-A
+A

wyszukiwanie ogólne

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku
ul. Starościńska 1
82-200 Malbork
tel: (55) 647-44-55
fax: 647-44-55
email: sekretariat@elblag.ap.gov.pl
www.elblag.ap.gov.pl
nr zespołu: 371 / 0
Karta: A
Nazwa główna:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Elblągu
Inne nazwy zespołu/twórcy:
Dział:
instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej
kategoria:
------------------
Pomoce archiwalne:
inwentarz książkowy
Język: pol.
Dostęp: tak
daty: 1976-2002 1976  -  2002
Rozmiary: j.a. mb.
ogółem kat. A: 40 2.01
opracowanych: 40 2.01
bez ewidencji: 0 0
ogółem kat. B: 0 0
Rozmiary dokumentacji elektronicznej PLIKI mb DOKUMENTY
Ogółem: 0 0 0
Opracowany: 0 0 0
Bez ewidencji: 0 0 0
wstęp
Dzieje twórcy: Początki działalności dużych przedsiębiorstw przemysłowych i zakładów produkcyjnych w Elblągu na przełomie lat 40/50 były równocześnie zaczątkiem organizacji przemysłowej służby zdrowotnej. Powołano szereg przyzakładowych zakładów opieki zdrowotnej. Do 1975 roku ich działalność w zakresie specjalistycznym była nadzorowana przez Departament Medycyny Pracy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Po utworzeniu województwa elbląskiego organizacja struktur przemysłowej służby zdrowia uległa zmianie. Zarządzeniem nr 122/76 Wojewody Elbląskiego z dnia 29 grudnia 1976 roku powołano do życia Specjalistyczny Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Elblągu. Zadaniem Zespołu było organizowanie i sprawowanie opieki profilaktyczno-leczniczej nad załogami zakładów pracy oraz prowadzenie nadzoru metodyczno-organizacyjnego i konsultacyjnego dla placówek przemysłowej służby zdrowia w województwie elbląskim. SP ZOZ w Elblągu był samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową podległą wojewodzie, a terenem jego działania było województwo elbląskie. Funkcje kolejnych dyrektorów SP ZOZ pełnili: Łucjusz Krzemionka i Andrzej Łaszkiewicz.
Organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora była Rada Zespołu. W skład SP ZOZ wchodziły: Oddział Chorób Zawodowych; Przychodnia Specjalistyczna; Oddział Chorób Zawodowych; Dział Diagnostyczny; Dział Organizacji i Nadzoru; Sekcja Orzecznictwa Lekarskiego; Dział Administracyjno-Ekonomiczny; Sekcja Techniczna; Dział służb pracowniczych; Przychodnie między- i przyzakładowe. Przemysłową Przychodnię Specjalistyczną tworzyły następujące poradnie: chorób zawodowych, laryngologiczna, okulistyczna, rehabilitacyjna, neurologiczna, reumatologiczna oraz poradnia dla młodocianych. W 1978 roku pod nadzorem Specjalistycznego Przemysłowego ZOZ w Elblągu znajdowało się 56 zakładów pracy, a 1987 roku 77 jednostek i 21 300 pracowników.
Zmiany organizacyjne SP ZOZ miały miejsce w latach 1990-1992, kiedy powołano organy kontrolno-wykonawcze w postaci rad nadzorczych. Z dniem 1 lutego 1998 roku SP ZOZ został przekształcony w publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Elblągu. WOMP pozostał nadal jednostką budżetową podległą Wojewodzie. W kompetencjach Rady Społecznej WOMP w Elblągu leżało opiniowanie założeń polityki finansowej oraz wnioskowanie zmiany w zakresie publicznych zamówień na świadczenia zdrowotne. Bezpośrednio przed wprowadzeniem reformy administracyjnej i likwidacją województwa elbląskiego z dniem 1 listopada 1998 roku WOMP w Elblągu został przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający na zasadach obowiązującego prawa finansowego. Ośrodek świadczył dodatkowo odpłatne usługi z zakresu badań profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. W zakresie konsultacyjno-odwoławczym jednostce podlegały ZOZ w Malborku, ZOZ w Kwidzynie i SP ZOZ Braniewo. Od 1 stycznia 1999 roku nowym organem założycielskim i jednocześnie nadzorczym WOMP w Elblągu był Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Struktura organizacyjna w latach 1999-2002 nie uległa zasadniczym zmianom. Uchwałą nr XL/569/02 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego WOMP w Elblągu został postawiony w stan likwidacji.

Zawartość: 1-3 Organy kolegialne
4 Samorząd pracowniczy
5-8 Organizacja jednostki
9-12 Archiwum zakładowe i biurowość
13-14 Normatywy własne
15-20 Sprawozdawczość finansowa
21-24 Sprawozdawczość statystyczna
25-26 Skargi i wnioski
27-28 Informatyzacja i komputeryzacja
29 Kontrole i lustracje
30-35 Kadry (regulaminy, szkolenia, sprawy socjalno-bytowe pracowników)
36-37 Księgowość i finanse
38-40 Dokumentacja z zakresu realizacji zadań służb medycyny pracy

Znalezionych jednostek archiwalnych: 40   wstęp
Inwentarz
sygnatura: 9/371/0/01
tytuł i daty: Uchwałodawcze organy kolegialne. Rada Zespołu Ośrodka. Materiały na posiedzenia. Uchwały. Posiedzenia.; 1977-1989
hasła indeksu: Elbląg (); Krzemionka Lucjusz (); Łaszkiewicz Andrzej (); medycyna pracy (); profilaktyka ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Protokoły Zespołu przy Specjalistycznym Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej. Zał. listy członków Zespołu]; akta szyte; stan dobry; italika; ; maszynopis; pol.; s.235; A4; 000; 1/1; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/02
tytuł i daty: Uchwałodawcze organy kolegialne. Protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Nadzorczej; 1992-1998
hasła indeksu: Elbląg (); medycyna pracy (); Organizacja jednostki (); profilaktyka (); Rada Społeczna ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Uchwały i ich realizacja]; akta szyte; stan dobry; italika; ; maszynopis; pol.; s.92; A4; ; ; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/03
tytuł i daty: Uchwałodawcze organy kolegialne. Protokoły z posiedzen i uchwały Rady Społecznej.; 1998-2002
hasła indeksu: Elbląg (); medycyna pracy (); zakłady pracy ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Uchwały Rady Społecznej. Statut WOMP. Wnioski z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie]; akta szyte; stan dobry; italika; ; druk; pol.; s.160; A4; 000; 1/3; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/04
tytuł i daty: Protokoły z narad i zebrań pracowniczych.; 1979-2002
hasła indeksu: Elbląg (); Gdańsk (); kadry (); medycyna pracy (); nagrody (); Narady ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Sprawy socjalne i kadrowe. Ustalenia dotyczące dyżurów i premii. Wybory przedstawicieli do organów kolegialnych i Izby Lekarskiej w Gdańsku. Sprawozdawczość]; akta szyte; stan dobry; italika; ; maszynopis, rękopis; pol.; s.147; A4; 006; 1/4; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/05
tytuł i daty: Podstawy prawne działania jednostki.; [1962-] 1976-2002
hasła indeksu: Elblag (); likwidacje (); medycyna pracy ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Wytyczne i zarządzenia dotyczące działaności słuzby medycyny pracy. Reforma przemysłowej słuzby zdrowia - materiały i wyciągi z przepisów. Zarządzenia Wojewody Elbląskiego dotyczace działalności ośrodka medycyny pracy. Uchwała o likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Elblągu (2002 r.)]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.194; A4; 010; 1/5; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/06
tytuł i daty: Organizacja jednostki. Statuty i regulaminy organizacyjne.; 1976-2002
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); lecznictwo (); Łaszkiewicz Andrzej (); medycyna pracy (); przychodnie (); zakłady pracy ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Zarządzenia w sprawie utworzenia Specjalistycznego Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Elblągu. Statut. Wykaz jednostek pod nadzorem przychodni specjalistycznych. Regulamin organizacyjny. Regulaminy działow i komórek organizacyjnych. Akta rejestrowe jednostki. Rejestr personelu. Opinie techniczne i harmonogramy inwestycyjne. Nadzór nad przychodniami zakładowymi na terenie województwa elblaskiego. Odpisy z Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Dokumentacja rejestrowa z okresu przekształcenia i likwidacji WOMP]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.344; A4; 013; 1/6; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/07
tytuł i daty: Organizacja własnej jednostki. Dokumentacja dotycząca przekształcenia jednostki w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; 1996-1999
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); lecznictwo (); medycyna pracy (); opieka zdrowotna (); przychodnie (); restrukturyzacja ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Restrukturyzacja. Dokumentacja bilansu zamknięcia. Harmonogram przedsięwzięć restrukturyzacyjnych. Plany rzeczowo-majątkowe. Wykaz przychodni podległych Woj.Ośrodkowi Medycyny Pracy w Elblągu (stan 1998 r.). Zbiór aktów prawnych (z okresu przekształcenia jednostki). Analiza strategiczna WOMP. Rejestr usług wykonywanych przez przychodnie specjalistyczne. Rejestry kosztów reorganizacyjnych]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.138; A4; 013; 1/7; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/08
tytuł i daty: Funkcjonowanie jednostki w czasie zagrożeń i sytuacji kryzysowych.; 1998-2001
hasła indeksu: Bezpieczeństwo (); Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); Obrona Cywilna (); reagowanie kryzysowe (); stałe dyżury ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Dokumentacja Stałego Dyzuru. Instrukcja działania Stałego Dyżuru SP ZOZ i WOMP Elblag. Zarządzenie w sprawie powoływania stałych dyzurów na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny. Grafiki pełnienia dyżurów. Wykaz pracowników objetych procedurą. Księga meldunków]; pudło; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; ; A4; 0131; 1/8; 4 księgi oprawne, 2 zeszyty; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/09
tytuł i daty: Przepisy kancelaryjne i archiwalne; [1955-] 1977-1994
hasła indeksu: archiwa zakładowe (); Elbląg (); Elbląg, województwo (); kancelaria (); medycyna pracy (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Zarządzenia jednostek nadrzędnych resortu zdrowia w sprawie obiegu i przechowywania dokumentacji z lat 1955-1956. Instrukcja kancelaryjna, archiwalna i jednolity rzeczowy wykaz akt dla SP ZOZ (z 1977 i 1987 roku). Wypisy z zarządzeń w sprawie prowadzenie archiwum zakładowego]; akta szyte; stan dobry; italika; ; maszynopis, rękopis; pol.; s.99; ,A4; 0170; 1/9; Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/77 Dyrektora SP ZOZ w Elblągu w sprawie obiegu i przechowywania akt w formie poszytowej; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/10
tytuł i daty: Dokumentacja archiwum zakładowego i ewidencja zasobu.; 1981-2002
hasła indeksu: archiwa zakładowe (); Elbląg (); Elbląg, województwo (); kancelaria (); medycyna pracy (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Środki ewidenycjne (spisy zdawczo-odbiorcze, wykazy spisów zdawczo-odbiorczych). Protokoły brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Protokoły kontrolne i wizytacyjne. Realizacja zaleceń pokontrolnych]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.180; A4; 0170; 1/10a; Dokumentacja Sekcji Administracyjno-Gospodarczej; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/11
tytuł i daty: Wzory odciskowe pieczęci; 1977-2002
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); stemple (); wzory (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Wzory odciskowe pieczęci. Kasacja pieczęci i stempli. Wzorniki]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; ; A4; 0172; 1/11; 3 zeszyty oprawne (zbroszurowane); ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/12
tytuł i daty: Wzory druków i formularzy stosowanych we własnej jednostce.; 1977-2002
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); wzory (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta szyte; stan dobry; italika; ; maszynopis, formularz; pol.; s.177; A4; 0173; 1/12a; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/13
tytuł i daty: Zbiór aktów normatywnych własnych; 1977-1990
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); Normatywy (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Zarządzenia wewnętrzne. Decyzje. Polecenia służbowe.]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.300; A4; 0201; 1/13; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/14
tytuł i daty: Zbiór aktów normatywnych własnych.; 1991-2002
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); Normatywy (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Zarządzenia wewnętrzne i decyzje]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.464; A4; 0201; 1/14; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/15
tytuł i daty: Bilanse i roczne sprawozdania finansowe.; 1977-1980
hasła indeksu: Bilanse (); Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.164; A4; 033; 1/15; Dokumentacja Sekcji Księgowo-Ekonomicznej; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/16
tytuł i daty: Bilanse i roczne sprawozdania finansowe.; 1981-1985
hasła indeksu: Bilanse (); Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta szyte; stan dobry; italika; ; maszynopis, formularz; pol.; s.432; A4; 033; 1/16; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/17
tytuł i daty: Bilanse i roczne sprawozdania finansowe.; 1986-1990
hasła indeksu: Bilanse (); Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta szyte; stan dobry; italika; ; maszynopis, formularz; pol.; ; A4; 033; 1/17; Zał. uzupełenienia i korekta bilansu; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/18
tytuł i daty: Bilans i roczne sprawozdania finansowe.; 1991-1995
hasła indeksu: Bilanse (); Elblag (); Elblag, województwo (); medycyna pracy (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta szyte; stan dobry; italika; ; maszynopis, formularz; pol.; s.479; A4; 033; 1/18a; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/19
tytuł i daty: Bilanse i roczne sprawozdania finansowe.; 1996-1999
hasła indeksu: Bilanse (); Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta szyte; stan dobry; italika; ; maszynopis, formularz; pol.; s.409; A4; 033; 1/19; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/20
tytuł i daty: Bilanse i roczne sprawozdania finansowe.; 2000-2002
hasła indeksu: Bilanse (); Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta szyte; stan dobry; italika; ; maszynopis, formularz; pol.; s.269; A4; 033; 1/20; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/21
tytuł i daty: Sprawozdania statystyczne; 1989-2002
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); Statystyczne sprawozdania (); statystyka (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Sprawozdania GUS o stanie i warunkach zatrudnienia, o szkoleniach pracowniczych. Sprawozdania dotyczące usługach ambulatoryjnych i konsultacyjnych]; akta szyte; stan dobry; italika; ; maszynopis, formularz; pol.; s.121; A4; 0362; 1/21; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/22
tytuł i daty: Sprawozdania statystyczne (roczne i okresowe); 1981-2002
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); Statystyczne sprawozdania (); statystyka (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta szyte; stan dobry; italika; ; maszynopis, formularz; pol.; s.230; A4; 0362; 1/22; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/23
tytuł i daty: Opracowania statystyczne dotyczące przemysłowej słuzby zdrowia; 1979-1998
hasła indeksu: Braniewo (); Elbląg (); Elbląg, województwo (); Malbork (); medycyna pracy (); przychodnie (); statystyka (); zakąldy pracy (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Dane dotyczące liczby przychodni i zakładów pracy objetych opieką SP ZOZ w Elblągu. Wykaz chorób zawodowych rozpoznanych w województwie elbląskim. Jednostki przemysłowej słuzby zdrowie podległe i współpracujące z WOMP Elbląg (stan na 1998 rok). Wskaźniki przyjęć pacjentów. Dane dotyczące personelu]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.281; A4; 0363; 1/23; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/24
tytuł i daty: Analizy własne; 1981-2001
hasła indeksu: diagnostyka (); Elbląg (); Elbląg, województwo (); Łaszkiewicz Andrzej (); medycyna pracy (); zatrudnienie (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Analiza działalności diagnostycznej pracowni rentgenologicznej i pracownię neurologiczną (opracowanie zbiorcze dr A.Łaszkiewicza z 1981 roku). Analiza działalności laboratorium analityczno-toksykologicznego SP ZOZ Elbląg. Analiza wykonanych badań w przekroju wieloletnim. Analiza inwestycyjna. Analizy sytuacji kadrowej i zatrudnienia w WOMP. Analizy wykonania planu budżetowego. Sprawozdanie z działalności WOMP Elbląg za 2001 i analiza wyników pracy]; akta szyte; stan dobry; italika; ; maszynopis, rękopis; pol.; s.212; A4; 037; 1/24; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/25
tytuł i daty: Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio; 1980-2001
hasła indeksu: badania okresowe (); Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); przychodnie (); skargi (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta szyte; stan dobry; italika; ; maszynopis, rękopis; pol.; s.282; A4; 041; 1/25; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/26
tytuł i daty: Rejestry skarg i wniosków; 1980-1996
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); skargi (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Ewidencja skarg i zażaleń]; księga; stan dobry; italika; ; formularz; pol.; s. 26; A4; 044; 1/26 a-b; tom 1 za lata 1980-1987; t.2 za lata 1986-1996; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/27
tytuł i daty: Eksploatacja i wdrażanie programów informatycznych; 1994-2002
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); informatyzacja (); komputeryzacja (); medycyna pracy (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Dokumentacja licencyjne. Korespondencja i uzgodnienia z firmami na zakup i eksploatację programów. Dokumentacja szkoleń z programów komputerwych (finansowo-księgowych i kadrowych). Wymogi w zakresie użytkowania. Instrukcje. Informatyzacja jednostek słuzby zdrowia - wytyczne]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.261; A4; 06-; 1/27; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/28
tytuł i daty: Systemy i programy informatyczne użytkowane we własnej jednostce; 1994-2002
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); informatyzacja (); komputeryzacja (); medycyna pracy (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Instrukcje programów finansowo-księgowych (dowody księgowe, środki trwałe, ubezpieczenia)]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.142; A4; 060; 1/28; Zał. Oprogramowanie firm GENIUS i SIMPLE (dwa komplety dyskietek instalacyjnych, klucze haseł); Nie; udostępnia się wyłacznie drukowane instrukcje; -; -;
sygnatura: 9/371/0/29
tytuł i daty: Kontrole zewnętrzne własnej jednostki; 1978-2002
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); kontrole (); kontrole skarbowe (); lustracje (); medycyna pracy (); Olsztyn (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Wizytacje Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Kontrole NIK - raporty i zalecenia pokontrolne. Kontrole finansowe Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu i Urzedu Kontroli Skarbowej. Realizacja zaleceń pokontrolnych. Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Departament Organizacji i Nadzoru Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.327; A4; 0811; 1/29a; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/30
tytuł i daty: Ogólne zasady pracy i płacy dotyczące własnej jednostki; 1977-1989
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); płace (); szkolenia (); zatrudnienie (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Wyciągi z przepsiów resortowych i wytyczne. Siatki płac, zasady wynagradzania i premiowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.263; A4; 100; 1/30; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/31
tytuł i daty: Ogólne zasady pracy i płacy dotyczące własnej jednostki; 1990-2001
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); płace (); premiowanie pracowników (); zatrudnienie (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Wyciągi z przepisów resortowych i wytyczne. Siatki płac, zasady wynagradzania i premiowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Warunki zatrudnienia pracowników w okresie reorganizacji i restrukturyzacji]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.289; A4; 100; 1/31a; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/32
tytuł i daty: Regulaminy pracy; 1977-1999
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); praca (); zatrudnienie (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Regulaminy pracy wprowadzone do użytku w 1981 i 1996 roku. Wykazy zmian w regulaminach. Regulaminy wykorzystania ambulansu i karetek przychodni przyzakładowych. Instrukcje w sprawie godzin nadliczbowych. Wykaz prac zaliczonych do I kategorii zatrudnienia]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.130; A4; 102; 1/32; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/33
tytuł i daty: Zakładowy regulamin premiowania i wynagradzania; 1978-1999
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); premie (); wynagradzania (); zatrudnienie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Decyzje dotyczące wynagradzania pracowników. Podział funduszu motywacyjnego. Regulaminy premiowania]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.111; A4; 103; 1/33; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/34
tytuł i daty: Programy i plany szkoleń.; 1984-2002
hasła indeksu: Elbląg (); kursy zawodowe (); lekarze (); medycyna pracy (); personel (); szkolenia ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Programy szkolenia podyplomowego dla personelu fachowego przemysłowej słuzby zdrowia. Szkolenia wewnątrzzakładowe. Plany szkoleń i kursów specjalistycznych dla lekarzy. Wykazy uczestników szkoleń. Harmonogramy szkoleń]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.119; A4; 1401; 1/34; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/35
tytuł i daty: Sprawy socjalno-bytowe; 1977-2002
hasła indeksu: dfundusz pracowniczy (); Elbląg (); medycyna pracy (); opieka socjalna (); Pożyczki (); wczasy (); zapomogi ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Regulamin zakładowej działalności socjalnej. Podstawowe zasady przyznawania dodatków, zasiłków i zapomóg dla pracowników. Plany podziału ZFŚS. Protokoły z zebran komisji socjalnej i rady zakładowej. Zasady dofinansowywania wczasów pracowniczych. Analiza warunków socjalno-bytowych rodzin pracowniczych. Pozyczki mieszkaniowe]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.406; A4; 170; 1/35a; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/36
tytuł i daty: Ustalanie cen i opłat za świadczone usługi we własnej jednostce.; 1985-2001
hasła indeksu: badania okresowe (); Ceny (); Elbląg (); medycyna pracy (); profilaktyka (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Stawki za badania - wytyczne i instrukcje. Kalkulacje kosztów pracy poszczególnych racowni SP ZOZ. Podwyzki opłat za usługi. Badania kierowców i psychotesty - wytyczne. Stawki za badania profilaktyczne i okresowe. Cenniki i specyfikacja. Regulacje między pracodawcą a WOMP w sprawie opłat za badania. Wykaz przychodni przemysłowych na terenie Elbląga. Wykaz zabiegów medycznych]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.192; A4; 351; 1/36a-b; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/37
tytuł i daty: Plan kont; 1992-2002
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Plany kont i zmiany. Podział jednostek organizacyjnych słuzby przemysłowej ZOZ na działy podstawowe i pomocnicze. Regulacje dotyczące prowadzenia obsługi kasowo-księgowej]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.201; A4; 380; 1/37; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/38
tytuł i daty: Program rozwoju przemyslowej słuzby zdrowia; 1977-1992
hasła indeksu: Elblag, województwo (); Elbląg (); medycyna pracy (); przychodnie (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Programy roczne i wieloletnie. Główne zadania resortowe działalności przemysłowej służby zdrowie w okresie stanu wojennego wynikające z postanowień WRON 1982 r. Harmonogramy z realizacji programu ochrony słuzby zdrowia w województwie elbląskim. Program rozwoju ochrony zdrowia]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; ; A4; 400; 1/38; Zał. wyciągi z przepisów resortowych; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/39
tytuł i daty: Rehabilitacja zawodowa; 1976-1989
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); rehabilitacja (); zasiłki (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Metody rehabilitacji. Zasady ubiegania się o świadczenia rehabilitacyjne. Zasiłki wyrównawcze. Wzory stosowania formularzy (kart rehabilitcyjnych i dzienników szkoleń pracowników rehabilitacyjnych). Regulamin Poradni Rehabilitacji. Analizy i sprawozdania dotyczące rehabilitacji zawodowej w województwie elblaskim. Działalność Zespołu ds..Rehabilitacji Zawodowej w Elblągu]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.95; A4; 421; 1/39; ; ; ; -; -;
sygnatura: 9/371/0/40
tytuł i daty: Analizy i oceny dotyczące ochrony zdrowia i funkcjonowania przemysłowej służby zdrowia.; 1978-1998
hasła indeksu: Elbląg (); Elbląg, województwo (); medycyna pracy (); Olsztyn (); profilaktyka (); przychodnie (); zdrowie ()
opis: dokumentacja aktowa; ; [Analiza stanu oferowanych usług medycznych. Statystyki absencji chorobowej. Programy rozwoju oddziałów pracy chronionej. Sprawozdania z realizacji programu "Rozwój ochrony zdrowia załóg robotniczych w latach 1976-1990. Opracowania dotyczące działalności laboratoriów przy SP ZOZ. Ocena funkcjonowania przemyslowej słuzby zdrowia w woj..elbląskim. Organizacja służb medycyny pracy w województwie Warmińsko-Mazurskim]; akta szyte; stan dobry; italika; ; mieszana; pol.; s.426; A4; 490; 1/40a-b; ; ; ; -; -;
Znalezionych jednostek archiwalnych: 40   wstęp
Newsletter NDAP