-A
+A

wyszukiwanie ogólne

Archiwum Państwowe w Koszalinie
ul. M.Skłodowskiej-Curie 2
75-950 Koszalin
tel: (94) 342-26-22
fax: 317-03-61
email: sekretariat@koszalin.ap.gov.pl
www.koszalin.ap.gov.pl
nr zespołu: 129 / 0
Karta: A
Nazwa główna:
Naczelna Dyrekcja Poczty w Koszalinie
Inne nazwy zespołu/twórcy:
Oberpostdirektion Köslin
Dział:
administracja specjalna
kategoria:
transport, komunikacja, łączność
Pomoce archiwalne:
inwentarz książkowy
Język: niem.
Dostęp: tak
daty: [1710-1778,1849] 1850-1938 1710  -  1778
1849  -  1849
1850  -  1938
Rozmiary: j.a. mb.
ogółem kat. A: 231 2.92
opracowanych: 231 2.92
bez ewidencji: 0 0
ogółem kat. B: 0 0
Rozmiary dokumentacji elektronicznej PLIKI mb DOKUMENTY
Ogółem: 0 0 0
Opracowany: 0 0 0
Bez ewidencji: 0 0 0
Dzieje twórcy: W Prusach do roku 1850 poczta była w pełni scentralizowana. Urzędy pocztowe podlegały bezpośrednio poczmistrzowi w Berlinie. Decentralizacja zarządzania pocztą nastąpiła z dniem 1 stycznia 1850 r., kiedy rozporządzeniem królewskim w każdej rejencji utworzono dyrekcje pocztowe. Również Koszalin stał się siedzibą Naczelnej Dyrekcji Poczty (Oberpostdirektion), której podporządkowano placówki pocztowe (Postämter) działające w granicach koszalińskiego okręgu rejencyjnego. Naczelny dyrektor poczty sprawował funkcje nadzorcze w samej dyrekcji oraz nad placówkami niższego szczebla. Pełne ujednolicenie zasad organizacyjno-prawnych w działalności pocztowo-telegraficznej przyniosła dopiero konstytucja weimarska z 1919 r. Po ustanowieniu III Rzeszy naczelne dyrekcje poczty zmieniły nazwę na dyrekcje poczty Rzeszy (Reichspostdirektionen), a urzędy pocztowe - na urzędy pocztowe Rzeszy. (Reichspostämter).
[opracowano na podstawie wstępu do zespołu autorstwa mgra Adama Muszyńskiego]

Zawartość: W aktach zespołu występują trzy serie aktowe:
1. Akta organizacyjno-sprawozdawcze z lat 1910-1932, sygn. 1-11. Są to akta Urzędu Pocztowego w Bytowie dotyczące urządzania i wyposażenia urzędu, organizacji usług pocztowych, ponadto jednostkowe zestawienia i wykazy, imienne wykazy personelu i jego uposażenia, akta organizacji agencji pocztowych i zestawienia statystyczne z ich działalnosci.
2. Akta personalne pracowników z lat 1863-1936, sygn. 12-151. Zawierają mniej lub bardziej kompletne jednorodne akta personalne 128 pracowników Urzędu Poczty w Bytowie oraz Urzędów w Lęborku, Lipuszu, Szczecinku i Słupsku.
3. Akta inwestycyjne i administracja nieruchomości z lat [1710-1778,1849] 1850-1938, sygn. 152-231. Materiały jednorodne dotyczące adaptacji lub wznoszenia budynków dzierżawionych przez pocztę oraz budowy i rozbudowy gmachów urzędów pocztowo-telegraficznych, stanowiących własność skarbu państwa. Część opisową dokumentacji uzupełniają plany lokalizacyjne i rysunki techniczne.

Znalezionych jednostek archiwalnych: 231
201 - 231 z 231
Inwentarz
seria: Akta inwestycyjne. Administracja nieruchomości [1710] 1850 - 1938
sygnatura: 26/129/0/201
tytuł i daty: Postgebäude auf dem Bahnhof in Neustettin [Szczecinek]. [Adaptacja dzierżawionego budynku dla poczty dworcowej]. Band 1; 1903-1904
hasła indeksu: Szczecinek [Neustettin]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 12; 235 x 355; Geh. Registr. K. Abt. IV, Nr. 456; 8097; ; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/202
tytuł i daty: Telegraphengebauamt in Neustettin [Szczecinek]. [Budowa Urzędu Budownictwa Telegraficznego w Szczecinku. Budowa nowych budynków dla Urzędu Pocztowego i Telegraficznego w Szczecinku]. Band 1; 1903-1904
hasła indeksu: Szczecinek [Neustettin]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 265; 230 x 355; Geh. Registr. K. Abt. IV, Nr. 457; 8098; Załączniki: 1. Plan sytuacyjny poczty dworcowej i dwa rzuty poziome budynku dworcowego w skali 1:100 (bez daty); 2. Siedem rzutów poziomych parteru, piętra i poddasza budynku poczty w Szczecinku w skali 1:200 z roku 1926; 3. Plan sytuacyjny w skali 1:500 oraz cztery arkusze rzutów poziomych w skali 1:100 i 1:200 Telegraficznego Urzędu Budownictwa w Szczecinku z 1926 r.; 4. Zdjęcie ul. Bahnhofstrasse.; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/203
tytuł i daty: Posthaus in Pollnow [Polanów, pow. Sławno]. [Adaptacja dzierżawionego budynku dla poczty]. Band 1; 1904-1925
hasła indeksu: Polanów [Pollnow]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 44; 230 x 355; Geh. Registr. K. Abt. IV, Nr. 459; 8099; ; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/204
tytuł i daty: Posthaus in Polzin [Połczyn, pow. Białogard]. [Adaptacja dzierżawionego budynku dla poczty. Zakup przez zarząd poczty budynku i parceli. Przebudowa i rozbudowa]. Band 1; 1890-1906
hasła indeksu: Połczyn [Polzin]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 438; 235 x 350; Geh. Registr. K. Abt. IV, Nr. 460; 8100; Załączniki: rzut parteru i mieszkania na piętrze w skali 1:200 z 1890 r.; 2. Przekrój pionowy i rzuty elewacji w skali 1:200 z 1890 r.; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/205
tytuł i daty: Posthaus in Bad Polzin [Połczyn Zdrój, pow. Białogard]. [Adaptacja dzierżawionego budynku dla poczty. Budowa państwowego gmachu pocztowo-telegraficznego]. Band 2; 1907-1928
hasła indeksu: Połczyn Zdrój [Bad Polzin]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 162; 230 x 360; Geh. Registr. K. Abt. IV, Nr. 460; 8101; Załączniki: 1. Dwie karty gruntowe z planami sytuacyjnymi parceli pocztowej w skali 1:450 i 1:1000 oraz z rzutami poziomymi budynku w skali 1:450 (bez daty) i 1:400 z 1907 r.; 2. Rzuty poziome kondygnacji z planem ośweitlenia (bez skali i daty); 3. Plan połączeń kolejowych i pocztowych w skali 1:300000 (bez daty); 4. Rzuty poziome i pionowe garaży pocztowych w skali 1:100; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/206
tytuł i daty: Posthaus in Preussisch Friedland [Debrzno, pow. Człuchów]. [Adaptacja dzierżawionego budynku dla poczty. Akta sporu w sprawie dzierżawy nieruchomości]. Band 1; 1904-1925
hasła indeksu: Debrzno [Preussisch Friedland]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 576; 225 x 355; Geh. Registr. K. Abt. IV, Nr. 461; 8102; Załączniki: 1. Plan sytuacyjny parceli oferowanej do sprzedaży (bez skali i daty); 2. Rzut poziomy z budynkiem oferowanym do sprzedaży (bez skali i daty); ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/207
tytuł i daty: Posthaus [in] Preussisch Friedland [Debrzno, pow. Człuchów]. [Zakup gruntów przez państwowy zarząd poczty]. Band 2; 1926-1928
hasła indeksu: Debrzno [Preussisch Friedland]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 120; 230 x 360; Geh. Registr. K. Abt. IV, Nr. 461; 8103; Załączniki: 1. Dwa plany sytuacyjne parceli parafii rzymsko-katolickiej (bez skali i daty); 2. Plan sytuacyjny zakupionych parcel w skali 1:500 (bez daty); ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/208
tytuł i daty: Posthaus in Prechlau [Przechlewo, pow. Człuchów]. [Adaptacja dzierżawionego budynku dla poczty]; 1890-1927
hasła indeksu: Przechlewo [Prechlau]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 137; 235 x 355; Geh. Registr. K. Abt. IV, Nr. 462; 8104; ; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/209
tytuł i daty: Posthaus in Rügenwalde [Darłowo, pow. Sławno]. [Wzniesienie dzierżawionego budynku dla poczty]; 1889-1929
hasła indeksu: Darłowo [Rügenwalde]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 413; 230 x 345; Geh. Registr. K. Abt. IV, Nr. 40?; 8104/1; Załączniki: 1. Plan miasta Darłowa i Darłówka w skali 1:4000 (druk bez daty); 2. Plan sytuacyjny najemnego budynku pocztowego w skali 1:400; 3. Cztery rzuty poziome w skali 1:100 wszystkich kontygnacji budynku; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/210
tytuł i daty: Posthaus in Rummelsburg [Miastko]. [Adaptacja dzierżawionego budynku dla poczty. Plan budowy i rozbudowy oraz opisy techniczne państwowego gmachu poczty]. Band 1; 1886-1921
hasła indeksu: Miastko [Rummelsburg]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 475; 235 x 350; Geh. Registr. K. Abt. IV, Nr. 471; 8105; Załączniki: 1. Karta gruntowa z rzutem poziomym budynku poczty i z opisem budynku poczty z 1911 r. w skali 1:400; 2. Dwa rzuty poziome pomieszczeń służbowych i mieszkalnych w budynku poczty w skali 1:100; 3. Plan sytuacyjny paerceli pocztowej w skali 1:500; 4. Plan sytuacyjny nowej poczty w skali 1:500; 5. 4 plany z rzutem pionowym i poziomym poczty w skali 1:100 z 1886r.; 6. 2 plany z rzutami elewacji z 1886 r. w skali 1:100; 7. Odbitka planu miasta z usytuowaniem poczty w skali 1:4000; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/211
tytuł i daty: Posthaus in Rummelsburg [Miastko]. [Założenia przebudowy i rozbudowy państwowego gmachu poczty w Miastku]. Band 2; 1922-1928
hasła indeksu: Miastko [Rummelsburg]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 120; 230 x 360; Geh. Registr. K. Abt. IV, Nr. 471; 8106; Załączniki: 1. Rzut elewacji oraz rzut poziomy poddasza i przybudówki w skali 1:100 z roku 1922; 2. Rzuty poziome piwnicy, parteru i piętra w skali 1:100 z 1922 r.; 3. Rzut poziomy części zachodniej piwnicy w skali 1:100 z 1922r.; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/212
tytuł i daty: Posthaus in Sampohl [Sąpolno, pow. Człuchów]. [Adaptacja dzierżawionego budynku dla poczty.] Band 1; 1903-1922
hasła indeksu: Sąpolno [Sampohl]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 84; 235 x 355; Geh. Registr. K. Abt. IV, Nr. 473; 8107; ; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/213
tytuł i daty: Posthaus in Schivelbein [Świdwin]. [Adaptacja dzierżawionego budynku dla poczty. Plany przebudowy i rozbudowy]; 1855-1929
hasła indeksu: Świdwin [Schivelbein]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 408; 215 x 355; Registr. K. Sect. IV, Nr. 475; 8108; Załącznik: Rzut poziomy parteru budynku poczty w skali 1:100 (bez daty); ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/214
tytuł i daty: Posthaus in Schlochau [Człuchów]. [Budowa i rozbudowa państwowego gmachu pocztowego w Człuchowie]; 1886-1920
hasła indeksu: Człuchów [Schlochau]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 257; 235 x 360; Geh. Registr. K. Abt. IV, Nr. 476; 8109; Załączniki: 1. Dwa plany sytuacyjne parceli pocztowej z budynkiem poczty w skali 1:625 (bez daty); 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 i rzut elewacyji gmachu; 3. Dwa rzuty poziome parteru i piętra poczty w skali 1:200; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/215
tytuł i daty: Neu Posthaus in Schlawe [Sławno]. [Budowa państwowego gmachu poczty w Sławnie na zakupionej parceli dawnego cmentarza przed Bramą Koszalińską]. Band 1; 1898-1928
hasła indeksu: Sławno [Schlawe]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 295; 230 x 360; Geh. Registr. K. Abt. IV, Nr. 479; 8110; Załącznik: Wyciąg z planu katastralnego w skali 1:1500 z 1899 r. z zaznaczoną działką poczty; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/216
tytuł i daty: Posthaus [in] Schloppe [Człopa, pow. Wałcz]. [Adaptacja dzierżawionego budynku dla poczty]. Band 1; 1922-1927
hasła indeksu: Człopa [ Schloppe]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 83; 245 xx 360; Geh. Registr. K. Abt. IV, Nr. 480; 8111; ; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/217
tytuł i daty: Posthaus in Stolp [Słupsk]. [Remonty budynku poczty. Kosztorys. Sprzedaz dawnego budynku w 1733 roku]; 1710-1778
hasła indeksu: Słupsk [Stolp]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 196; 220 x 345; Abt. IV, Nr. 481; 8112; ; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/218
tytuł i daty: Posthaus in Stolp [Słupsk]. [Budowa i rozbudowa państwowego gmachu poczty w Słupsku]. Band 1; 1858-1877
hasła indeksu: Słupsk [Stolp]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 449; 225 x 355; Registr. III A Sect. IV, Nr. 482; 8113; Załaczniki: 1. Plan sytuacyjny poczty i rzut poziomy parteru (bez skali i daty); 2. Rzuty poziome pomieszczeń służbowych poczty oraz rzuty pionowe w skali około 1:400; 3. Plan sytuacyjny biura telegraficznego przy poczcie; 4. Plan sytuacyjny parcel wykupionych i planowanych do wykupu przez administrację pocztowo-telegraficzna w skali około 1:120 z 1877 r.; 5. Rzut poziomy I piętra poczty (bez skali); ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/219
tytuł i daty: Posthaus in Stolp [Słupsk]. [Budowa i rozbudowa państwowego gmachu poczowo-telegraficznego. Raporty o stanie budowy]. Band 2; 1877-1879
hasła indeksu: Słupsk [Stolp]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 326; 235 x 355; Registr. III A Abt. IV, Nr. 482; 8114; ; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/220
tytuł i daty: Posthaus in Stolp [Słupsk]. [Budowa i rozbudowa państwowego gmachu poczowy w Słupsku. Raporty o stanie budowy]. Band 3; 1879-1880
hasła indeksu: Słupsk [Stolp]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 390; 230 x 360; Geh. Registr. K, Abt. IV, Nr. 482; 8115; Załącznik: 1. Zeitung für Hinterpommern, Nr. 251-253/1879; 2. Norddentsche Allgemeinde Zeitung, Nr. 511/1879 (mocno uszkodzony); 3. Archiv für Post und Telegraphie, Nr. 24/1879. Beiheft zum Amtsblatt der Deutschen Reichs-Post-und Telegraphenverwaltung; ; ; -; -;
sygnatura: 26/129/0/221
tytuł i daty: Posthaus in Stolp [Słupsk]. [Budowa i rozbudowa państwowego gmachu poczowy. Sprawy procesowe]. Band 4; 1881-1900
hasła indeksu: Słupsk [Stolp]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 407; 230 x 355; Geh. Reg. K, Abt. IV, Nr. 482; 8116; Adnotacja: hierzu Beiakten. Akt dodatkowych brak. Załącznik: Wyciąg z planu katastralnego w skali 1:1000 z 1899 r. z lokalizacją parceli i budynku poczty; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/222
tytuł i daty: Posthaus in Stolp [Słupsk]. [Budowa, przebudowa i rozbudowa państwowego gmachu poczowy]. Band 5; 1901-1918
hasła indeksu: Słupsk [Stolp]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 337; 230 x 355; Geh. Reg. K, Abt. IV, Nr. 482; 8117; Załącznik1: 1. Plan sytuacyjny parceli i gmachu poczty w skali 1:250 z 1901 r.; 2. Plan sytuacyjny zakupionych parceli dla poczty w skali 1:200 z 1899 r.; 3. Dwa rzuty poziome kondygnacji budynku w skali 1:200 z 1899 r.; 4. Przekrój pionowy budynku dodatkowego w sklai 1:200 z 1899 r.; 5. Plan sytuacyjny rozbudowy poczty w skali 1:200 (bez daty), 6. Plan sytuacyjny poczty w skali 1:400 (bez daty) 7. Plan miasta Słupska w skali 1:9000. Druk wielobarwny bez daty; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/223
tytuł i daty: Posthaus in Stolp [Słupsk]. [Rozbudowa państwowego gmachu poczty. Zakup parcel]. Band 6; 1918-1929
hasła indeksu: Słupsk [Stolp]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 181; 230 x 360; Geh. Reg. K, Abt. IV, Nr. 482; 8118; Załączniki: 1. Wyciag z plany katastralnego w skali 1:1000 z 11918 r. z zaznaczeniem zakupionych parcel; 2. Plan sytuacyjny części miasta Słupska w skali 1:500 z 1926 r. z zaznaczeniem gruntów należacych do poczty; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/224
tytuł i daty: Posthaus in Tütz [Tuczno, pow. Wałcz]. [Adaptacja dzierżawionego budynku dla poczty. Plan wzniesienia nowego budynku poczty i jego realizacja]. Band 1; 1925-1929
hasła indeksu: Tuczno [Tütz]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 132; 235 x 360; Geh. Reg. K, Abt. IV, Nr. 483; 8119; Załączniki: 1. Karta gruntowa budynku własnego poczty z planem sytuacyjnym parceli i budynku w skali 1:400 z 1929 r.; 2. Rzut poziomy parteru budynku dzierżawionego w skali 1:100 z 1925 r.; 3. Odręczny plan miasta w skali 1:10000 z zaznaczeniem nowej siedziby; 4. Plan sytuacyjny nowej parceli i budynku w skali 1:500 z 1925 r.; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/225
tytuł i daty: Posthaus in Varzin [Warcino, pow. Miastko]. [Adaptacja dzierżawionego budynku dla poczty]; 1889-1890
hasła indeksu: Warcino [Varzin]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 64; 240 x 360; Geh. Reg. K, Abt. IV, Nr. 487; 8120; ; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/226
tytuł i daty: Postdienstlokalien der Postanstalten [Zarządzanie lokalami służbowymi w urzędach pocztowych]. Vergleiche besondere Akten: Posthaus in Kolberg [Kołobrzeg], Kolbergermünde [Budzim], Lauenburg [Lębork], Neustettin [Szczecinek], Schlawe [Sławno], Schivelbein [Świdwin], Dramburg [Drawsko Pomorskie], Bütow [Bytów]. Band 3; 1876-1897
hasła indeksu: Budzim [Kolbergermünde]; Bytów [Bütow]; Drawsko Pomorskie [Dramburg]; Kołobrzeg [Kolberg]; Lębork [Lauenburg]; Sławno [Schlawe]; Szczecinek [Neustettin]; Świdwin [Schivelbein]
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 382; 225 x 350; Registr. Abt. III A, Abt. IV, Nr. 497; 8122; Załączniki: Dwa plany sytuacyjne i rzuty poziome budynku poczty na dworcu w Korzybiu, pow. Miastko w skali 1:100 z 1877 r.; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/227
tytuł i daty: Postdiensträume der Postanstalten [Zarządzanie lokalami służbowymi w urzędach pocztowych]. Band 4; 1899-1924
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 595; 235 x 355; Geh. Registr. K, Abt. IV, Nr. 497; 8123; ; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/228
tytuł i daty: Postdiensträume der Postanstalten [Zarządzanie lokalami służbowymi w urzędach pocztowych]. Band 5; 1925-1929
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 38; 240 x 360; Geh. Registr. K, Abt. IV, Nr. 497; 8124; Załącznik: Dwa rzuty poziome kondygnacji dzierżawionego i adaptowanego dla poczty budynku w Czaplinku w skali 1:100 (bez daty); ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/229
tytuł i daty: Verteilung der Baumittel [Zaopatrzenie rzeczowo-materiałowe prowadzonych inwestycji]; 1877-1929
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 375; 230 x 355; Registr. K, Sect. IV, Nr. 499; 8125; ; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/230
tytuł i daty: Ausstellungen [des] Rechnungshofs. Baukosten [Rewizje Głównej Izby Obrachunkowej dotyczące kosztów budowy]. Band 1; 1895-1910
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 136; 230 x 360; Geh. Registr. K, Abt. IV, Nr. 502; 8126; Załączniki: Przekroje w skali 1:2 i 1:10 wanienek pary wodnej w mieszkaniu służbowym Naczelnego Dyrektora w Koszalinie; ; ; ; -;
sygnatura: 26/129/0/231
tytuł i daty: Beförderungsanlagen auf Bahnhöfen [Urządzenia transportowe na dworcach]. Band 1; 1910-1929
opis: dokumentacja aktowa; ; ; akta luźne; stan dobry; neogotyk; ; mieszana; niem.; s. 158; 230 x 360; Geh. Registr. K, Abt. IV, Nr. 503; 8127; Załącznik: Plan sytuacyjny przebiegu torów kolejki wąskotorowej w Kołobrzegu bez skali i daty; ; ; ; -;
Znalezionych jednostek archiwalnych: 231
201 - 231 z 231
Newsletter NDAP