-A
+A

Informacje o zespole archiwalnym

Archiwum Główne Akt Dawnych
ul. Długa 7
00-263 Warszawa
tel: (22) 831-54-91 do 93, 635-45-32
fax: 831-16-08
email: sekretariat@agad.gov.pl
www.agad.archiwa.gov.pl
nr zespołu: 244 / 0
Karta: A
Nazwa główna:
Organizacja Narodowa Powstania Styczniowego
Inne nazwy zespołu/twórcy:
Organizacja Narodowa Powstania 1863/1864 (zbiór szczątków materiałów)
Dział:
zbiory i kolekcje
kategoria:
------------------
Pomoce archiwalne:
inwentarz książkowy
Język: pol., ukr.
Dostęp: tak
daty: 1861-1864 1861  -  1864
Rozmiary: j.a. mb.
ogółem kat. A: 238 1.1
opracowanych: 238 1.1
bez ewidencji: 0 0
ogółem kat. B: 0 0
Rozmiary dokumentacji elektronicznej PLIKI mb DOKUMENTY
Ogółem: 0 0 0
Opracowany: 0 0 0
Bez ewidencji: 0 0 0
wstęp
Dzieje twórcy: Zbiór materiałów wytworzonych przez komórki organizacyjne związane ze strukturami polskiego państwa "podziemnego" z okresu powstania styczniowego. Dzieli się na grupy: Rząd Narodowy, Naczelnik m. Warszawy, Naczelnik Policji Narodowej m. Warszawy, Naczelnik m. Kalisza, Prowincjonalne władze wojskowe powstania styczniowego, Komisarze pełnomocni Rządu Narodowego na Galicję Wschodnią i Zachodnią, Wydział Rządu Narodowego w Galicji, Naczelnik Okręgu Krakowskiego, Naczelnik m. Rzeszowa, Naczelnik Obwodu Rzeszowskiego, Miscellanea galicyjskie, Naczelnik m. Wilna, Odezwy i pisma ulotne, Prasa powstańcza, Wiersze i pieśni powstańcze, Materiały kartograficzne i ikonograficzne.
Zawartość: Zawartość najważniejszych z nich to: Komitet Centralny Narodowy, Rząd Narodowy - manifesty i okólniki m. iin. : tzw. "Złota Hramota do Wiejskiego Ludu", wzywająca chłopów ukraińskich do udziału w powstaniu i ogłaszająca ich uwłaszczenie (jest to wersja samowolnie zmodyfikowana w stosunku do tekstu oryg. wydanego przez Rząd, przez komisarza Rządu Narodowego na Rusi Mariana Sokołowskiego). Ponadto: rozkazy dzienne do wojsk powstańczych i ich raporty, dekrety, wyciągi z ksiąg rachunkowych; Naczelnik m. Warszawy i Naczelnik Policji Narodowej m. Warszawy - rozkazy dzienne, rozporządzenia, ogłoszenia; Naczelnik m. Kalisza - raport o stanie kas i wykaz podatku ofiary narodowej; Prowncjonalne władze powstania - odezwy, okólniki, rozkazy, instrukcje, raporty, korespondencja, pokwitowania i inne akta naczelników sił zbrojnych narodowych w różnych powiatach; tzw. Galicjana - odezwy, okólniki i korespondencja Komisarzy Pełnomocnych Rządu Narodowego i Wydziału Rządu Narodowego w Galicji; ponadto: odezwy, pisma ulotne, wiersze i pieśni patriotyczne, prasa powstańcza, relacje, wspomnienia.

Znalezionych jednostek archiwalnych: 224   wstęp
1 - 50 z 224
Inwentarz
sygnatura: 1/244/0/1
tytuł i daty: Statut Organizacji Narodowej - cześć II; [Program i zasady Organizacji Narodowej].; 16 VI 1862;
opis: bifolium + p; pol.; s. 5; brak; pierwopis; nabyty od prywatnego posiadacza w bardzo złym stanie zachowania; jego redakcja różni się zasadniczo od znanego dotychczas przekazu w wersji drukowanej w "Ruchu" i datowanej na 24 VII 1862; część ta dotyczy struktury organizacyjnej i zakresu kompetencji ukonstutuowanego wówczas Komitetu Centralnego Narodowego i podległych mu władz terenowych; w 1981 r. wykonana została konserwacja dokumentu w CLKA przy AGAD.;
sygnatura: 1/244/0/2
tytuł i daty: [Tekst przysięgi dla osób wstepujących do Organizacji Narodowej]; ; b.d. [1862];
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Prowincjonalne władze powstania styczniowego, 1; ;
sygnatura: 1/244/0/3
tytuł i daty: [Okólnik zawierający program społeczno - polityczny Komitetu Centralnego Narodowego w stosunku do chłopów].; [Okólnik z apelem do włościan o zaufanie do "Rządu Polskiego" i kapłanów głoszących hasła wolnościowe; 15 VIII 1862, Warszawa;
opis: dokument luz; pol.; s. 2; Rząd Narodowy, 2; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego (Teki Gembarzewskiego 23584).;
sygnatura: 1/244/0/4
tytuł i daty: Komitet Centralny Narodowy. Komisja Interesów Duchownych i Opieki nad Ludem; [Prośba Komitetu Centralnego do jednego z biskupów - prawdopodobnie bpa Marszewskiego - aby nie potępiał ruchu narodowego]; ok.. 5 I 1863, Warszawa;
opis: dokument luz; pol.; s. 2; Rząd Narodowy, 2; pieczęcie Komitetu Centralnego Narodowego: "Równość, Wolność, Niepodległość" oraz "Komitet Centralny Narodowy"; na stronie verso napis ołówkiem: "Dar. Czesław Jankowski, 25 I 1938 r.".;
sygnatura: 1/244/0/5
tytuł i daty: Do Naczelników Powiatu, Burmistrzów i Wójtów Gmin; [Rozkaz Komitetu Centralnego Narodowego zabraniający naczelnikom powiatów, burmistrzom oraz wójtom gmin udzielania jakiejkolwiek pomocy przy brance]; [ok. 10 I 1863];
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Rząd Narodowy, 3; pieczęć Komitetu Centralnego Narodowego: " Komitet Centralny Narodowy"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego.;
sygnatura: 1/244/0/6
tytuł i daty: Komitet Centralny Narodowy jako Tymczasowy Rząd Narodowy; [Odezwa wzywająca cały naród polski do walki o wolność Ojczyzny; obietnica zrównania stanów, uwłaszczenia chłopów, apel do narodu moskiewskiego]; 22 I 1863, Warszawa;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Rząd Narodowy, 4; pieczęć okrągła z napisem: "Organizacja Narodowa. Kom[itet] Pr[owincjonalny] Litewski"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego.;
sygnatura: 1/244/0/7
tytuł i daty: Do Komitetu Narodowego Centralnego jako Rządu Tymczasowego; [Raport dowódcy oddziału płk Konstantego Ramotowskiego (Wawra) o ruchach tego oddziału w powiecie łomżyńskim i ostrołęckim w marcu 1863 r. oraz o innych oddziałach znajdujących się w okolicznych powiatach]; marzec 1863;
opis: bifolium + 1; pol.; s. 5; Rząd Narodowy, 5; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego.;
sygnatura: 1/244/0/8
tytuł i daty: [Odezwa dyktatora Mariana Langiewicza, skierowana do rodaków].; [Odezwa dyktatora Mariana Langiewicza z Kwatery Głównej w Goszczy, uzasadniająca potrzebę dyktatury. Potwierdzenie zasad programowych z 22 I 1863 r. Wezwanie do broni. Ustanowienie Rządu Narodowego Cywilnego].; 10 III 1863, Goszcza;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; brak; pieczęć: "Marian Langiewicz. Dyktator"; liczne przedruki.;
sygnatura: 1/244/0/9
tytuł i daty: W imieniu Narodu Marian Langiewicz Dyktator.; [Ogłoszenie przez dyktatora Mariana Langiewicza w Kwaterze Głównej w Sosnówce zasad organizacji i zakresu działania Rządu Narodowego Cywilnego].; 10/12 III 1863, Sosnówka;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; brak; w nagłówku połączone pieczęcie Korony i Ltwy; podpisy: "Marian Langiewicz, Sekretarz Jeneralny, w zastepstwie sekretarz prywatny Walery Tomczyński"; liczne przedruki.;
sygnatura: 1/244/0/10
tytuł i daty: Komitet Centralny jako Rząd Narodowy.; [Komitet Centralny jako Rząd Narodowy przypomina dekret o uwałaszczeniu włościan i zobowiązuje właścicieli dóbr do ścisłego przestrzegania tego dekretu].; 31 III 1863, Warszawa;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Rząd Narodowy, 6; pieczeć: "Komitet Centralny Narodowy".;
sygnatura: 1/244/0/11
tytuł i daty: Rząd Narodowy do Polaków w moskiewskiej służbie.; [Odezwa wzywająca Polaków do opuszczenia szeregów wojska rosyjskiego i wstąpienia do wojska powstańczego].; 10 IV 1863, Warszawa;
opis: dikument luz; pol.; s. 1; Rząd Narodowy, 7; pieczęć: "Rząd Narodowy. Równość. Wolność. Niepodległość"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego.;
sygnatura: 1/244/0/12
tytuł i daty: "Złota Hramota do Wiejskiego Ludu"; [Dekret wzywający lud Podola, Wołynia i Ukrainy do powstania i ogłaszający uwłaszczenie chłopów na tych terenach].; 31 III/12 IV 1863, Warszawa;
opis: arkusz ozdob; pol., ukr.; s. 1; Rząd Narodowy, 8; jest to tzw. wersja B stanowiąca wariant samowolnie zmodyfikowany przez Mariana Sokołowskiego, komisarza rządowego na Rusi, który został z tego powody zdymisjonowany.;
sygnatura: 1/244/0/13
tytuł i daty: Komitet Centralny jako Rząd Narodowy.; [Odezwa Komitetu Centralnego jako Rządu Narodowego wzywająca naród do dalszej walki o niepodległość, w odpowiedzi na ogłoszoną w "Dzienniku Powszechnym" carską amnestię].; 12 IV 1863, Warszawa;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Rząd Narodowy, 9; pieczęć: "Komitet Centralny Narodowy"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego.;
sygnatura: 1/244/0/14
tytuł i daty: Komitet Centralny jako Rząd Narodowy. Rozkaz dzienny do wojsk powstańczych nr 1.; Polecenie sporządzenia wg załączonych formularzy nr 1 i 2 wykazów oficerów w oddziałach i województwach, stanu oddziałów, ponadto sprawy nominacji, przebywania kobiet w oddziałach, nominacje itp.].; 16 IV 1863;
opis: 1 karta + bi; pol.; s. 3; Rząd Narodowy, 10, 10a; pieczęć: "Komitet Centralny Narodowy"; na stronie verso schematu napis ołówkiem: "Dar Antoniego Światopełka Mirskiego, 14 XI 1935 r."; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego.;
sygnatura: 1/244/0/15
tytuł i daty: Do Naczelników Wojskowych Wojewódzkich, Powiatowych i Oddziałowych.; [Odezwa Rządu Narodowego. Wydziału Zarządzającego Prowincjami Litwy do naczelników wojskowych wojewódzkich, powiatowych i oddziałowych i do żołnierzy w sprawie metod walki partyzanckiej, ogłoszenie dekretów uwłaszczeniowych, likwidacji urzędów carskich].; kwiecień, 1863;
opis: bifolium; pol.; s. 3; Prowincjonalne władze powstania styczniowego, 5; Pieczęć: "Rząd Narodowy. Wydział Zarządzający Prowincjami Litwy"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego.p;
sygnatura: 1/244/0/16
tytuł i daty: Rząd Narodowy. Wydział Zarządzający Prowincjami Litwy; [Dekret Rządu Narodowego, zakazujący urzędnikom i osobom cywilnym brania udziału w sekwestrowaniu majątków "obywateli biorących udział w świętej sprawie narodowej"].; 17 IV 1863, Wilno;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Rząd Narodowy, 14; pieczęć: "Rząd Narodowy. Wydział Zarządzający Prowincjami Litwy"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego.;
sygnatura: 1/244/0/17
tytuł i daty: Komitet Centralny jako Rząd Narodowy. Rozkaz dzienny do wojsk powstańczych nr 2.; [Nominacje na wyższe stopnie oficerskie i stanowiska].; 20 IV 1863;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Rząd Narodowy, 11; pieczęć: "Komitet Centralny Narodowy"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego.;
sygnatura: 1/244/0/18
tytuł i daty: Komitet Centralny jako Rząd Narodowy. Rozkaz dzienny do wojsk powstańczych nr 3; [Nominacje na wyższe stopnie oficerskie i stanowiska].; 4 V 1863;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Rząd Narodowy, 12; pieczęć: "Komitet Centralny Narodowy"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego.;
sygnatura: 1/244/0/19
tytuł i daty: Rząd Narodowy. Instrukcja dla formowania powiatami wojska polskiego.; ; 16 VI 1863, Warszawa;
opis: dokumenty lu; pol.; s. 64; brak; 4 arkusze nie rozcięte, na każdym znajdują się 2 egzemplarze instrukcji; pieczeć: "Drukarnia Rządu Narodowego"; rewindykat z b. ZSRR; Księga nabytków AGAD, poz. 510/2 (odezwy 1863-1865, 1 teczka przekazana w marcu 1966 r. przez NDAP).;
sygnatura: 1/244/0/20
tytuł i daty: Instrukcja dla formowania partyzanckich oddziałów pieszych; w Dukarni Rządu Narodowego; ; 19 VI 1863;
opis: składka w fo; pol.; s. 10; Prowincjonalne władze powstania styczniowego, 7; pieczęć: "Drukarnia Rządu Narodowego"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego.;
sygnatura: 1/244/0/21
tytuł i daty: Rząd Narodowy.; [Postanowienie Rządu Narodowego zakazujące wójtom gmin wykonywania rozporządzenia "wszelkich władz najezdniczych", składania tym władzom raportów o wypadkach politycznych na ich terenie; dekret o dopowiedzialności karnej z donoszenie władzom carskim o przechodzie i miejscu pobytu wojsk narodowych].; 16 VII 1863, Warszawa;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Rząd Narodowy, 15; pieczęć: "Drukarnia Rządu Narodowego"; dokment odnaleziony w dissolutach przejętych z archiwum KC PZPR - na obwolucie znajduje się pieczeć: "Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Archiwum Dz. I c II/2".;
sygnatura: 1/244/0/22
tytuł i daty: Rząd Narodowy.; [Dekret o przejęciu przez Rząd Narodowy majoratów carskich dygnitarzy. Nakaz wpłacania wszystkich dochodów z tych dóbr do kas narodowych].; 17 VII 1863, Warszawa;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Rząd Narodowy, 16; pieczęć: "Drukarnia Rządu Narodowego"; dokment odnaleziony w dissolutach przejętych z archiwum KC PZPR - na obwolucie znajduje się pieczeć: "Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Archiwum Dz. I c II/2".;
sygnatura: 1/244/0/23
tytuł i daty: Rząd Narodowy do Narodu.; [Odezwa zapowiadająca kontynuowanie walki, wzywająca naród do wytwałości i ofiarności w walce z caratem o wyzwolenie Ojczyzny w granicach z 1772 r.; zapowiedź powołania wszystkich obywateli "do powszechnego, a stanowczego za Ojczyznę boju"].; 31 VII 1863, Warszawa;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Rząd Narodowy, 17; pieczęć: "Rząd Narodowy. Równość. Wolność. Niepodległość"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego.;
sygnatura: 1/244/0/24
tytuł i daty: Rząd Narodowy Polski do ludów i rządów Europy.; [Odezwa wzywająca do uznania prawa Polski do niepodległości; apel o zaprzestanie popierania Rosji przez rządy europejskie.; 31 VII 1863;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Rząd Narodowy, 18; pieczęć: "Rząd Narodowy. Równość. Wolność. Niepodległość"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego.;
sygnatura: 1/244/0/25
tytuł i daty: Rząd Narodowy. Wydział Wojny. Rozkaz dzienny do wojsk powstańczych nr 12.; (Rozkaz dotyczy spraw organizacji służby, dyscypliny, zwolnień, nominacji itp.].; 14 IX 1863;
opis: dokument luz; pol.; s. 2; Rząd Narodowy, 13; pieczęć: "Drukarnia Rządu Narodowego"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego.;
sygnatura: 1/244/0/26
tytuł i daty: Wyciąg z ksiąg kasowych Wydziału Policji Narodowej od dn. 15 sierpnia do 20 września 1863 r. [złożony Wydziałowi Skarbu].; [Sprawozadanie z wydatków Wydziału Policji].; 20 IX 1863;
opis: zszywka; pol.; s. 7; Rząd Narodowy, 19; pieczęć: "Rząd Narodowy. Wydział Policji"; napis ołówkiem: "Dar. Czesław Jankowski, 25 I 1938 r.".;
sygnatura: 1/244/0/27
tytuł i daty: Rząd Narodowy. Wydział Wojny. Do porucznika wojsk powstańczych Jacobi".; [Podziekowanie za raport informacyjny o "rozprzężeniu i niekarności" w oddziałach Taczanowskiego, oraz za odznaczenie się Jacobi'ego w bitwie pod Kruszyną].; 25 IX 1863, Warszawa;
opis: bifolium; pol.; s. 1; Prowincjonalne władze powstania styczniowego, 12; pieczęć: "Sekretarz Rządu Narodowego"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego (Teki Gembarzewskiego 65341); w nagłówku dokumentu pieczątka: Z darów pośmiertnych Alojzego Władysława z Damajowic Strzembosza".;
sygnatura: 1/244/0/28
tytuł i daty: K[omisarz] Rz[ądowy] W[ojewództwa] S[andomierskiego]. Do Rządu Narodowego. Raport.; [Raport omawiający stan zaopatrzenia w broń i amunicję oddziałów powstańczych oraz bieżące sprawy administracyjno-wojskowe w woj. sandomierskim].; 1 X 1863;
opis: bifolium; pol.; s. 4; Rząd Narodowy, 20; na raporcie adnotacje Wydziałów Rządu Narodowego R. Traugutta; dekretacje: do Wydziału Wojny; pieczęć: " Rząd Narodowy. Wydział Wojny", do Wydziału Skarbu (spóźniony); pieczęć: "Komis[arz] Rządowy w Wojew[ództwie] Sandomierskiem".;
sygnatura: 1/244/0/29
tytuł i daty: Rząd Narodowy.; [Ogłoszenie o reorganizacji administracji narodowej w Warszawie i całym kraju oraz o obsadzeniu różnych funkcji w ostatnim czasie wakujących].; 12 XI 1863, Warszawa;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Rząd Narodowy, 21; pieczęć: "Drukarnia Rządu Narodowego"; dokment odnaleziony w dissolutach przejętych z archiwum KC PZPR - na obwolucie znajduje się pieczęć: "Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Archiwum Dz. I c II/2".;
sygnatura: 1/244/0/30
tytuł i daty: Rząd Narodowy. Sąd Doraźny miasta stołecznego Warszawy.; [Postanowienie Rządu Narodowego odnośnie organizacji, kompetencji i procedury Sądu Doraźnego miasta stołecznego Warszawy].; 21 XI 1863, Warszawa;
opis: bifolium; pol.; s. 4; Rząd Narodowy, 22; w nagłówku dokumentu napis ołówkiem: "Ustrojstwo suda"; pieczęć: "Rząd Narodowy. Równość. Wolność. Niepodległość"; napis ołówkiem: "Dar. Czesław Jankowski, 25 I 1938 r.".;
sygnatura: 1/244/0/31
tytuł i daty: Rząd Narodowy. Wydział Wojny. Rozkaz do wojsk narodowych nr 13.; [Wyciag z okólnika rozesłanego naczelnikom sił zbrojnych województw 28 XI 1863 r.; sprawy organizacyjne, wyroki, nominacje itp.].; 11 XII 1863, Warszawa;
opis: dokumenty lu; pol.; s. 6; brak; 3 egzemplarze; rewindykat z b. ZSRR; Księga Nabytków AGAD, poz. 510/2 (odezwy 1863-1865, 1 teczka przekazana w marcu 1966 r. przez NDAP).;
sygnatura: 1/244/0/32
tytuł i daty: W imieniu Rządu Narodowego. Akt uwłaszczenia.; [Formularz lokalnego aktu uwłaszczenia].; 1863;
opis: bifolium; pol.; s. 1; Rząd Narodowy, 23; pieczeć: "Rząd Narodowy. Wydział Wykon[awczy] w Prowincjach Litwy"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego.;
sygnatura: 1/244/0/33
tytuł i daty: Rząd Narodowy do Ludu Polskiego.; [Odezwa do ludu uzasadniająca cele walki narodu polskiego z caratem i wzywająca do jej kontynuowania].; 1 I 1864;
opis: dokumenty lu; pol.; s. 6; brak; 3 egzemplarze; rewindykat z b. ZSRR; Księga Nabytków AGAD, poz. 510/2 (odezwy 1863-1865, 1 teczka przekazana w marcu 1966 r. przez NDAP).;
sygnatura: 1/244/0/34
tytuł i daty: Naczelnik wojskowy trzech wschodnich p[owiat]ów województwa płockiego. Raport do Rządu Narodowego.; [Raport ppłk Juliana de la Croix dla Rządu Narodowego opisujący dramatyczną sytuacje w województwie płockim].; 18 I 1864;
opis: bifolium; pol.; s. 2; Rząd Narodowy, 24; pieczęć: "Naczelnik Wojskowy Wojew[ództwa] Płockiego"; ołówkiem: "Dar. Czesław Jankowski, 25 I 1938 r.".;
sygnatura: 1/244/0/35
tytuł i daty: Rząd Narodowy.; [Dekret w sprawie płacenia podatków rządowi zaborczemu, rekwizycji i strat poniesonych przez społeczeństwo polskie w czasie działań powstańczych oraz o odszkodowaniu dla osób, które poniosły straty materialne na skutek represji zaborczych].; 19 I 1864, Warszawa;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Rząd Narodowy, 26; pieczęć: " Drukarnia Rządu Narodowego"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego (Teki Gembarzewskiego 65401).;
sygnatura: 1/244/0/36
tytuł i daty: Rząd Narodowy do narodu.; [Odezwa do narodu w rocznicę manifestu styczniowego].; 22 I 1864, Warszawa;
opis: dokument luz; pol.; s. 2; Rząd Narodowy, 25; pieczeęć: "Sekretarz Rządu Narodowego"; napis ołówkiem: "Dar. Czesław Jankowski, 25 I 1938 r.".;
sygnatura: 1/244/0/37
tytuł i daty: Rząd Narodowy. Wydział Wojny. Do pułkownika Jabłonowskiego.; [Nominacja płk Jabłonowskiego (Bolesława Dłuskiego) na naczelnika sił zbrojnych woj. wileńskiego i kowieńskiego].; 1 II 1864;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; brak; pieczęcie: "Rząd Narodowy. Równość. Wolność. Niepodległość." i "Rząd Narodowy. Wydział Wojny"; z nabytków AGAD.;
sygnatura: 1/244/0/38
tytuł i daty: [List pożegnalny Józefa Toczyskiego].; [List pożegnalny do rodziny pisany w więzieniu przed straceniem przez Józefa Toczyskiego, dyrektora Wydziału Finansów Rządu Narodowego, podpisany "Józef"].; 5 VIII 1864;
opis: bifolium w p; pol.; s. 2; Rząd Narodowy, 28; pieczęć: "Muzeum Narodowe"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego (Teki Gembarzewskiego 65130); na obwolucie napis: Dar. Stefan Aleksander Henisz, 8 XI 1926 r.; dołaczona fotokopia dokumentu.;
sygnatura: 1/244/0/39
tytuł i daty: [List pożegnalny Romana Żulińskiego].; [List pożegnalny do rodziny pisany przed starceniem przez Romana Żulińskiego, kierownika Eksepdytury Rządu Narodowego, podpisany "Roman"].; [5 VIII 1864];
opis: składka; pol.; s. 6; Rząd Narodowy, 29; pieczęć: "Muzeum Narodowe"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego (Teki Gembarzewskiego 65614); na obwolucie napis: "Dar. Zofia Niedźwiedzka, 7 II 1933 r.".;
sygnatura: 1/244/0/40
tytuł i daty: [List pożegnalny Romana Żulińskiego].; [List pożegnalny do rodziny pisany przed starceniem przez Romana Żulińskiego, kierownika Eksepdytury Rządu Narodowego, podpisany "Roman"].; [5 VIII 1864];
opis: arkusz; pol.; s. 2; Rząd Narodowy, 29a; jest to brulion lub odpis listu z nr 39; napis: "Własność Zofii z Muklanowiczów Niedżwiedzkiej, siostrzenicy Romana Żulińskiego".;
sygnatura: 1/244/0/41
tytuł i daty: [Obligacje tymczasowe Ogólnej Narodowej Pożyczki].; ; brak;
opis: arkusze; pol.; s. 5; brak; 5 arkuszy obligacji na sumy: 100 (nr 15658-15681), 500 (nr 3007-3030) i 1000 (bez nr) zł polskich na urzędowych formularzach; na każdej z nich pieczęć: "Rząd Narodowy. Równość. Wolność. Niepodległość" i "Rząd Narodowy. Wydział Skarbu".;
sygnatura: 1/244/0/42
tytuł i daty: Rozkaz dzienny Naczelnika Miasta nr 9.; Rozkaz wzywający ludność miejską do niepłacenia podatków ustanowionych przez władze rosyjskie, zabraniający nabywania od żołnierzy rosyjskich przedmiotów zrabowanych oraz rozpowszechniania niesprawdzonych wiadmości].; 21 IV 1863, Warszawa;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Naczelnik m. Warszawy, 1; pieczęć: "Rząd Narodowy. Naczelnik Miasta Warszawy; dokument odnaleziony w dissolutach przejętych z archiwum KC PZPR - na obwolucie znajduje się pieczęć: "Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Archiwum Dz. I c II/2".;
sygnatura: 1/244/0/43
tytuł i daty: Rząd Narodowy. Naczelnik Miasta Warszawy.; [Polecenie naczelnika m. Warszawy dla Józefa Styczakowskiego*, aby przekazywał tajne rozkazy władz carskich okazicielowi niniejszego pisma].; 15 VI 1863, Warszawa;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Naczelnik m. Warszawy, 6; *Józef Styczakowski pełnił obowiązki urzędnika do szczególnych poruczeń przy warszawskim oberpolicmajstrze, następnie był urzędnikiem w Zarządzie Oberpolicmajstra m. Warszawy, wspólpracował z Organizacja Narodową; pieczęć: "Rząd Narodowy. Naczelnik Miasta Warszawy; ze zbioru akt przejetych z Muzeum Narodowego (Teki Gembarzewskiego 65758a); na odwrociu napis ołówkiem: "Dar. Henryk Uliński, 17 XII 1938 r.".;
sygnatura: 1/244/0/44
tytuł i daty: Rozkaz dzienny Naczelnika Miasta nr 15.; Rozkaz ponawiający zakaz uiszczania podatków władzom zaborczym, zabraniajacy ściagania podatku "klasycznego" od najbiedniejszej klasy społecznej, podejmowania się dostaw dla Rosjan, brania udziału w licytacjach rządowych, wzywający urlopowanych do powrotu na stanowiska, zawiadamiający o podziale m. Warszawy na 5 części, zarządzanych przez wydziałowych itp.].; 22 VI 1863, Warszawa;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Naczelnik m. Warszawy, 2; pieczęcie: "Rząd Narodowy. Naczelnik Miasta Warszawy" i "Zarząd Naczeln[ika] M. Warszawy. Wydział 1"; dokument odnaleziony w dissolutach przejętych z archiwum KC PZPR - na obwolucie znajduje się pieczęć: "Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Archiwum Dz. I c II/2".;
sygnatura: 1/244/0/45
tytuł i daty: Naczelnik Miasta.; [Pismo naczelnika m. Warszawy obwieszczające konfiskatę dokonaną przez rząd rosyjski nieruchomości Stanisława Janowskiego b. kasjera Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, który z ramienia Rządu Narodowego wyjechał za garnicę oraz zakazujące nabywania tej nieruchomości].; 22 VI 1863, Warszawa;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Naczelnik m. Warszawy, 8; pieczęć: "Rząd Narodowy. Naczelnik Miasta Warszawy"; dokument odnaleziony w dissolutach przejętych z archiwum KC PZPR - na obwolucie znajduje się pieczęć: "Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Archiwum Dz. I c II/2".;
sygnatura: 1/244/0/46
tytuł i daty: Rozkaz dzienny Naczelnika Miasta nr 18.; [Rozkaz wzywający osoby nie mieszkające w Warszawie do opuszczenia miasta, zabraniający udziału w zapowiedzianym przez władze rosyjskie burzeniu domów na Krakowskim Przedmieściu, zawiadamiający o dostaniu się w ręce rosyjskie kwitów podatkoych, donoszący o wykonanym wyroku śmierci oraz informujący o wprowadzeniu pieczęci naczelnka miasta z trzema herbami: Korony, Litwy i Rusi].; 23 VII 1863, Warszawa;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Naczelnik m. Warszawy, 3; 2 pieczęcie: "Rząd Narodowy. Naczelnik Miasta Warszawy"; dokument odnaleziony w dissolutach przejętych z archiwum KC PZPR - na obwolucie znajduje się pieczęć: "Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Archiwum Dz. I c II/2".;
sygnatura: 1/244/0/47
tytuł i daty: Rozkaz dzienny Naczelnika Miasta nr 20.; [Rozkaz podający do wiadomości dekret Rządu Narodowego z 8 IV 1863 r. ustanawiający komisję weryfikacyjną do rozpatrywania reklamacji podatkowych kontrybuentów].; 7 VIII 1863, Warszawa;
opis: dokument luz; ros.; s. 1; Naczelnik m. Warszawy, 4; pieczęć: "Rząd Narodowy. Naczelnik Miasta Warszawy"; dokument odnaleziony w dissolutach przejętych z archiwum KC PZPR - na obwolucie znajduje się pieczęć: "Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Archiwum Dz. I c II/2".;
sygnatura: 1/244/0/48
tytuł i daty: Rozkaz dzienny Naczelnika Miasta nr 20.; [Rozkaz podający do wiadomości dekret Rządu Narodowego z 8 IV 1863 r. ustanawiający komisję weryfikacyjną do rozpatrywania reklamacji podatkowych kontrybuentów].; 7 VIII 1863, Warszawa;
opis: dokument luz; ros.; s. 1; Naczelnik m. Warszawy, 4a; pieczęć: "Rząd Narodowy. Naczelnik Miasta Warszawy"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego.;
sygnatura: 1/244/0/49
tytuł i daty: Rząd Narodowy. Naczelnik Miasta Warszawy. Do obywatela Józefa Styczakowskiego.; [Zezwolenie udzielone Józefowi Styczakowskiemu na staranie się o posadę u rządu zaborczego]*.; 2 XI 1863, Warszawa;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; Naczelnik m. Warszawy; *patrz nr 43; pieczęć: "Wydział Policji. Naczelnik Policji M[iasta] Stoł[ecznego] Warszawy"; ze zbioru akt przejętych z Muzeum Narodowego (Teki Gembarzewskiego 65758b).;
sygnatura: 1/244/0/50
tytuł i daty: Naczelnik Miasta Warszawy.; [Odezwa o zamknięciu dekretem Rządu Narodowego loterii klasycznej po rozegraniu 102 ciagnienia].; 23 XI 1863, Warszawa;
opis: dokument luz; pol.; s. 1; brak; z nabytków AGAD.;
Znalezionych jednostek archiwalnych: 224   wstęp
1 - 50 z 224
Newsletter NDAP