (144); Rusak Anna (219); Rusak Justyna Katarzyna (75); Rusakowski Szymon (254); Rusek Aleksander (264); Rusocka Józefa (214); Russakowska Apolonia (143); Rybe Joanna (265); Rybicka Barbara (195); Rychlicki Józef Kalasanty (52); Rzeczkowska Katarzyna (92); Rzeczkowski Maciej (132); Rzepka Antoni (203); Rzepka Karolina (256); Rzymski Szczepan (253); Sadalski Jan Kalasanty (51); Sadowski Woyciech (26); Sałbot Michał (205); Samborska Teofila Emilia Wincencja (4); Saski Władysław Julian Ludwik (104); Sawczyńska Albina Olimpia (135); Sawicka Katarzyna (155); Serafin Anastazja (179); Serwecka Katarzyna Maryanna (85); Serwecki Augustyn (205); Siarkowska Agnieszka (99); Siarnowska Józefa (16); Siczek Andrzej (133); Siekierzyńska Anna (230); Siennicka Martyna (272); Siepier Anna (38); Sikorska Franciszka (245); Sikorska Katarzyna (90, 93); Sikorska Petronella (283); Sikorska Teodora Marcyanna (94); Sikorski Andrzej (225); Sikorski Jan (225); Sikorski Kacper (251); Sikorski Mikołaj (126); Sikorski Woyciech (29); Sileska Emilia Marcyanna (66); Sitkiewicz Jan (204); Sitkiewicz Ludwika (150); Siwiec Walenty (11); Siwiec Wawrzyniec (137); Skiba Jan (48); Skiba Zofia (228); Skoczek Maryanna (266); Skorża Agata (229); Skorża Jakub (61); Skorża Jan (223); Skorża Wincenty (2, 4); Skowrońska Maryanna (73); Skowrońska Rozalia (147); Skrzek Jan (98); Skrzek Maryanna (207); Skrzyńska Aniela (226); Skrzyp Anna (57); Skubniewska Michalina Aniela (80); Skurska Aniela (271); Słowik Antonina (43); Słowik Zofia (211); Słupski Józef (285); Smakowska Apolonia Marjanna (10); Smolińska Katarzyna (161); Smoliński Karol (249); Sobieszczański Błażej Julian (9); Sobieszczański Leon (273); Sobieszewski Francsizek (155); Sobiszewska Tekla (163); Sobotowski Józef (238); Sochacka Waleria Józefa Emilia (101); Sokołowska Antonina (198); Sokołowska Franciszka (78); Sokołowski Antoni (125); Sołtykiewicz Stanisław (214); Sołtys Ludwika (47); Sosiński Franciszek (265); Sosnowska Katarzyna (142); Sotkiewicz Arsena Teodora (91); Sotowicz Anna (241); Sotowicz Ewa (204); Sowińska Maryanna Tekla (82); Sowińska Weronika (206); Sowiński Woyciech (231); Sroczyńska Józefa (27); Stachorska Marcyanna (231); Staniszewska Elżbieta (204); Stańczyk Katarzyna (26); Stańczyk Marcyanna (1); Stańczyk Maryanna (132); Stańczyk Piotr (239); Starzyński Grzegorz (14); Statkiewicz Maryan Henryka (103); Stefański Józef (250); Stein Julia (233); Stelmach Józefa (15); Stępień Antoni (219); Stępień Michał (263); Stępniewski Józef (264); Stępniewski Walenty (284); Stępnikowski Jan (102); Strachota Michał (69); Strużkiewicz Jan (266); Strzałkowska Leokadia (239); Strzelecka Katarzyna (249); Strzelecka Ludwika (247); Strzelecki Franciszek (242, 256); Strzelecki Joachim (154); Strzelecki Michał (206); Strzelewski Ludwik (67); Styczyńska Zuzanna (210); Styczyński Antoni (200); Styczyński Jan Chryzostom (6); Stysiałowicz Maryanna (280); Stysiałowicz Maryanna Antonina (57); Stysiałowicz Wiktoria (284); Suchodolska Franciszka (24); Suchodolska Maryanna (21); Sukiennik Kasper (198); Sukiennik Katarzyna (37); Sukiennik Maryanna (286); Sulima Antoni (43); Sulima Maryanna (28, 238); Sulima Paweł (56); Sułek Stanisław (32); Sumigowski Bartłomiej (140); Supłatowicz Wiktoria (243); Szafrańska Franciszka Józefa (19); Szafrańska Józefa (253); Szałapski Franciszek Alfons (46); Szczepankowska Karolina (234); Szczepańska Agnieszka (132); Szczęsny Jan (44); Szczudłowska Ludwika (176); Szczudłowski Michał (196); Szelągowska Julianna (236); Szeliga Anna (59); Szewczyk Franciszka (286); Szewczyk Rozalia (284); Szewczyk Tomasz (208); Szewczyk Walenty (9, 220); Szewczyk Wawrzyniec (214); Szlusarski Feliks (207); Szpetman Elżbieta Helena (167); Sztefka Antoni (275); Sztrynk Ignacy (156); Szturma Tekla (287); Szturma Tomasz (98); Szukiewicz Wincenty (247); Szulc Franciszek (251); Szumański kasper (204); Szumnik Józef (21); Szwajcer Andrzej (175); Szwarnowski Franciszek (282); Szwer Mikołaj Jan (3); Szycka Łucja (195); Szydlo Jan (55); Szydło Agnieszka (255); Szydło Andrzej (214); Szydło Elżbieta (250); Szydło Józef (16); Szydło Michał (72); Szyfman Julian (171); Szymańska Agata Karolina (165); szymański michał (78); Szymczyk Agnieszka (269); Szyszkowska Mirona Amelia Ewa (70); Szyszkowska Regina (148); Ślązakowski Piotr Paweł (51); Śliwińska Anna (215); Śliwińska Katarzyna (82); Śliwiński Jan (97); Śliwiński Józef (207); Śmieszkiewicz Anna Maryanna Eleonora (49); Śmieszkiewicz Walenty (123); Świdzińska Aniela (249); Tarczyński Jan Kanty (170); Tarkowski Józef Sylwester (218); Telakowski Olimp (268); Tensiorowski Józef Kalasanty (238); Tokarska Wiktoria Ewa (104); Tomaszewski Leon Julian (28); Tomaszewski Stanisław (253); Tomczyk Michał (196); Tomczyńska Olimpia (278); Topolska Zuzanna (210); Trębicki (203); Trojanowska Julia Emilia (28); Trojanowska Julianna (134); Troszczyńska Zuzanna (164); Trzaska Ignacy (20); Trzebańska Ludwika (127); Tuszyńska Maryanna (66, 245); Twardzicki Jan Augustyn (86); Tymiński Tomasz Antoni (30); Ublińska Anna Emilia (62); Ulitowska Eleonora Teofila (34); Uszyńska Marya (270); Walczyk Maryanna Franciszka (5); Waliczek Agnieszka (164); Wancerz Antoni (39); Wancerz Jan (39); Waniek Antonina (256); Waniek Julianna (129); Waniek Katarzyna (93); Waniek Łucja (99); Waniek Magdalena (243); Waniek Maryanna (19); Waniek Tekla (75); Waniek Wincenty (1); Waniek Woyciech (243); Wapińska Apolonia (238); Wardziński Antoni (285); Wasiak Helena (16); Wasilewska Anna (61); Wasilewska Katarzyna (35); Wasztyl Antonina (42); Wasztyl Tekla (210); Wasztyl Tomasz (105); Wasztyl Walenty (159); Waśniewski Filip (285); Waśniewski Franciszek (217); Ważyński Antoni (244); Weroniecka Florentyna (267); Widerski Ignacy Teofil (63); Wiecierzyński Józef Kalsanty (53); Wieczerzyńska Tekla (159); Wierzbicka Maryanna (180); Wierzbołowski Kacper (227); Wietrzykowska Łucja (168); Więckowski Józef (270); Wiiaski Marcin (281); Wijata Joachim (200); Wilanowski Jan Piotr Paweł (50); Wilczyński Jan (196); Winkler Raymund (230); Wisniewski Filip Jakub (33); Wiśniewska Józefa (13); Wiśniewska Maryanna (201); Wiśniewska Waleria (101); Wiśniewska Wiktoria (227); Wiśniewski Jan (231); Wiśniewski Michał (174); Wiśniowska Aniela (141); Witkowski Andrzej (156); Włodarkiewicz Łukasz (154); Włodarska Maryanna (83); Wnorowska Teresa (261); Woiewódzki Narcyz (259); Wojcicka Teresa (157); Wojtasik Maryanna (147); Wojtowicz Maryanna (177); Wolak Maryanna (144); Wolak Wawrzyniec (288); Wolfranc Stanisław (34); Wolińska Józefa Wiktoria (43); Wolska Bronisława (220); Wolska Brygida (123); Wolska Ewa (260); Woycicka Antonina Maryanna (7); Woycicka Florentyna (47); Woycicka Józefa (273); Woyciechowska Franciszka (268); Woyciechowska Józefa Barbara (53); Woyciechowska Katarzyna (64); Woyciechowska Marcyanna (103); Woyciechowski Łukasz (85); Woyciechowski Paweł (240); Woyciechowski Telesfor Wincenty (40); Woydacki Władysław Adam (30); Woynicka Weronika (26); Woynicki Józef (269); Woznicki Florian (208); Woźniak Grzegorz (199); Woźniak Łukasz (84); Wrochna Franciszek (89); Wrotniowska Julia (224); Wrzesińska Magdalena (172); Wybranowska Katarzyna (201); Wychiwański Jan (166); Wydra Józef (123); Wydra Stefan (278); Wydra Tekla (128); Wyrzykowska Aurelia (247); Wysocki Ferdynand (277); Zaborski Józef (150); Zajączkowska Rozalia (71); Zajączkowski Dominik (62); Zakrzewski Woyciech (99); Zalewska Tekla (256); Załęski Bonifacy (260); Zamoyska Anna (46); Zarzycki (197); Zarzycki Jan (253); Zasada Mateusz (248); Zawisza Bolesław Julian (18); Zbrozińska Katarzyna (136); Zbrozińska Tekla (76); Zbrożek Elżbieta (273); Zbrożek Franciszek (208); Zbrożek Jacek (229); Zbrożkiewicz Jan (268); Zbtożek Ludwika Elżbieta (31); Zdziechowski Stanisław (33); Zielenok Michał (173); Zielińska Anna Józefa (52); Zielińska Maryanna (135); Zieliński Władysław (78); Zieliński Władysław Michał (279); Ziemiecka Anna (8); Ziemiecka Maryanna (8, 270); Ziomek Maryanna (73); Ziółkowska Wiktoria (244); Zuch Tekla (152); Zuchowski Marcin (90); Zwierzchowska Marynnna (246); Zwierzchowski Jakub (235); Zwierzyński Jan (164); Zwolińki Jan (41); Zych Agnieszka (269); Zych Anna (228); Zych Antoni (179); Zych Antonina (39); Zych Justyna (79); Zych Magdalena (196); Zych Toamsz (227); Zytkowski Aleksander (38); Żabicka Rozalia (130); Żabicki Jakub (152); Żebrowska Antonina (133); Żebrowska Urszula (137); Żebrowski Michał (197); Żuchowska Ewa (101); Żuchowska Magdalena (211); Żuchowski Szczepan (84); Żurek Antoni (45); Żuromska Bronisława Amalia (74); Żyła Andrzej (271); Żyła Ewa (96)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 300; 25x40; ; 37; ; ; ; -; całkowicie;
Reference number: 58/156/0/023
tytuł i daty: Duplikat parafiji Katolickiey Radom z r. 1842; 1842
hasła indeksu: Abramowicz Apolonia Maleksandra (28); Adamczyk Franciszek (167); Adamczyk Jakub (68); Adamska Józefa Bronisława (20); Adamska Julianna (16); Adamski Napoleon (238); Altman Karol Andrzej (107); Ambroza Tekla (85); Antonowicz Piotr Jan (59); Augustynowicz Paweł (31); Bahr Aniela (255); Bajerski Jan (61); Bałandowicz Aniela Antonina Karolina (98); Bałtowicz Aleksander Roman (93); Banasiak Andrzej (100); Banasińska Brygida (253); Bańczowska Tekla (73); Baranowski Franciszek Józefat (87); Barańska Ewa (143); Barańska Karolina (98); Barańska Maryanna (284); Barański Jan (228); Barański Stanisław Teofil (36); Barszcz Piotr (69); Bartodzieyski Konstanty (233); Bednarska Teresa (90); Bednarski Andrzej (96); Bek Marcyanna (240); Bekanowski Stanisław Teofil Franciszek Leon (38); Bembas Kazimierz (150); Bernaśkiewicz Antoni (271); Beszorne Jan Antoni (43); Bezpiańska Joanna Marcyanna (117); Bębnowska Apolonia (28); Bielski Aleksander (225); Biełecki Bartłomiej (271); Biełek Stanisław (232); Biełkiewicz Szymon (181); Bieniakowska Antonina (47); Bieniek Anna (55); Bieńkowski Michał (290); Bil Marcin (155); Bilińska Małgorzata (173); Binkowska Anna (71); Bińkowska Franciszka (85, 179); Bińkowska Katarzyna (226, 262); Bińkowska Wiktoria (110); Bińkowski Franciszek Ludwik (110); Bińkowski Kazimierz (179); Bińkowski Wawrzyniec Ignacy (73); Bińkowski Wiktor Edward (95); Blin Ludwika Julianna (17); Błach Jakub (140); Błażejczyk Maciej (180); Błeszyński Woyciech (255); Błędowski Franciszek Antoni (52); Błędowski Kazimierz (276); Błędowski Michał (231); Boczkowska Klara (256); Bogucki Józef (21); Bogucki Piotr Kajetan (71); Bojanowska Antonina (58); Boniek Wojciech (213); Borkowska Józefa Justyna (56); Borkowski Jan (133); Borkowski Jan Klemens (161); Boruch Małgorzata (270); Borusińska Ludwika (153); Borusiński Antoni Bazyli (53); Borusiński Kazimierz (290); Borzęcka Franciszka (153); Botuch Małgorzata (49); Bożek Józef (255); Brodnicki Józef (96); Brutkowski Ignacy (66, 279); Brylewska Karolina (287); Brylewski Antoni Władysław (54); Brzeska Helena (273); Brzeziński Szymon (162); Brzozy Teodora (87, 273); Bugayska Teresa Jadwiga (95); Bugayski Władysław (46); Bujak Anna (135); Bujak Stanisław Teofil (37); Bujak Tekla (238); Bujak Teofil (285); Burghardt Bonawentura (254); Byczkowska Anna (53); Cacuła Jacek (285); Celińska Maryanna (243); Charlińska Salomea (225); Charliński Jakub (156); Chlebowski Michał Cyprian (86); Chmielewska Florentyna (238); Chmielowska Antonina (283); Chmielowski Piotr (168); Chmurzyński Wincenty Jakub (268); Chorzelska Małgorzata Aleksandra (29); Chotecka Kazimiera (253); Chrzanowska Maryanna (222); Cicha Katarzyna (179); Cicha Rozalia (246); Cichała Woyciech (279); Cichawa Antonina (290); Cichońska Kassylda (237); Cichowska Anastazja (137); Ciecielska Ludwika (74); Cielecki Ludwik (75); Cieplich Franciszka (147); Cieplińska Helena (216); Ciepliński Jan (234); Ciesielska Katarzyna (132); Ciunkiewicz Henryk Fabian (13); Cukrowski Jan (31); Cwiekowski Michał (260); Cygan Franciszek (83); Cygan Jan (235); Cygan Joanna (274); Cygan Katarzyna (92); Cygan Paweł (132); Cygan Wojciech (131); Czaplicka Antonina (252); Czaplińska Anastazja (244); Czarkowski Adam Tomasz (111); Czarkowski Ignacy (151); Czarnecka Wiktoria (115); Czarnecki Jan Adam (110); Czarnecki Jan Paweł (56); Czarnecki Piotr (134); Czochra Magdalena (142); Czyżkowski Paweł (167); Czyżowski Józef (257); Ćwikliński Kasper (182); Daciewicz Jan (13); Dąbrowska Dorota (162); Dąbrowski Antoni Jan (59); Derlacińska Petrolenna (218); Derlaciński Józef (164); Dębicki Ignacy (146); Długosz Tomasz (159); Doboszyńska Antonina (225); Dołacińska Jadwiga Agnieszka (89); Domańska Antonina (159); Domańska Zofia (133); Dorociński Konstanty (144); Dorociński Konstanty Andrzej (103); Druzbabel Antonina Maryanna (5); Drzewiecka Karolina (251); Dudkowska Anna (64); Dukiewicz Karol Kacper (2); Durasiewicz Antoni (139); Durasiewicz Wiktoria (177); Durbaiłów Wiktor Andrzej (108); Durkowski Kryspian (170); Dutkowska Agata (208); Dutkowski Adam Tomasz (114); Dutkowski Andrzej (136); Dutkowski Michał (227); Dutkowski Teodor (35); Dysputkiewicz Wojciech (207); Eitner Małgorzata Maryanna (66); Fabowski Aleksander (27); Fałkowski Andrzej (97); Faruś Andrzej (104); Fidaś Maryanna (7); Fijałkowski Antoni Julian (55); Filipowicz Henryk Władysław Aleksander (47); Filipowicz Józef (207); Fituch Michał (285); Fiutkiewicz Marcyanna (168); Flis Maryanna (175); Flont Ewa (152); Florczak Paulina Zofia (50); Florski Jan (228); Fornalczyk Antoni (46); Frankiewicz Jakub (215); Fruch Woyciech (259); Fryszkowski Józef (210); Fugielski Jacek (269); Fulińska Albina Maryanna (19); Fuliński Sylewster (269); Furga Grzegorz (286); Furmani Ignacy (275); Furszt Maryanna (111); Gacerowski Kasper (242); Gadayski Łukasz (92); Gajewska Maryanna (260); Gajewski Stanisław (39); Galar Jan (212); Gałązek Agnieszka (147); Gałdzińska Agata (171); Gałęzowska Maryanna (157); Gandlach Zofia (258); Gardyś Jakub (279); Garlicka Franciszka (224); Garlicki Woyciech (230); Garlikowski Emilian (283); Garlikowski Józef (282); Gasek Małgorzata Anna (63); Gawin Urszula (137); Gaworska Maryanna (269); Gębas Apolonia (214); Gębczyk Mikołaj (104); Gębczyk Rozalia (161); Gębczyk Wawrzyniec (287); Gębka Wawrzyniec (70); Gielniowska balbina (225); Gielniowska Julianna (231); Glinka Adam (234); Glinka Wiktoria Ewa (103); Gliwińska Maryanna (213); Gliwińska Maryanna Wiktoria (94); Głąbicki Józef (147); Głoszkowski Jan (244); Gnatowska Franciszka (86); Gnoiński Jacenty (143); Gołaszewska Aleksandra Maryanna (62); Gołębiowska Zofia (208); Gołębiowski Andrzej (149); Gornicka Teofila (221); Gorylska Emilia (76); Gorzkowska Karolina (247); Gościcki Antoni (170); Goz Tekla (84); Goźdź Katarzyna (33); Goźdź Magdalena (249); Górka Aniela (15); Górnicki Wojciech (169); Górnik Franciszka (236); Górska Franciszka Aleksandra (18); Góźdź Marcin (135); Grabowska Julianna Stanisława (58); Grabowska Maryanna (44); Grabowski Jan Anastazy Mateusz (23); Grabowski Szymon (257); Gragorczyk Magdalena (32); Grandlach Wincenty (98); Gratkowski Antoni (4); Gregorczyk Łukasz (156); Grenda Michał (260); Grochulski Jan (241); Gronek Franciszka (261); Gronek Szymon (174); Gronwald Maryanna (168); Grudzicki Tomasz (245); Grudzień Barbara (172); Grudzińska Franciszka (148); Grudziński Józef (22); Gruszczyńska Małgorzata (234); Gustowski Kazimierz Stefan (21); Gutkowski Franciszek (211); Guziewicz Natalia (13); Guziński Michał (81); Guzowska Helena (83); Haber Woyciech (35); Hachurska Emilia (291); Hachurski Wojciech (154); Hajdukiewicz Kunegunda (248); Harabarzewski Franciszek (237); Harmanowicz Feliks (288); Hassman Tadeusz (250); Hegedeusz Józef (219); Herdin Marya Julia (81); Hernik Andrzej (150); Hirosz Szymon (281); Hoff Jan Szczepan (114); Hołój Michał Mateusz (85); Hubert Karol (176); Jabłońska Anna (231); Jabłoński Jan (42, 94); Jabłoński Ludwik (12); Jagiełła Wiktoria (91); Jagodzińska Antonina (288); Jakubowski Antoni (264); Janicka Józefa (18); Janiszeski Eugeniusz Olimp (2); Janiszewska Tekla (161); Janiszewski Franciszek (8); Jankowski Krzysztof (277); Jarmoliński Mateusz (166); Jarząbek Marcyanna (244); Jasiński Szymon (152); Jaszewska Anna (252); Jaśkiewicz Jan (112); Jaśkiewicz Jan Antoni (45); Jaśkiewicz Józefa (20); Jaśkiewicz Magdalena (61, 257); Jaśkiewicz Maryanna Florentyna (41); Jaśkiewicz Tekla (254); Jaśkiewicz Władysław (171); Jaworowski Jan (50); Jaworska Klotylda Teofila (1); Jensztuk Jan (255); Jędrzejewska Klementyna Katarzyna (107); Jędrzejewska Rozalia (277); Jędrzejowska Rozalia (54); Jóźwiak Rozalia (214); Jurek Paweł (282); Jurkowska Konstancja (91); Jurkowski Antoni (144); Jurkowski Józef (209); Jurkowski Julian (148); Kaczmarczyk Walenty (219); Kaczmarska Agnieszka (174); Kaczmarski Franciszek Hieronim (87); Kaczmarski Józef (211); Kaczmarski piotr (223); Kaczor Andrzej (228); Kaczor Franciszek (224); Kaczor Marcin (134, 245); Kaczorowska Aniela (243); Kaczorowski Walenty (11); Kafloska Maryanna (215); Kaftańska Walentyna Magdalena (90); Kaim Tekla (83); Kalicińska Maryanna (178); Kamińska Franciszka (88); Kamiński Franciszek (248); Kamiński Jan (240); Kamiński Michał (81); Kapalina Małgorzata (242); Kapalski Jan (142); Kapusta Ludwika (12); Karasiński Aleksander Paweł (29); Karbownicki Antoni (247); Karcz Franciszka (14); Karpiński Jan (256); Karsz Maryanna (28); Karwowski Jan Kacper (84); Kasprzak Kazimierz Józef (34); Kawczyńska Franciszka Ksawera (117); Kawczyński Paweł (230); Kępińska Tekla (222); Kiepiel Wiktoria (227); Kiraga Tekla (268); Kiraga Wawrzyniec (73); Kisiel Franciszek (210); Kisiel Jan Nepomucen (43); Kisiel Józef (1); Klebańska Zofia Joanna Nepomucena (39); Klis Elżbieta (222); Kłaczyński Wawrzyniec (266); Kłobuchowska Julianna (239); Kłoczewska Katarzyna (105); Kłosowska Katarzyna Barbara (290); Kłosowska Marcyanna (291); Kłosowska Maryanna (286); Kobusiński Stanisław (248); Kochanow Ludwika Stefania Maryanna (77); Kociubska Karolina (105, 181); Kodelski Aleksander (155); Kodelski Aleksander Norbert (94); Kołczewska Waleria Helena (35); Kołodziejczyk Agata (10); Kołodziejczyk Jakub (67); Kołodziejczyk Woyciech (30); Kołodziejska Maryanna (108); Kołton Wincenty (233); Kołtuniak Tomasz (111); Komert Maryanna (168); Kominek Józefa (111); Komorowski Andrzej (106); Kondys Mikołaj (109); Konkel Stanisław Woyciech (27); Konotkiewicz Felicjanna (271); Korfat Jakub (178); Korzeniowska Scholastyka (15); Koslowa Anna (69); Kossakowska Scholastyka (166); Kossowska Hortensja Eufemia (108, 286); Koszla Anna (57); Kościelska Elżbieta (279); Kotliński Stanisław (37); Kowalczyk Helena (138); Kowalczyk Katarzyna (27); Kowalewski Franciszek (251); Kowalik Michał (233); Kowalska Józefa (14); Kowalski Hippolit (12); Kowalski Jakub (234); Kowalski Stanisław Woyciech (42); Kozieł Franciszka (262); Kozlak Antoni (34); Kozlak Ewa (114); Kozłowa Joanna (240); Kozłowski Karol (275); Kozłowski Wincenty (7); Krajewska Franciszka (8); Krajewska Katarzyna (134); Krajewska Maryanna (144); Krak Maryanna (131); Krakowiak Katarzyna (156); Kraszkowska Katarzyna (164); Krawczyk Filip (175); Kręg Maryanna (131); Kroczewska Justyna (170); Krok Maryanna (115); Królicki Jan (99); Krupińska Ewa (217); Krupiński Andrzej (107); Krynicki Józef (41); Krzosek Bronisława (8); Krzykacz Anna (65); Krzyżanowski Czesław (247); Księska Józefa (163); Kubanowski Kazimierz (153); Kucharska Anastazja (137); Kucharska Katarzyna (272); Kucharska Ludwika (266); Kucharska Ludwika Franciszka (76); Kucharska Salomea (256); Kucharski Antoni (26, 51); Kucharski Franciszek (222); Kucharski Józef (19); Kucharski Tomasz (152); Kuchcińska Katarzyna (180); Kuchta Franciszek (141); Kuczkowski Franciszek (266); Kuczkowski Franciszek Idzi (79); Kulak Antonina (101); Kulani Wiktoria (232); Kulczycki Andrzej (101); Kuliński Władysław (20); Kunowski Józef (23); Kupiecka Józefa (239); Kupis Franciszka (225); Kupis Jan (61); Kupis Józefa (149); Kupis Ludwika (212); Kupis Zofia (269); Kurska Balbina (28); Kurzyna Andrzej (231); Kusińska Julianna Bronisława (35); Kuśmierczyk Jan (116); Kutkiewicz Katarzyna (102, 134, 288); Kutkiewicz Maryanna (102); Kwaśniewski Felicjan (256); Kwaśniewski Felicjan Kazimierz (62); Kwaśniewski Woyciech (219); Kwiatkowska Antonina (48); Kwiatkowska Elżbieta (211); Kwiatkowska Józefa (285); Kwiatkowska Magdalena (43, 263); Kwiatkowska Maryanna (10); Kwiatkowska Prakseda (226); Kwiatkowski Jan Nepomucen (43); Kwiecień Rozalia (281); Labińska Katarzyna (72, 286); Laskowska Zofia (67); Laskowski Woyciech Walenty (32); Lawendowska Małgorzata (152); Lechowska Sabina (144); Lechowski Jan Mikołaj (47); Lenard Maryanna (156); Lenartowicz Walenty (15); Leszczewski Ignacy (244); Leszczyński Andrzej (90); Leśkiewicz Teodozja Prakseda (65); Leśniewicz Adam (292); Leśniewicz Wawrzyniec (224); Leśniewska Rozalia (116); Leśniewski Aleksander (157); Leśniewski Szymon (259); Lewandowska Katarzyna (171); Lewandowski Aleksander Jakub (65); Lewandowski Mikołaj (246); Lewandowski Teofil Kazimierz (18); Linek Ludwik (75); Linowski Andrzej (289); Lipińska Franciszka (140); Listkiewicz Woyciech (36); Lubczyński Józef (172); Lubieniecki Florian (252); Lublicki Maciej (278); Lutostańska Antonina Maryanna (12); Łabęcki Jan Władysław (56); Łasak Paweł (291); Łodwigowska Józefa Ludwika (13); Łosicki Adam Szczepan (116); Ługoska Emilia (34); Łusiak Barbara (226); Machnicka Katarzyna Magdalena (100); Macińska Maryanna (263); Madeyska Józefa (21); Magielska Teresa (222); Maj Florentyna (155); Majcher Józefa (255); Majcher Maryanna (166); Majcher Wojciech (207); Majewska Konstancja (271); Majewska Maryanna (26); Majewska Tekla Aniela (83); Majewska Zofia (134, 245); Majkowski Grzegorz (246); Majoski Andrzej (217); Makarski Jan Ludwik Władysław (9); Makarski Ludwik (148); Makuła Antoni (138, 283); Maleyko Ludwik (224); Malinowski Wojciech Antoni (176); Maliszeski Jakub (214); Małecka Antonina (51); Małek Franciszek (133, 236); Małek Małgorzata (50); Mantorska Maryanna Katarzyna (41); Mańkowska Katarzyna (239); Marcinowska Józefa (217); Marcylak Katarzyna (102); Maron Lucyna Felicja (49); Marszałek Franciszka (167); Marszałek Marcin (261); Martin Rozalia (50); Marzec Piotr (208); Materek Małgorzata (62); Matulewicz Jan (252); Matuszewski Jan (286); Matuszewski Maciej (287); Matyszkiewicz Weronika (221); Maycher Andrzej (100); Maycher Józefa (59); Maycher Konstanty (254); Maycher Leon Konstanty (32); Maycher Teresa Jadwiga (90); Mazur Jan (42); Mazurkiewicz Jadwiga (220); Mąka Michał (228); Mąkosa Antonina (36); Mąkosa Maryanna (265); Mąkosa Piotr (70); Meller Józef Kalasanty (60); Michalczewska Tekla (212); Michalczewski Aleksander Teofil (18); Michalczewski Łukasz (265); Michalska Anna (146); Michalska Antonina (5); Michalska Justyna (14); Michalska Magdalena (158); Michalska Maryanna (40); Michalska Rozalia (216); Michalski Adam (209); Michalski Andrzej (105); Michalski Franciszek (75); Michalski Jan (115); Michalski Kazimierz (140); Michałowska Balbina (181); Mieczkowski Feliks (276); Mierzejewska Franciszka Melania Balbina (24); Mierzejewski Antoni (170); Miętkowski Feliks (250); Mikołayczyk Mikołaj (270); Milcer Emilia (154); Milejko Jan (245); Miłkowski Stanisław (39); Mirecka Maryanna (267); Miśkiewicz Wincenty (6, 263); Mizera Jan (235); Mizera Józefa (149); Mizera Michał (87); Mizera Walenty (14); Mizerska Katarzyna (174); Mizerski Kajetan (268); Mleczkowska Katarzyna (275); Młochoska Katarzyna (92); Molenda Jakub (65, 259); Molenda Katarzyna (103); Molenda Magda;ena (280); Molęda Katarzyna (238); Morthier Ludwik Leon (19); Mosionek Franciszek (1); Mosionek Jakub (63); Mosionek Karol (243); Mosionek Paweł (3, 280); Mosionek Tekla (84); Motyka Elżbieta (102); Motyka Magdalena (231); Motyka Maryanna (109, 236); Musiał Antoni (45); Musiał Zofia (242); Musikiewicz Maryanna Józefa (31); Muszyński Józef Andrzej (106); Nadolski Jakub (223); Nalepińska Leokadia (167); Nanowski Józef (284); Nawrot Antoni (52); Nawrot Jakub (142); Nawrot Woyciech (289); Nestorowicz Helena (241); Niawiadowmy Józef Stefab (79); Niciewicz Franciszek (264); Nidecka Karolina (143); Niechoroszów Józef (23); Niewiadoma Emilia Paulina (58); Niewiadoma Teresa (214); Niewiadomy Jakub (62); Niewiadomy Woyciech (217); Niewiadowmy Józef (34); Niwińska Eufrozyna (210); NN (277); NN Elżbieta (251); NN Julianna (279); Noińska Leokadia (213); Nowak Fabian (157); Nowak Franciszek (213); Nowak Franciszka (278); Nowak Jan (131); Nowak Józefa (26); Nowak Kajetan (70); Nowak Katarzyna (105); Nowak Maryanna (7); Nowak Tekla (82); Nowakowska Antonina (165); Nowakowska Magdalena (176); Nowakowska Maryanna (96); Nowakowski Antoni Jan (63); Nowakowski Mateusz (232); Nowicki antoni (144); Nowicki Jan (242); Nowicki Piotr (253); Nowocin Franciszka (9); Nowocin Józefa (9); Ogorzałkowska Katarzyna (280); Okulska Magdalena Maryanna (8); Okulska Maryanna (229); Okulski Józef (158); Olechowski Paweł (218); Osmański Jan (48); Ostrowska Anna (151); Osuchowska Eleonora Anna (17); Osuchowski Aleksander (163); Pacelt Maryanna (236); Pacyna Karolina (93); Pacyna Szczepan (113); Pajak Katarzyna (289); Pajączkowski Stanisław Józef (26); Pająk Agnieszka (155); Pająk Elżbieta (139); Pająk Franciszek (257); Pająk Małgorzata (265); Paluch Jakub (69); Paluch Woyciech (258); Panek Ewa (216); Panek Józefa (229); Panek Ludwika (11); Panek Woyciech (219); Panik Ferdynand (158); Paprocka Florentyna Magdalena (72); Paprocki Ludwik Henryk (72); Paprocki Mateusz (228); Pasek Ewa (136); Pasek Józef (272); Pasek Karolina (95); Pasek Michalina (91); Pasek Tomasz (258); Pastwiński Józef (235); Paszkowska Kunegunda (273); Patyna Kazimierz (145); Pawełecki Wincenty (273); Pawłowska Józefa Maryanna (75, 274); Pawłowska Maryanna Helena (80); Pawłowski Franciszek (145); Pawłowski Maksymilian Henryk (67); Perłowski Karol (284); Petrykowska Salomea (149); Peyż Józef (9); Pękala Maryanna (207); Piątek Józefa Konstancja (24); Piątkiewicz Józef Tomasz (243); Piechocińskz Zofia Marcyanna (117); Piechota Antoni (132); Piechota Mahgdalena (47); Pietruszka Maryanna (208); Pietrzyk Jakub (165); Pietrzyk Salomea (275); Piotrowska Antonina (6); Piotrowska Maryanna (94, 207); Piotrowska Teofila (133); Piotrowski Paweł (262); Piotrowski Tadeusz Dezyderiusz Piotr (45); Piórkowska Ludwika Maryanna (58); Piskorska Barbara (136); Piwowar Paweł (268); Płatos Antoni (217); Płatos Feliks (137); Płatos Maryanna Katarzyna (27); Płoński Mateusz (78); Płoński Mikołaj (78); Podsiadło Jakub (37); Podsiadło Józef (137); Podsiadło Katarzyna (132); Podsiadło Maryanna (235); Podworska Katarzyna (263); Podwysocki Józef (160); Polak Franciszka (88); Polak Maryanna (164); Polak Woyciech (30); Połubiński Jan (44); Poneta Agnieszka (140); Potocka Maryanna (60, 275); Potocki Jan (116); Potrzebowski Józef (25); Powichrowski Jan (265); Pożyczka Bartłomiej (241); Pożyczka Józef (254); Pożyczka Józefa (22); Pożyczka Julia Antonina (3); Pożyczka Piotr Paweł (57); Prażnowski Woyciech (30); Pruszyńska Katarzyna (148); Przedwóy Maryanna (25); Przewoźnik Jan (252); Przyłuska Teodozja Józefa (250); Pszczółkowska Katarzyna (274); Pszczółkowska Maryanna (154); Ptaszyńska Łucja (112); Ptaszyński Franciszek Borgiasz (91); Pyszak Teresa (145); Pyszczek Kasper (136); Pyszczek Tekla (79); Rabiczy Antonina (53); Raczyńska Ludwika Rozalia (77); Radkowski Tymoteusz Wincenty (11); Raytek Jan (54); Rażmowski Józef Jakub (64); Rączka Maryanna (285); Reution Andrejow (287); Rędzia Konstancja (283); Rędzia Maryanna (10); Richter Klementyna Katarzyna (107); Rogala Jan (56); Rogala Regina (230); Rogalski Ludwik (77); Rogowska Julianna (141); Romanowski Józef Nikodem (86); Rosiński Leon (226); Różycka Brygida (264); Rublowa Franciszka (218); Ruciński Feliks (276); Rucki Jan (49); Rudnicka Elżbieta (276); Rusak Józef (278); Rusak Józefa (95); Rusak Justyna (290); Rusak Stanisław (25); Rusakowski Feliks (78); Rusek Zygmunt Stanisław (38); Rusinowicz Franciszka (264); Ruszkowski Szczepan (242); Ruth Mateusz (274); Rutkowska Anna (69); Rybicki Tomasz (171); Rychlewska Franciszka Magdalena (267); Rychniewska Franciszka Magdalena (76); Rzeczkowska Franciszka (262); Rzeczkowska Karolina (55); Rzepecki Paweł (177); Rzepka Marcyanna (2); Sadal Józef (262); Sadowski Jan (174); Sadowski Konstanty Julian (3); Sadowski Woyciech (278); Salaterski Błażej (10); Salaterski Józef (220); Salaterski Tomasz (223); Salwińska Maryanna (4); Samborska Leona (271); Sawczyńska Konstancja (160); Sawicka Małgorzata (227); Sawicka Sabina (113); Sawicki Maksymilian (143); Sawiczańska Ludwika (74); Selconis Dominik (266); Seredzianka Julianna (177); Seredzińska Marcyanna (249); Serwecka Karolina (251); Sędzikowska Tekla (244); Siczek Józef (173); Siennicka Katarzyna (216); Siepier Katarzyna (77); Sikorska Katarzyna (218); Sikorski Wincenty (66); Sitkiewicz Antoni Marcelli (6); Siwiec Walenty (230); Skiba Jan (213); Skibiński Wojciech (181); Skoczek Jacenty (147); Skornicki Ignacy (164); Skorża Michał (178); Skowroński Marcin (98); Skórnicka Małgorzata (245); Skrzek Maryanna (246); Skrzelewska Zuzanna (141); Skrzelowski Ludwik (229); Sławińska Florentyna Karolina (97); Sławiński Walenty (141); Słomczyńska Katarzyna Teofila (99); Słotwiński Tomasz Jan (1); Słowacka Anastazja (178); Słowik Helena (15); Słowik Ignacy (253); Słowik Maciej (249); Słowikowska Agnieszka (289); Smacznińska Józefa (182); Smerdzińska Franciszka (243); Smietanka Tomasz (220); Smuchaj Jan (153); Sobczyński Jan (210); Sobestyańska Julia Helena (44); Sobieszewska Apolonia (142); Sobotowski Jan (54); Sohn Jan (38); Sokołowski Antoni (46); Sokołowski Franciszek (82); Sokołowski Ignacy (179); Sokołowski Wojciech (149); Sosiński Ludwik (76); Sotowicz Andrzej Jakub (60); Sotowicz Błażej (220); Spira Magdalena (24); Sputowski Jan (241); Sputowski Michał (276); Stachowicz Kacepr (209); Stachowicz Katarzyna (209); Stachowicz Magdalena (150); Stachowicz Maryanna (230); Stachowicz Szczepan (177); Stachowicz Teresa (264); Stachurska Teresa Jadwiga (277); Stańczyk Karol Tadeusz (96); Stańczykowska Maryanna (157); Stańvczyk Wiktoria (16); Starzyńska Stefania Joanna (85); Staszewska Katarzyna (113); Stepień Jakub (272); Stępniewicz Filip (168); Stępniewski Ludwik (43); Stępnikowski Franciszek (212); Stępnikowski Ludwik (269); Stępnikowski Szymon (89); Stojak Józef (22); Stokowska Karolina (160); Stolarski Teodor Woyciech (36); Stopa Katarzyna (237); Strużkiewicz Anna (9); Strzelec Stanisław (41); Strzelecka Katarzyna (132); Strzelecka Maryanna (165); Strzelecka Salomea Maryanna (102); Strzelecki Jan (57); Strzelecki Michał (233); Strzelecki Stanisław (39); Styczyńska Ewa (42); Styczyńska Maryanna (29); Styczyński Mateusz (219); Stysiałowicz Błażej (163); Styś Andrzej (101); Styś Joanna Agnieszka (52); Suchodolski Ignacy (160); Sukiennik Maryanna (172); Sukiennik Tomasz (138); Sulima Józefa (49); Sułek Wojciech (146); Supiński Antoni (48); Supłatowicz Franciszek Michał (89); Supłatowicz Magdalena (150); Supłatowicz Maryanna (82); Supłatowicz Michał (257); Swierkowski Jan (237); Sypniewska Marya Magdalena (169); Szałapska Józefa (170); Szałas Małgorzata (229); Szczerbiński Antoni (227); Szczęsna Franciszka (281); Szczęsna Katarzyna (221); Szelągowska Antonina (291); Szelągowska Antonina Karolina (5); Szewczyk Andrzej (106); Szewczyk Ewa (163); Szewczyk Paweł (266); Szewczyk Wiktoria (115); Szewczyk Wincenty (210); Szladecki Woyciech (277); Sztikiel Józef (24); Sztok Florentyna (80); Sztreyter Józef (25); Szturma Tomasz (232); Szubski Tomasz (232); Szukiewicz Stanisław (40); Szyberska Maryanna Domicella (73); Szydło Antoni (40, 135); Szydło Ludwika (216); Szydło Magdalena (139); Szyfman Stafania Rozalia (78); Szymański Ludwik (209); Szymczyk Andrzej (248); Szymczyk Józef (17); Szyperski Sebastian (159); Szypowski Józef Jan (44); Szyszkowski Konrad Józef Bonawentura (117); Śliwiński Paweł (223); Śmiechowska Antonina Małgorzata (53); Śmigielska Anna (258); Śmigielska Anna Rozalia (66); Śnioch Andrzej (104); Śpiewakowski Jan (55); Świdzińska Florentyna Amelia (38); Świechowska Tekla Stefania (79); Świerczewska Apolonia (20); Świetlicki Marcelli Antoni (4); Świstak Joachim (292); Tamulska Teresa (90); Tarczyński Wincenty Jakub (68); Thide Anna (17); Tkaczyk Andrzej (93); Tkaczyk Kacper (261); Tokarski Maciej (166); Tomalek Andrzej (100); Tomaszewska Wiktoria (112); Trąbczyński Szczepan (261); Trojanowska Julia (247); Truszczyńska Maryanna (158); Trzaska Ignacy (249); Trzaska Wojciech (250); Trzcinowska Anastazja (280); Trzeciak Kazimierz (165); Trzeciak Łucja (280); Tusiński Andrzej (260); Tusiński Antoni (52); Tusztńska Józefa (253); Tuszyńska Józefa (7); Tuszyńska Maryanna (251); Tuszyński Franciszek (240); Twardzicka Maryanna (237); Twardzicki Michał (238); Tymiński Michał (113); Ublińska Barbara (273); Ulitowska Teofila (263); Umiński Stanisław (106); Urbańska Katarzyna (145); Urbański Wincenty Stanisław (33); Wachnicki Jakub (63); Walczyk Izydor (288); Waleska Marcyanna (2); Waleski Konstanty (11); Waleski Walenty (261); Walkowska Tekla (215); Walter Emilian Aleksander Urban (81); Wancerz Antonina (282); Wancerz Helena (16); Waniek Andrzej (109); Waniek Bartłomiej (72); Waniek Franciszka (259); Waniek Jan (260); Waniek Kazimierz (139); Waniek Łucja (240); Waniek Maryanna (31, 74); Warchuł Katarzyna (4); Wardzyńska Agata (272); Wardzyński Jan (161); Wasiak Małgorzata (282); Wasiak Rozalia (135); Wasilewska Franciszka (267); Wasilewski Aleksander (82); Wasilewski Bartlomiej (223); Wasztyl Andrzej (97); Wasztyl Karol (97); Wasztyl Maryanna (71, 80, 103); Wąsowicz Julian (16); Wegner Emilia (51); Węglińska Antonina (33); Węglińska Zofia (40); Wężykowska Barbara Maryanna (108); Widomski Józef (234); Wiechowski Antoni Franciszek (5); Wierzbicka Ludwika (153); Wierzbicki Józef (23); Wierzbicki Tomasz (214); Więckowska Wiktoria (92); Więckowski Jakub (64); Więckowski Walenty (3); Więcław Franciszka (281); Wijata Józef (172); Wilamowski Jan (212); Wilczyńska Agnieszka (6); Wilczyńska Anna (267); Wilczyńska Justyna (170); Winkler Józef (175); Wisiński Kazimierz (19); Wisniewska Maryanna (166); Wiśniewska Waleria (270); Wiśniewski Kazimierz (239); Wiśniewski Ludwik (61); Wiśniewski Tomasz (110); Witkowska Maryanna (80); Witkowski Karol (99); Witkowski Piotr (282); Witkowski Piotr Paweł (57); Witkowski Witalis (233); Witkowski Witalis Hilary Oktawian (33); Wityński Teofil (169); Wlazlak Ignacy (68, 269); Włodek Kasper (239); Wojcicki Michał (180); Wojciechowska Agnieszka Zofia Antonina (48); Wojciechowska Katarzyna (180, 241); Wojciechowska Marcyanna (249); Wojtala Małgorzata (245); Wolak Józefa (281); Wolińska Wiktoria (224); Wontz Jan (22); Woroniecka Maryanna (86); Woycicka Urszula (254); Woyciechowska Barbara (104); Woyciechowska Katarzyna (93); Woyciechowska Maryanna (101); Woyciechowski Łukasz (265); Woyciechowski Maciej (218); Woyciechowski Woyciech (258); Woycik Zofia (220); Woynicki Jakub (59); Woźniak Jócef (208); Woźniakowska Maryanna (159); Woźnicka Florentyna (155); Wójcicka Magdalena (131); Wójcicki Piotr (151); Wóycik Katarzyna (99); Wrochna Franciszek (211); Wrona Paweł (211); Wroński Ignacy (70); Wroński Jakub (173); Wrotnowski Antoni (154); Wścieklica Florentyna (176); Wulczyński Jan (46); Wybranowski Jan Józef (60); Wydra Franciszka (71); Wydrzyńska Urszula (162); Wyżycka Julia Marya (30); Zaborowski Leon (221); Zaborski Antoni (256); Zaczkiewicz Antoni (45); Zaczkiewicz Ludwik (250); Zajączkowska Anastazja (259); Zakrzewski Woyciech (215); Zalewska Ewa (143); Zalewski Ludwik (287); Zamczyńska Agata (173); Zarzycka Antonina (227); Zasada Barbara (284); Zasada Ewa (51); Zasada Magdalena (68); Zawodny Mikołaj (84); Zawodzińska Ludwika (292); Ząbecki Ignacy (229); Zbrozińska Tekla (270); Zdanowska Julia Katarzyna (37); Zielenok Jan (38); Zielińska Antonina (169); Zielińska Scholastyka (221); Zieliński Jan (162); Zieliński Józef (21); Zieliński Mikołaj (283); Zieliński Teofil (215); Zieliński Wawrzyniec (288); Zieliński Władysław Wincenty (32); Ziemski Konstanty (29); Zięba Franciszek (89); Ziębicki Andrzej Piotr (109); Ziębiska Florentyna Franciszka Karolina (97); Ziobrowska Waleria (175); Zomańska Maryanna (284); Zuchowski Stanisław (248); Zwierz Apolonia (267); Zwierz Piotr (226); Zwierzyńska Antonina (146); Zwierzyński Jan Feliks (64); Zwoliński Jan (270); Zych Antonina (278); Zych Franciszka (88); Zych Mateusz (236); Zych Tekla (74); Żabicka Magdalena (67); Żabicki Józef (291); Żołądkowska Domicella (151); Żuchowska Petronella (138); Żyła Zofia (134)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 328; 25x40; ; 41; ; ; ; -; całkowicie;
Reference number: 58/156/0/024
tytuł i daty: Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych w Parafii Radom z roku 1843; 1843
hasła indeksu: Adamczyk Andrzej (99); Adamczyk Anna (295); Adamczyk Kacper (248); Adamczyk Lucyna Maryanna (77); Adamska Franciszka (239); Adamska Maryanna (8); Adamska Wincencja (157); Adamski Karol (185); Aksamitowski Konstanty (164); Altman Andrzej Karol (214); Badeński Józef (190); Badowska Antonina (280); Bahr Maryanna Aniela (87); Banasiak Andrzej (266); Banasiński Antoni Tomasz (47); Banaszkiewicz Katarzyna (191); Banaszkiewicz Tomasz (221, 265); Bańczewska Józefa (17); Barańska Antonina (289); Barańska Franciszka (87); Barańska Teresa (293); Barański Józef (293); Barciński Józef (157); Bartnik Agnieszka (303); Bartodziejska Justyna Franciszka (92); Barwicka Julianna (12); Batorski Jan Ignacy (53); Batorski Szymon (220); Baumowski Józef (65); Bąkowski Karol Ludwik (6); Bedanrski Andrzej (228); Bednarski Wincenty (260); Bedyńska Franciszka (17); Bejm Leopold (252); Belińska Ludwika (189); Bendarska Maryanna (280); Berczowski Józef (251); Bereziński Wojciech (191); Bernasiewicz Józef (200); Bertrand Antonina (257); Bertrand Stanisław Józef (26); Beszorne Jan (270); Bezpiańska Joanna (294); Bębnowski Tomasz (278); Będkowski Michał (256); Będowska Maryanna (28); Białas Józefa (18); Białczewska Ludwika (184); Białecka Małgorzata (293); Białek Wawrzyniec (225); Białkowski Franciszek (156); Bielecka Maryanna (142); Bielowna Agnieszka (244); Bielski Andrzej (9); Biełecka Agnieszka (180); Biełecka Małgorzata (67); Biełecki Wincenty Franciszek (34); Biełek Agnieszka (237); Bieniek Anna (234); Bieniek Antoni (140); Bieniek Kajetan (237); Bieniek Tomasz (305); Bieńkowski Franciszek (221); Bijarka Karolina Katarzyna (92); Bijejko Feliks Dominik Agapit (34); Binek Katarzyna (172); Biniakowska Antonina (261); Binkowski Jan (93); Bińkowska Józefa (249); Bińkowska Salomea (230); Bińkowska Wiktoria (276); Bińkowski Antoni (45, 270); Bińkowski Wawrzyniec (71); Biron Jan (180); Błach Józefa (18); Błach Mikołaj (99); Błach Walenty (184); Błaszczyk Józefa (229); Błażyńska Dorota (221); Błędowski Stanisław (38); Bochrzyńska Maryanna (168); Bogoński Aleksander Stanisław (195); Bogucka Helena (20); Bogucki Walenty (276); Boneberger Jakub (228); Boniek Marcin (232); Borkowska Henryka Maryanna (69, 299); Borkowski Klemens Konstanty Henryk (162); Borkowski Wincenty (6); Boruch Antoni (229); Boruch Katarzyna (155); Boruch Konstancja (79); Boruch Maryanna (100); Borusińska Antonina (304); Borusińska Antonina Zofia (40); Borzęcki Jan (91); Bożek Franciszka (302); Bożek Maciej (218); Bożek Mateusz (81); Bożek Stanisław (37); Bratkowski Franciszek (285); Bratkowski Teofil Roman (5); Brodnicki Józef (218); Brodnicki Władysław (219); Brylewska Weronika (222); Brylska Maryanna (310); Bryński Antoni (106); Bryński Grzegorz (288); Brzeski Jan (9); Brzeski Józef (161); Brzeski Ludwik Piotr (76); Brzezińska Rozalia (76); Brzyski Józef (257); Brzyski Kazimierz (244); Bugaj Mikołaj (251); Bugajski Franciszek (78); Bujak Anna (153); Bujak Antoni (5); Bujak Franciszka (138); Bujak Maryanna (159); Bujała Józefa (281); Burek Katarzyna (96); Burek Maryanna (49); Burzyński Lucjan (276); Buzor Maryanna (226); Cerbin Ludwik (60); Charliński Franciszek (63); Chlewicki Jan (272); Chmiel Katarzyna (178); Chmielewska Teofila (181); Chmielewski Adam (286); Chmielewski Ludwik (284); Chmurzyńska Wiktoria Maryanna (23); Chodnikiewicz Marcin (273); Chojnacki Jan (278); Cholewiński Jan Stanisław (112); Chorzelski Józef (230); Chotecki Franciszek Ksawery (283); Chotecki Optat Władysław (52); Chrusniak Tekla (213); Chruśniak Józefa (39); Chudzik Franciszek (82, 138); Ciażyński Antoni (58); Ciborowska Maryanna (254); Cichawa Maryanna (46); Cichoński Konstanty Józef (33); Cieplińska Tekla (197); Ciepliński Andrzej (199); Ciepluch Józefa (21); Ciesielska Ludwika (298); Ciesielski Andrzej (189); Cieśliński Franciszek (88); Cieśliński Ignacy (178); Ciszewski Jan (281); Cybulska Maryanna (162); Cymelski Franciszek Wojciech (30); Cymelski Michał (230); Czarkowski Adam (213); Czarnecka Emilia Marcyanna (113); Czarnecki Jan Lucjan (10); Czech Jan (140); Czerwiec Antoni Józef (43); Czerwiec Maryanna (150); Czerwiński Antoni Sylwester (12); Czerwiński Władysław (46); Czyrzkowski Jan Roman (75); Czyżowska Maryanna (282); Czyżowski Benedykt (263); Czyżowski Łukasz (152); Danielecka Julia (193); Dąbrowska Katarzyna (146); Dąbrowska Magdalena (298); Dąbrowska Maryanna (160); Dąbrowski Aleksander (290); Dąbrowski Antoni Jan (220); Dąbrowski Feliks (197); Dąbrowski Franciszek (166); Dąbrowski Jan (142); Derlaciński Feliks (50); Dębowski Franciszek (12); Dobkowski Jan Franciszek (104); Dobkowski Stanisław (266); Doboszyński Józef (26); Dobry Stanisław Franciszek (89); Domachowski Kazimierz (167); Domański Franciszek (84); Drabik Maryanna (73); Drobniak Jan (194); Drozdowska Maryanna (289); Dryja Zofia (227); Drzewiecka Florentyna Karolina (59); Drzewiecka Stanisława Florentyna (61); Duda Franciszek (288); Duda Jan (230); Dudek Teofila Aleksandra (20); Dudkowska Eleonora Elzbieta (97); Durbajło Józef (282); Dutkowska Antonina (49); Dygas Franciszka (15, 241); Dyrkowski Krystian (238); Dziedzic Kacper (1); Dziedzic Kasper (271); Dzielek Józef (106); Dzikowski Franciszek Leon (91, 299); Dziubińska Maryanna Zuzanna (68); Effelt Piotr (184); Eilczyński Kacper (271); Erecińska Józefa (272); Erecińska Maryanna (261); Erecińska Maryanna Agnieszka (32); Fabowski Aleksander (283); Faliński Jan (232); Fałkowski Andrzej (229); Ferc Katarzyna (143); Fieder Józefa (305); Figietty Balbina (165); Figura Emilian Kacper (3); Fijałkowski Antoni (235); Filipiak (270); Filipowicz Kazimierz Albin Roch (38); Filipowicz Piotr (181); Fiszer Benon Walery (56); Fituch Jan (44); Flisiak Aniela (68, 291); Flisiak Franciszka (135); Fliszkiewicz Błażej (267); Flont Piotr (226); Flont Tekla (187); Florska Izabella (262); Forma Wincenty Ignacy (63); Fortini Franciszek (164); Frankiewicz Szymon (242); Friesz Józefa Konstancja (23); Frukalski Maciej (260); Frydcik Ludwik (259); Fryszkowski Walenty (17, 311); Gabryś Jakub (173); Gadajska Franciszka Zofia Aniela (85); Gadajska Tekla (295); Gajewicz Zofia (199); Gajewska Zuzanna (233); Gajewski Józef (136); Gałązka Katarzyna (220); Gałecka Katarzyna (269); Gałecki Andrzej (180); Gałęski Adam (291); Gałkowska Małgorzata (175); Gałkowski Antoni (221); Garula Magdalena (196); Garyta Aleksander Ludwik (216); Gawlik Zofia (29, 265); Gaworek Józef (19); Gererd Adam Michał (45); Gererd Wilhelm (262); Gębarska Paulina Maryanna (30); Gębczyk Ignacy (66); Gębczyk Michał (141); Gęday Franciszka (7); Gibała Bartłomiej (149); Gibaszewski Jan Łukasz (94); Giczewska Antonina (141); Giebutowski Franciszek (238); Gielniowski Kacper (161); Gierasińska Maryanna (195); Gliwińska Maryanna (255); Gładyg Helena (144); Głąbicki Antoni Jan (1); Gnatowska Maryanna (253); Goda Franciszek (219); Godek Joanna (277); Golczewska Maryanna (305); Goleniewski Mikołaj (15, 289); Gołąbek Józefa (14); Gołyszewska Magdalena (54); Gorczycka Antonina (248); Gorylska Emilia (262); Gorzkowska Marcyanna (299); Gorzkowski Franciszek (279); Gorzkowski Wincenty Szymon (60); Gorzycka Antonina (4); Gozdz Tekla (148); Gozman Maryanna (295); Goźdź Józefa (25, 247); Goźdź Katarzyna (244); Górecka Antonina (240); Górecka Bronisława Ludwika (61); Górecka Ludwika (233); Górecka Maryanna (136); Góżdź Szczepan (108); Grabik Jadwiga (166); Grabkowski Józef (274); Grabowska Maryanna (217, 246); Grabowska Tekla (242); Grabowska Teofila (174); Grabowski Koronat (193); Grabowski Mateusz (271); Grabowski Michał (268); Grabowski Piotr (193); Grochala Maryanna (298); Grochulski Andrzej (158); Gronkowski Kazimierz (20); Grudzień Maryanna (7); Gruszczyk Benedykt (26); Grzegorczyk Paulin (50); Grzegorzewska Helena (169); Grzeszczyk Katarzyna (243); Grzybowska Antonina (266); Grzybowska Balbina Maryanna (107); Grzybowska Franciszka Justyna (85); Grzybowski Franciszek (30); Grzybowski Franciszek Tomasz (106); Grzybowski Jan (148); Grzybowski Józef (290); Gutowska Teresa (182); Guzińska Agnieszka (149); Guzińska Maryanna (214); Guziński Andrzej (217); Gwóźdż Wincenty (307); Hebda Maryanna (97); Hernik Balbina Katarzyna (23); Hernik Franciszka (273); Hernik Wawrzyniec (71); Hertz Paweł (175); Horn Ludwika (163); Icha Katarzyna Franciszka (103); Idziak Jan (70, 292); Idziak Józefa (107); Imielski Jakub (299); Iwański Edward (85); Iżycka Zofia (177); Jabłonowska Marcyanna (185); Jabłońska Antonina (48); Jabłoński Jan (78); Jachimkowski Marcin (248); Jagiełła Józef (24); Jagiełła Józefa (22); Jakobińska Anastazja (236); Jakubluk Szymon (223); Jankowska Agnieszka (5); Jasik Jakub (254); Jasińska Katarzyna (179); Jasińska Teresa (138); Jasiński Jakub (191); Jasiński Szymon (279); Jastrzębski Jan Piotr (56); Jaśkiewicz Kazimierz (177); Jaśkiewicz Wojciech (145); Jaworska Franciszka Aniela (85); Jaworski Antoni Wincenty (3); Jaworski Jan Antoni (44); Jeliński Jan Nepomucen (43); Jeziorska Agata (272); Jeziorska Maryanna (183); Jeziorski Jan (62); Jędrzejewska Franciszka (80); Jędrzejewska Marcyanna (303); Jędrzejewska Maryanna (198); Jędrzejewski Jan (110); Jurek Szymon (149); Jurzyńska Apolonia Franciszka (11); Jurzyńska Franciszka (29); Juszt Katarzyna (283); Kaca Franciszek (238); Kaczkowska Julianna (180, 306); Kaczor Jadwiga (257); Kaczor Maryanna (260); Kamieniecka Maryanna (222); Kamieniecki Franciszek (186); Kamieńska Maryanna (143); Kamińska Aniela (166); Kamińska Antonina (32); Kamiński Franciszek (29); Kamiński Jan (275); Kamiński Stanisław (280); Kanczajew Wanda (250); Kantorski Katol (220); Kapalski Aleksy (16); Kapalski Aleksy Józef (247); Kapała Jan (182); Kapusta Maryanna (102); Karasiński Aleksander (223); Karasiński Władysław Aleksander (61); Karcz Józef (146); Karcz Stanisław (256); Karczewska Bona (228); Karpińska Anna (303); Karpińska Anna Magdalena (64); Kartusiński Andrzej Francsizek (102); Karwicka Marcyanna (259); Karwowski Jan (5); Kaszowski Józef (198); Kasztanecki Józef (225); Kawecki Jakub (136); Kerber Alberytna Wilhelmina (294); Kerber Wilhelmina Albertyna (25); Kędzior Barbara (139); Kiepiel Ewa (74); Kierska Klementyna (171); Kierzkowska Anna (66); Kiesler Władysław Roch (72); Kilian Adam (111); Kiraga Andrzej Marcin (98); Kisiel Józef (279); Klimecka Konstancja (279); Klimecki Jan (276); Klimowicz Franciszka (83); Kłosowski Tomasz (156); Knap Jadwiga Marcyanna (80); Kniotek Józefa (71); Kobyłecka Katarzyna (262); Kobyłecki Wawrzyniec (179); Kochanowski Józef Korwin (240); Kociubski Piotr (261); Kolarz Franciszka Józefa (282); Kołodziejska Maryanna (309); Kołsut Jan (259); Kołton Maryanna (262); Kołtun Józefa Rozalia (23); Kołtun Marcin (28); Kołtun Szczepan (108); Kołtun Tomasz (107); Komorowska Jadwiga (158); Konopacka Franciszka (258); Konopka Magdalena (263); Kordylas Tomasz (141); Kosiński Krzysztof (243); Kossakowski Klemens Leopold (94); Kossecka Alojza (164); Kossowska Julianna Stanisława Zofia (41); Koszla Tomasz (104); Kościński Bartłomiej Ludwik (169); Kośla Anna (257); Kot Antoni (305); Kotlik Jan (306); Kotlik Zofia (307); Kowalczyk Katarzyna (303); Kowalewski Karol (169); Kowalska Barbara (109); Kowalska Julianna (196); Kowalska Małgorzata (151); Kowalski Andrzej (181); Kowalski Jan (174); Kowalski Stanisław (256); Kowlczyk Tomasz (110); Kozieradzka Elżbieta (244); Kozieradzki Wojciech (176); Kozińska Maryanna (226); Kozłowska Anna (69); Kozłowska Antonina (245); Kozłowska Małgorzata Helena (162); Kozłowski Franciszek (291); Kożuchowska Maryanna (255); Krajewska Maryanna (277); Kraszyn Wilhelm (174); Krauze Aleksander (213); Królikowski Walenty (260); Kruchelski Aleksander (177); Kruczyński Jakub (259); Krutyna Antoni (250); Krzykacz Jan (188); Książek Henryka Maryanna (26); Książek Józef (257); Kubińska Tekla Zofia (80); Kubiszewski Antoni Wincenty (8); Kucharsk Zofia (37); Kucharska Agnieszka (175); Kucharska Apolonia (302); Kucharska Karolina (258); Kucharska Małgorzata (189); Kucharska Maryanna (145); Kucharska Tekla (80); Kucharski Jakub (304); Kuchta Wincenty (27, 296); Kuczkowska Julia Karolina (97); Kuczkowska Maryanna (183); Kulak Antoni (66); Kulak Jadwiga (148); Kulak Jan (159); Kulczycki Józef Jan (12); Kulczyński Teofil (178); Kulesza Franciszek Mikołaj (105); Kulesza Franciszka (223); Kuliński Józef (73); Kulus Łukasz (269); Kumbert Leon (235); Kumowska Anna (60); Kupiecki Andrzej (103); Kupiecki Jan (152); Kupis Franciszek (157); Kurdwanowski Kajetan (232); Kusińska Julianna (239); Kuszewska Antonina (216); Kuśmierczyk Jan (226); Kuśmierczyk Walenty (139); Kutkiewicz Andrzej (259); Kutkiewicz Franciszka (224); Kutkiewicz Ignacy (299); Kutkiewicz Jakub (138); Kutkiewicz Katarzyna (248); Kutkiewicz Maryanna (72); Kutkiewicz Piotr (171); Kutkiewicz Szczepan Daniel (111); Kwaczyński Jan Nepomucen (42); Kwasniewska Maryanna Anna (82); Kwaśniewski Henryk Bonawentura (82); Kwaśniewski Jakub Wincenty (64); Kwiatkowska Antonina (247); Kwiatkowska Magdalena (161); Kwiatkowski Jan (245); Kwiatkowski Mikolaj (105); Kwiecień Filip (135); Lachmajer Wincenty (35); Lambert Antonina (195); Lambert Jan Kajetan (300); Laskowska Zofia (286); Lasocka Małgorzata Helena (162); Lechowska Józefa (240); Lechowski Mateusz Władysław (83); Lenk Romuald (165); Leszczyńska Julia Karolina (96); Leszczyńska Tekla Franciszka (83); Leśniewicz Szymon (227); Leśniewski Stanisław Ignacy (41); Linowska Paulina (48); Linowski Wincenty (293); Lipiec Agnieszka (2); Lipiec Jan Nepomucen (42); Lipiec Maryanna (214); Lipińska Franciszka (220); Lipińska Maryanna (294); Lipiński Karol (234); Lisowska Ewa (236); Listkiewicz Stanisław (273); Listkiewicz Woyciech (229); Lubczyńska Katarzyna (32); Luboch Walenty (264); Łosicki Adam Szczepan (300); Łosińska Franciszka (242); Łubieński Henryk (310); Łuczak Apolonia (251); Łuczak Feliks (249); Ługowska Emilia (277); Ługowski Mateusz (100); Łukowska Katarzyna Dorota (10); Łukowski Jan (147); Łyczkowska Wiktoria (156); Machnicka Pelagia (179); Macińska Antonina (199); Madeyska Matylda (54); Magiera Maryanna Felicja (47); Majcher Anna (293); Majcher Teresa (271); Majchrzyk Józef Aleksander (275); Majchrzyk Tekla Konstancja (84); Majewska Franciszka (81, 301); Majewska Jadwiga (91); Majewska Katarzyna (95); Majewska Maryanna (217); Majewska Waleria (241); Majewski Andrzej (101); Majewski Jan (199); Majewski Leopold Andrzej (103); Majewski Piotr (59, 137); Makara Ignacy (192); Makarska Franciszka (84); Makarzewski Paweł (228); Maksym Katarzyna (94); Maksym Paweł (153); Malarkiewicz Grzegorz (233); Malicka Aniela (169); Malinowska Agnieszka (9); Malinowski Kazimierz (273); Malinowski Stanisław Marek (37); Maliszewski Jakub (260); Małek Andrzej (99, 311); Małek Małgorzata (285); Małek Tomasz (269); Man Marcyanna (168); Maninowski Paweł (226); Marcinkowska Apolonia (172); Marczewska Ludwika (170); Maruczakowska Ewa (234); Masiarz Franciszek (192); Masiarz Marcyanna (95); Materek Małgorzata (274); Matuszewska Anna Maryanna (58); Matuszewski Józef (256); Matyaszkiewicz Aleksander (18); Mazur Jan (308); Mazur Walenty (304); Mazurkiewicz Katarzyna (311); Mączyńska Maryanna Anna (46); Mąka Tekla (83); Mendykowski Adolf (285); Mendykowski Antoni (51); Miałkowska Barbara (7); Michalczewska Maryanna (4); Michalczewski Piotr (139); Michalska Ewa (142); Michalska Kunegunda (14, 287); Michalska Marcyanna (301); Michalska Maryanna (236); Michalska Zofia (216); Michalski Franciszek (79); Michalski Ignacy (298); Michalski Jan (233); Michalski Michał (76); Michalski Tomasz (89); Miernicka Antonina Anna (53); Mierzanowski Stanisław (195); Mierzejewska Bronisława Agata Dorota (31); Mikołajczyk Wincenty (1); Mikulska Apolonia (13); Mikulski Maciej (241); Miłkowska Antonina (149); Miłkowska Franciszka (86, 300); Miłkowska Józefa (11); Miłkowska Weronika (29); Miłkowska Wiktoria (109); Mirosławski Hippolit Ludwik (89); Mistal Maryanna (70); Mizera Maryanna (8, 255); Mizera Michał (266); Mizerska Aniela (186); Mizerska Franciszka (74); Mizerski Michał (79); Mleczkowski Jakub (290); Mochaupt Henryk Edward (173); Modzelewski Alfons Paweł (57); Modzelewski Leon Juliusz Jan (57); Molenda Maryanna (269); Molenda Szczepan Jan (112); Molenda Szymon (89, 300); Molęda Katarzyna (283); Mortie Julia Ludwika (21); Mosionek Franciszka (161, 171); Mosionek Jan (54); Mosionek Katarzyna (218); Mosionek Maryanna (137); Mosionek Maryanna Rozalia (87); Motyka Elżbieta (235); Motyka Ewa (111); Motyka Maryanna (238, 281); Motyka Wawrzyniec (291); Motyka Wiktoria (286); Możdżyniewicz Karol (222); Mróz Maryanna (277); Musiał Aniela (146); Musiał Franciszek (145); Musiał Grzegorz (231); Musiał Jan (188); Musinkiewicz Maryanna (225); Muszyńska Katarzyna (159); Nadolska Tekla (81); Nalepiński Józef (35); Nawrot Antoni (278); Niciewicz Wincenty Jan (11); Niewiadomy Kazimierz (218); Niezawodzki Paweł (256); Nikiferów Franciszek (301); Nizińska Maryanna (178); NN (215, 253); Noiński Antoni (30); Nowak Antonina (35); Nowak Franciszka (264); Nowak Maryanna (240); Nowak Tekla (278); Nowak Teresa (250); Nowak Walenty (251); Nowak Woyciech (217); Nowakowska Maryanna (274, 278, 304); Nowakowska Teresa (164); Nowakowski Kajetan (183); Nowicka Antonina (52); Nowocin Wincenty (241); Nowociń Franciszek (190); Nowodworska Anna Julia (58); Nowosad Józef (292); Nowotniowa Franciszka (301); Nycz Maryanna (193); Ochocińska Maryanna (143); Ogorzałek Jan (176); Okulska Magdalena (285); Okulus Tomasz (187); Olczak Katarzyna (34); Olewiński Teofil (167); Olszewska Maryanna (141); Olszewski Jakub (196); Orłowski Stanisław (158); Orszulska Scholastyka (236); Ostrowska Józefa (11); Ostrowski Andrzej (247); Osuchowska Barbara (303); Pacelt Szymon (150); Pachert Katarzyna (246); Pacyna Antoni (237); Pacyna Franciszek (213); Pacyna Maryanna Konstancja (19); Pajączkowska Cyrylla Honorata (252); Pająk Anna (296); Pająk Franciszek (86); Pająk Jakub (39); Pająk Jan (15, 47); Pająk Karolina (190); Pajda Katarzyna (290); Pakuła Błażej (172); Pakuła Małgorzata (219); Paprocka Florentyna Anna (286); Paschalska Karolina (92); Pasek Andrzej (239); Pasek Jan (288); Pasek Tomasz (110); Paszkiewicz Gabriel (242); Patyna Anna Maryanna (288); Pawlikowska Ewa (197); Pawlikowska Wiktoria (136); Pawlikowski Adam (2); Pawlikowski Michał Edward (86, 295); Pawlińska Maryanna Józefa (24); Pawłowska Aniela Karolina (59); Pawłowska Maryanna Franciszka (75, 297); Payda Andrzej (175); Pełczyk Szymon (93); Piasecka Franciszka Józefa (21); Piasecka Jakobina (177); Piasta Józef Ignacy (39); Piątkowska Zofia Teresa Franciszka (42); Piechnik Franciszek (227); Piekło Antonina (297); Piekło Józef (231); Pietrasiewicz Dominik (292); Pietrzykowska Florentyna (35); Piętkowska Tekla (298); Pilecki Tomasz (162); Piotrowska Anna Marcyanna (64); Piotrowski Jan (239, 246); Piotrowski Kazimierz (223); Piotrowski Władysław (233); Piórkowska Magdalena (252); Piórkowski Walenty (172); Piwnik Józefa (25); Płatos Józef Adam (101); Płatos Józefa (22); Płatos Maryanna (154); Pławska Katarzyna (308); Płońska Konstancja (272); Płoński Mikołaj (237); Podbilska Eufrozyna (173); Podchorodyńska Zofia (270); Podsiadło Karolina (95); Pogodzińska Karolina (48, 289); Pogodzińska Maryanna (54); Polak Maryanna (152); Polak Wojciech (287); Pomagalska Helena (200); Poniewczyńska Józefa (170); Potocki Jan (222); Powichrowska Katarzyna Julianna (14); Pozyczka Anna Filipina (253); Pożyczka Antonina (147); Pożyczka Franciszek (268); Pożyczka Jan (263); Pożyczka Józefa (268); Pożyczka Julianna (265); Pożyczka Katarzyna (187); Pożyczka Rozalia (246); Pożyczka Stanisław (147); Pożyczka Zofia (27, 245); Prażmowski Tomasz (109); Prokopowicz Błażej (197); Prusińczyk Mateusz (304); Pruszyńska Rozalia (234); Przedwój Józef (135); Przepiórkowski Józef (24); Przybylska Natalia Aniela (79); Przybytniewska Maryanna Franciszka (34); Przygocka Elżbieta Ewa (113); Przyłuska Maryanna (181); Przyłuski Kazimierz (311); Ptaszyńska Józefa (54); Ptaszyńska Ludwika (284); Puchacki Stanisław (40); Puszczyński Wincenty Michał (32); Pyszczek Józef Karol (13); Pyszczek Maryanna (36); Pyszczek Tekla (231); Pyszczek Zofia (147); Raczkowska Marcyanna (3, 267); Raczyński Maciej (224); Rak Maryanna (78); Rakowska Małgorzata (249); Ratyńska Maryanna (69); Rauszer Teofil Hilary (171); Rączka Antoni (227); Relidzyński Banadykt (163); Reymer Jan (310); Rędzia Szymon (244); Rogala Aniela (113); Rogala Jan (240); Rogalska Ludwika (264); Rogoyski Paweł (265); Roguska Kazimiera Leopolda (31); Romanowicz Ludwik Augustyn (73); Romanowska Paulina (167); Rosińska Zofia (41); Rosiński Antoni Stanisław (40); Roszkowska Lucyna (90); Roszkowski Jan Nepomucen (47); Roszkowski Stanisław Aleksander (90); Roze Antonina (137); Roze Henryk Józef Kalasanty (62); Roze Maryanna (108); Rożańska Katarzyna (157); Rożański Antoni (50); Różycki Stanisław (310); Rudzka Ludomira (88, 309); Rusak Katarzyna (215); Ruszak Emilia (37); Rużycki Jan (225); Rybak Magdalena (176); Rybczyńska Emilia (234); Rychlewski Józef (254); Rychlicka Ludwika (20); Rzeczkowska Ludwika (297); Rzeczkowska Ludwika Tekla (81); Rzepka Franciszka (88); Sabat Paweł (224); Sadowski Stanisław (235); Sałaciński Józef (307, 308); Samborski Henryk Jan (93); Sarnecki Michał (221); Sawicka Karolina (302); Sawicki Józef Andrzej (102); Sąporowski Jan (151); Seracińska Józefa (102); Sędzikowski Antoni (49); Siczek Paulin Jan (54); Siekaczyński Walenty (185); Sikorska Magdalena (287); Sikorska Magdalena Anna (60); Sikorski Mikołaj (187); Sikorski Wojciech (302); Silowski Michał (78); Siwiec Antoni Kacper (3); Skalska Maryanna (58); Skalski Bartłomiej (243); Skiba Andrzej (105); Skibińska Anna Maryanna (67); Skibińska Balbina (271); Skoba Katarzyna (88); Skornicka Weronika (75); Skorża Maryanna (107); Skowron Michał (168); Skowrońska Maryanna (191, 261); Skowroński Marcin (214); Skóra Ewa (154); Skórska Wiktoria (112); Skrzelowski Franciszek (27, 284); Skrzyńska Elżbieta (152); Skrzyński Andrzej (98); Skurska Balbina (215); Sławińska Maryanna (228); Słowik Antonina (263); Słowikowski Józef (69); Smakowska Apolonia (284); Sobański Walenty (275); Sobczyńska Marcyanna (98); Sobieszczański Antoni (51); Sobieszczański Błażej (258); Sobiszewski Franciszek Tomasz (87); Sobutkiewicz Władysław Antoni (45, 282); Sochacki Henryk Bonawentura Ludwik (73); Sokołowska Maryanna (185); Sokołowski Franciszek (245); Sokołowski Łukasz Piotr (17); Sołśnia Konstancja (238); Sołśnia Maciej (13); Sołtykiewicz Anastazja (250); Sołtykiewicz Franciszek (170); Sołtykiewicz Franciszka (188); Sołtykiewicz Józef (254); Sołtykiewicz Maryanna (139); Sołtys Ludwika (258); Sowińska Maryanna (216); Sowiński Szymon (97); Społczyński Marcjan Józef (22); Sputowski Stanisław (38, 295); Spytka Józef (283); Stachman Józef (48); Stachowicz Andrzej (267); Stachowicz Józef (99); Stachowicz Maryanna (152); Stachowicz Michał (194); Stachowicz Szczepan (8, 265); Stachurska Emilia (219); Stalmach Franciszek (57); Staniewski Aleksander Jakub (61); Staniewski Jakub Aleksander (287); Stanik Hieronim (308); Staniowski Norbert (306); Staniszewska Agata (306); Staniszewska Aniela (28); Staniszewski Franciszek Ksawery Adam (111); Starżyńska Stefania (300); Stasiak Kazimierz (186); Stawiński Kazimierz (77); Stawiński Teofil Aleksander (19); Stechman Józef (279); Stefańska Agnieszka (237); Stępień Franciszka (176); Stępniewicz Adolf Antoni (56, 276); Stępniewska Magdalena (227); Stępnikowska Aniela Katarzyna (54); Stępnikowski Ludwik (52, 274); Stępniowska Elżbieta (94); Stociński Józef (196); Stołek Józef (310); Struszkiewicz Ludwik (96); Strużycka Małgorzata (232); Strzałkowski Feliks Antoni (51); Strzelcki Jan (14); Strzelecki Marcin (96); Stysiałowicz Zofia (36, 294); Styś Andrzej (222); Suchodolska Maryanna (253); Suchodolski Franciszek (155); Suchodolski Mateusz (72); Sukiennik Katarzyna (153); Sulima Jan (57); Sułecka Konstancja Helena (98); Sułek Kajetan (67); Sumigowska Katarzyna (160); Sumińska Helena (182); Supłatowicz Franciszek (268); Supłatowicz Ignacy (146); Supłatowicz Jan Józef (112); Supłatowicz Karolina (272); Supłatowicz Maryanna (145); Sytka Agnieszka (194); Szafrańska Franciszka (174); Szafrański Józef (144); Szałapski Antoni (281); Szaniawska Justyna (198); Szchwenk Wilhelm (151); Szczepaniak Agnieszka (184); Szczygielski Józef Jan (24); Szelągowska Wiktoria Teresa (91); Szeliga Anna (230); Szewczyk Agnieszka (135); Szewczyk Andrzej (311); Szewczyk Franciszek (309); Szewczyk Franciszka (31, 306); Szewczyk Jan Nepomucen (42); Szewczyk Józefa (18); Szewczyk Karol (160); Szewczyk katarzyna Marcyanna (36); Szewczyk Marianna (140); Szewczyk Maryanna (46); Szewczyk Rozalia (18); Szewczyk Walenty (113); Szlachciński Józef (150); Szmigielska Urszula (93); Szmigielski Kacper (235); Sztetler Józef Julian (19); Szturma Ignacy (64); Szumnik Franciszka (4); Szumnik Katarzyna (90); Szwabski Woyciech (246); Szwewczyk Franciszek (82); Szweykowski Antoni Jan (215); Szweykowski Julian Antoni (4); Szydler Wojciech (309); Szydło Antoni (45, 274); Szydło Antonina (39); Szydło Franciszek (307, 308); Szydło Maryanna (76); Szydło Maryanna Petronella (65); Szyfman Józefa (151); Szyfman Teresa Jadwiga (110); Szymańska Józefa (22); Szymański Michał (223); Szypowski Olimpiusz (16); Szyszkowska Maryanna (101); Śliwińska Maryanna (168); Ślusarczyk Jan (213); Śłązak Mikołaj Mateusz (77); Śmieszkiewicz Brygida (219); Śmieszkiewicz Katarzyna (150); Śmieszkiewicz Walenty (166); Śnioch Andrzej (239); Śnioch Magdalena (40); Średniewska Domicella (270); Śwędzikowski Jan Nepomucen (41); Świątkiewicz Michał (182); Świerczewska Apolonia (241); Świerczewski Tomasz (261); Świerkowska Maryanna (162); Świgoń Mikołaj (104); Świtaj Ewa (155); Tarczyńska Helena (309); Tarczyński Wincenty (264); Tarkowska Aniela Józefa Sylwestra (7, 249); Terczyńska Maryanna (106); Tokarska Anna Maryanna (66); Tomala Józef (266); Tomaszewska Anna Maryanna (65); Tomaszewski Walenty (252); Tomczyńska Ludwika Sabina (33); Topolski Jan (53); Treymer Ignacy Franciszek (70); Trojanowska Agnieszka (242); Trzcińska Zuzanna (74); Trzciński Bonifacy (243); Trzeciak Zygmunt (27); Trześniewski Aleksy Franciszek (62); Turek Antonina (158); Tuszyński Antoni (142); Tuszyński Józef (25); Tuszyński Woyciech (33); Tyzner Franciszek (179); Ublińska Anna (286); Ublińska Henryka (264); Ulikowski Walenty (13); Ulitowska Anna Krystyna (63); Uznańska Joanna (245); Wagner Jan (198); Walczyk Maryanna (214); Walenkiewicz Dominik (170); Waleska Eleonora (15); Walicki Mikołaj (243); Walkiewicz Antoni (288); Walkowska Anna (51); Waniek Bartłomiej (250); Waniek Jakub (65, 216); Waniek Jan (1); Waniek Justyna (231); Waniek Katarzyna (95); Waniek Maryanna (253); Warchałowska Franciszka (290); Warchoł Franciszek (305); Warchuł Tomasz (143); Wardzyńska Maryanna (188); Wasiak Jan (154); Wasiak Józef (160); Wasiak Mikołaj (291); Wasiak Tomasz (109); Wasiak Wiktoria (192); Wasiek Helena (267); Wasilewska Maryanna (254); Wasilewski Aleksander (218); Wasilewski Antoni (44); Waszkowska Jadwiga (92); Wasztyl Józef (189); Wasztyl Maryanna (263); Waśniewska Maryanna (74, 281); Wąsowicz Paweł Karol (6); Widerski Ignacy (289); Wieczorkowska Ludwika (72); Wielocha Agnieszka (173); Wierzbicka Antonina (275); Wierzbicka Antonina Paulina (52); Wierzbicka Józefa (224); Wierzbicki Józef (296); Wieteka Zofia (296); Więcielewski Walenty (269); Więckowska Wiktoria (294); Wijata Jan (43, 62); Wilczyński Stanisław (90); Wilk Jan (231); Wiśniewska Józefa (229); Wiśniewski Jan (225); Wiśniewski Władysław Ignacy (68); Witkowska Anna (140); Witkowska Magdalena (167); Witkowski Witalis Hilary Oktawian (251); Wityński Erazm Henryk (49); Wlazlak Kajetan (68); Włodarczyk Maryanna (248); Włodarski Tomasz (277); Włodek Antoni (148); Włodek Bartłomiej (143); Wnuczyński Ignacy (267); Wojciechowska Katarzyna (280); Wojciechowska Maryanna (275); Wojciechowski Stanisław (282); Wolak Franciszek (159); Wolak Stanisław (38); Woliński Stanisław (268); Wolska Agnieszka (101); Wolski Kazimierz Józef (21); Wolski Leonard (137); Woltman Józefa (6); Woycicka Katarzyna (31); Woycicka Konstancja (238); Woycicki Feliks Antoni (53); Woycicki Wincenty (31); Woyciechowska Antonina (43); Woyciechowski Feliks (252); Woyciechowski Walenty (153); Woydacka Anna Julia Ewa (59); Woynicki Walenty (9); Woźniak Józefa (16); Woźniak Łucja (186); Wójcicka Katarzyna (273); Wójcicki Antoni (144); Wójcicki Wojciech (292); Wójcik Agnieszka (192); Wóycik Józefa (16); Wrochna Maryanna (247); Wrochna Walenty (10); Wrotnowski Leon Józef (36); Wróblewski Szymon (183); Wróblewski Teofil Ignacy (75); Wychowańska Julia Helena (44); Wycisłowska Katarzyna (284); Wydra Antonina (10); Wydra Franciszek (155); Wydra Katarzyna (249); Wydrzyńska Emilia (113); Zaborska Franciszka Józefa (2); Zaborski Marcelli (301); Zaczek Woyciech Antoni (50); Zakrzewska Ewa (194); Zamolska Maryanna (56); Zarzycki Marcin (292); Zasada Helena (217); Zawadzki Wawrzyniec (280); Zawodny Mikołaj (296); Zawusza Józefa (215); Zbojna Maryanna (86); Zbroziński Feliks Andrzej (100); Zdziechowska Julianna (2); Zdziechowska Maryanna (297); Zegart Konstanty (255); Zelcker Emilia (156); Zelman Teofila (287); Zielińska Barbara Waleria (105); Zielińska Małgorzata (144); Zielińska Maryanna Ludwika (28); Ziemnicka Apolonia Tekla (77); Ziemski Konstanty (236); Zmijewski Józef Andrzej (104); Zuch Józefa Aniela (70); Zuchowska Katarzyna (54); Zuchowska Maryanna (71); Zwoliński Piotr (67); Zych Mateusz (154); Żaczkiewicz Józef (224); Żebrowski Jakub Damazy (108); Żeglińska Marya (297); Żuchowska Aniela (285); Żuchowska Justyna (232); Żuchowski Antoni (168); Żuchowski Jan (255); Żuchowski Szczepan (100, 258); Żuchowski Woyciech (33); Żurek Maryanna Józefa (103); Żuromska Kajetana Antonina (84); Żyła Ludwika (190)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 328; 25x40; ; 43; ; ; ; -; całkowicie;
Reference number: 58/156/0/025
tytuł i daty: Duplikat parafij Katolickiey Radom z r. 1844; 1844
hasła indeksu: Abramska Józefa (31); Adamczyk (299); Adamczyk Andrzej (243); Adamczyk Elżbieta (186); Adamowska Maryanna (304); Adamska Franciszka (89); Adamska Maryanna (8, 124); Andrzejczyk Paweł (269); Arak Maryanna (286); Arbiszewski Jan (277); Augustynowicz Jacek (90, 296); Augustyńska Józefa (241); Aust Franciszek (196); Badeńska Ewa (134); Bajerska Tekla (302); Bajerska Teofila (209); Banasiewicz Klemens (122); Bańczowski Franciszek (35); Baranowski Edmund Marcin (124); Barańska Katarzyna (64); Barański Antoni (179); Barański Wincenty (39); Bator Józef (33); Bator Magdalena (168); Batorska Balbina (182); Bączkowski Feliks (194); Bąkowska Wiktoria (265); Bechtier Franciszka (290); Bednarska Aniela Maryanna (68); Bednarska Petronella (293); Bekanowski Jan Stanisław (53); Benduski Władysław (101); Bernat Wincenty (176); Berthel Franciszek (245); Bertold (316); Beszorner Tomasz (136); Beytlich Franciszek (210); Bezpiański Andrzej (225); Bębnowski Michał Franciszek (107); Bielecki Wincenty (205); Bieniek Aleksander (198); Bieniek Aniela (210); Bieniek Jan (62); Bieńkowski Piotr (254); Bil Marcin (193); Bilski Andrzej (312); Binkowski Piotr (186); Bińkowska Franciszka (98, 229); Bińkowska Wiktoria (309); Bińkowski Józef (230); Bińkowski Józef Maciej (20); Bińkowski Wawrzyniec (257); Bińkowski Władysław (51); Błach Józef (242); Błach Katarzyna (262); Błach Maryanna (92); Błasiak Zofia (268); Błotnicki Wojciech (278); Bobianka Agata (241); Bobrowska Emilia (209); Bock Ferdynand (259); Bogoński Stefan Michał (103); Bojanowska Tekla (134); Boniek Kacper (281); Borkowska Antonina (315); Borkowska Maryanna Leopolda (124); Borowiecki Dominik (190); Borowska Łucja (131); Borusiński Hipolit Kajetan (90); Borzęcka Łucja (191); Bożek Jan (311); Braum Jan (77); Brornicka Julia Wiktoria (40); Bryński Antoni (253); Brzeska Karolina Józefa (204); Brzeska Maryanna (89); Brzezińska Zofia (278); Brzozowska Marcyanna (207); Brzyski Jan (2); Buczyński Józef (86); Budzisz Anna (174); Budziszewska Helena Matylda (23); Bugayska Franciszka (173); Bugayski Franciszek Konstanty (40); Bugayski Roman Karol (83); Bugayski Woyciech (41); Bujak Anna (74); Bujak Maciej (21, 255); Bujak Maryanna (7); Bujała Józefa (29); Bulkowska Magdalena (196); Bulkowski Antoni (217); Burek Andrzej (122); Burek Joanna (253); Burek Łukasz (184); Burghard Józef Franciszek (96); Burzyńskli Paweł (246); Buzor Franciszka (193); Bzduszyńska Antonina (91); Cerbin Bogumił (57); Chądzyński Jan (67, 289); Chlewicki Franciszek (303); Chlewicki Wincenty (293); Chochliński Paweł (295); Chodnikiewicz Konstanty (189); Chotecki Kazimierz Józef (24, 302); Chudzik Augustyn (317); Chudzik Maryanna (34); Chudzińska Antonina Anna (62); Chudziński Tomasz (256); Chwastkiewicz Joanna Helena (163); Ciążyński Antoni (284); Cichawa Walenty (232); Cichoński Konstanty (302); Ciechawa Antoni (56); Ciepliński Marcin (118); Ciesielska Bronisława (123, 314); Cieśla Józef (72); Cieślińska Józefa (4, 275); Ciumkiewicz Apoloniusz Bronisław (100); Cupich Franciszka Maryanna (40); Cygan Maryanna (11, 113); Czarkowski Ludwik (93); Czarnecki Mateusz (233); Czayka Józef (218); Czayka Maryanna (129); Czechowska Katarzyna (197); Czempiński Wawrzyniec (102); Czerwiński Jan Konstanty (56); Czwartek Franciszka (287); Czyszkowski walery Wincenty (87); Czyżowska Apolonia (30); Czyżowska Salomea (69); Daczkus Jan (272); Dąbrowska Adolfa (254); Dąbrowska Józefina (283); Dąbrowska Konstancja (303); Dąbrowska Konstancja Franciszka (17); Dąbrowska Maryanna Feliksa (128); Dąbrowski Ignacy (203); Dąbrowski Józef (27, 306); Deja Agnieszka (4); Deja Tekla (212); Deja Tomasz (221); Dębicki Jan Benedykt Seweryn (35); Dębrowska Marcyanna (244); Dobrowolski Adolf (41); Dobry Stanisław (305); Dobrzyński Jan (266); Dołaciński Kacper Daniel (1); Domańska Jadwiga (134); Domański Szymon (206); Doufrene Gustaw (321); Doufrene Gustaw Jan (89); Drabik Jan (270); Drobniak Barbara (125); Drozdowska Józefa Matylda (46); Dryja Marcin (119, 317); Dryja Szczepan (119); Drylska Dioniza Antonina (15); Drylska Florentyna Domicella (15, 276); Drzazga Mikołaj (287); Drzewiecki Bonawentura (191); Duda Ewa (193); Duda Salomea (170, 228); Dudkowski Adam (278); Dudkowski Tomasz (132); Dudzińska Maryanna (275); Dukiewicz Antonina (310); Duliński Kajetan (253); Durasiewicz Franciszka (323); Duzbabel Honorata Małgorzata (60); Dworzańska Zofia (226); Dygas Justyna (165); Dygas Maryanna (184); Dygas Rozalia (41); Dzielka Józefa (218); Dzięcielewski Jan (63); Dziubińska Maryanna (242); Dziubiński Mateusz (306); Eitner Daniel kacper (2); Ekiert Wilhelmina (24); Elert Józef Edmund (126); Elert Karol (171); Ereciński Paweł (197); Fabiszewska Zofia Florentyna (47); Fabiszewski Benedykt (309); Fabowski Antoni (214); Falińska Weronika (194); Ferenta Wiktoria (322); Fiałkowska Maryanna (8); Fijałkowski Aleksander (316); Fijałkowski Aleksander Józef (24); Fijałkowski Jan (264); Flont Jan Mikołaj (127); Flont Katarzyna (312); Flont Salomea (120); Florczyńska Józefa (220); Florski Ignacy (182); Floryńska Maryanna (48); Frankiewicz Agnieszka (177); Frankiewicz Katarzyna (28); Frączek Teresa (191); Frons Woyciech (323); Frydrych Wincenty (36); Fryszkowska Konstancja (272); Fryszkowska Maryanna (270); Fryszkowski Joachim (165); Furmańska Maryanna (180); Gadayski Tomasz Walenty (14); Gajewska Aleksandra Joanna (96); Gajewska Józefa (29); Gajewski Jan (17); Gajewski Józef Hipolit (101); Galicki Andrzej Jan (11); Gałecka Klementyna (213); Garbowska Maryanna (171); Gawełek Antoni (2); Gawełek Maryanna (222); Gawerski Leopold Stanisław (46); Gębalski Tomasz (319); Gębczyk Helena (174); Gębczyk Jan Jakub (66); Gębka Anna (57); Gielniowski Franciszek (8); Gierzmoński Karol (173); Glinka Julianna (183); Gliwińska Feliksa Konstancja (125); Głębocki Jerzy (215); Głowacka Katarzyna (190); Gnatowska Elżbieta Salomea (120); Gocyl Jan (76); Gocyl Walenty (262); Golczewski Mateusz (299); Gołąbek Jan (283); Gołąbek Józefa (263); Gołąbek Kacper (177); Gołębiowska Maryanna (84); Gołębiowska Tekla (277); Gołębiowski Jan (52); Gołzano Antoni (322); Gorczycki Feliks (38); Gorecka Marcyanna (214); Gorelski Józef Maksymilian (26); Gozdz Katarzyna (187); Gozman Stefan Józef (268); Goździkowska Franciszka (255); Goźdź Maryanna (93); Goźdź Walenty (228); Górecka Benigna (110); Górecka Domicella (203); Górecki Antoni (320); Górka Józef (284); Górka Józef Franciszek (29); Górski Ignacy (286); Góźdź Szczepan (246); Grabkowski Aleksander (13); Grabowska Barbara (313); Grabowska Franciszka (102); Grabowska Maryanna (55); Grabowska Salomea (119); Grabowski Ludwik (271); Gregory Józef (18); Grochulska Maryanna (110); Grochulska Rozalia (228); Gromek Józef (5); Gromek Józefa (245); Gronkowska Anastazja (220); Grotkowska Maryanna (292); Grotkowski Franciszek (272); Grotkowski Jan (82, 303); Grott Antoni Jan (62); Grudzień Woyciech (301); Grudziński Stanisław (49); Gruszczyńska Maryanna (34); Gruszczyński Antoni (50); Gruszczyński Józef (28, 267); Grzybowski Franciszek (301); Grzybowski Jan (243); Gurasiewicz Franciszka (109); Guziewicz Franciszek Konstanty (28, 282); Guziewicz Maryanna (258); Guzińska Karolina (1); Guziński Andrzej (172); Gwoźdź Maryanna (35); Haber Florentyna (66); Haber Woyciech (310); Hebda Maryanna (291); Helcman Julian Ludwik Józef (117); Herc Antoni Piotr Paweł (70); Herdin Ludomir Andrzej (131); Herdin Weronika Matylda (286); Hernik (297); Hernik Aniela Franciszka (70); Hernik Franciszek (289); Hernik Łukasz (267); Hernik Maryanna (223); Hernik Weronika (306); Hintz Justyna (73); Hirosz Justyna (192); Hoff Antonina (219); Hoffman Jan (135); Horodyska Maryanna Aleksandra (254); Horodyski Jan Józef (274); Hunkiel Jan Ludwik (72); Idziak Jan (102); Iwanicka Maryanna (97); Izdebski Feliks (282); Jabłońska Franciszka (103); Jabłoński Andrzej (169); Jabłoński Jan (303); Jakimów Wincenty (256); Jakobiński Adolf Dominik (83, 293); Jakóbczyk Józef (266); Jakubik Maryanna (224); Jakubowska Zofia (73); Janikowski Jan (279); Janiszewski Józef Jan (273); Janiszewski Stanisław (48); Jankowska Józefa (175); Jankowski Jan (175); Jankowski Paweł (4); Janowska Agnieszka (269); Januchta Józef (291); Jarmona Ludwik (285); Jarząbek Agata (275); Jasińska Maryanna (315); Jastrzębska Franciszka (253); Jaśkiewcz Adam Jan (130); Jaśkiewicz Antoni Julian (42); Jaśkiewicz Jan (322); Jaśkiewicz Józef (225); Jaśkiewicz Kunegunda (202); Jaśkiewicz Tomasz (130); Jaśkiewicz Waleria (252); Jaworska Franciszka (250); Jaworski Filip (168); Jaworski Franciszek (244); Jaworski Stanisław (228); Jaworski Wincenty (36); Jędrzejowski Tomasz (257); Józefowicz Józef Aleksander (99); Jsińska tekla Franciszka (108); Juchniewicz Mikołaj (278); Jurczewski Michał (31); Jurkowska Konstancja (298); Just Julianna Aniela (41); Kacak Justyna (321); Kacak Maciej (177); Kacak Mikołaj (127); Kacperski Walenty (219); Kacprzak Antonina Agnieszka (48); Kacprzak Maryanna (93); Kaczkowski Ignacy Roman (57); Kaczkowski Roman Ignacy (298); Kaczmarska Elżbieta (122); Kaczmarska Wiktoria (36, 133, 296); Kaczmarski Łukasz (294); Kaczor Franciszka (84); Kaczor Tekla (198); Kaftański Marian Fortunat Tomasz (116); Kaim Tekla (299); Kaliska Katarzyna (279); Kaliski Antoni (53); Kałużyński Antoni (274); Kamińska Józefa (26); Kamiński Franciszek (261); Kamiński Wawrzyniec (232); Kamiński Wincenty (313); Kapalski Wincenty (37); Kapała Jan (66); Kapturkiewicz Michał (317); Kapusta Antonina (269); Kapusta Franciszek (188); Kapusta Józef (262); Kapusta Józefa (19); Kapusta Kazimierz (19); Kapuścińska Otolia (187); Kaqpturkiewicz Stanisław (49); Karbowska Maryanna Ludwika (100); Karcz Urszula (272); Kardasiewicz Maciej (19); Kardasiński Maciej (266); Kardyś Józefa (23); Karpińska Brionisława (88); Karpińska Maryanna (33); Karpińska Wiktoria (296); Karpiński Damazy (207); Kesler Władysław (269); Kiepiel Franciszek (104, 319); Kiepiel Tekla (311); Kierber Albertyna Aleksandryana (93); Kierzkowska Anna (290); Kierzkowski Antoni (255); Kierzkowski Michał (211); Kierzkowski Szymon (128); Kiraga Łucja (230); Kisiel Izydor (197); Kisiel Marcyanna (5); Kleczewski Adam (256); Klimecka Waleria Hermenegilda Katarzyna (86); Klimek Antonina (61); Kłosowska Marcyanna Emilia (4); Kmiotek Maryanna (263); Kobierska Teodozja (281); Kobierski Adam Wincenty (1, 295); Kolasińska Józefa (30); Koleja Paweł (164); Kołczewska Franciszka Konstancja (105); Kołodziej Magdalena (182); Kołodziejczyk Agnieszka (111); Kołodziejczyk Ludwik (31); Kołodziejczyk Wiktoria (132); Kołodzieyczyk Stanisław (281); Kołodzieyska Maryanna (225); Kołsut Balbina Karolina (44); Kołtun Stefan (279); Kołtun Wawrzyniec (288); Kołtuniak Agnieszka (188); Konarska Anan (205); Kondracki Konstanty (43); Kondys Antoni (264); Kondys Kajetan Szczepan (83); Kondys Katarzyna (188); Kontecki Andrzej (267); Kontrymowicz Monika (301); Kopycińska Aniela (80); Kosiel Tomasz (260); Kosińska Małgorzata (312); Kossowicz Anna (248); Kosterno Edward Sebastyan (111); Koszla Klara (92); Koszla Tomasz (275); Kotlińska Maryanna (315); Kotliński Wawrzyniec (85); Kowalewki Stanisław (320); Kowalewski Paweł (220); Kowalska Teofila (56); Kowalski Ludwik Jan (95); Kownacki Jan Ludwik (99, 308); Kozerska Rozalia Balbina (105); Kozieradzki Józef (32); Kozioł Aleksander (36); Kozioł Józefa (167); Kozłowski Alojzy Romuald (72); Kraińska Włodimira Adriana Olimpia (107); Krasu Maryanna (12); Krauze Józef (308); Krawczyk Rozalia (183); Kroczewska Maryanna (206); Królikowska Maryanna (113); Kruchalski Jan Paschalis (65); Krystel August (319); Krzykacz Anna (269); Krzykacz Maryanna (13); Kubiszewski Antoni (244); Kubiszewski Maksymilian (241); Kubusińska Maryanna (196); Kucharska Anastazja (42); Kucharska Franciszka (107); Kucharska Maryanna (298); Kucharska Tekla (245); Kucharski Adam (132); Kucharski Franciszek (208); Kucharski Józef (87); Kucharski Wawrzyniec (85); Kuchta Piotr (242); Kuchta Stanisław Michał (103); Kuciński Jan Karol (6); Kudelska Maryanna Florentyna (104); Kulak Antoni (84); Kulczycki Bartłomiej (212); Kulczyńska Eleonora Henryka (21); Kulczyńska Monika (270); Kulpińska Zuzanna (251); Kumowski Józef (322); Kupińska Agnieszka (244); Kupis Antonina (45); Kupis Julianna (98); Kupis Ludwik (22); Kupis Maryanna (199, 260); Kupis Wincenty (176); Kurant Maryanna (233); Kurdwanowski Wilhelm Paweł Kajetan (30); Kurkuk Michał (251); Kurmańska Eugenia Cecylia Natalia (121); Kuśmierz Franciszek (77); Kutkiewicz Józef (199); Kutkiewicz Piotr (45); Kwiatkowska Antonina (51); Kwiatkowska Katarzyna (165, 318); Kwiatkowski Józef Konstanty (31); Lachmaier Ignacy Dominik (281); Laskowska Florentyna (116); Lasocka Eleonora (192); Lasota Jan (258); Lawędowska Maryanna (321); Lechowski Leopold (195); Lechowski Michał (213); Leng Karolina Tekla (280); Leski Hieronim (247); Leszczyńska Maryanna Anna (134); Leszczyński Antoni (170); Leśkiewicz Olimp Marian (5); Leśniewska Eleonora (116); Leśniewska Franciszka (194); Lewandowska Józefa (18); Lewandowski Antoni (58); Lewandowski Piotr (185); Lewandowski Woyciech (305); Linowska Anna (58); Linowski Walenty (10); Lipiec Filip (229); Lipiec Jan (320); Lipiec Woyciech Franciszek (44); Lipińska Józefa (21); Lipnicka Antonina (250); Lisicka Ludwika (92); Lisowska Helena (315); Listkiewicz Józefa (27); Lubaszyński Florian (310); Lubelski Stanisław Jan (49); Lubiński Jan (12); Luboch Maryanna (300); Luboch Maryanna Antonina Salomea (68); Łabędzki Jakub (289); Łachowski Jan (297); Łazowska Maryanna (198); Łuczak Wiktoria (205); Łuczyński Stanisław (286); Maciąwiec Sebestyan (318); Maciążek Feliks (3); Madalińska Maryanna (42); Madeyska Magdalena (166); Majewska Agnieszka (219, 319); Majewska Jadwiga (256); Majewska Julia Apolonia (14); Majewska Julianna (259); Majewska Katarzyna (26); Majewska Klara (86); Majewska Olimpia Balbina Paulina (13); Majewska Teresa (255); Majewski Antoni (226); Majewski Paweł (192); Majewski Piotr (254); Majewski Wojciech (280); Makosa Antonina (295); Makuchowska Tekla (215); Makuła Jan (63, 287); Makuła Stanisław (186); Malenda Anna (78); Malicka Ludwika (231); Malinowska Franciszka (106, 304); Malinowska Katarzyna (271); Malinowski Alfons Józef (33); Maliszewski Tadeusz (282); Małek Andrzej (122); Małek Antonina (223); Małek Franciszek (104); Małek Tekla (241); Mantorska Domicella Magdalena (43); Marczewski Władysław (68, 318); Markowska Helena (274); Maron Jan Nepomucen (53); Marszałek Franciszek (97); Marszałek Jan (175); Marzec Michał (107); Masłowski Kazimierz (266); Matracka Maryanna (55); Matuszewska Anna (308); Matuszewska Julianna (217); Matuszkiewicz Marcyanna (313); Matysiak Maryanna (65); Matyśkiewicz Maciej (262); Maycher Antonina (46); Maycher Maryanna (196); Mazur Jan (64); Mazurkiewicz Jan (13); Mazurkiewicz Katarzyna (167); Mazurkiewicz Maryanna Weronika (9); Mąka Tekla (292); Mech Jan (118); Mech Wawrzyniec (233); Mężyk Łukasz (190); Miałkowska Barbara (249); Miałkowski Michał (108); Michalak Kazimierz (258); Michalak Woyciech (42); Michalczewska Maryanna (76, 300); Michalczewski Aleksander (95); Michalczewski Mikołaj (127); Michalewski Filip (302); Michalska Barbara (283); Michalska Karolina (264); Michalska Katarzyna Karolina (20); Michalska Urszula (114, 310); Michalski Antoni Rafał (116); Michalski Ludwik (204); Michalski Michał (106); Michalski Tomasz (248); Michalski Władysław Prosper (69, 296); Mieczkowski Bonifacy (247); Miedzińska Matylda (86); Mik Rozalia (282); Milanowska Tekla (235); Milewski Marcelli (265); Miłkowski Jan (274); Mirecki Wojciech (251); Misiewicz Antonina (251); Miskowicz Agnieszka (68); Mistalska Józefa (71); Miśkowicz Maryanna (271); Mitak Piotr (279); Mizera Ignacy (9); Mizera Jakub (79, 292); Mizera Marcin (243); Mizera Maryanna (176); Mizera Piotr (200); Mizera Walenty (285); Mlastek Wojciech (183); Mleczkowski Andrzej (121); Modzelewski Leon Juliusz Jan (293); Mokosa Maryanna (37); Molenda Jakub (221); Molenda Maryanna (199); Molenda Szymon (112); Molendowski Adam (14); Morawa Maryanna (248); Morawski Jan (126); Mosikiewicz Petronella Paulina (52); Mosionek Aniela (115); Mosionek Franciszka (22); Mosionek Józef (23); Mosionek Józefa (73); Mosionek Julianna (261); Mosionek Katarzyna (176); Mosionek Marcin (120); Mosionek Piotr (227); Moskwa Magdalena (308); Mostowska Elżbieta (225); Motyka Ewa (276); Motyka Katarzyna (114); Możdżyński Franciszek (252); Mroczkowska Zofia (204); Mroczyńska Józefa (246); Muchalski Jan (52); Musiał Jan (320); Musiał Jan Tomasz (128); Musiał Józefa (30); Musiał Maryanna (222); Nadolska Teofila (173); Nagiel Tomasz (219); Nalepiński Józef (309); Napiórkowski Konstanty (163); Narożniecka Leopolda Barbara (125); Naszewska Marcyanna (135); Nawrot Maryanna (177); Nawrot Michał (101); Niedzielski Seweryn (192); Niepokojczycki Telesfor (202); Niwiński Jan Franciszek (121); NN (246, 258, 281, 307, 315); NN Franciszek (247); NN Kacper (252); NN Maryanna (242); Nocoń Piotr (209); Nowacka Marcyanna (135); Nowak Andrzej (229); Nowak Anna (82); Nowak Apolonia Maryanna (10); Nowak Edward Łukasz (111); Nowak Franciszek (101); Nowak Jakub (285); Nowak Maryanna (114); Nowak Piotr (173, 222); Nowak Teofila (298); Nowakowska Katarzyna (181); Nowakowska Magdalena (190); Nowakowska Maryanna (250); Nowakowska Maryanna Józefa (10); Nowakowska Rozalia (119); Nowakowski Jan (67); Nowakowski Kajetan (165); Nowosielski Kazimierz (264); Nurtowska Emilia (195); Ogiński Ignacy (194); Okła Walenty (320); Okulski Piotr Paweł (71); Okulus Józef (181); Olczak Stanisław (295); Oleksiak Tekla (215); Oleś Franciszka (27); Opelski Stanisław (201); Oracki Franciszek (182); Orlikowska Weronika Apolonia (35); Orłowska Aniela (233); Orłowski Piotr Paweł (70); Osiński Leon (277); Osiński Ludwik Józef Julian (29); Osmulski Tomasz (216); Ostaszewska Domicella (312); Pacelt Julia Eleonora (51); Pacyna Antoni (53); Pacyna Barbara (169); Pacyna Franciszka (226); Pacyna Maryanna (294); Pacyna Szczepan (263); Pajak Jan (55, 76); Pajączkowska Małgorzata (275); Pajączkowski Mikołaj (208); Pajączkowski Woyciech Stanisław (44); Pająk Agnieszka (265); Pająk Antonina (222); Pająk Jan (54, 288, 307); Pająk Jan Wawrzyniec (88); Pająk Karolina (200); Pająk Kazimierz (184); Pająk Ludwik (276); Pająk Teresa (288); Pakuła Ludwika (37); Pakuła Maryanna (216); Palegryni Emilia (212); Pałczyńska Anna Julia (117); Panek Aniela Maryanna (94); Panek Antoni (6); Paprocka Kazimiera Maryanna (90); Paprocki Józef (223); Pasek Maryanna (1, 262); Pasek Stanisław (47); Paszkowski Józef (78, 300); Patek Gertruda (273); Patela Maryanna (229); Patkowska Anna Emilia (75); Patrkowicz Szymon (210); Pawlik Karolina (185); Pawłowska Józefa Maryanna (106); Pawłowska Ludwika (318); Pawłowski Józef Benedykt (26); Pawłowski Marcelli Władysław (129); Pawłowski Roman Ignacy (22); Payda Józefa (27); Payda Maryanna Marcyanna (112); Peysz Antonina (38); Pękala Maryanna (16); Piasecki Ludwik (207); Piątek Julia (289); Piątkowski Antoni (269); Piechota Antonina (54, 287); Piechota Małgorzata (178); Pietrzyk Weronika (18); Pikus Stanisław (205); Pionkowska Antonina (39); Piontek Julia (60); Piontek Wincenty (235); Piotrowska Anna (294); Piotrowski Błażej (257); Piotrowski Ignacy (81); Piórkowska Maryanna (234); Piórkowski Ignacy (54); Piwońska Maryanna (69); Piwowarczyk Karolina (24); Płachciarz Urszula Agnieszka (115); Płatos Antonina (227); Płatos Grzegorz (222); Płatos Józefa (260); Płatos Katarzyna (118); Płatos Tekla (234); Płatos Tomasz (168); Płatos Wincenty (220); Płatosiński Andrzej (111); Płażek Aleksander Józef (22); Podbilski Zefiryn Jan (95); Podlecki Bonawentura (201); Podsiadło Katarzyna (117, 314); Podsiadło Stanisław (267); Pogodziński Jan (94, 300); Pomianowska Maryanna Aniela Julianna (91); Porada Salomea (217); Poterański Ignacy (235); Potocki Józef (16); Potrzebowska Konstancja Julia (18); Pozyczka Jan (15); Pożyczka Antonina (170); Pożyczka Franciszka (8); Pożyczka Jadwiga (200); Pożyczka Józef (17); Pożyczka Józef Piotr (20); Pożyczka Katarzyna (186); Pożyczka Maryanna Antonina (3); Pożyczka Szymon (301); Pożyczka Wiktor (314); Pożyczka Wiktor Leon (113); Pożyczka Wincenty (260); Prażmowski Kacper (169); Prażnowska Katarzyna (129); Prażnowski Jakub (74); Prezmerowicz Stanisław (181); Progocki Wincenty (307); Prużnowski Tomasz (245); Pryl Samuel (99); Przedwój Petronella (70); Przedwóy Katarzyna (80); Przepiórka Katarzyna (215); Przygodzka Eleonora Karolina (249); Przygodzki Szymon Roman (12); Przyłuska Elżbieta (208); Przyvylska Jadwiga Franciszka (134); Psarska Anna (243); Pszczółkowska Franciszka (195); Pszczółkowska Urszula fFlorentyna (202); Ptaszyńska Agata (264); Ptaszyńska Salomea (189); Ptaszyński Andrzej (234); Ptaszyński Edward (112); Puzio Franciszka (208); Pyrowna Magdalena (249); Pyszczek Józef (258); Pyszczek Józef Nikodem (9); Pyszczek Wiktoria (133); Racki Stanisław (47, 294); Raczkowska Zofia (319); Raczkowski Aleksander Teofil (23); Raczyńska Magdalena Petronella (55); Radkowski Franciszek Józef (80); Radomińska Wiktoria (201); Radziejewski Walenty (304); Rajtek Leon (247); Ratajski Walenty (247); Ratayski Gustaw (224); Ratyńska Maryanna (273); Rauszer Zofia Michalina Antonina (61); Raykowska Antonina (60); Regulski Michał (171); Rędzia Adam (199); Rędzia Antoni (50); Rędzia Jakub (167); Rieth Maryanna Anna (109); Rodacka Maryanna (249); Rogalińska Balbina (216); Rołaniec Piotr (276); Romanowska Antonina (171); Romanowski Jacek Ludwik (96); Roskrzesz Szczepan (131); Roze Wiktoria (211); Rozkrzesz Marcin (187); Rozkrzesz Szczepan (322); Różański Antoni (311); Różański Szymon (115); Rudowska Franciszka (80); Rudzka Teofila Leokadia (127); Rusak Antonina (58); Rusak Tomasz (130); Rusakowska Maryanna (6); Rusakowski Feliks (318); Rutkowski Walenty (276); Rybak Franciszka (185); Rybak Maciej (227); Rychter Klementyna Katarzyna (248); Rydz Paweł (277); Rzeczkowska Ewa (133); Rzeczkowski Walenty (256); Rzymski Tomasz (259); Rzymski Wincenty (37); Sadalska Tekla (316); Sadalski Mikołaj (125); Sadowska Giertruda (164); Sadowska Maryanna (178); Sadowski Antoni (59); Sadowski Maciej (178); Sadowski Wincenty Jakub (78); Salaterska Rozalia (302); Salaterski Marcin (110); Sawiczyńska Franciszka (74, 307); Scibisz Wincenty (231); Seredzyński Jan (189); Serwicka Franciszka (102); Sianiecki Wawrzyniec (87); Siczek Andrzej (123); Siedlecki Andrzej (317); Siek Wiktoria Ludwika (97); Sieradzki Wincenty (308); Siewierek Wojciech (277); Siewierek Woyciech (43); Sikorska Ewa (131); Sikorska Franciszka (250); Sikorska Marcella Wiktoria (10); Sikorska Maryanna (88, 100, 259); Sikorski Franciszek (108); Sikorski Jan (287); Silewski Franciszek (109); Silnicki Ludwik (306); Sitkiewicz Emilia Magdalena (44); Skibińska Weronika (285); Skibiński Antoni Jan (58); Skibiński Jan (40, 297); Skibiński Wojciech (198); Skoczyński Antoni Ignacy (3); Skorża Stanisław (48); Skorżyński Antoni (6); Skórska Maryanna (38); Skrzek Jan (274); Skrzek Maryanna (47); Skrzelewski Tomasz Jan (130); Skrzypecki Józef (216); Sledz Walenty (16); Sławiński Józef (183); Słomczyński Stanisław (50); Słowik Tekla (198); Sobestyańska Aniela Antonina Walentyna (288); Sobestyańska Antonina Walentyna (61); Sobieniewski Apolinary (218); Sobieszczański Antoni (271); Sobieszczański Józef (303); Sobutkiewicz Makymilian (261); Sokołowska Karolina (210); Sokołowski Marcin (209); Sokołowski Paweł Władysław (77); Sołtykiewicz Maryanna (65); Sołtys Katarzyna (96); Sołtys Kazimierz (178); Sosińska Franciszka Maryanna (126); Spasińska Rozalia (184); Spaśniowska Małgorzata (252); Sperczyńska Józefa Maryanna (32); Spółczyńska Anna (283); Sputowska Magdalena (83); Stachowicz Benedykt (115); Stachowicz Jakub (71); Stachowicz Małgorzata (310); Staniszewska Maryanna (72); Starzyński Andrzej (123); Stasiak Aniela (279); Stasiak Mateusz (103); Staszewski Bronisław (112); Stawczyński Antoni Jan (63); Stein Wilhelm (196); Stetkiewicz Ludwika Aniela (15); Stępień Maryanna (267); Stęplewska Magdalena (197); Stępniewicz Florentyna Sylwera (76); Stępniewska Franciszka (181); Stępnikowska Anna (67); Stępnikowska Józefa (49); Stępnikowska Katarzyna (123); Stępnikowski Feliks (172); Stępnikowski Józef (223); Stępniowska Franciszka Emilia (109); Stoczyńska Maryanna (100); Stojkowski Teofil (163); Stolarski Konstanty Tomasz (105); Strachota Aniela (81); Strzelcka Katarzyna (7); Strzelecka Katarzyna (316); Strzelecki Adam (134); Styczyńska Katarzyna (110); Styczyński Franciszek (104, 313); Stysiałowicz Ludwika (92); Styś Antoni (54); Suchodolska Katarzyna (311); Suchodolska Maryanna (304); Suchodolski Aleksander (248); Suchodolski Aleksander Ignacy (7); Sukiennik Rozalia (28); Sulima Antoni (291); Sułecka Konstancja Helena (260); Sumigowski Franciszek (299); Supłatowicz Jan (292); Supłatowicz Jan Piotr (71); Supłatowicz Julianna (95); Supłatowicz Magdalena (246); Sykulski Jakub (217); Szczenk Paweł (33); Szczepańska Maryanna (166); Szczepańska Salomea (217); Szczepański Mateusz (206); Szczepański Stefan (226); Szczygłowska Teofila (232); Szczygłowski (59); Szewczyk Jan (200); Szewczyk Szczepan (134); Szewczyk Walenty (243); Szop Scholastyka Katarzyna (12); Szpakowska Ludwika (113); Szreyer Justyna Elżbieta (73); Szterma Ignacy (312); Sztrenk Ludwik (309); Sztrey Jan Gotfryd (89); Szulc Krystyna (292); Szumański Kazimierz (85); Szumnik Andrzej (164); Szwagierek Mateusz (167); Szwarnowska Tekla (172); Szyamańska Magdalena (79); Szydler Franciszek (288); Szydło Antoni (245); Szydło Franciszka (221); Szydło Maryanna (98, 273); Szydło Tekla (284); Szydło Woyciech (39); Szydłowska Weronika (206); Szymanowska Waleria (203); Szymańska Magdalena (294); Szymański Franciszek (106, 242); Szymański Maciej (317); Szyrańczyk Petronella (261); Szyszkowski Leon Izydor (51); Śliwińska Józefa (16); Śliwińska Katarzyna (282); Śliwińska Tekla (231); Śliwiński Jan (305); Śmiechowska Katarzyna (197); Śnioch Katarzyna (179); Śnioch Magdalena (269); Śnioch Wawrzyniec (84); Śpiewakowski Maciej (290); Świątkowicz Antonina (62); Świechowski Ludwik Leopold (99); Świerczyński Paulin (257); Świkliński Ludwik (241); Tarczyńska Julianna (217); Tarkowski Ignacy (38); Tarnowska Teodozja (172); Tarnowski Tomasz (211); Tkaczyk Józef (280); Tkaczyk Maryanna (67); Tokarski Michał Franciszek (108); Tomczyk Tomasz (129); Traczewski Szymon (231); Trepanowska Antonina (297); Treymer Ignacy (297); Truszkiewicz Antonina Maryanna (74); Trzeciak Zygmunt (305); Tuchulska Anna (309); Tusińska Maryanna (91, 306); Tusiński Józef (17); Tusiński Mateusz (280); Tusiński Paweł (3); Tusiński Wawrzyniec (79); Tuzimek Karolina Anna (79); Tyzner Władysław Feliks (63); Umiński Michał Tomasz (69); Umiński Piotr Paweł (59); Wachnicka Antonina (305); Walenkiewicz Dominik Antoni (91); Walkowicz Franciszka (266); Wancerz Salomea (118); Wang Zuzanna (57); Waniek Antonina (25); Waniek Józef (9, 255); Waniek Katarzyna (120); Waniek Walenty (75); Warchałowski Tomasz (128); Warchoł Idzi (296); Warchoł Walenty (234); Warchołowski Tomasz (321); Wardzyńska Franciszka (50); Warszakowska Aniela (210); Wasiak Andrzej (250); Wasiak Ewa (193); Wasikowski Tomasz (132); Wasilewska Karolina (311); Wasilewski Jan (64, 284); Wasztyl Katarzyna (221); Wasztyl Tekla (232); Waśniewska Agnieszka (180); Watrasińska Katarzyna (299); Watrasiński Stanisław (257); Wąsowicz Marcyanna (259); Węglińska Antonina (290); Wężykowski Mikołaj (185); Wiakowski Piotr (203); Wiatrowska Salomea (235); Widerska Maryanna Domicella (85); Widerski Maciej (254); Wieczerzyńska Franciszka (175); Wieczerzyński Kazimierz (21); Wien Józef (321); Wierzbicka Maryanna (45); Wierzbicki Feliks (98); Wierzbicki Paweł (180); Więcielewski Jan (285); Więckowski Paweł (5); Wijata Rozalia (252); Wijata Szczepan (187); Wilamowski Piotr Ignacy (82); Wilczyńska Franciszka (208); Winiarski Jakub (191); Winkler Józefa (87); Wiśniewska Joanna (105); Wiśniewski Leon (263); Witkiewicz Kacper (253); Witkowski Augustyn (261); Witnowska Maryanna (307); Wityńska Anna (213); Włodarczyk Maryanna (169); Włodarska Józefa (25, 272); Włodek Franciszek (214); Włodek Józefa (46); Włodek Michał (204); Włudarczyk Antoni (60); Wodecka Helena (218); Wojciechowska Józefa (163); Wojciechowski Michał (174); Wojciechowski Mikołaj (275); Wojciechowski Wawrzyniec (188); Wojdacka Cecylia (272); Wolak Józef (174); Woldański Antoni (215); Wolfman Józefa (298); Wolicka Józefa (20); Wolska Marcyanna (135); Wolski Wincenty Franciszek Ignacy (34); Woycicka Maryanna (32); Woycicki Antoni (224); Woyciechowska Józefa (19); Woyciechowska Julia (224); Woyciechowska Katarzyna (121, 314); Woyciechowska Maryanna (124, 126); Woyciechowska Wiktoria Franciszka (66); Woyciechowski Antoni Feliks (280); Woyciechowski Feliks Antoni (56); Woyciecka Anna (75); Woycieszek Woyciech (43); Woynicka Antonina (61); Woytal Jakub (291); Woźniak Agnieszka (227); Woźniak Antoni (59); Woźniak Józef (32); Woźniak Łukasz (270); Woźniakowski Walenty (19); Wójcicki Andrzej (212); Wójcicki Jakub (286); Wójcik Bartłomiej (170); Wójcikiewicz Mateusz (278); Wóycicki Józef Kacper (2); Wóycik Szczepan (314); Wróbel Stanisław (179); Wróbel Szczepan (134); Wróblewska Urszula (117); Wróblewski Dominik (81); Wróblewski Piotr (166, 284); Wrzeszczewicz Emilia (195); Wudarski Jan Nepomucen (52); Wydra Józefa (218); Wydra Maryanna (11); Wyszomirski Józef Gabriel (82); Wyszomirski Roman Teofil (81); Wyszyński Józef Benedykt (34); Wziątek Maryanna (77); Zacharowicz Tekla (265); Zając Franciszek (94); Zajączkowska Maryanna Marcyanna (7); Zajączkowski Dominik (313); Zakrzewski Jan (251); Zalewski Tomasz (193); Zaporowski Mateusz (180); Zarzecki Jan (195); Zarzycka Katarzyna (214); Zasada Antonina (45); Zasada Józefa (304); Zawadzka Maryanna (64); Zawadzki Adam (300); Zawisza Ludwika (201); Zawodziński Jakub (213); Ząbczyńska Agnieszka (291); Ząbczyński Julian (290); Zbrożek Kazimierz (316); Zbrożkiewicz Leopold Woyciech (78); Zdziechowski Wojciech (263); Zdzieńska Paulina (189); Zelga Kazimierz (202); Zielenok Julianna (11); Zielińska Aniela (283); Zielińska Aniela Anastazja Antonina (65, 289); Zielińska Franciszka (269); Zielińska Józefa (168); Zielińska Maryanna (39, 88); Zieliński Franciszek (97); Zieliński Józef Wiktor (75); Ziemski Antoni (166); Ziemski Kazimierz (25); Zięba Józefa (114); Ziółkowska Karolina (301); Zuch Woyciech (230); Zuchowska Józefa (230); Zwierzyńska Anna (207); Zych Antoni (249); Zych Ludwika (94); Zych Mateusz (90); Zych Wiktoria (211); Żabicki Paweł (293); Żabik Franciszek (295); Żuchowski Antoni Władysław (273); Żuchowski Tomasz (133); Żyła Grzegorz (14); Żyła Józef (25); Żyła Wiktoria (179)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 364; 24x41; ; 45; ; ; ; -; całkowicie;
Reference number: 58/156/0/026
tytuł i daty: Duplikat Aktów Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Radom Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Osób z roku 1845; 1845
hasła indeksu: Abramska Józefa (314); Adamczyk Anna (75); Adamiec Barbara (117); Adamowski Michał (203); Adamska Maryanna (342); Adamski Antoni (353); Adamski Tomasz (209); Amanowicz Tomasz (226); Andrzejewska Ewa Marcyanna (125); Badeńska Ewa (310); Badeński Jan (32); Bajer Marcyanna (22); Bajer Maryanna (221); Bałandowicz Wanda Marcellina (116); Banasiński Antoni (350); Banaszyńska Tekla (105, 402); Bańczewski Franciszek (379); Bańczowska Brygida (411); Bańkowski Filip Jakaub Jan (58); Baranowski Henryk (227); Barańska Katarzyna (390); Barański Józef (326); Barański Piotr Ignacy (50); Barański Stanisław (380); Barański Woyciech (44); Barcikowski Józef (20); Barszcz Józef (392); Barszcz Maryanna (61); Bartkiewicz Kacper (241); Bączkowska Cecylia (324); Bączkowski Marcin (361); Bednarczyk Tomasz (252); Bednarska Tekla (204); Bednarska Teresa (326); Bednarski Ludwik (13); Bergier Krzysztof Ernest (237); Bernat Szymon (202); Bertrand Jan (53); Bezpiańska Tekla (70); Bezpiański Tomasz (360); Białecki Wincenty (363); Bielawski Antoni (242); Bielawski Marcin (256); Bielowska Maryanna (107); Bielska Maryanna (375); Bieniek Szymon (33); Bieńkowska Marcyanna (4); Bieńkowska Maryanna (367); Bieńkowska Tekla (92); Bieńkowski Leon (42); Bieńkowski Szymon (105); Bieńkowski Walenty (12); Bieńkowski Woyciech (50); Bińkowska Anna (307); Bińkowska Franciszka (351); Bińkowski Józef (26, 224); Bińkowski Kazimierz (379); Błach Józefa (370); Błasińska Franciszka (258); Błędowska Rozalia (214); Błędowski Aleksander Konstanty (43); Bobrowska Maryanna (373); Bociański Franciszek (238); Bock Maryanna (238); Bock Stanisław (81); Bogacki Bogumił (102); Bogucka Maryanna (235); Bojan Maryanna (320); Bojanowska Antonina (349); Bomblewski Jan (330); Boniek Andrzej (210); Boniek Antonina (256); Borkowski Jan (54); Boruch Władysław (389); Borucińska Julianna Honorata (23); Borusińska Maryanna (354); Boullet Ludwik (218); Bozek Maciej (9); Bożek Jadwiga (231); Bożek Kacper (1); Bożek Maciej (364); Bożek Stanisław (352); Brejer Bogumił (59); Brodowski Ludwik Karol Aleksander (215); Brzeska Józefa (31); Brzeska Paulina (127); Brzeska Wiktoria Weronika (119); Brzezińska Zofia (250); Brzyska Maryanna (101, 350); Brzyski Mikołaj (219); Bugayski Franciszek Konstanty (331); Bugayski Roman (361); Bujak Józef (19); Bujak Małgorzata (202); Bukowski Julian (126); Bukowski Ludwik Teodor (38); Burzawa Franciszka (50); Burzyński Ignacy (316); Buśkiewicz Maryanna Balbina (41); Chałubuńska Teresa Leopoldyna Wandalina (239); Charlińska Józefa (31); Chądzyński Szymon (395); Chmurzyńska Maryanna (9); Chodek Szymon (112, 407); Chotecka Maryanna (234); Choynacki Jan Stanisław (36); Chruśniak Małgorzata (256); Chrzanowska Teofila (215); Chrzanowski Józef (374); Chrzanowski Michał (85); Chudzik Maryanna (323); Chudziński Franciszek (395); Chudziński Stanisław (110); Ciapała Józef (255); Cichała Jan (119); Cichawa Aniela (67); Cichońska Katarzyna Karolina (107); Cieplińska Katarzyna (38); Ciesielska Maryanna (10); Cieślewicz Franciszek (315); Cieślińska Maryanna (118); Ciołek Joanna (339); Cygan Marcyanna (2); Cygan Maryanna (249); Cyganiak Mikołaj (321); Czaplicki Aleksander Julian (22); Czarnecka Julianna (55); Czarnecka Maryanna (108); Czarnecki Józef Woyciech (116); Czarnecki Woyciech Stanisław (46); Czayka Agata (349); Czeluściński Ignacy (375); Czernecka Emilia Marcyanna (315); Czerniakowski Aleksander (353); Czerwiec Ignacy (78, 397); Czerwińska Ludwika (223); Czerwiński Franciszek (321); Dacher Piotr (312); Daciewicz Feliks Jan (59); Daciewicz Maryanna (58); Daniłowska Ewa Natalia Antonina (95); Daniłowska Felicja (333); Dąbrowska Antonina (255); Dąbrowska Antonina Aleksandra (68); Dąbrowska Julianna (221); Dąbrowska Ludwika (95); Dąbrowski Filip (333); Dąbrowski Mikołaj (91); Dąbska Eleonora (230); Defrant Antoni (369); Defraut Maryanna (342); Dejowska Franciszka (225); Dembicka Teofila (388); Depyt Maryanna (232); Dereyski Michał (345); Derlaciński Jan Filip (62); Dębiński Józef (334); Dębowski Maciej (239); Długowski Ignacy (69); Dobosiński Józef (415); Dobrowolski Adolf (365); Dobrowolski Stanisław (331); Dobrzańska Weronika (236); Domańki Hippolit Ludwik (83); Domańska Wiktoria (252); Dorociński Ludwik (3); Drabik Antonina (254); Drożdż Michał (414); Dryia Józef (207); Dryjowicz Julian Sylwester (73); Dryl Franciszek (316); Drzewiecki Antoni (85); Drzewiecki Teofil Konstanty (219); Dubińska Teresa (334); Dudek Stanisław (362); Dudkiewicz Wiktoria (122); Dudkowska Maryanna (238, 316); Dudkowska Tekla Justyna (98); Dudkowska Zofia (392); Dudkowski Adam (361); Dudkowski Kazimierz (11); Durasiewicz Józef (259); Durkowska Justyna (208); Dutkowska Agnieszka (205); Dybalska Gabriela Józefa (19); Dygas Woyciech (373); Dziedzicki Woyciech (337); Dzik Antonina (335); Dziubińska Anna Maryanna (73); Dziubińska Maryanna (244); Dziubiński Aleksander Walenty (239); Dziwak Kazimierz (415); Effelt Ignacy (329); Effelt Ignacy Piotr Ludwik (18); Elznerowicz Maryanna Cecylia (112); Ereciński Franciszek (37); Fabowski Józef (32, 357); Fabowski Piotr (358); Faliński Aleksander (368); Falisiewicz Maryanna (393); Farbiszewska Albina (394); Faworek Rozalia (87); Feruś Antoni (64); Figura Franciszek (92); Fijałkowski Bazyli Karol (111); Filipczyk Maciej (413); Filipowicz Helena Marya Ludwika (25); Filipowicz Leokadia (345); Filipowicz Teodozja Felicjanna (63); Fituch Marcin (356); Flisiak Woyciech (49); Flont Jan Mikołaj (380); Flont Salomea (349); Florczak Józef (30, 332); Florkiewicz Edward Dionizy (103); Florska Marcyanna Weronika (16); Floryńska Barbara (324); Florzyńska Franciszka (328); Forma Maryanna (309); Forma Wincenty (350); Fornalczyk Antoni (367); Fornalczyk Julianna (367); Frankiewicz Maryanna (378); Frankiewicz Piotr (71); Frańczyk Franciszka (393); Frączek Antonina (401); Frydel Katarzyna (111); Fryszkowska Maryanna (123); Fryszkowski Walenty (8); Frytler Franciszka (352); Gac Marcyanna (308); Gadayska Karolina (5, 329); Gadayski Michał Władysław (94); Gadayski Tomasz (364); Gadayski Wincenty (369); Gajewska Aleksandra Joanna (384); Gajewska Aniela (402); Gajewska Franciszka (96, 410); Galar Wiktoria (320); Gałązka Franciszka (226); Gałązka Józef (349); Gałecki Piotr (202); Gałęziowska Maryanna (400); Gałęzka Zygmunt (56); Gardyan Tymoteusz (4); Garlicki Andrzej (325); Gasek Józefa (33); Gawełek Maryanna (218); Gawłowski Walenty (385); Gaworek Antoni (56); Gaworska Apolonia (236); Gąsowski Tomasz Teofil (122); Gębarska Marcella Karolina (109); Gębczyk Antoni (41); Gębczyk Antonina (378); Gęday Katarzyna (34); Gęsiorowski Wawrzyniec (332); Gierzmońska Eleonora (24); Glinka Józef Adam (36); Gnatkowski Ludwik (237); Goc Anna (257); Gogoł Katarzyna (203); Gołąbek Maryanna (22, 412); Gołębiowska Wiktoria (124); Gołębiowski Antoni (368); Gołębiowski Jakub (207); Gorczycki Faliks (321); Gorzkowska Maryanna (232); Gorzkowski Marcin (321); Goźdź Antonina (62); Goźdź Józef (31); Górecki Walery Kazimierz (102); Górnicka Rozalia (310); Górnicki Jan (12); Górska Antonina (409); Górski Antoni (384); Górski Bogumił (404); Górski Edward (353); Gratkowski Szymon (221); Gregorczyk Tomasz (127); Grodziecki Zefiryn (408); Gromek Józef (389); Gronkowski Kacper (349); Gront Franciszka (376); Grudzińska Maryanna (326); Grudziński Józef (234); Grządziel Józef (416); Grzegorczyk Jan (69); Grzeszczyński Józef (397); Grzeszkowicz Maryanna (87, 387); Grzybowska Balbina (337); Grzybowska Maryanna Rozalia (95); Grzybowski Aleksander (79, 386); Guliński Stanisław (229); Gurasiewicz Antonina (310); Guziewicz Karol (368); Guziewicz Natalia (329); Guzińska Katarzyna (109); Guzowska Franciszka Joanna (99); Haier Justyna Stanisława (106); Halauz Józef (384); Hernik Bartłomiej (221); Hernik Julianna (60); Hirosz Antoni (86); Hoffman Frydrych August (213); Hoffman Marya Fryderyka (53); Hoppen Maryanna (411); Idówna Ewa (125); Idziak Jan (410); Jabłkiewicz Marcin (395); Jabłońska Aniela (23); Jabłońska Julianna (257); Jabłońska Maryanna (66); Jachimkowska Magdalena (8); Jagiełła Józef (371); Jagiełła Michał (91); Janicka Marcyanna (49); Janiszewska Honorata Emilia (15); Janiszewski Franciszek (399); Jankowicz Walenty (10); Jankowska Franciszka (412); Jankowski Woyciech Franciszek (36); Januszkiewicz Marya Julia (49); Jasielska Katarzyna (320); Jasiński Franciszek (312); Jaszewski Antoni (246); Jaśkiewicz Adam (388); Jaśkiewicz Jan Aleksander (10); Jaśkiewicz Roman (26); Jaśkiewicz Stanisław (40); Jaworski Aleksander (325); Jaworski Antoni (389); Jaworski Jan (75, 332); Jaworski Jan Karol (13); Jaworski Michał (70); Jeliński Jan (330); Jelonek Mateusz (352); Jezierska Julia (229); Jezierska Maryanna (379); Jezierski Józef (45); Jędrzejczyk Anna (203); Jędrzejewska Józefa Ludwika (24); Jędrzejewska Maryanna (115, 346); Jonczek Agnieszka (338); Jorka Andrzej (379); Józefowicz Aleksander (359); Jurek Jan (368); Jurkowska Maryanna (344); Jurkowska Maryanna Józefa (32); Jurkowski Teofil Anastazy Roman (35); Kacprzak Zygmunt (374); Kacprzycki Mateusz (334); Kaczanowski Konstanty Kazimierz (74); Kaczmarczyk Bartłomiej (88); Kaczmarska Zofia (238); Kaczmarski Wawrzyniec (358); Kaczor Łukasz (328); Kaczor Woyciech (249); Kafczyńska Ludwika (103); Kaflowski Michał (323); Kaim Agnieszka (29); Kalbarczyk Paweł (322); Kaleta Antoni (317); Kamieńska Teresa (217); Kamińska Józefa (369); Kamińska Katarzyna (114, 412); Kamiński Antoni (386); Kamiński Woyciech (363); Kapalski Wincenty (361); Kapusta Józefa (404); Kapusta Woyciech (34); Karasińska Antonina (94, 408); Karcz Józefa (20); Karcz leopold Karol (64); Karcz Maryanna (72); Karpiłowa Franciszka (14); Karpińska Brionisława (355); Karpiński Fortunat (217); Karpiński Stefan Kajetan (84); Karsz Józefa (311); Kasperkiewicz Adam (125); Kaziroda Antoni; Kener Karol (319); Kesler Władysław Henryk (74); Kędzierski Filip (365); Kiełbasa Stanisław (392); Kilian Tomasz (118); Kiraga Ignacy (17); Kisiel Antoni (230); Kisiel Józef (7, 205); Klein Augustyn (409); Kleyn adam (114); Klimaszewski Mateusz (407); Klimek Ludwika (310); Kłosowska Maryanna Emilia (322); Kłosowski Dominik Szczepan (81); Kobierski Stanisław (363); Kobos Wanda Marya (81); Kobyłecka Aniela Ludwika (246); Kobyłecki Michał Ksawery (100); Koch Maryanna (244); Koćmierowski Józef (236); Kodelska Maryanna Florentyna (398); Kodelski Aleksander (403); Kohol Kacper (360); Kolasińska Józefa (381); Koleja Piotr (8); Kołakowski Ignacy (201); Kołczewski Antoni (382); Kołodziejczyk Franciszek (215); Kołodziejczyk Jan (67); Kołodziejczyk Rozalia (209); Kołton Maryanna (206); Kołtun Józef (19); Kołtun Stanisław (40); Kołtun Woyciech (248); Kołtuniak Józef (9); Komorowski Jan (394); Kondys Ludwika (212); Koniarczyk Jan (371); Kopińska Anna (351); Korkiewicz Antoni (400); Korukowski Ignacy (317); Korzekwa Michał (415); Korzeniowska Marcyanna (2); Korzeniowska Maryanna (332); Korzeniowski Walenty (11); Korzeniowski Wincenty (10); Kosiński Mateusz (414); Kossowski Jan (393); Kostrzębska Wanda (361); Koszla Franciszek (253); Kościński Ludwik (89); Kot Katarzyna (371); Kotlińska Maryanna (202); Kowalczyk Agnieszka (343); Kowalczyk Jan (241); Kowalska Julianna (6); Kowalska Maryanna (240); Kowalski Andrzej (385); Kowalski Jan (68, 372); Kowalski Józef (206); Kowalski Ludwik (380); Kozera Aleksander (97); Kozera Mateusz (97); Kozlak Antoni (405); Kozlak Józefa (21); Kozłowski Jakub (354); Kozłowski Wincenty (360); Kraiński Roch (385); Krajewska Marcjanna (1); Krajewska Marcyanna (307); Krajewska Rozalia (319); Kraus Stanisław (212); Krawczyk Filip (327); Krawczyk Paulina (107); Krawczyński Tomasz (227); Kroczewska Justyna (208); Królewicz Antonina (64); Królikowski Jan (307); Krupa Ignacy (374); Krupińska Anna (70); Krupionka Franciszka (382); Krysiński Andrzej (115); Krystek Zofia (250); Krzosek Stanisław (381); Krzykacz Andrzej (116); Krzykacz Franciszka (362); Krzykacz Maryanna (413); Kubiszewska Filipina Paulina (67); Kucharska Joanna (377); Kucharska Joanna Nepomucena (57); Kucharska Katarzyna Helena (47); Kucharska Rozalia Franciszka (101); Kucharski Antoni (61, 387); Kucharski Ignacy (309); Kuchta Maciej (391); Kuchta Maryanna (218); Kucina Maryanna (308); Kuczak Grzegorz (222); Kuczor Tomasz (230); Kuhn Feliks (391); Kujawska Maryanna (346); Kulak Józef (242); Kulak Magdalena (66); Kulani Józef (210); Kulczycka Franciszka (42, 372); Kulczyński Antoni Józef (124); Kulesza Franciszek (384); Kulesza Kazimierz Ksawery (359); Kulińska Maryanna Franciszka (29); Kulus Michał (373); Kunowska Józefa (72); Kupis Jan (413); Kupis Katarzyna (219, 386); Kupis Stanisław (37); Kurdwanowski Anfons Stanisław (74); Kurdwanowski Maksymilian Kajetan (7); Kurdwanowski Stanisław (7); Kustra Antoni (252); Kustra Józefa (397); Kustra Maryanna (394); Kuśmierczyk Walenty (410); Kutkiewicz Augustyn (395); Kutkiewicz Franciszka (335); Kutkiewicz Józefa (126); Kutkiewicz Stanisław (403); Kutkowska Helena (210); Kuzimowa Magdalena (405); Kwaczyński Paweł (119); Kwapiszewski Józef (381); Kwaśniak Jakub (406); Kwaśniewska Anna (87, 383); Kwaterkowski Stefan (90); Kwiatkowska Katarzyna (386); Kwiatkowska Marcyanna (126); Kwiatkowska Maryanna Anna (48); Kwiatkowski Józef (212); Kwieciński Stefan (322); Lachmaier Wincenty (363); Lange Adolf (225); Laskowska Katarzyna (43); Lasocki Tomasz (408); Lawendowska Anastazja (231); Lechowski Roman Ignacy (113); Lenartowicz Jakub (341); Leszczyńska Maryanna (318); Leszczyński Aleksander (220); Leszczyński Andrzej (316); Leszczyński Józef (17); Leśkiewicz Tadeusz Michał (97); Leśniewska Eleonora (382); Leśniewski Stanisław (340); Lewandowska Antonina (384); Lewandowski Ludwik (55); Lewicki Emilian (377); Lewicki Napoleon (352); Ligestrom Gustawa Wilhelmina (220); Lindebein Justyna (211); Linek Maryanna (15, 323); Linowska Katarzyna (253); Linowska Stefania (347); Linowska Stefania Florentyna Józefa (3); Linowski Walenty (407); Lipiec Antoni (62); Lipiński Józef (250); Lisińska Tekla (204); Lisowski Wincenty (323); Listkiewicz Mikołaj (106); Liśkiewicz Stanisław (216); Lorens Antoni (223); Lubański Antoni dionizy Franciszek (117); Lubański Teofil (201); Lubieniecka Maryanna (213); Luboch Jan (121); Lutostańska Stanisława Zofia (61); Łazowski Karol (329); Łącka Aniela (102); Łosicki Julian Józef (4); Łuczak Franciszka (209); Łukowska Jadwiga (343); Łukowska Katarzyna (406); Łyczak Jadwiga (399); Łyżwa Michał (356); Machalski Jan (379); Machmajer Florian Stanisław (55); Machnicka Apolonia (226); Macieyski Ludwik (354); Majerczak Tomasz (328); Majewska Antonina Julianna (56); Majewska Magdalena (93); Majewska Monika Zofia Joanna (320); Majewski Andrzej (115); Majewski Jan (9); Majewski michał Stanisław (100); Majewski Tobert Jan (124); Majewski Wincenty (340); Major Ignacy Franciszek (246); Makoska Rozalia Tekla (96); Maksym Szczepan (257); Malarska Teresa (243); Malinowska Apolonia (213); Malinowska Eufrozyna Julia (21); Malinowski Józef Alfons (356); Małek Antonina (323, 380); Małek Maryanna (51, 249, 362); Małek Stanisław (35, 365); Mamnicki Stanisław (46); Mann Franciszek (346); Manowiecka Ludwika (360); Marciniak Filip (250); Marciniak Woyciech (325); Marczewski Józef (20); Maron Feliks (355); Marszałek Zuzanna (340); Marzec Jan (251); Massalska Tekla (219); Matyszkiewicz Józefa (69); Matyśkiewicz Marcyanna (216); Maycher Józef (24, 367); Maychrzyk Aniela (331); Mazur Antoni (211); Mazurkiewicz Ambroży (339); Mazurkiewicz Franciszka (99); Mazurkiewicz Jakub (218); Mazurkiewicz Julianna (337); Mazurkiewicz Katarzyna (110); Mazurkiewicz Tekla (99); Mąka Maryanna (11); Melchier Eleonora (247); Melchior Cecylia (237); Meller Antoni (37); Mędykowska Katarzyna (113); Miałkowska Antonina (58); Miałkowski Michał (318); Michalczewska Franciszka (82); Michalska Agnieszka (248); Michalska Florentyna Aniela (72); Michalska Florentyna Maryanna (105); Michalska Józefa (30); Michalska Maryanna Małgorzata (223); Michalska Zofia (258); Michalski Kacper (1); Michalski Tomasz (308); Michalski Walenty (17); Michówna Maryanna (215); Mickiewicz Józef (32); Miernowska Karolina (383); Mierzejewski Antoni (214); Mierzejewski Kazimierz Fryderyk Wiktor (77); Mieszczak Józef (376); Miętkowska Waleria Barbara (6); Migurski Bonawentura (324); Mikulska Klara (342); Mikułowska Józefa (66); Mikułowska Julia (87); Miłkowska Maryanna (31, 398); Miłkowska Weronika (406); Miłkowski Jan (80); Minkiewicz Małgorzata (336); Mirakowska Łucja (242); Mirecka Wiktoria (210); Mirecki Jan (371); Mirsławska Katarzyna Stanisława (63); Misiakowski Jan (119); Mista Stanisław (256); Mistakiewicz Julia (385); Mistakiewicz Julia Maryanna (89); Miszczak Marcin (414); Miśkiewicz Michalina Franciszka (93); Mizera Maryanna (37); Mizera Rozalia (348); Mizera Szczepan (125); Mizerska Franciszka (307); Mizerska Maryanna (347); Mizerski Andrzej Józef (116); Modzelewska Leopolda (222); Mokosa Woyciech (44); Molenda Woyciech (48); Molga Antoni (231); Molga Feliks (391); Molga Franciszka (333); Molga Jadwiga (233); Molga Piotr (344); Moruszatis Krystian (247); Mosionek Antoni (57); Mosionek Jan (8); Mosionek Józef (351); Mosionek Katarzyna (219); Mosionek Kazimierz (258); Mosionek Marcin (334); Mosionek Tomasz (408); Mosionek Walenty (319); Mospankówna Marcyanna (46); Motyka Katarzyna (205); Motyl Maryanna (317); Mrowiec Jakub (234); Mrozowska Ludwika (240); Musiał Antoni (45, 377); Musiał Józefa (404); Musiał Maryanna (52); Musielewicz Franciszek (308); Muszyński Aleksander (14); Mynaczkowska Karolina (378); Myślińska Maryanna (54); Nadgrodkiewicz Ignacy (240); Nadgrodkiewicz Petronella (241); Nadolska Tekla (413); Nakoneczna Helena (325); Niciewicz Julia Eleonora (23); Niedzielska Maryanna Weronika (3); Niedzielski Jakub (45); Niedzielski Tomasz (238); Niemiec Maciej (410); Niepokoyczycki Władysław Izajasz (73); Niewiadomy Łukasz (401); NN (307, 335); Noia Antoni (392); Nosowski Franciszek (415); Nowacka Maryanna (375); Nowak Antonina (386); Nowak Józef (24); Nowakowska Elżbieta (248); Nowakowska Maryanna (92, 328); Nowakowska Maryanna Agnieszka (13); Nowakowska Michalina (77); Nowakowska Zofia (77); Nowakowski Henryk (77); Nowakowski Mateusz (98); Nowakowski Zygmunt Stanisław (52); Nowicka Teodora Tekla (220); Nowicki Franciszek (405); Nowocin Franciszka (353); Nowocin Stanisław (47); Nowosielska Franciszka (333); Nowosielska Józefa (28); Nowowieyski Franciszek (226); Oczkowski Ignacy (17); Ogińska Franciszka (387); Okulska Karolina (237); Okulska Maryanna (5, 25, 312); Okulski Paweł (355); Okulus Józef (363); Olczyk Łukasz (347); Olech Adam (329); Olechowska Elżbieta (415); Olszewska Antonina (65); Olszewska Leontyna (201); Opałka Józef (229); Opiłowski Jacenty (251); Oracki Karol Ludwik (89); Orlikowski Kazimierz (222); Orłowska Maryanna (234); Orłowski Błażej (228); Osińska Łucja (51); Osmulski Roman Piotr (80); Ostaszewska Honorata (343); Ostrowska Maryanna (90); Osuchowska Franciszka (100, 404); Osuchowski Romuald (18); Pacholska Maryanna (369); Pacyna Agnieszka (83); Pacyna Antoni (381); Pacyna Franciszka (254); Pacyna Maryanna (29); Pacyna Michał (97); Pajak Jan (411); Pajączkowska Barbara (104); Pajączkowski Stanisław (223); Pajączkowski Woyciech Stanisław (366); Pająk Andrzej (245); Pająk Aniela (85); Pająk Antoni (233, 311); Pająk Jakub (383); Pająk Jan (382); Pająk Jan Nepomucen (57); Pająk Maryanna (88, 388); Pająk Woyciech (351); Panek Antoni (315); Panek Maryanna (120); Paprocka Kazimiera (377); Paprocki Ludwik (375); Parczek Tomasz (403); Paruzel Tomasz (403); Parys Katarzyna (204); Pasek Błażej (254); Pasek Ewa (375); Pasek Julia (377); Pasek Marcin (327); Pasek Maryanna (114); Patela Agnieszka (401); Patkowski Józef (338); Paul Aleksander (109); Pawełecki Feliks (374); Pawełecki Feliks Hilary Artur (18); Pawełecki Konstanty (378); Pawełski Konstanty (6); Pawlik Maryanna (332); Pawlikowska Maryanna Barbara (120); Pawlikowski Adolf (245); Pawlińska Barbara (400); Pawlińska Maryanna (387); Pawłowska Agnieszka (378); Pawłowska Maryanna (414); Pawłowska Petronella (357); Pawłowski Antoni Dezyderiusz (62); Pawłowski Augustyn (390); Pawłowski Feliks Jan (91); Pawłowski Jan (244); Pawłowski Józef (343); Pawłowski Marcelli Władysław (389); Pawłowski Michał (92); Pawłowski Woyciech (38); Pawowski Jan (216); Payda Józefa (321); Payda Maryanna (372); Pączek Antonina (7); Pett Anna (38); Peyż Antonina (330); Pękalski Jan (69); Piasecki Karol Leonard (110); Piątkowski Jan Nepomucen (59); Piechociński Jan (64); Pietraszkiewicz Agata (244); Pietrzyk Kacper (1); Pietrzyk Maryanna (414); Pietrzyk Wiktoria Balbina (121); Pietrzyk Woyciech (313); Pikuła Jan (370); Pikus Józefa (27); Piotrowska Marczanna (216); Piotrowska Maryanna Julianna (67); Piotrowski Ignacy (381); Piórkowska Agnieszka (251); Piórkowski Piotr (350); Pisarczyk Tomasz (326); Piszczek Jadwiga (373); Piwnik Woyciech (313); Piwoński Walenty (373); Płatos Katarzyna (334); Płowski Franciszek (343); Podsiadło Antoni (60, 65); Podsiadło Jan (372); Podsiadło Maryanna (320); Podworski Michał (232); Pogodzińska Franciszka (46); Pogodziński Teofil (108); Polak Antoni (60); Porczyńska Anna (78); Pośpieszyński Adam (243); Poterańska Maryanna Magdalena (104); Poterański Jan (355); Potereńska Teresa (224); Potkańska Antonina (55); Potrząsaika Maryanna (404); Powichrowska Balbina Kornelia (39); Pozyczka Agnieszka (205); Pozyczka Anna (211); Pożyczka Anna (75); Pożyczka Józef (12, 394); Pożyczka Maryanna (15); Prażnowski Woyciech (47); Pruszyńska Joanna (250); Przybylski Benedykt (351); Przybytniewski Paweł (308); Przygocki Roman (312); Przyłęcki Woyciech (255); Przyłuski Jakub (341); Ptaszyńska Józefa (71, 370); Ptaszyńska Julianna (393); Ptaszyńska Marcyanna (16); Ptaszyński Woyciech (341); Puszczyńska Paulina Magdalena (25); Pyszczek Andrzej (101); Pyszczek Mateusz (209); Pyszczek Wawrzyniec (205); Raczkowska Franciszka Balbina (36); Raczyński Ignacy (80); Radliński Cyptian Romuald Ignacy (396); Radziszewska Feliksa (366); Ramczykiewicz Piotr (395); Ratyńska Konstancja (407); Ratyńska Ludwika (35); Ratyński Antoni (402); Ratyński Józef Konstanty (28); Raus Stanisław (212); Rauszer Michalina Romania (113); Raytek józefa (27); Redliński Cyprian Romuald Ignacy (98); Redmor Teodor (322); Reymer Andrzej (111); Rogala Adam (214); Rogala Marcin (359); Rogowski Daniel (208); Rojewska Barbara (412); Romanowski Ludwik (369); Romańczuk Ludwik (347); Rozpankówna Barbara (224); Rudnicki Piotr (204); Rusak Franciszek (319); Rusak Tomasz (203); Rusakowska Anna (364); Rusecki Wincenty (233); Rusecki Władysław Michał (93); Rusek Bolesław (42, 354); Russakowska Konstancja (45); Russakowski Józef (353); Rutkowska Katarzyna (251); Rutkowska Rozalia (88, 406); Rybak Józefa (15); Rybczyńska Eleonora (331); Rybczyńska Łucja Zofia (354); Rychlewska Zofia (238); Rydz Piotr (333); Rydz Wawrzyniec (253); Rysiak Mateusz (398); Ryszczyńska Konstancja (352); Ryś Mateusz (96); Rzeczkowska Maryanna (366); Sabotówna Elżbieta (365); Sakiewicz Anna (368); Salwiński Józef (258); Sałaciński Antoni (63); Samborska Filipina Julianna (94); Samborski Stanisław (243); Sawicka Eleonora (366); Sawicka Ewa (239); Sawicka Karolina Maksyma (71); Sawicka Marya (225); Sawiczyńska Ludwika (357); Schabowski Mateusz (411); Schonert Cecylia (237); Seroczyński Jan (127); Sędzikowska Maryanna (401); Siekaczyńska Stefania Ludwika Cecylia (2); Sielawski Woyciech Julian (43); Siemiątkowski Jan (314); Sikorski Franciszek (317); Sikorski Jakub (224); Sikorski Marcelli Kajetan (106); Sikorski Paweł (248); Silewski Michał (316); Simoni Piotr (403); Sitkiewicz Seweryn (240); Siwiec Marcin (109); Skalska Maryanna (405); Skarżyński Szymon (388); Skiba Andrzej (359); Skibińska Paulina (73); Skornicka Ludwika (53); Skorża Wawrzyniec (327); Skorża Woyciech (40, 348); Skorżyńska Maryanna (118); Skowron Józef (103); Skórska Maryanna (409); Skrok Julianna (370); Skrzek Paweł (348); Skrzyk Wawrzyniec (82); Skrzyńska Franciszka (258); Skura Joachim (397); Slagowska Józefa (30); Slązak Łucja Teofila (110); Slązak Maciej (220); Sławiński Antoni (374); Słowiński Grzegorz (111); Słupska Anna (228); Sobczyk Marcyanna (2); Sobieniewski Julian Ignacy (81); Sobieszczański Ludwik Jan (90, 388); Sobotowska Antonina (66); Soból Antoni (397); Sojecki Jan Nepomucen Stanisław (101); Sokołowska Emilia (402); Sokołowska Maryanna (48); Sokołowska Salomea Sabina (106); Sokołowski Aleksander (93); Sokołowski Antoni (54, 356); Sokołowski Jan (89); Sokołowski Paweł Władysław (311); Sołtankowa Elżbieta (358); Sołtykiewicz Małgorzata (235); Sołtykiewicz Maryanna (336); Sosińska Franciszka (324); Sotkiewicz Florian Julian (34); Sowiński Stanisław (319); Stachowicz Agata (259); Stachowicz Maryanna (85, 217, 318); Stachowicz Szczepan (208); Stachowicz Woyciech (40); Stanik Jan (235); Stanik Józef (39); Stańczyk Dominik (80); Stańczyk Emilia Franciszka (99); Stańczyk Małgorzata (72); Starchowa Eleonora (50); Starzyńska Bronisława Tekla Konstancja (44); Staszewski Bronisław (370); Steńska Henrietta Wilhelmina (218); Sterczyńska Magdalena (405); Stępień Agnieszka (228); Stępień Józef (340); Stępniewski Hippolit (114); Stępniewski Wincenty (254); Stępnikowska Józefa (310); Stępnikowska Józefa Antonina (120); Stoczyński Francsizek (257); Stolarski Jakub (382); Strawiński Kazimierz (235); Stroykowski Paweł (399); Struska Magdalena (201); Strynk Maryanna (39); Strzałkowska Maryanna Konstancja (108); Strzecha Filip (409); Strzelczyk Franciszek (14, 314); Strzelec Tomasz (120); Strzelecka Małgorzata (313); Strzelecki Adam (327); Strzelecki Antoni (57); Strzelecki Józef (318); Strzelecki Karol (63); Strzelecki Wincenty (16); Styczyńska Teofila (208); Styczyński Ignacy (338); Styczyński Jan (5); Styczyński Szczepan (102, 217); Styliński Kacper (335); Suchodolska Leokadia (44, 387); Suchodolski Franciszek Józef (211); Suchodolski Ignacy (406); Sulima Weronika (20); Sulima Wincenty (390); Sułecki Stanisław (41, 372); Supłatowicz Adam (121); Supłatowicz Maryanna (82); Szary Szymon (330); Szczepańska Magdalena (338); Szczęsna Maryanna (122); Szczęsny Woyciech (371); Szewczyk Franciszka (39); Szewczyk Jakub (74); Szewczyk Józefa (27); Szewczyk Marcyanna (212); Szewczyk Maryanna (88, 398); Szklarz Florian (412); Szlachcińska Maryanna (115); Szlecht Gotlib (339); Szmigielski Tomasz (309); Sznajderowicz Lorentz (364); Szostek Dorota (233); Szperowski Jakub (75); Sztok Antoni (65); Sztok Jakub (65); Sztrynk Teodozja Paulina (242); Szultz Jan (317); szwarnowska Agata (259); Szwarnowski Woyciech (313); Szwer Maryanna (315); Szydło Jakub (341); Szydło Walenty (5); szyffman Julia Józefa (43); Szymanowski Walenty (399); Szymańska Anastazja (247); Szymańska Ewa (123); Szymańska Maryanna (348); Szymańska Salomea (54); Szymański Kazimierz (366); Szymański Walenty (390); Szymański Wiktor (117); Szypowska Julia (110); Szypowski Olimp (314); Śledź Salomea (408); Ślipińska Marcyanna (376); Ślipska Weronika (245); Śliwińska Elżbieta (399); Śliwińska Maryanna (398); Śliwińska Wiktoria (390); Śnioch Kazimierz (12, 345); Świątkiewicz Antonina (355); Świerczewska Klara (207); Świetlicki Józef Edward (21); Tarnowska Franciszka (117); Tomala Kacper (3); Tomala Michał (345); Tomalak Katarzyna Aniela (47); Tomaszewska Tekla (95); Tomaszewski Franciszek Antoni (91); Tomaszewski Jakub (318); Topolewski Szymon (389); Topolski Szczepan (124); Trachimów Woyciech (213); Traczewska Anastazja (229); Traczyk Stefan (407); Treymer Weronika Franciszka (6); Trojanowska Katarzyna (392); Trytler Franciszka (48); Trzcińska Teofila (58); Trzeciak Jadwiga Teresa (83); Turzyńska Konstancja (337); Turzyński Andrzej (331); Tusiński Józef (21); Tusiński Tomasz (108); Tymiński Piotr Witalis (350); Tyszka Lucyna Teresa (61); Tyszka Teresa (413); Tyzner Marya Leokadia (112); Ubliński Henryk (127); Ulatowski Marian (358); Umiński Michał (336); Urbańska Teofila (13); Uzolic Stanisław (342); Wach Jan (244); Wachnicka Marcyanna (336); Wancerz Piotr (236); Wanczewski Frydrych (328); Waniek Agnieszka (401); Waniek Franciszek (206); Waniek Ignacy (98); Waniek Jan (79); Waniek Maryanna (253, 403); Warchoł Tekla (252); Wardzyński Józef (25); Wasiak Franciszek (232); Wasiak Maryanna (241, 391); Wasiak Zofia (207); Wasilewski Józef (348); Wasztyl Jan (78); Wasztyl Maryanna (206); Wasztyl Tomasz (360); Waśniewska Maryanna (35, 337); Wawrzenkiewicz Michał (86); Wąsowicz Katarzyna (49); Wender Marcin (359); Wendorff Karolina (227); Wentzel Wesseli (383); Weroniecka Barbara Walera (118); Węglińska Maryanna (103); Wicińska Jozefa (33); Wiechowska Tekla (252); Wieczorek Franciszka (342); Wielińska Maryanna (90); Wierzbicka Józefa Pelagia (29); Wierzbicki Stefan (330); Wierzbowski Kazimierz (341); Więcielewski Bartłomiej (84); Więckowski Józef (33); Wijata Jan (19); Wijata Zofia (230); Wilamowski Piotr (309); Wilczyński Stanisław (402); Wiśniewska Barbara (107); Wiśniewska Domicella (53); Wiśniewska Maryanna (324); Wiśniewski Jakub (339); Wiśniewski Kajetan (84); Wiśniewski Stanisław (322); Witalis Monika (243); Witczak Józef (18); Witkowski Jan (14); Włodarska Maryanna (79); Włodek Ewa (245); Włodek Jadwiga (231); Włodek Maryanna (41); Wnuczyńska Anastazja (312); Wodziński Andrzej (344); Wojtusiński Maciej (204); Wolak Jan (68); Wolak Michał (100); Woldański Michał (86, 383); Woldański Piotr (86); Wolski Józef (228); Wolszczak Antoni (400); Woycicka Anna (376); Woycicka Brygida (104); Woycicka Franciszka (23); Woycicka Franciszka Ksawera Eleonora (122); Woycicka Magdalena (52); Woycicka Zofia (246); Woyciechowska Antonina (113); Woyciechowska Franciszka (227); Woyciechowska Helena Alina Melania (51); Woyciechowska Jadwiga (96); Woyciechowska Maksymiliana Placyda Emilia (82, 380); Woyciechowska Maryanna (79); Woyciechowska Teofila (42); Woyciechowska Zuzanna (309); Woycieszek Józef (16); Woydacka Anna Julia Ewa (376); Woynicka Anna (68); Woynicka Katarzyna (104); Woynowska Urszula (385); Woytala Maryanna (232); Woźniak Antoni (327); Woźniak Zofia (338); Wóycik Walenty (358); Wrochna Józef (225); Wrona Franciszek (311); Wrona Józef (409); Wrona Maryanna (357); Wrona Paweł (249); Wrona Stanisław (231); Wrońska Maryanna (255); Wrotnowska Maryanna Józefa (26); Wróblewski Ignacy (394); Wróblewski Jakub (400); Wróblewski Piotr (410); Wrzosek Salomea (83); Wycisłowski Jan (105); Wydra Józef (4, 30); Wydra Maryanna (70); Wyżycka Wanda (346); Zaborska Franciszka (362); Zaczek Jan Grzegorz (28); Zaczkiewicz Helena (26); Zajączkowska Salomea (364); Zajączkowska Zofia (222); Zalewska Julianna (216); Zalewski Tomasz (123); Zambut Jan (365); Zamoyska Tekla (344); Zaporowski Konstanty (34); Zarzecka Albina Waleria (121); Zarzecki Antoni (314); Zarzecki Jan (315); Zarzycki Stanisław (52); Zasada Adam (78); Zasada Justyna (347); Zasada Marcin (344); Zawadzki Piotr (396); Zawodna Katarzyna (22); Zawodzińska Ludwika Józefa (94); Zdanowicz Franciszek (346); Zdanowska Franciszka (27); Zelga Agnieszka (126); Zeliński Jan Władysław (60); Zemel Franciszek (340); Zems Jan (313); Zieleniak Mateusz (352); Zielenok Julianna (325); Zielińska Joanna (396); Zielińska Katarzyna (391); Zielińska Maryanna (357); Zieliński Franciszek (339); Zieliński Tomasz (328); Zieliński Wincenty (247); Ziemski Jan (11); Zienkowska Tekla (367); Ziółkowska Ludwika (214); Zmorska Joanna (396); Zuch Teofila (51); Zuchowski Antoni (59); Zuchowski Feliks (356); Zwierz Józef (336); Zych Józef (362); Zych Józefa (28); Zych Ludwik (326); Zychowicz Andrzej (335); Zymsz Jan (365); Żabicka Teofila (123); Żabicki Antoni (56); Żmudzińska Ludwika (393); Żuchowska Józefa (71); Żuchowski Franciszek (396); Żuk Gawryn (311); Życzkowska Julia (411)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 512; 25x40; ; 47; ; ; ; -; całkowicie;
Reference number: 58/156/0/027
tytuł i daty: Duplikat aktów Religijno-Cywilnych Urodzenia, Zaślubienia i Zejścia parafii Radom rok 1846; 1846
hasła indeksu: Abramski Walenty (12, 307); Adamczyk Wiktoria (367); Adamczyk Zofia (45); Albekiern Antoni (218); Antoniewicz Brygida (337); Antonowicz Ignacy (72, 371); Augustynowicz Aleksander Andrzej (21); Augustynowicz Teofila Franciszka (21); Babutowski Kajetan (193); Badowska Adela (212); Bagniewska Bronisława (201); Bahr Feliks Karol (13); Baier Jakub (202); Bajer Franciszka (345); Bałczyk Barbara (120); Banasiak Józef (125); Banasik Sebastian (364); Banaszyk Anna (69); Banderski Edward Józef (109); Banowicz Katarzyna (210); Bańczowski Antoni (211); Bańczowski Piotr Franciszek (101); Bańkowski Paweł (182); Baran Tekla (311); Barann Helena (322); Barańska Anna (366); Barańska Józefa (416); Barańska Józefa Wiktoria (96); Barański Jakub (63); Barański Jan (419); Barański Wincenty (369); Barszcz Piotr (374); Bartnik Ludwika (126); Bartodziejski Franciszek (37); Barwicka Julianna (341); Baskopiso Franciszek (357); Batur Kacper (420); Batur Szczepan (132); Bączkowska Franciszka (22); Bednarczyk Bartłomiej (300); Bednarczyk Grzegorz (402); Bednarska Antonina (41); Bedyński Jan (420); Bekanowski Antoni Aleksander (65); Benda Adolfina (42, 346); Benda Woyciech (352); Bendkowski Franciszek (354); Bendkowski Paweł (312); Berger Cecylia (108); Bernasiewicz Felicjan Rudolf (82); Bernasiewicz Rudolf (407); Bernat Agnieszka (324); Bernat Józefa (16); Bernat Maryanna (19); Bernat Tomasz (412); Bertrand Walerian (90); Bespiańska Helena Antonina (47); Bębnowski Paweł (31, 329); Biedrzycka Anna (379); Bielawski Ignacy Antoni Jan (46); Bielecki Józef (27); Bieniek Wiktoria (122); Bieńkowska Franciszka (194); Bieńkowski Ignacy (391); Bieńkowski Jakub (177); Bieńkowski Leon (364); Bieroń Józef (309); Bijak Łukasz (328); Bil Maryanna (183); Binek Anastazja (190); Bińkowska Tekla (300); Bińkowski Ignacy (70); Bińkowski Jan (64); Bińkowski Józef (298); Blicharczyk Tomasz (413); Blumenthal Teodor (205); Błach Maryanna (129); Błochowicz Maksym Rafał (107); Błochowicz Wincenty (196); Błońska Kamilla Franciszka Teresa (113); Bobrowska Franciszka (193); Boćkowska Łucja (403); Bogacki Franciszek Antoni (201); Bogońska Aniela Brygida (119); Bogucki Karol (369); Bojan Józef (334); Bojanowicz Bruno (73, 368); Borek Justyna (216); Borek Magdalena (184); Borkowska Maryanna (210); Borkowska Teofila (217); Borkowski Jan (402); Borkowski Paweł (353); Borowska Maryanna Henryka Helena (75); Borowski Antoni (103); Borusińska Maryanna (303); Borusińska Wiktoria Ewa (131); Borzenkiewicz Adam Henryk (124); Borzenkiewicz Henryk (417); Boski August Zdzisław Zygmunt (17); Bożek Bartłomiej (317); Brodnicki Tomasz (89); Brzeska Józefa (35); Brzeski Wincenty (387); Brzozowska Teofila (359); Brzyska Maryanna (336); Brzyski Tomasz (127); Buczek Szczepan (128); Budkiewicz Marcyanna (173); Bugayska Zofia Katarzyna (46); Bugayski Karol (51, 351); Bujak Andrzej (117); Bulkowska Maryanna (110); Burek Anna (64, 359); Burek Bartłomiej (377); Burek Jozefa (100); Burzyńska Agnieszka (63); Burzyńska Bronislawa Katarzyna (107); Buzorska Ludwika (191); Bzduszyński Andrzej (332); Cadera Dionizy (318); Capiciowski Kacper (417); Charliński Franciszek (314); Chełkowski Walenty (21); Chlewicka Marcyanna (389); Chmielewska Paulina (60); Chmielewski Walenty Tomasz (123); Chmielewski Woyciech (221); Chmurzyńska Maryanna (387); Chudzik Michał (98); Chudziński Woyciech (39); Chyba Maciej (319); Ciapała Michalina Tekla (99); Cicha Katarzyna (402); Cichawa Jan (295); Cichawa Piotr (377); Cichawińska Justyna (386); Cichawiński Leon (345); Cichawska Maryanna (211); Cichocka Maryanna (206); Cichoński Kazimierz (358); Cieniak Jakub (375); Cieplińska Urszula (300); Ciesielska Marya Józefa (70); Ciesielski Woyciech (324); Cieśliński Woyciech (37); Cmiechowski (348); Cygan Paweł (396); Cygan Wawrzyniec (75); Czachowski Józef (391); Czarnecka Maryanna (13, 192, 400); Czarnecki Adam Tomasz (125); Czarnecki Józef (394); Czarnecki Stanisław Woyciech (303); Czayka Katarzyna (116); Czech (396); Czempińska Franciszka (304); Czepierski Antoni Wacław (52); Czerwiec Andrzej (115); Czerwiński Jan (412); Czwartek Franciszek (308); Czyżewski Karol (331); Daciewicz Paweł (388); Damski Józef (360); Daniłowska Ewa Natalia (341); Dąbrowska Ewa (185); Dąbrowska Katarzyna (210); Dąbrowska Ludwika (419); Dąbrowska Maryanna (349); Dąbrowski Feliks (333); Dąbrowski Mikołaj (383); Dąbrowski Stanisław (353); Dąbrowski Tomasz (422); Dąbrowski Woyciech (36); Deja Kajetan (75); Dekowska Antonina Julianna (214); Derengowska Justyna Brygida (100); Derengowski Piotr (178); Derlacińska Aniela (305); Derlaciński Jan (346); Dębowski Antoni (6); Dobek Apolonia (334); Doboszyński Jan (318); Dobrowolska Kassylda Józefina (3); Dobrowolski Franciszek (191); Dobrzycka Maryanna (421); Dobrzyński Paweł (303); Dodkowski Apolinary Ignacy (120); Dolega Ewa (410); Dolegowicz Franciszka (397); Dołacińska Barbara (198); Domański Józef (21); Domaradzka Józefa (373); Domaradzki Łukasz (320); Domaszewska Paulina (380); Doradza Maryanna (330); Dorociński Walenty (309); Drabik Konstancja (114); Drozdowska Teofila (219); Dryja Agnieszka (381); Drzewiecki Teofil Lucjan (23); Dudek Agnieszka (194); Dudek Franciszek (77); Dudek Maryanna (176); Dudkowska Ewa (177); Dudkowska Ludwika Franciszka (80); Dudkowski Andrzej (119); Duko Kazimierz Grzegorz (326); Dulas Maryanna (298); Durasiewicz Franciszka (16); Durasiewicz Kazimierz (319); Durasiewicz Małgorzata (293); Dutkiewicz Paweł (63); Dutkowski Tomasz (173); Dworakowski Karol (415); Dybalska Antonina (411); Dygas Katarzyna (117); Dygas Małgorzata (197); Dziubińska Anna (376); Dziubiński Jan (316); Dziubiński Wincenty (406); Dziuszka Antoni (304); Egcyman Joanna Salomea (178); Elert Jan Karol (57); Eliasz Waleria Zuzanna (74); Ert Marcyanna (5); Eustachiewcz Aleksander Błażej Eugeniusz (127); Eustachiewicz Karol Jan Józef (127); Fałkowicz Zofia (175); Figura Jan (1, 295); Figurkiewicz Piotr (325); Fijałkowski Franciszek (315); Fijałkowski Jan (172); Firoń Stanisław (327); Fituch Andrzej (115); Fituch Maciej (354); Fituch Woyciech (38); Flont Andrzej (219); Flont Józefa (62); Flont Maryanna (127); Florczak Józefa (20, 366); Florczak Paulina Zofia (418); Florkiewicz Edward Dionizy (390); Floryński Piotr (57); Forma Walenty (415); Fornalczyk Benedykt (309); Fornalska Katarzyna (316); Fortyni Michał (40); Frankiewicz Ignacja Florentyna (112); Frankiewicz Małgorzata (192); Fraykowska Marcyanna Maryanna (8); Frey Edward (103); Freymer Ignacy Feliks (52); Frytler Franciszka (97); Fudalski Józef (421); Fundowicz Jan (296); Furmański Walenty (14, 310); Furst Józef (54); Fuszczewski Stanisław (360); Gadayska Łucja (219); Gadayski Michał (272); Gadayski Stanisław (39); Gadecki Andrzej (292); Gadomski Ignacy (361); Gadowski Ignacy (66); Gaidzik Jakub (313); Gajewska Karolina (220); Gajewska Katarzyna (118, 173); Gajewska Maryanna (118, 323); Gajewski Wiktor Optat (57); Galęska Maryanna Kunegunda (9); Gałamuzow Stanisław (352); Gałecka Maryanna (5, 318); Gałecka Petronella (196); Gałecki Jan (103); Gałuszka Michał (355); Gapan Tomasz (351); Gapis Grzegorz (295); Garbarczyk Tekla (341); Gayda mryanna (364); Gąsowski Paweł Franciszek (4); Gębczyk Jan (391); Gębczyk Maryanna (380); Gębczyk Mateusz (84); Gębczyk Paweł (63); Gębczyk Wawrzyniec (73); Gębski Maciej (350); Gielniowska balbina (30); Gil Ewa (130); Giszka Katarzyna (202); Glazia Jakub (344); Glinka Wiktoria (320); Gliński Tomasz (113); Gliwiński Ignacy (11); Głąbicki Andrzej (389); Głębicki Adan (417); Głodkowska Józefa (18); Głoszkowska Emilia (182); Głowa Wincenty (363); Głowacka Antonina Anna (208); Głowacki Wincenty (337); Gnatkowska Zofia Helena (47); Gnatowska Julianna (411); Godek Jadwiga (377); Godek Kunegunda (382); Godlewska Wiktoria (182); Godlewska Zofia (336); Golczewski Adam Czesław Świętosław (133); Gołąbek Andrzej (113); Gorczycka Karolina Franciszka (8); Gorecki Walerian (390); Gorelski Franciszek (30); Gorlicka Kunegunda Franciszka (31); Goździkowska Maryanna (334); Goździkowski Karol (111); Górski Antoni (387); Grabkowski Antoni (123, 418); Grabowska Karolina (371); Gregorczyk Maryanna (387); Grochulska Katarzyna (104); Gromski Franciszek (181); Groth Andrzej (182); Grotkowski Dominik Antoni (71); Grudzień Petronella (207); Grudzińska Maryanna Rozalia (86); Gruszczyńska Elżbieta (355); Gruszczyńska Wiktoria (185); Gruszczyński Antoni (337); Grutkowski Antoni (420); Grzegorczyk Tomasz (386); Grzeszczak Karol (401); Grzybowska Łucja (409); Grzybowski Józef (16); Grzymałek Benedykt (297); Grzywacz Błażej (315); Grzywacz Helena (315); Gurderski Jan (391); Guszyński Maciej (342); Guzińska Karolina (321); Guziński Józef (29); Habros Rozalia (349); Hanus Ignacy (368); Hanus Ignacy Piotr (69); Haydy Apolonia (410); Heber Maryanna Zuzanna (77); Heltzman Franciszek Bartłomiej (80); Herc Antonina (218); Hernik Katarzyna (84); Hernik Michał (85); Hofman Maryanna (191); Horowicz Jan (348); Icha Eleonora Antonina (36); Icha Gertruda (338); Ichnatowska Marcyanna (343); Idziak Józef (126); Idziak Marcin (207); Ignaszewski Aleksander (408); Iwanowska Agnieszka (213); Jabłońska Ewa (130); Jabłońska Marynna (369); Jabrzęcka Helena (292); Jabrzęcki Andrzej (187); Jaczkowski Franciszek (198); Jagielina Katarzyna (375); Jagiełło Katarzyna (14); Jakobicka Emilia Maryanna (62); Jakobiński Józef Kalasanty (61); Jakubow Jakub (312); Jakubowska Brygida (294); Jakubowska Katarzyna Wiktoria (110); Jakubowski Jan Paweł (173); Janicki Woyciech (331); Jarosz Maryanna (122, 331); Jarzębska Ludwika (299); Jarzęcka Józefa (29); Jarzyna Feliks (373); Jasielski Szymon (202); Jasińska Salomea (200); Jasiński Piotr (409); Jaskulska Maryanna (362); Jastrzębski Ignacy (11); Jaśkiewicz Antoni Stanisław (44); Jaśkiewicz Helena (377); Jaśkiewicz Julianna (188); Jaśkiewicz Karolina (108, 404); Jaśkiewicz Mikołaj (301); Jaworska Franciszka (42, 415); Jaworska Maryanna (58, 221); Jaworski Aleksander (49); Jaworski Jan (399); Jaworski Michał (362); Jaźwińska Apolonia Kunegunda (14); Jaźwiński Marcin (293); Jeleń Jakub (396); Jeleń Kacper (393); Jeziorski Karol Walenty (17); Jędrzejewski Jakub (354); Józefowicz Agnieszka (195); Jóźwiak Antoni (189); Jurczewski Jan Leon (64); Jurek Rozalia (393); Jurewicz Wacław (332); Jurkowski Aleksander Sabba (125); Jurkowski Teofil (314); Kacperska Marcyanna (1); Kaczor Szczepan (129); Kaftański Fortunat Marcin (119); Kaftański Tomasz (330); Kalbarczyk Rozalia (314); Kałuża Walenty (401); Kamieniecki Julian (18); Kamińska Katarzyna (306); Kamińska Maryanna (100); Kamińska Zofia (310); Kamiński Jan (295); Kaniewski Jan Kanty Tadeusz (50); Kapalski Konstanty Józef (26); Kapusta józef (312); Kapusta Katarzyna (176); Karasińska Maryanna (342); Karaś Franciszek (7); Karbowski Józef (393); Karbowski Stanisław Feliks (47); Karczewska Maryanna Agnieszka (7); Karpiński Ignacy (333); Karwowski Jan Kacper (374); Kaszewska Ludwika (418); Kaszewski (418); Kempa Ignacy (328); Kiepiel Katarzyna (181); Kiepiel Maryanna (10); Kierzkowska Antonina (46); Kieterowicz Tadeusz Walenty (203); Kilian Maciej (322); Kilian Maciej Kazimierz (18); Kilian Tomasz (367); Kiliński Karol (373); Kintzel Ludwik Antoni (188); Kiraga Józefa (92); Kirzkowski Szymon (344); Kisiel Józef (211); Kisiel Maryanna Magdalena (55); Kisiel Stanisław (43); Kleczewska Rozalia (383); Kleyn Katarzyna (307); Klimecka Katarzyna (201); Klimecki Jan (208); Klimek Franciszek (35); Klocek Apolonia (356); Kłopocka Teofila (175); Knab Aleksander Mikołaj (111); Kobierski Jan Romuald Grzegorz (26); Kobierski Józef (422); Kobierski Ludwik Augustyn (81); Kobus Władysława Aniela (86); Kochanowski Bolesław (340); Kochel Józef (341); Kociołkowska Rozalia (417); Kocior Katarzyna (321); Kolasiński Franciszek Ksawery (120); Kolbusiński Jacenty (374); Kolcia Piotr (389); Koleja Paweł (301); Kolendowski Józef (298); Kołacz Maciej (409); Kołacz Maryanna (413); Kołodziej Zofia (414); Kołodziejczyk Józef (18); Kołton Antonina (43); Kołtun Józef (24, 317); Kołtun Józefa (411); Kołtun Tekla (181); Konarski Paweł (315); Kondys Maryanna (322); Kondys Wiktoria (33, 352); Konkowski Juliusz Wiktoryn (381); Konopka Agnieszka (356); Konopka Katarzyna (187); Kopa Tadeusz (357); Kopciuch Antonina (42); Kopczyński Woyciech (408); Koprowski Antoni (304); Korczyński Antoni (41); Korytko Olimpia (81, 376); Korzeniewski Antoni Feliks (214); Kosińska Tekla (296); Koszla Leon (87); Kościelska Marcyanna (306); Kot Jan (310); Kot Tomasz (359); Kotecki Feliks (186); Kotecki Ignacy Piotr (71); Kotlińska Maryanna (91); Kotliński Stanisław (370); Kowalczyk Maryanna (291); Kowalczyk Tomasz (311); Kowalewski Józef (17); Kowalik Kazimierz (339); Kowalska Magdalena (295); Kowalska Małgorzata (339); Kowalska Maryanna (49); Kowalski Aleksy (349); Kowalski Antoni (48); Kowalski Ludwik (80); Kowalski Szczepan (379); Kowalski Urban (319); Kowalski Wincenty (201); Kozioł Józef (340); Kozioł Woyciech (312); Kozłowska Maryanna (211); Kozłowska Maryanna Weronika (111); Kozłowski Franciszek Ksawery (357); Kozłowski Jan (415); Kozłowski Szymon (203); Koźmiński Stanisław (45); Kożuchowski szymon (306); Krasiowski Jan (31); Krasucka Anna (395); Krauz Józefa (28); Krauz Maryanna (408); Krauz Wincenty (272); Krauze Elzbieta (398); Krawczyńska Konstancja (37); Krawiec Andrzej (331); Kremski Jan (91); Królikwoska Teresa Maryanna (101); Kruchelski Aleksander Dominik (60); Krupa Agnieszka (361); Krupa Helena (372); Krupa Jan (362); Krupa Karol (370); Krupa Maryanna (417); Krupczyński Kazimierz (416); Krupińska Ewa (356); Kryczka Aleksy (394); Krysiński Andrzej (375); Krzykacz Maryanna (89); Krzyżanowska Marcyanna (311); Krzyżanowski Stanisław (213); Kucharska Ludwika Rozalia (79); Kucharska Maryanna (179); Kucharska Teofila (124); Kucharska Wiktoria (107, 407); Kucharska Zofia (319); Kucharski Antoni (124); Kucharski Józef (321); Kucharski Woyciech (406); Kuchciński Kazimierz (336); Kuciński Jan (345); Kuczor Jadwiga (348); Kuczyński Woyciech (331); Kudelska Teofila Marya Helena (45); Kulak Antonina (125); Kuliński Antoni Aleksander (128); Kumowska Józefa (378); Kunowska Kunegunda (71, 301, 365); Kupis Zofia (103); Kurdwanowski Remigiusz (392); Kurkowska Marya (40, 410); Kurkowska Rozalia (343); Kurowski Szymon (329); Kusińska Ewa Marcyanna (131); Kuśmierczyk Antonina (3, 352); Kuśmierczyk Maryanna (211); Kuśmierczyk Walenty (320); Kutkiewicz Antoni (186); Kutkiewicz Ignacy Andrzej (8); Kutkiewicz Józef (410); Kutkiewicz Woyciech (40); Kutkowska Maryanna (6, 375); Kużarski Walenty (342); Kwaśniewski Marcin (379); Kwiatkowska Apolonia Elżbieta (4); Kwiatkowska Maryanna (83, 392); Kwiecińska Katarzyna (419); Kwieciński Franciszek (32); Labińska Urszula (71); Lachmaier Roman Jozef (87); Lachowicz Jozefa (78); Langa Józef (19); Laskowski Mikołaj (294); Lasocki Antoni (53); Lazzarini Artur Tomasz (112); Lazzarini Natalia Marya Laura (111); Lebioda Grzegorz (327); Lesiak Józef (81); Lesiowska Franciszka (98); Lesisz Katarzyna (202); Leszczyńska Józefa (4); Leszczyński Hippolit Kassyan (77); Leszczyński Ludwik (316); Leśkiewicz Franciszek Zygmunt (112); Leśkiewicz Michał (291); Leśniewska Petronella (397); Leśniewski Józef (29); Leśniewski Karol (10); Leśniewski Wawrzyniec (55); Lichocka Agnieszka (416); Lichocki Jan (366); Liebich Róża Eufrozyna (61); Linowska Tekla (82); Lipiec Jan (129); Lipiec Józef (333); Lipiec Wiktoria (124); Lipińska Maryanna (343); Lipiński Jan Teofil (74); Lipiński Michał (367); Lisowski Franciszek Ignacy (114); Lisowski Jan (342); Lśniewski Tomasz (305); Lubczyński Franciszek (2); Lucharski Andrzej (322); Luchciński Mateusz (304); Lutwińska Katarzyna (400); Łachot Józef (339); Łachot Tomasz (339); Łazowska Florentyna Józefa (67); Łazowski Karol (355); Łodkowski Jan (193); Łuczak Marcin (407); Łuczyński Stanisław Pafnucy Gerard (60); Łukowska Antonina (5); Łychoński Tomasz (305); Łyżwiński Jakub (405); Machniowski Ignacy (69); Machniowski Piotr (187); Macieyska Maryanna (363); Macieyska Maryanna Teofila (40); Madeyska Katarzyna (209); Magdzicki Tadeusz (195); Maj Katarzyna (106, 404); Majewska Genowefa Antonina Aniela (133); Majewska Maryanna (186, 406); Majewska Tekla Florentyna (96); Majewska Zofia (348); Majewska Zyfryda Marya (33); Majewski Antoni (200); Majewski Jakub (216); Majewski Jan (335); Majewski Michał (85); Majewski Robert Jan (403); Majewski Stanisław (43); Majewski Wawrzyniec (215); Majewski Władysław Leon (58); Makara Antoni (179); Makara Franciszka (24); Makarska Józefa (100); Makarska Maryanna (95, 395); Maksym Jan (102, 403); Maksym Józef (22); Maksymowicz Ewa (368); Makuła Bartłomiej Wawrzyniec (192); Makuła Katarzyna (296); Makuła Zofia (108); Malczewski Marcin (323); Malinowski Leopold Stanisław (115); Małecka Józefa (393); Małek Maryanna (56); Maniszewska Agnieszka (5, 296); Mantorski Feliks Antoni (48); Marczewska Anna (57); Marska Konstancja (200); Marszaek Wojciech (184); Marszałek Adam (411); Marszałek Franciszek (422); Marszałek Maryanna (184); Maryański Antoni (200); Marzec Karolina (114); Marzec Michał (415); Marzec Wincenty (329); Masiarz Leon (87); Matus Jerzy (313); Matyaszczyk Zofia (371); Matyjas Katarzyna (106); Maycher Franciszek (209); Maycher Paweł Antoni (36); Maychrzyk Maryanna Franciszka (11); Mazur Franciszek (7); Mazurkiewicz Franciszek (350); Mazurkiewicz Józefa (336); Mazurkiewicz Stanisław (325); Mazurkiewicz Tekla (349); Mąkosa Woyciech (354); Mech Jan (401); Metz Grzegorz (344); Mędryga Tomasz (385); Mężykowska Maryanna (368); Michalczewski Tomasz (126); Michalewski Feliks (360); Michalski Franciszek (213); Michalski Józef (215); Michalski Kacper (390); Michalski Łukasz (104, 354); Michalski Łukasz Jan Kanty (104); Michałowski Woyciech (177); Michrowski Ignacy (398); Mieczkowska Justyna (174); Mieroński Antoni (412); Mierzejewska Apolonia (353); Mierzejewska Józefa (413); Mierzejewska Ludwika (340); Mierzkowska Tekla (205); Migurska Karolina (174); Migurska Marya (347); Migurski Michał (207); Mikita Szymon (406); Mikołajewski Antoni (41); Mikułowska Julia (382); Milanowski Woyciech Joachim (409); Milczyński Michał (416); Milewski Józef (308); Miller Bogumił (24, 318); Miłkowska Antonina (118); Miłkowska Ludwika (106); Miłkowska Maryanna (303); Miłkowska Tekla (94); Miłkowski Antoni (183); Miłkowski Jan (370); Miłkowski Walenty (13); Minkiewicz Maryanna Antonina (114); Mirakowski Aleksander (324); Mistakiewicz Julia (395); Miśkiewicz Józef (402); Mitak Łucja (412); Mizera Wawrzyniec (72); Mizera Woyciech (206); Mizerski Andrzej (303); Mizerski Michał (403); Mlastek Emilia (27); Modrzykowska Maryanna (199); Mogielnicka Maryanna (378); Molenda Antonina (34); Molga Bartłomiej Stanisław (80); Molga Maryanna (171); Molga Petronella (207); Morawski Stanisław (384); Morenschat Ida Emilia (130); Mortek Józef (384); Mosionek Małgorzata (61); Mosionek Wawrzyniec (74, 370); Mosionek Zofia (177); Motyka Andrzej (105); Mrozińska Paulina Józefa (207); Mrzygłód Sebastian (365); Musiał Andrzej (110); Musiał Balbina Teofila (41); Musiał Kacper (1, 324); Musiał Maryanna (346); Musiał Tekla (388); Musikiewicz Mikołaj (121); Myszopecki Łukasz (388); Nadgrodkiewicz Maryanna (123); Nadolski Jan (54); Nadolski Mateusz (93); Nagryzowska Julianna Maryanna (212); Nakarska Feliksa Olimpia Julia (20); Nakuła Agnieszka (291); Nalepińska Jadwiga (73); Napiński Francsizek (409); Naporowska Julianna Franciszka (56); Nartowska Emilia Paulina (59); Nawrotil Józefa (203); Naziembło Michał (175); Neska Jakub (292); Nidecka Konstancja (205); Niedzielska Jozefa Justyna (108); Niemiec Walenty (347); Niewierin Antoni (368); NN (294, 346, 353, 383, 397); NN Jan (356); Nojek Michał (81); Nowacki Wacław (101); Nowak Andrzej (112); Nowak Józefa (23); Nowak Mateusz (380); Nowak Teofila (42); Nowakowska Antonina (384); Nowakowska Maryanna Katarzyna (117); Nowakowska Teofila (95); Nowakowski Adam Tomasz (199); Nowakowski Zygmunt (310); Nowicińska Ewa (177); Nowicki Adolf Marek (56, 361); Nowiński Mikołaj (402); Nowosielska Apolonia (109); Nowosielski Michał (179); Obarski Stanisław (309); Obiedowski Franciszek (205); Oczarska Antonina Marcella (206); Okolus Józef (62); Okulski Jakub (66); Okulski Michał Franciszek (96); Okulski Stanisław (45); Olczyk Filip (386); Olczyk Woyciech (378); Oleś Franciszka (307); Opatowska Józefa (218); Orlikowski Marcelli (2); Orłowski Józef (30); Osiński Andrzej Adam (119); Osmulski Roman (394); Ostrowska Barbara Maryanna (178); Ostrowski Michał (300); Pacelt Ludwik Michał (79); Pachla Maryanna (400); Pachocki Maciej (327); Pachuc Maryanna (298); Pacyna Agnieszka (338); Pacyna Jan (404); Pacyna Karolina (126); Pacyna Maryanna (86); Pacyna Piotr (176); Pajak Józef (133); Pajączkowska Eleonora (209); Pajączkowski Aleksander Jan (59); Pająk Adam (183); Pająk Antoni (350); Pająk Ewa (101); Pająk Maryanna (90, 122); Pająk Szymon Franciszek (99); Pająk Teresa (332); Paliszewski Konstanty (39); Paliwoda Wincenty (340); Pałczyńska Konstancja (326); Paprocki Roman Maciej (52); Parszewski Feliks (321); Paschalska Marcyanna (2); Pasek Anna (64); Pasek Julianna (196); Pasek Katarzyna (106); Pastucha Jakub (299); Paszkowska Magdalena (50); Paszkowski Andrzej (399); Patlowska Barbara (198); Patyna Michał Zygmunt (93); Pawełecka Romania Antonina Ewa (84); Pawlikowski Adolf (380); Pawlikowski Teofil Bonawentura (68); Pawlińska Kunegunda Franciszka (25); Pawliński Romuald Jan (14); Pawłowska Antonina (52); Pawłowska Józefa (335); Pawłowski Andrzej Franciszek (120); Pawłowski Henryk (361); Pawłowski Henryk Adolf Beniamin (38); Pawłowski Ignacy (9, 301); Payda Maryanna Balbina (128); Perek Małgorzata (339); Peret Antoni (6); Perkowska Józefa Eleonora (15); Peryt Antoni (419); Petrykowski Jan (189); Peyż Maryanna (102); Pękała Maryanna (390); Piątkowska Józefa (6); Piecek Franciszek (335); Piechociński Jan (366); Pietrasik Tomasz (313); Pietrow Jakub (382); Pietrusiewicz Woyciech (32); Pietrzyk Weronika (292); Pilecki Jakub (175); Pilecki Mateusz (328); Pilecki Michał (367); Piontek Edward Mateusz Michał (96); Piontek Feliks Piotr (48); Piotrowska Maryanna (422); Piotrowska Salomea (98); Piotrowski Józef (342); Piórkowska Weronika (65); Pisarczyk Maryanna Franciszka (8); Piskorska Katarzyna (392); Pizura Jan (370); Pluszewska Maryanna (302); Płatos Antoni (176); Płatos Franciszka (93); Płatos Grzegorz (407); Płatos Jan (344); Płatos Małgorzata (189); Płatos Maryanna (401); Płatos Walenty (12); Płatowska Wiktoria (216); Płaziak Ignacy (10, 319); Pociata Bazyli (390); Podczaski Jan (197); Podkuliński Wincenty (363); Podsiadło Maryanna (332); Podworska Katarzyna (116); Pogodzińska Hadwiga (88); Polak Roazalia (363); Polak Walenty (308); Polakiewicz Marcin (199); Polecka Maryanna (76); Połeć Józef (302); Połubińska Wanda Aniela (38); Ponęcina Maryanna (317); Porazińska Henryka (400); Porczyńska Anna (375); Poterański Ignacy (293); Powichrowska Balbina (355); Pożyczka Anna (321); Pożyczka Jozefa (78); Pożyczka Józefa (60, 357); Pożyczka Józefa Albina (33); Pożyczka Konstancja (25); Pożyczka Maryanna (44); Pożyczka Urszula (105); Prażnowska Katarzyna (386); Prażnowski Walenty (13); Prostak Andrzej (343); Prusik Jakub (302); Pruszyński Jan (132); Przedwóy Franciszek (220); Przedwóy Józef (413); Przerwa Franciszek (408); Przybyłko Ludwik (326); Przybytniewski Roman (23); Przyłuski Kajetan (364); Ptaszyńska Franciszka (336); Ptaszyńska Józefa (419); Ptaszyńska Petronella (196); Ptaszyński Ignacy (67); Ptaszyński Jan (385); Ptaszyński Kazimierz (405); Ptaszyński Michal (91); Pucułek Maryanna (397); Pudzionka Maryanna (398); Puszkowska Franciszka (330); Puyszczek Franciszek (97); Pyszczek Andrzej (121); Pyszczek Zofia (34); Raczkowska Maryanna (83); Raczkowski August Ferdynand (49); Raczyński Szymon Andrzej (109); Radkowska Waleria (79); Radkowski Marcin (15, 306); Rak Maryanna (406); Ratayska Maryanna Joanna Aniela (2); Raykowska Antonina (356); Raykowska Urszula (327); Raykowski Stanisław (197); Rączka Ludwika (405); Regulski Michał (326); Reymer Zofia (297); Rędzia Marcyanna (186); Rodziewicz Jan (212); Rodziewicz Kunegunda (412); Roga Jan (414); Rogala Piotr (58); Rogowska Maryanna Apolonia (12); Romanowicz Ignacy (69); Romanowski Józef (351); Romanowski Leon (206); Romanowski Stanisław Feliks (46); Romański Józef (217); Roszkowski Stanisław (398); Roze Waleria Maryanna (197); Rozkrzesz Karolina (62); Roznowska Anna (202); Różycki Ludwik (354); Różycki Paweł (32); Różycki Stanisław (365); Ruciński Piotr (316); Rudecki Marcin (381); Rudzki Jerzy Józef (51); Rusakowska Agnieszka (190); Rusecki Hippolit Julian (87); Russak Maryanna Agnieszka (66); Ruszczyńska Paulina (422); Ruszkowski Feliks (85); Rutkowski Jan (131); Rutowicz (404); Rutyna Woyciech (308); Rybicka Paulina (204); Ryszkowska Konstancja (413); Rzeźnikowski Stanisław (373); Sadal Franciszka (420); Sadal Józef (351); Sadowska Anna (88); Sadowski Kacper (362); Sadowski Łukasz (317); Sadowski Piotr (70); Sadowski Wincenty (188); Salamani Franciszek (302); Samborska Filipina (420); Samborski Leon Antoni (82); Samborski Wiktor (394); Saski Bolesław Walerian Jan (79, 379); Sawicka Franciszka Maryanna (32); Sawicki Jan (361); Sawiczyński Jan (314); Sąpór Maryanna (88); Scibisz Franciszek (398); Scibisz Francsizek (89); Serafin Bernard (298); Seredziński Józef (416); Serwicka Franciszka (362); Sienkiewicz Lucjan Spirydion Józef (1); Siennicki Wincenty (387); Sieradowski Józef (185); Sikorski Antoni (3); Silewska Barbara (339); Silewska Rozalia (187); Sitkiewicz Antoni (54); Sitkiewicz Władysław Antoni (59); Sitkiewicz Władysław\ (367); Skalska Antonina (53); Skarłat Walenty (320); Skoczyńska Maryanna Scholastyka (15); Skorża Franciszek (99); Skorża Jadwiga (102); Skorża Jakub (307); Skorża Maciej (299); Skorżyński Mateusz (344); Skowrońska Salomea (116); Skowroński Wawrzyniec (73); Skrzyńska Jozefa (23); Skrzyński Kazimierz (22, 316); Skrzyp Wawrzyniec (379); Skurska Maryanna Franciszka (121); Sławieński Walenty (109); Sławiński Błażej (323); Słomczyński Stanisław (373); Słowicz Katarzyna (360); Słowik Maryanna (75); Smiechel Dominik (376); Sobańska Waleria (198); Sobczyk Jan (338); Sobczyk Kazimierz (297); Sobiecka Stanisława Antonina (44); Sobieniewski Julian (381); Sobieray Maryanna (77); Sobierayska Elżbieta (191); Sobieski Szymon (401); Sobiszewski Feliks Jakub (48); Sojka Michał (335); Sokołowska Salomea (392); Sokołowski Juwencyusz Adolf (107); Sołtykiewicz Franciszek Ksawery (121); Sołtykiewicz Michał (212); Sołtykiewicz Tekla (95); Sołtys Katarzyna (400); Sosiński Antoni (4); Stachowicz Maryanna (351); Stan Antonina (104); Staniek Franciszek (334); Staniszewska Łucja (172); Staniszewski Józef Leon (38); Stankowicz Anna (213); Stańczyk Dominik (369); Stańczyk Michał (378); Stańczyk Stanisław (43); Stchowicz Piotr (191); Stefańska Maryanna (217); Stetkiewicz Salezy Antoni Józef (131); Stędziak Filip (353); Stępień Maryanna (323); Stępniewicz Michał (105); Stępniewska Maryanna (35, 347); Stępniewski Mateusz (93); Stępnikowska Krystyna (86); Stępnikowski Jan (83); Stępnikowski Michał (92); Stoczyński Franciszek (94); Straszak Edmund (91); Stróż Elżbieta (116); Strucianka Maryanna (421); Strumiłło Michał (209); Strzelczyk Maryanna (338); Strzelec Tomasz (363); Strzelec Wincenty (337); Strzelecka Tekla (92, 393); Stus Aniela (359); Styczyńska Franciszka (84); Styczyńska Katarzyna (414); Stysiałowicz Ludwika (418); Stysiowski Florian (410); Suchański Wincenty (350); Suchodolska Ludwika (94); Suchodolska Maryanna (72); Suchodolska Zofia Hippolita Karolina (94); Sudoł Agnieszka (340); Sukiennik Mateusz (383); Supłatowicz Adam (294); Supłatowicz Maryanna Magdalena (199); Supłatowicz Szymon (194); Sutowski Roch (219); Swat Ewa (185); Sylwester Maryanna (414); Szaban Ossyn (395); Szczepaniak Karol (401); Szczepańska Maryanna (364); Szczepański Mateusz (210); Szczepański Woyciech (330); Szczepkowska Aleksandra (306); Szelągowski Konstanty Kazimierz (25); Szewczyk Jakub (190); Szewczyk Paweł (312); Szewczyk Walenty Kazimierz (17); Szklarski Jan (333); Szlewe Jan (311); Szmitt Rudolf (328); Szostkiewicz Maryanna (335); Szpakowska Ludwika (399); Szpilski Kazimierz (336); Szram Salomea (208); Sztabryl Francsizka (315); Sztabryl Michał (196); Sztok Antoni (293); Sztok Jakub (329); Sztrynk Jan (123); Szukiewicz Antoni (53); Szulc Julianna (397); Szwagierek Maryanna (76); Szwayda Bartłomiej (352); Szydło Anna (68, 325); Szydło Małgorzata (215); Szydło Maryanna (323, 327); Szydło Woyciech (34, 414); Szydłowska Antonina (392); Szymańska Józefa (20, 421); Szymański Franciszek (305); Szymański Ignacy (65); Szymański Józef (337); Szymański Woyciech (396); Szymczak Wiktoria (189); Szymczyk Józef (171); Szynkret Gotfryd (217); Szypowski Julian (399); Szyszkowska Marya Balbina (51); Szyszkowski Leon Izydor (343); Śledź Antoni (325); Śledź Walenty (314); Śliwiński Teofil (22); Śmietanka Józef (346); Śnioch Antoni (48); Śnioch Maryanna (129); Świątkiewicz Józef (26); Świątkowski Wincenty (411); Świdzińska Florentyna (324); Świdzińska Rozalia (330); Świdziński Marcin (208); Świechel Dominik (72); Świechowska Florentyna (389); Świechowski Ludwik (382); Świrski Kazimierz (70); Świtalski Franciszek (174); Świtka Anna (395); Świtka Michał (347); Tambel Maryanna (186); Tarchalski Franciszek (90, 385); Tarchalski Stanisław (174); Tarczyński Tomasz (210); Tarkowska Maryanna (386); Tarkowska Wiktoria (348); Tarnowski Kazimierz (16); Tatarzyńska Marcyanna Franciszka (98); Tołtyrzewska Julia Maryanna (19); Tołtyrzewska Karolina Nepomucena (19); Tołtyrzewski Karol (191); Tomala Franciszek (297); Tomala Maryanna (130); Tomaszewska Maryanna Józefa Julia (68); Tomaszewski Franciszek (408); Tomczyńska Maryanna Kazimiera (36); Tomczyńska Sabina (298); Tomkiewicz Walenty (15); Tralewicz Agnieszka (293); Trzciniewska Marya Magdalena (67); Turczyński Józef (28); Tusińska Maryanna (304); Tusińska Zofia (171); Tusiński Michał (85); Tusiński Tomasz (382); Tuszyńska Maryanna (11); Twardzicki Wincenty (359); Tychmanowicz Tekla (384); Tychmanowska Tekla (83); Tysiowska Eleonora (122); Ublińska Eląbieta Joanna (188); Urbańska Antonina (54, 405); Urbańska Józefa (317); Urbańska Katarzyna (193); Urbańska Maryanna (183); Urbański Michał (218); Walatin Jakub (383); Walczykowski Józef (26); Walkowski Wawrzyniec (345); Wałęski Piotr Józef (178); Waniek Andrzej (357); Waniek Jan (326); Waniek Józef (185); Waniek Józefa (27); Waniek Katarzyna (366); Waniek Maryanna (75); Waniek Mikołaj (89); Warchoł Jakub (67); Wardzyński Jakub (331); Wasiak Adam (334); Wasiak Antonina (405); Wasiak Walenty (10); Wasiak Zofia (328); Wasilewska Magdalena (349); Wasilewski Fidelis (180); Wasilewski Józef (28, 365); Wasztyl Błażej (299); Wasztyl Maryanna (65); Wawrzykowski Franciszek (307); Wentuszczanka Magdalena (407); Weronowicz Justyna (386); Werwas Maryanna (51); Wesołowska Karolina (313); Węglińska Marcyanna (385); Węgliński Woyciech (272); Wiącek Kazimierz (171); Wieczerzyński Jan (88); Wieczerzyński Walenty (341); Wierzbicka Katarzyna (113); Wierzbicki Franciszek (214); Wierzbicki Woyciech (403); Wiesiakowska Julianna (180); Wiesiakowski Jan (299); Więckowska Franciszka (195); Więckowska Maryanna (12); Wijata Katarzyna (180); Wilamowski Leon Paweł (58); Wilk Agnieszka (318); Wilk Tomasz (133, 421); Wincentowicz Tomasz (391); Winiarski Antoni Piotr (53); Wiosło Woyciech (312); Wiśniewska Franciszka (172); Wiśniewska Joanna (360); Wiśniewski Antoni (333); Wiśniewski Franciszek (190); Wiśniewski Jan (128); Wiśniewski Wiktor (55); Witkowska Tekla (179); Witkowski Józef (7, 305); Wlazlak Karol (28); Włodarczyk Franciszek (313); Włodarska Franciszka (381); Włodarski Walenty (297); Włodek Antonina (214); Włodek Józef Michał (61); Włodek Stanisław (97); Wojtysiak Mateusz (369); Wolak Elżbieta (9); Wolak Feliks (358); Wolanik Anytonina (115); Woldański Piotr (291); Wolicka Józefa (389); Wolny Antoni (338); Wolska Marcyanna (388); Wolska Zuzanna (302); Woycicka Katarzyna (220); Woycicka Maryanna (3, 9, 358, 371); Woycicki Jan (184); Woycicki Józef (180); Woycicki Józef Antoni (110); Woycicki Szymon (105, 399); Woyciechowska Jadwiga (329); Woyciechowska Wiktoria Elżbieta (78); Woycieszczak Józef (376); Woydacki Stanisław Antoni Jerzy (44); Woynicka Anna (322); Woynicka Katarzyna (380); Woźniak Antoni (192); Woźniak Maryanna (204); Woźniak Michał (97); Woźniakowska Helena (47); Woźniakowska Józefa (27); Woźniakowska Maryanna (365); Wóycik Antoni (296); Wóycik Marcin (378); Wrochna Aleksander (39); Wrona Teresa (102); Wrońska Tekla (205); Wróbel Stanisław (311); Wróblewska Jozefa Katarzyna (117); Wróblewska Justyna (66); Wróblewski Grzegorz (194); Wróblewski Józef (195); Wybacz Marcin (308); Wycisłowski Jan (300); Wydra Maryanna (179); Wyszkowski Woyciech (376); Wyszyński Julian (347); Zagórski Józef (29); Zaich Kasper (172); Zajączkowska Maryanna (35); Zajączkowski Antoni (34); Zakrzewska Maryanna (82); Zakrzewska Maryanna Ludwika (203); Zalewski Jakub (294); Zalewski Piotr (350); Zamolski Antoni (59); Zaręba Julia (358); Zaręba Julia Norberta (24); Zasada Paulina (56); Zasada Tomasz (301); Zawodziński Adolf Antoni (55, 358); Zdziechowicz Jan (220); Zdziechowski Stanisław (394); Zelkowska Maryanna (191); Zielińska Eleonora (310); Zielińska Lucyna Emilia (132); Zielińska Maryanna (371); Zieliński Józef (20, 204); Zieliński Leon Engelbert (118); Zieliński Sylwester (204); Ziemba Józefa (345); Ziemiński Karol (198); Ziemnicka Anna Magdalena (68); Ziemska Anastazja Katarzyna (132); Ziemski Antoni (396); Zięba Józefa (372); Ziółkowski Józef (30); Zmorska Franciszka (325); Zmorski Teodor (309); Zmudzińska Franciszka (90); Zuch Teofila (374); Zuchowski Leon Konstanty (37); Zwierzchowska Maryanna (292); Zwolińska Tekla (76, 374); Zych Jan (216); Zych Jozef (25, 384); Zych Józef (74); Zych Józefa (388); Zychowska Maryanna (99); Żebrowska Aurelia (320); Żebrowski Jan Chryzostom Tytus (31); Żmudzińska Franciszka (385); Żuchowska Maryanna (33, 377); Żuchowski Józef (291); Żurawski Józef (332); Żurkowski Michał (78); Żyła Franciszek (95); Żyła Józef (181); Żyła Zofia (92)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 468; 25x40; ; ; ; ; ; -; całkowicie;
Reference number: 58/156/0/028
tytuł i daty: Duplikat parafij Katolickiej Radom z r. 1847; 1847
hasła indeksu: Abramski Jan (426); Abromski Franciszek (75); Adamczyk Piotr (203); Adamiec Józefa (285); Adamska Maryanna (341); Ambrotkiewicz Stanisław (351); Andruszkiewicz Antonina (431); Antoniewicz Antonina (249); Babiak Franciszek (368); Babic Karol (278); Babut Scholastyka (394); Babutowska Wiktoria (31); Bajer Andrzej Maciej (80); Bajerska Maryanna (273); Balcerek Wojciech (226); Bałamut Tomasz (348); Bałandowicz Lucyan (226); Bałandowicz Lucyna (6); Bałandowicz Wanda (343); Bałkowska Amalia Zofia Józefa (55); Banderski Konstanty (170); Bando Michał (330); Bańczowski Piotr (352); Bańkowski Paweł (390); Baranowski Konstanty Paweł Julian (32); Barańska Franciszka (255); Barańska Karolina (97); Barańska Rozalia (304); Barcikowska Maryanna (378); Barszcz Franciszek (161); Bartnik Piotr (355); Batmański Franciszek (190); Batur Łukasz (90); Batur Wojciech (404); Bauer Aniela (294); Bauer Dionizy (315); Bauer Ignacy (380); Bąk Jan (258, 277); Bąk Kasper (294); Bednarczyk Aniela (65); Bednarczyk Mikołaj (347); Bednarska Antonina Anna (48); Bednarska Franciszka (198); Bednarski Jacek (174); Bednarski Jacenty (416); Bednarski Marcin (359); Bedyński Antoni (3); Beliński Karol (306); Benda Helena Teofila (83); Bernacki Marcin (429); Bernał Maciej (301); Bernard Walenty (202); Bernaś Jan (53, 313); Bernat Józefa (231); Bezpiańska Barbara (108); Bezpijańska Barbara (426); Bębnowska Franciszka (192); Bębnowska Maryanna (27); Białas Maciej (380); Biały Aleksy (224); Bielas Jan (291); Bielas Zofia (232); Bielawski Franciszek (170); Bielecki Tomasz (357); Bielski Grzegorz (350); Bień Jan (277); Bieńkowski Stanisław (33); Bill Jan (233); Biniek Maryanna (51); Binkowski Marcin (175); Bińkowska Antonina (159); Bińkowska Józefa (178); Bińkowska Maryanna (432); Bińkowski Józef Woyciech (30); Bińkowski Mateusz (432); Bińkowski Stanisław (286); Biron Maryanna (40); Bizon Marcellina (50); Błach Mateusz (234); Błach Walenty (418); Błaszczyński Paweł (254); Błaszkowicz Michał (265); Błeszczyńska Katarzyna (363); Błońska Kamila (414); Bober Jan (417); Bobrowski Karol (235); Bochrzyński Stanisław (399); Bochyński Jan (219); Bociońska Magdalena Petronella (45); Bodzik Teodor (278); Bogacka Aniela Izabella (111); Bogucki Wincenty (5); Boguński Jan Paweł (122); Bogusz Piotr (342); Boianowska Tekla (214); Bojanowski Wincenty Bonawentura (61); Bojmik Jakub (241); Bonia Anna (161); Borecki Jan (428); Borkowski Stanisław (101); Borowiecka Teresa (181); Borowiecki Jan (1, 211); Borowska Henryka (423); Borowski Wojciech (329); Boruch Maryanna (201); Boruch Walenty (16); Borucińska Antonina (5); Borusińska Florentyna Jadwiga (90); Botuch Barbara (318); Boullet Ewa Karolina (2); Bożej Michała (381); Bożek Józefa (425); Bredsznajder Petronella (361); Brodowski Antoni (316); Brudkiewicz Maciej (331); Brudkiewicz Maryanna (410); Brudnicki Jan (353); Brudzyńska Florentyna (52, 311); Bruk Jan (287); Brutkiewicz Barbara (324); Brygidanowicz Jan (192); Bryłowicz Jan (378); Brynda Andrzej (303); Bryński Grzegorz Józef (17); Brzeska Franciszka (113); Brzeska Marcyanna (152); Brzeska Wiktoria (315); Brzeziński Mikołaj (403); Brzozowska Antonina (419); Brzozowski Jan (319); Brzozowski Szczepan (68); Brzozy Maryanna (414); Brzyska Agata (153); Buczyński Tomasz (376); Budan Józef (415); Budys Stefan Tomasz (411); Buff Fryderyk Tomasz (160); Buff Ludwik (62); Bugajski Antoni (41); Bugajski Antoni Karol (47); Bugayska Józefa (11); Bujak Józefa (20); Bukowiecki Szczepan Łukasz (122); Bukowski Antoni (239); Bukowski Ludwik (247); Burek Antonina (4); Burek Jadwiga (173); Burek Wawrzyniec (65); Bursztyński Józef (176); Busztyńska Zofia Antonina (36); Bzowski Franciszek (154); Cebula Jan (244); Cedro Józef (337); Ceselska Maryanna (262); Chadała Jakub (304); Chała Wincenty (237); Chaława Maryanna (401); Chereża Woyciech (30); Cherża Woyciech (272); Chmielewski Mateusz (383); Chmielewski Stanisław (261); Chmielewski Walenty (215); Chodnikiewicz Ludwik Jan (27); Chojnacka Emilia Julianna (88); Chojnowska Karolina Ludwika (207); Cholewiński Adam (324); Cholkiewicz Jan (357); Chomiński Andrzej (435); Chotecka Anna (23); Chrobacińska Maryanna (89); Chruścielewska Joanna Antonina Eleonora (253); Chrzanowska Maryanna (352); Chrząszczyk Paweł (321); Chudełko Piotr (286); Chwaścik Stanisław (365); Ciaś Stanisław (362); Cichawa Józefa (394); Cichawa Maryanna (379); Cichawa Stanisław (28); Cieplińska Zofia (219); Ciepliński Andrzej (239); Ciepliński Marcin (227); Ciepliński Wojciech (341); Ciunkiewicz Jan (405); Cygan Katarzyna (294); Cyganiak Maryanna (353); Cyganiak Tomasz (91); Cymel Jan (252); Cys Maciej (381); Czarkowska Julia Magdalena (42); Czarnecka Anna (158); Czarnecka Elżbieta (101); Czarnecki Józef Gabryel (17); Czarnecki Stanisław (322); Czarska Józefa Teofila Marya (22); Czartoryiski Damazy (217); Czech Aleksandra (18); Czekaj Maciej (319); Czemorga Józef (220); Czerwiec Andrzej (285); Czerwiec Jan (302, 366); Czerwiec Konstancja (332); Czubak Stanisław (324); Czyszkowski Wiktor Michał (95); Czyż Woyciech (212); Czyżowska Teofila (87); Czyżowski Mateusz (196); Ćwikliński Józef (194); Dabrowski Józef (122); Dajer Józef (362); Darzkowska Józefa (435); Dąbrowska Balbina (337); Dąbrowska Balbina Eleonora (31); Dąbrowska Katarzyna (414); Dąbrowska Maryanna (175); Dąbrowska Teofila Krystyna (81); Dąbrowska Teresa (340); Dąbrowski Andrzej Piotr (29); Dąbrowski Jakub (366); Dąbrowski Karol (71); Dąbrowski Kazimierz (221); Dąbrowski Ludwik (242); Dąbrowski Sebastian (314); Dercyzka Julia (2); Derlaczyńska Maryanna Balbina (28); Dębicka Katarzyna (99); Dobek Antoni (286); Dobik Jan (416); Dobrosiewicz Wojciech (385); Dobrowolska Paulina (53); Dolecka Agnieszka (376); Doliński Mateusz (388); Domanowski Franciszek (189); Domański Ignacy (391); Domin Józef (22); Dorociński Ludwik (294); Doroczyński Walenty (276); Drabikowska Petronella (172); Dreja Józef (14); Drobniowska Ludwika (29); Drozdowska Maryanna (157, 325); Drozdowski Julian (354); Drozdowski Piotr (153); Drożdż Feliks (434); Drożdżowski Julian Walenty (13); Dryja Józef (292); Dryja Konstanty (164); Dryja Maryanna (74, 374); Dryja Michał (84); Drzewiecka (403); Drzewiecki (344); Dubalewicz Maryanna (314); Ducka Józefa (278); Duda Anna (368); Duda Jan (386); Duda Magdalena (375); Dudek Agnieszka (192, 382); Dudek Elżbieta (346); Dudkowska Justyna (268); Dudkowski Andrzej (233); Dudkowski Mateusz (215); Dudzińska Wiktoria (389); Dudziński Ludwik (60, 411); Dukiewicz Władysław (59); Dumański Franciszek (323); Dunin Jan (278); Dunin Maryanna (238); Dunin Tomasz (272); Duński Stanisław (417); Durasiewicz Franciszka (232); Durasiewicz Jakub (64); Durka Walenty (316); Durkowski Antoni (173); Dutkowska Aniela (415); Dutkowski Antoni (49, 396); Dworak Elżbieta (182); Dworak Marcin (259); Dybowicz Józef (198); Dygas Stanisław (36); Dyrda Piotr (270); Dzaszkowski Mateusz (297); Dzbikowska Maryanna Wiktoria (111); Dzbikowski Piotr (156); Dziewitka Karolina (420); Dzikowski Artur (306); Dzitkowski Michał (419); Dziubińska Aniela (294); Dziubiński Jakub (59, 337); Efeld Emilia Maryanna (60); Erecińska Maryanna Katarzyna (81); Erecińska Tekla Brygida (82); Fabowski Paweł (386); Falińska Wanda Felicyanna (83); Figura Antonina (297); Fijałkowski Fulynciusz Jan Kanty (3); Fijałkowski Karol (334); Filipowicz Onufry (427); Filipowicz Walenty (323); Fituch Agnieszka (315); Fituch Franciszka (337); Fituch Katarzyna (213); Flont Adrian Józef (78); Flont Józef (190); Flont Katarzyna (187); Floreński Piotr (286); Florkiewicz Jan (431); Florkiewicz Jan Antoni (107); Florski Ignacy Piotr (59); Florski Jan (397); Fluścik Adam (349); Fortkowski Wojciech (421); Frajkowska Eufrozyna Rozalia (82); Frajzowska Eufrozyna Maryanna (409); Frankiewicz Grzegorz (384); Frankiewicz Karolina (8, 228); Fryszkowski Antoni (201); Fryszkowski Stanisław (38); Fugura Antonina (40); Furmańska Zofia (356); Furyna Jan (364); Gach Wojciech (318); Gadajska Anna (34); Gadajska Ewa (116); Gadajski Franciszek (229); Gajer Marcin (409); Gajer Stanisław Jan Kanty (56); Gajewska Józefa (263); Gajewska Maryanna (98, 265); Gajgier Jakub (205); Galas Józef (325); Gałkowska Maryanna (242); Garbarz Wojciech (411); Garwis Adam (237); Gawełek Antonina (265); Gawełek Jan (373); Gawin Maryanna (206); Gaworski Szymon (95); Gawroński Francsizek (329); Gąbczyk Maryanna (259); Gembarski Maciej (333); Gemczyk Franciszek (153); Gemczyk Franciszka (163); Gerc Maryanna (201); Gerczewska Julianna Marcella (1); Gębarska Aniela (310); Gębczyk Błażej (360); Gębczyk Mikołaj (230); Gicowska Małgorzata (264); Gielec Marcin (159); Gielniowska balbina (322); Gielniowski Józef (168); Gierczak Kazimierz (225); Gierzmoński Franciszek (87); Ginał Wawrzyniec (423); Glinka Bolesława (41, 325); Glinka Józef (284); Gliwińska Elżbieta Małgorzata (58); Głąbicka Aniela (67); Głośna Barbara (389); Głośna Józefa (370); Głośny Józef (22); Głowacka Maryanna (400); Głowacki Paweł (260); Gnatkowska Paulina Małgorzata (51); Gnatowski Antoni (72); Gocyl Mikołaj (76); Goliński Michał (308); Gołaszewska Maryanna (171); Gołąbek Franciszek (338); Gołąbek Jakub (64, 369); Gołecki Woyciech (28); Gołębiowski Andrzej (254); Gołębiowski Jan (50, 342); Gołębiowski Onufry (342); Gomczyk Małgorzata (52); Gonarzyński Andrzej (361); Gonciarz Wawrzyniec (212); Gorasiewicz Rozalia (409); Gorecki Jacenty (359); Gorzkowski Antoni (239); Gospodarczyk Izabella (76); Gościszewski Antoni (200); Gozdziciewski Paweł (4); Gozdź Franciszek (433); Gozman Aloiza Karolina (197); Gozmann Katarzyna (423); Goździkowski Józef (345); Goźdź Franciszka (75); Górecki (263); Górecki Wojciech (241); Górka Aniela (216); Górka Maryanna (220); Górlicka Kunegunda (229); Górnicki Jan Karol (230); Górnicki Teofil (292); Górski Jakub (245); Górski Paweł (188); Grab Jan (350); Grabczyński Walenty (397); Grabkowski Marcib (100); Grabkowski Marcin (413); Grabowska Barbara (196); Grabowski Aleksander (180); Grabowski Antoni (4); Grabowski Franciszek (388); Gradkowski Andrzej (105); Gratkowska Salomea (401); Gregorczyk Józef (163); Gregorczyk Paulina (278); Grochowski Franciszek (436); Grodziecka Wiktoria (379); Gromska Maryanna (97); Gronek Emilia (51); Grotkowska Julianna (418); Groździewski Paweł (219); Grudzień Maciej (267); Grudziński Wawrzyniec (258); Gruntowicz Karol (258); Gruszczyńska Urszula (89); Gruszka Jan (296); Grytz Józef (308); Grzeczmal Jan (286); Grzela Maryanna (266); Grzybowska Antonina (425); Grzybowski Marcin (327); Grzymała Katarzyna (291); Gugała Jan (326); Gurnivki Wojciech Teofil (35); Gurski Antoni (270); Guzowska Helena (249); Gwoźdź Maryanna (315); Gwóźdź Franciszka (70); Gwóźdź Maryanna (53); Gzell Maryanna (192); Hamulecka Julia Feliksa (44); Hebd Gabriel (306); Hegedeusz Ignacy (169); Helcman Barbara (364); Hepner Amalia (183); Herc Marcin (327); Herdin Józefa Róża (27); Hernik Katarzyna (283); Hertz Paweł (242); Hodek Antoni (328); Hodek Józef Karol (9, 228); Hotecka Edmunda Edwarda (98); Hyszczyński Jan (406); Icek Barbara (224); Icek Wincenty (220); Icha Eleonora Antonina (266); Ichnatowski Pulcheryan Roch Łukasz (104); Idziak Feliks (402); Idźkowska Eleonora (179); Jabłońska Agnieszka (317); Jabłońska Katarzyna (89); Jabłońska Maryanna (199); Jabłoński Augustyn (75); Jabłoński Feliks (395); Jabłoński Grzegorz Józef (22); Jabłoński Jan (246); Jabłoński Józef Grzegorz (266); Jabłoński Mikołaj (109); Jacgymowicz Józef (326); Jackiewicz Franciszka (242); Jackowska Józefa Maryanna (24); Jagiełło Kazimierz (162); Jagiełło Tomasz (398); Jakóbczyk Łukasz (334); Jakubicka Anna (271); Jakubowska Łucja (154); Jakubowski Franciszek Konstanty (25); Jakubowski Konstanty (43); Jakubowski Sebastian Julian (57); Jałowiecka Jadwiga (156); Janc Jan (328); Janeczko Franciszek (290); Jangrodzki Jan (225); Janicka Maryanna (343); Janik Andrzej (349); Janiszewski Kamil Czesław (116); Janiszewski Szymon Józef (102); Jankowska Franciszka (199); Jankowska Łucja (109); Jankowski Daniel (412); Jankowski Józef (424); Janowski Antoni (396); Jaros Michał (368); Jarosińska Apolonia (310); Jarząbek Maryanna (281); Jarzecka (406); Jarzemska Julianna (60); Jasicki Edward (413); Jasicki Wiktor Edward (93); Jasińska Maryanna (11, 161); Jasińska Tekla (285); Jasiński Feliks (221); Jasiński Grzegorz (251); Jasiński Tomasz (371); Jastrzębska Maryanna (283); Jastrzski Mikołaj (192); Jaszczur Jan (402); Jaszkiewicz Antoni (289); Jaśkiewicz Aniela (105); Jaśkiewicz Anna (168); Jaśkiewicz Antoni (49); Jaśkiewicz Maryanna (305); Jaśkiewicz Stanisław (314); Jawornicki Aloizy Aleksander (54); Jaworska Tekla (424); Jaworska Urszula (434); Jaworski Adam (300); Jaworski Andrzej (99); Jazwińska Apolonia (250); Jazwińska Józefa (410); Jedynak Piotr (371); Jemiołek Jan (398); Jęczmieniewska Katarzyna (374); Jęczmieniewski Stanisław (430); Jęczmieniewski Tomasz (369); Jędrasik Mateusz (326); Jędrasik Wawrzyniec (332); Jędrzejczyk Józef (416); Jędrzejewicz Franciszka (418); Jędrzejewska Józefa (218); Jędrzejewski Jan (223); Jędrzejowska Maryanna (55, 370); Jończyk Szymon (251); Józefajtyś Michał (412); Józeforski Wincenty (308); Judys Ferdynand (307); Jurek Kazimierz (310); Jurkowski Aleksander (429); Juryj Adam (205); Jurysnaler Piotr (380); Jurzyńska Katarzyna (160); Kaca Antoni (358); Kaczak Józef (14); Kaczmarska Julianna (289); Kaczmarski Franciszek (406); Kaczmarski Jan (184); Kaczor Adam (280); Kaczor Antoni (10); Kaczor Franciszka (283); Kaczór Antoni (49, 367); Kaczór Marcin (327); Kaim Agnieszka (360); Kaim Andrzej (360); Kaim Idzi (410); Kajdrowicz Kochn (371); Kajm Maryanna (356); Kalisz Maryanna (271); Kamieniecka Julianna (380); Kamieńska Katarzyna (37); Kamiński Franciszek (431); Kanicki Maciej (426); Kapalska Katarzyna (179); Kapusta Tekla (82); Kapuścińska Maryanna (205); Karasińska Józefa (390); Karasińska Zuzanna Julianna (197); Karasiński Paweł (274); Karbowiński Franciszek (310); Karbowski Michał Francsizek (113); Karcz Woyciech (274); Karmański Alfred Feliks Soter (45); Karpińska Anna Magdalena (74); Karpiński Stefan (352); Kartusiewicz Julianna (281); Karwacka Franciszka (32); Karwacki Józef (187); Kasiak Łucja (287); Kasperska Marcyanna (379); Kasprowski Tomasz (343); Kasprzycki Wojciech (348); Kasza Józef (225); Kaszowski Stanisław Wojciech (35); Kądziela Karolina (8); Kądziela Stefan (419); Kądzielska Franciszka (248); Kądzielska Karolina (248); Kesler Józef (386); Kiciuch Walenty (311); Kielian Zofia (265); Kielnia Józef (302); Kiełtyczyński Dawid (338); Kiepiel Ludwika (14); Kierzkowska Antonina (268); Kierzkowski Franciszek Michał (86); Kisiel Andrzej (77, 377); Kisiel Jan (360); Kisiel Józef (14, 385); Kisiel Maryanna (93); Kisiel Stanisław (422); Kisielewska Maryanna (34); Kisowski Kacper (229); Klimecka Wiktoria (114); Klimek Franciszek (383); Klucewicz Józefa (276); Kłosowska Marcyanna Franciszka (21); Kłosowski Piotr Witalis (38); Knal Maryanna Bronisława (23); Knap Paweł (359); Knyszkowski Antoni (196); Kobierski Jan (338); Kobierski Ludwik Augustyn (248); Kobos Kasper (333); Kochanek Tomasz (372); Kolano Grzegorz (412); Kolaszyńska Maryanna (59); Koleja Giertruda (155); Kołacz Antoni (435); Kołczewska Franciszka (219); Kołczewski Kazimierz (171); Kołodziejska Franciszka (92); Kołtoniak Józef (361); Kołtun Wojciech (35); Kołtun Zuzanna (273); Kołtuniak Ludwika (70); Komarnicki Piotr Łukasz Stanisław (207); Kominek Józef (253); Komor Jan (259); Komorowski Jakub (433); Konofalski Jan (156); Kończak Wawrzyniec (331); Kończyk Franciszka (180); Kopacz Maryanna (287); Kopeć Błażej (157); Koperski Piotr (184); Koraga Józef (4); Korażewska Katarzyna (108); Korbasiński Napoleon Maryan Edward (25); Korcak Jan (331); Korczak Grzegorz (344); Kornas Woyciech (257); Kornat Franciszek (329); Korpik Helena (222); Kortykiewicz Paweł (421); Korzeniowski Jan (108); Korzeniowski Szymon (381); Kosieł Roch (428); Kosturek Kasper (290); Koszka Paweł (354); Kościański Roman (388); Kościjański Roman (73); Kośla Tekla (81); Kot Józef (402); Kotecki Feliks (110); Kotecki Ignacy (238); Kotnowski Józef (240); Kotowicz Maryanna Anna (7); Kowal Mateusz (252); Kowalczyk Augustyn (349); Kowalewska Józefa (275); Kowalska Antonina (273); Kowalska Elzbieta (224); Kowalski Aleksander (26); Kowalski Antoni (427); Kowalski Jan (181); Kowalski Kasper (401); Kowalski Szymon (405); Kowalski Walenty (320); Kowalski Wojciech (399); Kozak Kasper (355); Kozerska Wiktoria Józefa (9); Koziełkiewicz Elzbieta (165); Kozioł Józef (3); Kozłowska Michalina (112); Kozłowski Ignacy (402); Kozłowski Jan (216); Kozłowski Józef (150); Kozłowski Łukasz (291); Kozłowski Roch (72); Koźlak Antonina (194); Krajewski Edawrd (383); Krajewski Konstanty (356); Krajewski Wojciech (295); Krakowiak Kazimierz (297); Kraszewska Małgorzata (195); Krauz Józefa (256); Krawczyk Jan (306); Krawczyńska Franciszka (328); Kremski Bernard (173); Kremski Jan (352); Kremski Tomasz Antoni (79, 375); Krok Franciszek (230); Kruchalska Ludwika Katarzyna (118); Kruk Antoni (311); Krupiński Wincenty (113); Krupski Leon (269); Kryczyńska Karolina (62); Krysiński Feliks Andrzej (103); Krysiński Tomasz (167); Krzemiński Walenty (395); Krzesiński Onufry (185); Krzosek Kajetan (155); Krzosek Szczepan (376); Krzosek Wojciech (92); Krzykacz Maryanna (346); Kubicki Jakub (303); Kubierski Antoni (339); Kucharska Anastazja (300); Kucharska Małgorzata (331); Kucharska Maryanna (163, 260); Kucharski Andrzej (108); Kucharski Antoni (171); Kucharski Tomasz (193, 293); Kuchta Franciszek (26, 254); Kuglarowska Maryanna (204); Kuhs Jan (198); Kulak Wojciech (176); Kulasiewicz Aniela (155); Kulczycka Julianna (38); Kulczycki Stanisław (204); Kulczyński Antoni (417); Kulesza Jan (429); Kuligowski Serafin (255); Kułakowska Kazimiera (118, 434); Kułakowski Zdzisław (118); Kunofał Michał (257); Kunowski Antoni (257); Kupiec Józef (235); Kupieska Józefa (384); Kupis Helena (68); Kupis Jan Kanty (93); Kupis Julianna (276); Kuprowski Wincenty (282); Kurant Józef (214); Kurant Piotr (237); Kurdasiewicz Kazimeirz (19); Kurkiewicz Józef (298); Kuropatwa Julianna (241); Kurpińska Emilia (164); Kusio Agnieszka (157); Kuta Franciszek (367); Kutkiewicz Katarzyna (95); Kutkiewicz Tekla (350); Kuźma Adam (429); Kwapińska Aleksandra (300); Kwaśniewska Zofia (190); Kwaterkiewicz Aniela (196); Kwaterkiewicz Stefan (281); Kwiatkowska Katarzyna (317); Kwiatkowska Marya Zuzanna (71); Kwiatkowski Franciszek (112, 371); Kwiatkowski Wawrzyniec (351); Kwiecień Filip (211); Kwiecień Józef (16); Kwiecień Maryanna (152); Kwieciński Joachim (212); Kwintal Jan (329); Lachmajer Maksymilian Gracjan (110); Lachowicz Józef (21, 363); Lament Piotr (371); Lamozy Walenty (431); Laskowska Izabella (77); Laskowska Maryanna (287); Laskowski Franciszek (194); Lawendowski Ludwik (353); Lazzerini Alfred Albin (116); Lechowska Maryanna (77); Lechowski Jan Paweł (55); Lejki Rein (355); Lenartowicz Antoni (361); Lenartowicz Franciszek (289); Lenartowicz Katarzyna (273); Lenartowicz Wiktoria (295); Leszczyńska Katarzyna (100); Leszczyńska Ludwika Aleksandra (79); Leszczyński Franciszek (162); Leszczyński Tomasz (110); Leśniowski Józef (330); Lewandowska Salomea (370); Lewandowski Adam Paweł (119); Lewicka Maryanna (284); Libiszowska Antonina (249); Lic Jan (415); Linek Ludwik (348); Linowska Kunegunda (64); Linowski Franciszek (63); Lipiec Agnieszka (222); Lipiec Jan (215); Lipiec Joachim (212); Lipiec Justyna (321); Lipiec Karolina (96); Lipiec Tekla (185); Lipiec Wiktoria (327); Lipińska Maryanna (195, 213); Lipiński Jan (325); Lipiński Piotr (42); Lipka Antoni (244); Lipski Józef (151); Lisner Teofila (185); Liśkiewicz Ludwik Walenty (15); Litwińczak Ignacy (302); Liw Magnus (422); Liwowska Tekla (162); Lubańska Eufrozyna (186); Lubański Jan Nepomucen Grzymała (420); Ludkowski Andrzej (258); Ludwicki Józef (183); Luścińska Karolina (194); Łabędź Stanisław (192); Łachowicz Łukasz (357); Łoboda Maryanna (407); Łoboda Tekla (364); Łoniewski Jan (258); Łoś Franciszek (336); Łukowska Maryanna (58); Łysikiewicz Franciszka (487); Łysikiewicz Paweł (387); Machaj Sylwester (308); Machniewski Tomasz (166); Maciak Jan (422); Maciąg Maryanna (397); Maciejowska Franciszka (330); Maciejowski Michał (328); Maciejowski Stanisław (292); Madej Jan (245); Magiera Józef (30); Magiera Józefa (264); Magiera Ludwika (271); Maior Aleksandra Pelagia (18); Majcher Agnieszka (341); Majcher Franciszka (69); Majecher Katarzyna (398); Majewska Agata (373); Majewska Eleonora (295); Majewska Katarzyna (103); Majewska Marjanna Ksawera (80); Majewska Maryanna (375); Majewska Rozalia (200); Majewski Andrzej (102); Majewski Antoni Józef (307); Majewski Grzegorz (163); Majewski Ignacy Bolesław (66); Majewski Michał (420); Majewski Piotr (202); Majewski Stanisław (109, 424); Majors Domicylla Wanda (52); Majowski Antoni (247); Makara Rozalia (174); Maksym Julianna (236); Makuła Tekla (70); Malarski Stanisław (284); Malarski Szymon (270); Malczyk Andrzej (371); Malek Karolina (96); Malijko Aleksander Andrzej (27); Malik Maryanna (178); Malinowska Cecylia (106); Malinowski Ignacy (12); Malinowski Jan (293); Malinowski Marek (260); Maliszewska Wiktoria Ewa (115); Małecka Michalina (186); Małecki Aleksander (378); Małek Franciszka (63, 367); Małek Jan (404); Małkiewicz Andrzeh (179); Mamnicki Tomasz (91); Mamot Ludwik (222); Mandryjski Wojciech (417); Manowiecki Łukasz (345); Marcinkowski Franciszek (88); Marcowski Mateusz (278); Marczewska Maryanna (15); Marczoska Maryanna (77); Marczyk Szymon (354); Margulewski (393); Markiewicz Franciszka (393); Markiewicz Jan (231, 349); Marszałek Franciszka (395); Marszałek Stanisław (316); Maryańska Emilia Zofia (29); Marzec Anna (375); Marzec Kazimierz (372); Marzec Michał (263); Matla Tomasz (336); Matulewicz Marcin (254); Matys Błażej (401); Maycher Paweł (264); Mazur Franciszek (378); Mazur Katarzyna (83, 389); Mazur Maryanna (368); Mazur Szymon (276); Mazur Tomasz (377); Mazurkiewicz Jan (45); Mazurkiewicz Jan Kalasanty (56); Mazurkiewicz Mikołaj (425); Mazurkiewicz Walenty (282); Mąkos Jan (276); Mech Joachim (70); Mech Maryanna (396); Mech Tomasz (303); Mędrych Katarzyna (257); Michalczewska Helena (20); Michalska Apolonia (246); Michalska Elżbieta (418); Michalska Katarzyna (101, 510); Michalska Maryanna Elżbieta (103); Michalski (428); Michalski Andrzej (301); Michalski Jan (204); Michalski Łukasz (302); Michniewska Franciszka (180); Mickiewicz Błażej (384); Mieczkowska Maryanna (74); Miernicki Ludwik (291); Miernik Franciszek (319); Miernowski Michał Aleksander Emilian (101); Mierzanowska Antonina (236); Mieżejewski Felicjan Bogumił Onufry (80); Miętkowski Andrzej (175); Milanowska Tekla (154); Milczuszek Maciej (256); Miller Adam (72); Millerski Franciszek (265); Miłkowska Agnieszka (6); Miłkowski Józef (267); Minkiewicz Maryanna (339); Miraczewska Małgorzata (223); Mirecki Karol (379); Misiewicz Władysław Stanisław Józef (54); Mistakiewicz Franciszek (164); Mistal Józef (18); Misztal Józef (358); Miśkiewicz Antonina Agnieszka (7); Mitak Giertruda (155); Mizera Katarzyna (92, 399); Mizera Maryanna (11, 288); Mizerska Franciszka (346); Mizerska Małgorzata (43, 299); Mizerski (350); Mizerski Ignacy (290); Mizerski Woyciech (255); Mizinica Wincenty (288); Mizińska Maryanna (433); Młynarczyk Józef (266); Modzelewski Henryk Franciszek Adam (172); Molenda Antonina (248); Molenda Jakub (244); Molenda Jan (252, 299); Molęda Jan (44); Molęda Justyna (277); Morawczyńska Tekla (348); Morawiński Józef (421); Morawski Andrzej (172); Mosinek Małgorzata (356); Mosionek Anastazja (120); Mosionek Andrzej (90); Mosionek Aniela (66); Mosionek Antonina (264); Mosionek Antonina Katarzyna (24); Mosionek Elżbieta (251); Mosionek Józef (347); Mosionek Ludwik (284); Mosionek Maciej (296); Mosionek Maryanna (226, 7); Mosionek Piotr (277); Moskal Franciszek (362); Motyka Antoni (227); Mozdzeński Stanisław (320); Mrowczyńska Apolonia (12); Mulacha Józef (381); Muller Adam (353); Muller Karol (415); Musiał Jan (319); Musiał Leon Woyciech (30); Musiał Stanisław (37); Musiał Teofila Zofia (34); Muszyńska Honorata Antonina (205); Myśliwiec Tomasz (365); Nadolnik Błażej (247); Nadolski Jan (263); Nadolski Mateusz (313); Nagiel Andrzej (102); Najewski Antoni Józef (48); Nakoneczny Antoni (241); Neyman Aleksander (211); Niciewicz Jan Nepomucen (55); Niedzielska Tekla (382); Niedzielski Felik (238); Niedzielski Julian (261); Nielepowicz Rozalia (169); Niepokojczycki Wacław Antoni (71); Niewiadomski Wojciech (369); Nigiewicz Alfons Karol (48); NN (221, 250, 275, 324, 326, 346, 354, 377, 391, 396,); NN Jan (432); NN Maryanna (234); NN Rozalia (274); Nockowski Grzegorz (351); Nocoń Józefa (17); Noja Michał (269); Nojek Paweł (255); Nowacki Łukasz (314); Nowak Andrzej (307); Nowak Antoni (47); Nowak Barbara (394); Nowak Józef (218); Nowak Maryanna (39); Nowak Stanisław (377); Nowak Teofila (365); Nowakowska Helena (13); Nowakowska Katarzyna (166); Nowakowska Zofia (23); Nowakowski Jan (311); Nowakowski Józef (296); Nowakowski Kazimierz (19); Nowakowski Zygmunt Paweł (7); Nowicka Maryanna (191, 397); Nowicki Alfons Jakub (66); Nowik Maryanna (243); Nowińska Brygida (269); Nowodworski Hilary Marcelli (115); Nowotnik Tomasz (243); Obara Walenty (323); Oberski Kazimierz (240); Obiadowska Eufrozyna Bronisława (88); Objadowska Bronisława (400); Offat Ignacy Konstanty (32); Offat Joachim (158); Okoinowski Paweł (357); Okulska Katarzyna (166); Okulski Aleksander Tymoteusz Michał (15); Okulski Andrzej (295); Okulus Andrzej (285); Olbromski Mikołaj (314); Olejnik Andrzej (304); Olesik Michał (288); Oleś Antonina (44); Oleś Wincenty (293); Olszewska Julianna Marcella (230); Oratko Szymon (213); Orzechowski Józef (259); Orzeł Tomasz (321); Osiecki Wojciech (282); Osiński Szczepan (275); Osmulska Anastazja (31); Ostaszewska Teofila (383); Ostrowska Antonina (321); Ostrowska Józefa (355); Ostrowska Maryanna (236); Osuchowski Piotr (243); Osuchowski Władysław (50); Pabaszewski Wincenty (272); Pacin Karolina (267); Pacoch Jan (235); Pacyna Petronella (202); Pacyna Wawrzyniec (375); Pacyna Werzyniec (67); Paczyński Jan (309); Pajak Antoni (199); Pająk Anna (65); Pająk Mikołaj (160); Pająkowska Józefa Maryanna (151); Pajda Józef (151); Pakuła Błażej (404); Pakuła Franciszek (333); Pakuła Józef (395); Palczewski Konstanty (350); Palczykowska Kunegunda (399); Paliński Marcin (430); Paliszewska Antonina (232); Paluch Jan (372); Paluszek Maryanna (169); Paluśkiewicz Aleksandra (67); Panek Bartłomiej (323); Panek Jan (393); Papajczyk Szymon (223); Papierska Maryanna (285); Papis Emilia (100, 422); Paprocka Anna (262); Paprocka Eleonora (278); Paprocka Weronika (6); Paprocki Tomasz (313); Parchalski Wawrzyniec (232); Pasek Amalia (117); Pasek Antoni (195); Pasek Tomasz (403); Patela Stanisław (418); Patyna Michał Zygmunt (222); Pawińska Cecylia (398); Pawlak Józef (343); Pawlińska Maryanna (109, 291); Pawliński Romuald (211); Pawłowska Maryanna (187); Pawłowski Dominik Maryan Stefan (72); Pawłowski Władysław Walenty (15); Pełczyńska Anna Aniela (167); Perkowski Franciszek (401); Peryt Ludwik (287); Peryt Maryanna (251); Petrykowski Józef (121); Petrys Anna (63); Pezara Grzegorz (374); Pęcherzewski Jan (271); Pękalski Jan (221); Pękała Agnieszka (120); Pęziar Franciszek (334); Pęzior Szymon (364); Piasecka Anna (426); Piasecki Stanisław (216); Piątkowska Józefa Franciszka (317); Piekus Konstanty (29); Pietroszuś Juryi (373); Pietrzyk Franciszek (189); Pietrzyk Jan (195); Pietrzyk Walenty Julian (13); Pietrzykowska Antonina (33); Piętowski Karol (211); Pilecka Agnieszka (404); Pilecka Małgorzata (271); Pilecka Maryanna (358); Pilecki Wawrzyniec (62, 352); Piontek Jan (288); Piotrowska Petronella (172); Piotrowski Piotr (320); Pisarski Antoni (392); Piwnicki Tomasz (121); Pizińska Ludwika (198); Plichowski Walenty (290); Pluta Kasper (301); Pluta Tomasz (346); Płaczyńska Tekla (81); Płatos Anna (384); Płatos Józef (298); Płatos Kacper (213); Płatos Szymon (91, 420); Płońska Tekla (249); Podgórny Kazimierz (227); Podgórska Franciszka (427); Podkańska Maryanna (166); Podlasiński Franciszek (338); Podsiadło Róża (335); Podwiślak Franciszka (86); Pogodziński Teofil (335); Pohl Józef Adam (197); Polak Antoni (421); Polakiewicz Józefa (20); Polakowski Jan (376); Połudzińska Józefa (431); Porczyńska Antonina Ludwika (39); Porczyńska Marya Róża (102); Porębski Kacper (272); Posmyk Jan (225); Poterańska Tekla (154); Potocki Szymon (92, 402); Pożyczka Andrzej (106, 421); Pożyczka Franciszek (26); Pożyczka Józefa (116); Pożyczka Magdalena (299); Pożyczka Maryanna (10, 414); Pożyczka Piotr (337); Pożyczka Wojciech (396); Pradło Jan (318); Prażnowski Jakub (223); Przedwój Jan (158); Przedwój Katarzyna (244); Przedwój Wiktoria (114); Przyborowski Józef Marcin (100, 426); Przybylska Felicja Antonina (84); Przybytniewski Roman (274); Przyłuski Stanisław (422); Ptaszeńska Teofila (382); Ptaszyńska Anna (333); Ptaszyńska Józefa (156); Ptaszyńska Katarzyna Maryanna (94); Pulek Antoni (339); Puszczyńska Olimpia Kaliksta (42); Pyskowski Szymon (152); Pyszczek Andrzej (99, 339); Pyszczek Paweł (382); Pyszczek Wiktoria (298); Pytlarz Walenty (436); Raczkowska Franciszka (369); Raczkowski Michał (84); Radziewicz Teresa (117); Radzikiewicz Jan (228); Radzikowska Agnieszka (406); Rajkowski Józef (223); Rajmer Andrzej (313); Ranszer Julian (38); Ratkiewicz Józefa (296); Raykowska Maryanna (9); Rędzia Jan (39); Richter Ludwika (183); Rochetin Adolf (365); Rochetin Józef (84); Rogala Bartłomiej (435); Rogala Jakub (335); Rogala Maryanna (193); Rogalska Józefa Maryanna (18); Rogalska Maryanna (340); Rogowski Jan (248, 424); Rogowski Jan Mikołaj (78); Rogoziński Sebastian (317); Rogoż Maciej (391); Rogulska Józefa (150); Rokicińska Franciszka Teodozja (188); Romanowicz Ignacy (226); Rorich Aleksander Leon (197); Rosińska Karolina (94); Rosół Anna (218); Roszkowska Elżbieta (430); Roszkowska Maryanna (193); Roszkowski Antoni (186); Rozański Michał (393); Rozgas Augustyn (244); Roziński Aleksander Tomasz (121); Rożańska Teofila Apolonia (12); Rożański Franciszek (165); Rożej Józef (322); Różański Michał (85); Rucka (300); Rudawski Seweryn (390); Rudziński Wojciech (344); Rudzka Franciszka (302); Ruraż Wincenty (237); Rusak Antoni (114); Rusak Stanisław (39); Rusakowska Katarzyna (428); Rusecki Antoni (428); Rusek Sebastian (328); Ruszkowski Chrystian (309); Rutka Jan (199); Rutowicz Jadwiga (312); Rybak Franciszek (76); Rybicki Franciszek (405); Rychlik Aniela (155); Rydz Jakub (62, 374); Rymkus Adam (243); Rzączyński Maciej (372); Rzeczkowska Wiktoria (184); Rzeczkowski Wojciech (165); Rzepiński Grzegorz (256); Rzeszotarski Alfon Jan (96); Rzeźnik Filip (395); Rzeźnik Kazimierz (305); Sadowska Anna (231); Sadowska Marya Magdalena (43); Sadowska Wiktoria (111); Sadowski Andrzej (239); Sadowski Józef (3, 188); Sadowski Onufry (413); Sadza Feliks (254); Sadza Julianna (253); Sadza Małgorzata (259); Sadza Maryanna (245); Sadzyńska Maryanna (181); Salaterski Marcin (425); Salatorski Francsizek (112); Sałbut Piotr (340); Samborski Piotr Paweł (71); Samborski Tomasz (298); Sarbin Wojciech (359); Sas Teofila (57); Sasański Marcin (220); Sawicka Katarzyna (427); Sawicki Józef (433); Sawicki Piotr (400); Schabowski Wojciech (238); Scibisz Wincenty (392); Serecianka Józefa (215); Serędzikowski Józef (293); Serwatka Franciszka (392); Serwicka Franciszka Katarzyna (105); Serwicka Maryanna (173); Sędzikwoski Mikołaj (250); Siczek Andrzej (298); Siczek Maryanna (86, 392); Siekaczyńska Kazimiera Rufina (118); Siembur Franciszek (354); Sienkiewicz Kazimierz (117); Siennicki Wiktor (322); Sieradowska Ewa (346); Sieradowska Józefa (21, 365); Sieradzewska Józefa (184); Sikora Agnieszka (12, 370); Sikorska Anna (387); Sikorska Maryanna (204, 400); Sikorska Zofia (409); Sikorski Antoni (307); Sikorski Franciszek (56, 79, 393); Sikorski Szymon (182); Sikorski Wincenty (292); Sikorski Wojciech (193); Silewski Franciszek (61); Silpil Karol (211); Sirard Jan (155); Sitkiewicz Emilia (288); Sitkiewicz Mikołaj (107); Sitoń Antoni (386); Sitoń Jan (386); Siwiec Salomea (242); Siwiec Tomasz (218); Skalski Franciszek (253, 308); Skawiński Filip (213); Skiba Franciszka (112); Skiba Piotr (247); Skoczylas Kazimierz (355); Skoczyńska Maryanna (234); Skoczyńska Maryanna Józefa (121); Skorupa Antoni (403); Skorża Antonina (26, 46); Skorża Franciszek (236); Skorża Regina (281); Skorżyńska Katarzyna (215); Skorżyński Łukasz (178); Skóra Tomasz (261); Skórnicka Ludwika (231); Skrzejewski Jan (231); Skrzek Katarzyna (164); Skrzyński Paweł (24); Skrzyp Bartłomiej (408); Skurska Katarzyna (347); Skurski Antoni (50, 347); Skwarczyński Marcelli Antoni (2); Slędzikowska Maryanna Emilia Antonina (25); Slęzakowska Franciszka (434); Sliwińska Małgrozata (44); Słabodzina Małgorzata (324); Słanińska Józefa (381); Sławczyński Szczepan (114); Sławieńska Angiela (31); Sławińska Katarzyna (189); Sławińska Magdalena (171); Sławiński Stanisław (340); Słowacki Feliks (293); Słowik Helena (269); Słowik Magdalena (268); Słowikowski Paweł (69, 344); Słowikowski Piotr (69, 344); Smalec Tomasz (335); Smiech Maryanna (189); Smioch Antoni (262); Smorczeńska Józefa (17); Sobczyk Szczepan (320); Sobczyński Piotr (161); Sobiecki Jan (181); Sobieniewska Rozalia (170); Sobieniewski Bonifacy (221); Sobierski Maciej (332); Sobieski Jan (37); Sobieszczański Ignacy Woyciech (33); Socha Jan Kanty Jacek (274); Socha Piotr (264); Sokalski Piotr (201); Sokołowska Barbara (303); Sokołowska Katarzyna (432); Sokołowska Maryanna (408); Sokołowski Franciszek (372); Sokołowski Marcin (178); Sokulski Kasper (388); Sołtyk Maryanna (374); Sotkiewicz Arsena (283); Sotkiewicz Florian (289); Społczyńska Joanna (212); Społczyńska Katarzyna (369); Sroczyński Piotr (384); Stachowicz Agnieszka (341); Stachowicz Benedykt (203); Stachowicz Kajetan (435); Stachowicz Kajetan Wawrzyniec (68); Stachowicz Katarzyna (89, 387); Stachowicz Marcin (417); Stachowicz Woyciech (23); Stachurski Kacper (272); Staczek Mateusz (312); Standowicz Mateusz (332); Stani Józef (187); Staniek Małgorzata (407); Stanik Józef (295); Staniszewska Antonina (227); Staniszewski Józef (280); Stankiewicz Franciszka (235); Stańczyk Stanisław (323); Starzyński Aleksander Franciszek (107); Stasiewicz Walenty (16); Staszewska Maryanna (8); Stawiarski Stanisław (377); Stefańska Ewa (415); Stelmach Antonina (41); Stępień Feliks (300); Stępień Maciej (406); Stęplewska Maryanna (236); Stępniowska Anna (57); Stępór Tomasz (436); Stoczyński Józef Aleksander (32); Stolarski Franciszek (10); Stolarski Jan Franciszek (233); Strach Maryanna (373); Strachała Franciszka (113); Strawiński Piotr (240); Strojnowski Michał (307); Struski Ksawery (246); Struycharczyk Stanisław (282); Strzałkowski Feliks (263); Strzelec Antoni (267); Strzelec Jan (169); Strzelecka Tekla (85); Stupała Walenty (336); Stusieński Wawrzyniec (69); Styczyńska Maryanna (432); Styczyński Franciszek (341); Styczyński Szczepan (214); Stysiałowicz Błażej (180); Stysiałowicz Ewa (256); Stysiowska Katarzyna (160); Stysiowski Walenty (214); Styś Emilia (46); Suchacki Antoni (217); Suchecka Karolina Wiktoria (96); Suchecki Aleksander (224); Suchecki Paweł (233); Suchecki Stefan (154); Suchodolska Julia Hipolita Karolina (400); Sujka Antoni (297); Sukiennik Jan (252); Sukiennik Małgorzata (309); Sukiennik Tomasz (289); Sulima Józefa (261); Sułek Antoni (268); Sułek Józefa (311); Sułek Kajetan (277); Sułek Stanisław (216); Sułkowska Małgorzata (60); Sułocka Anna (387); Supłatowicz Franciszek (412); Supłatowicz Ignacy (66); Supłatowicz Michał (85); Supłatowicz Wojciech (34, 280); Suter Franciszek (345); Swidzikowska Maryanna (57); Sygnet Piotr (278); Sykuła Piotr (367); Synowiec Jan (229); Synowiec Stanisław (234); Sypłatowicz Julianna (407); Szablicki Stanisław (168); Szacińska Kamilla (207); Szada Ludwik (345); Szafrański Bartłomiej (310); Szandra Jan (304); Szaniawska Urszula Eufrozyna (170); Szczepaniak Kasper (333); Szczepanik Wawrzyniec (364); Szczepański Andrzej (105); Szczęsny Mikołaj (290); Szczygielska Maryanna (75); Szczygieł Ignacy (275); Szelągowska Wiktoria (261); Szemiracka Tekla (83); Szeruga Maciej Teofil (10); Szewczyk Aniela (37); Szewczyk Anna (284); Szewczyk Emilia (316); Szewczyk Franciszek (157); Szewczyk Franciszka (158); Szewczyk Helena (245); Szewczyk Jakub (280); Szewczyk Jan (115); Szewczyk Łukasz (91, 425); Szewczyk Wojciech (373); Szewczyk Woyciech (24, 380); Szmajda Józef (330); Szołszyn (408); Sztabril Michał (229); Sztet Samuel (358); Sztok Julia (74); Sztok Władysław (73); Sztumbel Józef (296); Szumańska Maryanna (225); Szumański Kacper (252); Szumański Walenty Karol (98); Szumnik Maryanna (151); Szumnik Michał (222); Szumski Stanisław (200); Szwagrzyk Franciszek (360); Szwenk Eleonora Maryanna (82); Szydło Elżbieta (202); Szydło Helena Józefa (19); Szydło Jan (1, 369); Szydło Magdalena (46); Szydło Michał (262); Szyfmann Jan (65); Szymańska Franciszka (255); Szymańska Katarzyna (189); Szymańska Małgorzata (195); Szymański Tomasz (327); Szymczyk Karolina (95); Szypowski Juliusz Adolf (47); Ślązak Wakenty (351); Śliwiński Ludwik (240); Ślusarski Jan (228); Świąder Jerzy (319); Świder Michał (220); Świderska Maryanna (106); Świdziński Ludwik (78); Święcicka Aldeginda (411); Święcielski Antoni (179); Świętaszek Jan (272); Śwircz Jakub (398); Świtaj Franciszek (390); Świtalski Franciszek Ksawery Bolesław (119); Tabaczewski Wincenty (166); Tarabasz Kazimierz (361); Tarabasz Michał (342); Tarchalski Szymon Tadeusz (87); Tatarski Joachim (363); Tatarsuch Józefa (389); Tkaczyk Michał (376); Todwen Karolina (414); Tomaszewska Małgorzata (226); Tomaszewski Iacenty (297); Tomczak Wojciech (185); Topolska Katarzyna (106, 430); Traczyk Michał (224); Trajmer Ignacy (348, 366); Traymer Jan Kanty (94); Trojanowska Maryanna (182); Trojanowski Franciszek (320); Trojanowski Michał (362); Truszkiewicz Katarzyna (33); Trzeba Franciszk (305); Trzebiński Leonard (268); Tuliński Jan (247); Turczyński Walenty (335); Tusiński (245); Tusiński Józef (270); Tuszewski Antoni (186); Twardowski Stanisław (301); Tyszka Karol (334); Tyzner Feliksa Rozalia (86); Uchoska Katarzyna (203); Ulitowska Rozalia (37); Ungart Józef (299); Unger Antoni (382); Ungier Elżbieta (391); Urban Augustyn (410); Urbanek Agata (200); Urbańska Ewa (379); Wachowicz Wojciech (407); Wajkiert Antonina (172); Walenkiewicz Dominik (239); Wancerz Ignacy (385); Wancerz Jakub (394); Waniek Emilia (52); Waniek Jakub (182); Waniek Józefa (260); Waniek Katarzyna (228); Waniek Maryanna (177); Waniek Wiktoria (54, 339); Waniek Wojciech (250); Warda Józef (159); Wardyńska Katarzyna (280); Wardzińska Maryanna (40); Warlich Katarzyna (356); Wartołowski Tomasz (303); Warwo Jakub (367); Wasiak Aniela (196); Wasiak Katarzyna (176); Wasiak Magdalena (218, 253); Wasiak Małgorzata (49); Wasiak Maryanna (153, 217); Wasiewski Paweł (423); Wasilewski Józef (8, 251); Wasztyl Franciszek (85); Wasztyl Justyna (246); Wasztyl Kunegunda (424); Wasztyl Wincenty (270); Waśniewska Anna (63); Waśniewska Ludwika (162); Waśtyl Agnieszka (157); Wawrzycka Julia (416); Werner Bronisław Józef (58); Weroniecka Franciszka (165); Węglarz Błażej (412); Węgliński Szczepan (94); Węgliński Szymon (405); Węsierska Józefa (312); Wiata Maryanna (61); Wicińska Maryanna (404); Wiczyński Antoni (243); Wiechowski Wojciech (403); Wieczerzyńska Maryanna (177); Wieczorkowska Antonina (176); Wieczorkowski Jacek (167); Wierzbica Maryanna (238); Wierzbicka Anna (64, 363); Wierzbicka Józefa (217); Wierzbicki Jan (305); Wiesiakowski Jan (48); Wietrzykowski Wincenty (316); Więckowski Stanisław (219); Wijacińska Kunegunda (190); Wijata Kazimierz (20, 246); Wiktor Paweł (233); Wilczyński Maciej (391); Wilgut Ignacy (423); Wilk Antonina (250); Wilk Maryanna (262); Wilkoszewski Alekasnder (183); Wiórkiewicz Paweł (340); Wisińska Maryanna (167); Wiszka Tomasz (111); Wiśińska Antonina (249); Wiśniewska Maryanna (216, 397); Wiśniewski Aleksander Jan (53); Wiśniewski Władysław (332); Wiśniewski Wojciech (177); Wiśniowolski Józef (429); Wiśniowska Józefa (174); Witas Bartłomiej (329); Witcak Aniela (45); Witerska Helena (188); Witkiewicz Jan (309); Witkowska Wiktoria (394); Wkryńska Elżbieta (362); Włodarski Teofil Karol (98); Włodek Eleonora (97); Włodek Józef (353); Włodek Małgorzata (43); Wojcicka Jadwiga (281); Wojcicki Józef Paweł (277); Wojciechowska Helena (385); Wojciechowska Maryanna (385); Wojciechowski Józef (79, 399); Wojciechowski Tomasz (152); Wojcierżak Jan (51); Wojcikiewicz Józefa (174); Wojdacki Stanisław (413); Wojdan Agnieszka (390); Wojnicka Zofia (321); Wojtalski Jan (41); Wojtaniówna Rozalia (334); Wojtań Tomasz (338); Wojtysek Andrzej (427); Wolak Jan (6); Woldański Jan (349); Woldański Jan Józef (21); Wolski Adam (313); Wolski Dominik (266); Wolski Walenty Jan (2); Wolski Wojciech (241); Wosińska Maryanna (273); Woycicki Józef Paweł (28); Woyciechowski Walenty (9); Woynicka Zofia (40); Woźniak Urszula (430); Wójcicka Maryanna (366); Wójcicki Andrzej (97); Wójcik Barbara (363); Wójcik Maryanna (408); Wójcik Paweł (305, 322); Wójcik Wawrzyniec (309); Wójcikowska Maryanna (195); Wrochna Aleksander (278); Wrochna Helena Józefa (19); Wrona Ignacy (405); Wrona Kasper (312); Wrona Maryanna (386); Wrońska Agnieszka (177); Wroński Jan Nepomucen (191); Wrotnowski Mieczysław Aleksander (5); Wróbel Katarzyna (434); Wróblewska Józefa (58); Wścieklica Mikołaj Teofil (207); Wybranowska Franciszka (389); Wyderski Karol (11); Wydra Aleksander (174); Wydra Antonina (392); Wydra Józefa (5); Wydra Katarzyna (99); Wydra Maryanna (120, 159); Wysiekierski Hippolit (269); Wyszka Tomasz (433); Wyszyński Tomasz Jan (115); Wytcke Franciszek (217); Wziątek Jan (46); Zaborowska Marynna Ludwika (76); Zacharski Ludwik (318); Zagórski Filip (344); Zajączek Jakub (61); Zajączkowska Anna (260); Zajączkowski Piotr (54); Zajączkowski Walenty (370); Zakroniewski Tomasz (237); Zakrzewski Wojciech (241); Zalewski Krzysztof (331); Zalewski Norbert (267); Zalewski Tomasz (234); Zapała Wojciech (366); Zarzycka Maryanna (306); Zarzycki Ignacy (68, 358); Zasada Marek Stanisław (36); Zasada Stanisław (388); Zatorski Michał (257); Zatorski Stefan (177); Zawada Łukasz (299); Zawada Walenty (292); Zawadzki Antoni (227); Zawadzki Jan (119); Zawisza Jan (407); Zawodna Petronella (73); Zawodzińska Józefa (88); Zbyszyńska Maryanna (110); Zdziechowicz Teofil Andrzej (103); Zdziechowski Woyciech (25); Zgliczyńska Marya (383); Zgliczyński Roman (378); Zieja Jan (413); Zieleniecka Katarzyna (330); Zielińska Anna (343); Zielińska Franciszka (87); Zielińska Lucyna (347); Zieliński Gitlieb (235); Zieliński Józef (283); Zieliński Maciej (351); Zieliński Sabin Antoni Alfons (67); Ziembińska Agata (153); Ziemieńska Emilia Lucyna (119); Ziemniak Agnieszka (420); Ziemniakowska Maryanna (411); Ziemski Walenty (13); Zięba Antonina (42); Ziębia Józef (341); Zięcik Wojciech (301); Ziółkowska Józefa (342); Ziółkowski Franciszek (317); Ziółkowski Jan (93); Ziółkowski Józef (409); Ziółkowski Walenty (206); Zubek Maryanna (168); Zuch Józefa Aniela (56); Zuchowska Marjanna (256); Zuchowski Antoni (275); Zuchowski Bartłomiej (325); Zwierzyńska Rozalia (416); Zwoleński Andrzej (107); Zych Małgorzata (203); Zych Marek (214); Zych Maryanna (73, 120); Zych Sebastian (278); Zych Szymon (90); Źuchowski Józef (121); Żaczek Antonina (318); Żaczyńska Zofia (230); Żak Łukasz (312); Żebrowski Tomasz (304); Żelażewski Michał (240); Żmudziński Ludwik (78); Żuchowski Andrzej (1); Żuchowski Bolesław Wiktor (16); Żuchowski Stanisław (232); Żulińska Józefa Felicjanna (47); Żychnowski Konstanty (359); Żychowska Antonina (175); Żyła Grzegorz (419); Żyła Józef (419); Żyła Zofia (282)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 506; 26x40; ; 51; ; ; ; -; całkowicie;
Reference number: 58/156/0/029
tytuł i daty: Duplikat Aktów Religijno-Cywilnych Urodzenia, Zaślubienia i Zmarłych parafii Radom z roku 1848; 1848
hasła indeksu: Adamkiewicz Maryanna (202); Adamowicz Marcyanna (2); Adamski Franciszek (363); Adamski Stanisław (35); Adamski Szymon Adam (103); Alberska Antonina (203); Amanowicz Ksawera (250); Ancker Marya (200); Antonów Stanisław (390); August Ludwika (62); Badeńska Łucja (177); Badeński Antoni (42); Badeński Józef (243); Badowska Małgorzata (244); Bajer Jan (242); Bajer Ludwik (381); Bajerska Elżbieta (384); Bałandowicz Maria Magdalena Matylda (110); Bałandowicz Stanisław Wiktor Leon (38); Bałtowicz Agnieszka (206); Bałtowicz Marjanna (366); Banaczowska Franciszka (384); Banasiewicz Walenty (382); Banderska Maryanna (101); Banderska Salomea (371); Bandzen Pelagia (194); Bania Józefa (305); Bańczewska Barbara Maryanna (103); Baranowski Konstanty (295); Barańska Anna (354); Barańska Małgorzata (14); Barański Walenty (204); Barlicki Józef (320); Barszcz Maryanna (57); Barszcz Zofia (190); Bartnicki Jakub (338); Bartnik Maryanna (181); Bartodziejska Marcyanna Maryanna Matylda (5); Bartosiewicz Filip (321); Barwinek Maryanna (67); Bastrzycki Maciej (195); Batur Agnieszka (328); Bączkowska Franciszka (386); Bąk Magdalena (359); Bąk Marcyanna (83); Bednarczyk Aniela (252); Bednarska Katarzyna (335); Bednarska Łucja (344); Bednarska Maryanna (339); Bednarski Józef (380); Benduski Władysław (363); Bernacki wincenty (180); Bernaś Wincenty Czesław (69); Bernat Magdalena (64); Bernat Maryanna (169, 262, 375); Bernat Szymon (323); Bertrand Helena (321); Beszorner Julian Antoni (31); Biedrzycka Józefa (337); Biedrzycka Scholastyka (275); Bielawska Dorota (159); Bielawski Tomasz (87); Bielawski Władysław Melchior (109); Bielecki Józef (261); Bielski Antoni (3, 259); Bielski Majcher (308); Biełchanowski Józef (312); Bieńkowska Hieronima (338); Bieńkowska Maryanna (5); Bieńkowska Tekla (202); Bieńkowski Antoni (360); Bierzyński Franciszek Michał (72); Bińkowski Andrzej (88); Bińkowski Kazimierz (232); Błach Augustyn (68); Błach Maryanna (365); Błach Władysław (50); Błach Zofia (192); Błaszczyk Józef (390); Błaszczyk Stanisław (344); Bocher Jakub (205); Bogacka Józefa (9); Bogała Wincenty (65); Bogdańska Franciszka (281); Bogucka Maryanna (383, 25); Bogucki Jan (244); Bogusińska Katarzyna (166); Bojarska Anna (400); Bondziarski Walenty (254); Boniecka Leontyna (388); Boniecki Jan (86, 388); Boniek Antoni (261); Boniek Antonina (4); Borowiecka Michalina Rozalia (66); Borowiecki Andrzej (85); Borowska Ewa (310); Borusińska Wiktoria (284); Borynok Stanisław (260); Borzymowicz Antoni (398); Bozymowicz Antoni (6); Bożek Teresa (217); Bożęcka Petronella (159); Brożecki Wojciech (256); Brudzyńska Jadwiga Maria Janina (110); Brzeski Jan (365); Brzezińska Teofila (361); Brzeziński Aleksander (258); Brzyska Franciszka (331); Buchowska Franciszka (156); Budziński Józef (210); Budzisz Antoni (323); Budziszewska Karolina (259); Budzyński Franciszek (364); Bugajska Barbara (332); Bugajska Franciszka (73); Bugalska Eleonora (187); Buhlo Maryanna (191); Bujak Maryanna (4); Bukowski Szymon (397); Bułkowski Fryderyk (174); Burek Andrzej (329); Burek Magdalena (213); Burkiewicz Ludwik (181); Burska Anna (257); Bzowska Józefa (22); Carnecki Józef Jan Albin (21); Cazjkowski Józef (288); Celska Petronella (398); Cembrzyński Ignacy (389); Chajdukiewicz Józef (230); Chała Józefa (244); Chanus Józef (394); Charliński Szymon (159); Cherasionka Anna (45); Chęć Paweł (329); Chmielewska Franciszka (353); Chmielowska Stanisława (83); Chodnikiewicz Sabina (61); Chojnowski Józef Choalwa (265); Choromański Franciszek (260); Chotecka Edmunda (330); Chotecka Teofila (161); Chrobocik Katarzyna (249); Chrobosik Franciszek (180); Chrościelewski Henryk (392); Chrzanowski Julian (179); Chrzanowski Stanisław (306); Chudzyńska Antonina (230); Chybicki Paweł (236); Cichawa Anna (103); Cichawa Stanisław (240); Ciechocka Maryanna (163); Cieplińska Julianna (163); Cieplińska Marcyanna (164); Ciepliński Stanisław (30); Ciesielska Zofia Paulina (52); Cieślińska Maryanna (167); Cybula Katarzyna (190); Cygan Franciszek (337); Cygan Ludwika (176); Cygan Maryanna (111); Cygan Teresa (217); Cygankiewicz Małgorzata (180); Czajka Piotr (208); Czajka Szymon (221); Czaopliński Józef (377); Czarnecka Urszula (239); Czarnecki Antoni (40); Czarnecki Józef (7, 376); Czarnecki Piotr (59); Czarnecki Stanisław (192); Czarnecki Tomasz (200); Czarnota Tomasz (288); Czech Marcyanna (1); Czechowicz Łukasz (322); Czempińska Emilia (153); Czerszyk Jerzy (275); Czerwiec Andrzej (219); Czerwiec Franciszek (41, 328); Czerwińska Katarzyna (96); Czerwiński (368); Czerwiński Stefan (241); Czuprykowski Aleksander (377); Czyż Wincenty (327); Czyżowska Józefa (246); Dabrowski Adolf (381); Daczewska Maryanna (237); Davoine Ludwika Cecylia (184); Dąbrowska Barbara (297); Dąbrowska Paulina (264); Deja Kajetan (281); Dekiel Kazimierz (319); Derengowska Aniela Barbara (68); Derengowska Justyna (360); Dębicka Katarzyna (229); Dębińska Tekla (77); Dębnowski Ignacy (267); Dębowska Domicella (36); Dębski Marcin (261); Dobrosiewicz Maryanna (403); Dobrowolska Paulina (268); Dobrzyńska Ludwika Julia Bona (104); Dobys Łukasz (308); Dodek Ludwika (179); Dolecki Krzysztof (236); Doliński Ignacy (257); Domanowska Antonina (301); Domanowski Aleksander (293); Domański Piotr (362); Domaradzki Tomasz (238); Drabikowski Grzegorz (170); Drozdowski Franciszek (248); Dryja Elżbieta (183); Dryja Jan (103); Dryja Justyna (290); Dryja Ludwika (234); Dryja Michał (243); Drzewiecki Władysław Jan Prosper (24); Duda Tomasz (274); Dudek Walenty (402); Dudkowska Bronisława Maryanna (71); Dudkowska Maryanna (209); Dudkowska Maryanna Weronika (11); Dudkowski Leopold (352); Dudkowski Tomasz (342); Dudzińska Konstancja Tekla (76); Dudziński Andrzej (264); Dudziński Ignacy (273); Dudziński Józef (284); Dukiewicz Władysław (393); Dułaczyńska Józefa Brygida (77); Dumanowski Aleksander (15); Dumańska Franciszka (333); Durasiewicz Jan (253); Durasiewicz Katarzyna (378); Durka Józef (299); Durowski Jan (291); Duszyńska agnieszka (407); Duszyńska Ewa (399); Dutkiewicz Marjanna Ludwika (62); Dutkowski Stanisław (155); Dworak Walenty (272); Dybonicz Klemens Józef (97); Dygas Jacek (336); Dzieciński Jakub (270); Dzielek Maryanna (406); Dzierzgowski Antoni (247); Efeld Emilia Marcyanna (315); Ekert Helena (307); Eliasz Józef (284); Ellert Adolf August (50); Elsnerowicz Prakseda (189); Erecińska Tekla (394); Fabiński Antoni (283); Falińska Wanda (294); Fedorowicz Ludwik (259); Fidelis Adam (263); Figietti Antoni (358); Fijałkowska Felicja Anna (56); Fijałkowski Jakub (249); Fijałkowski Wojciech (383); Fijałkowski Wojciech Stanisław (34); Filecka Jan (266); Filipowicz Wojciech (252); Flaczyński Kacper (368); Flisiak Teofila (29); Flisiak Wojciech (365); Flont Augustyn (305); Flont Michał (310); Florczak Aleksander (15); Florzyński Andrzej (93); Frankowski Mikołaj (239); Frączek Agnieszka (347); Frączkiewicz Julia Marcyanna (61); Fryszkiewicz Izabella (164); Fryszkowska Maryanna (104); Fryszkowski Wojciech (25); Fulińska Rozalia Tekla (192); Fuliński Michal (194); Furmańska Maryanna (290); Furmańska Weronika (220); Furst Józef (264); Gacek Franciszka (349); Gaczyński Wojciech (186); Gaczyński Wojciech Stanisław (53); Gadajska Ewa (324); Gadajski Tomasz (104); Gajewska Katarzyna (91, 375); Gajewski Feliks (252); Gajewski Franciszek (290); Gajewski Józef (182); Gajewski Wojciech (159); Gałczyński Mikołaj (302); Gałecki Jan (232. 273); Gałecki Łukasz Jan (185); Garast Jan (200); Gardyś Jakub (51); Gaworek Józef (19); Gągolowicz Jan (302); Gąsiorek Magdalena (238); Gejger Maryanna Katarzyna (97); Gendaj Ignacy (71); Gębarska Maryanna Józefa (51); Gębczyk Anna (342); Gębczyk Maryanna (14, 176); Gębczyk Mateusz (341); Gębczyk Teresa (255); Gielec Andrzej (98); Gielniowski Tomasz (96); Gigura Jan (54); Glinka Jacek Henryk (64); Gliwińska Felicja (406); Głębicki Konstanty (382); Głowacki Wawrzyniec (291); Głuchowski Jan (213); Gnatkowska Katarzyna (321); Gnatowska Joanna (383); Gocel Roch (360); Gogolska Ludwika (369); Goleńska Maryanna (196); Gołąbek Ignacy (328); Gołąbek Rozalia (66); Gorączkiewicz Paulina (206); Gorczycka Karolina (300); Gorczycki Leon (30); Gorecka Józefa (1); Gorecki Władysław Andrzej Korsyn (10); Gornicki Filip Antoni (38); Gospodarczyk Izabella (344); Gozieczewska Emilia Wiktoria (108); Górecka Józefa (245); Górecka Katarzyna (285); Górecka Zofia (32); Górecki Antoni (43); Górnicki Wojciech (353); Górska Hieronima (191); Górska Waleria (111); Górski Mochał (347); Góźdź Kasper (231); Grabarz Jan (330); Grabka Walenty (268); Grabowski Lucjan Jan (45); Grabski Leon (26); Grabski Tomasz (305); Grechtal Domnik (271); Gregorczyk Jan (342); Grobiecki Andrzej (222); Grochulska Barbara (156); Grodkowska Barbara (100); Grodkowski Andrzej (243); Grodkowski Szymon (156); Gronek Aniela (346); Gronkowska Zofia (192); Gross Ferdynand Stanisław (33); Grudnik Andrzej (245); Grudzińska Marcella Florentyna (83); Gruntowicz Antoni (298); Gruntowicz Franciszek (326); Gruszczyńska Urszula (266); Gruszczyński Andrzej (276); Gruszka Józef (272); Grzegorczyk Andrzej (92); Grzybowska Elżbieta (160); Grzybowski Józef (293); Gublicki Walenty (237); Guirard Franciszek (206); Gurasiewicz Maryanna (78); Gurlicki Bartłomiej (237); Gustowska Maryanna (375); Gutowska Konstancja (165); Guzowski Jan (48); Gwozdź Józef (20); Gwóźdź Szczepan (106); Gzel Konstancja (395); Gzell Piotr (189); Hamerski Marcelli (55); Hanus Józef (19); Hartmann Antoni (209); Hastrzębski Tomasz Adam (111); Hebdowski Józef (14, 355); Heber Klemens Konrad (96); Hegedeusz Marya Aniela (65); Hegedeusz Maryanna (325); Heissler Józefa (222); Hejsler Tomasz (318); Hejzler Andrzej (243); Herdin Heliodor Komnstanty (70); Herezianka Anna (334); Hernik Aniela (319); Hernik Michał (382); Hernik Wawrzyniec (300); Hernik Wojciech (31); Hieroznicki Michał (401); Hippa Jan (392); Hłaski Aleksander Józef (18); Hoffmann Aniela (336); Hudziński Julian (37); Huzarski Piotr Roman Napoleon (70); Hyszczyński Ludwik (362); Icha Antoni Jan (39); Idziak Józef (239); Idziak Maryanna (102); Iwanicki Eugeniusz (283); Jabłońska Katarzyna (309); Jabłoński Augustyn (332); Jabłoński Hipolit (63); Jachiewicz Józefat (76); Jachowicz Franciszek (304); Jachowski Albin Kazimierz (16); Jachowski Andrzej (374); Jackowski Albin (332); Jakubicka Tekla (333); Jakubiński sebastian (308); Jakubkiewicz Paweł (202); Jakubowska Katarzyna (398); Jakubowski Mateusz (316); Janicka Franciszka (343); Janicki Henryk (53, 345); Janicki Jacek (192); Janicki Piotr (278); Janiec Franciszek (292); Janiszewski Gabriel (323); Jankowska Anna (280); Jankowska Apolonia (247); Jankowska Maryanna (267); Jankowski Jan (45); Janowiecki Antoni (259); Janowiecki Wincenty Jan (68); Janowski Franciszek (252); Januchta Anna (257); Januchta Maryanna (263); Jarosińska Małgorzata (280); Jarząbek Andrzej (211); Jarząbek Magdalena (289); Jasicki Franciszek Józef Jan (88); Jasińska Ewa (183); Jasińska Julianna (174); Jasińska Maryanna (201); Jasiński Józef (294); Jaśkiewicz Andrzej (158); Jaśkiewicz Aniela (250); Jaśkiewicz Katarzyna (276); Jaśkiewicz Wojciech (305); Jaworska Anna (167); Jaworska Małgorzata (195); Jaworski Jan (297); Jazierski Karol (386); Jazwiński Antoni (12, 260); Jaźwiński Feliks (399); Jerozolima Justyna (289); Jęczmieniowska Agnieszka (229); Jęczmieniowski Kasper (277); Jędrzejowska Florentyna Aleksandra (47); Jędrzejowska Marjanna (373); Jędrzejowski Franciszek (168); Jędrzejowski Jan (48); Joniec Paweł (325); Juda Agnieszka (359); Jurek Franciszka (333); Jurek Szymon (85); Jurkowski Edward Dionizy (88); Juryj Maryanna Tekla (79); Juszczykiewicz Jan (366); Juźwiak Józef (307); Kabarczyk Tomasz (361); Kacak Andrzej (196); Kacór Salomea (197); Kacprowska Maryanna (100); Kaczmarek Józef (241); Kaczor Józef (213); Kaczor Katarzyna (380); Kaczor Zofia (187); Kaczorowska Katarzyna (207); Kaczorowski Michał (61); Kaczór Adam (105); Kaftański Fortunat (353); Kalisz Tekla (346); Kamińska Helena Konstancja (64); Kamińska Maryanna (201); Kamiński Jan (327); Kamiński Józef Polikarp (27); Kamiński Maciej (399); Kapalski Feliks Antoni (39); Kapalski Józef (397); Kapusta Michał (74); Kapusta Wojciech (22); Karaś Franciszka (41); Karcz Anna (56); Karcz Maryanna (282); Karkocz Wincenty (397); Karmanek Jakub (298); Karolenowski Józef (258); Karwacka Teresa (347); Karzyński Ignacy (308); Kasparowicz Jan (339); Kasper Józef (258); Kat Maryanna (204); Kazańska Katarzyna (25); Kesler Barbara (355); Kesler Józefa Franciszka (27); Khus Hipolit (62); Kiepiel (326); Kiepiel Kajetan (286); Kierzkowski Franciszek (327); Kiraga Andrzej (248); Kisiel Franciszka (82); Kisiel Henryk (11); Kisiel Maryanna (333); Kisiel Tekla (171); Klein Franciszka (173); Klemm Wiktor Edward (84); Klesiewicz Ignacy (283); Klimecki Jan (345); Klimek Franciszek (78); Klimek Jakub (267); Klimek Zuzanna (271); Klinczyk Mikołaj (350); Kluś Franciszek (359); Kłoczowska (397); Kłosieńska Genowefa (312); Kłosowski Tomasz (203); Kłossowska Emilia (398); Kłossowski Józef (341); Kłossowski szczepan (396); Knapiński Jan (221); Kobierski Florian Pius (41); Kobylarz Kasper (311); Kociszewska Józefa (221); Kocot Sylwester (376); Koczewska Maryanna (178); Kognacka Anna (332); Kolasińska Teofila (351); Koltun Franciszek (269); Kołczewska Maria (400); Kołecki Maksymilian Wojciech (43); Kołodziej Faliks (331); Kołodziejczyk Paweł (272); Kołodziejczyk Tomasz (93); Kołtun Antoni (335); Kołtun Karol (187); Kołtun Ludwika (270); Kołtun Łukasz (210); Kołtun Małgorzata (344); Kołtun Maryanna (201); Kołtun Wawrzyniec (163); Kołtunkiewicz Ksawery (94); Komorowska Marjanna (390); Komorowska Maryanna (88); Konarska Agata (251); Kondys Benedykt (307); Konkowska Julia (39); Konopka Jakub (280); Kończyk Jozefa (154); Kopańska Maryanna (232); Kopycińska Eleonora (166); Korbasiński Maciej (355); Korkiewicz Wincenty (294); Kornacki Józef` (404); Korolik Józef (397); Korzeniewska Anna (389); Kosińska Józefa (185, 301); Kosiński Józef (376); Kosno Agnieszka (222); Kośla Maryanna (255); Kotkowski Stanisław (378); Kowalik Grzegorz (293); Kowalik Józef (19); Kowalska Elżbieta (211); Kowalska Maryanna (366); Kowalska Teresa (76, 384); Kowalski Jan (238); Kowalski Konstanty (40); Kowalski Łukasz (368); Kowalski Piotr (8); Kozińska Maryanna Agnieszka (108); Kozioł Łukasz (365); Kozla Tekla (244); Kozłowska Józefa (12, 395); Kozłowska Michalina (274); Kozłowska Tekla (390); Kozłowski Feliks (154); Kozłowski Ignacy (193); Kozłowski Jan (70, 369); Kozłowski Karol (7); Kozłowski Wiktor (161); Krajewska Józefa (75); Krak Urszula (369); Krakowiak Józef (343); Krauz Jakub Ludwik (55); Krawczyk Szczepan (301); Krawczyńska Franciszka (405); Krogulska Konstancja (162); Krykanty Michalina (77); Krykunt Michalina (379); Krysiński Feliks (328); Krzemiński Adam (106); Krzepińska Józefa (407); Krześnicka Franciszka (82); Krzykacz Andrzej (240); Krzyżanowski karol (348); Krzyżanowski Szymon (335); Książek Kunegunda (197); Kubasz Anastaxja (366); Kubiszewska Weronika (6); Kuc Szczepan (370); Kucharczyk Maciej (356); Kucharska Antonina (242); Kucharska Franciszka (270); Kucharska Katarzyna (182); Kucharska Kunegunda (218); Kucharska Marcyanna (236); Kucharska Maryanna (172); Kucharska Teofila (257); Kucharski Ignacy (21); Kucharski Jakub (264); Kucharski Mateusz (407); Kudelska Kordula Salomea Katarzyna (96); Kudlik Andrzej (273); Kudła Wawrzyniec (363); Kudłowska Antonina (34); Kulak Franciszek (348); Kulak Franciszka (78); Kulczycka Julianna (106, 278); Kulczycki Francsizek Wincenty (23); Kulczyńska Anna Florentyna (57); Kulesza Józef (64); Kulich Karolina (172); Kumiński Wincenty (258); Kumowski Maciej (176); Kundys Jakub (183); Kunowski Józef (20); Kupis Wawrzyniec (367); Kupisz Feliks (322); Kupisz Jan (253); Kupisz Józef (9); Kupisz Paweł (373); Kurdwanowski Alfons (292); Kuropatwa Wiktoria (107); Kurzyński Jakub (341); Kutkiewicz Franciszek (79); Kutkiewicz Katarzyna (351); Kutkiewicz Piotr (229); Kutkiewicz Wojciech (357); Kwaczyński Jan (310); Kwapiński Franciszek (349); Kwapiszewska Izabella (208); Kwarta Ludwika (371); Kwaśniewska Helena (382); Kwaśniewska Józefa Anna (17); Kwaśniewska Justyna (379); Kwaśniewski Aleksander Wojciech (17); Kwiatkowska Maryanna Waleria (101); Kwiatkowski Jan (6); Kwiatkowski Józef (241); Kwiatkowski Tomasz (298); Kwiatkowski Walenty (396); Kwiecień Agnieszka (211); Labińska Urszula (381); Lament Józef (162); Laskowska Barbara (378); Laskowska Florentyna (378); Laskowski Michał (377); Lech Anna (58, 353); Lechowska Konstancja (165); Leciakowska Maryanna (82); Lejszcz Mikołaj (271); Lemański Andrzej (243); Lesiak Józef (357); Lesiak Szymon (318); Leśkiewicz Ludwik (366); Leśkiewicz Marya Ludwika (65); Leśniewski Karol (313); Lewandowska Anna (275); Lewandowski Adam Paweł (242); Lewandowski Ludwik (67); Lewandowski Walenty (256, 289); Lewicki Wincenty (93); Lichocki Feliks (323); Linowska Apolonia Józefa Katarzyna (20); Linowska Kunegunda (230); Linowska Paulina (234); Linowski Franciszek (233); Linowski Tomasz (233); Lipiec Antoni (240); Lipiec Jan (3, 244); Lipiecki Sylwester (322); Lipińska Salomea Felicjanna (95); Lipiński Feliks (201); Lipiński Teofil Szymon (87); Lisowska Franciszka (394); Lubecka Brygida (340); Luboch Andrzej (370); Ludwicka Marya (82); Łada Wincenty (246); Ładecki Franciszek (402); Łagowski Józef (3); Łazowska Florentyna (276); Łoboda Kazimierz (306); Łosicka Karolina (48); Łosik Maryanna (295); Łuczak Tekla (292); Łuczyński Karol (361); Łukowska Katarzyna (223); Machaj Piotr (333); Machnów Teodor (294); Maciejczak Stanisław (350); Maciejewska Katarzyna (405); Maciejski Ludwik (202); Maciejski Paweł (255); Madejczyk Zofia (29); Madejska Maryanna (158); Madracki Wincenty (238); Magiera Antoni (207); Maj Jan (389); Majcher Franciszek (195); Majchrowski Jan (371); Majchrzyk Leokadia (314); Majchrzyk Mikołaj (266); Majer Wiktoria (398); Majewska Bronisława Kazimiera (36); Majewska Józefa Magdalena (54); Majewska Julianna Antonina (240); Majewska Marcyanna (2, 362); Majewska Maryanna (52, 218); Majewski Andrzej (310); Majewski Antoni (266); Majewski Jan (385); Majewski Józef (15); Majewski Stanisław Józef Antoni (54); Majewski Wojciech (336); Majmoka Jaochim (250); Makara Alfons Ludwik Damazy (363); Makara Józef (19); Makara Kazimierz (404); Makara Ludwika (66); Makarska Olimpia (367); Maksym Piotr (315); Maksym Stefan (176); Makuła Jan (340); Malarczyk Józef (293); Malczewski Stanisław (258); Malejko Antoni (347); Malewski Filip (33); Malinowska Cecylia (309); Malinowska Katarzyna (374); Malinowska Maryanna (205); Malinowski Leopold (279); Małek Antoni (265); Małek Jan (156); Małek Józef (201); Małek Józefa (157); Małek Katarzyna (343); Małek Marcin (92); Małek Piotr (222); Małek Zofia (324); Małkiewicz Anna (367); Mamcarz Tomasz (400); Mantorska Elzbieta Katarzyna (93); Marcinkowska Teresa (337); Marczowska Maryanna (212); Markiewicz Aleksander (170); Markowski Jan (247); Marszałek Augustyn (262); Marszałek Ignacy (58); Marszałek Wiktoria (177); Marzec Józef (376); Masionek Anastazja (347); Masternak Bartłomiej (263); Maszewska Maryanna (309); Matysiowski Jan (84); Mazon Klara (341); Mazur Franciszka (76); Mazur Magdalena (214); Mazur Mateusz (223); Mazur Stanisław (24, 296); Mazurek Antoni (254); Mazurkiewicz Antoni (231); Mazurkiewicz Bronisław (48); Mazurkiewicz Wojciech (261); Mączyńska Antonina (203); Merasek Dominik (237); Mężycka Konstancja (189); Miałkowski Jan (15); Miałkowski walenty (274); Miastek Antonina (4); Miazkowska Jadwiga (313); Miąszczyk Stanisław (395); Michalczewska Helena (370); Michalczewska Katarzyna (214); Michalczewski Stanisław (32, 334); Michalska (303); Michalska Aniela (334); Michalska Apolonia (385); Michalska Emilia (47); Michalska Maryanna (199); Michalski Józef (188); Michalski Wojciech (30); Michta Franciszek (336); Mielgomos Walenty (377); Miernicki Ignacy (312); Miernikwoska Maryanna (355); Mierzejewska Zofia Helena (28); Miętkowski Władysław (52); Milczarski Dominik (325); Milewski Leon (285); Miłek Wincenty (277); Miłkowska Agnieszka (261); Miłkowska Ludwika (235); Miłowłok Piotr (317); Minarski Łukasz (266); Mirecka Maryanna (108); Mirkowski Franciszek (286); Mistakiewicz Zofia Klementyna (37); Mistal Anna (208); Miśkiewicz Tomasz (214); Mizera (387); Mizera Ignacy (374); Mizera Jan (368); Mizerska Eleonora (187); Mizerska Katarzyna (168); Mizerska Łucja (180); Mizerska Maryanna (163); Mleczkowska Marjanna (369); Młynarczyk Kazimierz (282); Modzelewski Łukasz (338); Molenda Aniela (60); Molenda Katarzyna (223); Molęda Michał (68); Molęda Mikołaj (92); Morawetz Wacław (198); Morawski Jan (280); Morawski Michał (60); Mosionek Jakub (298); Mosionek Kacper (111); Mosionek Katarzyna (267); Mosionek Maryanna (169, 324); Mosionkiewicz Katarzyna (385); Motyka Józef (157); Motyka Paweł (174); Motyka Szczepan (160); Motyka Wiktoria (94); Mozdzieniewicz Maryanna (391); Możdzyńska Maryanna (198); Mroczkowska Stanisława (387); Mrozek Marcin (326); Mrozowska Katarzyna (296); Mrożek Anna (314); Mrożek Jakub (263); Mrożek Maryanna (262); Mrożkowski Piotr (265); Mularczyk Jan (260); Muller Michalina (274); Musiał (385); Musiał Maryanna (319); Musiał Michał (157); Musiałek Wawrzyniec (306); Muszyńska Aleksandra (231); Myszczyński Kasper (254); Nachulewicz Aleksander (220); Nadla Marcin (271); Nadolska Anna (60); Nadolska Kunegunda (59); Nalepińska Wiktoria (70); Nawrot Jan (358); Neyman Lucyna (351); Niechudek Wiktor (318); Niedzielska Antonina (285); Niewadzi Walenty (380); Niewiadomska Franciszka (307); Niewiadomy Joachim (250); Niewiadomy Ludwik (395); Nigiewicz Alfons (354); NN (238, 316, 371); NN Andrzej (262); NN Franciszek (372); NN Jan (237); Nocuń Ludwik (321); Nocuń Teofila (384); Noga Łukasz (380); Noińska Maryanna (155); Nowacki Władysław (387); Nowak Adam (171); Nowak Antoni (364); Nowak Błażej (277); Nowak Józefa (20); Nowak Katarzyna (162); Nowak Kazimierz (272); Nowak Małgorzata (53, 355); Nowak Paulina (3); Nowakowska Barbara (260); Nowakowska Józefa (94); Nowakowska Katarzyna (286); Nowakowska Teofila (300); Nowakowski Andrzej (91); Nowakowski Kazimierz (251); Nowakowski Maciej (292); Nowakowski Robert (291); Nowakowski Teofil Robert (29); Nowicka Bronisława (186); Nowicki Ignacy (389); Nowocień Dorota (10, 322); Nowocień Piotr (49); Nowocień Wojciech (218); Nowodworska Anna (281); Obara Walenty (330); Objedowski Zachariasz Teodor (91); Obrzydowicz Mikołaj (101); Ochociński Antoni (209); Offat Ignacy (342); Ogieński Michał (270); Ogórkowski Hipolit (153); Okulska Tekla (312); Okulski Ignacy (79); Okulus Franciszek Ksawery (99); Orłowska Antonina Maryanna (44); Ossowska Katarzyna (85); Ostrowska Justyna (299); Ostrowska Marianna (334); Ostrowski Józef (208); Ostrowski Tomasz (233); Osuchowska Maryanna (8); Pacyk Józef (385); Pacyna Ewa (81); Pacyna Franciszka (77); Pacyna Michał (358); Pajaczek Jan (383); Pajączek Józef (401); Pająk Andrzej (13, 232, 387); Pająk Łukasz (175); Pająk Marcin (319, 331); Pająk Maryanna (210); Pajda Agnieszka (5); Pajda Andrzej (172); Pajda Aniela (290); Pajda Maryanna (379); Pakuła Franciszek (326); Pakuła Józef (2, 279); Paliszewska Maryanna (340); Paliwoda Marcin (317); Panek Józef (177); Panek Maryanna (18, 280); Paprocka Helena (316); Paprocka Konstancja (328); Paprocka Rozalia (304); Paprocki Francszek (196); Parol Antonina (188); Parys Antoni (190); Parys Teresa (317); Pasek Anna (350); Pasek Wojciech (198); Pastuszka Jan (391); Patyna Antoni (282); Pawlikowska Julia (205); Pawlikowski Jakub (273); Pawlikowski Michał (285); Pawlikowski Tadeusz (345); Pawliński Franciszek Walenty (24); Pawłowska Maryanna (234); Pawłowska Maryanna Anna (55); Pawłowska Petronella (386); Pawłowski Antoni (162); Pawłowski Marcin (233); Pawłowski Wincenty (51); Petograbski Józef (393); Petroszko Witold Bronisław (79); Petrus Marcin (317); Petrykowski Józef (393); Piasecki Erazm (164); Piasecki Jan (178); Piasecki Karol (278); Piechociński Ignacy (58); Piechota Bogumił Władysław (42); Piekarska Maryanna (246); Pieklarz Ignacy (349); Piernik Wojciech (256); Pietruszka Jakub (356); Pietrzyk Antoni (167); Pietrzyk Józef (83); Pietrzyk Katarzyna Antonina (27); Pietrzyk Walenty (353); Pietrzykowski Józef (9); Pięciński Józef (203); Piętkowska Teodozja (155); Pilecki Tomasz (183); Piotrowicz Eleonora (221); Piotrowska Marjanna (396); Piotrowska Maryanna (95, 212); Piotrowski Ludwik (290); Piórkowski Jozef Feliks (105); Pirogowska Feliks (42); Piwońska Maryanna (279); Pluta Dominik (250); Płatos Franciszek (169); Płatos Jan Kanty (87); Płatos Józef (168); Płatos Zofia (46); Płaza Wiktoria (107); Płoński Andrzej (163); Pocheciński Teofil (104); Podasiadło Maryanna (6); Podkiejim Andrys (291); Podkoliński Bonawentura (7); Podsiadło Katarzyna (188); Podsiadłowska Franciszka (245); Pogodzińska Ewa (107); Pohl Eufemia Maria (92); Polakiewicz Józefa (357); Połajański Michał Ignacy (34); Połajapliński Ignacy (165); Połudzińska Franciszka (239); Pomagalska Julia (210); Pomorski Jan (231); Porczyńska Antonina (234); Poteralski Wincenty (381); Powidło Jakub (315); Powielantys Kazimierz (294); Pożyczka Franciszek (339); Pożyczka Józef (317); Pożyczka Justyna (346); Pożyczka Marjanna (396); Pożyczka Maryanna Weronika (60); Prażmowska Józefa (14); Precman Urlich (307); Prokopowicz Julia (205); Przedój Dorota (159); Przedój Tomasz (109); Przybytniewska Domicella (35); Przygoda Marcin (254); Przysiecki Henryk (8, 259); Pszczółkowska Anna (153); Pszeniczna Maryanna (248); Pszeniczny Antoni (251); Pszenny Józef (315); Ptaszyńska Tekla (379); Ptaszyński Antoni (212); Puchacka Emilia (269); Puk Franciszek (305); Purman Józef (302); Pyszczek Zofia (387); Pytlowski Jan (86); Rabczewski Marcelli Piotr (189); Raczkowska Katarzyna Franciszka (80); Raczyńska Augusta Maryanna Józefa (99); Raczyński Jakub (57); Raczyński Szymon (354); Radkowski Jan (49, 336); Radlińska Izabella Eufrozyna (46); Radliński Eugeniusz Maksym (28); Radliński Ignacy (323); Radzikowski Ksawery (84); Radziszewska Józefa Zofia (9); Rajkowska Marjanna (372); Ratajska Izabella (383); Ratajska Józefa (12); Ratyńska Józefa (297); Redzica Tomasz (274); Rel wacław (268); Reutled Stanisław (346); Rewoliński Konstanty leon (184); Rezler Agnieszka (339); Rogala Franciszka (329); Rogala Maryanna (278); Rogala Piotr (279, 358); Rogala Stanisław (353); Rogalska Franciszka (62); Rogowska (399); Rogowski Maciej (251); Rogowski Marcin (271); Rokicińska Antonina (199); Rokicka Franciszka (253); Rokicki Aleksander (262); Rokicki Mikołaj (367); Romanek Wiktor (69); Romanowicz Ludwika (169); Romanowska Kunegunda (197); Romanowski Jan Kanty (153); Romanowski Konstanty (72); Rorich Ignacy Konrad (102); Roszkowska Maryanna (194); Roszkowski Jan (399); Roze Teofila (213); Rozwadowska Łucja (249); Rożycki Antoni (278); Ruciński Jan (322); Ruda Marjanna (367); Rusak Antoni (43); Rusak Solomea (197); Rusak Stanisław (330); Rusakowska Konstancja (354); Rusakowski Wincenty Wojciech (26); Rusecki Grzegorz Stanisław (46); Rutowicz Julianna (264); Rybak Marcin (81); Rybicki Adolf (302); Rychter Maryanna (249); Rydz (384); Rydz Józefa (287); Rydz Łukasz (325); Rydz Mateusz (182); Rzeczkowski Jan (401); Rzeczkowski Teofil (11); Rzeokowska Agnieszka (211); Rzepka Franciszek (405); RzepkaTekla (22); Rzędkowski Kazimierz (287); Rżonek Jan (377); Sabura Kazimierz (283); Sacharów Chryzyp (287); Sadowska Antonina Franciszka (40); Sadowska Magdalena (193); Sadowska Tekla (74); Sadowska Wiktoria Aniela (107); Sadowski Józef (303); Sadowski Piotr (327); Salwich Jan (169); Sałacińska Maryanna (161); Saram anna (249); Sarnecka Franciszka (406); Sas Wojciech (343); Saul Franciszka (23); Sawicka Anastazja (364); Sawicki Michał (239); Sawitow Sawit (291); Schnierstein Emilia Zofia (185); Scibisz Zofia (255); Sek Piotr (350); Sekańska Eufemia Maryanna (73); Semporowski Maciej (270); Semporowski Michał (212); Serafińska Feliks (39); Serwicka Franciszka (273); Serwicki Józef (401); Sędzikowska Antonina (1); Sialwich Andrzej Franciszek (98); Siczek Józef (403); Siemieradzka Ewa (373); Siennicki Michał (204); Sieradowski Józef (188); Sieradz Franciszka (170); Sierpińska Wiktoria (84, 398); Siewierek Tekla (207); Sikora Franciszek (80); Sikorska Barbara (195); Sikorski Andrzej (97); Sikorski Jan (197); Sikorski Jan Władysław (47); Sikorski Łukasz (155); Sikorski Michał (160); Sikorski Stefan (71); Silowski Franciszek (303); Sitkiewicz Marcyanna (371); Sitkiewicz Maryanna (54); Skabińska Maryanna (311); Skalarczyk Karol (388); Skibińska Tekla (181); Skierski Henryk (191); Skoczyńska Apolonia (314); Skornicka Józefa (2); Skorzyńska Maryanna (235); Skorża Barbara (156); Skorża Jadwiga (281); Skorża Michał (69); Skorżyński Łukasz (67); Skowroński Wawrzyniec (361); Skórnicka Józefa (246); Skórnicki Ignacy (191); Skronicka Maryanna (284); Skrzyńska Katarzyna (89); Skrzyńska Maryanna (358); Skwarczyński Józef (372); Slachciński jan (44); Sliwińska Aleksandra Bronisława (49); Sliwiński Antoni (207); Słaciwa Jan (299); Sławiński Mikołaj (389); Słomka Zofia (190); Słupska Franciszka (209); Smakowski Julian (242); Smięda Marcin (309); Snioch Wawrzyniec (368); Sobiecka Stanisława (332); Sobiecki Stanisław (337); Sobieniewska Franciszka (403); Sobieniewska Józefa (90); Sobocka Teresa Justyna (184); Sobolewska Aniela Józefa (108); Sobolewski Szczepan (172); Soból Józef (311); Sobutkiewicz Franciszka (381); Sojecka Maria Sabina (110); Sokołowska Antonina Prakseda (50); Sokołowska Francsizka (23); Sokołowska Jadwiga (300); Sokołowska Maryanna Jadwiga (27); Sokołowski Adam (165); Sokołowski Franciszek (285); Sołtys Franciszek (78, 312); Sosnowski Łukasz (313); Sotkiewicz Paulina (317); Sowa Michał (392); Sperczyński Jan (362); Spyra Jan Wawrzyniec (28); Stacherski Emilian Ignacy Dydak (80); Stachowicz Agnieszka (340); Stachowicz Józef (400); Stachowicz Katarzyna (297); Stachowicz Klemens (166); Stachowicz Maryanna (56); Stachowicz Wojciech (326); Stachurski Adam (304); Stachurski Mateusz (69, 370); Stalmach Antonina (303); Stani Barbara (100); Staniszewski Franciszek (292); Staniszewski Wiktor Wincenty Tereryusz (24); Stankowa Brygida (330); Stanokowski Walenty (268); Stańczyk Andrzej (388); Stańczyk Antonina (250); Stańczyk Piotr (23); Stańkowski Grzegorz (391); Starkowski Jan (390); Staszewska Katarzyna (382); Staszewski Jan (289); Staszewski Józef (320); Statler Sylwian (173); Stąpor Walenty (406); Stąporek Walenty (329); Stefańska Tekla (178); Stefański Tomasz (311); Stern Karol (276); Stetekiewicz Władysław Adam Jan (106); Stępień Andrzej (277); Stępień Jakub (185); Stępniewski Łukasz (364); Stępnikowski Adam (105); Stępnikowski Stanisław (295); Stępnikowski Szczepan (405); Stopa Jan (391); Strachała Franciszka (245); Strachała Piotr (253); Straszak Edmund (357); Strończyk Maryanna (210); Stróż Petronella (313); Strzałkowska Petronella Józefa (44); Strzelec Michał (193); Strzelecki Szczepan (327); Strzelecki Wincenty (319); Strzemecki Antoni (346); Styczyńska Katarzyna (254); Styczyńska Maryanna (21); Styczyński Błażej (10); Stysiałowicz Józef (32, 316); Styś Teresa (231); Sucheniowska Izabella (52); sudalski Jakub (341); Suffińska Maryanna (53); Suffiński Marcin (166); Sukiennik Filip (167); Sukiennik Franciszek (214); Sukiennik Tekla (158); Sukiennik Walenty (352); Sulima Maryanna (257); Sulima Tomasz (102, 211); Sułek Anna (57); Sułek Jakub (55); Sułek Wincenty (190); Sumigowska Anna (58); Sumigowska Helena (275); Supłatowicz Antoni (44, 234); Supłatowicz Franciszka Katarzyna (74); Supłatowicz Józefa (157); Supłatowicz Julianna (298); Supłatowicz Maryanna (349); Swat Franciszka (304); Swidziński Jan (318); Swięcielska Aniela (396); Sykuła Stanisław (256); Synowiec Mikołaj (284); Sytka Małgorzata (344); Szabas Helena (200); Szablewska Maryanna (230); Szafrański Pius (394); Szaja Zofia (256); Szczęsna Anna (63); Szczęsny Jan (154); Szczupak Helena (25); Szczygielski Aleksy (232); Szelągowski Szymon Tadeusz (87); Szelewska Maryanna (375); Szeniawski Michał (197); Szewczyk (405); Szewczyk Barbara (99); Szewczyk Jan (179); Szewczyk Józefa (154); Szewczyk Marjanna (394); Szewczyk Maryanna (95); Szewczyk Tomasz (101); Szilling Pelagia Zofia (13); Szklarzewicz Mateusz (301); Szlachciński Jan (365); Szokalska Maryanna Klara (63); Szokalski Mikołaj (205); Szpakowska Weronika (380); Szpakowski Antoni (402); Szpakowski Karol (81); Sztabińska Brygida (359); Sztabiński Józef (403); Sztok Florentyna (407); Sztok Julia (404); Sztrynk Franciszek Henryk (100); Szubieniewski Jan Nepomucen (37); Szumański Walery (356); Szumnik Katarzyna (243); Szwarczyński Karol Kazimierz Leon (91); Szwewczyk Wawrzyniec (56); Szydło (247); Szydło Ewa (296); Szydło Franciszek (286); Szydło Kajetan (61); Szydło Maryanna (217); Szydło Piotr (8); Szydło Tekla (168); Szydło Walenty (5, 293); Szymańska Aniela (348); Szymańska Balbina (173); Szymańska Emilia (47); Szymańska Ewa (360); Szymański Stanisław (279); Szymczak Julianna (288); Szymczyk Tomasz (313); Szypowski Juliusz (392); Ślęzak Antoni Jan (36); Śmietanka Maryanna (269); Śmigielski Paweł (320); Śnioch Franciszek (80); Świdzińska Tekla (241); Świerkowski Ksawery (170); Święcicka Ludwika (349); Tabaczyński Michał (73); Talarski Mateusz (309); Tarachimow Zofia (296); Tarchalski Zachariasz (286); Tarczeński Jan Piotr (49); Tarczyński Józef (247); Tarkowski Ignacy (310); Tarnowski Tomasz (241); Terc Jan (217); Thierbach Waleria (235); Thierbald Jan Romuald Franciszek (42); Tkaczyk Franciszka (407); Tłumacz Michał (63); Tłumok Katarzyna (182); Tomala Katarzyna (235); Tomaszewska Magdalena (213); Tomaszewski Ferdynand Jan (33); Tomczyk Maryanna (240); Tomczyński Bolesław Jan (30); Topolska Katarzyna (236); Topolski Sebastian (251); Trojanowski Józef (13); Truszkowska Wiktoria (198); Trzciński Stanisław (16); Trzeciak Apolonia Wiktoria (12); Trzeciak Walenty (404); Trzos Józef (50); Tuchalski Tomasz (370); Turowska Honorata (242); Turzeński Andrzej (356); Tusińska Karolina Maryanna (175); Tusiński Michał (361); Tusiński Teofil (10); Tuszewski Michał Nepomucen (86); Tuszyński Filip (38); Uczyńska Elżbieta (373); Ulc wojciech (318); Ulidowicz Zuzanna (72); Ulikowski Tomasz (158); Ulikowski Walenty (342); Urbański Franciszek (71, 370); Urbański Franciszek Ksawery Adam (99); Urbański Wincenty (246); Usik Franciszek (289); Uściński Jan Alfons (325); Wachnicki Roman (175); Wachnicki Wawrzyniec (334); Wagner Karol (320); Waksman Jan Józef (186); Walewska Antonina (45); Walkiewicz Karol (306); Wancerz Salomea (360); Waniek Agnieszka (352); Waniek Franciszka (98, 362); Waniek Maciej (248); Waniek Walenty (11); Waniek Wojciech (32); Wapiński Franciszek (343); Warchul Andrzej (95); Warchul Julianna (314); Wasiak Antoni (359); Wasiak Ewa (182); Wasiak Józefa (386); Wasiak Tomasz (265); Wasztyl Józef (356); Wasztyl Tekla (352); Wasztyl Wincenty (171); Waśniewska Anna (331); Wąsik Jan (287); Werks Leon (26); Weroniecka Teofila (308); Węglarska Józefa (388); Węglińska Antonina (13, 374); Wężykowski Wojciech (31); Wichowski Franciszek (177); Widerkiewicz Franciszka (351); Widerska Teofila (161); Wiechowska Jadwiga (371); Wieczorek Agnieszka (175); Wieczorek Karol (351); Wieczorkowski Józef (161); Wieczorzyński Jan (401); Wielocha Maryanna (219); Wieniakowski Wojciech (406); Wierzbicki Wojciech (31, 311); Wiesiakowska Katarzyna (94); Wiesiakowski Jan (229); Wiewiórski Aleksander Benedykt (21); Więckowska Małgorzata (195); Wijata Maryanna (174); Wileski Tomasz (277); Winiarska Rozalia (67); Winkler Maryanna (179); Wisniewski Wincenty (337); Wiśniewska Joanna (171); Wiśniewska Rozalia (109); Wiśniewska Tekla (160); Wiśniewski Aleksander (345); Wiśniewski Antoni (35, 105); Wiśniewski Jan (316); Wiśniewski Marcin (386); Wiśniewski Tomasz (282); Wiśniewski Władysław (248); Wiśnioska Zofia (287); Wiśniowski Jan (236, 181, 321); Witczak Aniela (281); Witczak Małgorzata (204); Witczak Michał (391); Witek Jan (85); Witkowska Katarzyna (393); Witkowski Ignacy (403); Wityński Antoni (379); Włodarski Piotr (59); Włudarczyk Andrzej (282); Włudarczyk Józef (301); Włudarska Maryanna (167); Wojciechowska Aniela Tekla (74); Wojciechowska Józefa Wincentyna (102); Wojciechowska Maryanna (38); Wojciechowski Franciszek (335); Wojciechowski Józef (36); Wojciechowski Wincenty (295); Wojcieszak Maryanna (267); Wojcieszak Piotr (363); Wojcik Marcyanna (1); Wojdacki Wincenty (269); Wojnicka Franciszka (268); Wojnicka Katarzyna (229); Wojnicki Franciszek (81); Wojnicki Kazimierz (16); Wojnicki Wojciech (370); Wojsiatycz Jan (283); Wojtasik Ludwika (196); Wolak Jakub (217); Wolak Jan (364); Wolak Mateusz (218); Wolak Stanisław (34); Wolski Franciszek (199); Wolski Karol (90); Wolski Roch (272); Wołczyński Jan (335); Woźniak Jan (219); Woźniak Maryanna (299); Woźniak Zuzanna (302); Woźniakowska Anna (193); Wójcicka Julia Joanna (40); Wójcicki Andrzej (345); Wójcicki Wojciech (22); Wójcik Kacper (348); Wójcik Maryanna (204); Wójcik Mateusz (375); Wójtowicz Katarzyna (33); Wrochna Augustyn (187); Wrochna Józef (404); Wrochna Rozalia (65); Wrona Stanisław (295); Wrońska Maryanna (324); Wroński Leopold Antoni (29); Wroński Zygmunt (173); Wróbel Konstancja (220); Wróbel Paweł (378); Wróblewski Antoni (4); Wróblewski Jozef (220); Wrzos Wojciech (320); Wujtal Filip (348); Wyderska Monika (186); Wyderski maciej (275); Wydra Józef (19); Wydra Józefa (393); Wydra Łucja (369); Wydra Wojciech Hermenegild (26); Wydra Woyciech (376); Wypyska Jadwiga (296); Wyszkowski Norbert (324); Wyszomirski Jan (288); Wyszyński Tomasz (339); Wyżycki Leszek Józef Wit (89); Wyżycki Michał Józef Władysław (89); Wyżycki Przemysław Karol Tadeusz (90); Zaczkiewicz Katarzyna (16); Zając Andrzej (98); Zajączkiewicz Józef Franciszek (184); Zajączkowski Antoni (164); Zakrzewska Maryanna (338); Zakrzewski Franciszek Ładysław (75); Zalaznowski Maksymilian (255); Zalzbtum Gotfrid (245); Załucki Jan (206); Zamojski Ignacy (402); Zaporowska Maryanna (265); Zarzycka Maryanna Józefa (66); Zasadziński Ludwik (199); Zawada Jacek (253); Zawadzka Maryanna (51, 357); Zawadzki Jan (235); Ząbczyńska Agnieszka (222); Ząbecki Marcin (314); Zbrożyński Franciszek (7); Zdziech Jakub (288); Zdziech Walenty (297); Zdziechowski Wincenty (276); Zdżarska Kazimiera (35); Zelga Maryanna (59); Zgliczyński Karol (331); Zielińska Antonina (75); Zielińska Zuzanna (72); Zieliński Feliks (178); Zieliński Franciszek (86, 194); Zieliński Jan (350); Zieliński Józef (233); Zielonka Paweł (407); Ziemińska Waleria (303); Zienba Katarzyna (374); Zioło Łukasz (315); Ziółkowski Feliks (97); Zubska Rozalia (219); Zwierz Józef (252); Zwierzyński Ignacy (304); Zwoła Wiktoria (340); Zych Antoni (41, 329); Zych Jan (299); Zych Maryanna (269); Zysiek Kazimierz (306); Żabicka Tekla (344); Żanadzka Katarzyna (338); Żuchowska Petronella Antonina (43); Żuchowski Franciszek (73); Żuchowski Ziemowit Stefan (109); Żuczkowska Katarzyna (354); Żuława Mikołaj (263); Żyła Zofia (187)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 460; 26x41; ; 53; ; ; ; -; całkowicie;
Reference number: 58/156/0/030
tytuł i daty: Duplikat parafij Koatolickiej Radom z r. 1849; 1849
hasła indeksu: Abramski Stanisław (39); Adamczyk Józefa (26); Adamczyk Piotr (76, 289); Adamski Szymon (269); Amanowicz Paulina Maryanna (280); Ambrozińska Apolonia (298); Ambrozińska Apolonia Domicella (50); Antonowicz Filip (330); babutowski Paweł (315); Baden Teodor (261); Bajer Franciszek (191); Bajer Maryanna (186); Bajerska Franciszka Karolina (64); Bajerska Maryanna (88); Balicka Magdalena (314); Bałczyk Andrzej (129); Bamonis Jakub (322); Banasiewicz Maryanna (196); Banaśkiewicz Michał (328); Bańczowska Maryanna (278); Baranowska Henryka Filipina (62); Baranowska Łucja (151); Barańska Katarzyna (125); Barańska Zuzanna (175); Barga Marjanna Agnieszka (141); Bartodziejski Franciszek (235); Basiak Antonina (59); Bator Maryanna (154); Bączkowska Weronika (293); Bednarek Franciszek Michał (108); Bednarska Anna (313); Bejzia Andrzej (317); Benda Bolesław Szymon (87); Benduska Anna (89, 321); Berger Cecylia (303); Bernacki Józef (17); Bernacki Karol (212); Bernaś Maryanna (244); Bernat Franciszek (37); Bernat Malgorzata (178); Bertrand Ignacy (77); Bezpijańska Julia Bronisława (58); Bezpijański Walenty (8); Bębnowska Domicella Florentyna (93); Będuska Maryanna (321); Bielska Wiktoria (138); Bieniek Antonina (9); Bieniek Ludwik (96); Bieniek Maryanna (213); Bienkowski Józef (236); Bieńkowski Józef (10); Bierzyński Franciszek (319); Biniek Walenty (9); Binkowska Ludwika (152); Binkowski Szymon (258); Biurek Wawrzyniec (276); Błochowicz Władysław (256); Bober Dominik (336); Bobrowski Wincenty (239); Bochra Jakub (86); Bocioński Antoni Rajmund (95); Bocioński Rajmund (312); Boczkowski Franciszek (260); Boek Tomasz (137); Bogacki Mikołaj (346); Bogdański Aleksander (179); Bogucka Maryanna (180); Boguńska Michalina Franciszka (119); Bojanowski Paweł (260); Bojarska Maryanna (231); Boksińska Katarzyna (184); Boroń Maryanna (110); Borowiecki Andrzej Franciszek (130); Borowiecki Jan (316); Boruch Jan (61); Borusiński Antoni (272); Boullet Julia Józefa (9); Bożymowicz Zofia (326); Bratoszewski Ignacy (12); Brodnich Andrzej (17); Brodzińska Julianna (20, 244); Brudkiewicz Julian Stanisław (42); Brudkiewicz Marcelli Karol (119); Brudkiewicz Walenty (174); Brylewska Joanna (174); Bryńska Ludwika (8); Brzeska Jadwiga (313); Brzeska Józefa (316); Brzeska Maryanna (240); Brzeska Zofia (43); Brzeski Antoni (123, 331); Brzeziński Piotr (273); Buczyńska Maryanna (211); Buczyński Wojciech (40); Budziński Andrzej (117); Budziszewski Franciszek (210); Bugajska Maryanna (341, 349); Bugajska Rozalia (309); Bugajski Mikołaj (134); Bugajski Tomasz (168); Bugalski Franciszek (253); Bujak Andrzej (339); Bujak Francsizek (108); Bujak Ignacy (236); Bujak Katarzyna (118, 324); Bujak Małgorzata (178); Bujak Maryanna (270, 326); Bukowska Józefa Maryanna (164); Bulkowska Eleonora Łucja (140); Bułkowski Julian (3); Burek Anna (77); Burek Helena (159); Burek Jadwiga (111, 118); Burkiewicz Antoni (283); Burkiewicz Antoni Ludwik (46); Burncyk Sntoni (320); Burska Franciszka (25); Burzyńska Tekla (195); Burzyńska Teofila Klementynaa (26); Bzduch Anastazja (208); Centnerowicz Kazimiera (306); Cetlicer Piotr Szczepan (91); Cetnerowicz Mateusz (270); Chałubińska Wanda (324); Chmielewski Jan Gwalbert (78); Chmielewski Józef (31); Chmurzyński Paweł Antoni (67); Chociszewski Albin Józef (116); Chruścik Marcin (215); Chruśniowski Paweł (158); Chrzanowska Karolina Małgorzata (71); Chrzanowska Teofila (210); Chrzanowski Bolesław Franciszek (44); Chrzanowski Franciszek (177); Chrzanowski Kacper (247); Chudzińska Antonina (18); Chudziński Stanisław (347); Chwajnowski Andrzej (266); Cichawa Bartłomiej (185); Cichawa Maryanna (14, 295); Cichońska Maryanna (169); Ciepalska Waleria Józefa (129); Cieplich Józefa (234); Cieslik Stanisław (243); Cieślikowski Andrzej (197); Ciołek Józef (255); Cygan Tomasz (123); Czajka Agata (12); Czajkowski Filip (290); Czarkowski Ludwik (239); Czarnecki Józef (235); Czarnecki Lucjan (337); Czech Katarzyna (197); Czechowski Antoni (291); Czerska Rozalia (238); Czerwiec Franciszek Michał (99); Czyszkowski Michał (230); Czyszkowski Paweł Wawrzyniec (98); Czyżewska Apolonia (233); Czyżowska Maryanna (101); Ćwiklińska Magdalena (246); Daciewicz Jan (259); Daniłowska Helena (333); Daniłowski Kazimierz Augustyn (62); Daszkowska Anna (260); Dąbrowska Domicella (191); Dąbrowska Józefa (77); Dąbrowski Antoni (151); Dąbrowski Karol (15); Dąbrowski Stefan Julian Henryk (82); Deja Maryanna (51, 348); Dembowska Stanisława (308); Deskur Helena (183); Deskur Jan (183); Dębicka Antonina (39); Dębicki Michał (155); Dębowski Franciszek (309); Dębska Anna (269); Dobrowolska Józefa (216); Dobrowoska Maryanna (345); Dolocieńska Monika (242); Domański Kazimierz (265); Domaradzki Andrzej (125); Domaradzki Antoni (291); Domaradzki Szymon (313); Dorocińska Maryanna (185); Drabik Florentyna (271); Drabik teofila Bronisława (122); Drabikowska Florentyna (25); Drobniewska Franciszka (183); Drobnowska Anastazja (26); Drochliński Wojciech (293); Drożdżowski Jan (182); Drużbabel Franciszek (262); Dryja Jakub (82); Dryja Jan (84); Drzewiecki Ignacy (134, 312); Dudek Andrzej (229); Dudkowski Adam (94); Dudkowski Józef Michał (83); Dudkowski Władysław (294); Dudkowski Władysław Antoni (32); Dulska Eufrozyna Estella (200); Dunajewski Łukasz (237); Duperas Walenty (331); Durka Ekim (326); Durkowska Maryanna (35); Dutkowa Scholastyka (234); Dutkowski Leopold (5); Dwornicki Antoni (207); Dydak Katarzyna (230); Dylewski Kajetan (249); Dysyterchow Maryanna (322); Dzbikowski Feliks (128); Dzielek Piotr (74, 289); Dziubiński Piotr (284); Dziubiński Tomasz (275); Dziubiński Wincenty Piotr (73); Dziubiński Zygmunt (198); Embinger Józefa (182); Erojanowski Władysław (275); Eustachiewicz Lucjan Marek (86); Falińska Franciszka (300); Fedorowicz Jan (335); Ferszt Konstanty (280); Figlus Wincenty (269); Fijałkowska Agnieszka (323); Fijałkowska Maryanna Marcella (123); Fiszer Feliks (332); Fiszerska Karolina (162); Fituch Julianna (274); Flisiak Antoni (250); Flisiak Karolina (256); Flont Agnieszka (212); Flont Kazimierz (32); Flont Piotr Damian (21); Florkiewicz Dorota Balbina (34); Florska Katarzyna (44); Fortini Maryanna (139); Frączek Petronella (253); Frej Maryanna Magdalena (188); Frydowska Anna (302); Fuliński Wawrzyniec (330); Furciński Jan (173); Furst Maryan Franciszek Stanisław (45); Gacek Karol (252); Gacyl Karol (12); Gaczeńska Florentyna Maryanna (53); Gaczeński Pankracy Julian (53, 272); Gadajska Anna (73); Gadejska Józefa (215); Gaill Adolf Ferdynand (164); Gajdowska Józefa (259); Gajewski Jan (292); Galińska Teofila (287); Gall Jakub (335); Gałązka Jan (209); Gałczyńska Antonina Maryanna (252); Gałczyńska Maryanna Antonina (28); Gałczyński Antoni Florian (28); Gałczyński Florian (268); Gałecki Hipolit (90); Garbarczyk Jan (250); Gawełek Agnieszka (212); Gawłowski Michał (341); Gaworek Dominik (169); Gaworek Maryanna Barbaea (131); Gąsowska Ludwika (172); Gdowska Eleonora (217); Gelbert Franciszka (165); Gębczyk Maryanna (89); Gębczyk Paweł (254); Gębura Franciszek (110); Gędaj Katarzyna (298); Gibała Maryanna (12); Gierard Daniela (286); Gierard Władysław Paweł Henryk (136); Gierzmoński Franciszek (334); Ginieński Józef (29); Glinka Jacek (292); Gliwińska Franciszka Tekla (105); Gnatkowska Katarzyna Feliksa (64); Gocel Aniela (286); Gocyl Mikołaj (267); Godecki Kazimierz (230); Gogół Marcin (205); Golczewska Micgalina Domosława (100); Golenianka Józefa (345); Gołąbek Rozalia (268); Gołębiowska Julianna (18); Gołębiowski Stanisław (53); Gołosz Jan (140); Gonciarek Rozalia (161); Goraj Adam (307); Gorelski Antoni (55); Gorlicka Marcyanna (174); Gorzkowski Jakub (83, 289); Gospodarczyk Ludwik (91); Goss Jan (249); Gożdż Rozalia (154); Góral (242); Góral Adam (333); Górasiński Ludwik (181); Górecka Maryanna (186); Górecki Bogumił Feliks (21); Górecki Paweł (297); Górecki Władysław Andrzej (254); Górnicki Feliks (258); Górski Maciej Ignacy (25); Górski Paweł (7); Grabarczyk Karol (243); Grabkowska Maryanna Zofia (49); Grabowski Lucjan (253); Grabski Leon (283); Gregorczyk Maryanna (11, 246); Grochólski Andrzej (301); Grochulski Andrzej (18); Grodkowska Barbara (281); Gromski Andrzej (131); Gronostaj Apolonia (314); Gross Ferdynand (300); Grudziński Lucjan Jan (58, 295); Gruszczyńska Gertruda (212); Grzybowska Emilia Maryanna (52); Grzybowska Kunegunda (27); Grzybowska Tekla (206); Grzybowski Andrzej (162); Grzybowski Marcelli Stanisław (47, 279); Gurasiewicz Małgorzata (153); Guzińska Wiktoria Maryanna (97); Gwoźdź Dorota (237); Gwoźdź Franciszka (156); Gwóźdź Maryanna (111); Haczyński Marcin (330); Hak Kanty (332); Hanus Michalina (114); Hawelka Teofila (141); Hebdowska Aniela Maryanna (85); Hering Tomasz (159); Hernik Franciszek (80); Hernik Julianna (5); Hernik Wojciech (231); Hoffman Magdalena (345); Hoffmann Amelia Fryderyka (177); Hoffmann Gustaw (38); Hoffmann Olimpia celestyna Maria (38); Hoffmann Teofila (340); Hudzik Andrzej (127); Huzarski Stanisław (272); Iskrzyńska Maryanna (202); Iwanicki Jan Aleksy (139); Iwańska Katarzyna (29); Iwański Edward (248); Iwański Walenty (299); Jabłonowska Anna (244); Jabłońska Helena (112); Jabłońska Marya Magdalena (101); Jabłoński Benedykt (315); Jabłoński Jan (340); Jackowski Wincenty Piotr (39); Jackowski Włodzimierz Józef (138); Jaczkowski Teodor (172); Jagiełło Apolinary (81); Jagiełło Jakub (255); Jakubczyk Wiktoria (199); Jakubicki Piotr (273); Jakubicki Piotr Benedykt (22); Jakubkiewicz Paweł (345); Jakubowska Wiktoria Florentyna (119); Jakubowski Antoni (33, 289); Janik Konstancja (155); Janiszewska Maryanna (325); Janiszewska Tekla (104); Janiszewska Zuzanna (90); Janiszewski Józef (190); Jankowska Zuzanna (175); Jankowski Antoni (6); Jankowski Jan (259); Jankowski Konstanty (174); Janoszczyk Roch (332); Janowska Anna (257); Jarząbek Zofia (177); Jarząbkowski Piotr Klemens (127); Jasińska Agnieszka (317); Jasiński Józef (237); Jasiński Stanisław (285); Jastrzębski Jan (236); Jaszewski Stanisław (328); Jaśkiewicz Francsizeka Ksawera (132); Jaśkiewicz Jan (138); Jaśkiewicz Józef (111); Jaśkiewicz Kazimierz (326); Jaśkiewicz Marjanna (6); Jaworska Małgorzata (262); Jaworski Dominik (268); Jaworski Michał (106); Jaworski Wojciech Stanisław (38); Jezierska Magdalena (252); Jędrzejowska Maryanna (70); Jędrzejowski Bronisław (94); Jończyk Andrzej (182); Jozopowicz Katarzyna (162); Józefowicz Jan (243); Józefowicz Malwina (335); Józefowicz Władysław (335); Jurczewska Marya Anna (97); Juri Apolonia (343); Jurkowski Edward (251); Jurkowski Stanisław Edmund (127); Kaczak Wojciech (44); Kaczak Zofia (255); Kaczkowski Józef Kazimierz (27); Kaczór Marcin (122, 333); Kaczyńska Magdalena (318); Kafarska Walentyna Marja (25); Kaftański Antoni (140); Kalisz Maryanna (276); Kalwarczyk Mateusz (307); Kamieniecki Teodor (268); Kamińska Józefa (23); Kamińska Karolina (130); Kamińska Petronella (56); Kamińska Regina (241); Kamińska Waleria Rozalia (72); Kamiński Bolesław Marcyan Mikołaj (42); Kamiński Jakub (153); Kamiński Jan (241); Kamiński Marcin (331); Kapuścińska Honorata (312); Karbowski Melchor Sylwester (4); Karcz Antoni (233); Karcz Barbara (187); Karcz Józefa (292); Karcz Maryanna (279); Karczmarczyk Magdalena (206); Karczmarski Józef (10); Kardyś Jakub (341); Karpińska Aleksandra (194); Karpińska Anna (256); Karpińska Maryanna (102, 344); Karpiński Leon Julian (40); Karwacka Franciszka (325); Kasprzak Franciszka Teodora (70); Kasprzyk Franciszka (283); Kaszewska Wiktoria (171); Kaszowski Franciszek (172); Kaznowski Antoni (63); Kepel Jan (128, 326); Kędziora Magdalena (318); Kiełbasa Jakub (320); Kiepaska Magdalena (327); Kiepiel Mateusz (99); Kiernicki Wincenty (200); Kiraga Jan (99); Kiraga Wawrzyniec (232); Kisiel Feliks (7); Kisiel Franciszka (296); Kisiel Michał (183); Kisiel Rozalia (262); Kisiel Teofila (55); Kisiel Wojciech (36); Kisiel Zofia (248); Kiszczyna Pawłowa (300); Klier Anna (268); Kliszewska Helena (166); Kloniszkis Daniel (188); Kluz Kajetan (332); Kłaczyńska Maryanna (308); Kłak Szczepan (309); Kłosiński Aleksander Tomasz (81); Kłosiński Tomasz (164); Kobus Henryk Alfred (41); Kocimowska Katarzyna (157); Kołczewski Kazimierz (282); Kołodziejczyk Jan (305); Kołodziejczyk Szymon (115); Kołtun Józefa (14, 159, 324); Kołtun Maksymilian (116); Kołtun Maryanna (192); Kołtun Michał (214); Kołtun Tekla (172); Kołtun Tomasz (294); Kołtunek Wincenty (171); Komański Jan (239); Kondys Walenty (276); Kondziela Walenty (6); Koniecka Małgorzata (60); Kopalski Leon (38); Kopański Błażej (180); Kopiński Kacper (339); Koprowska Anna (201); Koraga Julianna (67); Korczyńska Maryanna (79, 293); Korynkiewicz Ewa (135, 342); Korynkiewicz Maryanna (135, 342); Korytko Stanisław Walenty (28, 252); Korzeniewska Maryanna (68); Korzeniewska Tekla (284); Korzkowski Stanisław (293); Kosak Mateusz (326); Kosieł Antonina (280); Kosiński Franciszek Jan (117); Kossowski Franciszek (109); Kościelski Jacek Roch (232); Kośla Antonina (49); Kotlińska Anna (75); Kotowski Jan (348); Kowalczyk Józef (232); Kowalczyk karol (206); Kowalczyk Katarzyna (169); Kowalczyk Magdalena (190); Kowalik Elzbieta Anna (79); Kowalik Elżbieta (304); Kowalik Jozef (311); Kowalik Kacper (323); Kowalska Maryanna (198); Kowalski Franciszek (200); Kowalski Leon (96, 302); Kowalski Leon Konstanty (41); Kozerski Władysław (14); Kozieł Kazimierz (95); Kozierski Teodor Marcin (245); Kozlanka Ludwik (6); Kozłowska Domicella Józefa Apolonia (4); Kozłowska Józefa (193); Kozłowska Karolina Aleksandra Emilia (13); Kozłowska Maryanna (337); Koźlak Paulina (69); Krajewska Julianna (317); Krajewska Maryanna (285); Kraszewska Agata (201); Krauze Maryanna (118); Krawczykowska Petronella (280); Krawczykowski Tomasz (216); Krawczyński Walenty (217); Krepnicki Onufry (291); Krokanty Elżbieta Marcyanna (123); Krowa Grzegorz (235); Królikowska Joanna Paulina (72); Krus Jan (322); Krydziński Wojciech (199); Krykanty Piotr Paweł (74); Krzesimowska Salomea (179); Krzosek Antoni (64); Krzykacz Błażej (15); Krzykacz Józef (27); Krzyżanowska Teresa (324); Krzyżanowski Aleksander (24); Krzyżanowski Franciszek (93); Książek Katarzyna (126); Kucharska Elżbieta (153); Kucharska Ludwika (257); Kucharska Maryanna (24, 271, 288); Kucharska Teofila (30); Kucharska Weronika Maryanna (80); Kucharski Adam (249); Kucharski Andrzej (255); Kucharski Antoni (193); Kucharski Jakub (290); Kuchciński Franciszek (98); Kuchta Maryanna (16); Kuczyński Marcelli (195); Kuhn Karol Franciszek (188); Kukliński Tomasz (236); Kulak Agata (191); Kulak Franciszka (70); Kulak Józefa (87); Kulaki Tomasz (136); Kulasiewicz Maryanna (308); Kulczyńska Anna Florentyna (296); Kunowicz Józefa (256); Kupiec Antoni Feliks (60); Kupisz Franciszka (302); Kupisz Jan (299); Kupisz Tomasz (154); Kurosz Karol (196); Kus Szymon (336); Kusiak Tekla (105); Kusiński Antoni Jan (62, 277); Kuśmierczyk Franciszek (246); Kutkiewicz Anna (69); Kutkiewicz Katarzyna (125, 344); Kutkiewicz Maryanna (41); Kutkiewicz Tomasz (167); Kutkiewicz Zofia (208); Kutkowski Michał (247); Kwaczyński Wawrzyniec (83); Kwapiński Szczepan Bolesław (328); Kwaśniewska Antonina (310); Kwaśniewska Franciszka (291); Kwaśniewski Wawrzyniec (199); Kwiatkowska Agnieszka (196); Kwiatkowska Maryanna (182); Kwiatkowski Jan Antoni (61); Kwiatkowski Szymon Marcin (181); Kwiecień Ludwika (200); Kwiecień Stanisław (333); Kwietniewski Franciszek (169); Labińska Antonina (59); Landgraff Władysław (165); Laskowska Karolina (120); Latterman Antoni (194); Lazerrini Artur (278); Lechowska Kornela (133, 347); Lechowska Maryanna Klara (93); Lechowski Antoni Adolf (68); Lenartowska Agnieszka (263); Lenfeld Paula Małgorzata (65); Lepiarz Adam (349); Lesiak Apolonia (111); Leska Franciszek (197); Leszczyńska Stanisława Sabina (137); Leszczyński Stanisław (50); Leszczyński Tomasz (240); Leśkiewicz Marya Ludwika (282); Leśniewska Katarzyna (264); Leśniewski Antoni (5); Leśniewski Walenty (16); Leśniowski Józef (30); Lewandowski Franciszek (130); Libiszowski Henryk August (309); Linowski Wojciech (35); Lipiec Franciszek (110); Lipiec Salomea (318); Lipiec Wojciech (34); Lipińska Maryanna (97, 311); Lis Magdalena (329); Lisowska Karolina (75); Lubczyński Antoni (55, 302); Luboński Jan (286); Łabędź Maryanna Aleksandra (19); Łącka Franciszka (242); Łącki Juliusz Epifaniusz Leon (46); Łoboda Jan (67); Łoboda Katarzyna (248); Łobodziński Stanisław (45); Łobodzyński Adam (165); Łosicki Mateusz (314); Łozicka Karolina (314); Łukawska Eufemia Anna (95); Łukwoski Ignacy Kajetan (85); Machlewicz Wojciech (327); Machniewska Franciszka (51); Machniewska Marcyanna (94); Machniewski Michał (323); Machnowski Karol Jan (13); Maciejewski Józef (243); Maciejewski Teofil (168); Maciejewski Walenty (180); Maciejowski Józef Andrzej (126); Maciejska Tekla (338); Maciejska Waleria (133, 347); Madejska Katarzyna (255); Madys (242); Magdzicki Szymon Mateusz (82); Magiera Adam (138); Magiera Antoni (315); Majcher Katarzyna (253); Majcher Maryanna (161); Majewska Antonina (47); Majewska Bronisława Kazimiera (234); Majewska Helena Konstancja (105, 327); Majewska Józefa (316); Majewska Maryanna (70, 295); Majewska Paulina (254); Majewski Antoni Ludwik (52); Majewski Franciszek Ludwik (51); Majewski Józef (288); Majewski Stanisław Antoni (54); Majewski Szymon (114); Maka Jan (48); Maka Piotr (152); Makowski Jakub (184); Maksym Tekla (179); Makuła Anna (338); Makuła Daniel (141); Makuła Ewa (204); Makuła Józefa (141); Makuła Wawrzyniec (85); Malczewski Julian (202); Maligowski Tomasz (233); Malinowska Ewa (158); Malinowski Józef Konstanty (29); Małek Andrzej (98); Małek Jan (261); Małek Józef (19); Małkiewicz Maria Stanisława (18); Małkiewicz Maryanna Stanisława (298); Małkowska Tekla (101, 315); Manowiecka Maryanna (259); Marczewska Elżbieta (346); Marczewski Jan Napomucen (331); Marszałek Eleonora (23, 248); Marszałek Ignacy (291); Maryanowska Krystyna (192); Maryański (247); Marzec Antonina (63); Marzec Maryanna (45); Marzec Wincenty (334); Marzec Wojciech (32); Matuszewska Stanisława (257); Matyskiewicz Wojciech (334); Mazurkiewicz Andrzej (163); Mazurkiewicz Franciszka (19, 292); Mazurkiewicz Józefa (33); Mąka Jan (270); Mendykowska Joanna (157); Metracki Francsizek (109); Miałkowska Małgorzata (152); Michalczewska Józefa (23); Michalczewski Andrzej (124); Michalczewski Tomasz (135); Michalczyk Mateusz (278); Michalska Agnieszka (184); Michalska Antonina (64, 65, 286); Michalska Franciszka (37, 266); Michalska Paulina (290); Michalska Paulina Karolina (71); Michalska Rozalia (96); Michalski Andrzej (124); Michalski Jan Paweł (72); Michalski Józef (330); Michalski Józef Kalasanty (74); Michalski Karol (251); Michalski Łukasz (36); Michałowski Bartłomiej (246); Micke Kazimierz (30); Miedzińska Matylda (275); Miernowski Ryszard Antoni (66); Miętkowski Władysław (315); Miłkowska Zofia (69); Miłkowski Jan (258); Miłkowski Kazimierz (337); Miłkowski Ludwik (213); Mirkowski Tomasz (157); Misiał Franciszek Jan (109); Mistrzyk Anna (294); Miszczenko Zofia (347); Misztal Grzegorz (311); Misztal Jan (69); Miśkiewicz Michał (107); Miśtakiewicz Marya Anastazja (102); Mitak Piotr (303); Mizera Maryanna (84); Mizera Piotr Paweł (73); Miziewicz Jan Nepomucen Alojzy (57); Mlastek Julianna (346); Mleczkowski Bernard (279); Młynarczyk Zofia (194); Modliński Wojciech (319); Mogolan Piotr (320); Mosikiewicz Jan (179); Mosionek Franciszek (141); Mosionek Katarzyna (48); Mosionek Maryanna (15, 247); Mosionkiewicz Hipolit (345); Mroczek Józef (201); Muller Franciszek (175); Musiał Jadwiga (166); Musiał Jan Józef (71); Musiał Maryanna (11, 238); Musiał Zofia (262); Myśliwska Maryanna Franciszka (30); Nakoneczna Helena (159); Nalepińska Emilia (137, 344); Napiórkowski Karol (163); Nartowski Eugeniusz Józef (31); Nazurkiewicz Teofila Karolina (120); Nejder Andrzej (245); Niawiadomy Jan (239); Niciewicz Katarzyna (260); Niedziela Antonina (303); Niedzielska Kamilla Cecylia (132); Niedzielski Włodzimierz Piotr (132); Niepokojczycki Jan (21, 244); Nigg Elżbieta (178); NN (319); NN Agnieszka (323); NN Antoni (249); NN Józef (324); NN Wiktoria (241); Noja Łukasz (215); Nowak Franciszek Ksawery (133); Nowak Józefa (294); Nowak Katarzyna (276); Nowak Paweł (187); Nowak Waleria (113); Nowak Zofia (59); Nowakowska Maryanna (98, 167, 271); Nowakowski Stanisław (266); Nowakowski Szczepan (328); Nowakowski Władysław (81); Nowińska Konstancja (207); Nowocień Łukasz (115); Nowocień Michał (327); Nowodworska Amelia Bronisława (118); Nowosielska Maryanna (8); Nowosielski Mikołaj (316); Nowowiejski (312); Oaszkowski Antoni Józef (120); Ogińska Bronisława (65, 281); Ogończyk Władysław Józef (33); Okólska Maryanna Honorata (175); Okulski Ignacy (305); Olszewski Jan (282); Olszewski Michał (263); Opaliński Ludwik (162); Oraczka Tekla (325); Orlicki Wojciech (115); Oroński Antoni (348); Orzechowski Ignacy (213); Orziński Piotr (346); Osiński Jan (121); Osmólska Antonina (68); Osóbka Józefa (248); Ostrowska Agnieszka (334); Ostrowski Franciszek Damian Adam (137); Ostrowski Franciszek Józef (105); Ostrowski Paweł (166); Osuchowski Edward Lucjan (103); Pacelt Maryanna (92); Pachul Ksawera (121); Pacyna Jakub (263); Pacyna Maryanna (254); Pacyna Regina (261); Pacyna Stanisław (47); Pajak Grzegorz (245); Pajak Maciej (251); Pajączkowska Konstancja (249); Pajączkowski Paweł (193); Pająk Ludwika (66); Pająk Łukasz (242); Pająk Michalina (107); Pająk Wiktoria (117, 270); Pajda Antoni (56, 283); Pakuła Jan (329); Pakuła Katarzyna (115, 326); Pakuła Zofia (58, 288); Paluch Jakub (331); Pałka Andrzej (287); Pancelt Franciszek (185); Panek Antoni (61, 283); Panek Katarzyna Antonina (40); Panek Wojciech (48, 267); Papiernik Wincenty (295); Papis Elżbieta (123); Paprocka Stanisława (348); Parolewska Anna (188); Pasek Franciszek (97); Pasek Józefa (34); Pasek Katarzyna (45, 273); Pasek Mikołaj (203); Paszkowski Antoni (329); Patyna Antonina Ksawera (8); Paul Apoloniusz (42); Pawlik Karol (216); Pawlikowska Emilia Agnieszka (342); Pawlikowska Julia Emilia (54); Pawłowska Aniela Karolina (310); Pawłowska Antonina Bolesława (10, 308); Pawłowska Franciszka (165); Pawłowski Antoni (269); Pawłowski Jan (61, 279); Pawłowski Konstanty (276); Pawłowski Konstanty Stanisław (42); Pejsz Barbara (124); Perczyński Piotr (343); Perles Jan (307); Petrykowski Adam (112, 321); Pękała Agnieszka (282); Pękała Jakub (158); Pękała Józefa (213); Piasecka Antonina Marcellina (60); Piasecki Jan Stanisław (74); Piątkowski Karol (121); Pieczykowski Dominik (245); Piekarski Teodor (4); Pietrzyk Franciszek (106); Pietrzyk Franciszka Weronika (99); Pietrzyk Grzegorz (201); Piętowski Jacenty (337); Pilecka Maryanna (311); Pilecka Maryanna Weronika (15, 267); Pilecki Teofil (22); Piorun Józef (156); Piotrowska Zofia (190); Piórkowski Józef (275); Piwarski German (63); Piwnicki Wojciech (208); Plewiński Niward (337); Płatos Jan (135); Płatos Józefa (306); Płatos Maryanna (264, 265); Płatos Michał (88, 104); Płaziak Waleria (269); Płoński Andrzej (264); Pochnowska Justyna (232); Podkańska Aniela (87); Podkulińska Aleksandra Dionizja Antonina (39); Podworska Katarzyna (238); Pogodziński Teofil (78); Pokorska Aniela (168); Pomoka Marcin (329); Popiel Weronika (265); Potkańska Rozalia (305); Potkowska Karolina (207); Potocka Antonina (91); Pożyczka Józef (4, 121, 266, 301); Pożyczka Katarzyna (114, 328); Pożyczka Maryanna (230, 267, 314); Pożyczka Zofia (177, 321); Prażmowska Maryanna (240); Prusińska Justyna Anna (88); Pruszyńska Anna (318); Przedwój Agata (214, 215); Przedwój Tomasz (253); Przemysłowski Antoni (312); Przeniosło Antoni (52); Przetaczyński Antoni (205); Przetof Wincenty (307); Przeździecka Helena (344); Przybylska Honorata (301); Przybysławski Franciszek (338); Pszenny Benedykt (296); Ptasiński Jan Teodor (81); Ptaszyńska Antonina (66); Ptaszyński Franciszek (239); Ptaszyński Szymon (113); Puc Domicella (203); Pyrkowska Eleonora (342); Pyszczek Andrzej (339); Pyszczek Franciszka (320); Pyszczek Kacper (280); Pyszczek Katarzyna (127); Pyszczek Maryanna (128, 203); Pyszczek Michał (204); Pyszewski Michał Teodor (103); Pytlowski Kazimierz (284); Pyza Wincenty (281); Raczek Wiktoria (189); Raczyńska Maryanna (326); Raczyński Ignacy (83, 277, 294); Raczyński Onufry (204); Radkowski Józef (340); Radzikowski Jan Kanty (117); Radzikowski Józef (198); Ratyński Jan (57); Ratyński Stanisław (211); Rausińska Maryanna (130); Rausiński Sebastian (51); Rauszer Józef Ludwik Jan (108); Rendzia Jan (243); Rendzia Tomasz (134); Rękawik Regina (195); Richter Michał (274); Rochowski Makary (3); Rogowska Maryanna (339); Rogulska Maryanna (189); Romanowska Marya Seweryna (108); Romanowski (275); Rosół Ludwika (286); Roszkowski Jan Kanty (20); Roszkowski Władysław Michał (106); Rozkres Jan (264); Rozkrzes Ludwik (24); Różańska Teofila (339); Różański Maciej (210); Rudowska Franciszka (305); Rudzka Maryanna (198); Rusak Antoni (202); Rusak Józef (27); Rusak Tomasz (318); Rusak Zuzanna (321); Rusecka Laura Zofia (49, 278); Rutkowska Agnieszka (196); Rutkowska Rozalia (56); Rybicki Franciszek (178); Rydz Karolina (170); Ryguła Antoni (203); Rytel Władysław (16); Rytel Władysław Ludwik (102); Rzeczkowska Maryanna (129); Rzeczkowska Waleria (254); Rzeczkowski Józef (31); Rzepka Tekla (347); Rzeszotarska Aleksandra Joanna Filipina (73); Rzewnicki Maciej (252); Sadalski Błażej (296); Sadkowska Maryanna (173); Sadłowska Józefa (32); Sadowska Dominika (158); Sadowski Wincenty (301); Salaterska Anna (349); Salaterski Józef (296); Sałuda Magdalena (180); Sambowa Katarzyna (306); Sawicka Agata (290); Seiżewski Konstanty (300); Seiżewski Konstanty Wojciech (37); Serada Elżbieta (229); Sereda Małgorzata (230); Sereska Balbina (35); Siemieradzki Maciej (173); Sieradzki Jakub (80); Sierakowska Franciszka (261); Sikorska Józefa (17); Sikorska Julianna (197); Sikorska Maryanna (128, 349); Sikorska Zofia (190); Sikorski Jan (313); Sikorski Jan Kazimierz (79); Sikorski Jan Władysław (140); Sikorski Karol (161); Sikorski Piotr Paweł (54); Sikorski Stefan (257); Silowski Józef (303); Silowski Józef Walenty (77); Sirad Domicella (3); Siurma Maryanna (189); Siwiec Maryanna (13); Skalski Wojciech (43); Skiba Maryanna (213); Skibińska Wanda (292); Skierska (14, 238); Skornicki Józef (24); Skowroński Kazimierz (208); Skóra Bartłomiej (238); Skrzelewska Katarzyna (176); Skrzynecki Mateusz Józef (101); Skrzyńska Bronisława (93); Skurski Marcelli Karol (119); Sledź Józef (90); Sliwiński Tomasz (306); Słomczyńska Apolonia (250); Smieszkowski Kacper (192); Smigaszewski Edward (113); Smolarska Maryanna (297); Sniecioch Jakub (250); Snioch Franciszek (293); Sobański Franciszek (241); Sobestyańska Józefa Zofia (79); Sobestyański Franciszek Ksawery (80); Sochacka Maryanna Aniela (16); Soczyńska Zofia (173); Sojecki Ignacy (288); Sokołowska Antonina Maryanna (281); Sokołowska Maryanna Antonina (66); Sokołowski Jakub (78); Solecka Aniela (163); Sołtykiewicz Tekla (263); Sonców Konstanty (76); Sonców Konstanty Paweł (301); Sosiński Antoni (241); Sosiński Henryk Ignacy (84); Sosnowska Maryanna Karolina (78); Sosnowski Józef (160); Sotowicz Elżbieta (282); Sotowicz Józef (189); Sowiński Józef (26); Spułczyńska Wiktoria (278); Stacherski Emil Ignacy (274); Stachowicz Agnieszka (20); Stachowicz Jan (246); Stachowicz Katarzyna (87); Stachowicz Maryanna (84, 193, 304); Stachowicz Stanisław (48, 287); Stachowicz Tomasz (152); Staciwa Antoni (304); Stafański Hieronim (106); Stanecka Barbara (204); Staniak Malchior (170); Stanisławski Kazimierz (323); Staniszewski Maciej (325); Stańczyk Maryanna (231); Stańczyk Salomea (251); Staszewski Andrzej (329); Stażyński Jan Stanisław (50); Steczyński Jan Stanisław (274); Stempniowska Rozalia (89, 343); Stenclewicz Tekla (179); Steński Henryk (196); Stepniowska Julianna (211); Stępniewska Tekla (104); Stępnikowski Andrzej (160); Stępnikowski Józef (17); Stępniowska Helena (22); Stodulski Jakub (287); Stodulski Józef (28); Stojakowska Magdalena (199); Stolarska Józefa (231); Stolarski Julian Paweł (7); Stopka Jan (214); Strawiński Jan (71); Struczyński Hieronim (107); Strzałkowska Józefa (236); Strzałkowski Kazimierz (209); Strzelecka Katarzyna (52, 151); Strzelecka Małgorzata (322); Styczyński Paweł (175); Styczyński Błażej (247); Styczyński Franciszek (33); Styczyński Grzegorz (154); Stysiałowicz Michał Franciszek (107); Suchan Anna (188); Sukiennik Korneliusz (153); Suligowska Magdalena (229); Sułek (231); Supłatowicz Antoni (287); Supłatowicz Józefa (209); Swidzikwoska Józefa (109); Swierczyńska Józefa (327); Swietlicka Maryanna (43); Sypniewski Tomasz (335); Szady Jan Ferdynand (116); Szafrańska Bronisława (298); Szarawska Józefa Ewa (163); Szczepaniek Józefa (298); Szczepanowski Feliks (157); Szczęsna Florentyna (36, 259); Szczęsna Zofia (36, 262); Szewczyk Barbara (270); Szewczyk Hipolit (92); Szewczyk Jacek (92); Szewczyk Józef (75, 290); Szewczyk Katarzyna (170); Szewczyk Tomasz (187); Szewczyk Wincenty (261); Szlachcińska Franciszka Ksawera (129); Szmigielska Maryanna (168); Szóstak Karol (316); Sztochel Szymon (251); Szulińska Tekla (103); Szumny Antoni (65); Szwajda Ludwika (152); Szydło Franciszka (245); Szydło Walenty (19); Szydło Wincenty (300); Szydło Wojciech (178); Szydłowska Paulina (72); Szyffman Roman (92); Szymanowicz Maksymilian (319); Szymanowska Maryanna (202); Szymańczak Maksymilian (63); Szymańska Antonina (47); Szymańska Franciszka (100); Szymowicz Cyriak (89, 297); Szyszkowski Henryk Sabin (126); Śliwińska Franciszka (181); Śliwińska Joanna Maryanna (95); Śliwiński Józef (237); Śmigielska Salomea (179); Świetlicka Maryanna (340); Święcielska katarzyna (51); Tarchalski Rajmund Alfons (112); Thierbach Władysław Felicjan (139); Tokarski Aleksander (207); Tomaszewska Balbina Antonina (46); Tomaszewski Wincenty (171); Tomczyk Maryanna (297); Tomczyńska Józefa Antonina (29); Tomski Wawrzyniec (325); Towarek Kazimierz (288); Trejmer Franciszka (277); Trojanowski Józef (303); Trojanowski Władysław (41); Trzciński Mikołaj (271); Trzeciak Paweł (260); Trzeszkiewicz Kazimierz (263); Trześniewski Aleksy (279); Trześniowski Bonifacy Adam (53); Tuszyński Antoni (166); Tymiński Jan (11, 235); Tyzner Józefa Julia (59); Urbańska Paulina Maryanna (62); Wadowska Felicja (285); Wadowski Jan (284); Walenkiewicz Józef (195); Wancerz Katarzyna (187); Waniek Błażej (13, 257); Waniek Katarzyna (160); Warchałowska Agata (113); Wardziński Filip Nereusz (56); Wardzyńska Małgorzata (152); Wasiak Eleonora Maryanna (23); Wasiak Zuzanna (156); Wasztyl Francsizek (104); Wasztyl Józef Antoni (40); Wasztyl Ludwik (343); Wasztyl Szymon (156); Wasztyl Tekla (206); Wasztyl Walenty (289); Wawrzeńczyk Jan (341); Wąsowicz Hyacynty (304); Wąsowicz Tomasz (136); Werecki Józef (244); Werle Karol (344); Werle Karol Emilian (122); Wers Zofia (116); Weszka Stanisław (311); Węgliński Antoni (58); Wiatrowska Franciszka (210); Widomski Marcin (232); Wieczerzyńska Łucja (155); Wieczorkiewicz Tekla (216); Wierzbicka Maryanna (75); Wierzbicki Andrzej (170); Wierzbicki Francsizek (103); Wierzbicki Jan Gwalbert (76); Więckowski Tomasz (206); Wigant Maryanna (309); Wilanowicz Jan (211); Wilczyńska Anna (271); Wilczyński Andrzej (133, 342); Wilk Szczepan (134); Wilkoszewski Jan (295); Wilmanowski Tomasz (302); Wisińska Józefa (299); Wiśniewska Aleksandra (194); Wiśniewska Emilia (136); Wiśniewska Maryanna (55); Wiśniewska Zofia (164); Wiśniewski Benedykt (167); Wiśniowski Wojciech (35); Wittczak Marcin (122); Wlazlak (258); Wlazlak Józef (274); Włodek Antoni (191); Włodek Hipolit (91, 299); Włodek Hippolit (310); Włodek Jadwiga (256); Włodek Katarzyna (126); Włódarski Łukasz (272); Włódarski Piotr (297); Wodek Jadwiga (256); Wojciechowska Agnieszka (209); Wojciechowska Barbara (258); Wojciechowska Maryanna (214); Wojciechowska Rozalia (54); Wojciechowska Tekla (348); Wojciechowski Antoni Jan Daniel (43); Wojciechowski Apolinary (82); Wojciechowski Jan (49); Wojciechowski Józef (21); Wojciechowski Tomasz (120, 319); Wojciechowski Wojciech (44, 330); Wojciesak Maryanna (86); Wojcieszak Feliks (320); Wojcieszak Tomasz (190); Wolak Franciszek (90, 112); Wolak Jakub (234); Wolak Maryanna (229); Wolak Petronella (68); Wolska Agnieszka (9); Wolska Maryanna (305); Wolski Antoni (212); Wolski Piotr Adam (100); Woźniak Helena (205); Woźniak Katarzyna (264); Woźniak Wiktoria (171); Wójcicka Scholastyka (160); Wójcicka Weronika (31); Wójcicki Józef (192); Wójcicki Kazimierz (304); Wójcik Andrzej (176); Wójcik Anna (131, 331); Wójcik Antoni (155); Wójcik Barbara (131, 328); Wójcik Jakub (306); Wójcik Karol (266); Wójcik Stanisław (285); Wrochna Jan (346); Wrochna Wiktoria Ewa Ludwika (139); Wrona Marcyanna Elżbieta (76); Wrotnowska Honorata (165); Wróblewska Józefa (233); Wróblewska Konstancja (250); Wróblewski Edmund Feliks (125); Wróblewski Piotr (313); Wydra Maryanna (85, 299); Wydra Tomasz (240); Wyszomirska Franciszka (308); Wyszomirski Józef (324); Wyszomirski Józef Franciszek (94); Wziątek Dominik (265); Zabierzowski Ignacy (333); Zagórski Ignacy (273); Zajązkowski Józef (5); Zakrzewska Franciszka (171); Zakrzewska Ludwika (100); Zakrzewski Francsizek Tomasz (102); Zakrzewski Józef Władysław (272); Zalewska Józefa (185, 240); Załucka Aniela (88); Zamichowski Marcin (267); Zammel Jan (323); Zaplatalski Piotr (194); Zapora Ludwika (34); Zaporowski Antoni Jan (67); Zaremba Bartłomiej (184); Zarzycki Antoni (159); Zasada Maryanna (57); Zatorska Franciszka (110); Zatorska Zofia (57, 281); Zawada Tomasz (186); Zawadzka Ksawera (205); Zawierucha Stanisław (332); Zeilich Rozalia (181); Zielińska Barbara (322); Zielińska Domicella Stanisława (50); Zielińska Dorota (310); Zielińska Konstancja (167); Zielińska Marjanna (7); Zieliński Antoni (60, 176, 235); Zieliński Michał Józef (114); Ziemba Maryanna (37); Ziemnicka Tekla (195); Ziemski Walenty (284); Zięba Antonina (328); Zięba Maryanna (265); Zięba Szymon (177); Zioło Józef (317); Ziółkowska Aniela (277); Ziółkowska Józefa (22); Ziółkowska Justyna (176); Ziółkowski Piotr (310); Zwierzchowska Magdalena (317); Zych Antonina (277); Zych Franciszek (11); Zych Stanisław (46); Żabicka Julianna (233); Żabicki Antoni (242); Żabicki Jan (161); Żaczek Joachim (96); Żaczyński Jan (186); Żakiewicz Marcella Helena (10); Żebrowska Katarzyna (285); Żebrowski Jan (189); Żelazowska Franciszka (210); Żmudzińska Aniela (132); Żmudziński Ludwik (237); Żuchowski Bolesław (234); Żurek Franciszka (20); Żyła Bolesław (86); Żyła Tekla (172)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 460; 26x41; ; 55; ; ; ; -; całkowicie;
Reference number: 58/156/0/031
tytuł i daty: Duplikat Aktów Religijno-Cywilnych Parafii Radom z roku 1850; 1850
hasła indeksu: Adamczyk Józef (313); Adamczyk Wiktoria (124, 322); Adamowicz Karolina (243); Ambrozik Dorota (161); Ambrozińska Tekla (322); Ambroziński Jan (186); Anslerowicz Elżbieta (211); Antoniewski Paweł (254); Arganiuk Gabriel (256); Astanowicz Emilia (214); Babutowski Józef (13); Badowski Tomasz (233); Bajer Maryanna (297); Banaszek Franciszek (269); Bańczowska Maryanna (32, 255); Barańska Katarzyna (124); Barański Kazimierz (20, 280); Bardzonka Maryanna (262); Bartodziejska Józefa Tekla (111); Barwinek Dorota (324); Batros Maciej (252); Bąkowska Florentyna (210); Bednarska Anna (196); Bednarska Franciszka (103); Bednarska Maryanna (104); Bednarski Franciszek (102); Bekanowski Feliks Bonifacy (54); Belowski Jan (279); Benduski Edward (319); Bernacik Salomea (118, 320); Bernat Franciszka (132); Bertrand Aleksander (316); Bertrand Ignacy (291); Bethier Emilia (213); Bezpiański Walenty (295); Bębnowski Franciszek (98); Białecki Walenty (285); Bieganowski Andrzej Walery (130); Bielawska Franciszka (98); Bielicka Józefina (169); Bielińska Zofia (194); Bielska Maryanna (173); Bieniakowska Antonina (320); Bieńkowska Tekla (99); Biernacka Maryanna (264); Bierzyńska Kunegunda (77); Bilewski Józef (265); Biniek Anna (264); Bińkiewicz Marcin (307); Bińkowska Anna (250); Bińkowska Franciszka (233); Bińkowska Tekla (320); Bińkowska Wiktoria (205); Bińkowski Jan (205); Błach Andrzej (165); Błach Ludwika (28); Błędowska Józefa (161); Błochowicz Walery (91); Boch Tomasz (238); Bocioński Emilian (96); Bogdańska Maryanna (27, 310); Bogdańska Tekla (276); Bogdański Aleksander (205); Bojanowski Wincenty (291); Borkowski Antoni (48); Borkowski Teodor (312); Borowiecka Dominika Maryanna (88); Borowiecka Michalina (295); Boruch Konstancja (265); Borusiński Jan Marcin (116); Borusiński Ludwik Bartłomiej (91); Borusiński Marcin (324); Brodnicki Andrzej (253); Brzezińska Józefa (189); Brzozowski Antoni (49, 268); Brzyska Katarzyna (113); Brzyski Józef (164); Buczyńska Maryanna (212); Budziszewski Roman (54, 272); Buff Karolina (73); Bugajska Waleria (126); Bugajski Błażej (13); Bugajski Tomasz (162); Bujak Andrzej (114); Bujak Franciszek (237); Burek Jadwiga (293); Bursztyńska Józefa Anastazja (16); Buzur Andrzej (239); Buzur Szymon (281); Bzinkowska Salomea (298); Chaczyński Michał (196); Chałubińska Ludwika (244); Charlińska Katarzyna (180); Chodkiewicz Barbara (294); Chonkeiwicz Bartłomiej (187); Chrobaszewski Michał (297); Chrobaszewski Michał Ludwik (87); Chrzanowska Emilia Franciszka Filipina (175); Chrzanowska Józefa Scholastyka (141); Chrzanowski Władysław (305); Chudziński Jan (140); Chulnik Łukasz (258); Cicha Marcyanna (200); Cichawa Franciszek (328); Ciepielowska Maryanna (209); Ciesielska Ludwika (138); Cieślak Marcin (185); Cieślikowski Jan Feliks (89); Cwikliński Józef (176); Cygan Rozalia (179); Cymelska Maryanna Julianna (4, 236); Czajkowska Kazimiera Julia (137); Czarkowska Helena (48); Czarkowska Julia (234); Czarnecka Anna (76, 283); Czarnecka Franciszka Teofila (108); Czarnecka Julia (230); Czarnecka Katarzyna (243); Czarnecka Marta (76, 283); Czarnecki Franciszek Paweł (100); Czempiński Wiktor (329); Czerwińska Balbina (168); Czyżowska Salomea (44, 244); Daniłowski Kazimierz Augustyn (301); Dąbrowska Apolonia (187); Dąbrowska Apolonia Scholastyka (16); Dąbrowska Jadwiga (248); Dąbrowska Joanna (243); Dąbrowska Katarzyna (163); Dąbrowski Karol (331); Dąbrowski Leon (34); Deja Jan (94); Delegowicz Paweł (66); Dereński Piotr (269); Dębicka Marya Karolina (135); Dębińska Antonina (186); Długosz Julian (169); Dobrowolski Ludwik Aleksander (70); Dobrowolski Tomasz (261); Domański Aleklsander Antoni (57); Domaradzka Anna (165); Domasiewicz Maryanna (266); Drabikowska Klementyna (135); Drewno Paweł Józef (15); Drożdzowska Anna (71); Drożdzowski Łukasz (107); Dróżdż Rozalia (89); Drużbacka Józefa (20); Dryja Jakub (278); Drzewiecka Marya (294); Drzewiecka Tekla (245); Drzewiecki (244); Ducki Franciszek (161); Duda Józefa (178); Dudkowski Feliks (275); Dudkowski Leopold (119); Dudkowski Stanisław (43); Duliński Andrzej (268); Duliński Ignacy (174); Dunin Józefa (297); Durasiewicz Wincenty (6, 240); Dutkiewicz Stanisław (47); Dutkowska Waleria (74); Dworakowski Andrzej (178); Dwornicki Władysław Michał (95); Dydak Jan (311); Dyski Leon (284); Dzbikowska Maryanna (170, 260); Dziedzic Maryanna (140); Dziejarska Maryanna (91); Dziekan Antoni (232); Dzielek Maryanna (70); Ellert Karol Jan (293); Ellert Marcelli Aleksander (47); Engelchard Karol (308); Ereciński Franciszek (271); Ereciński Romuald (254); Ereciński Romuald Jan (17); Fabowska Franciszka (247); Fabowska Maryanna (195); Fabowski Wincenty (183); Figarski Maciej (283); Figura Antonina (7); Fijałkowski Fulgencjusz (320); Fijasińska Ludwika (108); Filipowicz Karol Tytus Marian (122); Fituch Katarzyna (317); Flont Piotr (300); Flont Stanisław Jan (46); Florska Katarzyna (311); Frajkowska Emilia Sylwestra (9); Frank Klotylda (326); Fryszkowska Franciszka (102); Fryszkowska Maryanna (19); Gaca Anna (204); Gadajska Anna (279); Gadajska Franciszka (277); Gadajski Andrzej (280); Gadajski Tomasz (290); Gajek Małgorzata (47); Gajer Teofil (50); Gajewska Antonina (302); Gajewska Józefina (169); Gajewski Józef (177); Gałązka Antonina (127); Gałązka Wincenty (9); Gałczyński Mateusz (271); Gałek Feliks (263); Garbała Antoni (29); Gasek Franciszka (33); Gawełek Antoni (294); Gawełek Katarzyna (312); Gaworek Antonina (42); Gaworek Konstancja (164); Gaworek Maryanna (288); Gąsiorowska Anna (315); Geill Julia Ludwika Ewa (4); Gelec Jan (62); Gębczyk Agnieszka (4); Gębczyk Jan (242); Gębczyk Maryanna (319); Gębczyk Walenty (172); Gielniowska Maryanna (165); Glinka Maryanna Michalina (93); Glogier Antoni (229); Główka Hieronim (291); Głuch Piotr (273); Gnatowska Ludwika Kasylda (41); Gniadkowska Karolina Barbara (137); Godowska Antonina (61); Gogół Franciszka (96, 307); Gołębiowska Franciszka (20); Gorelski Ignacy (198); Gospodarczyk Józef (233); Gospodarczyk Ludwik (280); Gozdzielewska Katarzyna (255); Gozdziszewska Emilia (275); Gozman Józefa (244); Goździkowska Franciszka (16); Goździszewska Józefa Maryanna (97); Górecka (267); Górecka Marcella Józefa (105); Górka Kajetan (301); Górski Franciszek (275); Góźdź Maryanna (198); Gregorczyk Antoni (307); Grobicka Bronisława Maryanna (105); Grochulski Ludwik (86); Grodkowska Barbara (321); Gromadzka Franciszka (193); Gromlewska Franciszka Barbara (126); Gronek Maryanna (323); Gross Franciszek (16); Grudzińska Ludwika (174); Gruszczyńska Franciszka (105); Gruszczyńska Lucyna (327); Grzegorczyk Ignacy (211); Grzegorzewska Karolina (316); Grzybowska Maryanna (8); Grzybowski Andrzej (294); Grzywaczyk Antoni (56); Gustowska Karolina Maryanna (12); Guzińska Anna (248); Gwaderzańska Maryanna (162); Gwóźdź Stanisław (118); Gwóźdź Tomasz (318); Haber Klemens (259); Halik Salomea (245); Hamerska Maryanna (259); Harabaszewska Julia (191); Harbiński Andrzej (14); Hartman Bronisława Antonina (43); Hassman Maria (178); Hebdzińska Jadwiga (176); Hebdziński Franciszek (93); Hegedeusz Piotr Aleksander (3); Hernik Franciszek (299); Hernik Maryanna (49); Hertz Józef (24); Hoffmann Jadwiga Teresa (5); Hube Jan (255); Ichnowski Franciszek (190); Idziak Petronella (237); Idzikowska Antonina (206); Iwanicka Maryanna (36); Iwanicka Wiktoria (135); Jabłońska Emilia (195); Jackowska Eleonora (121); Jadowski Kazimierz Józef (3); Jagielski Antoni (6); Jagiełło Maryanna (30); Jagieło Katarzyna (249); Jagodzka Marya (318); Jakobiecki Antoni Piotr (53); Jakóbkiewicz Agnieszka (8); Jakubczyński Ludwik (86); Jakubicki Antoni (282); Jakubiński Józef (327); Jakubowska Magdalena (76); Jakubowski Ignacy (80); Janiszewska Franciszka (68); Janiszewski Lucjusz (21); Jankowski Antoni (50); Jankowski Józef (67, 295); Jankowski Julian (210); Jankowski Paweł (263); Janowska Maryanna (310); Janowska Urszula (231); Janus Wincenty (315); jarachowski Piotr (288); Jarosińska Apolonia (241); Jasińska Maryanna (139, 330); Jaśkiewicz Józef Aleksander (26); Jaśkiewicz Michał (101); Jaworska Anna (73); Jaworska Rozalia (62); Jaworski Walenty (278); Jegielski Stanisław (44); Jezierska Antonina (274); Jędrzejczyk Maryanna (184); Jędrzejowska Rozalia (199); Jopek Maryanna (190); Jóźwiak Kajetan (81); Jóźwik Piotr (209); Jurkowska Teodora Edmunda (123); Jury Maryanna (238); Jury Szymon (254); Juryj Adam Teofil (138); Kacprzycka Antonina (197); Kaczmarska Petronella (285); Kaczór Jan (120); Kalinkowski Gustaw (170); Kamieniecka Ludwika (163); Kamieniecki Wincenty (38); Kamieńska Maryanna (83); Kamieńska Petronella (290); Kamindziński Henryk Apoloniusz Antoni (58); Kamińska Karolina (185, 231); Kamiński Bartłomiej (189); Kamiński Leon (55); Kamionka Paweł (267); Kan Bogumił (191); Kapusta Marcin (175); Karaś Karolina (249); Karbowski Melchior (247); Karbowski Stanisław Antoni (49); Karchota Antoni (275); Karcz Anna (278); Karczmarska Joanna (322); Karpał Michał (320); Karpińska Justyna (182); Kart Antonina (50); Kasprzycka Maryanna (235); Kasprzyk Zofia (88); Kaszowski Władysław (58); Kędziora Magdalena (208); Khunth Julia Karolina (114); Kiepiel Ewa (115, 320); Kiepiel Maryanna (309); Kieterowicz Sdam Franciszek (66); Kilian Agnieszka (244); Kiraga Julianna (302); Kisiel Andrzej (165); Kisiel Magdalena (74); Klaużyńska Tekla (101); Kloczkowska Paulina Antonina (55); Klużyński Paweł (167); Knapińska Zuzanna (84, 291); Kobierska Walentyna Maryanna (64); Kolasińska Julianna (299); Kolasiński Michał (101); Kołczewska Aleksandra Anna (51); Kołczewska Maryanna (41); Kołczewski Karol (264); Kołecki Władysław (330); Kołodziejczyk Elżbieta (196); Kołodziejczyk Katarzyna (119); Kołodziejski Piotr (78); Kołtun Anna (72, 305); Kołtun Franciszka (25); Komorowski Kazimierz (176); Konarczyk benedykt (257); Kondys Maryanna (274); Koniecka Małgorzata (252); Koniecki Stanisław Franciszek Ksawery (27); Kopański Leon (292); Kopczyński Jakub (213); Kopczyński Julian (30); Koperkiewicz Wincenty (203); Koperski Lucjan Aleksander (22); Korzeniewska Maryanna (71); Korzeniewski Feliks (11); Korzysło Zofia (37); Korzystka Franciszka (199); Koscielska Maryanna (266); Kosicka Marya Wiktoria Teodora (117); Kosicki Michał (178); Kossakowska Maksymiliana (53); Kostrzębska Bronisława (309); Kośla Maryanna (83); Kotecki Feliks (272); Kotkowski Ludwik (87, 299); Kotliński Wincenty (272); Kotowicz Andrzej (301); Kotowicz Tekla (183); Kowalczyk Józef (18, 283); Kowalik Adam (289); Kowalik Ksawera Antonina (56); Kowalska Antonina (60); Kowalska Małgrozata (69); Kowalska Maryanna (299); Kowalska Scholastyka (260); Kowiński Wit Modest (253); Kownacka Katarzyna (14, 300); Kozieł Paulina (242); Kozłowska Maryanna (309); Kozłowski Dionizy Grzegorz (65); Kozłowski Jan (27); Kozłowski Michał Cyprian Mateusz (3); Kozłowski Stanisław Hipolit (44); Krajewski Franciszek (173); Krakowiak Bernard (314); Kralska Józefa (246); Krasucki Jan (306); Kraucki Józef (330); Kraus Jakub (270); Krawczyk Domicella Maryanna (82); Krawczyńska Karola (114); Krawczyński Tomasz (164); Królikowska Teresa (180); Kruk Karolina (252); Krupiński Jan (61); Krykanty Elżbieta (326); Krykanty Piotr (312); Krzak Andrzej (323); Krzemieński Adam (251); Krzemiński Augustyn (328); Krzosek Józefa (133); Krzykacz Józef (257); Krzykacz Katarzyna (289); Krzykacz Wiktoria (140); Krzyżanowski Aleksander (289); Ksel Józefa (184); Księski Aleksander (167); Kubicki Antoni (256); Kuc Błażej (13); Kucharski Filip (169); Kucharski Józef Tomasz (93); Kucz Mikołaj Michał (95); Kuhn Stanisław Franciszek (59); Kulak Andrzej (115); Kulak Franciszka (266); Kulba Walenty (230); Kulczycki Aleksander (89); Kulczyńska Henryka Eleonora (243); Kulczyńska Wiktoria Teofila (39); Kumorkiewicz Barbara (207); Kumowska Kunegunda (79); Kupisz Anna (78); Kupisz Ignacy (69); Kupisz Maryanna (198); Kusiński Florencjusz Szymon (112); Kuterski Hilary (184); Kutkiewicz Franciszka (10); Kutkiewicz Jan (72); Kutkiewicz Maryanna (267); Kuzaj Paweł (209); Kwaczyński Piotr (189); Kwarta Wojciech (269); Kwaśniewska Maryanna Franciszka (113); Kwiatkowska Anna (286); Kwiatkowska Anna Maryanna (80); Kwiatkowska Józefa Franciszka (125); Kwiatkowska Karolina Maryanna (200); Kwiatkowska Tekla (328); Kwiatkowski Jan (77, 289); Kwiatkowski Tomasz (134); Kwiecińska Maryanna (134); Kwieciński Walenty (199); Kwieciński Walenty Błażej (13); Kwietniewski Jan (56); Lament Katarzyna (177); Lament Maryanna (326); Laskowska Tekla (272); Lasocka Maryanna (70); Lasocki Franciszek (184); Lasota Wojciech (188); Legenza Feliks Teodor (41); Lemfeld Paulina Małgorzata (261); Lenard Marcin (255); Leszczyński Antoni (6, 290); Leśkiewicz Józef Ignacy (34); Leśniak Błażej (232); Leśniewski Jan (316); Leśnikowski Bartłomiej (183); Lewandowski Józef (182); Libiszowski Adolf (241); Lidwa Mateusz (200); Linowska Antonina (211); Linowska Antonina Franciszka (52); Linowska Józefa (25, 259); Linowski Jan (257); Lipiec Antoni (201); Lipiec Franciszek (100); Lipiec Walenty (197); Lipińska Franciszka (203); Lipiński Andrzej (120); Lipiński Franciszek Ksawery (127); Lipiński Jan Józef (21); Liska Józefa (27); Lisowski Jan (269); Lubas Idzi (276); Łapionka Maryanna (186); Łącki Tomasz (238); Łukasiak Maryanna (59); Łukawska Maryanna (313); Łukawski Kazimierz (204); Łukowska Maryanna (303); Łukowski Stanisław (46); Machalska Teresa (194); Machniowska Maryanna (114); Madejowski Franciszek (85, 303); Madejski Łukasz (318); Magierska Helena (66); Majbuncki Jan (271); Majcher Franciszka (15, 287); Majcher Józefa (42, 321); Majcher Katarzyna (62); Majcher Maryanna (171); Majcher Wojciech (235); Majchrowska Salomea (326); Majer Klemensa Teofila (123); Majewska Antonina (277); Majewska Edwarda Emulia Franciszka (136); Majewska Józefa (182); Majewska Katarzyna (122); Majewska Ludwika (284); Majewska Olimpia Maryanna (15); Majewska Wiktoria (138); Majewski Jakub (75); Majewski Józef (258); Majewski Michał (262); Majewski Rafał Marcelli (137); Majewski Szymon (107, 112); Makara Ludwika (241); Makara Maryanna (130, 256); Maksym Franciszka (29); Maksym Katarzyna (276); Maksymowicz Teofila (191); Makuch Jan (237); Makuła Daniel (230); Makuła Józefa (251); Malczewski Franciszek (214); Malczewski Stanisław Dominik (87); Malinowska Aniela Maryanna (251); Malinowska Maryanna (188); Malinowska Zuzanna (167); Małek Katarzyna (115); Małek Piotr (298); Małkiewicz Stanisław (202); Małkiewicz Wincencja (78); Mantorska Paulina Teofila (113); Marcinkowska Antonina (306); Marcinkowska Antonina Maryanna (6); Marcinowska Maryanna (39); Markiewicz Stanisław (269); Marszałek Jan (330); Marszałek Katarzyna (115); Maryanowska Maryanna (278); Maryańska (328); Materek Maryanna (250); Matracki Franciszek (268); Matyaśkiewicz Franciszek (252); Mazon Feliks (320); Mazur Ignacy (11, 240); Mazur Maryanna (88); Mazurkiewcz Maryanna (292); Mazurkiewcz Maryanna Ludwika (82); Mazurkiewicz Bronisław (260); Mazurkiewicz Katarzyna (319); Mazurkiewicz Teofila (232); Mazurkiewicz Weronika Józefa (14); Mąka Ignacy (79); Mężycki Antoni (168); Michalska Anna (204); Michalska Marcyanna (169); Michalska Maryanna (57, 66, 93); Michalski Antoni (56); Michalski Franciszek (206); Michalski Tomasz (242); Mierzejewska Klementyna Leopolda Cecylia (126); Mierzejewski Roman Jan (44); Miętkowska Filipina (298); Miętkowska Maryanna Tekla (100); Miklaszewska Bronisława (124); Miłkowski Marcin (117); Mińkowski Idzi (287); Mirot Maciej (233); Misiak Marianna (128); Mistal Agata (203); Misztal Jan (304); Miszuta Szymon (194); Mitur Katarzyna (198); Mizera Antonina (52, 328); Mizera Jan Kanty (110); Mizera Katarzyna (110); Mizera Paweł (63); Miziewicz Jan (317); Młokowska Anna (162); Molga Karolina (11); Mołdysz (317); Moramedz Maryanna Balbina (34); Morawska Franciszka (273); Morawski Feliks (198); Mosionek Aniela (37); Mosionek Antonina (197); Mosionek Józefa (23); Mosionek Małgorzata (234); Mosionek Maryanna (7); Motyka Anna (45); Mroczkowska Marya Antonina Konstancja (58); Mrówczyński Narcyz Gracjan (325); Mrówczyński Narcyz Gracjan Damazy (117); Mróz Józef (317); Musiał Karol (131); Musiał Wincenty (104, 326); Myśliwski Sylwester (213); Naczyński Antoni (57); Nadgrodkiewicz Antonina (51); Nadgrodzkiewicz Małgorzata (318); Nadolska Kunegunda (285); Nalepińska Wiktoria (314); Napora Ludwika (307); Napora Maryanna (229); Narawska Anna (68); Narawski Józefat (168); Narawski Michał (194); Nawrocka Balbina (38); Nawrot Jakub (320); Niedzielska Kamilla (264); Niedzielska Katarzyna (193); Niedzielski Włodzimierz (239); Niepokojczycka Matylda Maryanna (39); Nigiewicz Amelia Waleria (31); Nikiferow Bronisława (319); Nikiferow Wiktoria (329); NN (256, 270); NN Ludwika (239); NN Michałowa (312); Nocoń Antoni (281); Nowacki Adam (289, 297); Nowacki Adam Leonard (14); Nowak Aniela (37, 313); Nowak Anna (270); Nowak Jan Kanty (110); Nowak Józefa (273); Nowak Katarzyna (12, 270); Nowakowska Julia (17); Nowakowski Feliks Grzegorz (121); Nowicki Alfons (276); Nowodworska Franciszka (248); Obiedowska Franciszka Józefa (26); Obrzędowicz Helena (110); Obrzydowski Jan (63); Oczkowska Aleksandra Teodora (35); Odrzywolska Aniela (173); Ogieński Marian (88); Okulska Weronika (179); Okulski Antoni (247); Okulski Antoni Adolf Wincenty (17); Okulus Józef (246); Oleś Antonina (282); Oleś Teresa (109); Olszewski Józef (8); Olszewski Kazimierz (76); Orlicki Wojciech (229); Orłowski Franciszek (79); Orszada Franciszka (293); Orzechowski Wiktor (26); Ostrowska Zofia (268); Ostrowski Franciszek (236); Ostrowski Piotr (210); Osuchowska Katarzyna Zofia (43); Osuchowski Konstanty Michał (45); Osuchowski Roman (84); Osuchowski Władysław Stanisław (46); Pacyna Anna (329); Pacyna Antonina (327); Pacyna Jędrzej (295); Pacyna Maryanna (166); Pajączkowska Rozalia (92, 323); Pajączkowski Tomasz (135); Pająk Anastazja (315); Pająk Andrzej (131); Pająk Bartłomiej (166); Pająk Dorota (282); Pająk Ewa (240, 314); Pająk Michał (90); Pająk Stanisław (43); Pająk Wiktoria (234); Pajda mikołaj (125); Pajda Tekla (99); Pajda Zofia (33); Pajewski Szczepan (80); Pajka Katarzyna Barbara (122); Pakorzyńska Maryanna (246); Pakuła Weronika (250); Paliszewski Piotr (201); Panek Aniela (283); Panek Katarzyna (309); Parys Helena (296); Pasek Franciszek (230); Pasek Stefan (82); Pawałecki Franciszek (35); Pawełecki Karol (35); Pawlikowska Feliksa (55); Pawlikowski Jan (58); Pawlińska Jadwiga Teresa (111); Pawliński Michał (102); Pawłowska Maryanna (181, 304); Pawłowski Bronisław Wiktor (139); Petrykowska Tekla (99, 308); Pędzikowska Katarzyna (236); Pękała Franciszek (104); Piątkowska Franciszka (188); Piechowska Jadwiga Florentyna (109); Piekarska Maryanna Teofila (112); Piekarski Walenty (163); Piekło Franciszka (202); Pietrusiński Teofil (182); Pietrzyk Franciszka (94); Pietrzyk Józefa (30); Pietrzykowski Hipolit (285); Pigłowski Jakub (314); Pilecki Józef Maciej (26); Piotrowska Józefa (33); Piotrowska Katarzyna (120); Piotrowski Edward Bonawentura (141); Piotrowski Florian Tomasz (141); Piotrowski Ignacy (69, 207); Piotrowski Ludwik (84); Piotrowski Mateusz (179, 286); Piórkowska Magdalena (166); Piórkowski Feliks (54); Piórkowski Walenty (204); Pióro Piotr Paweł (61); Płatos Andrzej (166); Płatos Piotr (65); Płatos Tomasz (266); Płowiec Agata (268, 308); Podsiadło Jadwiga (210); Podsiadło Katarzyna (272); Podsiadło Piotr (64); Podsiadło Urszula (298); Podworska Józefa (30); Pogłowski Jakub (72); Pohl Jan Maciej Władysław (80); Polakiewicz Ignacy (325); Polakiewicz Ignacy Jakub (71); Połubińska Emilia Antonina (59); Porczyńska Teresa Aniela (108); Potajalińska Maryanna Ludwika (109); Pożyczka Andrzej (116); Pożyczka Antoni (54, 279); Pożyczka Antonina (38); Pożyczka Maryanna (109); Pożyczka Stanisław (262); Pożyczka Wiktoria (314); Prażmowska Katarzyna (106); Prażmowski Antoni (310); Prażuch Marya Magdalena (73); Prażuch Sebastian (174); Promińska Antonina Maryanna (40); Pruszyńska Anastazja (136); Pryanni Barbara (237); Prysidin Paweł (304); Przedwój Maryanna (61); Przedwój Michał (92, 302); Przedwój Zuzanna (83); Przetaczyński Lucjan Tomasz (107); Przybylski Franciszek (173); Przybyłko Antoni (200); Pszenny Michał (85); Ptasiński Jan Edward (235); Ptaszyńska Aniela (329); Ptaszyńska Antonina (281); Ptaszyński Andrzej (124); Puszczyński Karol, Leonard (131); Puzierowska Magdalena (75); Pyrka Wojciech (267); Pyrkosch Stanisław Adam (134); Pyszczek Maryanna (22); Pyszczek Michał (229); Pytlak Magdalena (235); Pytlowski Wincenty (187); Raczkowski Władysław Aleksander (87); Radkowska Feliks (98); Radzikowska Katarzyna (306); Radziszewski Benon Ignacy (90); Rajzacher Teofil (262); Raszyńska Paulina Aniela (89); Ratyńska Łucja (132); Ratyński Jakub (245); Ratyński Jan (161); Rodziewicz Wincenty (293); Rogala Józef (19, 315); Rogowska Agnieszka (189); Rogowski Władysław Jan Feliks (53); Romanowski Roman (290); Romanowski Roman Władysław (83); Roszkowski Jan Kanty (258); Rozalski Mateusz (92); Roze Kazimierz (185); Roze Maryanna (262); Różański Antoni (327); Różycki Jan (233); Rubel Paweł (305); Rurkiewicz Ludwik (82); Rusak Franciszek (96); Rusakowski Piotr Jan (63); Rusecki Marcelli Antoni (4); Rutkowska Antonina (23); Rutkowski Antoni (252); Rutkowski Franciszek (304); Rutkowski Marcin (117); Rutowicz Józef Wojciech Walenty (32); Ruzalska Maryanna (312); Rybak Anna (67); Rybak Bartłomiej (274); Rybak Marcin (231); Rybak Rozalia (28); Rybicka Antonina (273); Rybicka Antonina Józefa (10); Rybińska Katarzyna (180); Rydz Łukasz (250); Rymarczyk Jan (263); Rzeczkowska Weronika (208); Rzeczkowski Józef (23); Rzeszotarska Wanda (129); Rzeszotarski Cyprian (323); Rzewnicki Wincenty (175); Sadowska Kunegunda (77); Sadowska Wiktoria (245); Sadowski Andrzej (123); Sadowski Józef (253); Salaterski Jan (260); Samborowska Zuzanna (288); Sapiński Mateusz (281); Sarnecka Paulina (177); Saska Bronisława Karolina (36); Saski Juliusz Cyryak (36); Sawicka Józefa (21); Sawicka Małgorzata (253); Sawicka Placyda (311); Sądowicz Maryanna (86); Schmidt Paulina (190); Scibisz Tekla (197); Serafin Ludwika (325); Serwińska Anna Weronika (71); Sialwich Andrzej (296); Siczek Klara (240); Siczek Weronika (10); Siembor Wawrzyniec (330); Siemieradzka Franciszka (19); Sierpniak Marya Barbara (125); Siewierski Aleksander (311); Sikora Tomasz (132); Sikorska Anna (251); Sikorska Florentyna (84); Sikorska Justyna (206); Sikorska Łucja (132); Sikorski Jan (291); Sitkiewicz Seweryn (163); Siudała Magdalena (37); Skalska Maryanna (129); Skalski Wojciech (235); Skarbek Klementyna Teodora (118); Skiba Maryanna (129); Skibiński Antoni (97); Skierska Marya (270); Skorek Cyprian (265); Skorzyńska Florentyna Franciszka (127); Skowron Jan (280); Skórnicka Maryanna (95); Skórnicki Józef (277); Skrzek Andrzej (119); Skrzyński Mateusz (261); Skrzyński Paweł (282); Slązak Franciszek Jan (128); Sławińska Balbina Katarzyna (32); Sławińska Karolina (280); Sławińska Maryanna (69); Sławiński Kacper (193); Sławiński Wawrzyniec (207); Słomczyńska Józefa (25, 249); Słomka Józef (22); Snioch Maryanna (234); Snochowska Agnieszka (302); Sobieszewski Ignacy (297); Sobieszewski Ludwik (327); Sobiszewski Ludwik (92); Sobolewska Melania (308); Sobutowska Helena (49); Sokołowska Magdalena (247); Solak Bibijanna (128); Solak Jan (276); Sotowicz Karolina (51); Sowiński Grzegorz (303); Sputowski Stanisław (8, 313); Stachowicz Antoni (53); Stachowicz Franciszek (96); Stachurski Jan (179); Staniek Agnieszka (322); Staniszewski Hippolit Zenon (85); Stań Franciszek (91); Starczyńska Regina (299); Starzyński Józef Longin (35); Stefański Piotr (181); Stelmach Józefa (67); Stempień Jakub (170); Sterczyńska Helena (29); Sterczyński Wojciech (320); Stetkiewicz Ludwika (319); Stępniewski Tomasz (130); Stępnikowska Antonina (40); Stępnikowski (253); Stępniowska Helena (311); Stoczyńska Maryanna (274); Stoczyński Józef (277); Strucka Maria (214); Strzelecka Antonina (45); Styczyńska Marcyanna (38); Styczyńska Marya (137); Styczyński Andrzej (121); Subiszewska Maryanna (202); Sufińska Michalina Tekla (113); Sukiennik Marcyanna (12); Sukiennik Wawrzyniec (68); Sukiennik Wojciech (36); Sulianka Maryanna (70); Sulikowska Wiktoria (201); Sułek Szymon (111); Supłatowicz Antoni (50); Supłatowicz Józefa Franciszka (12); Supłatowicz Maryanna (259); Swieciński Erazm (171); Szalwich Maryanna (108); Szczepański Stanisław (211); Szcześniak Andrzej (292); Szcześniowski Andrzej (192); Szcześniowski Jakub (208); Szczęsna Anna (300); Szczygielski Ludwik (28); Szczygieł Maryanna (232); Szelągowski Szymon (267); Szewczyk Barbara (295); Szewczyk Feliks (197); Szewczyk Helena (171); Szewczyk Jan (62); Szewczyk Józef (139); Szewczyk Józefa (306); Szewczyk Maryanna (134, 329); Szewczyk Michał (86, 298); Szklarzewicz Ewa (305); Szokalska Michalina Franciszka (105); Szturc Wojciech (41); Szubiszewski Ignacy Walenty (18); Szukiewicz Elżbieta Katarzyna Maryanna (118); Szumańska Karolina (17); Szwagierek Jadwiga (210); Szwagierek Jan (61); Szwagierek Teodor (236); Szwambauer Konstancja (246); Szwarnowska Maryanna (256); Szwejcar Waleria (213); Szwer Jakub (111); Szydło Piotr (282); Szydło Stanisław (42); Szydłowski Jan (195); Szyfman Roman (248); Szymańska Katarzyna (324); Szymańska Magdalena (246); Szymańska Maryanna (138); Szymański Franciszek (100); Szymczyk Jan (136); Szymczyk Maryanna (78); Szyniela Tomasz (249); Śliwińska Tekla (197); Ślusarska Katarzyna (192); Ślusarski Franciszek (193); Śmieszkiewicz Katarzyna (122); Świerczyńska Maryanna (85); Śwmioch Andrzej Mikołaj (119); Taczycka Maryanna (48); Tarczyński Andrzej (286); Targowska Julianna (313); Targowska Julianna Anna (68); Tarnowska Michalina Marcella (103); Tatar Józefa (19); Tchorzewski Appolinary Bolesław (131); Tchórz Łukasz (275); Teodorow Walenty (325); Tkaczyk Maryanna (310); Tokarski Konstanty (195); Tomala Jadwiga (315); Tomala Wiktoria (285); Tomaszewska Agnieszka (5); Tomaszewska Maryanna (300); Tomczyński Piotr Paweł Juliusz (65); Topalski Antoni (271); Traczewski Józef (203); Trojanowska Eleonora Franciszka (20); Trytler Maryanna (64); Trzeciak Antonina (286); Trzeciak Ignacy (73, 287); Tusińska Agnieszka (209, 300); Tusiński Franciszek Andrzej (99); Tusiński Maciej (21); Tużyński Franciszek (102); Tyszka Stanisława Teresa (281); Uchański Piotr (214); Ulatowska Erazma (74); Ulidowicz Antoni (180); Ulikowska Maryanna (127); Umiński Jan Rajmund (188); Urbański Antoni (52); Urbański Józef (180); Urbański Kazimierz (242); Uryńska Franciszka (176); Walchnicka Maryanna (75); Walenkiewicz Kunegunda (25); Walkiewicz Emilia (185); Walkiewicz Franciszka (241); Walkowska Feliksa (164); Wanat Franciszka (192); Wancerz Józefa (187); Wancerz Sylwester (192); Waniek Antoni (9); Waniek Jakub (248); Waniek Jan (63); Waniek Katarzyna (40); Waniek Maryanna (112, 172); Waniek Tomasz (126); Wańkowski Wawrzyniec (279); Warchol Michał (101); Wardzyńska Zofia (46); Wardzyński Filip (290); Wardzyński Józef (296); Wasiak Antonina (45, 181); Wasiak Julianna (175); Wasiak Maryanna (292); Wasiak Tekla (260); Wasilewska Magdalena (279); Wasilewska Urszula (172); Wasilewski Julian (257); Wasztyl Jan (10, 249); Wasztyl Tomasz (301); Waśniowski Tomasz (177); Wąsik Maryanna (302); Wełecki Jan Walerian (34); Weronecka Petronella (65); Wers Zofia (230); Westwalewicz Wincenty (202); Wężykowski Roman (81); Wiatr Jan (61); Wiatrowski Jan (303); Wieczorkowska Maryanna Antonina (7, 240); Wierzbicka Łucja (133); Wijata Antoni (5); Wilanowicz Franciszek (286); Wilanowicz Franciszek Jan (77); Wilk Franciszek (263); Wilkowska Teresa (258); Winiarska Julianna (139); Winiarska Rozalia (238); Wiosna Ludwik (81); Wiśniewska Józefa (140); Wiśniewska Maryanna (95, 106, 306); Wiśniewski Mateusz (199); Wiśniewski Paweł (5, 236); Wiśniewski Wojciech (231); Wiśniowski Jan (133); Witek Jan (273); Witkowska Łucja (201); Witkowski Jakub (72, 284); Wityńska Aniela (173); Wlazlak Antonina (55); Włodek Franciszek (104); Włodek Małgorzata (309); Włójcik Szymon (212); Wnorowski Roch (331); Wodzyńska Maryanna (250); Wojciechowska Anna (162); Wojciechowska Karolina (255); Wojciechowski Jan (257); Wojciechowski Józef (284); Wojciechowski Szczepan (136); Wojciechowski Szymon (310); Wojciechowski Teofil (301); Wojciechowski Wojciech (32, 265); Wojcieszak Antoni (48); Wojcieszak Antonina (287); Wojcieszak Józefa (133); Wojcieszak Piotr (287); Wojdacki Wincenty Joachim Antoni (33); Wojdak Maryanna (292); Wolak Maryanna (212); Wolak Wawrzyniec (81); Wolecki Wawrzyniec (324); Wolicki Jan (196); Wolski Franciszek (97); Wolski Piotr (263); Woźniak Walenty (15); Woźniak Wojciech Józef (40); Wójcicka Agata (183); Wójcicka Katarzyna (237); Wójcicki Kajetan (191); Wójcicki Leonard (107); Wójcik Karolina (205); Wójcik Maryanna (24); Wójcik Szymon (130); Wójcik Tomasz (181); Wrochen Katarzyna (123); Wrochna Emilia (74); Wrochna Ludwik (234); Wrotnowska Aleksandra Józefa (39); Wróbel Antoni (106); Wróblewska Ignaca Marua (31); Wróblewska Marya Antonina (31); Wróblewska Maryanna (296); Wróblewska Wiktoria (22); Wróblewski Józef (31); Wuerzbowski Mikołaj (232); Wychowański Ignacy Jakub (79); Wydra Andrzej (206); Wydra Antoni Michał (90); Wydra Józef (308); Wydra Maryanna (94); Wydra Wojciech (171); Wyrzykowski Dominik (162); Wysińska Maryanna (296); Wysocki Józef (265); Wysocki Mateusz (323); Wyszkowska Antonina (170); Wziątek Jak (254); Zacharkiewicz (264); Zaczyński Julian Józef (277); Zagrodzka Eleonora (294); Zajączkowska Józefa (24); Zajączkowska Maryanna (94, 324); Zajkowski Erazm (261); Zakrzewska Agnieszka (239); Zakrzewska Ludwika (288); Zakrzewska Maryanna (167); Zakrzewski Jan Józef (23); Zalewska Elżbieta (168); Zamojska Karolina (42); Zamoyska Karolina (274); Zaręba Gabriel Konstanty (28); Zaręba Józfa (243); Zarzycka Maryanna (316); Zarzycki Franciszek Andrzej (128); Zasada (259); Zasada Joanna (261); Zasadzińska Jaonna (261); Zasadzińska Joanna Antonina (52); Zatorska Barbara (125); Zawadzki Szymon (258); Zawadzki Wojciech (189); Zawisza Teofila (24); Zaworny Antoni (18); Zboiński Wincenty (251); Zbrozińska Franciszka (307); Zbroziński Franciszek (307); Zdanowska Barbara Felicja (129); Zdziech Józefa (207); Zelga Michał (97); Zielińska Marya (278); Zieliński Antoni (293); Zieliński Władysław (90); Ziemska Maryanna (47); Zięba Anna (29); Zięba Józef (141); Zięba Józefa (254); Zięba Maryanna (9, 242); Ziółkowska Józefa (245); Zubek Tekla (231); Zubrzycki Szymon (288); Zuch Wawrzyniec (75); Zych Antoni (212); Zych Katarzyna (316); Zych Maryanna (174); Zycha Maryanna (238); Żabczyńska Maryanna (7); Żabicka Maryanna (106); Żabicka Teresa (239); Żaczkiewicz Antonina (51); Żaczyński Julian Józef (67); Żak Feliks (271); Żakiewicz Michalina (121, 318); Żdzarski Franciszek (57); Żdżeluk Karolina Weronika (11); Żebrowska Franciszka (98); Żebrowski Andrzej (186, 305); Żółtowski Wincenty Władysław (116); Żuchowska Florentyna Paulina (61); Żuchowska Józefa (18); Żuchowski Leon (266); Żuchowski Ziemowit (247); Żurek Franciszek (208); Żyliński Jan (304); Żyła Michał (172)
opis: dokumentacja aktowa; ; ; księga; stan dobry; ; ; rękopis; pol.; s. 404; 26x41; ; 57; ; ; ; -; całkowicie;
Reference number: 58/156/0/032
tytuł i daty: [Duplikat aktów rwligijno-cywilnych parafii Radom 1851 r.]; 1851
hasła indeksu: Adamczyk Jakub (71); Adamiec Michał (98); Adamowska Antonina Anna (81); Adamska Maryanna (197); Adamski Ignacy (307); Adamski Jan (245); Adamski Jan Franciszek (13); Amanowicz Marianna (85); Amanowicz Maryanna (294); Ambrozińska Marianna Tekla (104); Antoniecki Andrzej (211); Architowniak Franciszek (231); Babutowicz Kajetan (315); Badeńska Karolina (187); Bagner Antoni (65); Bajer Józefa (132); Bajer Mateusz (101); Balina Katarzyna (228); Banaśkiewicz Maryanna (222); Banderska Bronisława Barbara (93); Banderska Maryanna (292); Bańczowska Józefa (48); Bańczowski Bartłomiej (295); Bańkowska Kunegunda (195); Baranowska Henryka (232); Barański Franciszek (103, 316); Barciński Bartlomiej (165); Barszcz Piotr (69); Bartnik Salomea (244); Bednarski Franciszek (169); Bednarski Marcin (246); Belmann (239); Bereziński Wojciech (280); Bernasiak Zofia (255); Bernaś Marya Weronika (23); Bernat Antoni (166); Bernat Franciszka (231); Beroze Elzbieta (320); Beszorny Józef (23, 246); Bezpijańska Ewa (310); Bielawski Karol (236); Bielawski Tomasz (286); Bielińska Katarzyna (272); Bieniek Józefa (20); Bieniek Karol (201); Bieńkowska Maryanna (315); Bieńkowski Jan (59); Biernacka Maryanna (332); Biniek Józefa (266); Bińkowska Franciszka (35); Bińkowska Weronika (6); Bińkowski Andrzej (330); Bińkowski Kacper (2, 330); Bińkowski Szymon (113); Bizner Aniela (377); Błażejczyk Maciej (230); Błażejowska Maryanna (331); Błędowska Antonina Hieronima (211); Bochniowski Jan nepomucen (51); Bochrzyński Jan (113); Bogdański Jan (313); Bogdański Jan Kanty (106); Bokrzyński Wojciech (168); Boniek Kazimierz (214); Boniek Maryanna (77); Boroń Salomea (184); Borowiecka Dominika (277); Boruch Jan (278); Boruch Michał (105); Borusińska Tekla (298); Boullet Teofil Ludwik (33); Bratkowska Emilia (47); Bratkowska Franciszka Emilia (373); Brodnicka Franciszka Maryanna (78); Brunelli Anna (326); Brunelli Izabella (81); Bruździńska Jadwiga (258); Brzeska Ludwika (112); Brzeska Tekla (102); Brzeski Franciszek (226); Brzezińska Agnieszka (192); Brzezińska Barbara (241); Brzezińska Emilia (15); Brzezińska Maryanna (251); Brzeziński Mateusz (237); Brzozy Filip Jakub (68); Brzycki Kazimierz (25); Brzyski Kazimierz (263); Brzyski Tomasz (227); Bugajska Rozalia (193); Bugajski Stanisław (178); Bujak Andrzej (119); Bujak Franciszka (28); Bujak Michał (194); Bukowiecki Stanisław (210); Bukowska Ludwika (270); Bukowska Wiktoria (197); Burzyński Józef (197); Bzowska Aleksandra Krystyna (28); Celińska Julia Wanda Karolina (45); Celińska Karolina (206); Celińska Marya Alberta (44); Cetnerowicz Wiktoria (189); Charczyńska Franciszka (118); Chmiel Karol (189); Chmielewicz Józef (183); Chmielewska Marya Karolina Katarzyna (33); Chmielewski Ignacy (216); Chmielewski Józef (212); Chmielowski Mieczysław Bolesław Konstanty (33); Chmolowska Emilia Teodora (8); Chodelski Antoni (267); Chodelski Jakub (232); Chodnikiewicz Henryk (18); Chojeński Bronisław (244); Chojnacka Anna Ksawera (97); Chojnacki Jan Stanisław (255); Chojnacki Józef (193); Chojnacki Michał (309); Chołowińska Michalina (77); Chomentowska Agnieszka (322); Chruściak Marianna (131); Chrzanowska Antonina (214); Chrzanowska Helena (308); Chrzanowski Filip (167); Chudzik Antonina (63); Chudzińska Krystyna (256); Cichawa Józefa (8); Cichawa Michał (102); Cichońska Katarzyna (328); Ciechawińska Magdalena (202); Ciemięga Ludwik józef (87); Ciepalska Waleria (322); Ciesielska Ludwika (227); Ciesielski Jan (84, 293); Ciupińska Zofia (259); Cybulska Franciszka (266); Cygan Maryanna (10); Cygan Wojciech (323); Cyganiak Maryanna (268); Cygankiewicz Maryanna (206); Czajka Antoni (58); Czaki (287); Czapliński Stanisław (290); Czarnecka Marcella (75, 286); Czarnecka Tekla (102); Czarnecka Teofila (165); Czarnecki Piotr Kalasanty (75); Czarnecki Stanisław (43); Czarnecki Wojciech (42); Czech Marcyanna (314); Czechowska Pelagia (223); Czempińska Katarzyna (320); Czerwiec Konstancja Teofila (20); Czerwiński Mateusz (169); Czyżowski Jakub (255); Ćwikła Jan (185); Ćwikła Katarzyna (38); Daciewicz Franciszek (32); Daszyński Narcyz (114); Dąbrowska Ewa (307); Dąbrowska Feliksa Aleksandra (78); Dąbrowska Józefa Maryanna (30); Dąbrowska Teofila (230); Dąbrowska Teofila Maryanna (3); Dąbrowska Weronika (54, 287); Dąbrowski Antoni Józef (38); Dąbrowski Leon (294); Deja Jan (256); Delbiak Salomea (333); Derengowska Barbara (257); Detelan Zofia (254); Dębińska Bronisława Tekla (97); Dębiński Piotr (183); Dębowski Wincenty (13); Dobczycki Józef (377); Dobrowolski Aleksander (280); Dobrzycki Tadeusz (257); Domaradzki Szczepan (216); Doradzyna Maryanna (238); Drabikowska Antonina (167); Drabikowska Franciszka (230); Drabikowska Klementyna (231); Drabikowski Władysław Michał (97); Drozdowski Wincenty (109); Drożdżowska Anna (254); Drożdżowski Łukasz (270); Dryja Józefa (117); Dryja Marianna (83); Drzewiecki Ignacy (330); Dubińska Maryanna (289); Ducki Franciszek (326); duda kunegunda Marianna (82); Dudkowska Maryanna (268); Dudkowska Maryanna Józefa (32); Dudkowski Adam (288); Dudziński Józef (180); Dudziński Piotr (297); Dulińska Antonina (198); Duliński Kazimierz (24); Dupak Anna (279); Durasiewicz Antoni (58); Durasiewicz Błażej (374); Durasiewicz Maryanna (323); Duszyńska Maryanna (223); Dybowicz Antoni Adolf (54); Dybowicz Klemens (267); Dygas (263); Dygas Maryanna (11); Dygas Zuzanna (239); Dyjenka Jakub (59); Dzielek Maryanna (236); Dziubińska Maryanna (13); Ereciński Paweł Oktawian (34); Erlik Jakub (80, 289); Fabisiak Maryanna (309); Fabisiak Stanisław (105, 318); Figura Antonina (318); Figura Feliks (56, 324); Fijałkowska Maryanna (301); Fijałkowski Józef Kazimierz (29); Firkiewicz Marcyanna (281); Flisiak Wiktoria (9, 296); Flont Stanisław (296); Flont Wojciech (40); Florczak Andrzej (294); Frankowska Eleonora (218); Freylich Józef (233); Fryderski Piotr Paweł (70); Fryszkowski Jan (67, 286); Gabrysiewicz Antonina (48); Gacka Edward (177); Gadajska Rozalia (255); Gadajski Franciszek (91, 316); Gadajski Stanisław (243, 324); Gain Józefa (302); Gajer Walery (43); Gajewska Maryanna (240); Gajewski Szczepan (249); Gajewski Teofil Tomasz (134); Gałązka Wincenty (328); Gałczyńska Maryanna (183); Gałecka Aniela (83); Gatzka Emilia Ewa (134); Gawełek Andrzej (186); Gawerecka Sabina Emilia (22); Gaworek Michał Zachariasz (96); Gaworska Katarzyna (265); Gaworski Antoni (172); Gąs Stefan (265); Gebczyk Michał (182); Geill Wiktoria Zofia (136); Gerysch Maryanna (213); Gębczyk Antoni (71); Gębczyk Franciszka (60); Gębczyk Józefa Jadwiga (107); Gębczyk Katarzyna (122, 323); Gębczyk Maryanna (313); Gędaj (249); Gibała Stanisław (50); Gidlewski Józef (240); Gielniowski Józef (306); Gielniowski Józef Michał (100); Gil Karolina Józefa (53); Glogier Paulina (207); Głowacka Krystyna Katarzyna (123); Głuszkowski Antoni Henryk (63); Gnatowski Antoni (229); Gniatkowski Antoni (55); Gniatkowski Paweł (245); Goguła Antoni (203); Golczewska Franciszka Ludosława Ida (29); Gołąbek Mateusz (219); Gołębiowski Stanisław (260); Gorczycka Antonina Franciszka (12); Gorelska Aniela Antonina (80); Gorelski Jan (311); Gorlicka Weronika (7); Gorzkowski Franciszek (190); Gospodarczyk Agnieszka (116); Górecka Marcella (326); Górecki Roman Leon (137); Górska Bronisława (1); Górska Paulina (58); Górska Urszula (217); Górski Szymon (202); Góźdź Tekla (376); Grabkowska Maryanna (237); Grabowska Antonina (198); Grabowska Maryanna (332); Grabowski Michał Franciszek (106); Grabowski Nikodem Cyprian (100); Grafik Franciszek (318); Greglówna Agnieszka (174); Gregorczyk Katarzyna (122); Gregorczyk Ludwik (169); Grejner Wilhelmina (309); Gromek Paulina (185); Gromnicka Franciszka (242); Gronkowska Maryanna (79); Grotkowski Kazimierz (23); Grudzińska Józefa Katarzyna (31); Grzybowski Julian (287); Grzybowski Julian Daniel (4); Grzybowski Paweł (188); Grzywaczewski Kazimierz (280); Gula Marcin (117); Guzik Wincenty (226); Guziński Granciszek (92); Guzowska Agata (175); Guzowska Stanisława (330); Gwardiak Walenty (318); Gwóźdź Ignacy (82); Gwóźdź Jan (46); Haber Scholastyka (217); Habreska Maryanna (10); Hamerska Marianna (57); Harliński Andrzej (285); Helcman Stanisław (46); Hendrych Antoni (269); Herdin Andrzej Ludomir (303); Herdin Antonina Weronika (95); Hernik Agnieszka (181); Hernik Jan (87); Hernik Marianna (88); Hernik Maryanna (6); Hintzman Karolina (251); Hoffmann Jadwiga (254); Hoffmann Władysław (36, 261); Hutczyńska Ewa (163); Icha Wiktor Adam (132); Idziak Rozalia (108); Idziakowska Maryanna (14); Ilgisz Ludwika Franciszka (304); Iligin Ludwika Franciszka (93); Imielska Katarzyna (124, 321); Imielski Andrzej (176); Iwański Tomasz (133); Jabłonowska Barbara (280); Jabłonowska Ewa (138); Jabłońska Józefa (35); Jabłońska Katarzyna (189); Jabłońska Maryanna (182); Jabłoński Grzegorz Józef (29); Jachowicz Jan (286); Jachowski Kazimierz (324); Jadowska Henryka (44); Jadwiżyc Tomasz (206); Jagielski Szymon (302); Jakubińska Maryanna Konstancja (17); Jakubińska Waleria (225); Jakubowski Szczepan Jan (135); Janikowski Józef Władysław Antoni (55); Janiszewski Jan (299); Janiszowska Zofia (34); Jankowska Józefa (219); Jankowska Maryanna Wiktoria (41); Jankowski Antoni (265); Jankowski Jan (254); Jankowski Piotr (20); Jankowski Piotr Jan (247); Jankowski Władysław (293); Jarocka Anna (71); Jarontowicz Maryanna (220); Jarząbek Franciszek (88, 297); Jasiński Antoni (62); Jasiński Jozef (170); Jasiński Marcin (118); Jasiński Wincenty Ignacy (79); Jastrzębski Mikołaj (238); Jaśkiewicz Kacper (2, 241); Jaśkiewicz Michalina (313); Jaśkiewicz Michalina Franciszka (107); Jaśkiewicz Piotr Jan (69); Jaśkiewicz Tekla (256); Jaśkiewicz Tomasz (209); Jawornicki Teofil Edward Gustaw (136); Jaworska Anna (247); Jaworski Feliks (123); Jaworski Ignacy Józef (84); Jaworski Wojciech (296); Jezierski Łukasz (308); Jędrzejowska Antonina (63); Jóźwiak Józef (174); Jurek Emilia (69); Jurkowska Maria (57); Jurkowski Kazimierz (241); Jusypowicz Franciszka (173); Kacak Piotr (51); Kaczor Jan (305); Kafarski Konstanty Józef (84); Kaleta Antonina (191); Kaliński Aleksander (117); Kamieniecka Franciszka (211); Kamińska Józefa (24, 320); Kamińska Maryanna (7); Kamudzyński Henryk (252); Kan Michal