-A
+A

Informacje o zespole archiwalnym

Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
tel: (22) 831-18-03, 635-92-68
fax: 831-00-46
email: archiwum@warszawa.ap.gov.pl
www.warszawa.ap.gov.pl
nr zespołu: 163 / 0
Karta: A
DOKUMENTY
AKTA STANU CYWILNEGO
Nazwa główna:
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Matki Boskiej Loretańskiej w Warszawie (Praga)
Inne nazwy zespołu/twórcy:
Dział:
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne
kategoria:
urzędy stanu cywilnego
Pomoce archiwalne:
inwentarz książkowy
Język: pol., ros.
Dostęp: tak
daty: 1826-1900 1826  -  1900
Rozmiary: j.a. mb.
ogółem kat. A: 166 9.25
opracowanych: 166 9.25
bez ewidencji: 0 0
ogółem kat. B: 0 0
Rozmiary dokumentacji elektronicznej PLIKI mb DOKUMENTY
Ogółem: 0 0 0
Opracowany: 0 0 0
Bez ewidencji: 0 0 0
Dzieje twórcy: Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (1825) urzędy cywilne stały się urzędami wyznaniowymi. Akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Oznaczało to, że we wszystkich tych przypadkach, w których obrzęd religijny wymagał spisania metryki była ona jednocześnie aktem stanu cywilnego. Przełożeni parafii byli więc bezwarunkowo urzędnikami stanu cywilnego. Sposób prowadzenia ksiąg przez urzędników s. c., procedura sporządzania wpisów i wzór treści aktów prawie się nie zmieniły. Nadal sporządzane przez urzędnika stanu cywilnego akty spisywane były na podstawie ustnych oświadczeń stawiających się (świadczących) i świadków. Stawiającymi mogli być ludzie obojga płci będący w momencie zajścia faktu urodzeń czy zgonu. W przypadku więc urodzeń świadczącym mógł być ojciec, ale i akuszerka lub lekarz, przy aktach małżeństw przyszli małżonkowie, a przy aktach zgonu wszyscy obecni przy śmierci, jednak ich zadaniem nie było świadczenie o zajściu, a jedynie o tożsamości osoby zmarłej. W tym przypadku to urzędnik zobowiązany był naocznie zaświadczyć o zgonie . Wybór świadków był bardziej ograniczony. Świadkiem mógł być wyłącznie mężczyzna mający nie mniej niż 21 lat życia. Akty spisywane były w oparciu o ściśle ustalony przepisami wzór. Wszystkie rodzaje aktów zawierały takie informacje jak: rok, dzień, godzina, w których zostały przyjęte, nazwiska i imiona, wiek, profesja, miejsce zamieszkania stawiających się osobiście wszystkich, o których będzie wzmianka w akcie. Akty urodzenia zawierały dodatkowo takie informacje jak dzień, godzina, miejsce urodzenia dziecka, jego płeć, imiona nadane, stan rodziców chrzestnych. Akty małżeństw zawierały jeszcze: wyciąg z aktu zapowiedzi, oświadczenie stron, iż biorą się za małżonków i ogłoszenie związku między nimi przez urzędnika stanu cywilnego. Natomiast akty zgonu, jeżeli udało się ustalić, dane rodziców osoby zmarłej i miejsce jej urodzenia. Spisane według takich wzorów akty następnie odczytywał urzędnik stanu cywilnego oraz składał podpis on oraz świadczący i świadkowie. W przypadku, gdy ktoś nie mógł złożyć podpisu, np. bo był niepiśmienny, to urzędnik sporządzał odpowiednią notatkę o tym fakcie. Akty wpisywane były do księgi bezpośrednio jedne pod drugimi bez przerw, a ewentualne przekreślenia i uzupełnienia musiały być poświadczone tak samo jak akt. Dodatkowo wszystkie zapisywane liczby jak wiek i data zapisywano słownie. Nadal utrzymywano dwie księgi, przy czym wtóropis był księgą obejmującą akta z jednego roku, podzieloną wewnętrznie na trzy części dla każdego rodzaju aktów. Natomiast pierwopis obejmował tyle lat na ile starczyło w księdze miejsca i stanowił trzy księgi prowadzone odrębnie dla akt: urodzeń, małżeństw i zgonów. Prowadzono także odrębną księgę zapowiedzi, która jednak nie miała swojego duplikatu i po zakończeniu pozostawała w parafii. Zaprzestano prowadzenia akt rozwodów, które zostały zniesione. Parafowania liczby kart każdej nowo założonej księgi dokonywał dziekan, a zamknięte na koniec każdego roku księgi miały być sprawdzane przed osoby upoważnione przez Komisję Rządową Sprawiedliwości ? również dziekan. Po sporządzeniu protokołu sprawdzenia rewidenci składali księgi do archiwum sądu pokoju. Dodatkowo urzędnicy s.c. po upływie każdego kwartału zobowiązani byli sporządzać imienne listy osób urodzonych, zaślubionych i zmarłych.
Parafia M.B. Loretańskiej była jedną z siedmiu parafii warszawskich, które w 1826 r. przejęły obowiązki urzędów stanu cywilnego. Okręg stanu cywilnego pokrył się z okręgiem administracyjnym parafii. Okręg administracyjny obejmował teren prawobrzeżnej Warszawy, tj. Pragę wraz z przedmieściami należącymi do cyrkułu praskiego. Parafia ta prowadziła wpisy do czasu konsekrowania nowego kościoła św. Floriana w 1901 r., który przejął obowiązki urzędu stanu cywilnego.

Zawartość: Na zespół składają się akty urodzeń, małżeństw, zgonów wnoszone do ksiąg stanu cywilnego. Dodatkowo do akt małżeństw zbierane były załączniki, tzw. aneksy, świadczące o stanie cywilnym osób zawierających związek małżeński i mogą to być: odpisy urodzeń lub chrztów, odpisy aktów zgonów, odpisy postanowień sądowych, zezwolenia władz na zawarcie związku małżeńskiego /np. dla osób wojskowych czy pracowników kolei/.

Znalezionych jednostek archiwalnych: 166
101 - 150 z 166
Inwentarz
sygnatura: 72/163/0/101
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1890-1890
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 931; ; ; 24;
sygnatura: 72/163/0/102
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1891-1891
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 949; ; ; 25;
sygnatura: 72/163/0/103
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1892-1892
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 989; ; ; 26;
sygnatura: 72/163/0/104
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1893-1893
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 1022; ; ; 27;
sygnatura: 72/163/0/105
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1894-1894
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 1173; ; ; 28;
sygnatura: 72/163/0/106
tytuł i daty: Akta urodzeń; 1895-1895
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 654; ; ; 29;
sygnatura: 72/163/0/107
tytuł i daty: Akta małżeństw; 1895-1895
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 253; ; ; 30;
sygnatura: 72/163/0/108
tytuł i daty: Akta zgonów; 1895-1895
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; rosyjski; k. 266; ; ; 31;
sygnatura: 72/163/0/109
tytuł i daty: Akta urodzeń; 1896-1896
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 336; ; ; 32;
sygnatura: 72/163/0/110
tytuł i daty: Akta urodzeń; 1896-1896
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 357; ; ; 33;
sygnatura: 72/163/0/111
tytuł i daty: Akta małżeństw; 1896-1896
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k.261; ; ; 34;
sygnatura: 72/163/0/112
tytuł i daty: Akta zgonów; 1896-1896
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 286; ; ; 35;
sygnatura: 72/163/0/113
tytuł i daty: Akta urodzeń; 1897-1897
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 373, I; ; ; 36;
sygnatura: 72/163/0/114
tytuł i daty: Akta urodzeń; 1897-1897
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 336; ; ; 37;
sygnatura: 72/163/0/115
tytuł i daty: Akta małżeństw; 1897-1897
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 236; ; ; 38;
sygnatura: 72/163/0/116
tytuł i daty: Akta zgonów; 1897-1897
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 311; ; ; 39;
sygnatura: 72/163/0/117
tytuł i daty: Akta urodzeń; 1898-1898
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 358; ; ; 40;
sygnatura: 72/163/0/118
tytuł i daty: Akta urodzeń; 1898-1898
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 349; ; ; 41;
sygnatura: 72/163/0/119
tytuł i daty: Akta małżeństw; 1898-1898
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 216; ; ; 42;
sygnatura: 72/163/0/120
tytuł i daty: Akta zgonów; 1898-1898
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 329; ; ; 43;
sygnatura: 72/163/0/121
tytuł i daty: Skorowidz aktów zgonu; 1898-1898
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; rosyjski; k. 96; ; ; 44;
sygnatura: 72/163/0/122
tytuł i daty: Aneksy; 1866-1866
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; ; ; ; ; 45;
sygnatura: 72/163/0/123
tytuł i daty: Aneksy; 1867-1867
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; ; ; ; ; 46;
sygnatura: 72/163/0/124
tytuł i daty: Aneksy; 1868-1868
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; ; ; ; ; 47;
sygnatura: 72/163/0/125
tytuł i daty: Aneksy; 1869-1869
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; ; ; ; ; 48;
sygnatura: 72/163/0/126
tytuł i daty: Aneksy; 1870-1870
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; ; ; ; ; 49;
sygnatura: 72/163/0/127
tytuł i daty: Aneksy; 1871-1871
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; ; ; ; ; 50;
sygnatura: 72/163/0/128
tytuł i daty: Aneksy; 1872-1872
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; ; ; ; ; 51;
sygnatura: 72/163/0/129
tytuł i daty: Aneksy; 1873-1873
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; ; ; ; ; 52;
sygnatura: 72/163/0/130
tytuł i daty: Aneksy; 1874-1874
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; ; ; ; ; 53;
sygnatura: 72/163/0/131
tytuł i daty: Aneksy; 1875-1875
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; ; ; ; ; 54;
sygnatura: 72/163/0/132
tytuł i daty: Aneksy; 1876-1876
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; ; ; ; ; 55;
sygnatura: 72/163/0/133
tytuł i daty: Aneksy; 1877-1877
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; ; ; ; ; 56;
sygnatura: 72/163/0/134
tytuł i daty: Aneksy; 1878-1878
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; ; ; ; ; 57;
sygnatura: 72/163/0/135
tytuł i daty: Aneksy; 1879-1879
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; ; ; ; ; 58;
sygnatura: 72/163/0/136
tytuł i daty: Aneksy; 1880-1880
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; ; ; ; ; 59;
sygnatura: 72/163/0/137
tytuł i daty: Aneksy; 1881-1881
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; ; ; ; ; 60;
sygnatura: 72/163/0/138
tytuł i daty: Aneksy; 1882-1882
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; ; ; ; ; 61;
sygnatura: 72/163/0/139
tytuł i daty: Aneksy; 1883-1883
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; ; ; ; ; 62;
sygnatura: 72/163/0/140
tytuł i daty: Aneksy; 1884-1884
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; ; ; ; ; 63;
sygnatura: 72/163/0/141
tytuł i daty: Aneksy; 1885-1885
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; ; ; ; ; 64;
sygnatura: 72/163/0/142
tytuł i daty: Aneksy; 1886-1886
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; ; ; ; ; 65;
sygnatura: 72/163/0/143
tytuł i daty: Aneksy; 1887-1887
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; ; ; ; ; 66;
sygnatura: 72/163/0/144
tytuł i daty: Aneksy; 1888-1888
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; ; ; ; ; 67;
sygnatura: 72/163/0/145
tytuł i daty: Aneksy; 1889-1889
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; ; ; ; ; 68;
sygnatura: 72/163/0/146
tytuł i daty: Aneksy; 1890-1890
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; ; ; ; ; 69;
sygnatura: 72/163/0/147
tytuł i daty: Aneksy; 1891-1891
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; ; ; ; ; 70;
sygnatura: 72/163/0/148
tytuł i daty: Aneksy; 1892-1892
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; ; ; ; ; 71;
sygnatura: 72/163/0/149
tytuł i daty: Aneksy; 1893-1893
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; ; ; ; ; 72;
sygnatura: 72/163/0/150
tytuł i daty: Aneksy; 1894-1894
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; ; ; ; ; 73;
Znalezionych jednostek archiwalnych: 166
101 - 150 z 166
Newsletter NDAP