-A
+A

wyszukiwanie ogólne

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
al. Legionów 36
18-400 Łomża
tel: (86) 473-53-01
fax: 473-53-02
email: lomza@bialystok.ap.gov.pl
www.bialystok.ap.gov.pl/lomza/
nr zespołu: 455 / 0
Karta: A i B
SPISY LUDNOŚCI
Nazwa główna:
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łomży
Inne nazwy zespołu/twórcy:
Dział:
partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne
kategoria:
------------------
Pomoce archiwalne:
inwentarz książkowy
spis roboczy
Język: pol.
Dostęp: tak
daty: [1950-1975]1975-1989 1950  -  1975
1975  -  1989
Rozmiary: j.a. mb.
ogółem kat. A: 1055 17.11
opracowanych: 769 14.5
bez ewidencji: 0 0
ogółem kat. B: 0 0
Rozmiary dokumentacji elektronicznej PLIKI mb DOKUMENTY
Ogółem: 0 0 0
Opracowany: 0 0 0
Bez ewidencji: 0 0 0
Dzieje twórcy: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza utworzona została 15 grudnia 1948 roku, na kongresie zjednoczeniowym PPR i PPS. Do roku 1989 odgrywała decydującą rolę w systemie politycznym i gospodarczym Polski.
Komitet Wojewódzki PZPR w Łomży powołany został 1 czerwca 1975 roku z chwilą wejścia w życie ustawy sejmowej z 28 maja wprowadzającej dwustopniowy podział administracyjny kraju. Podlegał mu jeden komitet miejski w Łomży, 11 komitetów miejsko ? gminnych i 32 gminne. W związku z przeprowadzoną w roku 1976 korektą podziału administracyjnego województwa łomżyńskiego liczba komitetów gminnych zmalała do 28. Pierwsze posiedzenie plenarne KW odbyło się 6 czerwca 1975 roku.
Zgodnie ze statutem , najwyższą władzą wojewódzkiej organizacji partyjnej była konferencja delegatów ? do roku 1981 były to konferencje sprawozdawczo ? wyborcze, odbywające się co 2 lata. W roku 1981 wprowadzono zwyczaj corocznego odbywania konferencji delegatów. Co dwa lata miały odbywać się konferencje sprawozdawczo ? wyborcze, a w okresie między nimi ? sprawozdawczo ? programowe.
Pracą wojewódzkiej organizacji partyjnej w okresie między konferencjami kierował komitet wojewódzki, zbierający się co trzy miesiące na swoich posiedzeniach plenarnych. Bieżącą pracą partii kierowały: egzekutywa i sekretariat komitetu wojewódzkiego. Organami kontrolnymi były komisja rewizyjna i komisja kontroli partyjnej.
Na czele komitetu wojewódzkiego stał I sekretarz, kierujący pracą podległego mu aparatu partyjnego przy pomocy tzw. sekretarzy resortowych. Pod bezpośrednim nadzorem pierwszego sekretarza znajdowała się kancelaria I sekretarza, referat kadr, wydział administracyjny oraz biuro WKKP.
Wydarzenia społeczno ? polityczne lat osiemdziesiątych doprowadziły stopniowo do osłabienia PZPR. Odbywający się w dniach 27 ? 29 stycznia 1990 roku XI Zjazd partii podjął decyzję o jej rozwiązaniu.

Zawartość: 1. Wojewódzkie Konferencje Sprawozdawczo ? wyborcze 1978 ? 1986 ( 1 ? 12 ): protokoły posiedzeń, uchwały, sprawozdania, kwestionariusze delegatów, biuletyny informacyjne, listy nowo wybranych władz, teksty wystąpień, listy delegatów, materiały informacyjne dla delegatów.
2. Wojewódzkie Przedzjazdowe Konferencje PZPR 1975 ? 1985 ( 13 ? 16 ): protokoły, listy delegatów, protokoły komisji wyborczych i skrutacyjnych wraz z imiennymi wykazami nowo wybranych władz, sprawozdania statystyczne o delegatach, referaty wprowadzające, scenariusze konferencji, informacje o realizacji uchwał.
3. Wojewódzkie Konferencje Sprawozdawczo ? programowe 1983 ? 1989 ( 17 ? 21 ): protokoły, uchwały, referaty, sprawozdania, biuletyny, ankiety delegatów, listy obecności , materiały informacyjne dla delegatów.
4. Komitet Wojewódzki ? plenum 1975 ? 1989 ( 22 ? 58 ): protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami.
5. Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego 1975 ? 1986 ( 59 ? 108 ):protokoły z posiedzeń egzekutywy z załącznikami.
6. Sekretariat Komitetu Wojewódzkiego 1975 ? 1985 ( 109 ? 140 ): protokoły posiedzeń sekretariatu z załącznikami.
7. Wojewódzka Komisja Rewizyjna 1975 ? 1989 ( 141 ? 177 ): protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, protokoły posiedzeń prezydium, narady i szkolenia członków gminnych i miejsko ? gminnych komisji rewizyjnych, plany pracy i programy działania, sprawozdania z działalności, zestawienia statystyczne, protokoły , wnioski, oceny i informacje z przeprowadzonych kontroli, protokoły z realizacji składek członkowskich, zalecenia i wytyczne.
8. Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej 1975 ? 1986 ( 178 ? 217 ): protokoły posiedzeń plenarnych oraz prezydium, plany pracy, składy osobowe komisji kontroli partyjnej, wykazy członków WKKP i ich charakterystyka, sprawozdania i zestawienia statystyczne, informacje, oceny, analizy dotyczące poszczególnych problemów, informacje z kontroli, analizy i oceny pracy partyjnej w przedsiębiorstwach, instrukcje i wytyczne CKKP i WKKP, akta spraw prowadzonych przez WKKP.
9. Kancelaria I Sekretarza 1975 ? 1989 ( 218 ? 259 ): uchwały i wytyczne KC, informacje o pracy KW, opracowania i informacje dla potrzeb I Sekretarza, informacje prokuratury wojewódzkiej przesyłane do wiadomości I sekretarza, referaty i przemówienia, materiały na posiedzenia sekretariatu.
10. Referat Listów i Inspekcji 1975 ? 1989 ( 260 ? 274 ): protokoły z posiedzeń oraz protokoły z przeprowadzonych kontroli, sprawozdania, informacje i analizy dotyczące skarg i wniosków, rejestr skarg i wniosków, skargi i wnioski o różnej tematyce.
11. Referat do spraw Działaczy Ruchu Robotniczego 1944 ? 1988 ( 275 ? 322 ): wykaz zasłużonych działaczy ruchu robotniczego, akta poszczególnych działaczy, ewidencja żołnierzy armii czerwonej poległych w II wojnie światowej na terenie województwa, rejestr rent specjalnych.
12. Wydział Organizacyjny 1975 ? 1989 ( 323 ? 491 ): struktura organizacyjna, uchwały, wytyczne i instrukcje KC, protokoły narad pracowników KW, protokoły narad sekretarzy, protokoły posiedzeń komisji, wojewódzkiego zespołu radnych, plany pracy wydziału, informacje i oceny z zebrań sprawozdawczych, wnioski z kampanii przedzjazdowych, informacje o przebiegu konferencji sprawozdawczo ? wyborczych, rozmowy indywidualne z członkami partii, materiały informacyjne dotyczące związków zawodowych, ZSMP, kampanie wyborcze do rad narodowych, wymiana i kontakty zagraniczne, organizacja czynów partyjnych, zjazdy partii, informacje na temat sytuacji społeczno ? politycznej w województwie, ankiety z instancji podstawowych, sprawozdania kwartalne o stanie liczebnym partii, o przyjętych i wydalonych.
13. Wydział Pracy Ideowo ? Wychowawczej 1975 ? 1987 ( 492 ? 564 ): uchwały, wytyczne, instrukcje i zalecenia KC, protokoły posiedzeń, plany pracy, programy działania oraz harmonogramy wdrażania uchwał, informacje dotyczące działalności różnych towarzystw, referaty, serwisy informacyjne wojewódzkiego sztabu informacji i propagandy, biuletyny informacyjne, dokumentacja imprez i uroczystości, informacje o sytuacji społeczno ? politycznej, informacje teleksowe KC.
14. Wydział Ekonomiczny 1975 ? 1989 ( 565 ? 589 ): uchwały, wytyczne, instrukcje i zalecenia KC, plany pracy, wykazy etatów, protokoły posiedzeń komisji społeczno ? ekonomicznej, informacje i oceny na temat sytuacji rynkowej, protokoły konferencji samorządu robotniczego.
15. Wydział Rolny i Gospodarki Żywnościowej 1975 ? 1983 ( 590 ? 611 ): uchwały i wytyczne KC, plany pracy wydziału, protokoły z narad organizowanych przez wydział, informacje na temat sytuacji w rolnictwie, spółdzielczości, kółkach rolniczych, sprawozdania aktywu, wnioski i postulaty do KC.
16. Wydział Administracyjny 1975 ? 1985 ( 612 ? 637 ): instrukcje i zalecenia władz centralnych, plany pracy wydziału, protokoły posiedzeń komisji, informacje, oceny i sprawozdania dotyczące działalności różnych organizacji , protokoły narad organizowanych przez wydział, informacje różne.
17. Referat Kadr 1975 ? 1987 ( 638 ? 653 ): uchwały i wytyczne KC, plany etatów aparatu partyjnego, ankiety personalne, informacje i opinie dotyczące naczelników gmin, informacje dotyczące odznaczeń, akta osobowe członków wojewódzkich władz PZPR.
18. Wydział Ogólny 1975 ? 1989 ( 654 ? 671 ): uchwały i wytyczne KC, budżety roczne, sprawozdania roczne, bilanse, wykazy etatów, statut orza uchwały rady krajowej związku zawodowego pracowników PZPR, kampania sprawozdawczo ? wyborcza zakładowej organizacji związkowej.
19. Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego 1975 ? 1988 ( 672 ? 699 ): uchwały i wytyczne KC, plany i programy szkolenia partyjnego, plany pracy i programy działalności ideologicznej, szkolenia aktywu, działalność szkoleniowo ? odczytowa, konferencje i seminaria, działalność rejonowych ośrodków pracy ideowo ? wychowawczej, sprawozdania i zestawienia statystyczne, karty ewidencyjne słuchaczy WUML.
20. Archiwum Komitetu Wojewódzkiego 1975 ? 1990 ( 700 ? 767 ): instrukcje archiwalne, sprawozdania z działalności archiwum, spisy zdawczo ? odbiorcze akt, opracowania na temat dziejów Łomży i województwa, wydawnictwa propagandowe , wykazy aktywistów, projekty i wzory haseł propagandowych, zbiory artykułów prasowych, biuletyny informacyjne, wycinki prasowe, wykazy bibliografii, zbiory plakatów, albumy fotograficzne.

Znalezionych jednostek archiwalnych: 768
1 - 50 z 768
Inwentarz
sygnatura: 5/455/0/1
tytuł i daty: Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza.Protokół i uchwała konferencji, referat wprowadzający, sprawozdania KW, WKR, biuletyn informacyjny, sprawozdania statystyczne o delegatach.; 1978-1978
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.153; A 4; ; 1/I-t.4;
sygnatura: 5/455/0/2
tytuł i daty: I Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza.Protokół pierwszego posiedzenia plenarnego KW, protokoły komisji: mandatowej, wyborczej, skrutacyjnej, kwestionariusze i listy delegatów, imienne wykazy nowowybranych władz.; 1978-1978
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.401; A 4; ; 1/I-t.5;
sygnatura: 5/455/0/3
tytuł i daty: II Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. Protokół i uchwała konferencji, referat wprowadzający do dyskusji, wystąpienie końcowe I sekretarza.; 1980-1980
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k. 117; A 4; ; 1/I-t.6;
sygnatura: 5/455/0/4
tytuł i daty: II Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. Protokoły: komisji skrutacyjnej, pierwszego posiedzenia plenarnego KW, składy osobowe nowowybranych władz, listy delegatów, sprawozdania statystyczne o delegatach.; 1980-1980
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.158; A 4; ; 1/I-t.9;
sygnatura: 5/455/0/5
tytuł i daty: II Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. Kwestionariusze delegatów, sprawozdania: KW, WKP, WKKP, biuletyny informacyjne.; 1980-1980
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.494; A 4; ; 1/I-t.8;
sygnatura: 5/455/0/6
tytuł i daty: II Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. Dyskusja - teksty wystąpień delegatów.; 1980-1980
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.179; A 4; ; 1/I-t.7;
sygnatura: 5/455/0/7
tytuł i daty: III Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. Protokół konferencji, sprawozdania: KW, WKKP, WKR, referat wprowadzający do dyskusji, uchwała konferencji, listy delegatów, biuletyn informacyjny.; 1981-1981
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.169; A 4; ; 1/I-t.10;
sygnatura: 5/455/0/8
tytuł i daty: III Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. Protokoły komisji skrutacyjnej i wyborczej, WKKP, listy nowowybranych władz, sprawozdania statystyczne o delegatach, ze spotkań przedwyborczych w rejonach.; 1981-1981
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.157; A 4; ; 1/I-t.11;
sygnatura: 5/455/0/9
tytuł i daty: IV Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. Protokół konferencji, listy delegatów, sprawozdania KW, WKR, WKKP oraz statystyczne o delegatach, protokoły z pierwszych posiedzeń plenarnych KW, WKR, WKKP.; 1981-1981
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.180; A 4; ; 1/I-t.14;
sygnatura: 5/455/0/10
tytuł i daty: IV Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. Materiały informacyjne dla delegatów, telegramy z życzeniami, niewykorzystane mandaty delegatów, sprawozdania ze spotkań rejonowych delegatów na konferencję.; 1984-1984
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.160; A 4; ; 1/I-t.15;
sygnatura: 5/455/0/11
tytuł i daty: V Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. Protokół konferencji, referat I sekretarza, sprawozdania KW, WKR, WKKP, listy delegatów, protokoły: komisji Wyborczej i skrutacyjnej, pierwszych posiedzeń plenarnych KW, WKR, WKKP.;
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.341; A 4; ; ;
sygnatura: 5/455/0/12
tytuł i daty: V Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. Uchwała konferencji, sprawozdanie KW, referat wprowadzający do dyskusji; 1986-1986
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.128; A 4; ; ;
sygnatura: 5/455/0/13
tytuł i daty: Wojewódzka Przedzjazdowa Konferencja Wyborcza. Protokół konferencji, listy delegatów, protokół komisji wyborczej i skrutacyjnej wraz z imiennym wykazem nowowybranych władz, sprawozdania statystyczne o delegatach.; 1975-1975
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.148; A 4; ; 1/I-t.2;
sygnatura: 5/455/0/14
tytuł i daty: Wojewódzka Przedzjazdowa Konferencja Wyborcza PZPR. Referat wprowadzający, scenariusz konferencji, informacja o realizacji uchwał VI Zjazdu PZPR w województwie łomżyńskim.; 1975-1975
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.98; A 4; ; 1/I-t.1;
sygnatura: 5/455/0/15
tytuł i daty: Wojewódzka Przedzjazdowa Konferencja Wyborcza PZPR. Listy, telegramy, meldunki.; 1975-1975
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.105; A 4; ; 1/I-t.3;
sygnatura: 5/455/0/16
tytuł i daty: Wojewódzka Przedzjazdowa Konferencja PZPR. Protokół, referat i uchwała, protokoły komisji mandatowej i skrutacyjnej, listy delegatów na konferencję oraz delegatów wybranych na X Zjazd, materiały informacyjne dla delegatów.; 1985-1985
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.216; A 4; ; ;
sygnatura: 5/455/0/17
tytuł i daty: Wojewódzka Konferencja Sorawozdawczo-Propagandowa. Protokół, uchwała, scenariusz konferencji, referat I sekretarza, sprawozdanie KW, lista obecności delegatów.; 1983-1983
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.126; A 4; ; 1/I-t.12;
sygnatura: 5/455/0/18
tytuł i daty: Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Propagandowa. Wydawnictwa: biuletyn z przebiegu konferencji, sprawozdania KW, WKKP, WKR, ankiety delegatów.; 1983-1983
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.329; A 4; ; 1/I-t.13;
sygnatura: 5/455/0/19
tytuł i daty: Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Programowa. Protokół i uchwała konferencji, referat I sekretarza, wystąpienie wojewody, przewodniczącego WKKP, sprawozdanie z działalności KW, WKR, WKKP, protokół komisji mandatowej, mat. Inf. Dla delegatów.; 1985-1985
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.125; A 4; ; ;
sygnatura: 5/455/0/20
tytuł i daty: Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. Uchwała konferencji, listy delegatów, informacja o realizacji wniosków z kampanii sparwozdawczo-wyborczej, o stanie i zmianach wojewódzkiej organizacji partyjnej, o współpracy z KC KP Litwy i KP Bułgarii.; 1985-1985
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.111; A 4; ; ;
sygnatura: 5/455/0/21
tytuł i daty: Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Programowa. Protokół i uchwała konferencji, sprawozdanie KW, referat I sekretarza, wystąpienie wojewody, listy delegatów, materiały informacyjne dla delegatów.; 1989-1989
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.208; A 4; ; ;
sygnatura: 5/455/0/22
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1975-1975
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.147; A 4; ; 1/II-t.1;
sygnatura: 5/455/0/23
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych komitetu wojewódzkiego PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1976-1976
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.102; A 4; ; ;
sygnatura: 5/455/0/24
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1976-1976
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.170; A 4; ; 1/II-t.3;
sygnatura: 5/455/0/25
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1976-1976
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.200; A 4; ; 1/II-t.4;
sygnatura: 5/455/0/26
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1977-1977
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.139; A 4; ; 1/II-t.5;
sygnatura: 5/455/0/27
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1977-1977
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.217; A 4; ; 1/II-t.6;
sygnatura: 5/455/0/28
tytuł i daty: Protokół z posiedzenia plenarnego KW PZPR nt. " O aktywny i twórczy udział młodzieży w realizacji zadań społeczno-gospodarczych województwa łomżyńskiego". Załącznik stanowią materiały z konsultacji środowiskowych.; 1977-1977
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.154; A 4; ; 1/II-t.7;
sygnatura: 5/455/0/29
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1977-1977
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.172; A 4; ; 1/II-t.8;
sygnatura: 5/455/0/30
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1978-1978
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.178; A 4; ; 1/II-t.9;
sygnatura: 5/455/0/31
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1978-1978
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.200; A 4; ; 1/II-t.10;
sygnatura: 5/455/0/32
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1979-1979
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.156; A 4; ; 1/II-t.11;
sygnatura: 5/455/0/33
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1979-1979
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.244; A 4; ; 1/II-t.12;
sygnatura: 5/455/0/34
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1980-1980
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.100; A 4; ; 1/II-t.13;
sygnatura: 5/455/0/35
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1980-1980
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.100; A 4; ; 1/II-t.14;
sygnatura: 5/455/0/36
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1980-1980
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.145; A 4; ; 1/II-t.15;
sygnatura: 5/455/0/37
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1981-1981
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.201; A 4; ; 1/II-t.16;
sygnatura: 5/455/0/38
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1982-1982
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.200; A 4; ; 1/II-t.17;
sygnatura: 5/455/0/39
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1982-1982
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.192; A 4; ; 1/II-t.18;
sygnatura: 5/455/0/40
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1983-1983
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.111; A 4; ; 1/II-t.19;
sygnatura: 5/455/0/41
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1983-1983
opis: teczka; stan dobry; ; ; oilski; k.99; A 4; ; 1/II-t.20;
sygnatura: 5/455/0/42
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1983-1983
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.172; A 4; ; 1/II-t.21;
sygnatura: 5/455/0/43
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.Plenum poświęcone rozwojowi sportu i turystyki; 1983-1983
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.96; A 4; ; 1/II-t.22;
sygnatura: 5/455/0/44
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1984-1984
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.228; A 4; ; 1/II-t.23,24;
sygnatura: 5/455/0/45
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1984-1984
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.225; A 4; ; 1/II-t.26;
sygnatura: 5/455/0/46
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1984-1984
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.160; A 4; ; 1/II-t.27;
sygnatura: 5/455/0/47
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1985-1985
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.181; A 4; ; ;
sygnatura: 5/455/0/48
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży. Brak załączników.; 1985-1985
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.72; A 4; ; ;
sygnatura: 5/455/0/49
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1986-1986
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.145; A 4; ; ;
sygnatura: 5/455/0/50
tytuł i daty: Protokoły posiedzeń plenarnych KW PZPR w Łomży wraz z załącznikami.; 1986-1986
opis: teczka; stan dobry; ; ; polski; k.137; A 4; ; ;
Znalezionych jednostek archiwalnych: 768
1 - 50 z 768
Newsletter NDAP