-A
+A

Informacje o zespole archiwalnym

Archiwum Państwowe w Warszawie
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
tel: (22) 831-18-03, 635-92-68
fax: 831-00-46
email: archiwum@warszawa.ap.gov.pl
www.warszawa.ap.gov.pl
nr zespołu: 31 / 0
Karta: A
Nazwa główna:
Zarząd Warszawskiego Oberpolicmajstra
Inne nazwy zespołu/twórcy:
Uprawlenije Varšavskago Policmastera
Dział:
administracja specjalna
kategoria:
bezpieczeństwo publiczne
Pomoce archiwalne:
inwentarz książkowy
Język: ros.
Dostęp: tak
daty: 1823-1918 [1919-1926] 1823  -  1918
1919  -  1926
Rozmiary: j.a. mb.
ogółem kat. A: 2042 19.3
opracowanych: 2042 19.3
bez ewidencji: 0 0
ogółem kat. B: 0 0
Rozmiary dokumentacji elektronicznej PLIKI mb DOKUMENTY
Ogółem: 0 0 0
Opracowany: 0 0 0
Bez ewidencji: 0 0 0
Dzieje twórcy: Biuro Ober-policmjstra miasta Warszawy powstało wskutek rozdziału kompetencji wewnątrz Magistratu. Do roku 1833 Magistrat zajmował się zarówno sprawami gospodarczymi i administracyjnymi miasta jak i sprawami bezpieczeństwa publicznego i z tego względu w skład jego kompetencji wchodził także zarząd policją wykonawczą. 20 VI 1833 roku na mocy postanowienia Rady Administracyjnej wyłączono policję wykonawczą spod władcy Prezydenta i od tego czasu zarządzał nią niezależnie Wiceprezydent. W postanowieniu tym zatwierdzano także podział Warszawy na cyrkuły policyjne i ustanowiono niższe władze policyjne podległe Wiceprezydentowi. 12 X 1839 r., na skutek cesarskiego rozkazu zakomunikowanego w odezwie sekretarzy przy Radzie Administracyjnej, nazwę Wiceprezydenta zmieniono na Ober-policmajstra miasta Warszawy. W 1846 r. następuje zmiana nazwy z Biura na Zarząd Ober-Policmajstra. Był to urząd powołany wyłącznie w Warszawie co wynikało a jaj specyficznej sytuacji politycznej. Stwierdza to artykuł 34 ukazu z dnia 24 V 1861 r.: ?Policja miejska w M. Warszawie jest pod bezpośrednim zwierzchnictwem Ober-Policmajstra. W innych miastach należy wyłącznie do samego Prezydenta?.
Kompetencje Ober-Policmajstra Warszawskiego uległy ograniczeniu w okresie powstania styczniowego kiedy na terenie Królestwa Polskiego powołano specjalną naczelną władzę policyjną - urząd generał-policmajstra. Urząd ten istniał w latach 1863-1867 i w tym okresie ober-policmajster ze wszystkimi urzędnikami policji miejskiej podlegał bezpośrednio generał ? policmajstrowi. Ostatecznie kompetencje Zarządu Ober-polcmajstra warszawskiego ustaliła uchwala Komitetu do spraw Królestwa Polskiego zatwierdzona 22 V II 18?70 r. pt. "O urządzeniu zarządu gospodarczego miasta Warszawy i o porządku oddania go pod zawiadywanie ministerstwa spraw wewnętrznych?. Podporządkowano wówczas bezpośrednio władzy ober-policmajstra Urząd Lekarski w Warszawie "wraz ze wszystkimi urzędnikami służby zdrowia?. Również Zarządowi Ober-policmajstra miała odtąd podlegać policja budowlana Warszawy. Również specjalnie wyznaczeni przez ober-policmajstra urzędnicy policyjni cyrkułów zajmować się mieli prowadzeniem ksiąg metrycznych osób wyznań niechrześcijańskich.?
Władze rosyjskie urzędowały w Warszawie do dnia 5 VIII 1915 r. Urząd kontynuował swą działalność w Moskwie w latach 1915-1917.

Zawartość: Materiały dotyczą organizacji, nadzoru nad osobami i stowarzyszeniami. Nadzór nad osobami to zsyłki w trybie administracyjnym, wykazy osób podlegających wysyłce z Warszawy, podania o zezwolenie na osiedlenie w Warszawie. W teczkach stowarzyszeń zachowały się liczne ustawy, regulaminy, sprawozdania z działalności. W zespole znajdują się również nielegalne druki, ulotki oraz materiały dotyczące kolportażu, wykazy cudzoziemców.

Newsletter NDAP