-A
+A

Informacje o zespole archiwalnym

Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
tel: (22) 831-18-03, 635-92-68
fax: 831-00-46
email: archiwum@warszawa.ap.gov.pl
www.warszawa.ap.gov.pl
nr zespołu: 163 / 0
Karta: A
DOKUMENTY
AKTA STANU CYWILNEGO
Nazwa główna:
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Matki Boskiej Loretańskiej w Warszawie (Praga)
Inne nazwy zespołu/twórcy:
Dział:
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne
kategoria:
urzędy stanu cywilnego
Pomoce archiwalne:
inwentarz książkowy
Język: pol., ros.
Dostęp: tak
daty: 1826-1900 1826  -  1900
Rozmiary: j.a. mb.
ogółem kat. A: 166 9.25
opracowanych: 166 9.25
bez ewidencji: 0 0
ogółem kat. B: 0 0
Rozmiary dokumentacji elektronicznej PLIKI mb DOKUMENTY
Ogółem: 0 0 0
Opracowany: 0 0 0
Bez ewidencji: 0 0 0
Dzieje twórcy: Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (1825) urzędy cywilne stały się urzędami wyznaniowymi. Akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Oznaczało to, że we wszystkich tych przypadkach, w których obrzęd religijny wymagał spisania metryki była ona jednocześnie aktem stanu cywilnego. Przełożeni parafii byli więc bezwarunkowo urzędnikami stanu cywilnego. Sposób prowadzenia ksiąg przez urzędników s. c., procedura sporządzania wpisów i wzór treści aktów prawie się nie zmieniły. Nadal sporządzane przez urzędnika stanu cywilnego akty spisywane były na podstawie ustnych oświadczeń stawiających się (świadczących) i świadków. Stawiającymi mogli być ludzie obojga płci będący w momencie zajścia faktu urodzeń czy zgonu. W przypadku więc urodzeń świadczącym mógł być ojciec, ale i akuszerka lub lekarz, przy aktach małżeństw przyszli małżonkowie, a przy aktach zgonu wszyscy obecni przy śmierci, jednak ich zadaniem nie było świadczenie o zajściu, a jedynie o tożsamości osoby zmarłej. W tym przypadku to urzędnik zobowiązany był naocznie zaświadczyć o zgonie . Wybór świadków był bardziej ograniczony. Świadkiem mógł być wyłącznie mężczyzna mający nie mniej niż 21 lat życia. Akty spisywane były w oparciu o ściśle ustalony przepisami wzór. Wszystkie rodzaje aktów zawierały takie informacje jak: rok, dzień, godzina, w których zostały przyjęte, nazwiska i imiona, wiek, profesja, miejsce zamieszkania stawiających się osobiście wszystkich, o których będzie wzmianka w akcie. Akty urodzenia zawierały dodatkowo takie informacje jak dzień, godzina, miejsce urodzenia dziecka, jego płeć, imiona nadane, stan rodziców chrzestnych. Akty małżeństw zawierały jeszcze: wyciąg z aktu zapowiedzi, oświadczenie stron, iż biorą się za małżonków i ogłoszenie związku między nimi przez urzędnika stanu cywilnego. Natomiast akty zgonu, jeżeli udało się ustalić, dane rodziców osoby zmarłej i miejsce jej urodzenia. Spisane według takich wzorów akty następnie odczytywał urzędnik stanu cywilnego oraz składał podpis on oraz świadczący i świadkowie. W przypadku, gdy ktoś nie mógł złożyć podpisu, np. bo był niepiśmienny, to urzędnik sporządzał odpowiednią notatkę o tym fakcie. Akty wpisywane były do księgi bezpośrednio jedne pod drugimi bez przerw, a ewentualne przekreślenia i uzupełnienia musiały być poświadczone tak samo jak akt. Dodatkowo wszystkie zapisywane liczby jak wiek i data zapisywano słownie. Nadal utrzymywano dwie księgi, przy czym wtóropis był księgą obejmującą akta z jednego roku, podzieloną wewnętrznie na trzy części dla każdego rodzaju aktów. Natomiast pierwopis obejmował tyle lat na ile starczyło w księdze miejsca i stanowił trzy księgi prowadzone odrębnie dla akt: urodzeń, małżeństw i zgonów. Prowadzono także odrębną księgę zapowiedzi, która jednak nie miała swojego duplikatu i po zakończeniu pozostawała w parafii. Zaprzestano prowadzenia akt rozwodów, które zostały zniesione. Parafowania liczby kart każdej nowo założonej księgi dokonywał dziekan, a zamknięte na koniec każdego roku księgi miały być sprawdzane przed osoby upoważnione przez Komisję Rządową Sprawiedliwości ? również dziekan. Po sporządzeniu protokołu sprawdzenia rewidenci składali księgi do archiwum sądu pokoju. Dodatkowo urzędnicy s.c. po upływie każdego kwartału zobowiązani byli sporządzać imienne listy osób urodzonych, zaślubionych i zmarłych.
Parafia M.B. Loretańskiej była jedną z siedmiu parafii warszawskich, które w 1826 r. przejęły obowiązki urzędów stanu cywilnego. Okręg stanu cywilnego pokrył się z okręgiem administracyjnym parafii. Okręg administracyjny obejmował teren prawobrzeżnej Warszawy, tj. Pragę wraz z przedmieściami należącymi do cyrkułu praskiego. Parafia ta prowadziła wpisy do czasu konsekrowania nowego kościoła św. Floriana w 1901 r., który przejął obowiązki urzędu stanu cywilnego.

Zawartość: Na zespół składają się akty urodzeń, małżeństw, zgonów wnoszone do ksiąg stanu cywilnego. Dodatkowo do akt małżeństw zbierane były załączniki, tzw. aneksy, świadczące o stanie cywilnym osób zawierających związek małżeński i mogą to być: odpisy urodzeń lub chrztów, odpisy aktów zgonów, odpisy postanowień sądowych, zezwolenia władz na zawarcie związku małżeńskiego /np. dla osób wojskowych czy pracowników kolei/.

Znalezionych jednostek archiwalnych: 166
51 - 100 z 166
Inwentarz
sygnatura: 72/163/0/51
tytuł i daty: Aneksy; 1839-1839
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/52
tytuł i daty: Aneksy; 1840-1840
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/53
tytuł i daty: Aneksy; 1841-1841
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/54
tytuł i daty: Aneksy; 1842-1842
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/55
tytuł i daty: Aneksy; 1843-1843
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/56
tytuł i daty: Aneksy; 1844-1844
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/57
tytuł i daty: Aneksy; 1845-1845
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/58
tytuł i daty: Aneksy; 1846-1846
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/59
tytuł i daty: Aneksy; 1847-1847
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/60
tytuł i daty: Aneksy; 1848-1848
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/61
tytuł i daty: Aneksy; 1849-1849
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/62
tytuł i daty: Aneksy; 1850-1850
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/63
tytuł i daty: Aneksy; 1851-1851
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/64
tytuł i daty: Aneksy; 1852-1852
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/65
tytuł i daty: Aneksy; 1853-1853
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/66
tytuł i daty: Aneksy; 1854-1854
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/67
tytuł i daty: Aneksy; 1855-1855
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/68
tytuł i daty: Aneksy; 1856-1856
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/69
tytuł i daty: Aneksy; 1857-1857
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/70
tytuł i daty: Aneksy; 1858-1858
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/71
tytuł i daty: Aneksy; 1859-1859
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/72
tytuł i daty: Aneksy; 1860-1860
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/73
tytuł i daty: Aneksy; 1861-1861
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/74
tytuł i daty: Aneksy; 1862-1862
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/75
tytuł i daty: Aneksy; 1863-1863
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/76
tytuł i daty: Aneksy; 1864-1864
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/77
tytuł i daty: Aneksy; 1865-1865
opis: księga; ; rękopis; ; ; ; ; ; ;
sygnatura: 72/163/0/78
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1868-1868
opis: księga; ; rękopis; ; polski, rosyjski; ; ; ; 1;
sygnatura: 72/163/0/79
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1869-1869
opis: księga; ; rękopis; ; rosyjski; ; ; ; 2;
sygnatura: 72/163/0/80
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1870-1870
opis: księga; ; rękopis; ; rosyjski; ; ; ; 3;
sygnatura: 72/163/0/81
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1871-1871
opis: księga; ; rękopis; ; rosyjski; ; ; ; 4;
sygnatura: 72/163/0/82
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1872-1872
opis: księga; ; rękopis; ; rosyjski; ; ; ; 5;
sygnatura: 72/163/0/83
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1873-1873
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; ; ; ; 6;
sygnatura: 72/163/0/84
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1875-1875
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; rosyjski; k. 353; ; ; 7;
sygnatura: 72/163/0/85
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1876-1876
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 400; ; ; 8;
sygnatura: 72/163/0/86
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1877-1877
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; rosyjski; k. 388; ; ; 9;
sygnatura: 72/163/0/87
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1878-1878
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 490; ; ; 10;
sygnatura: 72/163/0/88
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1879-1879
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 571; ; ; 11;
sygnatura: 72/163/0/89
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1880-1880
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 643; ; ; 12;
sygnatura: 72/163/0/90
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1881-1881
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 687; ; ; 13;
sygnatura: 72/163/0/91
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1882-1882
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; rosyjski; k. 770, I; ; ; 14;
sygnatura: 72/163/0/92
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1883-1883
opis: księga; stan dobry; rękopis; ; rosyjski; k. 808; ; ; 15;
sygnatura: 72/163/0/93
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1884-1884
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 804; ; ; 16;
sygnatura: 72/163/0/94
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1885-1885
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 795; ; ; 17;
sygnatura: 72/163/0/95
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1886-1886
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 853, I; ; ; 18;
sygnatura: 72/163/0/96
tytuł i daty: Akta urodzeń; 1887-1887
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 456; ; ; 19;
sygnatura: 72/163/0/97
tytuł i daty: Akta małżeństw; 1887-1887
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 168; ; ; 20;
sygnatura: 72/163/0/98
tytuł i daty: Akta zgonów; 1887-1887
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 207; ; ; 21;
sygnatura: 72/163/0/99
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1888-1888
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 865; ; ; 22;
sygnatura: 72/163/0/100
tytuł i daty: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów; 1889-1889
opis: księga; do konserwacji; rękopis; ; rosyjski; k. 927; ; ; 23;
Znalezionych jednostek archiwalnych: 166
51 - 100 z 166
Newsletter NDAP