-A
+A

Informacje o zespole archiwalnym

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
ul. Zamkowa 4
99-300 Kutno
tel: (24) 253-39-81
fax: 253-39-81
email: ap_kutno@plock.com
nr zespołu: 59 / 0
Karta: B
Nazwa główna:
Akta notariusza Romualda Borkowskiego w Kutnie
Inne nazwy zespołu/twórcy:
Dział:
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości
kategoria:
notariaty
Pomoce archiwalne:
spis zdawczo-odbiorczy
Język: pol.
Dostęp: tak
daty: 1918-1933 1918  -  1933
Rozmiary: j.a. mb.
ogółem kat. A: 107 6.03
opracowanych: 0 0
bez ewidencji: 0 0
ogółem kat. B: 0 0
Rozmiary dokumentacji elektronicznej PLIKI mb DOKUMENTY
Ogółem: 0 0 0
Opracowany: 0 0 0
Bez ewidencji: 0 0 0
Dzieje twórcy: Podstawą działania notariatu na ziemiach polskich w okresie Księstwa warszawskiego, a później Królestwa Polskiego była ustawa notariatu ogłoszona 4.08.1808, oparta na wzorach francuskich tj. ustawie z 1803 r. Późniejsze ustawy i instrukcje hipoteczne z lat 1818, 1819 1825 r. wprowadziły wprawdzie drobne zmiany o organizacji notariatu nie zmieniły one jednak ani jego istoty ani zasad ustrojowych. W 1866 r. została wydana rosyjska ustawa notarialna, wprowadzająca w Królestwie Polskim wraz reformą sądową tj. w r. 1876. Zachowała ona zasadnicze uprawnienia i zasady organizacji notariatu lecz wprowadziła pewne modyfikacje i ograniczenia. Pewna część czynności przeszła do jurysdykcji sądów gminnych i pokoju, uległy częściowej modyfikacji zasady instrukcji hipotecznej z 1812 r., niektóre akty notarialne/ głównie na podstawie których ustanawiane były prawa dóbr nieruchomych, dla ich ważności musiały być zatwierdzone przez starszego notariusza okręgu sądowego. Wybuch I wojny światowej zawiesił na pewien okres działalność notariatu. Wznowiły one czynność w 1917 r. na zasadzie tymczasowych przepisów o organizacji sądownictwa w Królestwie Polskim z 18.07.1917 r. W zasadzie ustawa o notariacie z 1866 r. obowiązywała aż do 1939 r. i chociaż w okresie międzywojennym ukazało się szereg rozporządzeń, miały charakter uzupełniający, np. Dekret z 03.07.1918 r. wprowadza nazwę urzędnika tj. notariusz zamiast rejent , ustawa z 05.07.1926 r. zmieniła niektóre postanowienia ustawy, m. in. w kwestii terminu przekazywania ksiąg notarialnych do archiwum hipotecznego. Tak zorganizowane kancelarie notarialne w zasadzie istniały do r. 1939, kiedy to wybuch II wojny światowej zawiesił ich działalność.
Zawartość: I.Księgi notarialne, 1918-1933, sygn.1-60
II.Skorowidz do ksiąg notarialnych, 1918-1933, sygn.61-76
III.Repertoria, 1919-1930, sygn.77-106

Newsletter NDAP